த – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தக்க 6
தக்கதே 1
தக்கவர் 1
தக்கன் 3
தக்கன்-தன் 2
தக்கன 2
தக்கார் 1
தக்கு 1
தக 1
தகர்த்த 1
தகர்த்து 1
தகளி 1
தகா 1
தகார 1
தகு 8
தகுகுணம் 1
தகுதலை 1
தகுதி 1
தகுநட்டம் 1
தகும் 9
தகுமனம் 1
தகுவோன் 1
தகை 1
தகைத்து 1
தகைந்தால் 1
தகைந்துகொண்டானே 1
தகைப்பு 1
தகைமைத்தே 1
தகைமையின் 1
தகையானை 1
தங்க 1
தங்கள் 3
தங்களில் 1
தங்களின் 1
தங்கா 1
தங்காதவர்களுக்கு 1
தங்காது 3
தங்கார் 2
தங்கி 6
தங்கிய 4
தங்கியே 1
தங்கில் 1
தங்கினோர்க்கு 1
தங்கு 5
தங்குதல் 1
தங்கும் 13
தங்குமே 2
தங்குவோனும் 1
தங்கை 1
தச்சிது 1
தச்சும் 1
தச 1
தசாங்கமும் 1
தசி 8
தசியத்துள் 1
தசியதே 1
தசியும் 1
தசியே 2
தசியை 1
தசிவாசி 1
தசை 1
தஞ்சம் 3
தட்ட 1
தட்டத்து 1
தட்டாது 1
தட்டான் 4
தட்டானார் 1
தட்டினால் 1
தட்டு 1
தட்பமும் 1
தட 5
தடம் 4
தடம்கொண்ட 1
தடி 1
தடிந்திட்டு 1
தடுக்க 1
தடுப்பார் 1
தடுமாற்றம் 1
தடை 1
தண் 36
தண்டதாம் 1
தண்டம் 3
தண்டமும் 2
தண்டலை 1
தண்டால் 1
தண்டி 1
தண்டின் 1
தண்டினில் 1
தண்டு 5
தண்டுடன் 3
தண்டும் 1
தண்டுலமாய் 1
தண்டே 1
தண்டோடே 1
தண்ணவனாய் 1
தண்ணிதாய் 1
தண்ணிய 1
தண்ணியன் 2
தண்ணீரும் 1
தண்மை 2
தணந்த 1
தணந்தவர் 1
தணந்து 1
தணப்பவை 1
தணவாதால் 1
தணி 1
தணிக்கின்றவாறே 1
தணிக்கும் 1
தணிகினும் 1
தணிந்த 1
தணிந்து 3
தணிப்பான் 1
தணிபவர் 1
தணியவும் 1
தணிவில் 1
தணிவு 1
தத்தம் 2
தத்தும் 1
தத்துவ 25
தத்துவங்களே 1
தத்துவத்தாரே 1
தத்துவத்தால் 1
தத்துவத்து 3
தத்துவத்துள் 1
தத்துவத்துளும் 1
தத்துவத்தை 1
தத்துவநாயகி 4
தத்துவநாயகி-தன்னை 1
தத்துவம் 52
தத்துவமாய் 7
தத்துவமாவது 3
தத்துவமானது 1
தத்துவமுடன் 1
தத்துவமே 1
தத்துவர் 1
தத்துவன் 4
தத்துவன்-தன்னை 1
தத்துவனாய் 1
தத்துவாதீதத்து 1
தத்துவாதீதம் 1
ததிமத்தின் 1
தந்த 17
தந்ததே 1
தந்தம் 1
தந்தவன் 1
தந்தனன் 1
தந்தான் 1
தந்தானே 2
தந்திட்டு 2
தந்திடு 1
தந்திடும் 3
தந்திர 1
தந்திரத்து 1
தந்திரம் 4
தந்து 14
தந்தை 2
தந்தை-தன் 1
தந்தைக்கு 1
தந்தையாய் 1
தந்தோர் 1
தநுகரணாதிக்கு 1
தப்பாதோர் 1
தப்பிடில் 1
தப்பு 1
தபம் 1
தபோதனர் 2
தம் 31
தம்-பால் 1
தம்பரம் 1
தம்பலம் 1
தம்பனம் 2
தம்மில் 3
தம்மிலே 1
தம்மின் 1
தம்முள் 1
தம்முளும் 1
தம்மை 12
