பா – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 1
பாக 1
பாகத்தன் 1
பாகத்தின் 1
பாகம் 5
பாகமாய் 1
பாகல் 1
பாகவத்து 1
பாகன் 11
பாகனும் 4
பாகனை 1
பாகாயம் 1
பாகின்ற 1
பாகு 2
பாகுபடுத்தி 1
பாங்கர் 1
பாங்கார் 1
பாங்கிமார் 1
பாங்கு 5
பாங்குடன் 1
பாச 19
பாசங்கள் 1
பாசத்தார் 1
பாசத்தில் 4
பாசத்தின் 1
பாசத்து 10
பாசத்தும் 1
பாசத்துள் 5
பாசத்தை 6
பாசத்தோடு 1
பாசம் 68
பாசமும் 7
பாசமே 3
பாசி 2
பாசியில் 1
பாட்டு 1
பாட்டும் 3
பாட 4
பாடக 1
பாடகில்லார் 2
பாடது 1
பாடல் 2
பாடல்கள் 1
பாடலும் 2
பாடலுமாய் 1
பாடி 6
பாடிய 3
பாடியவாறு 1
பாடியும் 2
பாடியுள் 1
பாடின் 1
பாடினள் 1
பாடு 6
பாடு-மின் 1
பாடுகின்றார் 1
பாடுகின்றேன் 1
பாடும் 2
பாடுவன் 1
பாடுற 1
பாடுறு 1
பாடே 1
பாடையும் 2
பாண்டரங்கம் 1
பாண்டரம் 1
பாணவம் 1
பாணி 1
பாணிகளை 1
பாத்தியில் 1
பாத்திரம் 1
பாத 7
பாதகம் 1
பாதகர் 1
பாதங்கள் 4
பாதத்தால் 1
பாதத்து 3
பாதத்தே 1
பாதம் 21
பாதமா 1
பாதமாய் 2
பாதமும் 1
பாதமே 9
பாதனம் 1
பாதாள 1
பாதாளம் 2
பாதி 6
பாதிபரா 1
பாதியால் 1
பாதியில் 1
பாதியுள் 2
பாதியை 1
பாதியோடு 1
பாதிரி 1
பாதுகம் 2
பாந்தம் 1
பாம்பினை 1
பாம்பு 8
பாம்பும் 2
பாம்பை 1
பாம்பொடும் 1
பாய் 6
பாய்கின்ற 4
பாய்கின்றதல்லால் 1
பாய்ச்சலும் 1
பாய்ச்சி 1
பாய்ச்சினால் 1
பாய்ச்சுவர் 1
பாய்ச்சுறில் 1
பாய்ந்த 4
பாய்ந்ததும் 1
பாய்ந்தன 1
பாய்ந்திடும் 3
பாய்ந்து 6
பாய்பரி 2
பாய்மா 1
பாய 1
பாயகிலாவே 1
பாயா 1
பாயாது 1
பாயும் 7
பார் 55
பார்க்க 4
பார்க்கலும் 5
பார்க்கவே 1
பார்க்கில் 4
பார்க்கிலும் 1
பார்க்கிலே 1
பார்க்கின் 1
பார்க்கின்ற 3
பார்த்த 1
பார்த்தனர் 1
பார்த்தனள் 1
பார்த்திட்டு 1
பார்த்திடம் 1
பார்த்திருந்து 1
பார்த்து 9
பார்த்தே 1
பார்ப்பதி 4
பார்ப்பதி-பாலே 1
பார்ப்பவர் 1
பார்ப்பார் 1
பார்ப்பார்கள் 1
பார்ப்பாரே 1
பார்ப்பான் 3
பார்வை 2
பார்வையாம் 1
பார 2
பாரகம் 2
பாரங்கி 1
பாரணவும் 1
பாரணன் 1
பாரத்தின் 1
பாரது 1
பாரம் 3
பாரம்பரியத்து 1
பாராதிகள் 1
பாராது 1
பாரார் 1
பாரிக்குமாறே 1
பாரித்த 1
பாரித்து 2
பாரிப்ப 2
பாரில் 3
பாரின் 1
பாரினில் 4
பாருக்கு 1
பாருடல் 1
பாரும் 4
பாரே 2
பாரை 3
பாரைக்கும் 1
பால் 42
பால்முத்தர் 1
பால 1
பாலம் 1
பாலர்கள் 1
பாலவன் 1
பாலன் 1
பாலனாய் 1
பாலனும் 6
பாலா 1
பாலாம் 2
பாலாய் 2
பாலிக்கும் 1
பாலிக்குமாறு 1
பாலிக்குமாறே 1
பாலித்த 4
பாலித்து 4
பாலிப்பன் 1
பாலிய 1
பாலின் 3
பாலினி 1
பாலுள் 1
பாலே 1
பாலை 1
பாலொடு 1
பாலோகம் 1
பாவ 2
பாவகத்தானே 1
பாவங்கள் 1
பாவடியாலே 1
பாவம் 4
பாவனை 1
பாவிகள் 4
பாவித்த 1
பாவித்தது 1
பாவித்து 5
பாவிப்ப 1
பாவிய 2
பாவியும் 1
பாவினுள் 1
பாவினை 1
பாவினையாளர்-தம் 1
பாவு 1
பாவுக்கு 1
பாவும் 1
பாவை 4
பாவையும் 1
பாவையை 1
பாழ் 12
பாழ்செய்யும் 1
பாழ்பட 3
பாழ்விட்டு 1
பாழ்விட 2
பாழாம் 2
பாழாய் 1
பாழி 2
பாழில் 6
பாழிலே 1
பாழும் 3
பாழுறு 1
பாழே 2
பாழை 4
பாற்கரன் 1
பாற்சகம் 1
பாற்பர 1
பாறி 2
பாறு 1
பாறையில் 1
பான்மை 1
பான்மைக்கு 1
பான்மையர் 1
பான்மையன் 2
பான்மையுள் 1
பான்மொழி 1
பானக 1
பானாய் 1
பானு 6
பானுவில் 1
பானுவின் 2
பானுவும் 3
பானுவை 1
பானைக்கும் 1

பா (1)

பா அனைத்தும் படைத்து அர்ச்சனை பாரிப்ப – திருமந்:2389/3
மேல்


பாக (1)

சீர் பாக சேடத்தை மாற்றி பின் சேவியே – திருமந்:1317/4
மேல்


பாகத்தன் (1)

அஞ்சன மேனி அரிவை ஓர் பாகத்தன்
அஞ்சொடு இருபத்துமூன்று உள ஆகமம் – திருமந்:57/1,2
மேல்


பாகத்தின் (1)

பாடு அறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின்
ஊடுறு ஞான உதய உண்மை முத்தியோன் – திருமந்:1428/2,3
மேல்


பாகம் (5)

பாகம் செய்து ஆங்கே பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1057/2
பாகம் செய் ஞானம் படர்கின்ற கொம்பே – திருமந்:1057/4
பெண் ஒரு பாகம் பிறவி பெண் ஆமே – திருமந்:1158/4
பாலினி பாலவன் பாகம் அது ஆமே – திருமந்:1216/4
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி – திருமந்:1217/1
மேல்


பாகமாய் (1)

மங்கை ஓர் பாகமாய் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2780/4
மேல்


பாகல் (1)

வழுதலை வித்திட பாகல் முளைத்தது – திருமந்:2869/1
மேல்


பாகவத்து (1)

பாவினையாளர்-தம் பாகவத்து உள்ளவன் – திருமந்:812/3
மேல்


பாகன் (11)

பாகன் விடான் எனில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:457/4
பன்னிரண்டு ஆனையை பாகன் அறிகிலன் – திருமந்:577/2
பன்னிரண்டு ஆனையை பாகன் அறிந்த பின் – திருமந்:577/3
பார்ப்பதி பாகன் பரந்தகை நாலைஞ்சு – திருமந்:1033/1
காய தேர் ஏறி மன பாகன் கை கூட்ட – திருமந்:1651/1
பால் மொழி பாகன் பராபரன் தான் ஆகும் – திருமந்:1825/1
கருத்தின் நல் நூல் கற்று கால்கொத்தி பாகன்
திருத்தலும் பாய்மா திகைத்தன்றி பாயா – திருமந்:2024/1,2
நதி பொதியும் சடை நாரி ஓர் பாகன்
கதி செயும் காலங்கள் கண்டு கொளீரே – திருமந்:2430/3,4
தேன் மொழி பாகன் திருநடம் ஆடுமே – திருமந்:2727/4
பாகன் விடாவிடில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:2926/4
அவனே உலகில் அடர் பெரும் பாகன்
அவனே அரும் பல சீவனும் ஆகும் – திருமந்:3039/2,3
மேல்


பாகனும் (4)

கனம் செய்த வாள்_நுதல் பாகனும் அங்கே – திருமந்:41/3
கும்ப களிறு ஐந்தும் கோலொடு பாகனும்
வம்பில் திகழும் மணி முடி வண்ணனும் – திருமந்:1127/1,2
பாகனும் எய்த்து அவை தாமும் இளைத்த பின் – திருமந்:2023/3
பாகனும் ஆகின்ற பண்பனும் ஆமே – திருமந்:2921/4
மேல்


பாகனை (1)

மாது குலாவிய வாள்_நுதல் பாகனை
யாது குலாவி அமரரும் தேவரும் – திருமந்:16/2,3
மேல்


பாகாயம் (1)

இணுகாத வேகார் பாகாயம் ஏவல் – திருமந்:668/3
மேல்


பாகின்ற (1)

பாகின்ற பூவில் பரப்பவை காணலாம் – திருமந்:680/2
மேல்


பாகு (2)

பாகு ஒன்றி நின்ற பதங்களில் வர்த்திக்கும் – திருமந்:945/2
பாகு ஒன்றி நிற்கும் பராபரன் தானே – திருமந்:945/4
மேல்


பாகுபடுத்தி (1)

பாகுபடுத்தி பல் கோடி களத்தினால் – திருமந்:739/3
மேல்


பாங்கர் (1)

பாங்கர் கயிலை பராபரன்-தானும் – திருமந்:390/2
மேல்


பாங்கார் (1)

பாங்கார் நகாரம் பயில் நெற்றி உற்றிடும் – திருமந்:1012/3
மேல்


பாங்கிமார் (1)

பச்சை இவளுக்கு பாங்கிமார் ஆறெட்டு – திருமந்:1394/1
மேல்


பாங்கு (5)

