ந – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ந-முதல் 2
ந-வாய் 1
நக்கரை 1
நக்கன் 1
நக்கன்-பால் 1
நக்கார் 1
நக்கு 1
நகர் 4
நகர்க்கு 1
நகரமும் 1
நகராதி 2
நகரின் 1
நகழ்வு 1
நகார 4
நகாரம் 1
நகும் 1
நகை 4
நகைக்கின்ற 1
நகைத்து 1
நகையாம் 1
நங்கை 3
நங்கையை 1
நச்சி 2
நச்சியே 2
நச்சு 1
நச்சு-மின் 2
நஞ்சனம் 1
நஞ்சாரும் 1
நஞ்சு 9
நஞ்சுற 1
நட்டத்தின் 1
நட்டம் 3
நட்டமாம் 1
நட்டமும் 1
நட்டமே 3
நட்டானும் 1
நட்டு 2
நட்பு 1
நட 1
நடக்க 1
நடக்கின் 1
நடக்கின்ற 2
நடக்கின்றவாறே 1
நடக்கு 1
நடக்கும் 7
நடத்தால் 1
நடத்தி 2
நடத்து 1
நடத்தும் 3
நடத்தோரே 1
நடந்த 2
நடந்தது 4
நடந்தனர் 1
நடந்தார் 2
நடந்தால் 1
நடந்தான் 1
நடந்திடு 1
நடந்திடும் 5
நடந்து 3
நடந்தும் 2
நடப்பார் 2
நடப்பார்க்கு 1
நடப்பிக்கும் 1
நடம் 28
நடம்செய்யும் 1
நடமாட 2
நடர் 1
நடலித்த 1
நடலை 1
நடவாதே 1
நடவே 1
நடன 1
நடாவு 1
நடாவுவன் 1
நடானந்த 1
நடிக்கின்றவர்-தம்மை 1
நடிக்கும் 1
நடித்து 1
நடிப்பவன் 1
நடு 39
நடுக்கு 3
நடுங்க 1
நடுங்காது 1
நடுங்குவது 1
நடுச்செய்ய 1
நடுப்படில் 1
நடுவாம் 1
நடுவாய் 5
நடுவார் 1
நடுவிரல் 1
நடுவில் 2
நடுவினும் 1
நடுவு 9
நடுவுச்சி 1
நடுவுடன் 1
நடுவுநின்றார் 7
நடுவுநின்றார்க்கு 2
நடுவுநின்றாரொடு 1
நடுவுநின்றான் 2
நடுவும் 1
நடுவுயிராய் 1
நடுவுரை 1
நடுவுள் 6
நடுவுற்ற 1
நடுவுற 6
நடுவே 12
நடை 2
நண் 1
நண்டு 1
நண்ணப்படும் 1
நண்ணல் 2
நண்ணலால் 1
நண்ணலும் 1
நண்ணவே 1
நண்ணி 14
நண்ணிடும் 1
நண்ணிய 5
நண்ணியே 1
நண்ணினேன் 1
நண்ணீர் 2
நண்ணு 1
நண்ணுதல் 1
நண்ணும் 7
நண்ணுமால் 1
நண்ணுமே 4
நண்ணுவர் 3
நண்ணுவோன் 1
நண்பன் 1
நண்பால் 1
நண்பு 2
நண்புறு 1
நணுக 1
நணுகல் 1
நணுகலும் 1
நணுகி 1
நணுகிய 2
நணுகில் 1
நணுகினும் 2
நணுகுவர் 1
நத்தார் 1
நதி 1
நந்த 3
நந்தான் 1
நந்தி 160
நந்தி-தன் 2
நந்தி-தன்னை 4
நந்திக்கு 5
நந்திகள் 1
நந்திய 3
நந்தியாம் 1
நந்தியாமே 1
நந்தியாய் 2
நந்தியாலே 1
நந்தியும் 8
நந்தியே 8
நந்தியை 36
நந்துதல் 1
நம் 13
நம்தமை 1
நம்பர்க்கு 2
நம்பன் 1
நம்பனும் 4
நம்பனை 4
நம்பி 8
நம்பிக்கு 2
நம்பிய 4
நம்பிரான் 1
நம்புறு 1
நம்மிட 1
நம்முழை 1
நம்மை 1
நம்வசம் 1
நம 17
நமக்கு 3
நமக்குற்ற 1
நமக்கே 1
நமச்சிவாய 2
நமசிவ 3
நமசிவாய 4
நமர் 2
நமன் 12
நமனுக்கு 1
நமனும் 2
நமனை 1
நமாதி 2
நய 1
நயந்த 1
நயந்தனள் 2
நயந்தான் 1
நயந்து 3
நயந்துடனே 1
நயப்புறு 1
நயம் 9
நயமுறு 1
நயன் 1
நயன்றான் 1
நயன 1
நயனங்கள் 3
நயனத்தாள் 1
நயனத்தில் 1
நயனத்து 1
நயனம் 4
நயனமும் 1
நரக 5
நரகத்தார் 1
நரகத்தில் 2
நரகத்து 3
நரகதி 1
நரகம் 2
நரகமும் 1
நரகமே 1
நரகிடை 1
நரகில் 2
நரகு 1
நரபதி 3
நரபதியாய் 1
நரம்பு 1
நரர் 4
நரர்-தம்பால் 1
நரரின் 1
நரரும் 1
நரன் 1
நரி 2
நரிக்கு 1
நரிக்குட்டி 1
நரிகள் 1
நரிகளை 1
நரை 3
நரைதிரை 5
நல் 166
நல்_கொடி 1
நல்க 1
நல்கலால் 3
நல்காவாம் 1
நல்கி 4
நல்கிட்டு 1
நல்கிடு 1
நல்கினான் 1
நல்கு 2
நல்குகை 1
நல்கும் 11
நல்குமே 2
நல்குரு 1
நல்ஞானத்தோர் 1
நல்நெறி 1
நல்பொருள் 1
நல்ல 25
நல்லது 3
நல்லராம் 1
நல்லவர் 1
நல்லவர்க்கு 1
நல்லவன் 1
நல்லவாம் 1
நல்லன் 4
நல்லாம் 1
நல்லார் 3
நல்லாரை 1
நல்லாள் 1
நல்லாள்-தனை 1
நல்லாளுடன் 1
நல்லாளும் 6
நல்லாளே 3
நல்லாளை 3
நல்லான் 2
நல்லோர் 1
நல்லோர்க்கு 1
நல்லோரே 1
நல்வட்டம் 1
நல்வழி 1
நல்வித்தும் 1
நல்வினை 1
நல 2
நலங்கிடு 1
நலங்கிடும் 1
நலங்கினார் 1
நலத்தினை 1
நலந்தரு 1
நலம் 23
நலம்தரு 1
நலமாய் 1
நலமும் 1
நலமே 1
நலமையின் 1
நலவாம் 1
நலன் 2
நலனே 1
நலிவன 1
நவ் 1
நவ 5
நவகுண்டத்து 2
நவகுண்டம் 3
நவகோடி 1
நவசக்கரம் 1
நவசத்தி 1
நவசிம 1
நவதீர்த்தம் 2
நவம் 8
நவமணி 1
நவமாம் 1
நவமான 1
நவமும் 1
நவயோகம் 2
நவா 1
நவாக்கரி 8
நவாக்கரியாவது 1
நவாதியில் 1
நவில்வீரே 1
நவில 1
நவிலுகின்றாளே 1
நவிலும் 1
நவிற்று 1
நவிற்றுகின்றானே 1
நவின்றான் 2
நவின்று 2
நவை 1
நழுவில் 1
நழுவுகின்றாரே 1
நள் 1
நளின 1
நளினம் 1
நற்குரு 1
நற்சதா 1
நற்பதமும் 1
நற்பயனே 1
நற்பராதீதமும் 1
நற்பால் 1
நற்றார் 1
நற்றாள் 1
நறவு 1
நறு 2
நறும் 2
நறை 1
நன் 5
நன்செயல் 1
நன்பால் 2
நன்மார்க்க 2
நன்மார்க்கம் 1
நன்மை 4
நன்மைகள் 7
நன்மையுள் 1
நன்றாக 4
நன்றாகும் 1
நன்றான 1
நன்று 18
நன்றும் 1
நன்றே 3
நன்னது 1
நன்னூலின் 1
நனவகத்தே 1
நனவாதி 9
நனவாதிகள் 1
நனவாம் 3
நனவில் 16
நனவின் 3
நனவினில் 1
நனவு 16
நனவும் 2
நனா 7
நனாதி 1
நனாவத்தையில் 1
நனாவில் 1
நனாவினில் 2
நனாவும் 1
நனி 2

ந-முதல் (2)

ந-முதல் ஓர் ஐந்தின் நாடும் கருமங்கள் – திருமந்:983/1
ந-முதல் அவ்வொடு நாவினர் ஆகியே – திருமந்:996/1
மேல்


ந-வாய் (1)

ஆகின்ற பாதமும் அ ந-வாய் நின்றிடும் – திருமந்:941/1
மேல்


நக்கரை (1)

நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வார் – திருமந்:2899/2
மேல்


நக்கன் (1)

நக்கன் என்று ஏத்திடு நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:3/2
மேல்


நக்கன்-பால் (1)

ஞானம் உளது ஆக வேண்டுவோர் நக்கன்-பால்
ஞானம் உள வேடம் நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:1668/3,4
மேல்


நக்கார் (1)

நக்கார் கழல் வழி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2815/4
மேல்


நக்கு (1)

நக்கு மலர் உண்டு நடுவு நின்றாரே – திருமந்:2916/4
மேல்


நகர் (4)

ஞான தலைவி-தன் நந்தி நகர் புக்கு – திருமந்:82/1
நாதன் இருந்த நகர் அறிவாரே – திருமந்:707/4
பொருளானது நந்தி பொன் நகர் போந்து – திருமந்:1449/3
பிறியா நகர் மன்னும் பேரருளாளன் – திருமந்:1471/2
மேல்


நகர்க்கு (1)

திறம் அறியார் சிவலோக நகர்க்கு
புறம் அறியார் பலர் பொய்ம்மொழி கேட்டு – திருமந்:262/2,3
மேல்


நகரமும் (1)

நாடு நகரமும் நல் திருக்கோயிலும் – திருமந்:1445/1
மேல்


நகராதி (2)

வந்த நகராதி மாற்றி மகராதி – திருமந்:978/2
நகராதி தான் மூலமந்திரம் நண்ணுமே – திருமந்:2700/4
மேல்


நகரின் (1)

நல் மலர் சோலை நகரின் நல் பூமி – திருமந்:1915/2
மேல்


நகழ்வு (1)

நகழ்வு ஒழிந்தார் அவர் நாதனை உள்கி – திருமந்:2669/1
மேல்


நகார (4)

நகார வகார நல் காலது நாடுமே – திருமந்:921/4
நகார மகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:976/1
நகார மகார நடுவுற நாடி – திருமந்:982/2
நகார முதலாகும் நந்தி-தன் நாமமே – திருமந்:2699/4
மேல்


நகாரம் (1)

பாங்கார் நகாரம் பயில் நெற்றி உற்றிடும் – திருமந்:1012/3
மேல்


நகும் (1)

பித்தரை காணின் நகும் எங்கள் பேர் நந்தி – திருமந்:1568/2
மேல்


நகை (4)

நடம் இரண்டு ஒன்றே நகை செயா மந்திரம் – திருமந்:902/3
ஏனை உழுபடை ஏந்திய வெண் நகை
ஊனம் அற உணர்ந்தார் உளத்து ஓங்குமே – திருமந்:1072/3,4
நகை இல்லை நாள்நாளும் நன்மைகள் ஆகும் – திருமந்:1304/2
நகை இல்லை சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு – திருமந்:1339/2
மேல்


நகைக்கின்ற (1)

நகைக்கின்ற நெஞ்சுள் நரிக்குட்டி நான்கு – திருமந்:2214/2
மேல்


நகைத்து (1)

நகைத்து எழு நாற்கோண நன்மைகள் ஐந்தும் – திருமந்:1016/2
மேல்


நகையாம் (1)

குலைக்கின்ற நல் நகையாம் கொங்கு உழக்கின் – திருமந்:2892/1
மேல்


நங்கை (3)

ஏடு அங்கை நங்கை இறை எங்கள் முக்கண்ணி – திருமந்:1067/1
மது விரி பூங்குழல் மா மங்கை நங்கை
திதம் அது உன்னார்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:1154/3,4
ஆரிய நங்கை அமுத பயோதரி – திருமந்:1181/3
மேல்


நங்கையை (1)

நங்கையை புல்லிய நம்பிக்கு ஓர் ஆனந்தம் – திருமந்:836/2
மேல்


நச்சி (2)

நச்சு-மின் நச்சி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:1850/2
நச்சி அவன் அருள் நான் உய்ந்தவாறே – திருமந்:2171/4
மேல்


நச்சியே (2)

நச்சியே அண்ணலை நாடுகிலாரே – திருமந்:278/4
நச்சியே இன்பம் கொள்வார்க்கு நமன் இல்லை – திருமந்:442/2
மேல்


நச்சு (1)

நச்சு உணர்ந்தார்க்கே நணுகலும் ஆமே – திருமந்:309/4
மேல்


நச்சு-மின் (2)

நச்சு-மின் நச்சி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:1850/2
நச்சு-மின் பேர் நந்தி நாயகன் ஆகுமே – திருமந்:1850/4
மேல்


நஞ்சனம் (1)

நாடும் பிணி ஆகும் நஞ்சனம் சூழ்ந்த-கால் – திருமந்:646/1
மேல்


நஞ்சாரும் (1)

அளங்கு ஒளி ஆரமுதாக நஞ்சாரும்
களங்கு ஒளி ஈசன் கருத்து அது தானே – திருமந்:2688/3,4
மேல்


நஞ்சு (9)

சினம் செய்த நஞ்சு உண்ட தேவர் பிரானை – திருமந்:41/1
உண்டது நஞ்சு என்று உரைப்பர் உணர்வு இலோர் – திருமந்:521/3
நாத முடிவிலே நஞ்சு உண்ட கண்டனே – திருமந்:609/4
நஞ்சு அற சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே – திருமந்:727/4
நஞ்சு எம் பிரான் என்று நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:2094/2
நஞ்சு அற்றவர்க்கு அன்றி நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:2117/4
நரிகள் பதினாலும் நஞ்சு உண்டு செத்தன – திருமந்:2159/2
மிக்கார் அமுது உண்ண நஞ்சு உண்ட மேலவன் – திருமந்:2815/1
சூழும் கரும் கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டனை – திருமந்:3000/1
மேல்


நஞ்சுற (1)

நஞ்சுற நாதி நயம் செய்யுமாறே – திருமந்:2272/4
மேல்


நட்டத்தின் (1)

தெளிவு ஆம் சிவானந்த நட்டத்தின் சித்தியே – திருமந்:2726/4
மேல்


நட்டம் (3)

நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே – திருமந்:574/4
நட்டம் இருக்க நரன் இல்லை தானே – திருமந்:799/4
நட்டம் அது ஆடும் நடுவே நிலயம் கொண்டு – திருமந்:974/3
மேல்


நட்டமாம் (1)

அம்பரன் ஆடும் அகிலாண்ட நட்டமாம்
செம்பொருளாகும் சிவலோகம் சேர்ந்துற்றால் – திருமந்:2752/2,3
மேல்


நட்டமும் (1)

பாடிய பாட்டும் பல ஆன நட்டமும்
கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டு ஆட – திருமந்:2760/2,3
மேல்


நட்டமே (3)

ஆலித்த நட்டமே ஞேயம் புகுந்து அற்ற – திருமந்:1613/3
களங்கு இருள் நட்டமே கண்_நுதல் ஆட – திருமந்:2691/3
நாதமோடு ஆடினான் நாதாந்த நட்டமே – திருமந்:2751/4
மேல்


நட்டானும் (1)

தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும்
தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் – திருமந்:2228/1,2
மேல்


நட்டு (2)

நட்டு அறிவார்க்கு நமன் இல்லை தானே – திருமந்:711/4
நாலாம் நளின நின்று ஏத்தி நட்டு உச்சி தன் – திருமந்:1212/3
மேல்


நட்பு (1)

உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு அறியாதார் – திருமந்:2148/3
மேல்


நட (1)

வேண்டியவாறு வரும் வழி நீ நட
வேண்டியவாறு அதுவாகும் கருத்தே – திருமந்:1296/3,4
மேல்


நடக்க (1)

நடக்க உறுவரே ஞானம் இலாதார் – திருமந்:2070/2
மேல்


நடக்கின் (1)

நடக்கின் நடக்கும் நடக்கும் அளவே – திருமந்:2032/4
மேல்


நடக்கின்ற (2)

நடக்கின்ற நந்தியை நாள்-தோறும் உன்னில் – திருமந்:2039/1
நடக்கின்ற ஞானத்தை நாள்-தோறும் நோக்கி – திருமந்:2407/2
மேல்


நடக்கின்றவாறே (1)

நாட்டுக்கு நம்பி நடக்கின்றவாறே – திருமந்:153/4
மேல்


நடக்கு (1)

கழி நடக்கு உண்டவர் கற்பனை கேட்பர் – திருமந்:1548/2
மேல்


நடக்கும் (7)

மழி நடக்கும் வினை மாசு அற ஓட்டிட – திருமந்:265/3
வழி நடக்கும் பரிசு ஒன்று உண்டு வையம் – திருமந்:1548/1
சுழி நடக்கும் துயரம் அது நீக்கி – திருமந்:1548/3
என்றும் எம் ஈசன் நடக்கும் இயல்பு அது – திருமந்:1747/2
நடக்கின் நடக்கும் நடக்கும் அளவே – திருமந்:2032/4
நடக்கின் நடக்கும் நடக்கும் அளவே – திருமந்:2032/4
பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால் – திருமந்:2672/2
மேல்


நடத்தால் (1)

நாதன் நடத்தால் நயனம் களிகூர – திருமந்:142/3
மேல்


நடத்தி (2)