தம்மையும் 1
தம்மொடு 3
தமக்குற 2
தமது 2
தமர் 5
தமர்பரன் 1
தமரத்து 1
தமராய் 1
தமருக 1
தமருகம் 4
தமரோடு 1
தமனியம் 1
தமிழ் 6
தமிழ்செய்யுமாறே 1
தமிழும் 1
தயங்கி 2
தயங்கிய 2
தயங்கினும் 1
தயங்கு 1
தயங்கும் 2
தயங்குமே 1
தயங்குவார் 1
தயல் 1
தயா 2
தயாபரன் 2
தயாவாசி 1
தயிர் 2
தயைக்கண்ணி 1
தர்க்க 1
தர்ப்பைப்புல் 1
தர்போக 1
தர 6
தரணி 8
தரணிக்கே 1
தரணியில் 1
தரத்தினுள் 1
தரந்த 1
தரம் 1
தரல் 1
தரளத்தின் 1
தரன் 1
தரனாம் 1
தரனாய் 1
தரா 3
தராசின் 1
தராதல 2
தராதலம் 4
தராபரன் 1
தரிக்க 2
தரிக்கின்ற 3
தரிசனம் 4
தரிசித்து 2
தரிசித்தோர் 1
தரித்த 2
தரித்தது 1
தரித்தமை 1
தரித்தவன் 1
தரித்தனன் 1
தரித்தார் 1
தரித்திட 2
தரித்திருந்தாள் 1
தரித்திருந்தாளே 1
தரித்து 6
தரிப்பித்தவாறு 1
தரிப்பித்தவாறே 1
தரில் 3
தரு 20
தருக்கிய 2
தருக்கு 1
தருக்கும் 1
தருகின்ற-போது 1
தரும் 21
தருமம் 2
தருமமும் 2
தருமாறே 1
தருமே 2
தருவலர் 1
தருவழி 1
தருவாளும் 1
தருவாளே 1
தருவிக்கும் 2
தருவோர்க்கு 1
தரையுற்ற 1
தலங்கள் 1
தலத்திடை 2
தலத்தில் 1
தலம் 1
தலமும் 2
தலை 38
தலை-தன்னில் 1
தலைக்காவல் 1
தலைக்கு 1
தலைகண்டவாறே 1
தலைநின்ற 2
தலைநின்றவாறே 1
தலைப்பட்ட 2
தலைப்பட்ட-போதே 1
தலைப்பட்டவர்கட்கே 1
தலைப்பட்டவாறு 1
தலைப்பட்டவாறே 2
தலைப்பட்டு 3
தலைப்பட 1
தலைப்படல் 3
தலைப்படலாம் 1
தலைப்படலாய் 1
தலைப்படில் 3
தலைப்படு 1
தலைப்படும் 7
தலைப்படுமாயிடில் 1
தலைப்படுவார்க்கு 1
தலைப்படுவாரே 1
தலைப்பறி 1
தலைப்பறிகின்றார் 1
தலைப்பெய்த 1
தலைப்பெய்து 2
தலைப்பெய்தும் 1
தலைப்பெய்துமாறே 1
தலைப்பெய்ய 1
தலைப்பெய்யலாமே 1
தலைபட 1
தலைமகள் 1
தலைமகன் 5
தலைமை 1
தலையாய் 1
தலையாய 1
தலையாளே 1
தலையான 1
தலையில் 1
தலையிலே 1
தலையினில் 2
தலையினுள் 1
தலையினோன் 1
தலையும் 2
தலையை 2
தலைவந்தே 1
தலைவரும் 1
தலைவன் 18
தலைவனும் 25
தலைவனுமாய் 5
தலைவனே 1
தலைவனை 15
தலைவாணி 1
தலைவி 8
தலைவி-தன் 1
தலைவிதி 1
தலைவியுமாய் 1
தலைவியை 3
தவ்வி 1
தவ 8
தவகதி-தன்னொடு 1
தவங்களே 1
தவசி 1
தவசியார் 1
தவத்தாரே 1
தவத்திடை 3
தவத்திடையாளர் 1
தவத்தின் 3
தவத்தினில் 1
தவத்தினின் 2
தவத்து 5
தவநெறி 1
தவநெறியே 1
தவம் 51
தவம்செய்து 5
தவம்செய்ய 1
தவம்செய்வதே 1
தவம்புரிவார்கள் 1
தவமாகில் 1
தவமாம் 3
தவமான 1
தவமும் 1