பாங்கு படவே பலாச பலகையில் – திருமந்:999/2
பாங்கு பட பனி நீரால் குழைத்து வைத்து – திருமந்:1004/3
பாங்கு அமர் கொன்றை படர் சடையான் அடி – திருமந்:1551/1
பாங்கு ஆன பாசம் படரா படரினும் – திருமந்:1605/2
பயிரும் கிடந்து உள்ள பாங்கு அறியாரே – திருமந்:2078/4
மேல்


பாங்குடன் (1)

பாங்குடன் ஏற்ப பராசத்தி போற்றே – திருமந்:1244/4
மேல்


பாச (19)

துன்பம் செய் பாச துயருள் அடைத்தனன் – திருமந்:432/2
பழி பல செய்கின்ற பாச கருவை – திருமந்:463/3
ஒட்டிய பாச உணர்வு என்னும் காயப்பை – திருமந்:473/3
சொல்லினும் பாச சுடர் பாம்பு நீங்கிடும் – திருமந்:908/3
சூடிடும் அங்குச பாச துளை வழி – திருமந்:1207/1
பழித்தலை பாச பிறவியும் நீங்கா – திருமந்:1461/2
பவகதி பாச பிறவி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1536/2
வைத்த பசு பாச மாற்று நெறி வைகி – திருமந்:1688/1
அன்றிய பாச இருளும் அஞ்ஞானமும் – திருமந்:2001/1
இடர் கொண்ட பாச இருள் அற ஓட்டி – திருமந்:2009/3
உற்றிடும் ஐம்மலம் பாச உணர்வினால் – திருமந்:2059/1
இசைத்திடு பாச பற்று ஈங்கு அறுமாறே – திருமந்:2065/2
ஒத்துறு பாச மலம் ஐந்தோடு ஆறாறு – திருமந்:2211/2
ஆன மலமும் அ பாச பேதமும் – திருமந்:2314/2
விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான் – திருமந்:2409/2
நீடிய நித்தம் பசு பாச நீக்கமும் – திருமந்:2410/3
கதியும் பசு பாச நீக்கமும் காட்டி – திருமந்:2413/2
இதமுற்ற பாச இருளை துரந்து – திருமந்:2525/2
அவம் சேர்த்த பாச மலம் ஐந்து அகல – திருமந்:2710/2
மேல்


பாசங்கள் (1)

அமலம் பதி பசு பாசங்கள் ஆகமம் – திருமந்:895/1
மேல்


பாசத்தார் (1)

ஐம்மலத்தாரும் அருவினை பாசத்தார்
ஐம்மலத்தார் சுவர்க்க நெறி ஆள்பவர் – திருமந்:2257/2,3
மேல்


பாசத்தில் (4)

துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பின் – திருமந்:487/2
பாசத்தில் உற்று பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:1530/4
பாசத்தில் இட்டது அருள் அந்த பாசத்தின் – திருமந்:1802/1
நண்ணிய பாசத்தில் நான் எனல் ஆணவம் – திருமந்:2421/1
மேல்


பாசத்தின் (1)

பாசத்தில் இட்டது அருள் அந்த பாசத்தின்
நேசத்தை விட்டது அருள் அந்த நேசத்தின் – திருமந்:1802/1,2
மேல்


பாசத்து (10)

பரை பசு பாசத்து நாதனை உள்ளி – திருமந்:49/1
உரை பசு பாசத்து ஒருங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:49/2
பந்தம் செய் பாசத்து வீழ்ந்து தவம்செய்ய – திருமந்:354/3
துன்புறு பாசத்து உயர் மனை வான் உளன் – திருமந்:453/2
வலைப்பட்ட பாசத்து வன் பிணை மான் போல் – திருமந்:660/2
பசைந்து எழும் ஈசரை பாசத்து உள் ஏக – திருமந்:1590/2
தோகைக்கு பாசத்து சுற்றும் சடை அது ஒன்று – திருமந்:1663/2
பாசத்து உள்ளே என்றும் பாவியும் அண்ணலை – திருமந்:2063/2
துன்புறு பாசத்து உழைத்து ஒழிந்தீரே – திருமந்:2112/4
குடை கொண்ட பாசத்து கோலம் உண்டானும் – திருமந்:2902/2
மேல்


பாசத்தும் (1)

மைந்தார் முகில் வண்ணன் மாயம் செய் பாசத்தும்
கொந்தார் குழலியர் கூடிய கூட்டத்தும் – திருமந்:405/2,3
மேல்


பாசத்துள் (5)

பாசத்துள் வைத்து பரிவு செய்வார்களை – திருமந்:288/2
ஒருங்கிய பாசத்துள் உத்தம சித்தன் – திருமந்:439/1
துன்ப குழம்பில் துயருறும் பாசத்துள்
என்பில் பராசத்தி என் அம்மை தானே – திருமந்:1128/3,4
வாசம்செய் பாசத்துள் வைக்கின்றவாறே – திருமந்:2408/4
துளங்கு ஒளி பாசத்துள் தூங்கு இருள் சேரா – திருமந்:2691/2
மேல்


பாசத்தை (6)

வென்றிடல் ஆகும் வினை பெரும் பாசத்தை
வென்றிடல் ஆகும் விழை புலன்-தன்னையும் – திருமந்:1232/2,3
மன்னை பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற – திருமந்:1432/2
பாசத்தை கூட்டியே கட்டி பறித்திட்டு – திருமந்:1574/1
பாசத்தை நீக்கி பரனோடு தன்னையும் – திருமந்:2052/1
பதி பசு பாசத்தை பற்று அற நீக்கும் – திருமந்:2412/3
ஆப்பு இடு பாசத்தை அங்கியுள் வைத்திட்டு – திருமந்:2881/2
மேல்


பாசத்தோடு (1)

கையில் படை அங்குச பாசத்தோடு அபய – திருமந்:1316/2
மேல்


பாசம் (68)

கரை பசு பாசம் கடந்து எய்தலாமே – திருமந்:49/4
பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் – திருமந்:115/1
பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி – திருமந்:115/2
பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம்
பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே – திருமந்:115/3,4
பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே – திருமந்:115/4
பாசம் தீ சுட்டு பலி அட்டினார்களே – திருமந்:150/4
நூல் அது கார் பாசம் நுண் சிகை கேசம் ஆம் – திருமந்:230/2
உள் உண்மை ஓரார் உணரார் பசு பாசம்
வள்ளன்மை நாதன் அருளினின் வாழ்வுறார் – திருமந்:328/1,2
பண் நுதல் செய்து பசு பாசம் நீங்கிட – திருமந்:474/2
பவம் ஆன தீர்வோர் பசு பாசம் அற்றோர் – திருமந்:497/3
பாசம் இயங்கும் பரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:608/2
துளை பெரும் பாசம் துருவிடுமாகில் – திருமந்:614/3
பழப்பதி ஆவது பற்று அறும் பாசம்
அழப்படி செய்வார்க்கு அகலும் மதியே – திருமந்:789/3,4
ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி – திருமந்:1049/3
ஆர்த்திடும் அங்குச பாசம் பசும் கரும்பு – திருமந்:1068/3
அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி – திருமந்:1177/3
பந்தம் ஆம் சூலம் படை பாசம் வில் அம்பு – திருமந்:1370/3
பாசம் அது ஆகிய வேரை அறுத்திட்டு – திருமந்:1383/1
பரந்த இ பூங்கிளி பாசம் மழுவாள் – திருமந்:1392/2
பாசம் அறுக்க பரந்தன சூலமே – திருமந்:1397/4
கால் அம் பூ பாசம் மழு கத்தி கைக்கொண்டு – திருமந்:1398/3
பாடு ஒன்று பாசம் பசுத்துவம் பாழ்பட – திருமந்:1438/3
படலான கேவல பாசம் துடைத்து – திருமந்:1439/3
பசு பாசம் நீக்கி பதியுடன் கூட்டி – திருமந்:1486/1
கரு மன்னும் பாசம் கைகூம்ப தொழுது – திருமந்:1501/3
பாசம் பசு ஆனது ஆகும் இ சாலோகம் – திருமந்:1509/1
பாசம் அருள் ஆனது ஆகும் இ சாமீபம் – திருமந்:1509/2
பாசம் சிரம் ஆனது ஆகும் இ சாரூபம் – திருமந்:1509/3
பாசம் கரை பதி சாயுச்சியமே – திருமந்:1509/4
மூவா பசு பாசம் மாற்றியே முத்திப்பால் – திருமந்:1577/3
பாங்கு ஆன பாசம் படரா படரினும் – திருமந்:1605/2
தழை கொண்ட பாசம் தயங்கி நின்று ஏத்த – திருமந்:1833/3
தால் தந்து பாசம் தணிக்கும் அவன் சத்தே – திருமந்:2049/4
ஒரு சிந்தை இன்றி உயர் பாசம் நீக்கி – திருமந்:2057/3
மாறு இல் பசு பாசம் வாட்டலால் வீடுக – திருமந்:2066/3
நரரும் சுரரும் பசு பாசம் நண்ணி – திருமந்:2120/1
ஒட்டிய பாசம் உணர்வு அது ஆகவே – திருமந்:2124/3
பேணுவாய் மற்று நின் பாசம் பிரித்தே – திருமந்:2192/4
தாமுறு பாசம் சகலத்தது ஆமே – திருமந்:2229/4
நாதாந்த பாசம் விடு நல்ல தொம்பதம் – திருமந்:2387/2
நாதாந்த பாசம் விட நின்ற நன் பதி – திருமந்:2392/2
அறிவினை கட்டிய பாசம் அனாதி – திருமந்:2405/3
பசுக்களை கட்டிய பாசம் மூன்று உண்டு – திருமந்:2406/2
பசு தன்மை நீக்கி அ பாசம் அறுத்தால் – திருமந்:2406/3
பாசம் செய்தானை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:2408/1
ஆய பலிபீடம் ஆகும் நல் பாசம் ஆம் – திருமந்:2411/3
பதி பசு பாசம் பயில்வியா நித்தம் – திருமந்:2412/1
பதி பசு பாசம் பகர்வோர்க்கு ஆறாக்கி – திருமந்:2412/2
பதி பசு பாசம் பயில நிலாவே – திருமந்:2412/4
வேறு ஆம் பதி பசு பாசம் வீடு ஆகுமே – திருமந்:2419/4
நாட்குற நான் தங்கு நல் பாசம் நண்ணுமே – திருமந்:2420/4
ஆகுவது எல்லாம் அருள் பாசம் ஆகுமே – திருமந்:2422/4
பாசம் பயில் உயிர் தானே பர முதல் – திருமந்:2423/1
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப – திருமந்:2423/2
பாசம் பயில பதி பரம் ஆதலால் – திருமந்:2423/3
பாசம் பயில பதி பசு ஆகுமே – திருமந்:2423/4
பரம்பரம் ஆன பதி பாசம் பற்றா – திருமந்:2449/1
மயக்கிய ஐம்புல பாசம் அறுத்து – திருமந்:2608/1
பல படு பாசம் அறுத்து அறுத்திட்டு – திருமந்:2666/2
பாசம் ஒன்று ஆக பழவினை பற்று அற – திருமந்:2696/3
அவம் சேர்த்த பாசம் அணுககிலாவே – திருமந்:2710/4
அங்கி தமருகம் அக்கு மாலை பாசம்
அங்குசம் சூலம் கபாலமுடன் ஞானம் – திருமந்:2780/1,2
தவம் ஆர் பசு பாசம் ஆங்கே தனித்து – திருமந்:2793/2
பாசம் கிடந்து பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:2927/4
ஒழிந்தேன் பிறவி உறவு என்னும் பாசம்
கழிந்தேன் கடவுளும் நானும் ஒன்று ஆனேன் – திருமந்:2958/1,2
பிரிந்தேன் பிரமன் பிணித்தது ஓர் பாசம்
தெரிந்தேன் சிவகதி செல்லும் நிலையை – திருமந்:2961/1,2
பவம் வந்திட நின்ற பாசம் அறுத்திட்டு – திருமந்:2975/2
படிகால் பிரமன் செய் பாசம் அறுத்து – திருமந்:3013/1
மேல்


