பீ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பீசம் 1
பீட 2
பீடம் 3
பீடமாம் 1
பீடமும் 3
பீடிகை 1
பீடு 2
பீலி 1
பீறும் 1

பீசம் (1)

பீசம் உலகில் பெரும் தெய்வம் ஆனது – திருமந்:105/2
மேல்


பீட (2)

ஆதார விந்து அதி பீட நாதமே – திருமந்:1754/3
விந்து அதே பீட நாத இலிங்கமாம் – திருமந்:1757/2
மேல்


பீடம் (3)

இலிங்க நல் பீடம் இசையும் ஓங்காரம் – திருமந்:1752/1
சத்தி நல் பீடம் தகு நல்ல ஆன்மா – திருமந்:1758/1
அகம் முகமாம் பீடம் ஆதாரம் ஆகும் – திருமந்:2654/1
மேல்


பீடமாம் (1)

முகம் பீடமாம் மடம் உன்னிய தேயம் – திருமந்:2653/1
மேல்


பீடமும் (3)

வாசவன் பீடமும் மா மன்னர் பீடமும் – திருமந்:534/3
வாசவன் பீடமும் மா மன்னர் பீடமும்
நாசம் அது ஆகுமே நம் நந்தி ஆணையே – திருமந்:534/3,4
சன்மார்க்கத்தார்க்கு முகத்தொடு பீடமும்
சன் மார்க்கத்தார்க்கும் இடத்தொடு தெய்வமும் – திருமந்:1482/1,2
மேல்


பீடிகை (1)

பெடை வண்டும் ஆண் வண்டும் பீடிகை வண்ண – திருமந்:2902/1
மேல்


பீடு (2)

பீடு ஒன்று இலன் ஆகும் ஆதலால் பேர்த்து உணர்ந்து – திருமந்:241/3
பீடு ஒன்றினால் வாயா சித்தி பேதத்தின் – திருமந்:646/3
மேல்


பீலி (1)

பீலி கண்ணன் அன்ன வடிவு செய்வாள் ஒரு – திருமந்:2959/3
மேல்


பீறும் (1)

பீறும் அதனை பெரிது உணர்ந்தார் இலை – திருமந்:192/2

மேல்