தவமுறு 1
தவமே 1
தவலோகம் 1
தவழ் 2
தவழ்ந்தார் 1
தவழும் 1
தவன் 1
தவன 1
தவா 2
தவிடு 1
தவிர் 1
தவிர்த்தனர் 1
தவிர்ந்து 1
தவிர்ப்பான் 1
தவிர்ப்பிக்கும் 1
தவிர 4
தழல் 7
தழலிடை 1
தழுக்கிய 1
தழுவ 1
தழுவி 4
தழை 1
தழைக்கின்ற 1
தழைத்த 4
தழைத்தது 2
தழைத்திடும் 3
தழைத்து 4
தழைப்ப 1
தழைப்பது 1
தள் 1
தள்ளி 2
தளம் 1
தளர்கின்ற 1
தளர்ந்து 1
தளர்வு 2
தளராது 1
தளி 3
தளிகையே 1
தளிந்தவர்க்கு 1
தளிர் 3
தளிர்க்கும் 1
தளிரும் 1
தளை 1
தற்காமியம் 1
தற்கு 1
தற்குகை 1
தற்குறி 1
தற்கூட்டு 1
தற்கேவலம் 1
தற்கேவலன் 1
தற்சிவ 1
தற்சிவலிங்கமாய் 1
தற்சிவன் 1
தற்சிவானந்தமாம் 1
தற்சுத்தம் 1
தற்பதம் 13
தற்பதமே 1
தற்பர 3
தற்பரக்கூத்தனை 1
தற்பரத்தாளே 1
தற்பரத்தின்-பால் 1
தற்பரத்து 1
தற்பரத்தோடே 1
தற்பரம் 18
தற்பரன் 7
தற்பரனே 1
தற்பராவத்தை 1
தற்பரை 3
தற்பரையாய் 2
தற்பால் 1
தற்புருடம் 1
தற்புருடன் 1
தற்புருடனும் 1
தற்பொருள் 1
தறி 5
தறிய 1
தறியினில் 1
தறியுற 1
தறியோடு 1
தன் 109
தன்-பால் 4
தன்சிவத்து 1
தன்செயல் 1
தன்பால் 1
தன்மனு 1
தன்மை 29
தன்மைகள் 1
தன்மையது 1
தன்மையர் 1
தன்மையள் 1
தன்மையன் 3
தன்மையாரே 1
தன்மையாலும் 1
தன்மையாளரை 1
தன்மையாளனை 2
தன்மையில் 1
தன்மையின் 2
தன்மையும் 8
தன்மையுள் 1
தன்மையே 1
தன்மையை 6
தன்வசம் 2
தன்வழி 11
தன்ற 1
தன்னது 1
தன்னந்தனி 1
தன்னருள் 1
தன்னால் 5
தன்னிட்டு 1
தன்னிட 1
தன்னிடத்து 1
தன்னிடை 3
தன்னில் 20
தன்னிலே 2
தன்னிலை 1
தன்னின் 4
தன்னினில் 4
தன்னுடன் 8
தன்னுள் 3
தன்னுளும் 1
தன்னுளே 1
தன்னுற்ற 1
தன்னை 43
தன்னையும் 12
தன்னையே 1
தன்னொடு 2
தன்னொடும் 3
தன்னோடு 1
தனக்கு 13
தனக்கும் 1
தனக்கே 1
தனஞ்செயன் 3
தனத்தி 1
தனதாதி 1
தனதாம் 2
தனது 9
தனம் 4
தனமும் 1
தனமே 1
தனல் 1
தனாதி 1
தனாது 1
தனி 13
தனிச்சுடர் 6
தனிச்சுடராய் 3
தனித்தன்மை 1
தனித்தனி 1
தனித்து 3
தனிநடம் 3
தனிநாதம் 1
தனிநாயகம் 1
தனிநாயகன் 4
தனிநாயகன்-தன்னை 1
தனிநாயகன்-தனோடு 1
தனிநாயகி 2
தனிநாயகி-தன்னுடன் 1
தனிநாயகி-தன்னையும் 1
தனிநின்ற 1
தனிப்பொருள் 1
தனிமுதல் 1
தனிமையன் 1
தனிமையாம் 1
தனியாமே 1
தனியுற்ற 1
தனியுறு 1
தனில் 7
தனிலிங்கம் 1
தனிவு 1
தனின் 1
தனு 6
தனுவாகும் 1
தனுவின் 1
தனை 15
தனையறிந்தான் 1
தனையறியாமல் 1
தனையுற 1
தனையுறல் 1