பாசமும் (7)

ஆமே தமருகம் பாசமும் கையது – திருமந்:1293/3
அன்னிய பாசமும் ஆகும் கருமமும் – திருமந்:1485/1
சத்து அசத்து ஓட தனித்தனி பாசமும்
மத்த இருள் சிவனான கதிராலே – திருமந்:2245/2,3
பரம் ஆகார் பாசமும் பற்று ஒன்று அறாதே – திருமந்:2274/4
நாடும் பதியுடன் நல் பசு பாசமும்
நீடுமா நித்தன் நிலை அறிவார் இல்லை – திருமந்:2410/1,2
பதியும் பசுவொடு பாசமும் மேலை – திருமந்:2413/1
வீட்கும் பதி பசு பாசமும் மீதுற – திருமந்:2420/1
மேல்


பாசமே (3)

ஏந்து கரங்கள் எடுத்து அமர் பாசமே – திருமந்:1382/4
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/4
ஆக்கு மறையாதி ஐம்மல பாசமே – திருமந்:2253/4
மேல்


பாசி (2)

பாசி குளத்தில் வீழ் கல்லா மனம் பார்க்கின் – திருமந்:1506/2
பாசி படர்ந்து கிடந்த குளத்திடை – திருமந்:2927/1
மேல்


பாசியில் (1)

கோழை ஒழுக்கம் குளம் மூடு பாசியில்
ஆழ நடுவார் அளப்புறுவார்களை – திருமந்:208/1,2
மேல்


பாட்டு (1)

பாட்டு அவி காட்டுதும் பால் அவி ஆகுமே – திருமந்:1824/4
மேல்


பாட்டும் (3)

பாட்டும் ஒலியும் பரக்கும் கணிகையர் – திருமந்:56/1
பணிந்தேன் பகலவன் பாட்டும் ஒலியே – திருமந்:1748/4
பாடிய பாட்டும் பல ஆன நட்டமும் – திருமந்:2760/2
மேல்


பாட (4)

பாட வல்லார் நெறி பாட அறிகிலேன் – திருமந்:96/1
பாட வல்லார் நெறி பாட அறிகிலேன் – திருமந்:96/1
பாட வல்லார் ஒளி பார் மிசை வாழ்குவன் – திருமந்:543/2
இன்னிசை பாட இருந்தவர் ஆர் எனில் – திருமந்:2983/2
மேல்


பாடக (1)

பாடக சீறடி பைம்பொன் சிலம்பு ஒலி – திருமந்:1106/3
மேல்


பாடகில்லார் (2)

பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2093/3
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2559/3
மேல்


பாடது (1)

பாடது நந்தி பரிசு அறிவார்க்கே – திருமந்:2852/4
மேல்


பாடல் (2)

பண் அகத்து இன் இசை பாடல் உற்றானுக்கே – திருமந்:31/3
பாடல் உடலினில் பற்று அற நீக்கியே – திருமந்:1783/3
மேல்


பாடல்கள் (1)

ஆனந்தம் ஆடரங்கு ஆனந்தம் பாடல்கள்
ஆனந்தம் பல்லியம் ஆனந்தம் வாச்சியம் – திருமந்:2725/1,2
மேல்


பாடலும் (2)

பாவு பிரான் அருள் பாடலும் ஆமே – திருமந்:32/4
எழுத்தொடு பாடலும் எண்ணெண் கலையும் – திருமந்:1461/1
மேல்


பாடலுமாய் (1)

பண்ணுறு கேள்வியும் பாடலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:968/2
மேல்


பாடி (6)

பாடி உள் நின்ற பகைவரை கட்டிட்டு – திருமந்:667/3
பாடி உள் ஆக பகைவரும் வந்துறார் – திருமந்:1287/3
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
பாடி உளே நின்று பாதம் பணி-மின்கள் – திருமந்:2109/2
பாடி எழுகின்ற வேதாகமங்களும் – திருமந்:2317/3
வள்ளல் அருத்தியே வைத்த வளம் பாடி
செய்வன எல்லாம் சிவம் ஆக காண்டலால் – திருமந்:2977/2,3
மேல்


பாடிய (3)

பாடிய பன்னீர் இராசியும் அங்கு எழ – திருமந்:1020/3
பாடிய கை இரண்டு எட்டும் பரந்து எழுந்து – திருமந்:1730/2
பாடிய பாட்டும் பல ஆன நட்டமும் – திருமந்:2760/2
மேல்


பாடியவாறு (1)

பாடியவாறு ஒரு பாண்டரங்கம் ஆமே – திருமந்:2776/4
மேல்


பாடியும் (2)

ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும் – திருமந்:1655/3
ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும் – திருமந்:1816/1
மேல்


பாடியுள் (1)

பாடியுள் நின்ற பகைவரை கட்டுமே – திருமந்:661/4
மேல்


பாடின் (1)

பாடின் முடி வைத்து பார் வந்து தந்ததே – திருமந்:1591/4
மேல்


பாடினள் (1)

பார்த்தனள் வேதங்கள் பாடினள் தானே – திருமந்:2800/4
மேல்


பாடு (6)

பாடு அறி பத்துடன் ஆறு நடு வீதி – திருமந்:1298/3
பாடு அறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின் – திருமந்:1428/2
பாடு ஒன்று பாசம் பசுத்துவம் பாழ்பட – திருமந்:1438/3
பவத்திடை நின்றது ஓர் பாடு அது ஆமே – திருமந்:1685/4
பாடு அறிவார்க்கு பயன் எளிது ஆமே – திருமந்:2897/4
பன்னினர் என்றே பாடு அறிவீரே – திருமந்:2983/4
மேல்


பாடு-மின் (1)

பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
மேல்


பாடுகின்றார் (1)

பாடுகின்றார் சிலர் பண்ணில் அழுதிட்டு – திருமந்:162/3
மேல்


பாடுகின்றேன் (1)

பாடுகின்றேன் பரமே துணையாம் என – திருமந்:2368/3
மேல்


பாடும் (2)

பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள் – திருமந்:1067/3
யார் பாடும் சாரா அறிவு அறிந்தேனே – திருமந்:2960/4
மேல்


பாடுவன் (1)

பாடுவன் பன் மலர் தூவி பணிந்து நின்று – திருமந்:50/2
மேல்


பாடுற (1)

பாடுற சீவன் பரமாக பற்று அற – திருமந்:2376/3
மேல்


பாடுறு (1)

பாடுறு சுத்த சைவ பத்த நித்தனே – திருமந்:1428/4
மேல்


பாடே (1)

ஆகி நின்றான் அவன் ஆயிழை பாடே – திருமந்:1219/4
மேல்


பாடையும் (2)

பண்டிதர் ஆவார் பதினெட்டும் பாடையும்
கண்டவர் கூறும் கருத்து அறிவார் என்க – திருமந்:59/1,2
பண்டிதர்-தங்கள் பதினெட்டு பாடையும்
அண்ட முதலான் அறம் சொன்னவாறே – திருமந்:59/3,4
மேல்


பாண்டரங்கம் (1)

பாடியவாறு ஒரு பாண்டரங்கம் ஆமே – திருமந்:2776/4
மேல்


பாண்டரம் (1)

கொடு கொட்டி பாண்டரம் கோடு சங்கார – திருமந்:2733/1
மேல்


பாணவம் (1)

பாணவம் மிக்கிடில் பாய்ந்ததும் இல்லையே – திருமந்:478/4
மேல்


பாணி (1)

குவிந்த கரம் இரு கொய் தளிர் பாணி
பரிந்து அருள் கொங்கைகள் முத்து ஆர் பவளம் – திருமந்:1376/2,3
மேல்


பாணிகளை (1)

பாத முழந்தாளில் பாணிகளை நீட்டி – திருமந்:562/1
மேல்


பாத்தியில் (1)

பாத்தியில் பாயாது பாழ் பாய்ந்து போயிடில் – திருமந்:2873/3
மேல்


பாத்திரம் (1)

மண் ஒன்று கண்டீர் இரு வகை பாத்திரம்
திண்ணென்று இருந்தது தீவினை சேர்ந்தது – திருமந்:143/1,2
மேல்


பாத (7)

பாத முழந்தாளில் பாணிகளை நீட்டி – திருமந்:562/1
பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
படர்ந்த அல்குல் பட்டு ஆடை பாத சிலம்பு – திருமந்:1400/3
பதிவித்த பாத பராபரன் நந்தி – திருமந்:1596/2
நிற்கின்ற பாத நவ பாத நேர்விழ – திருமந்:1916/2
நிற்கின்ற பாத நவ பாத நேர்விழ – திருமந்:1916/2
பாத உகத்தால் மஞ்சனம் செய்து பார் – திருமந்:1921/3
மேல்


பாதகம் (1)

மலைவான பாதகம் ஆம் அவை நீக்கி – திருமந்:200/2
மேல்


பாதகர் (1)

பஞ்ச துரோகத்து இ பாதகர் தம்மை – திருமந்:1684/1
மேல்


பாதங்கள் (4)