நயம் தரு பூரணை உள்ள நடத்தி
வியம் தரு பூரணை மேவும் சசியே – திருமந்:872/3,4
கோலால் நடத்தி குறிவழியே சென்று – திருமந்:1956/2
மேல்


நடத்து (1)

ஞானாதி பேதம் நடத்து நடித்து அருள் – திருமந்:2803/3
மேல்


நடத்தும் (3)

சோதி நடத்தும் தொடர் அறியாரே – திருமந்:319/4
நாள்-தோறும் ஈசன் நடத்தும் தொழில் உன்னார் – திருமந்:2022/1
நித்த நடத்தும் நடிக்கும் மா நேயத்தே – திருமந்:2459/4
மேல்


நடத்தோரே (1)

சித்தம் பரத்தில் திரு நடத்தோரே – திருமந்:652/4
மேல்


நடந்த (2)

நடந்த செந்தாமரை நாதம் தகைந்தால் – திருமந்:2484/2
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும் – திருமந்:3006/3
மேல்


நடந்தது (4)

நடந்தது தானே உள் நாடியுள் நோக்கி – திருமந்:718/2
பெண் கொடி ஆக நடந்தது உலகே – திருமந்:1142/4
நடந்தது அ மலர் நாலுடன் அஞ்சாய் – திருமந்:1143/1
நடந்தது தேறல் அதோ முகம் அம்பே – திருமந்:1146/4
மேல்


நடந்தனர் (1)

நடந்தனர் கன்னிகள் நாலெண்மர் சூழ – திருமந்:1415/2
மேல்


நடந்தார் (2)

கழி நடப்பார் நடந்தார் கரும் பாரும் – திருமந்:265/2
நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார் – திருமந்:2188/3
மேல்


நடந்தால் (1)

தளம் கொள் இரட்டிய தாறு நடந்தால்
வணங்கிடும் ஐம்மலம் வாயு எழுந்து – திருமந்:2177/2,3
மேல்


நடந்தான் (1)

நடந்தான் செயும் நந்தி நல் ஞான கூத்தன் – திருமந்:2741/3
மேல்


நடந்திடு (1)

நார்தரு வண்ணம் நடந்திடு நீயே – திருமந்:1325/4
மேல்


நடந்திடும் (5)

நடந்திடும் பாரினில் நண்ணலும் ஆமே – திருமந்:749/4
நடந்திடும் பாரினில் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1326/1
நல் இயல்பாலே நடந்திடும் தானே – திருமந்:1337/4
நடந்திடும் நாவினுள் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1338/1
நாசம் அது எல்லாம் நடந்திடும் ஐ ஆண்டில் – திருமந்:1383/3
மேல்


நடந்து (3)

நல் ஒளியாக நடந்து உலகு எங்கும் – திருமந்:1028/1
நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி – திருமந்:1292/1
ஆம் உயிர் கேவலம் மா மாயையின் நடந்து
ஆம் உயிர் மாயை எறிப்ப அறிவுற்று – திருமந்:2229/1,2
மேல்


நடந்தும் (2)

பாதங்கள் நோவ நடந்தும் பயன் இல்லை – திருமந்:707/2
நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும்
கன்றாய நந்தி கருத்துள் இருந்தனன் – திருமந்:1985/1,2
மேல்


நடப்பார் (2)

கழி நடப்பார் நடந்தார் கரும் பாரும் – திருமந்:265/2
குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார்
மறியார் புனல் மூழ்க மாதவம் ஆமே – திருமந்:1879/3,4
மேல்


நடப்பார்க்கு (1)

பழி நடப்பார்க்கு பரவலும் ஆமே – திருமந்:1548/4
மேல்


நடப்பிக்கும் (1)

துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் – திருமந்:566/3
மேல்


நடம் (28)

நடம் கொண்ட கூத்தனும் நாடுகின்றானே – திருமந்:666/4
நடம் இரண்டு ஒன்றே நளினம் அது ஆகும் – திருமந்:902/1
நடம் இரண்டு ஒன்றே நமன் செய்யும் கூத்து – திருமந்:902/2
நடம் இரண்டு ஒன்றே நகை செயா மந்திரம் – திருமந்:902/3
நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே – திருமந்:902/4
பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
நடம் கொண்ட பாதங்கள் நண்ணீர் அதற்கு – திருமந்:1024/2
மானே நடம் உடை மன்று அறியீரே – திருமந்:1132/4
தேன் உந்தும் ஆனந்த மா நடம் கண்டீர் – திருமந்:2724/2
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு – திருமந்:2724/3
ஆன நடம் ஐந்து அகள சகளத்தர் – திருமந்:2727/1
ஆன நடம் ஆடி ஐங்கருமத்து ஆக – திருமந்:2727/2
நடம் எட்டோடு ஐந்து ஆறு நாடியுள் நாடும் – திருமந்:2733/2
பரமாண்டத்து ஊடே பரன் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2734/4
சுத்திகள் எட்டு ஈசன் தொல் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2737/4
கும்பிட அம்பலத்து ஆடிய கோன் நடம்
அம்பரன் ஆடும் அகிலாண்ட நட்டமாம் – திருமந்:2752/1,2
நாயகன் நின்று நடம் செய்யுமாறே – திருமந்:2766/4
நடம் கொண்டு நின்றமை நானும் அறிந்தேன் – திருமந்:2768/2
ஒத்த ஆனந்தம் ஒரு நடம் ஆமே – திருமந்:2769/4
அண்ட நடம் செயும் ஆலயம் தானே – திருமந்:2773/4
மாகாய மன்றுள் நடம் செய்கின்றானே – திருமந்:2774/4
மங்கை ஓர் பாகமாய் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2780/4
ஆதி நடம் செய்தான் என்பர்கள் ஆதர்கள் – திருமந்:2787/1
ஆதி நடம் செய்கை யாரும் அறிகிலர் – திருமந்:2787/2
ஆதி நடம் ஆடல் ஆரும் அறிந்த பின் – திருமந்:2787/3
ஆதி நடம் ஆடல் ஆம் அருள் சத்தியே – திருமந்:2787/4
ஆனந்த மா நடம் ஆரும் அறிகிலர் – திருமந்:2796/2
ஆனந்த மா நடம் ஆரும் அறிந்த பின் – திருமந்:2796/3
மேல்


நடம்செய்யும் (1)

நாகம் உரித்து நடம்செய்யும் நாதர்க்கே – திருமந்:1217/4
மேல்


நடமாட (2)

நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா – திருமந்:1857/2
நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயின் – திருமந்:1857/3
மேல்


நடர் (1)

நடர் கொண்ட நல் வழி நாடலும் ஆமே – திருமந்:2009/4
மேல்


நடலித்த (1)

நடலித்த நாபிக்கு நால் விரல் மேலே – திருமந்:616/1
மேல்


நடலை (1)

நடலை படாது உயிர் நாடலும் ஆமே – திருமந்:845/4
மேல்


நடவாதே (1)

வருத்தினும் அம்மா வழி நடவாதே – திருமந்:2024/4
மேல்


நடவே (1)

அறிந்து வலம் அது ஆக நடவே – திருமந்:1291/4
மேல்


நடன (1)

விரா முத்திரானந்தம் மெய் நடன ஆனந்தம் – திருமந்:2398/3
மேல்


நடாவு (1)

நடாவு சிவசங்கின் நாதம் கொளுவி – திருமந்:880/2
மேல்


நடாவுவன் (1)

ஓட வல்லார் தமரோடு நடாவுவன்
பாட வல்லார் ஒளி பார் மிசை வாழ்குவன் – திருமந்:543/1,2
மேல்


நடானந்த (1)

நாதமோடு அந்த நடானந்த நாற்பத – திருமந்:2753/3
மேல்


நடிக்கின்றவர்-தம்மை (1)

ஞானிகள் போல நடிக்கின்றவர்-தம்மை
ஞானிகளாலே நரபதி சோதித்து – திருமந்:242/2,3
மேல்


நடிக்கும் (1)

நித்த நடத்தும் நடிக்கும் மா நேயத்தே – திருமந்:2459/4
மேல்


நடித்து (1)

ஞானாதி பேதம் நடத்து நடித்து அருள் – திருமந்:2803/3
மேல்


நடிப்பவன் (1)

நவம் அவை ஆகி நடிப்பவன் தானே – திருமந்:1807/4
மேல்


நடு (39)

நான்று நின்றார் நடு ஆகி நின்றாரே – திருமந்:323/4
நடு உள அங்கி அகத்திய நீ போய் – திருமந்:337/3
நாரணன் நின்ற நடு உடலாய் நிற்கும் – திருமந்:391/2
மேல் கீழ் நடு பக்கம் மிக்கு உற பூரித்து – திருமந்:572/1
நாட்டம் இரண்டும் நடு மூக்கில் வைத்திடில் – திருமந்:604/1
கண்டிட நிற்கும் கருத்து நடு ஆக – திருமந்:623/3
ஒட்டா நடு நாடி மூலத்து அனல் பானு – திருமந்:669/3
இருந்தனள் கன்னியும் அ நடு ஆக – திருமந்:814/2
நாலா நிலத்தின் நடு ஆன அ பொருள் – திருமந்:840/3
எல்லா கலையும் இடை பிங்கலை நடு
சொல்லா நடு நாடி ஊடே தொடர் மூலம் – திருமந்:857/1,2
சொல்லா நடு நாடி ஊடே தொடர் மூலம் – திருமந்:857/2
நாடும் பிரணவ நடு இரு பக்கமும் – திருமந்:922/1
நாம் என்று எழுப்பி நடு எழு தீபத்தை – திருமந்:944/2
பரமாய அஞ்சு எழுத்துள் நடு ஆக – திருமந்:946/1
நாரணி நந்தி நடு அங்கு உரைசெய்த – திருமந்:1088/3
பூணு நடு என்ற அந்தம் சிகையே – திருமந்:1092/4
நாடிகள் மூன்று நடு எழு ஞாளத்து – திருமந்:1106/1
நாடி நடு இடை ஞானம் உருவ நின்று – திருமந்:1209/3
ஏரொளி சக்கரம் அ நடு வன்னியே – திருமந்:1255/4
எழுத்து அவை ஆறு அது அ நடு வன்னி – திருமந்:1265/2
எழுத்து அவை அ நடு அ சுடர் ஆகி – திருமந்:1265/3
அளிந்த அகாரத்தை அ நடு ஆக்கி – திருமந்:1288/2
பாடு அறி பத்துடன் ஆறு நடு வீதி – திருமந்:1298/3
நாலு நல் பூ நடு நண்ணல் அவ்வாறே – திருமந்:1299/4
நல்பொருள் ஆக நடு இருந்தாளே – திருமந்:1354/4
நாவி அணைந்த நடு தறி ஆமே – திருமந்:1459/4
தாங்கிடும் ஈரேழு தான் நடு ஆனதில் – திருமந்:1749/2
நால் ஆன கீழ் அது உருவ நடு நிற்க – திருமந்:1764/1
உழைக்க வல்லோர் நடு நீர் மலர் ஏந்தி – திருமந்:1839/1
தூ நெறி கண்ட சுவடு நடு எழும் – திருமந்:1901/1
நாற்றிசை ஓடா நடு நாடி நாதத்தோடு – திருமந்:1962/3
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம் – திருமந்:2110/2
ஞானம்-தன் மேனி கிரியை நடு அங்கம் – திருமந்:2332/1
நாவின் இன் மந்திரம் என்று நடு அங்கி – திருமந்:2564/3
பொய் ஒன்றும் இன்றி புறம் பொலிவார் நடு
ஐயனும் அங்கே அமர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2606/3,4
மேரு நடு நாடி மிக்கு இடை பிங்கலை – திருமந்:2747/1
நடு நின்ற மேரு நடுவாம் சுழுனை – திருமந்:2754/2
ஆதி பிரான் நடு ஆகி நின்றானே – திருமந்:3005/4
உருக்கொடு தன் நடு ஓங்க இ வண்ணம் – திருமந்:3042/2
மேல்


நடுக்கு (3)

நற்றார் நடுக்கு அற்ற தீபமும் சித்தமும் – திருமந்:197/3
நாதாந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற காட்சியர் – திருமந்:1422/2
நாதாந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற யோகிகள் – திருமந்:1435/2
மேல்


நடுங்க (1)

சினம் புகுந்தான் திசை எட்டும் நடுங்க
வனம் புகுந்தான் ஊர் வடக்கு என்பதாமே – திருமந்:2663/3,4
மேல்


நடுங்காது (1)

நடுங்காது இருப்பானும் ஐயைந்தும் நண்ணப்படும் – திருமந்:1942/2
மேல்


நடுங்குவது (1)

நடுங்குவது இல்லை நமனும் அங்கு இல்லை – திருமந்:1624/2
மேல்


நடுச்செய்ய (1)

நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுச்செய்ய
வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம் – திருமந்:554/2,3
மேல்


நடுப்படில் (1)

பாய்கின்ற வாயு நடுப்படில் கூன் ஆகும் – திருமந்:480/3
மேல்


நடுவாம் (1)

நடு நின்ற மேரு நடுவாம் சுழுனை – திருமந்:2754/2
மேல்


நடுவாய் (5)

அகார உகார சிகார நடுவாய்
வகாரமோடு ஆறும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:951/1,2
மருவி அகார சிகார நடுவாய்
உருவிட ஊறும் உறு மந்திரமே – திருமந்:960/3,4
நகார மகார சிகார நடுவாய்
வகாரம் இரண்டும் வளியுடன் கூடி – திருமந்:976/1,2
நால்வர் பிரான் நடுவாய் உரையாய் நிற்கும் – திருமந்:1995/3
நால் திசைக்கும் நடுவாய் நின்ற நம்பனை – திருமந்:2105/2
மேல்


நடுவார் (1)

ஆழ நடுவார் அளப்புறுவார்களை – திருமந்:208/2
மேல்


நடுவிரல் (1)

அந்த நடுவிரல் ஆதி சிறுவிரல் – திருமந்:1089/1
மேல்


நடுவில் (2)

நாவணை கோலி நடுவில் செறு உழார் – திருமந்:2872/3
நாகையும் பூழும் நடுவில் உறைவன – திருமந்:2891/2
மேல்


நடுவினும் (1)

நாபி கண் நாசி நயன நடுவினும்
தூபியோடு ஐந்தும் சுடர்விடும் சோதியை – திருமந்:2000/1,2
மேல்


நடுவு (9)

நடுவு அல்ல செய்து இன்ப நாடவும் ஒட்டான் – திருமந்:268/2
நடுவு நில்லாது இ உலகம் சரிந்து – திருமந்:337/1
நன்று உயிர்ப்பானே நடுவு நின்றானே – திருமந்:394/4
நடுவு நில்லாமல் இடம்வலம் ஓடி – திருமந்:795/1
வேணு நடுவு மிக நின்ற ஆகுதி – திருமந்:1092/3
நடுவு கிழக்கு தெற்கு உத்தரம் மேற்கு – திருமந்:1735/1
நடுவு படிகம் நல் குங்கும வன்னம் – திருமந்:1735/2
நன்மை வல்லோனை நடுவு உறை நந்தியை – திருமந்:2642/2
நக்கு மலர் உண்டு நடுவு நின்றாரே – திருமந்:2916/4
மேல்


நடுவுச்சி (1)

நாணு நல் ஈசானம் நடுவுச்சி தான் ஆகும் – திருமந்:1742/1
மேல்


நடுவுடன் (1)

ஆறு அந்தம் ஆகி நடுவுடன் கூடினால் – திருமந்:2129/1
மேல்


நடுவுநின்றார் (7)

நடுவுநின்றார் நல்ல தேவரும் ஆவர் – திருமந்:320/3
நடுவுநின்றார் வழி யானும் நின்றேனே – திருமந்:320/4
நடுவுநின்றார் சிலர் ஞானிகள் ஆவோர் – திருமந்:321/3
நடுவுநின்றார் நல்ல நம்பனும் ஆமே – திருமந்:321/4
நடுவுநின்றார் சிலர் ஞானிகள் ஆவர் – திருமந்:322/1
நடுவுநின்றார் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:322/2
நடுவுநின்றார் சிலர் நம்பனும் ஆவர் – திருமந்:322/3
மேல்


நடுவுநின்றார்க்கு (2)

நடுவுநின்றார்க்கு அன்றி ஞானமும் இல்லை – திருமந்:320/1
நடுவுநின்றார்க்கு நரகமும் இல்லை – திருமந்:320/2
மேல்


நடுவுநின்றாரொடு (1)

நடுவுநின்றாரொடு யானும் நின்றேனே – திருமந்:322/4
மேல்


நடுவுநின்றான் (2)

நடுவுநின்றான் நல்ல கார் முகில் வண்ணன் – திருமந்:321/1
நடுவுநின்றான் நல்ல நால்மறை ஓதி – திருமந்:321/2
மேல்


நடுவும் (1)

முந்து நடுவும் முடிவும் முதலாக – திருமந்:1076/2
மேல்


நடுவுயிராய் (1)

நல் நின்று உலகில் நடுவுயிராய் நிற்கும் – திருமந்:1648/2
மேல்


நடுவுரை (1)

நாகமும் ஒன்று நடுவுரை செய்திடும் – திருமந்:2921/3
மேல்


நடுவுள் (6)

நாலு வாசல் நடுவுள் இருப்பிர்காள் – திருமந்:622/2
நாடு நடுவுள் முக நமசிவாய – திருமந்:922/3
இட்ட நடுவுள் இறைவன் எழுத்து ஒன்றில் – திருமந்:987/2
தேவி நடுவுள் திகழ்ந்து நின்றாளே – திருமந்:1096/4
நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து – திருமந்:2641/1
நந்தி இருந்தான் நடுவுள் தெருவிலே – திருமந்:2947/1
மேல்


நடுவுற்ற (1)

நால்வர் பிரானை நடுவுற்ற நந்தியை – திருமந்:1765/2
மேல்


நடுவுற (6)