தக்க (6)

சந்தி என தக்க தாமரை வாள் முகத்து – திருமந்:27/1
தக்க நல் சத்தியை தான் கூறு செய்ததே – திருமந்:368/4
தக்க வலம் இடம் நாழிகை சாதிக்க – திருமந்:615/3
தரணி சலம் கனல் கால் தக்க வானம் – திருமந்:859/1
தக்க பராவித்தை தான் இருபானேழில் – திருமந்:1175/1
திரு தக்க மாலும் திசைமுகன்-தானும் – திருமந்:2315/3
மேல்


தக்கதே (1)

தான் ஆம் பரவாதனை என தக்கதே – திருமந்:1174/4
மேல்


தக்கவர் (1)

தக்கவர் தாழ்ந்து கிடக்கின்றவாறே – திருமந்:2899/4
மேல்


தக்கன் (3)

தந்தை பிரான் வெகுண்டான் தக்கன் வேள்வியை – திருமந்:353/1
அரி பிரமன் தக்கன் அருக்கன் உடனே – திருமந்:358/1
விளிந்தான் அது தக்கன் வேள்வியை வீய – திருமந்:361/3
மேல்


தக்கன்-தன் (2)

தக்கன்-தன் வேள்வி தகர்த்த நல் வீரர்-பால் – திருமந்:370/1
தக்கன்-தன் வேள்வியில் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:370/2
மேல்


தக்கன (2)

தனிவு இனி நாதன்-பால் தக்கன செய்யில் – திருமந்:2609/3
தான் ஆம் பறவை வனம் என தக்கன
தான் ஆன சோடச மார்க்கம் தான் நின்றிடில் – திருமந்:2664/2,3
மேல்


தக்கார் (1)

தக்கார் உரைத்த தவநெறியே சென்று – திருமந்:2815/2
மேல்


தக்கு (1)

தக்கு எழு ஓரும் திரம் சொல்ல சொல்லவே – திருமந்:1175/2
மேல்


தக (1)

நல தக வேண்டில் அ நாரி உதர – திருமந்:1955/2
மேல்


தகர்த்த (1)

தக்கன்-தன் வேள்வி தகர்த்த நல் வீரர்-பால் – திருமந்:370/1
மேல்


தகர்த்து (1)

கரும்பு தகர்த்து கடைக்கொண்ட நீர் போல் – திருமந்:180/2
மேல்


தகளி (1)

தூண்டா விளக்கின் தகளி நெய் சோர்தலும் – திருமந்:2978/2
மேல்


தகா (1)

வீய தகா விந்து ஆக விளையுமே – திருமந்:1812/4
மேல்


தகார (1)

கூறும் பொருளில் தகார உகாரங்கள் – திருமந்:765/1
மேல்


தகு (8)

விட்டு பிடிப்பது என் மே தகு சோதியை – திருமந்:289/1
அ தகு தொண்டர் அருள் வேடத்து ஆகுவோர் – திருமந்:1446/2
ஆக தகு கிரி ஆதி சரியை ஆம் – திருமந்:1465/2
பொய் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர் – திருமந்:1578/3
சத்தி நல் பீடம் தகு நல்ல ஆன்மா – திருமந்:1758/1
சத்தி நல் கண்டம் தகு வித்தை தான் ஆகும் – திருமந்:1758/2
ஆக தகு வேத கேசரி சாம்பவி – திருமந்:1897/3
தனை மாற்றி ஆற்ற தகு ஞானி தானே – திருமந்:2612/4
மேல்