பாதங்கள் நோவ நடந்தும் பயன் இல்லை – திருமந்:707/2
நடம் கொண்ட பாதங்கள் நண்ணீர் அதற்கு – திருமந்:1024/2
எடுக்கின்ற பாதங்கள் மூன்றது எழுத்தை – திருமந்:1030/1
பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள்
சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/3,4
மேல்


பாதத்தால் (1)

நின்று பராபரை நேயத்தை பாதத்தால்
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:1437/3,4
மேல்


பாதத்து (3)

பொன் பாதத்து ஆணையே செம்பு பொன் ஆயிடும் – திருமந்:907/2
இழை கொண்ட பாதத்து இன மலர் தூவி – திருமந்:1839/3
அம் மலர் பொன் பாதத்து அன்பு வைப்பார்கட்கே – திருமந்:2744/4
மேல்


பாதத்தே (1)

உய் தவத்து ஆனந்தத்து ஒண் குரு பாதத்தே
பெத்தம் அறுத்தோர் பிறந்து இறவாரே – திருமந்:1612/3,4
மேல்


பாதம் (21)

அறம் அறியார் அண்ணல் பாதம் நினையும் – திருமந்:262/1
ஓர் உடை நல் உயிர் பாதம் ஒலி சத்தி – திருமந்:388/3
பால் ஒத்த மேனியன் பாதம் பணிந்து உய்ய – திருமந்:540/2
பொன் பாதம் காணலாம் புத்திரர் உண்டாகும் – திருமந்:907/1
பொன் பாதம் காண திருமேனி ஆயிடும் – திருமந்:907/3
சொல் அது என்றாளே சுடர் முடி பாதம் ஆம் – திருமந்:1022/2
இடம் கொண்ட பாதம் எழில் சுடர் ஏக – திருமந்:1024/1
பூ பதி பாதம் இரண்டு சுடர் முடி – திருமந்:1033/3
கலந்து இரு பாதம் இரு கரம் ஆகும் – திருமந்:1038/1
துகில் உடை ஆடை நிலம் பொதி பாதம்
அகிலமும் அண்டம் முழுதும் செம்மாந்து – திருமந்:1148/2,3
அணைந்து ஒழிந்தேன் எங்கள் ஆதி-தன் பாதம்
பிணைந்து ஒழிந்தேன் தன் அருள்பெற்றவாறே – திருமந்:1250/3,4
மணி முடி பாதம் சிலம்பு அணி மங்கை – திருமந்:1377/1
அடி சாரலாம் அண்ணல் பாதம் இரண்டும் – திருமந்:1603/1
கூடிய பாதம் இரண்டும் படி மிசை – திருமந்:1730/1
தவிர வைத்தான் சிரத்தோடு தன் பாதம்
தவிர வைத்தான் நமன் தூதுவர் கூட்டம் – திருமந்:2050/2,3
பாடி உளே நின்று பாதம் பணி-மின்கள் – திருமந்:2109/2
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம்
கெடுகின்ற வல் வினை கேடு இல் புகழோன் – திருமந்:2110/2,3
மன்று ஆடி பாதம் மருவலும் ஆமே – திருமந்:2400/4
பணிவித்த பேர் நந்தி பாதம் பற்றாயே – திருமந்:2482/4
பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம்
பரமாண்டத்து ஊடே படர் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2734/1,2
கூடிய பாதம் சிலம்பு கைகொள் துடி – திருமந்:2781/2
மேல்


பாதமா (1)

ஒவ்வில் எழும் கிலீம் மந்திர பாதமா
செவ்வுள் எழுந்து சிவாயநம என்னே – திருமந்:1320/3,4
மேல்


பாதமாய் (2)

சூழ்ந்து எழு சோதி சுடர் முடி பாதமாய்
ஆங்கு அணி முத்தம் அழகிய மேனியும் – திருமந்:1382/1,2
நல் குகை நால் வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய்
நிற்கின்ற பாத நவ பாத நேர்விழ – திருமந்:1916/1,2
மேல்


பாதமும் (1)

ஆகின்ற பாதமும் அ ந-வாய் நின்றிடும் – திருமந்:941/1
மேல்


பாதமே (9)

பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே – திருமந்:708/4
பொன் ஆகும் வல்லோர்க்கு உடம்பு பொன் பாதமே – திருமந்:906/4
பட்டது சித்தாந்த சன்மார்க்க பாதமே – திருமந்:986/4
ஞான அபிடேகமே நற்குரு பாதமே – திருமந்:1476/4
வேட்கை விடும் மிக்க வேதாந்தி பாதமே
தாழ்க்கும் தலையினோன் சற்சீடன் ஆமே – திருமந்:1702/3,4
சற்குரு பாதமே சாயை போல் நீங்காமே – திருமந்:1703/2
மாணுற வாமம் ஆம் சத்தி நல் பாதமே – திருமந்:1742/4
பாதியோடு ஆடி பரன் இரு பாதமே – திருமந்:2753/4
மேல்


பாதனம் (1)

பாதனம் ஆக பரிந்தது பார்த்தே – திருமந்:1041/4
மேல்


பாதாள (1)

புயங்களும் எண் திசை போது பாதாள
மயங்கா பகிரண்ட மா முடி தானே – திருமந்:1873/3,4
மேல்


பாதாளம் (2)

அத்தனின் பாதாளம் அளவு உள்ள சேவடி – திருமந்:3004/3
இருக்கின்ற எண் திசை அண்டம் பாதாளம்
உருக்கொடு தன் நடு ஓங்க இ வண்ணம் – திருமந்:3042/1,2
மேல்


பாதி (6)

பாதி பராபரை பன்னிரண்டு ஆதியே – திருமந்:1124/4
பாதி நல்லாளும் பகவனும் ஆனது – திருமந்:1157/2
ஆறாறு காரியோ பாதி அகன்றிட்டு – திருமந்:2502/1
பாதி மதியோன் பயில் திரு அம்பலம் – திருமந்:2748/3
பாதி மதி ஆட பார் அண்டம் மீது ஆட – திருமந்:2751/3
படை கண்டு மீண்டது பாதி வழியில் – திருமந்:2925/2
மேல்


பாதிபரா (1)

பாதிபரா பரை மேல் உறை பைந்தொடி – திருமந்:1120/2
மேல்


பாதியால் (1)

பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால்
பெரிய பதி செய்து பின் ஆம் அடியார்க்கு – திருமந்:2672/2,3
மேல்


பாதியில் (1)

பாதியில் வைத்து பல்-கால் பயில்விரேல் – திருமந்:1069/3
மேல்


பாதியுள் (2)

பாதியுள் மன்னும் பராசத்தியோடு உடன் – திருமந்:555/3
பாதியுள் மன்னும் பராசத்தி ஆமே – திருமந்:1767/4
மேல்


பாதியை (1)

ஓர் அந்தமாம் இரு பாதியை சேர்த்திடே – திருமந்:2469/4
மேல்


பாதியோடு (1)

பாதியோடு ஆடி பரன் இரு பாதமே – திருமந்:2753/4
மேல்


பாதிரி (1)

செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே – திருமந்:1003/4
மேல்


பாதுகம் (2)

பரிசிக்க கீர்த்திக்க பாதுகம் சூட – திருமந்:1479/2
ஏதம் இல் பாதுகம் யோகாந்தம் ஆதனம் – திருமந்:1664/3
மேல்


பாந்தம் (1)

இலயங்கள் மூன்றினும் ஒன்று கல் பாந்தம்
நிலை அன்று அழிந்தமை நின்று உணர்ந்தேனால் – திருமந்:422/1,2
மேல்


பாம்பினை (1)

பாம்பு மதியை தினலுறும் பாம்பினை
தீங்கு கதிரையும் சோதித்து அனலுறும் – திருமந்:871/1,2
மேல்


பாம்பு (8)

பல்லி உடையார் பாம்பு அரிந்து உண்கின்றார் – திருமந்:293/2
மூன்று மடக்கு உடை பாம்பு இரண்டு எட்டு உள – திருமந்:728/1
பாம்பு மதியை தினலுறும் பாம்பினை – திருமந்:871/1
பாம்பு மதியும் பகை தீர்த்து உடன் கொளீஇ – திருமந்:871/3
சொல்லினும் பாச சுடர் பாம்பு நீங்கிடும் – திருமந்:908/3
கரும் தாள் கயத்தில் கரும் பாம்பு நீங்க – திருமந்:2513/2
பறவையில் கற்பமும் பாம்பு மெய் ஆக – திருமந்:2629/1
பாம்பு உண்டு பாம்பை துரத்தின் பார் இன்றி – திருமந்:2887/3
மேல்


பாம்பும் (2)

கூகையும் பாம்பும் கிளியொடு பூஞையும் – திருமந்:2891/1
பன்றியும் பாம்பும் பசு முசு வானரம் – திருமந்:2918/1
மேல்


பாம்பை (1)

பாம்பு உண்டு பாம்பை துரத்தின் பார் இன்றி – திருமந்:2887/3
மேல்


பாம்பொடும் (1)

சந்திரன் பாம்பொடும் சூடும் சடாதரன் – திருமந்:2963/1
மேல்


பாய் (6)

பாய் இரு நாளும் பகை அற நின்றிடும் – திருமந்:778/2
பயம் கண்டு கொண்ட இ பாய் கரு ஒப்ப – திருமந்:1043/3
படர்ந்திடு நாமமும் பாய் கதிர் போல – திருமந்:1326/3
பரிந்திடும் வானவன் பாய் புனல் சூடி – திருமந்:1328/3
பதுங்கிலும் பாய் புலி பன்னிரு காதம் – திருமந்:2914/1
பதி அது பாய் புனல் கங்கையும் உண்டு – திருமந்:2998/2
மேல்


பாய்கின்ற (4)

பாய்கின்ற வாயு குறையில் குறள் ஆகும் – திருமந்:480/1
பாய்கின்ற வாயு விளைக்கின் முடம் ஆகும் – திருமந்:480/2
பாய்கின்ற வாயு நடுப்படில் கூன் ஆகும் – திருமந்:480/3
பாய்கின்ற வாயு மாதர்க்கு இல்லை பார்க்கிலே – திருமந்:480/4
மேல்


பாய்கின்றதல்லால் (1)

பவமத்திலே வந்து பாய்கின்றதல்லால்
சிவம் அத்தை ஒன்றும் தெளியகில்லாரே – திருமந்:2116/3,4
மேல்


பாய்ச்சலும் (1)

பாய்ந்திடும் யோகிக்கு பாய்ச்சலும் ஆமே – திருமந்:479/4
மேல்


பாய்ச்சி (1)