நந்தி எழுந்து நடுவுற ஓங்கிய – திருமந்:523/1
காலை நடுவுற காயத்தில் அக்கரம் – திருமந்:955/1
மாலை நடுவுற ஐம்பதும் ஆவன – திருமந்:955/2
மேலை நடுவுற வேதம் விளம்பிய – திருமந்:955/3
மூலம் நடுவுற முத்தி தானே – திருமந்:955/4
நகார மகார நடுவுற நாடி – திருமந்:982/2
மேல்


நடுவே (12)

இடையும் அ காலம் இருந்து நடுவே
புடையும் மனிதனார் போகும் அப்போதே – திருமந்:166/2,3
நல் பகைசெய்து நடுவே முடிந்தனர் – திருமந்:528/2
ஊறும் உயிர் நடுவே உயிர் உக்கிரம் – திருமந்:793/3
நாவின் நுனியை நடுவே சிவிறிடில் – திருமந்:803/1
வெளியை அறிந்து வெளியின் நடுவே
ஒளியை அறியின் உளி முறி ஆமே – திருமந்:839/1,2
மகாரம் நடுவே வளைத்திடும் சத்தியை – திருமந்:921/1
நட்டம் அது ஆடும் நடுவே நிலயம் கொண்டு – திருமந்:974/3
நெரித்து ஒன்ற வைத்து நெடிது நடுவே
பெருத்தவிரல் இரண்டு உள் புக்கு பேசே – திருமந்:1094/3,4
ஞான கன்று ஆகிய நடுவே உழிதரும் – திருமந்:1453/2
பகைத்து எழும் பூசல் உட்பட்டார் நடுவே
அமைத்தது ஓர் ஞானமும் ஆத்தமும் நோக்கி – திருமந்:1630/2,3
நீருக்கும் தீக்கும் நடுவே உதிப்பவன் – திருமந்:1982/3
நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வார் – திருமந்:2899/2
மேல்


நடை (2)

நடை இல்லை நாட்டில் இயங்குகின்றார்கட்கே – திருமந்:209/4
தாழா நடை பல யோசனை சார்ந்திடும் – திருமந்:647/2
மேல்


நண் (1)

நண் பழியாளனை நாடி சென்று அச்சிரம் – திருமந்:366/3
மேல்


நண்டு (1)

சோதி விசாகம் தொடர்ந்து இரு தேள் நண்டு
ஓதிய நாளே உணர்வது தான் என்று – திருமந்:1694/1,2
மேல்


நண்ணப்படும் (1)

நடுங்காது இருப்பானும் ஐயைந்தும் நண்ணப்படும்
காதல் மாதின்-பால் பற்று அற விட்டு – திருமந்:1942/2,3
மேல்


நண்ணல் (2)

நாலு நல் பூ நடு நண்ணல் அவ்வாறே – திருமந்:1299/4
நண்ணல் இலா உயிர் ஞானத்தினால் பிறந்து – திருமந்:2161/3
மேல்


நண்ணலால் (1)

நால் ஆன ஒன்று மரு உரு நண்ணலால்
பாலாம் இவையாம் பரசிவன் தானே – திருமந்:1764/3,4
மேல்


நண்ணலும் (1)

நடந்திடும் பாரினில் நண்ணலும் ஆமே – திருமந்:749/4
மேல்


நண்ணவே (1)

நன்று அறியும் கிரியா சத்தி நண்ணவே
மன்றன் அவற்றுள் மருவிடும் தானே – திருமந்:1136/3,4
மேல்


நண்ணி (14)

ஞானம் இலாதார் சடை சிகை நூல் நண்ணி
ஞானிகள் போல நடிக்கின்றவர்-தம்மை – திருமந்:242/1,2
நல்லோர் திருவடி நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:857/4
நண்ணுவர் நண்ணி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:993/3
திருந்திய ஆனந்தம் செந்நெறி நண்ணி
பொருந்து புவனங்கள் போற்றி செய்து ஏத்தி – திருமந்:1190/2,3
நறை கமழ் கோதையை நாள்-தொறும் நண்ணி
மறையுடனே நிற்கும் மற்று உள்ள நான்கும் – திருமந்:1203/2,3
நண்ணி விளக்கு என ஞானம் விளைந்தது – திருமந்:1650/2
ஞானம் உள வேடம் நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:1668/4
நல்ஞானத்தோர் வேடம் பூணார் அருள் நண்ணி
துன்ஞானத்தோர் சமய துரிசு உள்ளோர் – திருமந்:1669/2,3
நண்ணி அறியாமல் நழுவுகின்றாரே – திருமந்:1828/4
நண்ணி அனல் கோக்கில் நாட்டில் அழிவு ஆகும் – திருமந்:1912/2
களங்கம் இல் நாதாந்தம் கண்ணின் உள் நண்ணி
உளம் கொள் மன் ஆதியுள் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:1926/3,4
நரரும் சுரரும் பசு பாசம் நண்ணி
கருமங்களாலே கழிதலில் கண்டு – திருமந்:2120/1,2
தொலையா தொழில் ஞானம் தொன்மையில் நண்ணி
தொலையாத பெத்த முத்திக்கு இடை தோயுமே – திருமந்:2321/3,4
புகைந்து எழும் பூதலம் புண்ணியன் நண்ணி
வகைந்து கொடுக்கின்ற வள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2993/3,4
மேல்


நண்ணிடும் (1)

தானே இருக்கும் அவன் என நண்ணிடும்
வானாய் இருக்கும் இ மா இரு ஞாலத்து – திருமந்:2697/2,3
மேல்


நண்ணிய (5)

நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபம் என்னும் – திருமந்:1007/3
நண்ணிய நாமமும் நான்முகன் ஒத்த பின் – திருமந்:1367/3
நண்ணிய ஞானத்தின் ஞானாதி நண்ணுவோன் – திருமந்:1475/1
நாலேழு மாறவே நண்ணிய முத்திரை – திருமந்:1892/1
நண்ணிய பாசத்தில் நான் எனல் ஆணவம் – திருமந்:2421/1
மேல்


நண்ணியே (1)

முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே
சொற்பதம் மேவி துரிசு அற்று மேலான – திருமந்:1421/2,3
மேல்


நண்ணினேன் (1)

நந்தி அருளால் மெய்ஞ்ஞானத்துள் நண்ணினேன்
நந்தி அருளாலே நான் இருந்தேனே – திருமந்:92/3,4
மேல்


நண்ணீர் (2)

நண்ணீர் சமாதியின் நாடி நீரால் நலம் – திருமந்:336/3
நடம் கொண்ட பாதங்கள் நண்ணீர் அதற்கு – திருமந்:1024/2
மேல்


நண்ணு (1)

நண்ணு சிறு விரல் நாண் ஆக மூன்றுக்கும் – திருமந்:750/1
மேல்


நண்ணுதல் (1)

நான் என நீ என வேறு இல்லை நண்ணுதல்
ஊன் என ஊன் உயிர் என்ன உடன் நின்று – திருமந்:1788/1,2
மேல்


நண்ணும் (7)

நண்ணும் பதம் இது நாட வல்லார்கட்கே – திருமந்:763/4
நண்ணும் பிற தாரம் நீத்தார் அவித்தார் – திருமந்:1007/1
நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபம் என்னும் – திருமந்:1007/3
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும்
பவம் ஆனது இன்றி பரலோகம் ஆமே – திருமந்:1580/3,4
நண்ணும் பொழுது அறிவார் சில ஞானிகள் – திருமந்:1647/2
ஞானத்தினால் பதம் நண்ணும் சிவஞானி – திருமந்:1674/1
நம்புறு சாந்தியில் நண்ணும் அ வாக்கியம் – திருமந்:2492/3
மேல்


நண்ணுமால் (1)

நாள்-தோறும் நாடு கெட மூடம் நண்ணுமால்
நாள்-தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே – திருமந்:239/3,4
மேல்


நண்ணுமே (4)

நாதாந்த முத்தியும் சித்தியும் நண்ணுமே – திருமந்:235/4
நன்னது ஞானத்து முத்திரை நண்ணுமே – திருமந்:2331/4
நாட்குற நான் தங்கு நல் பாசம் நண்ணுமே – திருமந்:2420/4
நகராதி தான் மூலமந்திரம் நண்ணுமே – திருமந்:2700/4
மேல்


நண்ணுவர் (3)

ஞால தலைவனை நண்ணுவர் அன்றே – திருமந்:99/4
நண்ணுவர் ஏழாம் நரக குழியிலே – திருமந்:508/4
நண்ணுவர் நண்ணி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:993/3
மேல்


நண்ணுவோன் (1)

நண்ணிய ஞானத்தின் ஞானாதி நண்ணுவோன்
புண்ணிய பாவம் கடந்த பிணக்கு அற்றோன் – திருமந்:1475/1,2
மேல்


நண்பன் (1)

நாள் துறந்தார்க்கு அவன் நண்பன் அவா_இலி – திருமந்:1620/2
மேல்


நண்பால் (1)

நண்பால் உடம்பு தன்னால் உடம்பு ஆமே – திருமந்:2127/4
மேல்


நண்பு (2)

வருகின்ற நண்பு வகுத்திடும் தானே – திருமந்:475/4
நண்பு அழியாமே நம எனல் ஆமே – திருமந்:992/4
மேல்


நண்புறு (1)

நண்புறு சிந்தையை நாடு-மின் நீரே – திருமந்:282/4
மேல்


நணுக (1)

நல்லாரை காலன் நணுக நில்லானே – திருமந்:238/4
மேல்


நணுகல் (1)

நாகையை கூகை நணுகல் உறுதலும் – திருமந்:2891/3
மேல்


நணுகலும் (1)

நச்சு உணர்ந்தார்க்கே நணுகலும் ஆமே – திருமந்:309/4
மேல்


நணுகி (1)

நாள்_இலி தன்னை நணுகி நின்றார்களே – திருமந்:1409/4
மேல்


நணுகிய (2)

நாதாந்த போதம் நணுகிய போக்கது – திருமந்:235/2
நணுகிய மின் ஒளி சோதி வெளியை – திருமந்:2811/3
மேல்


நணுகில் (1)

நணுகில் அகல்கிலன் நாதன் உலகத்து – திருமந்:2811/1
மேல்


நணுகினும் (2)

நணுகினும் ஞான கொழுந்து ஒன்று நல்கும் – திருமந்:420/2
நணுகினும் ஞான கொழுந்து ஒன்று நல்கும் – திருமந்:1526/1
மேல்


நணுகுவர் (1)

நாமத்தோர் அன்றே நணுகுவர் தாமே – திருமந்:327/4
மேல்


நத்தார் (1)

நத்தார் கலைகள் பதினாறு நாட்டி பின் – திருமந்:991/2
மேல்


நதி (1)

நதி பொதியும் சடை நாரி ஓர் பாகன் – திருமந்:2430/3
மேல்


நந்த (3)

அதி மூட நித்திரை ஆணவம் நந்த
அதனால் உணர்வோன் அரும் கன்மம் உன்னி – திருமந்:2162/1,2
மேல் நந்த சூக்கம் அவை வன்னம் மேலிட்டே – திருமந்:2207/4
ஆக்கிய அந்த வயிந்தவ மால் நந்த
நோக்கும் பிறப்பு அறு நோன் முத்தி சித்தி ஆம் – திருமந்:2265/2,3
மேல்


நந்தான் (1)

அதிசுபன் ஆவன் நந்தான் நந்தியாமே – திருமந்:2307/4
மேல்


நந்தி (160)