தகுகுணம் (1)

தாமதம் காமியம் ஆகி தகுகுணம்
மா மலம் மூன்றும் அகார உகாரத்தோடு – திருமந்:2494/1,2
மேல்


தகுதலை (1)

தாணுவும் மேவி தகுதலை பெய்தது – திருமந்:2929/2
மேல்


தகுதி (1)

தத்தம் சமய தகுதி நில்லாதாரை – திருமந்:247/1
மேல்


தகுநட்டம் (1)

தானே தனக்கு தகுநட்டம் தான் ஆகும் – திருமந்:901/1
மேல்


தகும் (9)

ஓத தகும் அறம் எல்லாம் உள தர்க்க – திருமந்:51/2
எய் தகும் இந்தியம் ஈட்டியே வாட்டலும் – திருமந்:228/2
தற்பரம் ஆக தகும் தண் சமாதியே – திருமந்:628/4
சமாதி செய்வார்க்கு தகும் பல யோகம் – திருமந்:631/1
உன்ன தகும் சுத்த சைவர் உபாயமே – திருமந்:1432/4
சத்தி நல் லிங்கம் தகும் சிவ தத்துவம் – திருமந்:1758/3
ஓத தகும் எட்டு யோகாந்த அந்தமும் – திருமந்:2370/3
தானே உலகில் தலைவன் என தகும்
தானே உலகுக்கு ஓர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:2598/1,2
தானாம் பரற்கும் உயிர்க்கும் தகும் இச்சை – திருமந்:2803/2
மேல்


தகுமனம் (1)

சத்தமும் சத்த மனனும் தகுமனம்
உய்த்த உணர்வு உணர்த்தும் அகந்தையும் – திருமந்:1468/1,2
மேல்


தகுவோன் (1)

சத்தியில் இச்சை தகுவோன் சற்சீடனே – திருமந்:1697/4
மேல்


தகை (1)

தகை இல்லை தானும் சலம் அது ஆமே – திருமந்:1304/4
மேல்


தகைத்து (1)

தேசம் ஒன்று இன்றி தகைத்து இழைக்கின்றார் – திருமந்:2696/2
மேல்


தகைந்தால் (1)

நடந்த செந்தாமரை நாதம் தகைந்தால்
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ – திருமந்:2484/2,3
மேல்


தகைந்துகொண்டானே (1)

தட்டான் அதனை தகைந்துகொண்டானே – திருமந்:2876/4
மேல்


தகைப்பு (1)

தன்னிட்டு எழுந்த தகைப்பு அற பின் நிற்க – திருமந்:1282/3
மேல்


தகைமைத்தே (1)

காரணம் இன்றியே காட்டும் தகைமைத்தே – திருமந்:2576/4
மேல்


தகைமையின் (1)

கல்லேன் அரன்நெறி அறியா தகைமையின்
வல்லேன் வழங்கும் பொருளே மனத்தினுள் – திருமந்:313/2,3
மேல்


தகையானை (1)

அறிவு அதனோடே அ ஆண் தகையானை
செறிவது தேவர்க்கு தேவர் பிரானை – திருமந்:2645/2,3
மேல்


தங்க (1)

தங்க இருப்ப தலைவனும் ஆமே – திருமந்:558/4
மேல்


தங்கள் (3)

பிரமன் மால் தங்கள் தம் பேதைமையாலே – திருமந்:372/2
கொண்டவன் அன்றி நின்றான் தங்கள் கோவே – திருமந்:2388/4
திகழ்வு ஒழிந்தார் தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:2669/3
மேல்


தங்களில் (1)

தங்களில் பொன் இடை வெள்ளி தாழா முனம் – திருமந்:836/3
மேல்


தங்களின் (1)

தங்களின் மேவி சடங்கு செய்தாரே – திருமந்:1191/4
மேல்


தங்கா (1)

தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி – திருமந்:1666/3
மேல்


தங்காதவர்களுக்கு (1)

ஆவது அறிந்து அன்பு தங்காதவர்களுக்கு
ஈவ பெரும் பிழை என்று கொளீரே – திருமந்:506/3,4
மேல்


தங்காது (3)

நன் மார்க்கமும் குன்றி ஞானமும் தங்காது
தொன் மார்க்கம் ஆய துறையும் மறந்திட்டு – திருமந்:535/2,3
தானே அருளால் சிவயோகம் தங்காது
தானே அ காமாதி தங்குவோனும் உட்கும் – திருமந்:1938/1,2
சாக்கிராதீதம் பராவத்தை தங்காது
ஆக்கு பரோபாதியாம் உபசாந்தத்தை – திருமந்:2254/2,3
மேல்


தங்கார் (2)

தங்கார் சிவனடியார் சரீரத்திடை – திருமந்:1890/2
தங்கார் சிவனை தலைப்படுவாரே – திருமந்:1890/4
மேல்


தங்கி (6)

தங்கி கொடுக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:828/4
அருள் தங்கி அ சிவம் ஆவது வீடே – திருமந்:979/4
தளர்வு இல் பிதிர் பதம் தங்கி சசியுள் – திருமந்:1902/3
தான் இ வகையே புவியோர் நெறி தங்கி
ஆன சிவயோகத்து ஆமாறாம் அ விந்து – திருமந்:1904/1,2
அரன் முதலாம் மாயை தங்கி சுழுனை – திருமந்:2260/2
தங்கி நின்றான் தனிநாயகன் எம் இறை – திருமந்:2837/3
மேல்


தங்கிய (4)

தங்கிய தாரகை ஆகும் சசி பானு – திருமந்:858/2
தங்கிய அதுவே சகலமும் ஆமே – திருமந்:864/4
தங்கிய சாரூபம் தான் எட்டாம் யோகமாம் – திருமந்:1510/1
தங்கிய தொந்தி எனும் தாள ஒத்தினில் – திருமந்:2735/2
மேல்


தங்கியே (1)

தான் அற மோன சமாதியுள் தங்கியே
தான் அவன் ஆகும் பரகாயம் சாராதே – திருமந்:1906/2,3
மேல்


தங்கில் (1)

தானே அதிகாரம் தங்கில் சடம் கெடும் – திருமந்:1938/3
மேல்


தங்கினோர்க்கு (1)

சமாது இயம் ஆதியில் தங்கினோர்க்கு அன்றே – திருமந்:618/3
மேல்


தங்கு (5)

தங்கு மிகாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம் – திருமந்:87/3
தங்கு நவசக்கரம் ஆகும் தரணிக்கே – திருமந்:858/4
நாட்குற நான் தங்கு நல் பாசம் நண்ணுமே – திருமந்:2420/4
தங்கு பயம் தரு நீலமும் உடன் – திருமந்:2780/3
தங்கு புக்கார் சிலர் தாபதர் தாமே – திருமந்:2930/4
மேல்


தங்குதல் (1)

சாயுச்சியம் உபசாந்தத்து தங்குதல்
சாயுச்சியம் சிவம் ஆதல் முடிவு இலா – திருமந்:1513/2,3
மேல்


தங்கும் (13)

தங்கும் படித்து அவன் தாள் உணர் தேவர்கள் – திருமந்:341/2
விஞ்ஞானர் மாயையில் தங்கும் இருமலர் – திருமந்:498/2
சார்வது அறிந்து அன்பு தங்கும் அவர்க்கு அன்றி – திருமந்:506/2
தங்கும் சசியால் தாமம் ஐந்து ஐந்து ஆகி – திருமந்:862/2
தங்கும் அவள் மனை தான் அறிவாயே – திருமந்:1177/4
பூங்கிளி தங்கும் புரிகுழலாள் அன்று – திருமந்:1244/3
நீ தங்கும் அங்க நியாசம்-தனை பண்ணி – திருமந்:1311/3
சாலோகம் சாமீபம் தங்கும் சரியையால் – திருமந்:1507/2
தங்கும் சன்மார்க்கம் தனில் அன்றி கைகூடா – திருமந்:1510/2
சத்திய ஞானத்தால் தங்கும் தவங்களே – திருமந்:1659/4
தங்கும் சிவஞானிக்கு எங்குமாம் தற்பரம் – திருமந்:1909/2
தாவிய மாயையில் தங்கும் பிரளயம் – திருமந்:2231/1
தங்கும் சிவனருள்-தன் விளையாட்டு அதே – திருமந்:2722/4
மேல்