விண் ஆறு பாய்ச்சி குளத்தை நிரப்பினால் – திருமந்:800/3
மேல்


பாய்ச்சினால் (1)

போதகம் ஆக புகலுற பாய்ச்சினால்
வேதகம் ஆக விளைந்து கிடக்குமே – திருமந்:717/3,4
மேல்


பாய்ச்சுவர் (1)

வாய் திறப்பாரே வளி இட்டு பாய்ச்சுவர்
வாய் திறவாதார் மதி இட்டு மூட்டுவர் – திருமந்:593/2,3
மேல்


பாய்ச்சுறில் (1)

போழ்கின்ற வாயு புறம் படா பாய்ச்சுறில்
ஏழு சாலேகம் இரண்டு பெருவாய்தல் – திருமந்:594/2,3
மேல்


பாய்ந்த (4)

பாய்ந்த புலி அன்ன பாவகத்தானே – திருமந்:245/4
பாய்ந்த பின் அஞ்சு ஓடில் ஆயுளும் நூறு ஆகும் – திருமந்:479/1
பாய்ந்த பின் நால் ஓடில் பாரினில் எண்பதாம் – திருமந்:479/2
பாய்ந்த ஐம்பூதமும் பார்க்கின்ற வன்னியை – திருமந்:1036/3
மேல்


பாய்ந்ததும் (1)

பாணவம் மிக்கிடில் பாய்ந்ததும் இல்லையே – திருமந்:478/4
மேல்


பாய்ந்தன (1)

பாய்ந்தன பூதங்கள் ஐந்தும் படர் ஒளி – திருமந்:2038/1
மேல்


பாய்ந்திடும் (3)

பாய்ந்திடும் வாயு பகுத்து அறிந்து இ வகை – திருமந்:479/3
பாய்ந்திடும் யோகிக்கு பாய்ச்சலும் ஆமே – திருமந்:479/4
தாம் அணி கோலி தறியுற பாய்ந்திடும்
நாவணை கோலி நடுவில் செறு உழார் – திருமந்:2872/2,3
மேல்


பாய்ந்து (6)

பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:179/3
பாய்ந்து உரைசெய்தது பாலிக்குமாறே – திருமந்:802/4
பாய்ந்து அறிந்து உள்ளே படி கதவு ஒன்று இட்டு – திருமந்:810/3
பாய்ந்து எழும் உள் ஒளி பாரில் பரந்தது – திருமந்:1348/3
பாய்ந்து உணர்வார் அரன் சேவடி கைதொழு – திருமந்:1566/3
பாத்தியில் பாயாது பாழ் பாய்ந்து போயிடில் – திருமந்:2873/3
மேல்


பாய்பரி (2)

படு பர சேனையும் பாய்பரி ஐந்தும் – திருமந்:2147/2
படியுடை மன்னவன் பாய்பரி ஏறி – திருமந்:2165/1
மேல்


பாய்மா (1)

திருத்தலும் பாய்மா திகைத்தன்றி பாயா – திருமந்:2024/2
மேல்


பாய (1)

பாய பலிபீடம் பத்திரலிங்கம் ஆம் – திருமந்:1718/3
மேல்


பாயகிலாவே (1)

நெறியின் நெருஞ்சில் முள் பாயகிலாவே – திருமந்:1617/4
மேல்


பாயா (1)

திருத்தலும் பாய்மா திகைத்தன்றி பாயா
எருத்துற ஏறி இருக்கிலும் ஆங்கே – திருமந்:2024/2,3
மேல்


பாயாது (1)

பாத்தியில் பாயாது பாழ் பாய்ந்து போயிடில் – திருமந்:2873/3
மேல்


பாயும் (7)

பாயும் கருவும் உருவாம் என பல – திருமந்:459/2
நிலையார பாயும் நெடுநாடி ஊடே – திருமந்:589/2
ஊன் ஊறல் பாயும் உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:804/1
வான் ஊறல் பாயும் வகை அறிவார் இல்லை – திருமந்:804/2
நெறியில் வழுவின் நெருஞ்சில் முள் பாயும்
நெறியில் வழுவாது இயங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:1617/2,3
ஆறு இன்றி பாயும் அருங்குளம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2535/2
நீர் இன்றி பாயும் நிலத்தினில் பச்சை ஆம் – திருமந்:2920/1
மேல்


பார் (55)

படி கண்டிலர் மீண்டும் பார் மிசை கூடி – திருமந்:88/2
பட்டது பார் மணம் பன்னிரண்டு ஆண்டினில் – திருமந்:163/3
அமுது ஊறும் பல் மரம் பார் மிசை தோற்றும் – திருமந்:248/2
பற்று அதுவாய் நின்ற பற்றினை பார் மிசை – திருமந்:259/1
பார் போகம் ஏழும் படைத்து உடையானே – திருமந்:367/4
பார சதாசிவம் பார் முதல் ஐந்துக்கும் – திருமந்:384/3
பணிகினும் பார் மிசை பல் உயிர் ஆகி – திருமந்:420/3
பார் முதலாக பயிலும் கடத்திலே – திருமந்:450/2
பண்புறு காலமும் பார் மிசை வாழ்க்கையும் – திருமந்:453/3
பார் கொண்ட நாட்டுக்கு பஞ்சமும் ஆம் என்றே – திருமந்:519/3
பாட வல்லார் ஒளி பார் மிசை வாழ்குவன் – திருமந்:543/2
பார் திகழ் பத்மாசனம் எனல் ஆகுமே – திருமந்:559/4
பல்வழி எய்தினும் பார் வழி ஆகுமே – திருமந்:637/4
பரந்து குவிந்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:664/3
பார் ஒளி ஆக பதைப்பு அற கண்டவன் – திருமந்:693/2
பார் அஞ்சி நின்ற பகை பத்து நாளாகும் – திருமந்:783/2
பார் ஒத்த சேய் புதன் உத்தரம் பானு நாள் – திருமந்:797/3
பதம் அறிந்து உம்முளே பார் கடிந்தாளே – திருமந்:843/4
பார் இல்லை நீர் இல்லை பங்கயம் ஒன்று – திருமந்:844/1
பாறு படா இன்பம் பார் மிசை பொங்குமே – திருமந்:883/4
பகைத்திடும் முப்புரம் பார் அங்கியோடே – திருமந்:1016/3
பார் அறிந்து அண்டம் சிறகு அற நின்றது – திருமந்:1017/3
பல்கும் பரவிந்து பார் அண்டம் ஆனவை – திருமந்:1048/2
பகை நின்ற அங்கத்தை பார் என்று மாறி – திருமந்:1093/2
பார் மேல் இருப்பது ஒரு நூறு தான் உள – திருமந்:1130/2
பார் மேல் இதழ் பதினெட்டு இருநூறு உள – திருமந்:1141/2
பார் மேல் உறைகின்ற பைந்தொடியாளே – திருமந்:1141/4
பார் அளவாம் திசை பத்து உடையாளே – திருமந்:1179/4
பார் ஒளி நீர் ஒளி சார் ஒளி கால் ஒளி – திருமந்:1274/2
பார் மேல் ஒருவர் பகை இல்லை தானே – திருமந்:1303/4
பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2
பார் ஒளி ஆகி பரந்து நின்றாளே – திருமந்:1375/4
பழி அது பார் மிசை வாழ்தல் உறுதல் – திருமந்:1541/2
பார் அறிவாளர் படுபயன் தான் உண்பர் – திருமந்:1553/2
உண்மையில் பொய்மை ஒழித்தலும் உண்மை பார்
திண்மையும் ஒண்மை சிவம் ஆய அ அரன் – திருமந்:1579/1,2
பாடின் முடி வைத்து பார் வந்து தந்ததே – திருமந்:1591/4
பார் துறந்தார்க்கே பதம் செயல் ஆமே – திருமந்:1620/4
பார் எங்கும் ஆகி பரந்த பராபரம் – திருமந்:1706/3
பார் அணியும் உடல் வீழ விட்டு ஆருயிர் – திருமந்:1822/3
பார் ஐங்குணமும் படைத்து நின்றானே – திருமந்:1832/4
பகைக்கு உரியார் இல்லை பார் மழை பெய்யும் – திருமந்:1868/3
பாத உகத்தால் மஞ்சனம் செய்து பார்
மீது மூன்றுக்கு மூன்று அணி நிலம் செய்யுமே – திருமந்:1921/3,4
பருகுவர் ஓடுவர் பார் பயன் கொள்வர் – திருமந்:2095/3
பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:2290/3
பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதமே – திருமந்:2290/4
பன்னாத பார் ஒளிக்கு அப்புறத்து அப்பால் – திருமந்:2429/1
பரந்தும் சுருங்கியும் பார் புனல் வாயு – திருமந்:2458/1
பார் அந்தமான பராபரத்து அயிக்கியத்து – திருமந்:2469/3
பார் அறும் பாழில் பராபரத்தானே – திருமந்:2505/4
பதிக்கின்றவாறு இந்த பார் அகம் முற்றும் – திருமந்:2621/2
பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம் – திருமந்:2672/1
உரிய பதியும் பார் ஆக்கி நின்றானே – திருமந்:2672/4
பாதி மதி ஆட பார் அண்டம் மீது ஆட – திருமந்:2751/3
பாம்பு உண்டு பாம்பை துரத்தின் பார் இன்றி – திருமந்:2887/3
பலவுடன் சென்ற அ பார் முழுது ஈசன் – திருமந்:3043/1
மேல்


பார்க்க (4)

பணிந்தவர்க்கு அல்லது பார்க்க ஒண்ணாதே – திருமந்:606/4
அண்ணாந்து பார்க்க அழுக்கு அற்றவாறே – திருமந்:800/4
அண்ணாந்து பார்க்க அழியும் உடம்பே – திருமந்:2139/4
உற்றுற்று பார்க்க ஒளி விடும் மந்திரம் – திருமந்:2770/2
மேல்


பார்க்கலும் (5)

பண்ணாமல் நின்றது பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:600/4
பன்மூன்றொடு ஈராறு பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:776/4
பார்க்கலும் ஆகும் பகல் முப்பதும் ஆகில் – திருமந்:777/1
பன்னிட்ட மந்திரம் பார்க்கலும் ஆமே – திருமந்:1282/4
பார்க்கலும் ஆகும் பகை அறு சக்கரம் – திருமந்:1283/1
மேல்


பார்க்கவே (1)

பட்ட நெறி இது என்று எண்ணியும் பார்க்கவே – திருமந்:1944/4
மேல்


பார்க்கில் (4)