பின்னால் பிறங்க இருந்தவன் பேர் நந்தி
என்னால் தொழப்படும் எம் இறை மற்று அவன் – திருமந்:9/2,3
பெயலும் மழை முகில் பேர் நந்தி தானே – திருமந்:11/4
அரனாய் அமரர்கள் அர்ச்சிக்கும் நந்தி
உரன் ஆகி ஆகமம் ஓங்கி நின்றானே – திருமந்:61/3,4
நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி பெற்றானே – திருமந்:62/4
நந்தி அருள்பெற்ற நாதரை நாடிடின் – திருமந்:67/1
நந்தி அருளாலே நாதன் ஆம் பேர் பெற்றோம் – திருமந்:68/1
நந்தி அருளாலே மூலனை நாடினோம் – திருமந்:68/2
நந்தி அருள் ஆவது என் செயும் நாட்டினில் – திருமந்:68/3
நந்தி வழிகாட்ட யான் இருந்தேனே – திருமந்:68/4
நந்தி இணை அடி நான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:73/1
அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாள் பெற்று – திருமந்:74/2
இருந்தேன் என் நந்தி இணை அடி கீழே – திருமந்:80/4
ஞான தலைவி-தன் நந்தி நகர் புக்கு – திருமந்:82/1
அளப்பு_இல் பெருமையன் ஆனந்த நந்தி
துளக்க_அறும் ஆனந்த கூத்தன் சொல்போந்து – திருமந்:91/2,3
நந்தி அருளாலே மூலனை நாடி பின் – திருமந்:92/1
நந்தி அருளாலே சதாசிவம் ஆயினேன் – திருமந்:92/2
நந்தி அருளால் மெய்ஞ்ஞானத்துள் நண்ணினேன் – திருமந்:92/3
நந்தி அருளாலே நான் இருந்தேனே – திருமந்:92/4
ஞாலம் அறியவே நந்தி அருளது – திருமந்:99/2
நயனங்கள் மூன்று உடை நந்தி தமர் ஆம் – திருமந்:107/3
களிம்பு அறுத்தான் எங்கள் கண்_நுதல் நந்தி
களிம்பு அறுத்தான் அருள் கண்விழிப்பித்து – திருமந்:114/1,2
கோயிலில் இருந்து குடி கொண்ட கோன் நந்தி
தாயினும் மும்மலம் மாற்றி தயா என்னும் – திருமந்:116/2,3
புலங்கள் ஐந்தான் அ பொதுவின் உள் நந்தி
நலம் களைந்தான் உள் நயந்தான் அறிந்தே – திருமந்:118/3,4
நவயோகம் நந்தி நமக்கு அளித்தானே – திருமந்:122/4
சந்திப்பது நந்தி தன் திருத்தாள் இணை – திருமந்:141/1
சிந்திப்பது நந்தி செய்ய திருமேனி – திருமந்:141/2
வந்திப்பது நந்தி நாமம் என் வாய்மையால் – திருமந்:141/3
புந்திக்குள் நிற்பது நந்தி பொன் போதமே – திருமந்:141/4
இன்ப பிறப்பும் இறப்பும் இலான் நந்தி
அன்பில் அவனை அறியகிலாரே – திருமந்:287/3,4
மயன் பணி கேட்பது மா நந்தி வேண்டின் – திருமந்:302/1
புண்ணியன் நந்தி பொருந்தி உலகு எங்கும் – திருமந்:387/1
கூடும் பிறவி குணம் செய்த மா நந்தி
ஊடும் அவர் தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:406/2,3
கூடு மரபில் குணஞ்செய்த மா நந்தி
ஊடும் அவர்-தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:414/2,3
உள் உயிர்ப்பாய் உடல் ஆகி நின்றான் நந்தி
வெள் உயிராகும் வெளியாய் இலங்கு ஒளி – திருமந்:418/1,2
குசவனை போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில் – திருமந்:443/3
காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன் – திருமந்:504/3
திடம் உற்ற நந்தி திருவருளால் சென்று – திருமந்:513/3
காவலன் பேர் நந்தி கட்டு உரைத்தானே – திருமந்:515/4
என் அரு நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:518/4
சீர் கொண்ட நந்தி தெரிந்து உரைத்தானே – திருமந்:519/4
நந்தி எழுந்து நடுவுற ஓங்கிய – திருமந்:523/1
நாசம் அது ஆகுமே நம் நந்தி ஆணையே – திருமந்:534/4
பிரைச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி
நிரைத்த இயமம் நியமம் செய்தானே – திருமந்:549/3,4
அழியும் படியை அறிந்த பின் நந்தி
திகழ்கின்ற வாயுவை சேர்தலும் ஆமே – திருமந்:720/3,4
பேராது காயம் பிரான் நந்தி ஆணையே – திருமந்:722/4
சுனையில் ஒன்று ஆக தொனித்தனன் நந்தி
வினை அற ஓங்கி வெளிசெய்து நின்றால் – திருமந்:785/2,3
பிறப்பது சூழ்ந்த பெருந்தகை நந்தி
குறிப்பது கூடிய கோல குரம்பை – திருமந்:789/1,2
நந்தி முதல் ஆக நாம் மேலே ஏறிட்டு – திருமந்:806/1
நாரி மருந்து என்றும் நந்தி அருள்செய்தான் – திருமந்:850/2
புண்ணிய நந்தி புனிதன் திரு ஆகும் – திருமந்:1078/1
தென்னன் திரு நந்தி சேவகன் தன்னொடும் – திருமந்:1079/1
ஓதிய நந்தி உணரும் திருவருள் – திருமந்:1080/1
நாரணி நந்தி நடு அங்கு உரைசெய்த – திருமந்:1088/3
நந்தி இதனை நவம் உரைத்தானே – திருமந்:1089/4
பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி
நிரைத்து நியதி நியமம் செய்தானே – திருமந்:1090/3,4
பின் அம்மை ஆய் நின்ற பேர் நந்தி தானே – திருமந்:1129/4
உருவம் பல உயிராய் வல்ல நந்தி
தெருவம் புகுந்தமை தேர்வுற நாடில் – திருமந்:1248/1,2
பொருளானது நந்தி பொன் நகர் போந்து – திருமந்:1449/3
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1478/1,2
மருள் சூழ் மயக்கத்து மா மலர் நந்தி
அருள் சூழ் இறைவனும் அம்மையும் ஆமே – திருமந்:1517/3,4
தவம் வல்ல நந்தி தாள் சார்ந்து உய்யும் நீரே – திருமந்:1534/4
சேயன் அணியன் பிணி இலன் பேர் நந்தி
தூயன் துளக்கு அற நோக்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:1540/1,2
நாதம் அது ஆக அறியப்படும் நந்தி
பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில் – திருமந்:1542/2,3
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1567/1,2
பித்தரை காணின் நகும் எங்கள் பேர் நந்தி
எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என் – திருமந்:1568/2,3
குருவே சிவம் என கூறினன் நந்தி
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார் – திருமந்:1581/1,2
தான் நந்தி சீர்மை உள் சந்தித்த சீர் வைத்த – திருமந்:1583/1
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை – திருமந்:1583/2
வான் நந்தி என்று மகிழும் ஒருவற்கு – திருமந்:1583/3
தான் நந்தி அங்கி தனிச்சுடர் ஆமே – திருமந்:1583/4
ஏனைய முத்திரை ஈந்து ஆண்ட நல் நந்தி
தான் அடி முன் சூட்டி தாபித்தது உண்மையே – திருமந்:1592/3,4
பெரிய பிரான் அடி நந்தி பேச்சு அற்று – திருமந்:1594/3
பதிவித்த பாத பராபரன் நந்தி
கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவாறும் – திருமந்:1596/2,3
ஏனமும் நந்தி பதம் முத்தி பெற்றதே – திருமந்:1675/4
கரை அற்ற நந்தி கலையும் திக்கு ஆமே – திருமந்:1725/4
வாயில் கொண்டான் எங்கள் மா நந்தி தானே – திருமந்:1729/4
மால் நந்தி எத்தனை காலம் அழைக்கினும் – திருமந்:1746/1
தான் நந்தி அஞ்சின் தனிச்சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:1746/2
கால் நந்தி உந்தி கடந்து கமலத்தின் – திருமந்:1746/3
மேல் நந்தி ஒன்பதின் மேவி நின்றானே – திருமந்:1746/4
நானே அறிகிலன் நந்தி அறியும்-கொல் – திருமந்:1796/2
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1800/4
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1801/4
மறவா அருள் தந்த மாதவன் நந்தி
அறவாழி அந்தணன் ஆதி பராபரன் – திருமந்:1803/2,3
அகம் புகுந்தான் நந்தி ஆனந்தி ஆமே – திருமந்:1804/4
வாரா வழி தந்த மா நந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/1
வாரா வழி தந்த மா நந்தி பேர் நந்தி
ஆராவமுது அளித்து ஆனந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/1,2
ஆராவமுது அளித்து ஆனந்தி பேர் நந்தி
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் பேர் ஒன்றினில் – திருமந்:1815/2,3
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி
கற்றன விட்டேன் கழல் பணிந்தேனே – திருமந்:1817/3,4
பெருந்தன்மை நந்தி பிணங்கி இருள் நேமி – திருமந்:1844/1
ஆகின்ற நந்தி அடி தாமரை பற்றி – திருமந்:1847/1
நச்சு-மின் பேர் நந்தி நாயகன் ஆகுமே – திருமந்:1850/4
எண் திசை நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:1858/4
சீர் நந்தி கொண்டு திருமுகமாய் விட்ட – திருமந்:1863/1
பேர் நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை – திருமந்:1863/2
பேர் நந்தி என்னும் பிதற்று ஒழியேனே – திருமந்:1863/4
தலை மிசை வானவர் தாள் சடை நந்தி
மிலை மிசை வைத்தனன் மெய் பணி செய்ய – திருமந்:1878/1,2
மேல் ஆன நந்தி திருவடி மீது உய்ய – திருமந்:1892/3
அது வித்திலே நின்று அம் கண்ணிக்கு நந்தி
இது வித்திலே உள ஆற்றை உணரார் – திருமந்:1931/1,2
கன்றாய நந்தி கருத்துள் இருந்தனன் – திருமந்:1985/2
செய் இருள் நீக்கும் திரு உடை நந்தி என்று – திருமந்:1996/3
ஆறாறின் தன்மை அறிவித்தான் பேர் நந்தி
ஆறாறின் தன்மை அருளால் அறிந்த பின் – திருமந்:2020/2,3
முற்பாலே நந்தி மொழிந்து வைத்தானே – திருமந்:2047/4
பெரும் வழியா நந்தி பேசும் வழியை – திருமந்:2056/3
அ தன்மை ஆதல் போல் நந்தி அருள் தர – திருமந்:2075/3
காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன் – திருமந்:2175/3
அறிகின்றாய் நீ என்று அருள்செய்தார் நந்தி
அறிகின்ற நான் என்று அறிந்துகொண்டேனே – திருமந்:2181/3,4
ஓவும் பரா நந்தி உண்மைக்குள் வைகியே – திருமந்:2284/3
நந்தி பராவத்தை நாட சுடர் முனம் – திருமந்:2293/3
நாட்டி அழுத்திடின் நந்தி அல்லால் இல்லை – திருமந்:2301/2
ஆன மறையாதியாம் உரு நந்தி வந்து – திருமந்:2310/1
அறிகின்றாய் நீ என்று அருள்செய்தான் நந்தி
அறிகின்ற நான் என்று அறிந்து கொண்டேனே – திருமந்:2323/3,4
திருவருளால் நந்தி செம்பொருள் ஆமே – திருமந்:2341/4
அறிவு வடிவு என்று அருள்செய்தான் நந்தி
அறிவு வடிவு என்று அருளால் அறிந்தே – திருமந்:2357/2,3
வாசா மகோசர மா நந்தி தானே – திருமந்:2380/4
தேவுடையான் எங்கள் சீர் நந்தி தாள் தந்து – திருமந்:2384/2
நாடிய சைவர்க்கு நந்தி அளித்ததே – திருமந்:2410/4
மதி தந்த ஆனந்த மா நந்தி காணும் – திருமந்:2413/3
பின் தான் உலகம் படைத்தவன் பேர் நந்தி
தன் தாள் இணை என் தலை மிசை ஆனதே – திருமந்:2427/3,4
செம்பொருள் ஆண்டு அருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2441/4
நந்தி அறிவும் நழுவில் அதீதமாம் – திருமந்:2443/1
நந்தி நனவாதி மூட்டும் அனாதியே – திருமந்:2443/4
அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி
அதீதத்துள் ஆகி அறிவிலோன் ஆன்மா – திருமந்:2452/1,2
என்னை அறிய இசைவித்த என் நந்தி
என்னை அறிந்து அறியாத இடத்து உய்த்து – திருமந்:2457/1,2
செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2473/4
பணிவித்த பேர் நந்தி பாதம் பற்றாயே – திருமந்:2482/4
கைக்காரணம் என்ன தந்தனன் காண் நந்தி
மிக்க மனோன்மணி வேறே தனித்து ஏக – திருமந்:2487/2,3
பதி எனும் நந்தி பதம் அது கூட – திருமந்:2497/2
கூடுவர் நந்தி அவனை குறித்து உடன் – திருமந்:2563/2
சேய சிவம் ஆக்கும் சீர் நந்தி பேரருள் – திருமந்:2577/3
அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி
அதீதத்துள் ஆகி அறிவிலோன் ஆன்மா – திருமந்:2582/1,2
இருந்த என் நந்தி இதயத்து உளானே – திருமந்:2592/4
நந்தி இருந்தனன் நாம் அறியோமே – திருமந்:2594/4
உய்ய அருள்செய்தான் உத்தமன் சீர் நந்தி
பொய்செய் புலனெறி ஒன்பதும் ஆட்கொளின் – திருமந்:2603/2,3
ஆரி கடன் நந்தி ஆமார் அறிபவர் – திருமந்:2625/2
பெம்மான் பெரு நந்தி பேச்சு அற்ற பேரின்பத்து – திருமந்:2635/1
நந்தி பெருமான் நடுவுள் வியோமத்து – திருமந்:2641/1
இ வழி நந்தி இயல்பு அது தானே – திருமந்:2644/4
ஆயன நந்தி அடிக்கு என் தலை பெற்றேன் – திருமந்:2658/1
ஊன்றிய நந்தி உயர் மோனத்தானே – திருமந்:2661/4
மருவி பிரிவு அறியா எங்கள் மா நந்தி
உருவ நினைக்க நின்று உள்ளே உருக்கும் – திருமந்:2665/1,2
நா வணங்கும்படி நந்தி அருள்செய்தான் – திருமந்:2674/2
செறிக்கின்ற நந்தி திருவெழுத்து ஓதும் – திருமந்:2706/2
ஆகின்ற நந்தி அடி கீழ் அடங்குமே – திருமந்:2738/4
நடந்தான் செயும் நந்தி நல் ஞான கூத்தன் – திருமந்:2741/3
ஆடிய நந்தி புறம் அகத்தானே – திருமந்:2781/4
சீய குரு நந்தி திரு அம்பலத்திலே – திருமந்:2802/1
அணுகில் அகன்ற பெரும் பதி நந்தி
நணுகிய மின் ஒளி சோதி வெளியை – திருமந்:2811/2,3
இனமுற்றான் நந்தி ஆனந்தம் இரண்டே – திருமந்:2813/4
பேண வல்லார்க்கு பிழைப்பு இலன் பேர் நந்தி
ஆண வல்லார்க்கே அவன் துணை ஆமே – திருமந்:2823/3,4
செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2826/4
எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி – திருமந்:2830/3
வித்தகன் நந்தி விதிவழி அல்லது – திருமந்:2847/3
பாடது நந்தி பரிசு அறிவார்க்கே – திருமந்:2852/4
கூட்டும் குரு நந்தி கூட்டிடின் அல்லது – திருமந்:2937/3
நந்தி இருந்தான் நடுவுள் தெருவிலே – திருமந்:2947/1
நலம் இல்லை நந்தி ஞானத்தினாலே – திருமந்:2957/3
கணக்கு அறுத்து ஆண்டனன் காண் நந்தி என்னை – திருமந்:2974/2
இது அறிவான் நந்தி எங்கள் பிரானே – திருமந்:3044/4
வாழ்கவே வாழ்க என் நந்தி திருவடி – திருமந்:3047/1
மேல்


நந்தி-தன் (2)

சாம்பவி நந்தி-தன் அருள் பார்வையாம் – திருமந்:1894/1
நகார முதலாகும் நந்தி-தன் நாமமே – திருமந்:2699/4
மேல்


நந்தி-தன்னை (4)

பிதற்று ஒழியேன் எங்கள் பேர் நந்தி-தன்னை
பிதற்று ஒழியேன் பெருமை தவன் யானே – திருமந்:38/3,4
பிறப்பு_இலி நாதனை பேர் நந்தி-தன்னை
சிறப்பொடு வானவர் சென்று கைகூப்பி – திருமந்:86/1,2
பிதற்றுகின்றேன் என்றும் பேர் நந்தி-தன்னை
இயற்றுவன் நெஞ்சத்து இரவும் பகலும் – திருமந்:94/1,2
பெருவடி வைத்து அந்த பேர் நந்தி-தன்னை
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/2,3
மேல்


நந்திக்கு (5)

தூய அருள் தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே – திருமந்:1787/4
வேட்டு அவி உண்ணும் விரிசடை நந்திக்கு
காட்டவும் நாம் இலம் காலையும் மாலையும் – திருமந்:1824/1,2
வெள்ள கடல் உள் விரிசடை நந்திக்கு
உள்ள கடல் புக்கு வார் சுமை பூ கொண்டு – திருமந்:1834/1,2
வந்தித்தல் நந்திக்கு மா பூசை ஆமே – திருமந்:1852/4
சேயன நந்திக்கு என் சிந்தை பெற்றேனே – திருமந்:2658/4
மேல்


நந்திகள் (1)

நந்திகள் நால்வர் சிவயோக மா முனி – திருமந்:67/2
மேல்


நந்திய (3)

நந்திய நாதமும் நாதத்தால் பேதமும் – திருமந்:1957/3
நந்திய அங்கியினாலே நயம் தெரித்து – திருமந்:1958/2
நந்திய மூன்று இரண்டு ஒன்று நலம் ஐந்தும் – திருமந்:2443/3
மேல்


நந்தியாம் (1)

உரம்தகு மா நந்தியாம் உண்மை தானே – திருமந்:2285/4
மேல்


நந்தியாமே (1)

அதிசுபன் ஆவன் நந்தான் நந்தியாமே – திருமந்:2307/4
மேல்


நந்தியாய் (2)

கண்ணன் பிறப்பு_இலி காண் நந்தியாய் உள்ளே – திருமந்:763/1
மால் ஆம் திசைமுகன் மா நந்தியாய் அவர் – திருமந்:840/2
மேல்


நந்தியாலே (1)

தெளிவை அறிந்து செழும் நந்தியாலே
வெளியை அறிந்தனன் மேல் அறியேனே – திருமந்:839/3,4
மேல்


நந்தியும் (8)

பின் அன்பு உருக்கி பெருந்தகை நந்தியும்
தன் அன்பு எனக்கே தலைநின்றவாறே – திருமந்:274/3,4
அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்தனன் நந்தியும்
அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்த பஞ்சாக்கரம் – திருமந்:934/1,2
செ இயல்பு ஆக சிறந்தனன் நந்தியும்
ஒவ் இயல்பு ஆக ஒளி உற நோக்கிடில் – திருமந்:942/2,3
கன்றது ஆக கறந்தனன் நந்தியும்
குன்றிடை நின்றிடும் கொள்கையன் ஆமே – திருமந்:948/3,4
காண்டற்கு அரியன் கருத்து இலன் நந்தியும்
தீண்டற்கும் சார்தற்கும் சேயனா தோன்றிடும் – திருமந்:1793/1,2
நின்று நிறைந்தது நேர்தரு நந்தியும்
கன்று நினைந்து எழு தாய் என வந்த பின் – திருமந்:2446/2,3
பொன்னுற்ற மேனி புரிசடை நந்தியும்
என்னுற்று அறிவான் என் விழித்தானே – திருமந்:2859/3,4
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும்
வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம் – திருமந்:3016/2,3
மேல்


நந்தியே (8)

நற்பதமும் அளித்தான் எங்கள் நந்தியே – திருமந்:89/4
அச்சம் கெடுத்து என்னை ஆண்டனள் நந்தியே – திருமந்:1608/4
என்னை அறிவித்து இருந்தனன் நந்தியே – திருமந்:1609/4
காணாய் என வந்து காட்டினன் நந்தியே – திருமந்:1610/4
கடிய பிறப்பு அற காட்டினன் நந்தியே – திருமந்:1778/4
நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே – திருமந்:2202/4
அறிவு அறிவு ஆக அறிந்தனன் நந்தியே – திருமந்:2361/4
அச்சம் அறுத்து என்னை ஆண்டனன் நந்தியே – திருமந்:2456/4
மேல்


நந்தியை (36)

நந்தியை நாளும் வணங்கப்படும் அவர் – திருமந்:27/3
ஆன் நின்று அழைக்கும் அது போல் என் நந்தியை
நான் நின்று அழைப்பது ஞானம் கருதியே – திருமந்:30/3,4
அப்பனை நந்தியை ஆரா அமுதினை – திருமந்:36/1
நானும் நின்று ஏத்துவன் நாள்-தொறும் நந்தியை
தானும் நின்றான் தழல் தான் ஒக்கும் மேனியன் – திருமந்:37/1,2
போதம் தரும் எங்கள் புண்ணிய நந்தியை
போதம் தனில் வைத்து புண்ணியர் ஆயினார் – திருமந்:142/1,2
பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை
ஓர்ந்து உற்று கொள்ளும் உயிர் உள்ள போதே – திருமந்:179/3,4
வேங்கடத்து உள்ளே விளையாடு நந்தியை
வேங்கடம் என்றே விரகு அறியாதவர் – திருமந்:190/2,3
ஓம் என்று எழுப்பி தன் உத்தம நந்தியை
நாம் என்று எழுப்பி நடு எழு தீபத்தை – திருமந்:944/1,2
மவ் என்று என்னுள்ளே வழிப்பட்ட நந்தியை
எவ்வணம் சொல்லுகேன் எந்தை இயற்கையே – திருமந்:953/3,4
நந்தியை மூலத்தே நாடி பரையொடும் – திருமந்:978/3
நாடிய நந்தியை ஞானத்து உள்ளே வைத்து – திருமந்:985/2
கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை
சிந்தையுறவே தெளிந்து இருள் நீங்கினால் – திருமந்:1460/2,3
உய்ய உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் நந்தியை
மெய்ய பெருமையர்க்கு அன்பனை இன்பம்செய் – திருமந்:1559/2,3
முகத்திடை நந்தியை முந்தலும் ஆமே – திருமந்:1637/4
நாடும் உறவும் கலந்து எங்கள் நந்தியை
தேடுவன் தேடி சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1654/1,2
நாடு-மின் நந்தியை நம் பெருமான்-தன்னை – திருமந்:1679/3
நால்வர் பிரானை நடுவுற்ற நந்தியை
ஏவர் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் அவ்வழி – திருமந்:1765/2,3
மேவி திரியும் விரிசடை நந்தியை
கூவி கருதி கொடுபோய் சிவத்திடை – திருமந்:1842/2,3
நந்தியை பூசிக்க நல் பூசை ஆமே – திருமந்:1853/4
நடக்கின்ற நந்தியை நாள்-தோறும் உன்னில் – திருமந்:2039/1
காயத்தின் உள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியை
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2071/2,3
பாசம் செய்தானை படர் சடை நந்தியை
நேசம் செய்து ஆங்கே நினைப்பவர் நினைத்தலும் – திருமந்:2408/1,2
நேடிக்கொண்டு என்னுள்ளே நேர்தரு நந்தியை
ஊடு புக்கு ஆரும் உணர்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2522/1,2
காயத்தின் உள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியை
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2550/2,3
கைகலந்தானை கருத்தினுள் நந்தியை
மெய்கலந்தான்-தன்னை வேதமுதல்வனை – திருமந்:2604/1,2
மெய்த்தாள் அகம்படி மேவிய நந்தியை
கைத்தாள் கொண்டாரும் திறந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2605/1,2
கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை
சிந்தையுறவே தெளிந்து இருள் நீங்கினால் – திருமந்:2622/2,3
நறவு ஆர் மலர் கொண்டு நந்தியை அல்லால் – திருமந்:2629/3
உறுதுணை நந்தியை உம்பர் பிரானை – திருமந்:2630/1
நன்மை வல்லோனை நடுவு உறை நந்தியை
புன்மை பொய்யாதே புனிதனை நாடு-மின் – திருமந்:2642/2,3
வாயன நந்தியை வாழ்த்த என் வாய் பெற்றேன் – திருமந்:2658/2
காயன நந்தியை காண என் கண் பெற்றேன் – திருமந்:2658/3
நந்தியை எந்தையை ஞான தலைவனை – திருமந்:2801/1
நீறு இட்ட மேனி நிமிர் சடை நந்தியை
பேறு இட்டு என் உள்ளம் பிரியகிலாவே – திருமந்:2849/3,4
கண்டு அறிவார் இல்லை காயத்தின் நந்தியை
எண்திசையோரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2942/1,2
நானாவிதம் செய்து நாடு-மின் நந்தியை
ஊனார் கமலத்தின் ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2989/1,2
மேல்