தங்குமே (2)

சாக்கிரா தீதம் பரன் உண்மை தங்குமே – திருமந்:2212/4
தானே அறிந்து சிவத்துடன் தங்குமே – திருமந்:2329/4
மேல்


தங்குவோனும் (1)

தானே அ காமாதி தங்குவோனும் உட்கும் – திருமந்:1938/2
மேல்


தங்கை (1)

ஆதி விதம் மிக தண் தந்த மால் தங்கை
நீதி மலரின் மேல் நேரிழை நாமத்தை – திருமந்:1069/1,2
மேல்


தச்சிது (1)

தச்சிது ஆக சமைந்த இ மந்திரம் – திருமந்:1369/3
மேல்


தச்சும் (1)

தச்சும் அவனே சமைக்க வல்லானே – திருமந்:442/4
மேல்


தச (1)

புட்டி பட தச நாடியும் பூரித்து – திருமந்:574/2
மேல்


தசாங்கமும் (1)

தான் ஆம் தசாங்கமும் வேறு உள்ள தானே – திருமந்:2664/4
மேல்


தசி (8)

அயர்வு அற்று அறி தொந்த தசி அதனால் – திருமந்:2402/2
இனதாகும் தொந்த தசி பதத்து ஈடே – திருமந்:2466/4
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் காமியம் ஆதி – திருமந்:2489/1
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் தாமதம் ஆதி – திருமந்:2489/2
ஏகிய தொந்த தசி என்ப மெய்யறிவு – திருமந்:2493/3
மேவு சிவ துரிய தசி மெய்ப்பதம் – திருமந்:2568/3
வீறான தொந்த தசி தத்துவ மசியே – திருமந்:2569/4
ஆருப சாந்தமே தொந்த தசி என்ப – திருமந்:2570/3
மேல்


தசியத்துள் (1)

நிற்ப தசியத்துள் நேரிழையாள் பதம் – திருமந்:2439/2
மேல்


தசியதே (1)

தாமாம் துரியமும் தொந்த தசியதே – திருமந்:2494/4
மேல்


தசியும் (1)

துவந்த தசியே தொந்த தசியும்
அவை மன்னா வந்து வய தேகம் ஆன – திருமந்:2571/1,2
மேல்


தசியே (2)

சொல் பதம் ஆகும் தொந்த தசியே – திருமந்:2488/4
துவந்த தசியே தொந்த தசியும் – திருமந்:2571/1
மேல்


தசியை (1)

தொந்த தசியை அ வாசியில் தோற்றியே – திருமந்:2490/1
மேல்


தசிவாசி (1)

உம்பர் உரை தொந்த தசிவாசி ஆமே – திருமந்:2492/4
மேல்


தசை (1)

என்பில் கொளுவி இசைந்துறு தோல் தசை
முன்பில் கொளுவி முடிகுவது ஆமே – திருமந்:432/3,4
மேல்


தஞ்சம் (3)

திருவடியே தஞ்சம் உள் தெளிவார்க்கே – திருமந்:138/4
தஞ்சம் இது என்று சாற்றுகின்றேனே – திருமந்:980/4
தஞ்சம் என்று எண்ணி தன் சேவடி போற்றுவார்க்கு – திருமந்:1109/3
மேல்


தட்ட (1)

கல் ஒளி மா நிறம் சோபை கதிர் தட்ட
நல்ல மணி ஒன்றின் ஆடி ஒண் முப்பதம் – திருமந்:2483/1,2
மேல்


தட்டத்து (1)

தட்டத்து நீரிலே தாமரை பூத்தது – திருமந்:2904/1
மேல்


தட்டாது (1)