பதியும் ஈராறு ஆண்டு பற்று அற பார்க்கில்
திதமான ஈராறு சித்திகள் ஆமே – திருமந்:645/3,4
இவ்விட்டு பார்க்கில் இலிங்கமதாய் நிற்கும் – திருமந்:932/2
பரமாய நவசிம பார்க்கில் மவயநசி – திருமந்:946/2
பண் இடில் ஞானி ஊண் பார்க்கில் விசேடமே – திருமந்:1851/4
மேல்


பார்க்கிலும் (1)

பாரில் பயனாரை பார்க்கிலும் நேரியர் – திருமந்:2625/3
மேல்


பார்க்கிலே (1)

பாய்கின்ற வாயு மாதர்க்கு இல்லை பார்க்கிலே – திருமந்:480/4
மேல்


பார்க்கின் (1)

பாசி குளத்தில் வீழ் கல்லா மனம் பார்க்கின்
மாசு அற்ற சோதி மணி மிடற்று அண்ணலை – திருமந்:1506/2,3
மேல்


பார்க்கின்ற (3)

பாய்ந்த ஐம்பூதமும் பார்க்கின்ற வன்னியை – திருமந்:1036/3
பார்க்கின்ற மாதரை பாராது அகன்று போய் – திருமந்:1937/1
பார்க்கின்ற கண் ஆசை பாழ்பட மூலத்தே – திருமந்:1937/3
மேல்


பார்த்த (1)

பார்த்த அ பார்வை பசுமரத்தாணி போல் – திருமந்:1631/3
மேல்


பார்த்தனர் (1)

அங்குலி கூட்டி அகம்புறம் பார்த்தனர்
கொங்கை நல்லாளும் குமாரர்கள் ஐவரும் – திருமந்:1191/2,3
மேல்


பார்த்தனள் (1)

பார்த்தனள் வேதங்கள் பாடினள் தானே – திருமந்:2800/4
மேல்


பார்த்திட்டு (1)

பார்த்திட்டு வைத்து பரப்பு அற்று உரு பெற்று – திருமந்:1945/1
மேல்


பார்த்திடம் (1)

பார்த்திடம் எங்கும் பரந்து எழு சோதியை – திருமந்:1042/1
மேல்


பார்த்திருந்து (1)

பார்த்திருந்து உள்ளே அனுபோகம் நோக்கிடில் – திருமந்:755/3
மேல்


பார்த்து (9)

பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின் – திருமந்:250/2
கண்ணார பார்த்து கலந்து ஆங்கு இருந்திடில் – திருமந்:600/2
பரையின் மணம் மிகு சங்கட்டம் பார்த்து
தெரிதரு சாம்பவி கேசரி சேர – திருமந்:642/2,3
பார்த்து மகிழ்ந்து பதுமரை நோக்கிடில் – திருமந்:757/3
பத்தாம் பிரம சடங்கு பார்த்து ஓதிடே – திருமந்:991/4
கால் பதி பத்து முகம் பார்த்து கண்களும் – திருமந்:1033/2
படர் வினை பற்று அற பார்த்து கைவைத்து – திருமந்:1778/2
அண்ணாந்து பார்த்து ஐவர் கூடிய சந்தியில் – திருமந்:2223/3
பதறு படாதே பழமறை பார்த்து
கதறிய பாழை கடந்து அந்த கற்பனை – திருமந்:2948/2,3
மேல்


பார்த்தே (1)

பாதனம் ஆக பரிந்தது பார்த்தே – திருமந்:1041/4
மேல்


பார்ப்பதி (4)

பார்ப்பதி பாகன் பரந்தகை நாலைஞ்சு – திருமந்:1033/1
பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள் – திருமந்:1067/3
பயிற்றும் உலகினில் பார்ப்பதி பூசை – திருமந்:1243/3
பரந்து இடம் காணில் பார்ப்பதி மேலே – திருமந்:1769/3
மேல்


பார்ப்பதி-பாலே (1)

பட்டிட்டு நின்றது பார்ப்பதி-பாலே – திருமந்:1032/4
மேல்


பார்ப்பவர் (1)

பந்தமும் வீடும் தரிசித்து பார்ப்பவர்
சிந்தனை செய்யா தெளிவியாது ஊண்பொருட்டு – திருமந்:2045/2,3
மேல்


பார்ப்பார் (1)

பால் ஒன்றும் அந்தணர் பார்ப்பார் பரம் உயிர் – திருமந்:1665/3
மேல்


பார்ப்பார்கள் (1)

பின்னை வினைக்கணார் பேர்ந்து அற பார்ப்பார்கள்
தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:2610/2,3
மேல்


பார்ப்பாரே (1)

சொருபம் அது ஆனோர் துகள் இல் பார்ப்பாரே – திருமந்:227/4
மேல்


பார்ப்பான் (3)

பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிரான்-தன்னை அர்ச்சித்தால் – திருமந்:519/1
பார்ப்பான் அகத்திலே பால் பசு ஐந்து உண்டு – திருமந்:2883/1
பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலா சொரியுமே – திருமந்:2883/4
மேல்


பார்வை (2)

பார்த்த அ பார்வை பசுமரத்தாணி போல் – திருமந்:1631/3
குருத்தலம் வைத்தோர் குழை முகம் பார்வை
தரித்த பின் மேல் வட்டம் சாத்திடுவீரே – திருமந்:1920/3,4
மேல்


பார்வையாம் (1)

சாம்பவி நந்தி-தன் அருள் பார்வையாம்
ஆம் பவம் இல்லா அருள் பணி முத்திரை – திருமந்:1894/1,2
மேல்


பார (2)

பார சதாசிவம் பார் முதல் ஐந்துக்கும் – திருமந்:384/3
சுத்த அம் பார தனத்தி சுகோதயள் – திருமந்:1052/1
மேல்


பாரகம் (2)

படர்ந்து நின்றான் பரி பாரகம் முற்றும் – திருமந்:26/2
பரக்கும் உருவமும் பாரகம் தானாய் – திருமந்:436/3
மேல்


பாரங்கி (1)

பரிந்திடும் சக்கரம் பாரங்கி நாலும் – திருமந்:1284/3
மேல்


பாரணவும் (1)

பாரணவும் உபசாந்த பரிசு இதே – திருமந்:2507/4
மேல்


பாரணன் (1)

பாரணன் அன்பில் பதம் செய்யும் நான்முகன் – திருமந்:391/3
மேல்


பாரத்தின் (1)

பாரத்தின் உள்ளே பரந்து உள் எழுந்திட – திருமந்:1405/2
மேல்


பாரது (1)

பாரது பொன்மை பசுமை உடையது – திருமந்:2145/1
மேல்


பாரம் (3)

பாரம் உடையவர் காண்பார் பவம்-தன்னை – திருமந்:273/3
பறிகின்ற பத்து எனும் பாரம் செய்தானே – திருமந்:452/4
பறியுடன் பாரம் பழம்பதி சிந்தும் – திருமந்:1554/2
மேல்


பாரம்பரியத்து (1)

பாரம்பரியத்து வந்த பரம் இது – திருமந்:1233/2
மேல்


பாராதிகள் (1)

பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/3
மேல்


பாராது (1)

பார்க்கின்ற மாதரை பாராது அகன்று போய் – திருமந்:1937/1
மேல்


பாரார் (1)

பாரார் உலகம் பகல் முன்னது ஆமே – திருமந்:823/4
மேல்


பாரிக்குமாறே (1)

பரிசு அறிந்து அ நிலம் பாரிக்குமாறே – திருமந்:3002/4
மேல்


பாரித்த (1)

பாரித்த பெண்கள் அறுபத்துநால்வரும் – திருமந்:1084/3
மேல்


பாரித்து (2)

பச்சோலையில் பஞ்சகாயத்தை பாரித்து
முச்சதுரத்தின் முதுகாட்டில் வைத்திட – திருமந்:1000/2,3
பஞ்சலோகங்கள் நவமணி பாரித்து
விஞ்சப்படுத்ததன் மேல் ஆசனம் இட்டு – திருமந்:1917/1,2
மேல்


பாரிப்ப (2)

ஆய அகண்டமும் அண்டமும் பாரிப்ப
காய ஐம்பூதமும் காரிய மாயையில் – திருமந்:1928/2,3
பா அனைத்தும் படைத்து அர்ச்சனை பாரிப்ப
ஓ அனைத்து உண்டு ஒழியாத ஒருவனே – திருமந்:2389/3,4
மேல்


பாரில் (3)

படர்ந்திடும் பாரில் பகை இல்லை தானே – திருமந்:1338/4
பாய்ந்து எழும் உள் ஒளி பாரில் பரந்தது – திருமந்:1348/3
பாரில் பயனாரை பார்க்கிலும் நேரியர் – திருமந்:2625/3
மேல்


பாரின் (1)

பாரின் கண் விண்ணர் அகம்புகும் பான்மையர் – திருமந்:2337/3
மேல்


பாரினில் (4)

பாய்ந்த பின் நால் ஓடில் பாரினில் எண்பதாம் – திருமந்:479/2
பருவம் அது ஆகவே பாரினில் வந்திடும் – திருமந்:485/2
நடந்திடும் பாரினில் நண்ணலும் ஆமே – திருமந்:749/4
நடந்திடும் பாரினில் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1326/1
மேல்


பாருக்கு (1)

பாருக்கு கீழே பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1982/1
மேல்


பாருடல் (1)

பாருடல் எங்கும் பரந்து எட்டும் பற்றுமே – திருமந்:472/4
மேல்


பாரும் (4)

கழி நடப்பார் நடந்தார் கரும் பாரும்
மழி நடக்கும் வினை மாசு அற ஓட்டிட – திருமந்:265/2,3
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும் – திருமந்:423/1
பாரும் விசும்பும் பகலும் அதி அதி – திருமந்:1305/3
பாரும் உகாரம் பரந்திட்ட நாயகி – திருமந்:1751/2
மேல்


பாரே (2)

கோன் எங்கும் நின்ற குறி பல பாரே – திருமந்:1055/4
பன்னிரு காதம் பதம்செய்யும் பாரே – திருமந்:1881/4
மேல்


பாரை (3)

பாரை இடந்து பகலோன் வரும் வழி – திருமந்:1984/1
கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரை வலிது என்பர் – திருமந்:2909/2
பாரை கிடக்க படிகின்றவாறே – திருமந்:2911/4
மேல்


பாரைக்கும் (1)

கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரைக்கும் மூன்றுக்கும் – திருமந்:2909/3
மேல்


பால் (42)