நந்துதல் (1)

நந்துதல் இல்லை நரபதி நன்று ஆகும் – திருமந்:234/3
மேல்


நம் (13)

தேவர் பிரான் நம் பிரான் திசை பத்தையும் – திருமந்:32/1
ஞாலத்து நம் அடி நல்கிடு என்றானே – திருமந்:108/4
நாட்டுக்கு நாயகன் நம் ஊர் தலைமகன் – திருமந்:153/1
நாசம் அது ஆகுமே நம் நந்தி ஆணையே – திருமந்:534/4
பொது ஆம் இடைவெளி பொங்கு நம் பேரே – திருமந்:927/4
பத்து முகம் உடையாள் நம் பராசத்தி – திருமந்:1180/1
நாடு-மின் நந்தியை நம் பெருமான்-தன்னை – திருமந்:1679/3
தேனே அனைய நம் தேவர் பிரானே – திருமந்:1796/4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1829/4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1866/4
அகம் படிகின்ற நம் ஐயனை ஓரும் – திருமந்:1874/1
நாடு-மின் நாதாந்த நம் பெருமான் உகந்து – திருமந்:2764/3
ஆதி பிரான் நம் பிரான் அ அகல் இட – திருமந்:3005/1
மேல்


நம்தமை (1)

நம்தமை உண்டு மெய்ஞ்ஞான நேயாந்தத்தே – திருமந்:2594/3
மேல்


நம்பர்க்கு (2)

நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா – திருமந்:1857/2
நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயின் – திருமந்:1857/3
மேல்


நம்பன் (1)

நயன் எளிது ஆகிய நம்பன் ஒன்று உண்டு – திருமந்:392/2
மேல்


நம்பனும் (4)

நடுவுநின்றார் நல்ல நம்பனும் ஆமே – திருமந்:321/4
நடுவுநின்றார் சிலர் நம்பனும் ஆவர் – திருமந்:322/3
நவின்றான் உலகுறு நம்பனும் ஆமே – திருமந்:448/4
நவின்றான் உலகுறு நம்பனும் ஆமே – திருமந்:3011/4
மேல்


நம்பனை (4)

நம்பனை நானாவித பொருள் ஆகும் என்று – திருமந்:286/1
நம்பனை ஆதியை நால்மறை ஓதியை – திருமந்:626/1
நம்பனை நோக்கி நவிலுகின்றாளே – திருமந்:1147/4
நால் திசைக்கும் நடுவாய் நின்ற நம்பனை
காற்று இசைக்கும் கமழ் ஆக்கையை கைக்கொண்டு – திருமந்:2105/2,3
மேல்


நம்பி (8)

மன்றத்தே நம்பி மாடம் எடுத்தது – திருமந்:149/1
மன்றத்தே நம்பி சிவிகை பெற்று ஏறினான் – திருமந்:149/2
மன்றத்தே நம்பி முக்கோடி வழங்கினான் – திருமந்:149/3
நாட்டுக்கு நம்பி நடக்கின்றவாறே – திருமந்:153/4
நம்பி என் உள்ளே நயந்து வைத்தேனே – திருமந்:1058/4
உகந்து நின்றான் நம்பி ஒண்ணுதல் கண்ணோடு – திருமந்:1162/1
அஞ்சுடன் அஞ்சு ஆயுதம் உள நம்பி என் – திருமந்:1736/3
நாதத்துவம் கடந்து ஆதி மறை நம்பி
பூதத்துவத்தே பொலிந்து இன்பம் எய்தினர் – திருமந்:2795/1,2
மேல்


நம்பிக்கு (2)

நங்கையை புல்லிய நம்பிக்கு ஓர் ஆனந்தம் – திருமந்:836/2
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு – திருமந்:2724/3
மேல்


நம்பிய (4)

நம்பிய சீவன் பரன் சிவனாய் நிற்கும் – திருமந்:2441/2
நம்பிய மூன்று ஆம் துரியத்து நல் தாமம் – திருமந்:2473/2
நம்பிய மு துரியத்து மேல் நாடவே – திருமந்:2573/2
நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நன்றாகும் – திருமந்:2826/2
மேல்


நம்பிரான் (1)

ஏற்றுகின்றேன் நம்பிரான் ஓர் எழுத்தே – திருமந்:884/4
மேல்


நம்புறு (1)

நம்புறு சாந்தியில் நண்ணும் அ வாக்கியம் – திருமந்:2492/3
மேல்


நம்மிட (1)

ஞானம் விளைந்தவர் நம்மிட மன்னவர் – திருமந்:541/1
மேல்


நம்முழை (1)

உகந்து நின்றான் நம்முழை புக நோக்கி – திருமந்:1162/2
மேல்


நம்மை (1)

புண்ணாக்கி நம்மை பிழைப்பித்தவாறே – திருமந்:599/4
மேல்


நம்வசம் (1)

நாடு உடையார்களும் நம்வசம் ஆகுவர் – திருமந்:1331/2
மேல்


நம (17)

நாடி இறைவா நம என்று கும்பிட – திருமந்:352/3
தேன் நீர் பருகி சிவாய நம என்று – திருமந்:809/2
செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில் – திருமந்:903/1
வாறே சிவாய நமச்சிவாய நம
வாறே செபிக்கில் வரும் பேர் பிறப்பு இல்லை – திருமந்:905/1,2
விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர் – திருமந்:989/2
நண்பு அழியாமே நம எனல் ஆமே – திருமந்:992/4
நண்ணுவர் நண்ணி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:993/3
நம அது ஆசனம் ஆன பசுவே – திருமந்:1013/1
நம அற ஆதி நாடுவது அன்றாம் – திருமந்:1013/3
பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/2
நயந்தனள் அங்கே நம சிவ என்னும் – திருமந்:1115/2
இன்றும் இதயத்து எழுந்து நம எனே – திருமந்:1290/4
நச்சு-மின் நச்சி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:1850/2
ஆறாறு அகன்று நம விட்டு அறிவாகி – திருமந்:2291/1
ஆறாறு நீங்க நம ஆதி அகன்றிட்டு – திருமந்:2499/1
ஓதிய நம மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அ – திருமந்:2712/1
நம என்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கி – திருமந்:2717/1
மேல்


நமக்கு (3)

அயனொடு மால் நமக்கு அன்னியம் இல்லை – திருமந்:107/2
நவயோகம் நந்தி நமக்கு அளித்தானே – திருமந்:122/4
வள்ளல் நமக்கு மகிழ்ந்து உரைத்தானே – திருமந்:791/4
மேல்


நமக்குற்ற (1)

நல்லது என்றாளே நமக்குற்ற நாயகம் – திருமந்:1022/1
மேல்


நமக்கே (1)

அந்தம்_இல் ஈசன் அருள் நமக்கே என்று – திருமந்:27/2
மேல்


நமச்சிவாய (2)

வாறே சிவாய நமச்சிவாய நம – திருமந்:905/1
நன்று கண்டீர் நல் நமச்சிவாய பழம் – திருமந்:2962/3
மேல்


நமசிவ (3)

நயந்தனள் அங்கே நமசிவ என்னும் – திருமந்:972/2
நாம நமசிவ என்று இருப்பாருக்கு – திருமந்:973/3
நாம நமசிவ என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:1213/3
மேல்


நமசிவாய (4)

தராதலம் வெப்பு நமசிவாய ஆம் – திருமந்:890/2
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் நமசிவாய கோள் ஒன்றுமாறே – திருமந்:912/4
நாடு நடுவுள் முக நமசிவாய
வாடும் சிவாயநம புறவட்டத்து ஆயதே – திருமந்:922/3,4
ஆயும் நமசிவாய யநமசிவா – திருமந்:923/2
மேல்


நமர் (2)

பொய் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர் – திருமந்:1578/3
நாடு கெடினும் நமர் கெடுவார் இல்லை – திருமந்:2852/2
மேல்


நமன் (12)

விடும் பரிசாய் நின்ற மெய் நமன் தூதர் – திருமந்:176/3
நான் தெய்வம் என்று நமன் வருவானே – திருமந்:257/4
நச்சியே இன்பம் கொள்வார்க்கு நமன் இல்லை – திருமந்:442/2
நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே – திருமந்:574/4
நல்வழி நாடி நமன் வழி மாற்றிடும் – திருமந்:637/1
நட்டு அறிவார்க்கு நமன் இல்லை தானே – திருமந்:711/4
நாட வல்லார்க்கு நமன் இல்லை கேடு இல்லை – திருமந்:764/1
நமன் இல்லை நல் கலை நாள் இல்லை தானே – திருமந்:881/4
நடம் இரண்டு ஒன்றே நமன் செய்யும் கூத்து – திருமந்:902/2
தவிர வைத்தான் நமன் தூதுவர் கூட்டம் – திருமந்:2050/3
நன்றே நினை-மின் நமன் இல்லை நாணாமே – திருமந்:2104/2
நமன் வரின் ஞான வாள் கொண்டே எறிவன் – திருமந்:2968/1
மேல்


நமனுக்கு (1)

நாவினை நாடின் நமனுக்கு இடம் இல்லை – திருமந்:807/2
மேல்


நமனும் (2)

நரைதிரை மாறும் நமனும் அங்கு இல்லையே – திருமந்:848/4
நடுங்குவது இல்லை நமனும் அங்கு இல்லை – திருமந்:1624/2
மேல்


நமனை (1)

நாழிகை ஆக நமனை அளப்பர்கள் – திருமந்:874/2
மேல்


நமாதி (2)

நமாதி நனாதி திரோதாயி ஆகி – திருமந்:2713/1
நமாதி சமாதி சிவம் ஆதல் எண்ணவே – திருமந்:2713/4
மேல்


நய (1)

நய குறி காணில் அரன்நெறி ஆமே – திருமந்:1565/4
மேல்


நயந்த (1)

ஞானம் தனது உரு ஆகி நயந்த பின் – திருமந்:2207/2
மேல்


நயந்தனள் (2)

நயந்தனள் அங்கே நமசிவ என்னும் – திருமந்:972/2
நயந்தனள் அங்கே நம சிவ என்னும் – திருமந்:1115/2
மேல்


நயந்தான் (1)

நலம் களைந்தான் உள் நயந்தான் அறிந்தே – திருமந்:118/4
மேல்


நயந்து (3)

நம்பி என் உள்ளே நயந்து வைத்தேனே – திருமந்:1058/4
நவாதியில் ஆக நயந்து அது ஓதில் – திருமந்:1202/3
நாள்-தோறும் ஈசன் நயந்து ஊட்டல் நாடிடார் – திருமந்:2022/2
மேல்


நயந்துடனே (1)

நல்ல மடவார் நயந்துடனே வரும் – திருமந்:908/2
மேல்


நயப்புறு (1)

நயப்புறு சத்தியும் நாதன் உலகாதி – திருமந்:2210/3
மேல்


நயம் (9)

முயங்கும் நயம் கொண்ட ஞானத்து முந்தார் – திருமந்:330/3
காணகிலாதார் நயம் பேசிவிடுவார்கள் – திருமந்:761/2
நயம் தரு பூரணை உள்ள நடத்தி – திருமந்:872/3
பாழ் நயம் ஆய பரத்தை அறிந்த பின் – திருமந்:1131/3
தாள் நயம் ஆய அனாதனன் தானே – திருமந்:1131/4
நந்திய அங்கியினாலே நயம் தெரித்து – திருமந்:1958/2
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2093/2
நஞ்சுற நாதி நயம் செய்யுமாறே – திருமந்:2272/4
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2559/2
மேல்


நயமுறு (1)

நயமுறு பிரணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் – திருமந்:552/2
மேல்


நயன் (1)

நயன் எளிது ஆகிய நம்பன் ஒன்று உண்டு – திருமந்:392/2
மேல்


நயன்றான் (1)

நயன்றான் வரும் வழி நாம் அறியோமே – திருமந்:1622/4
மேல்


நயன (1)

நாபி கண் நாசி நயன நடுவினும் – திருமந்:2000/1
மேல்


நயனங்கள் (3)

நயனங்கள் மூன்று உடை நந்தி தமர் ஆம் – திருமந்:107/3
நல் கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்று உடை – திருமந்:1245/3
நயனங்கள் மூன்று உடையான் அடி சேர – திருமந்:1836/3
மேல்


நயனத்தாள் (1)

நல் மணி சூரிய சோம நயனத்தாள்
பொன் மணி வன்னியும் பூரிக்கின்றாளே – திருமந்:1083/3,4
மேல்


நயனத்தில் (1)

ஒண்ணா நயனத்தில் உற்ற ஒளி-தன்னை – திருமந்:600/1
மேல்


நயனத்து (1)

நாட்டத்தை மீட்டு நயனத்து இருப்பார்க்கு – திருமந்:624/3
மேல்


நயனம் (4)

நாதன் நடத்தால் நயனம் களிகூர – திருமந்:142/3
கோது இல் நயனம் கொடி மூக்கிலே உற – திருமந்:562/3
நயனம் இரண்டும் நாசி மேல் வைத்திட்டு – திருமந்:605/1
நாடியின் ஓசை நயனம் இருதயம் – திருமந்:657/1
மேல்


நயனமும் (1)

காண்பதம் தத்துவம் நாலுள் நயனமும்
நாம் பதம் கண்ட பின் நாடறிந்தோமே – திருமந்:1297/3,4
மேல்


நரக (5)

நண்ணுவர் ஏழாம் நரக குழியிலே – திருமந்:508/4
நாணில் நரக நெறிக்கே வழிசெயும் – திருமந்:1463/3
உண்டு நரக சுவர்க்கத்தில் உள்ளன – திருமந்:2133/1
ஆட்கும் நரக சுவர்க்கத்தில் தானிட்டு – திருமந்:2420/3
வேறா நரக சுவர்க்கமும் மேதினி – திருமந்:2544/2
மேல்


நரகத்தார் (1)

ஞானம் இலார் வேடம் பூண்டும் நரகத்தார்
ஞானம் உள்ளார் வேடம் இன்று எனில் நல் முத்தர் – திருமந்:1668/1,2
மேல்


நரகத்தில் (2)

செல்லாக பற்றி தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்க தள்ளி மறித்து வைப்பாரே – திருமந்:199/3,4
நரகத்தில் நிற்றிரோ நல் நெஞ்சினீரே – திருமந்:264/4
மேல்


நரகத்து (3)

பொய்த்தவம் செய்வார் புகுவர் நரகத்து
பொய்த்தவம் செய்தவர் புண்ணியர் ஆகாரேல் – திருமந்:1659/1,2
அஞ்சுவன் நாதன் அரு நரகத்து இடும் – திருமந்:2118/3
அடைவது தான் ஏழ் நரகத்து உளாயே – திருமந்:2194/4
மேல்


நரகதி (1)

நரகதி செல்வது ஞாலம் அறியும் – திருமந்:2558/2
மேல்


நரகம் (2)

அறம் காண் சுவர்க்க நரகம் புவி சேர்ந்து – திருமந்:2313/3
திருந்தனர் விட்டார் திருவில் நரகம்
திருந்தனர் விட்டார் திருவார் சுவர்க்கம் – திருமந்:2339/1,2
மேல்


நரகமும் (1)

நடுவுநின்றார்க்கு நரகமும் இல்லை – திருமந்:320/2
மேல்


நரகமே (1)

மேவும் மறுமைக்கு மீளா நரகமே – திருமந்:243/4
மேல்


நரகிடை (1)

செல்லிடு நில் என்று தீவாய் நரகிடை
நில்லிடும் என்று நிறுத்துவர் தாமே – திருமந்:198/3,4
மேல்


நரகில் (2)

இடர் படர்ந்து ஏழா நரகில் கிடப்பர் – திருமந்:165/3
போமா நரகில் புகான் போதம் கற்கவே – திருமந்:507/4
மேல்


நரகு (1)

தாம்தாம் விழுவது தாழ் நரகு ஆகுமே – திருமந்:537/4
மேல்


நரபதி (3)

நந்துதல் இல்லை நரபதி நன்று ஆகும் – திருமந்:234/3
நாள்-தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே – திருமந்:239/4
ஞானிகளாலே நரபதி சோதித்து – திருமந்:242/3
மேல்


நரபதியாய் (1)

நாட வல்லார்கள் நரபதியாய் நிற்பர் – திருமந்:764/2
மேல்


நரம்பு (1)

என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரிக்கட்டி – திருமந்:461/1
மேல்


நரர் (4)

நாமே பிரானுக்கு நரர் இயல்பாமே – திருமந்:1569/4
நிகழ் நரர் கீடம் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:2230/4
அம் மெய் சகலத்தர் தேவர் சுரர் நரர்
மெய்ம்மையில் வேதா விரி மிகு கீடாந்தத்து – திருமந்:2244/2,3
தேவர் சுரர் நரர் சித்தர் வித்தியாதரர் – திருமந்:2731/1
மேல்


நரர்-தம்பால் (1)

பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால்
ஒல்கின்ற வான் வழி ஊடு வந்தேனே – திருமந்:83/3,4
மேல்


நரரின் (1)

ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின் மிக்காரே – திருமந்:1467/4
மேல்


நரரும் (1)