பால் ஒத்த மேனி பணிந்து அடியேன் தொழ – திருமந்:108/2
ஆ மேவு பால் நீர் பிரிக்கின்ற அன்னம் போல் – திருமந்:120/1
பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
பால் கொண்டு சோமன் முகம் பற்றி உண்ணாதோர் – திருமந்:246/2
பால் ஒன்று பற்றினால் பண்பின் பயன் கெடும் – திருமந்:295/2
நீரினில் பால் போல நிற்கின்ற நேர்மையை – திருமந்:450/3
பதம் செய்யும் பால் வண்ணன் மேனி பகலோன் – திருமந்:462/1
பால் வளர்ந்து உள்ளே பகலவன் பொன் உரு – திருமந்:484/3
கைப்பட்ட நெய் பால் தயிர் நிற்க தான் அற – திருமந்:536/3
பால் ஒத்த மேனியன் பாதம் பணிந்து உய்ய – திருமந்:540/2
பால் ஆம் இரேசகத்தால் உள் பாவித்து – திருமந்:572/2
பால் ஒளி ஆகி பரந்து எங்கும் நின்றது – திருமந்:675/3
பத்தினொடு ஆறும் உயர் கலை பால் மதி – திருமந்:854/2
பால் இதழ் ஆனவள் பங்கயம் மூலமாய் – திருமந்:1155/3
பால் போனகம் மந்திரத்தால் பயின்று ஏத்தி – திருமந்:1317/2
பாவுக்கு நாயகி பால் ஒத்த வண்ணத்தள் – திருமந்:1387/3
பால் அது போல பரந்து எழு விண்ணிலே – திருமந்:1395/4
பால் வைத்த சென்னி படர் ஒளி வானவன் – திருமந்:1599/3
முத்திரை மூன்றின் முடிந்தது மூன்றின் பால்
வைத்த கலை கால் நான் மடங்கான் மாற்றி – திருமந்:1612/1,2
பால் ஒன்றும் அந்தணர் பார்ப்பார் பரம் உயிர் – திருமந்:1665/3
துன்றும் தயிர் நெய் பால் துய்ய மெழுகுடன் – திருமந்:1720/1
அடைவு உள அஞ்சனம் செவ்வரத்தம் பால்
அடியேற்கு அருளிய முகம் இவை அஞ்சே – திருமந்:1735/3,4
பாட்டு அவி காட்டுதும் பால் அவி ஆகுமே – திருமந்:1824/4
பால் மொழி பாகன் பராபரன் தான் ஆகும் – திருமந்:1825/1
பணிந்தார் அகம்படி பால் பட்டு ஒழுகும் – திருமந்:1877/2
பால் ஆன மோன மொழியில் பதிவித்து – திருமந்:1892/2
உற்ற பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2015/3
நெய் தலை பால் போல் நிமலனும் அங்கு உளன் – திருமந்:2115/3
பந்த அ சக்கர பால் அது ஆகுமே – திருமந்:2144/4
பால் அவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும் அவை – திருமந்:2178/3
பசுக்கள் பல வண்ணம் பால் ஒரு வண்ணம் – திருமந்:2193/1
பகைக்கின்ற நெஞ்சுக்கு பால் இரண்டு ஆமே – திருமந்:2214/4
வினாவு நீர் பால் ஆதல் வேதாந்த உண்மையே – திருமந்:2401/4
பால் ஒன்று ஞானமே பண்பார் தலை உயிர் – திருமந்:2425/3
பால் கொண்ட என்னை பரன் கொள்ள நாடினான் – திருமந்:2433/3
இணை அறு பால் தேன் அமுது என இன்ப – திருமந்:2440/3
ஆவது அறியும் உயிர் அருள் பால் உறும் – திருமந்:2475/2
பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/3
பால் ஒளி அங்கி பரந்து ஒளி ஆகாசம் – திருமந்:2685/2
குட்டி பசுக்கள் குட பால் சொரியினும் – திருமந்:2874/3
ஊற்று பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2875/2
பார்ப்பான் அகத்திலே பால் பசு ஐந்து உண்டு – திருமந்:2883/1
மேல்


பால்முத்தர் (1)

மோனமது ஆம் மொழி பால்முத்தர் ஆவதும் – திருமந்:1481/2
மேல்


பால (1)

நால் பால நாரதாய சுவாகா என்று – திருமந்:1317/3
மேல்


பாலம் (1)

பாலம் கடந்தது பத்து பதினைந்து – திருமந்:745/2
மேல்


பாலர்கள் (1)

ஆதித்தன் சந்திரன் அங்கி எண் பாலர்கள்
போதித்த வான் ஒலி பொங்கிய நீர் புவி – திருமந்:410/1,2
மேல்


பாலவன் (1)

பாலினி பாலவன் பாகம் அது ஆமே – திருமந்:1216/4
மேல்


பாலன் (1)

பாலன் இளையன் விருத்தன் என நின்ற – திருமந்:181/1
மேல்


பாலனாய் (1)

உத்தமன் சோதி உளன் ஒரு பாலனாய்
மத்திமன் ஆகி மலர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1039/1,2
மேல்


பாலனும் (6)

பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:590/4
பாலனும் ஆவர் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:734/4
பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:805/4
ஐந்தின் வகைசெய பாலனும் ஆமே – திருமந்:969/4
பருவம் செய்யாத ஓர் பாலனும் ஆமே – திருமந்:1134/4
பாலனும் ஆகும் பராசத்தி தன்னொடு – திருமந்:1135/1
மேல்


பாலா (1)

பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலா சொரியுமே – திருமந்:2883/4
மேல்


பாலாம் (2)

பாலாம் இவையாம் பரசிவன் தானே – திருமந்:1764/4
பாலாம் அமிர்து உண்டு பற்று அற பற்றினால் – திருமந்:1956/3
மேல்


பாலாய் (2)

பாலாய் பிரமன் அரி அமராபதி – திருமந்:2286/3
அனாதி சீவன் ஐம்மலம் அற்ற பாலாய்
அனாதி அடக்கி தனை கண்டு அரனாய் – திருமந்:2401/1,2
மேல்


பாலிக்கும் (1)

பாலிக்கும் நெஞ்சம் பறை ஓசை ஒன்பதில் – திருமந்:867/1
மேல்


பாலிக்குமாறு (1)

பதிவட்டத்து உள் நின்று பாலிக்குமாறு
மது விட்டு போமாறு மாயல் உற்றேனே – திருமந்:740/3,4
மேல்


பாலிக்குமாறே (1)

பாய்ந்து உரைசெய்தது பாலிக்குமாறே – திருமந்:802/4
மேல்


பாலித்த (4)

பாலித்த யோனிக்கு இரு விரல் கீழ் நின்ற – திருமந்:580/2
பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே – திருமந்:708/4
பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி – திருமந்:1613/2
பாலித்த சூக்கும மேலை சொரூப பெண் – திருமந்:2675/2
மேல்


பாலித்து (4)

பதித்த கலைகளும் பாலித்து நிற்கும் – திருமந்:1019/2
பாலித்து உலகில் பரந்து பெண் ஆகும் – திருமந்:1161/2
பாலித்து இருக்கும் பனிமலர் ஆறினும் – திருமந்:1193/1
பாலித்து எழுந்து பகை அற நின்ற பின் – திருமந்:1289/3
மேல்


பாலிப்பன் (1)

பன்ன பரனே அருட்குலம் பாலிப்பன்
என்ன புதல்வர்க்கும் வேண்டி இடு ஞானி – திருமந்:1908/2,3
மேல்


பாலிய (1)

பாலிய விந்து பரையுள் பரையாக – திருமந்:2460/2
மேல்


பாலின் (3)

புரை அற்ற பாலின் உள் நெய் கலந்தால் போல் – திருமந்:134/1
வளர் பிறையில் தேவர்-தம் பாலின் மன்னி – திருமந்:1902/1
பாலின் உள் நெய்யும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2639/2
மேல்


பாலினி (1)

பாலினி பாலவன் பாகம் அது ஆமே – திருமந்:1216/4
மேல்


பாலுள் (1)

பாலுள் பரும் கழி முப்பத்திரண்டு உள – திருமந்:146/2
மேல்


பாலே (1)

பட்டது மந்திரம் பான்மொழி பாலே – திருமந்:917/4
மேல்


பாலை (1)

பாலை கறந்து பருகுவதே ஒக்கும் – திருமந்:505/2
மேல்


பாலொடு (1)

பாலொடு தேனும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2831/1
மேல்


பாலோகம் (1)

பாலோகம் இல்லா பரன் உரு ஆமே – திருமந்:1507/4
மேல்


பாவ (2)

திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/3
பகல் இடம் ஆம் முனம் பாவ வினாசன் – திருமந்:1723/3
மேல்


பாவகத்தானே (1)

பாய்ந்த புலி அன்ன பாவகத்தானே – திருமந்:245/4
மேல்


பாவங்கள் (1)

கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள்
சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/2,3
மேல்


பாவடியாலே (1)

பாவடியாலே பதம் செய் பிரமனும் – திருமந்:376/3
மேல்


பாவம் (4)

புண்ணிய பாவம் கடந்த பிணக்கு அற்றோன் – திருமந்:1475/2
புண்ணியம் பாவம் இரண்டு உள பூமியில் – திருமந்:1647/1
தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/2
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம்
புறம் பல காணினும் போற்றகிலாரே – திருமந்:3020/3,4
மேல்


பாவனை (1)

பேறு ஆன பாவனை பேணி நெறிநிற்றல் – திருமந்:1434/3
மேல்


பாவிகள் (4)

பாவிகள் இத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:751/2
பாவிகள் அத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:956/2
எண்_இலி பாவிகள் எம் இறை ஈசனை – திருமந்:1828/3
அற்ற தம் வாழ்நாள் அறிகிலா பாவிகள்
உற்ற வினைத்து உயர் ஒன்றும் அறிகிலார் – திருமந்:2084/2,3
மேல்


பாவித்த (1)

பண் அறிவாளனை பாவித்த மாந்தரை – திருமந்:2518/3
மேல்


பாவித்தது (1)

படி தொழ நீ பண்டு பாவித்தது எல்லாம் – திருமந்:2583/3
மேல்


பாவித்து (5)

பால் ஆம் இரேசகத்தால் உள் பாவித்து
மால் ஆகி உந்தியுள் கும்பித்து வாங்கவே – திருமந்:572/2,3
பாவித்து உலகம் படைக்கின்ற காலத்து – திருமந்:1153/2
பாவித்து இதய கமலம் பதிவித்து அங்கு – திருமந்:1318/2
பாவித்து அடக்கில் பரகதி தானே – திருமந்:1777/4
பரஇன்பன் ஆகி சிவயோகம் பாவித்து
ஒரு சிந்தை இன்றி உயர் பாசம் நீக்கி – திருமந்:2057/2,3
மேல்


பாவிப்ப (1)

பரன் அடி நாடியே பாவிப்ப நாளும் – திருமந்:43/2
மேல்


பாவிய (2)

பாவிய ச-உடன் பண்ணும் யகாரத்தை – திருமந்:1096/2
பாவிய பூதம் கொண்டாட்டி படைப்பாதி – திருமந்:2344/2
மேல்


பாவியும் (1)

பாசத்து உள்ளே என்றும் பாவியும் அண்ணலை – திருமந்:2063/2
மேல்


பாவினுள் (1)

பாவினுள் ஆடி பராசத்தியில் ஆடி – திருமந்:2757/3
மேல்


பாவினை (1)

பாவினை நாடி பயன் அற கண்டவர் – திருமந்:807/3
மேல்


பாவினையாளர்-தம் (1)

பாவினையாளர்-தம் பாகவத்து உள்ளவன் – திருமந்:812/3
மேல்


பாவு (1)

பாவு பிரான் அருள் பாடலும் ஆமே – திருமந்:32/4
மேல்


பாவுக்கு (1)

பாவுக்கு நாயகி பால் ஒத்த வண்ணத்தள் – திருமந்:1387/3
மேல்


பாவும் (1)

பாவும் தனை காண்டல் மூன்றும் படர் அற்ற – திருமந்:2302/3
மேல்


பாவை (4)

மெல் இசை பாவை வியோமத்தின் மென் கொடி – திருமந்:1152/1
பல் இசை பாவை பயன் தரு பைங்கொடி – திருமந்:1152/2
வல் இசை பாவை மனம் புகுந்தாளே – திருமந்:1152/4
புத்தக சீறடி பாவை புணர்வினை – திருமந்:1163/3
மேல்


பாவையும் (1)

ஆவையும் பாவையும் மற்ற அறவோரையும் – திருமந்:243/1
மேல்


பாவையை (1)

புல் இசை பாவையை போக துரந்திட்டு – திருமந்:1152/3
மேல்


பாழ் (12)

பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/2
பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/2
பாழ் நயம் ஆய பரத்தை அறிந்த பின் – திருமந்:1131/3
உற்ற இடம் எல்லாம் உலப்பு_இல் பாழ் ஆக்கி – திருமந்:1357/1
பழிகுலத்து ஆகிய பாழ் சண்டர் ஆனார் – திருமந்:1658/3
பஞ்சத்து உளாய் புவி முற்றும் பாழ் ஆகுமே – திருமந்:1684/4
மாய பாழ் சீவன் வியோம பாழ் மன் பரன் – திருமந்:2496/1
மாய பாழ் சீவன் வியோம பாழ் மன் பரன் – திருமந்:2496/1
பள்ளமும் இல்லை திடர் இல்லை பாழ் இல்லை – திருமந்:2500/3
துரிய அதீதம் சொல் அறும் பாழ் ஆம் – திருமந்:2863/1
பள்ள செய் ஒன்று உண்டு பாழ் செய் இரண்டு உள – திருமந்:2871/1
பாத்தியில் பாயாது பாழ் பாய்ந்து போயிடில் – திருமந்:2873/3
மேல்


பாழ்செய்யும் (1)

வித்து குற்று உண்டு விளைபுலம் பாழ்செய்யும்
பித்தர்கட்கு என்றும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:2069/3,4
மேல்


பாழ்பட (3)

பாடு ஒன்று பாசம் பசுத்துவம் பாழ்பட
சாடும் சிவபோதகர் சுத்த சைவரே – திருமந்:1438/3,4
பார்க்கின்ற கண் ஆசை பாழ்பட மூலத்தே – திருமந்:1937/3
பற்று விட்டு அம்மனை பாழ்பட நோக்கினால் – திருமந்:2919/3
மேல்


பாழ்விட்டு (1)

பழி அற்ற காரண காரியம் பாழ்விட்டு
அழிவு அற்ற சாந்தாதீதன் சிவன் ஆமே – திருமந்:2334/3,4
மேல்


பாழ்விட (2)

காரியம் ஏழ் கண்டு அறு மாய பாழ்விட
காரணம் ஏழ் கண்டு அறும் போத பாழ்விட – திருமந்:2495/1,2
காரணம் ஏழ் கண்டு அறும் போத பாழ்விட
காரிய காரண வாதனை கண்டு அறும் – திருமந்:2495/2,3
மேல்


பாழாம் (2)

பாழாம் பயிராய் அடங்கும் அ பாழிலே – திருமந்:429/4
பரவிய சுக்கிலம் பாழாம் உபாதி – திருமந்:2125/3
மேல்


பாழாய் (1)

பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/2
மேல்


பாழி (2)

பாழி அகலும் எரியும் திரி போல் இட்டு – திருமந்:219/1
பாழி பெரியது ஓர் பள்ளி அறையே – திருமந்:594/4
மேல்


பாழில் (6)

பத்தியை பாழில் உகுத்த அப்பாவிகள் – திருமந்:1199/3
பொய்ம்மை சகம் உண்ட போத வெறும் பாழில்
செம்மை சிவமேரு சேர் கொடி ஆகுமே – திருமந்:2455/3,4
தொல் பதம் தீர் பாழில் சுந்தர சோதி புக்கு – திருமந்:2462/3
உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின்றேனே – திருமந்:2497/4
பார் அறும் பாழில் பராபரத்தானே – திருமந்:2505/4
உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின்றேனே – திருமந்:2948/4
மேல்


பாழிலே (1)

பாழாம் பயிராய் அடங்கும் அ பாழிலே – திருமந்:429/4
மேல்


பாழும் (3)

எ பாழும் பாழும் யாவுமாய் அன்றாகி – திருமந்:2825/1
எ பாழும் பாழும் யாவுமாய் அன்றாகி – திருமந்:2825/1
இ பாழும் இன்னவாறு என்பதில் இலா இன்பத்து – திருமந்:2825/3
மேல்


பாழுறு (1)

பரானந்தம் மேல் மூன்றும் பாழுறு ஆனந்தம் – திருமந்:2398/2
மேல்


பாழே (2)

பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர் – திருமந்:429/1
சுழுத்தி துரியமாம் சொல் அறும் பாழே – திருமந்:2204/4
மேல்


பாழை (4)

கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை – திருமந்:2497/3
துரியம் அடங்கிய சொல் அறும் பாழை
அரிய பரம்பரம் என்பர்கள் ஆதர் – திருமந்:2498/1,2
துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை
அரிய பரமென்பர் ஆகார் இது அன்று என்னார் – திருமந்:2572/1,2
கதறிய பாழை கடந்து அந்த கற்பனை – திருமந்:2948/3
மேல்


பாற்கரன் (1)

தேகங்கள் ஏழும் சிவ பாற்கரன் ஏழும் – திருமந்:2738/2
மேல்


பாற்சகம் (1)

பரமாம் நனவின் பின் பாற்சகம் உண்ட – திருமந்:2283/1
மேல்


பாற்பர (1)

பாற்பர சாயுச்சியம் ஆகும் பதியே – திருமந்:1442/4
மேல்


பாறி (2)

பரிய புரவியும் பாறி பறந்தது – திருமந்:2159/3
பவமான மும்மலம் பாறி பறிய – திருமந்:2539/2
மேல்


பாறு (1)

பாறு படா இன்பம் பார் மிசை பொங்குமே – திருமந்:883/4
மேல்


பாறையில் (1)

பாறையில் உற்ற பறக்கின்ற சீலை போல் – திருமந்:2894/3
மேல்


பான்மை (1)

பல இலதாய் நிற்கும் பான்மை வல்லானே – திருமந்:3043/4
மேல்


பான்மைக்கு (1)

பற்றைய ஈசன் உயிரது பான்மைக்கு
செற்றம் இலா செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே – திருமந்:2434/3,4
மேல்


பான்மையர் (1)

பாரின் கண் விண்ணர் அகம்புகும் பான்மையர்
ஆரும் கண்டு ஓரார் அவை அருள் என்றே – திருமந்:2337/3,4
மேல்


பான்மையன் (2)

பயந்து பரிக்கில் அ பான்மையன் ஆமே – திருமந்:1499/4
பண்ணினில் வந்த பயன் அல்லன் பான்மையன்
எண்_இல் ஆனந்தமும் எங்கள் பிரானே – திருமந்:3018/3,4
மேல்


பான்மையுள் (1)

பலவும் பரிசொடு பான்மையுள் ஈசன் – திருமந்:2480/3
மேல்


பான்மொழி (1)

பட்டது மந்திரம் பான்மொழி பாலே – திருமந்:917/4
மேல்


பானக (1)

பானக சோதியை பற்றி நின்றேனே – திருமந்:2997/4
மேல்


பானாய் (1)

பானாய் இருக்க பரவலும் ஆமே – திருமந்:2697/4
மேல்


பானு (6)

ஒட்டா நடு நாடி மூலத்து அனல் பானு
விட்டான் மதி உண்ணவும் வரும் மேல் அதே – திருமந்:669/3,4
பார் ஒத்த சேய் புதன் உத்தரம் பானு நாள் – திருமந்:797/3
தங்கிய தாரகை ஆகும் சசி பானு
வங்கிய தாரகை ஆகும் பரை ஒளி – திருமந்:858/2,3
அரணிய பானு அரும் திங்கள் அங்கி – திருமந்:859/2
தண் மதி பானு சரி பூமியே சென்று – திருமந்:875/1
அந்தம்_இல் பானு அதி கண்டம் மேல் ஏற்றி – திருமந்:1958/3
மேல்


பானுவில் (1)

முந்திய பானுவில் இந்து வந்து ஏய்முறை – திருமந்:1989/2
மேல்


பானுவின் (2)

உளர் ஒளி பானுவின் உள்ளே ஒடுங்கி – திருமந்:1902/2
பானுவின் முன் மதி போல் படராவே – திருமந்:2314/4
மேல்


பானுவும் (3)

இந்துவும் பானுவும் இலங்கும் தலத்திடை – திருமந்:1852/1
இந்துவும் பானுவும் இலங்கா தலத்திடை – திருமந்:1852/3
இந்துவும் பானுவும் என்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:1853/1
மேல்


பானுவை (1)

மந்தரம் ஏறு மதி பானுவை மாற்றி – திருமந்:672/1
மேல்


பானைக்கும் (1)

துடுப்பு இடு பானைக்கும் ஒன்றே அரிசி – திருமந்:193/1

மேல்