நரரும் சுரரும் பசு பாசம் நண்ணி – திருமந்:2120/1
மேல்


நரன் (1)

நட்டம் இருக்க நரன் இல்லை தானே – திருமந்:799/4
மேல்


நரி (2)

நொந்து அது நாய் நரி நுகரின் உண் செரு – திருமந்:1910/3
நாட்டின் புறத்தில் நரி அழைத்து என் செய்யும் – திருமந்:2933/2
மேல்


நரிக்கு (1)

வந்து நாய் நரிக்கு உணவு ஆகும் வையகமே – திருமந்:1910/4
மேல்


நரிக்குட்டி (1)

நகைக்கின்ற நெஞ்சுள் நரிக்குட்டி நான்கு – திருமந்:2214/2
மேல்


நரிகள் (1)

நரிகள் பதினாலும் நஞ்சு உண்டு செத்தன – திருமந்:2159/2
மேல்


நரிகளை (1)

நரிகளை ஓட துரத்திய நாதர்க்கு – திருமந்:2276/3
மேல்


நரை (3)

மறுகா நரை அன்னம் தாமரை நீலம் – திருமந்:1497/2
நரை உருவா செல்லும் நாள் இலவாமே – திருமந்:2100/4
நரை இல்லை உள்ளுறும் உள்ளவன் தானே – திருமந்:3012/4
மேல்


நரைதிரை (5)

சூழான ஓர் எட்டில் தோன்றா நரைதிரை
தாழான ஒன்பதிற்றான் பர காயமே – திருமந்:647/3,4
நஞ்சு அற சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே – திருமந்:727/4
ஞாலம் அறிய நரைதிரை மாறிடும் – திருமந்:734/3
ஞாலம் அறிய நரைதிரை மாறிடும் – திருமந்:805/3
நரைதிரை மாறும் நமனும் அங்கு இல்லையே – திருமந்:848/4
மேல்


நல் (166)

சேயினும் நல்லன் அணியன் நல் அன்பர்க்கு – திருமந்:8/3
மனத்தில் எழுகின்ற மாய நல் நாடன் – திருமந்:22/1
பெற்ற நல் ஆகமம் காரணம் காமிகம் – திருமந்:63/1
உற்ற நல் வீரம் உயர் சித்தம் வாதுளம் – திருமந்:63/2
உற்ற நல் சுப்பிரம் சொல்லு மகுடமே – திருமந்:63/4
யானும் இருந்தேன் நல் போதியின் கீழே – திருமந்:82/4
திரை அற்ற சிந்தை நல் ஆரியன் செப்பும் – திருமந்:134/2
பற்று ஆய நல் குரு பூசைக்கும் பல் மலர் – திருமந்:197/1
தம் தவ நல் கருமத்து நின்று ஆங்கு இட்டு – திருமந்:224/3
ஒட்டிய நல் அறம் செய்யாதவர் செல்வம் – திருமந்:260/2
நரகத்தில் நிற்றிரோ நல் நெஞ்சினீரே – திருமந்:264/4
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சோதி – திருமந்:294/1
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சொல் ஆம் – திருமந்:294/2
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கந்தம் – திருமந்:294/3
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கல்வியே – திருமந்:294/4
வரு மதி வாலை வன்னி நல் இந்திரன் – திருமந்:358/2
சக்கரம் பெற்று நல் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:368/1
தக்க நல் சத்தியை தான் கூறு செய்ததே – திருமந்:368/4
கூறது ஆக குறித்து நல் சக்கரம் – திருமந்:369/1
தக்கன்-தன் வேள்வி தகர்த்த நல் வீரர்-பால் – திருமந்:370/1
ஓர் உடை நல் உயிர் பாதம் ஒலி சத்தி – திருமந்:388/3
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:440/1
கொண்ட நல் வாயு இருவர்க்கும் ஒத்து எழில் – திருமந்:483/1
கொண்ட நல் வாயு இருவர்க்கும் குழறிடில் – திருமந்:483/3
பரத்தில் கரைந்தது பதிந்த நல் காயம் – திருமந்:491/1
நல் பகைசெய்து நடுவே முடிந்தனர் – திருமந்:528/2
நல் நெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தில் ஏகலாம் – திருமந்:551/3
நாத முடிவிலே நல் யோகம் இருப்பது – திருமந்:609/2
தந்து இன்றி நல் காயம் இயலோகம் சார்வாகும் – திருமந்:672/3
நல் பொருள் ஆகிய நல்ல வசித்துவம் – திருமந்:688/2
நன்மை அது ஆகிய நல்_கொடி காணுமே – திருமந்:689/4
நல் கொடி ஆகிய நாயகி தன்னுடன் – திருமந்:690/1
நாயகம் ஆகிய நல் ஒளி கண்ட பின் – திருமந்:692/1
காக்கலும் ஆகும் கலந்த நல் வாயுவும் – திருமந்:713/3
கண்டு இச்சிக்கும் நல் காயமும் ஆமே – திருமந்:736/4
நன் எழு நாதத்து நல் தீபம் வைத்திட – திருமந்:824/3
சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும் – திருமந்:826/3
அளக நல் நுதலாய் ஓர் அதிசயம் – திருமந்:849/1
ஒத்த நல் அங்கி அது எட்டெட்டு உயர் கலை – திருமந்:854/3
நமன் இல்லை நல் கலை நாள் இல்லை தானே – திருமந்:881/4
பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
நகார வகார நல் காலது நாடுமே – திருமந்:921/4
மன்றதுவாய் நின்ற மாய நல் நாடனை – திருமந்:948/2
நாலாம் எழுத்து அது நல் நெறி தானே – திருமந்:971/4
நவகுண்டத்து உள் எழு நல் தீபம் தானும் – திருமந்:1015/2
நாடி கொள்வார்கட்கு நல் சுடர் தானே – திருமந்:1020/4
நல் சுடர் ஆகும் சிரம் முக வட்டம் ஆம் – திருமந்:1021/1
நல் சுடராய் எழும் நல்லது என்றாளே – திருமந்:1021/4
நாட்டும் சுரர் இவர் நல் ஒளி தானே – திருமந்:1027/4
நல் ஒளியாக நடந்து உலகு எங்கும் – திருமந்:1028/1
நாற்பது சோத்திரம் நல் இருபத்தஞ்சே – திருமந்:1033/4
முத்தி நல் சோதி முழு சுடர் ஆயவன் – திருமந்:1035/1
துன்றிய நல் சுத்த தாமரை சுத்தையே – திருமந்:1051/4
வானோர் தலமும் மனமும் நல் புத்தியும் – திருமந்:1074/3
நல் மணி சூரிய சோம நயனத்தாள் – திருமந்:1083/3
காணும் தலைவி நல் காரணி காணே – திருமந்:1087/4
பன்னிய நல் நூல் பகவரும் அங்கு உள – திருமந்:1118/3
ஆவின் கிழத்தி நல் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:1122/1
தேறி இருந்து நல் தீபத்து ஒளியுடன் – திருமந்:1139/3
பேச்சு அற்ற நல் பொருள் காணும் பெருந்தகை – திருமந்:1160/1
யோக நல் சத்தி ஒளிபீடம் தான் ஆகும் – திருமந்:1172/1
யோக நல் சத்தி ஒளிமுகம் தெற்கு ஆகும் – திருமந்:1172/2
யோக நல் சத்தி உதரநடு ஆகும் – திருமந்:1172/3
யோக நல் சத்தி தாள் உத்தரம் தேரே – திருமந்:1172/4
தாவிய நல் பத தண் மதியம் கதிர் – திருமந்:1195/2
மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு – திருமந்:1204/3
நாடும் இருபத நல் நெடு ருத்திரம் – திருமந்:1207/3
நவிற்று நல் மந்திரம் நல் மலர் தூபம் – திருமந்:1243/1
நவிற்று நல் மந்திரம் நல் மலர் தூபம் – திருமந்:1243/1
நல் கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்று உடை – திருமந்:1245/3
தாரகை சந்திரன் நல் பகலோன் வர – திருமந்:1272/3
நாலு நல் வீதியுள் நல்ல இலிங்கமாய் – திருமந்:1299/2
நாலு நல் கோணமும் நல் நால் இலிங்கமாய் – திருமந்:1299/3
நாலு நல் கோணமும் நல் நால் இலிங்கமாய் – திருமந்:1299/3
நாலு நல் பூ நடு நண்ணல் அவ்வாறே – திருமந்:1299/4
நல் இயல்பாலே நடந்திடும் தானே – திருமந்:1337/4
நலங்கிடு நல் உயிர் ஆனவை எல்லாம் – திருமந்:1340/2
துண்ணென நேய நல் சேர்க்கலும் ஆமே – திருமந்:1367/4
இருந்த நல் ஆடை மணி பொதிந்து அன்றே – திருமந்:1376/4
நாவுக்கு நாயகி நல் மணி பூண் ஆரம் – திருமந்:1387/1
நல் மணி சூலம் கபாலம் கிளியுடன் – திருமந்:1403/1
ஞானி புவி எழு நல் நூல் அனைத்துடன் – திருமந்:1426/1
நாடு நகரமும் நல் திருக்கோயிலும் – திருமந்:1445/1
ஞானத்தின் மிக்கவை நல் முத்தி நல்காவாம் – திருமந்:1467/3
ஞானத்தில் யோகமே நாதாந்த நல் ஒளி – திருமந்:1474/3
ஞான கிரியையே நல் முத்தி நாடலே – திருமந்:1474/4
ஆசு அற்ற நல் தவம் வாய்மை அழுக்கு இன்மை – திருமந்:1496/2
எளியன் நல் தீபம் இடல் மலர் கொய்தல் – திருமந்:1502/1
செய்யன் கரியன் வெளியன் நல் பச்சையன் – திருமந்:1520/1
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும் – திருமந்:1580/3
ஏனைய முத்திரை ஈந்து ஆண்ட நல் நந்தி – திருமந்:1592/3
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் செல்வம் – திருமந்:1645/1
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் ஞானம் – திருமந்:1645/2
நல் நின்று உலகில் நடுவுயிராய் நிற்கும் – திருமந்:1648/2
ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை – திருமந்:1664/2
ஞானம் உள்ளார் வேடம் இன்று எனில் நல் முத்தர் – திருமந்:1668/2
வழி அறிவார் நல் வழி அறிவாளர் – திருமந்:1690/3
ஆய சதாசிவம் ஆகும் நல் சூக்குமம் – திருமந்:1718/2
நாடும் சதாசிவ நல் ஒளி முத்தே – திருமந்:1730/4
நடுவு படிகம் நல் குங்கும வன்னம் – திருமந்:1735/2
நாணு நல் ஈசானம் நடுவுச்சி தான் ஆகும் – திருமந்:1742/1
மாணுற வாமம் ஆம் சத்தி நல் பாதமே – திருமந்:1742/4
இலிங்க நல் பீடம் இசையும் ஓங்காரம் – திருமந்:1752/1
இலிங்க நல் கண்ட நிறையும் மகாரம் – திருமந்:1752/2
சத்தி நல் பீடம் தகு நல்ல ஆன்மா – திருமந்:1758/1
சத்தி நல் கண்டம் தகு வித்தை தான் ஆகும் – திருமந்:1758/2
சத்தி நல் லிங்கம் தகும் சிவ தத்துவம் – திருமந்:1758/3
சத்தி நல் ஆன்மா சதாசிவம் தானே – திருமந்:1758/4
ஆதி பரம் தெய்வம் அண்டத்து நல் தெய்வம் – திருமந்:1767/1
நந்தியை பூசிக்க நல் பூசை ஆமே – திருமந்:1853/4
நவயோகம் கைகூடும் நல் இயல் காணும் – திருமந்:1882/3
கோலாகலம் கெட்டு கூடு நல் முத்தியே – திருமந்:1892/4
ஞானத்தின் உள்ளே நல் சிவம் ஆதலால் – திருமந்:1895/2
போகி-தன் புத்தி புருடார்த்த நல் நெறி – திருமந்:1898/2
நவா அகமோடு உன்னல் நல் சுத்த சைவமே – திருமந்:1899/4
புவலோகம் போற்று நல் புண்ணியத்தோரே – திருமந்:1905/4
ஊனம் இல் ஞானி நல் யோகி உடல் விட்டால் – திருமந்:1906/1
நவ மிகு சாணாலே நல் ஆழம் செய்து – திருமந்:1914/1
நல் மலர் சோலை நகரின் நல் பூமி – திருமந்:1915/2
நல் மலர் சோலை நகரின் நல் பூமி – திருமந்:1915/2
நல் குகை நால் வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய் – திருமந்:1916/1
பொன் செய்த நல் சுண்ணம் பொதியலும் ஆமே – திருமந்:1917/4
கொண்ட குணனே நலனே நல் கோமளம் – திருமந்:1943/1
போகம் சிவபோகம் போகி நல் போகமா – திருமந்:1960/3
சோதித்து இலங்கும் நல் சூரியன் நாலாம் – திருமந்:1980/2
நடர் கொண்ட நல் வழி நாடலும் ஆமே – திருமந்:2009/4
கருத்தின் நல் நூல் கற்று கால்கொத்தி பாகன் – திருமந்:2024/1
வரு நல் குரவன்-பால் வைக்கலும் ஆமே – திருமந்:2057/4
காய குழப்பனை காய நல் நாடனை – திருமந்:2071/1
நல் முதல் ஏறிய நாமம் அற நின்றால் – திருமந்:2082/3
நாகம் உடலுரி போலும் நல் அண்டசம் – திருமந்:2132/1
நாலாறு உடன் புருடன் நல் தத்துவமுடன் – திருமந்:2172/1
நனவில் கனவோட நல் செய்தி ஆனதே – திருமந்:2188/4
ஏதம் இல் ஈசன் நல் வித்தியா தத்துவம் – திருமந்:2190/2
ஈசன் நல் வித்தை இராகம் கலைகாலம் – திருமந்:2191/2
சத்தி இராகத்தில் தான் நல் உயிர் ஆகி – திருமந்:2211/1
மண்டலம் மூன்றினுள் மாய நல் நாடனை – திருமந்:2219/1
நல்லாம் துரியம் புரிந்த-கால் நல் உயிர் – திருமந்:2308/2
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:2351/1
காய நல் நாட்டு கருமுதல் ஆனவன் – திருமந்:2365/2
நாதத்தின் அந்தமும் நல் போத அந்தமும் – திருமந்:2370/2
நாடும் பதியுடன் நல் பசு பாசமும் – திருமந்:2410/1
ஆய பலிபீடம் ஆகும் நல் பாசம் ஆம் – திருமந்:2411/3
நாட்குற நான் தங்கு நல் பாசம் நண்ணுமே – திருமந்:2420/4
நம்பிய மூன்று ஆம் துரியத்து நல் தாமம் – திருமந்:2473/2
துதிக்கும் நிருதி வருணன் நல் வாயு – திருமந்:2527/2
நல் ஊழி ஐந்தின் உள்ளே நின்ற ஊழிகள் – திருமந்:2533/2
நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
நவமான அந்தத்தின் நல் சிவபோதம் – திருமந்:2539/3
சோதி பரம் உயிர் சொல்லும் நல் தத்துவம் – திருமந்:2543/2
காய குழப்பனை காய நல் நாடனை – திருமந்:2550/1
நீதியின் நல் இருள் நீக்கியவாறே – திருமந்:2692/4
நடந்தான் செயும் நந்தி நல் ஞான கூத்தன் – திருமந்:2741/3
நாடி நல் கணம் ஆரம் பல் பூதங்கள் – திருமந்:2776/3
திருந்து நல் சீ என்று உதறிய கையும் – திருமந்:2797/1
ஞானத்தின் நல் நெறி நாதாந்த நல் நெறி – திருமந்:2821/1
ஞானத்தின் நல் நெறி நாதாந்த நல் நெறி – திருமந்:2821/1
ஞானத்தின் நல் நெறி நான் என்று அறிவோர்தல் – திருமந்:2821/2
ஞானத்தின் நல் யோக நல் நிலையே நிற்றல் – திருமந்:2821/3
ஞானத்தின் நல் யோக நல் நிலையே நிற்றல் – திருமந்:2821/3
ஞானத்தின் நல் மோனம் நாதாந்த வேதமே – திருமந்:2821/4
நான் முன்னம் செய்ததே நல் நிலம் ஆனதே – திருமந்:2848/4
குலைக்கின்ற நல் நகையாம் கொங்கு உழக்கின் – திருமந்:2892/1
மறப்பதுவாய் நின்ற மாய நல் நாடன் – திருமந்:2939/1
நன்று கண்டீர் நல் நமச்சிவாய பழம் – திருமந்:2962/3
வள்ளல் தலைவனை வான நல் நாடனை – திருமந்:2994/1
மேல்


நல்_கொடி (1)

நன்மை அது ஆகிய நல்_கொடி காணுமே – திருமந்:689/4
மேல்


நல்க (1)

நேயத்தை நல்க வல்லோன் நித்தன் சுத்தனே – திருமந்:2053/2
மேல்


நல்கலால் (3)

தான் என்று நான் என்ற தத்துவம் நல்கலால்
தான் என்று நான் என்றும் சாற்றகில்லேனே – திருமந்:1441/3,4
நல்லார் உள்ளத்து மிக்கு அருள் நல்கலால்
எல்லாரும் உய்ய கொண்டு இங்கே அளித்தலால் – திருமந்:1576/2,3
நாள்-தோறும் ஈசன் நல்லோர்க்கு அருள் நல்கலால்
நாள்-தோறும் நாடார்கள் நாள் வினையாளரே – திருமந்:2022/3,4
மேல்


நல்காவாம் (1)

ஞானத்தின் மிக்கவை நல் முத்தி நல்காவாம்
ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின் மிக்காரே – திருமந்:1467/3,4
மேல்


நல்கி (4)

அற்றமும் நல்கி அடியேன் சிரத்தினில் – திருமந்:89/3
பத்தி பணித்து பரவும் அடி நல்கி
சுத்த உரையால் துரிசு அற சோதித்து – திருமந்:1573/1,2
ஏகமும் நல்கி இருக்கும் சதாசிவம் – திருமந்:1714/3
அறிவில் அணுக அறிவது நல்கி
பொறி வழி ஆசை புகுத்தி புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1799/1,2
மேல்


நல்கிட்டு (1)

அடியனாய் நல்கிட்டு அடிமையும் பூண்டேன் – திருமந்:2624/2
மேல்


நல்கிடு (1)

ஞாலத்து நம் அடி நல்கிடு என்றானே – திருமந்:108/4
மேல்


நல்கினான் (1)

நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான்
நான் என்று நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே – திருமந்:2820/3,4
மேல்


நல்கு (2)

நாயகன் நான் முடி செய்ததுவே நல்கு
மாயகம் சூழ்ந்து வர வல்லார் ஆகிலும் – திருமந்:42/2,3
அத்தனை நல்கு அருள் காணா அதி மூடர் – திருமந்:1578/2
மேல்


நல்குகை (1)

பவம் அறு நல்குகை பத்மாசனமே – திருமந்:1914/4
மேல்


நல்கும் (11)

அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாள் பெற்று – திருமந்:74/2
நணுகினும் ஞான கொழுந்து ஒன்று நல்கும்
பணிகினும் பார் மிசை பல் உயிர் ஆகி – திருமந்:420/2,3
நல்கும் திரிபுரை நாத நாதாந்தங்கள் – திருமந்:1048/1
நல்கும் பரை அபிராமி அகோசரி – திருமந்:1048/3
பிறப்பை அறுக்கும் பெருந்தவம் நல்கும்
மறப்பை அறுக்கும் வழிபட வைக்கும் – திருமந்:1524/1,2
நணுகினும் ஞான கொழுந்து ஒன்று நல்கும்
பணிகிலும் பல் மலர் தூவி பணிவன் – திருமந்:1526/1,2
பெரும் தன்மை நல்கும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:1552/4
யாவையும் நல்கும் குருபரன் அன்புற்றே – திருமந்:1577/4
தரு என நல்கும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1763/4
அறிவு அது ஆக்கி அடி அருள் நல்கும்
செறிவொடு நின்றார் சிவம் ஆயினாரே – திருமந்:1799/3,4
என்றும் எம் ஈசன் அடியவர்க்கே நல்கும்
அன்றி உலகம் அது இது தேவென்று – திருமந்:2088/2,3
மேல்


நல்குமே (2)

தான் ஆன போகமும் முத்தியும் நல்குமே – திருமந்:1047/4
சிவம் ஆன ஞானம் சிவானந்தம் நல்குமே – திருமந்:1587/4
மேல்


நல்குரு (1)

சொல்லார்ந்த நல்குரு சுத்த சிவமே – திருமந்:1576/4
மேல்


நல்ஞானத்தோர் (1)

நல்ஞானத்தோர் வேடம் பூணார் அருள் நண்ணி – திருமந்:1669/2
மேல்


நல்நெறி (1)

நன்மார்க்க தேவரும் நல்நெறி ஆவதும் – திருமந்:1229/3
மேல்


நல்பொருள் (1)

நல்பொருள் ஆக நடு இருந்தாளே – திருமந்:1354/4
மேல்


நல்ல (25)

நால் திசைக்கும் நல்ல மாதுக்கு நாதனை – திருமந்:2/2
தன்மையின் நல்ல தவம் செய்யும் நீரே – திருமந்:255/4
நடுவுநின்றார் நல்ல தேவரும் ஆவர் – திருமந்:320/3
நடுவுநின்றான் நல்ல கார் முகில் வண்ணன் – திருமந்:321/1
நடுவுநின்றான் நல்ல நால்மறை ஓதி – திருமந்:321/2
நடுவுநின்றார் நல்ல நம்பனும் ஆமே – திருமந்:321/4
நாதன் ஒருவனும் நல்ல இருவரும் – திருமந்:408/1
விண்டதுவே நல்ல பிராத்தி அது ஆகுமே – திருமந்:679/4
நல் பொருள் ஆகிய நல்ல வசித்துவம் – திருமந்:688/2
நல்ல மடவார் நயந்துடனே வரும் – திருமந்:908/2
நாவியின் கீழ் அது நல்ல எழுத்து ஒன்று – திருமந்:956/1
நாதாதி நாதத்து நல்ல அருளாலே – திருமந்:1070/4
நாடு அறி மண்டலம் நல்ல இ குண்டத்து – திருமந்:1298/1
நாலு நல் வீதியுள் நல்ல இலிங்கமாய் – திருமந்:1299/2
கொள்ளினும் நல்ல குருவினை கொள்ளுக – திருமந்:1693/1
சத்தி நல் பீடம் தகு நல்ல ஆன்மா – திருமந்:1758/1
பிரான் நல்ல நாம் எனில் பேதை உலகம் – திருமந்:1761/1
ஈரமும் நல்ல என்று இன்புறு காலத்து – திருமந்:2091/2
நல்ல வரன் நெறி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2103/4
நல்ல வசனத்து வாக்கும் அனாதிகள் – திருமந்:2138/1
நாடிய நல்ல மனமும் உடலிலே – திருமந்:2174/4
நாதாந்த பாசம் விடு நல்ல தொம்பதம் – திருமந்:2387/2
நல்ல மணி ஒன்றின் ஆடி ஒண் முப்பதம் – திருமந்:2483/2
தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே – திருமந்:2643/2
தாது அற்ற நல்ல சதா சிவானந்தத்து – திருமந்:2792/3
மேல்


நல்லது (3)

நல் சுடராய் எழும் நல்லது என்றாளே – திருமந்:1021/4
நல்லது என்றாளே நமக்குற்ற நாயகம் – திருமந்:1022/1
நான் என்று அவன் என்கை நல்லது ஒன்று அன்றே – திருமந்:1607/4
மேல்


நல்லராம் (1)

கல்லாத மூடர்க்கு கல்லாதார் நல்லராம்
கல்லாத மூடர் கருத்து அறியாரே – திருமந்:317/3,4
மேல்


நல்லவர் (1)

காயினும் நல்லவர் காய்ந்தவர் தம்முளும் – திருமந்:811/3
மேல்


நல்லவர்க்கு (1)

தர இருந்தான் தன்னை நல்லவர்க்கு இன்பம் – திருமந்:1889/2
மேல்


நல்லவன் (1)

கன்றா மனத்தார்-தம் கல்வியுள் நல்லவன்
பொன்றாத-போது புனை புகழானே – திருமந்:2520/3,4
மேல்


நல்லவாம் (1)

ஞானிக்கு சுந்தர வேடமும் நல்லவாம்
தான் உற்ற வேடமும் தன் சிவயோகமே – திருமந்:1673/1,2
மேல்


நல்லன் (4)

சேயினும் நல்லன் அணியன் நல் அன்பர்க்கு – திருமந்:8/3
தாயினும் நல்லன் தாழ் சடையோனே – திருமந்:8/4
கல்லா அரசனில் காலன் மிக நல்லன்
கல்லா அரசன் அறம் ஓரான் கொல் என்பான் – திருமந்:238/2,3
ஞாலத்து இவன் மிக நல்லன் என்றாரே – திருமந்:540/4
மேல்


நல்லாம் (1)

நல்லாம் துரியம் புரிந்த-கால் நல் உயிர் – திருமந்:2308/2
மேல்


நல்லார் (3)

நல்லார் நவகுண்டம் ஒன்பதும் இன்புற – திருமந்:360/1
தாயினும் நல்லார் தரணி முழுதுக்கும் – திருமந்:811/2
நல்லார் உள்ளத்து மிக்கு அருள் நல்கலால் – திருமந்:1576/2
மேல்


நல்லாரை (1)

நல்லாரை காலன் நணுக நில்லானே – திருமந்:238/4
மேல்


நல்லாள் (1)

நாத முடிவிலே நல்லாள் இருப்பது – திருமந்:609/1
மேல்


நல்லாள்-தனை (1)

தார் அணியும் புகழ் தையல் நல்லாள்-தனை
கார் அணியும் பொழில் கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1329/3,4
மேல்


நல்லாளுடன் (1)

மட்டு அவிழ் தாமரை மாது நல்லாளுடன்
ஒட்டி இருந்த உபாயம் அறிகிலர் – திருமந்:918/1,2
மேல்


நல்லாளும் (6)

வகுத்த பிறவியை மாது நல்லாளும்
தொகுத்து இருள் நீக்கிய சோதி அவனும் – திருமந்:476/1,2
வலைப்பட்டு இருந்திடும் மாது நல்லாளும்
குலைப்பட்டு இருந்திடும் கோபம் அகலும் – திருமந்:629/2,3
பெண்ணின் நல்லாளும் பிரான் அ கரத்துளே – திருமந்:931/2
மாது நல்லாளும் மணாளன் இருந்திட – திருமந்:1157/1
பாதி நல்லாளும் பகவனும் ஆனது – திருமந்:1157/2
கொங்கை நல்லாளும் குமாரர்கள் ஐவரும் – திருமந்:1191/3
மேல்


நல்லாளே (3)

தண்டலை மேல் நின்ற தையல் நல்லாளே – திருமந்:1102/4
மறித்திருந்தாள் அவள் மாது நல்லாளே – திருமந்:1156/4
வருந்த இருந்தனள் மங்கை நல்லாளே – திருமந்:1190/4
மேல்


நல்லாளை (3)

தையல் நல்லாளை தவத்தின் தலைவியை – திருமந்:1103/1
சோதி நல்லாளை துணைப்பெய்ய வல்லிரேல் – திருமந்:1157/3
மது விரி பூங்குழல் மங்கை நல்லாளை
பதி மது மேவி பணிய வல்லார்க்கு – திருமந்:1231/2,3
மேல்


நல்லான் (2)

நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுச்செய்ய – திருமந்:554/2
வரிக்கின்ற நல்லான் கறவையை பூட்டில் – திருமந்:2877/3
மேல்


நல்லோர் (1)

நல்லோர் திருவடி நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:857/4
மேல்


நல்லோர்க்கு (1)

நாள்-தோறும் ஈசன் நல்லோர்க்கு அருள் நல்கலால் – திருமந்:2022/3
மேல்


நல்லோரே (1)

அரன் அருள் இன்றி அழிந்த நல்லோரே – திருமந்:358/4
மேல்


நல்வட்டம் (1)

சத்தி நல்வட்டம் சலமுற்று இருந்திடும் – திருமந்:1745/3
மேல்


நல்வழி (1)

நல்வழி நாடி நமன் வழி மாற்றிடும் – திருமந்:637/1
மேல்


நல்வித்தும் (1)

அத்தி பழமும் அறைக்கீரை நல்வித்தும்
கொத்தி உலை பெய்து கூழ் அட்டு வைத்தனர் – திருமந்:160/1,2
மேல்


நல்வினை (1)

ஞானியை வந்திப்பவனுமே நல்வினை
ஆன கொடுவினை தீர்வார் அவன் வயம் – திருமந்:538/2,3
மேல்


நல (2)

இலை நல ஆயினும் எட்டி பழுத்தால் – திருமந்:204/1
நல தக வேண்டில் அ நாரி உதர – திருமந்:1955/2
மேல்


நலங்கிடு (1)

நலங்கிடு நல் உயிர் ஆனவை எல்லாம் – திருமந்:1340/2
மேல்


நலங்கிடும் (1)

நலங்கிடும் கண்டத்து நாபியின் உள்ளே – திருமந்:821/2
மேல்


நலங்கினார் (1)

நாறா நலங்கினார் ஞாலம் அங்கு அவர் கொள – திருமந்:853/2
மேல்


நலத்தினை (1)

தன்மை வல்லோனை தத்துவத்துள் நலத்தினை
நன்மை வல்லோனை நடுவு உறை நந்தியை – திருமந்:2642/1,2
மேல்


நலந்தரு (1)

நலந்தரு மாளிகை தேவர் நாதாந்தர் – திருமந்:102/2
மேல்


நலம் (23)

நலம் களைந்தான் உள் நயந்தான் அறிந்தே – திருமந்:118/4
முலை நலம் கொண்டு முறுவல் செய்வார் மேல் – திருமந்:204/3
நன்றும் இருந்தும் நலம் பல பேசினும் – திருமந்:236/2
ஞானம் உண்டாக்குதல் நலம் ஆகும் நாட்டிற்கே – திருமந்:242/4
நண்ணீர் சமாதியின் நாடி நீரால் நலம்
கண் ஆற்றொடே சென்று கால் வழி காணுமே – திருமந்:336/3,4
தெண்ணீர் சமாதி அமர்ந்து தீரா நலம்
கண்ணால் தொடே சென்று கால் வழி மாறுமே – திருமந்:882/3,4
நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே – திருமந்:902/4
நாவின் கிழத்தி நலம் புகழ்ந்து ஏத்திடும் – திருமந்:1122/2
நவாக்கரி சத்தி நலம் தரும் தானே – திருமந்:1321/4
நலம் கிளர் நன்மைகள் நாரணன் ஒத்து – திருமந்:1411/3
மானம் நலம் கெடும் வையகம் பஞ்சமாம் – திருமந்:1656/3
நலம் புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும் – திருமந்:1759/3
நலம் தரும் சத்தி சிவன் வடிவு ஆகி – திருமந்:1776/3
நலம் என்று இதனையே நாடி இருக்கில் – திருமந்:2137/3
நாடிகள் பத்தும் நலம் திகழ் வாயுவும் – திருமந்:2174/1
நாடிய மண்டலம் மூன்று நலம் தெரிந்து – திருமந்:2185/1
நந்திய மூன்று இரண்டு ஒன்று நலம் ஐந்தும் – திருமந்:2443/3
நான்று நலம் செய் நலம் தருமாறே – திருமந்:2445/4
நான்று நலம் செய் நலம் தருமாறே – திருமந்:2445/4
நலம் பல காலம் தொகுத்தன நீளம் – திருமந்:2542/1
நலம் கொண்ட நால்வரும் நாடுகின்றாரே – திருமந்:2634/4
நாள் பட நின்று நலம் புகுந்து ஆயிழை – திருமந்:2881/3
நலம் இல்லை நந்தி ஞானத்தினாலே – திருமந்:2957/3
மேல்


நலம்தரு (1)

நலம்தரு ஞானமும் கல்வியும் எல்லாம் – திருமந்:1322/1
மேல்


நலமாய் (1)

ஞால கடவூர் நலமாய் இருந்ததே – திருமந்:345/4
மேல்


நலமும் (1)

நலமும் சன்மார்க்கத்து உபதேசம் தானே – திருமந்:2679/4
மேல்


நலமே (1)

நாடுகின்றேன் நலமே உடையான் அடி – திருமந்:2368/2
மேல்


நலமையின் (1)

நலமையின் ஞான வழக்கமும் ஆகும் – திருமந்:3036/2
மேல்


நலவாம் (1)

குலை நலவாம் கனி கொண்டு உணல் ஆகா – திருமந்:204/2
மேல்


நலன் (2)

தன்னை அறியாது தான் நலன் என்னாது இங்கு – திருமந்:255/1
ஞானியை நிந்திப்பவனும் நலன் என்றே – திருமந்:538/1
மேல்


நலனே (1)

கொண்ட குணனே நலனே நல் கோமளம் – திருமந்:1943/1
மேல்


நலிவன (1)

மூன்று உள குற்றம் முழுது நலிவன
மான்று இருள் தூங்கி மயங்கி கிடந்தன – திருமந்:2435/1,2
மேல்


நவ் (1)

அ திசைக்கு உள்நின்ற நவ் எழுத்து ஓதினால் – திருமந்:936/2
மேல்


நவ (5)

நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி பெற்றானே – திருமந்:62/4
நவ மிகு சாணாலே நல் ஆழம் செய்து – திருமந்:1914/1
நிற்கின்ற பாத நவ பாத நேர்விழ – திருமந்:1916/2
நன்பால் பயிலும் நவ தத்துவம் ஆதி – திருமந்:2545/2
ஆனத்தி ஆடி பின் நவ கூத்து ஆடி – திருமந்:2736/1
மேல்


நவகுண்டத்து (2)

நவகுண்டத்து உள் எழு நல் தீபம் தானும் – திருமந்:1015/2
நவகுண்டத்து உள் எழு நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1015/3
மேல்


நவகுண்டம் (3)

நல்லார் நவகுண்டம் ஒன்பதும் இன்புற – திருமந்:360/1
நவகுண்டம் ஆனவை நான் உரைசெய்யின் – திருமந்:1015/1
நவகுண்டம் ஆனவை நான் உரைப்பேனே – திருமந்:1015/4
மேல்


நவகோடி (1)

நாதனை நாடு நவகோடி தானே – திருமந்:1044/4
மேல்


நவசக்கரம் (1)

தங்கு நவசக்கரம் ஆகும் தரணிக்கே – திருமந்:858/4
மேல்


நவசத்தி (1)

உரைத்த நவசத்தி ஒன்று முடிய – திருமந்:1090/1
மேல்


நவசிம (1)

பரமாய நவசிம பார்க்கில் மவயநசி – திருமந்:946/2
மேல்


நவதீர்த்தம் (2)

அத்தன் நவதீர்த்தம் ஆடும் பரிசு கேள் – திருமந்:1829/1
வேறா நவதீர்த்தம் மிக்கு உள்ள வெற்பு ஏழுள் – திருமந்:2755/2
மேல்


நவம் (8)

நவம் ஆன தத்துவம் நாடி கண்டோரே – திருமந்:497/4
நந்தி இதனை நவம் உரைத்தானே – திருமந்:1089/4
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும் – திருமந்:1580/3
நவம் அவை ஆகி நடிப்பவன் தானே – திருமந்:1807/4
நவம் ஆன தத்துவம் நாடகிலாரே – திருமந்:2021/4
நவம் ஆன வேதாந்த ஞான சித்தாந்தமே – திருமந்:2393/4
நவம் உற்று அவத்தையில் ஞானம் சிவமாம் – திருமந்:2395/3
நவம் ஆன தத்துவ நாதாந்தம் ஆட – திருமந்:2791/3
மேல்


நவமணி (1)

பஞ்சலோகங்கள் நவமணி பாரித்து – திருமந்:1917/1
மேல்


நவமாம் (1)

நவமாம் அவத்தை நனவு ஆதி பற்றில் – திருமந்:2538/1
மேல்


நவமான (1)

நவமான அந்தத்தின் நல் சிவபோதம் – திருமந்:2539/3
மேல்


நவமும் (1)

நவமும் சிவமும் உயிர்பரம் ஆகும் – திருமந்:984/1
மேல்


நவயோகம் (2)

நவயோகம் நந்தி நமக்கு அளித்தானே – திருமந்:122/4
நவயோகம் கைகூடும் நல் இயல் காணும் – திருமந்:1882/3
மேல்


நவா (1)

நவா அகமோடு உன்னல் நல் சுத்த சைவமே – திருமந்:1899/4
மேல்


நவாக்கரி (8)

நவாக்கரி சக்கரம் நான் உரைசெய்யின் – திருமந்:1319/1
நவாக்கரி ஒன்று நவாக்கரி ஆக – திருமந்:1319/2
நவாக்கரி ஒன்று நவாக்கரி ஆக – திருமந்:1319/2
நவாக்கரி எண்பத்தொரு வகை ஆக – திருமந்:1319/3
நவாக்கரி அ கிலீ சௌ முதல் ஈறே – திருமந்:1319/4
நவாக்கரி உள் எழும் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1321/2
நவாக்கரி மந்திரம் நாவுளே ஓத – திருமந்:1321/3
நவாக்கரி சத்தி நலம் தரும் தானே – திருமந்:1321/4
மேல்


நவாக்கரியாவது (1)

நவாக்கரியாவது நான் அறி வித்தை – திருமந்:1321/1
மேல்


நவாதியில் (1)

நவாதியில் ஆக நயந்து அது ஓதில் – திருமந்:1202/3
மேல்


நவில்வீரே (1)

வந்தனை செய்யும் வழி நவில்வீரே – திருமந்:1242/4
மேல்


நவில (1)

நாலாம் எழுத்தே நவில வல்லார்கட்கு – திருமந்:971/3
மேல்


நவிலுகின்றாளே (1)

நம்பனை நோக்கி நவிலுகின்றாளே – திருமந்:1147/4
மேல்


நவிலும் (1)

நவிலும் பெரும் தெய்வம் நால்மறை சத்தி – திருமந்:1148/1
மேல்


நவிற்று (1)

நவிற்று நல் மந்திரம் நல் மலர் தூபம் – திருமந்:1243/1
மேல்


நவிற்றுகின்றானே (1)

நாவனும் ஆகி நவிற்றுகின்றானே – திருமந்:3032/4
மேல்


நவின்றான் (2)

நவின்றான் உலகுறு நம்பனும் ஆமே – திருமந்:448/4
நவின்றான் உலகுறு நம்பனும் ஆமே – திருமந்:3011/4
மேல்


நவின்று (2)

நாவடி உள்ளே நவின்று நின்று ஏத்துவர் – திருமந்:1333/2
ஞாயிறு திங்கள் நவின்று எழு காலத்தில் – திருமந்:2703/1
மேல்


நவை (1)

அந்தமும் ஈறு முதலா நவை அற – திருமந்:1266/1
மேல்


நழுவில் (1)

நந்தி அறிவும் நழுவில் அதீதமாம் – திருமந்:2443/1
மேல்


நழுவுகின்றாரே (1)

நண்ணி அறியாமல் நழுவுகின்றாரே – திருமந்:1828/4
மேல்


நள் (1)

நள் குகை நால் வட்டம் படுத்ததன் மேல் சார – திருமந்:1918/1
மேல்


நளின (1)

நாலாம் நளின நின்று ஏத்தி நட்டு உச்சி தன் – திருமந்:1212/3
மேல்


நளினம் (1)

நடம் இரண்டு ஒன்றே நளினம் அது ஆகும் – திருமந்:902/1
மேல்


நற்குரு (1)

ஞான அபிடேகமே நற்குரு பாதமே – திருமந்:1476/4
மேல்


நற்சதா (1)

தலங்கள் ஐந்தால் நற்சதா சிவம் ஆன – திருமந்:118/2
மேல்


நற்பதமும் (1)

நற்பதமும் அளித்தான் எங்கள் நந்தியே – திருமந்:89/4
மேல்


நற்பயனே (1)

நற்றாள் இறைவனே நற்பயனே என்பர் – திருமந்:1251/2
மேல்


நற்பராதீதமும் (1)

நற்பராதீதமும் நாடு அகராதியே – திருமந்:2451/4
மேல்


நற்பால் (1)

நற்பால் அரசுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு என்றே – திருமந்:2047/3
மேல்


நற்றார் (1)

நற்றார் நடுக்கு அற்ற தீபமும் சித்தமும் – திருமந்:197/3
மேல்


நற்றாள் (1)

நற்றாள் இறைவனே நற்பயனே என்பர் – திருமந்:1251/2
மேல்


நறவு (1)

நறவு ஆர் மலர் கொண்டு நந்தியை அல்லால் – திருமந்:2629/3
மேல்


நறு (2)

சோம நறு மலர் சூடி நின்றாளே – திருமந்:1206/4
குறுகா நறு மலர் கொய்வன கண்டும் – திருமந்:1497/3
மேல்


நறும் (2)

வாச நறும் குழல் மாலையும் சாத்தி – திருமந்:825/2
தாம நறும் குழல் தையலை கண்ட பின் – திருமந்:1206/3
மேல்


நறை (1)

நறை கமழ் கோதையை நாள்-தொறும் நண்ணி – திருமந்:1203/2
மேல்


நன் (5)

நன் மார்க்கமும் குன்றி ஞானமும் தங்காது – திருமந்:535/2
நன் எழு நாதத்து நல் தீபம் வைத்திட – திருமந்:824/3
ஆகு நன் சத்தியும் ஆதார சோதனை – திருமந்:1898/3
வந்தவன் நன் மயிர்க்கால்-தோறும் மன்னிட – திருமந்:1963/2
நாதாந்த பாசம் விட நின்ற நன் பதி – திருமந்:2392/2
மேல்


நன்செயல் (1)

நன்செயல் புன்செயலால் அந்த நாட்டிற்கு ஆம் – திருமந்:1657/2
மேல்


நன்பால் (2)

நன்பால் ஒருவனை நாடுகின்றேனே – திருமந்:461/4
நன்பால் பயிலும் நவ தத்துவம் ஆதி – திருமந்:2545/2
மேல்


நன்மார்க்க (2)

நன்மார்க்க தேவரும் நல்நெறி ஆவதும் – திருமந்:1229/3
நன்மார்க்க சாதனம் மா ஞான சாதனம் – திருமந்:1427/2
மேல்


நன்மார்க்கம் (1)

நன்மார்க்கம் தானே சிவனொடு நாடலே – திருமந்:1484/3
மேல்


நன்மை (4)

நன்மை அது ஆகிய நல்_கொடி காணுமே – திருமந்:689/4
நாமே உறைகின்ற நன்மை அளித்திடும் – திருமந்:772/2
நன்மை இல் ஐம்புலன் நாடலினாலே – திருமந்:2610/4
நன்மை வல்லோனை நடுவு உறை நந்தியை – திருமந்:2642/2
மேல்


நன்மைகள் (7)

நவகுண்டத்து உள் எழு நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1015/3
நகைத்து எழு நாற்கோண நன்மைகள் ஐந்தும் – திருமந்:1016/2
நகை இல்லை நாள்நாளும் நன்மைகள் ஆகும் – திருமந்:1304/2
நவாக்கரி உள் எழும் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1321/2
நடந்திடும் பாரினில் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1326/1
நடந்திடும் நாவினுள் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1338/1
நலம் கிளர் நன்மைகள் நாரணன் ஒத்து – திருமந்:1411/3
மேல்


நன்மையுள் (1)

நாளும் வழிபட்டு நன்மையுள் நின்றவர் – திருமந்:2995/2
மேல்


நன்றாக (4)

முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர் – திருமந்:81/2
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் – திருமந்:81/3
தன்னை நன்றாக தமிழ்செய்யுமாறே – திருமந்:81/4
நன்றாக காய்ச்சி பதம் செய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2432/3
மேல்


நன்றாகும் (1)

நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நன்றாகும்
அம்புவி உன்னா அதிசூக்கம் அப்பாலை – திருமந்:2826/2,3
மேல்


நன்றான (1)

நன்றான ஞானத்தின் நாத பிரானே – திருமந்:2295/4
மேல்


நன்று (18)

நந்துதல் இல்லை நரபதி நன்று ஆகும் – திருமந்:234/3
வேந்தன் உலகை மிக நன்று காப்பது – திருமந்:245/1
நன்று ஆம் கழல் அடி நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:375/4
நன்று உயிர்ப்பானே நடுவு நின்றானே – திருமந்:394/4
நன்று உணர்ந்தார்க்கு அருள்செய்திடும் நாதனை – திருமந்:502/3
நன்று என்று மூன்றுக்கு நாள் அது சென்றிடும் – திருமந்:756/2
நன்று அறி கண்டிகை நாற்கால் கரீடணி – திருமந்:1051/3
நன்று அருள் ஞாலத்து நாடிடும் சாற்றியே – திருமந்:1097/4
நன்று அறியும் கிரியா சத்தி நண்ணவே – திருமந்:1136/3
நகை இல்லை சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு – திருமந்:1339/2
நானது சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு எலாம் – திருமந்:1344/2
ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்று அன்று – திருமந்:1467/2
ஞான நிர்வாணமே நன்று அறிவான் அருள் – திருமந்:1476/3
ஆன சமயம் அது இது நன்று எனும் – திருமந்:1545/1
நன்று இது தீது இது என்று உரையாளர்கள் – திருமந்:1558/3
நன்று என்று அடியிணை நான் அவனை தொழ – திருமந்:1775/2
நன்று இது தான் இதழ் நாலொடு நூறு அவை – திருமந்:2772/2
நன்று கண்டீர் நல் நமச்சிவாய பழம் – திருமந்:2962/3
மேல்


நன்றும் (1)

நன்றும் இருந்தும் நலம் பல பேசினும் – திருமந்:236/2
மேல்


நன்றே (3)

ஆடம்பர நூல் சிகை அறுத்தால் நன்றே – திருமந்:241/4
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து வித்தான் நன்றே – திருமந்:1964/4
நன்றே நினை-மின் நமன் இல்லை நாணாமே – திருமந்:2104/2
மேல்


நன்னது (1)

நன்னது ஞானத்து முத்திரை நண்ணுமே – திருமந்:2331/4
மேல்


நன்னூலின் (1)

வைத்த பரிசே வகைவகை நன்னூலின்
முத்தி முடிவிது மூவாயிரத்திலே – திருமந்:100/1,2
மேல்


நனவகத்தே (1)

நனவகத்தே ஒரு நாலைந்தும் வீட – திருமந்:2216/1
மேல்


நனவாதி (9)

ஆக்கும் மலாவத்தை ஐந்து நனவாதி
போக்கி இவற்றொடும் பொய்யான ஆறாறும் – திருமந்:2182/2,3
நனவாதி தூலமே சூக்க பகுதி – திருமந்:2187/1
நந்தி நனவாதி மூட்டும் அனாதியே – திருமந்:2443/4
நனவாதி மூன்றினில் சீவ துரியம் – திருமந்:2466/1
நனவாதி மூன்றினில் சிவ துரியம் ஆம் – திருமந்:2466/3
தான் ஆம் துரிய நனவாதி தான் மூன்றில் – திருமந்:2467/2
நனவின் நனவாதி நாலாம் துரியம் – திருமந்:2472/1
வினை அறு சீவன் நனவாதி ஆகத்து – திருமந்:2472/3
நனவாதி ஐந்தையும் நாதாதியில் வைத்து – திருமந்:2575/1
மேல்


நனவாதிகள் (1)

ஆன்ற அறிவும் அறி நனவாதிகள்
மூன்று அவை நீங்கும் துரியங்கள் மூன்று அற – திருமந்:2661/2,3
மேல்


நனவாம் (3)

கனவின் நனவு போல் காண்டல் நனவாம்
கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம் – திருமந்:2203/1,2
துரிய நனவாம் இதம் உணர் போதம் – திருமந்:2205/1
அறிவு அறிகின்ற அறிவு நனவாம்
அறிவு அறியாமை அடைய கனவாம் – திருமந்:2206/1,2
மேல்


நனவில் (16)

அறிவாய் நனவில் அதீதம் புரிய – திருமந்:1952/3
கனவா நனவில் கலந்தது இவ்வாறே – திருமந்:2187/4
நனவில் அதீதம் பிறந்தார் கிடந்தார் – திருமந்:2188/1
நனவில் துரியம் நிகழ்ந்தார் தவழ்ந்தார் – திருமந்:2188/2
நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார் – திருமந்:2188/3
நனவில் கனவோட நல் செய்தி ஆனதே – திருமந்:2188/4
நனவில் கனவு இல்லை ஐந்து நனவில் – திருமந்:2196/1
நனவில் கனவு இல்லை ஐந்து நனவில்
கனவு இலா சூக்குமம் காணும் சுழுத்தி – திருமந்:2196/1,2
நனவில் துரியது அதீதம் தலைவந்தே – திருமந்:2196/4
நனவில் கனவு நினைத்தல் மறத்தல் – திருமந்:2202/2
நனவில் சுழுத்தி உள் நாடல் இலாமை – திருமந்:2202/3
நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே – திருமந்:2202/4
காணும் நனவில் மல கலப்பு ஆகுமே – திருமந்:2259/4
சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே – திருமந்:2409/4
நனவில் கலாதியாம் நால் ஒன்று அகன்று – திருமந்:2450/1
தானா நனவில் துரியம் தன் தொம்பதம் – திருமந்:2467/1
மேல்


நனவின் (3)

நனவின் நனவு புலன் இல் வழக்கம் – திருமந்:2202/1
பரமாம் நனவின் பின் பாற்சகம் உண்ட – திருமந்:2283/1
நனவின் நனவாதி நாலாம் துரியம் – திருமந்:2472/1
மேல்


நனவினில் (1)

நேரானவாறு உன்னி நீடு நனவினில்
நேரா மலம் ஐந்தும் நேரே தரிசித்து – திருமந்:2166/2,3
மேல்


நனவு (16)

நனவு அது போலவும் நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:205/4
ஆணவம் துற்ற அவித்தாம் நனவு அற்றோர் – திருமந்:500/1
மற்று அது உண்டி கன நனவு ஆதலே – திருமந்:2195/4
புரியட்டகமே பொருந்தல் நனவு
புரியட்டகம் தன்னின் மூன்று கனவு – திருமந்:2201/1,2
நனவின் நனவு புலன் இல் வழக்கம் – திருமந்:2202/1
கனவின் நனவு போல் காண்டல் நனவாம் – திருமந்:2203/1
சுழுத்தி நனவு ஒன்றும் தோன்றாமை தோன்றல் – திருமந்:2204/1
எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம் – திருமந்:2208/2
அரியன தூடணம் அ நனவு ஆதி – திருமந்:2225/2
அரிய கனா தூலாம் அ நனவு ஆமே – திருமந்:2258/4
பரம்பரன் மேலாம் பர நனவு ஆக – திருமந்:2285/2
சாத்திகம் எய்து நனவு என சாற்றும்-கால் – திருமந்:2296/1
பர துரியத்து நனவு படி உண்ட – திருமந்:2444/1
வேறாய் நனவு மிகுத்த கனா நனா – திருமந்:2502/2
நவமாம் அவத்தை நனவு ஆதி பற்றில் – திருமந்:2538/1
மன சந்தியில் கண்ட மன் நனவு ஆகும் – திருமந்:2813/1
மேல்


நனவும் (2)

அணுவின் துரியத்தில் ஆன நனவும்
அணு அசைவின்-கண் ஆன கனவும் – திருமந்:2281/1,2
பர துரியத்து நனவும் பரந்து – திருமந்:2282/1
மேல்


நனா (7)

முப்பதோடு ஆறின் முதல் நனா ஐந்து ஆக – திருமந்:2143/1
ஆறாறில் ஐயைந்து அகல நனா நனா – திருமந்:2197/1
ஆறாறில் ஐயைந்து அகல நனா நனா
ஆறாம் அவை விட ஆகும் நனா கனா – திருமந்:2197/1,2
ஆறாம் அவை விட ஆகும் நனா கனா – திருமந்:2197/2
உரிய நனா துரியத்தில் இவன் ஆம் – திருமந்:2273/1
அரிய துரிய நனா ஆதி மூன்றில் – திருமந்:2273/2
வேறாய் நனவு மிகுத்த கனா நனா
ஆறாறு அகன்ற சுழுத்தி அதில் எய்தா – திருமந்:2502/2,3
மேல்


நனாதி (1)

நமாதி நனாதி திரோதாயி ஆகி – திருமந்:2713/1
மேல்


நனாவத்தையில் (1)

ஏனை அருள்செய் தெரி நனாவத்தையில்
ஆன வகையை விடும் அடைத்தாய் விட – திருமந்:2310/2,3
மேல்


நனாவில் (1)

ஆக நனாவில் கனா மறந்து அல்லது – திருமந்:2132/2
மேல்


நனாவினில் (2)

வேறு ஆன ஐந்தும் விடவே நனாவினில்
ஈறு ஆம் சுழுத்தி இதில் மாயை தானே – திருமந்:2197/3,4
ஐயைந்தும் ஆறும் ஓர் ஐந்தும் நனாவினில்
எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம் – திருமந்:2208/1,2
மேல்


நனாவும் (1)

தோயும் சுழுனை கனா நனாவும் துன்னி – திருமந்:2168/3
மேல்


நனி (2)

நனி படுவித்து உள்ளம் நாடி நின்றாளே – திருமந்:1105/4
நனி சுடர் மேல் கொண்ட வண்ணமும் ஆமே – திருமந்:1997/4

மேல்