தட்டாது ஒழிவது ஓர் தத்துவம் தானே – திருமந்:2470/4
மேல்


தட்டான் (4)

தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க்கு உரைத்திலன் – திருமந்:486/2
தட்டான் அகத்தில் தலை ஆன மச்சின் மேல் – திருமந்:2876/1
தட்டான் அதனை தகைந்துகொண்டானே – திருமந்:2876/4
தளிர்க்கும் ஒரு பிள்ளை தட்டான் அகத்தில் – திருமந்:2924/1
மேல்


தட்டானார் (1)

கள்ள தட்டானார் கரி இட்டு மூடினார் – திருமந்:834/2
மேல்


தட்டினால் (1)

யாமுற்ற தட்டினால் ஐந்து உண்ணலாமே – திருமந்:2932/4
மேல்


தட்டு (1)

தட்டு ஒக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும் – திருமந்:1781/3
மேல்


தட்பமும் (1)

ஆகின்ற சந்திரன் தட்பமும் ஆயிடும் – திருமந்:685/2
மேல்


தட (5)

தானே தட வரை தண் கடம் ஆமே – திருமந்:10/4
தாங்கி இருபது தோளும் தட வரை – திருமந்:350/1
தலைவி தட முலை மேல் நின்ற தையல் – திருமந்:1060/1
தொடி ஆர் தட கை சுகோதய சுந்தரி – திருமந்:1151/1
தாங்கிய நாபி தட மலர் மண்டலத்து – திருமந்:1386/1
மேல்


தடம் (4)

பிள்ளை தடம் உள்ளே பேச பிறந்தது – திருமந்:1117/2
பின் அறிவு ஆகும் பிரான் அறி அ தடம்
செந்நெறி ஆகும் சிவகதி சேர்வார்க்கு – திருமந்:1228/2,3
காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் தடம் எங்கும் – திருமந்:1283/2
தன் வலியாலே தடம் கடல் ஆமே – திருமந்:3023/4
மேல்


தடம்கொண்ட (1)

தடம்கொண்ட சாரல் தழல் முருடு ஏறி – திருமந்:2086/3
மேல்


தடி (1)

மேவும் தடி கொண்டு சொல்லும் விழி பெற – திருமந்:2169/3
மேல்


தடிந்திட்டு (1)

தலையை தடிந்திட்டு தான் அங்கி இட்டு – திருமந்:340/2
மேல்


தடுக்க (1)

தாழ துடக்கி தடுக்க இல்லாவிடில் – திருமந்:208/3
மேல்


தடுப்பார் (1)

தாமரை நூல் போல் தடுப்பார் பரத்தொடும் – திருமந்:2562/1
மேல்


தடுமாற்றம் (1)

சமைந்து ஒழிந்தேன் தடுமாற்றம் ஒன்று இல்லை – திருமந்:2993/2
மேல்


தடை (1)

தடை அவை ஆறேழும் தண் சுடர் உள்ளே – திருமந்:665/3
மேல்


தண் (36)

தானே தட வரை தண் கடம் ஆமே – திருமந்:10/4
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/2
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:72/3
சீர் உடையாள் சிவன் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:78/3
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவன் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:79/2
தண் நின்ற தாளை தலைக்காவல் முன் வைத்து – திருமந்:113/2
தழைக்கின்ற செந்தளிர் தண் மலர் கொம்பில் – திருமந்:187/1
தாது இரண்டு ஆகிய தண் அம் பறவைகள் – திருமந்:217/3
தண் சுடர் ஓம தலைவனும் ஆமே – திருமந்:221/4
தண் கடல் விட்டது அமரரும் தேவரும் – திருமந்:364/1
தாணுவும் ஞாயிறும் தண் மதியும் கடந்து – திருமந்:374/3
தான் ஒரு காலம் தண் மழையாய் நிற்கும் – திருமந்:415/3
தான் ஒரு காலம் தண் மாயனும் ஆமே – திருமந்:415/4
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/2
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:553/3
தற்பரம் ஆக தகும் தண் சமாதியே – திருமந்:628/4
தரும் தண் முழவம் குழலும் இயம்ப – திருமந்:634/3
தடை அவை ஆறேழும் தண் சுடர் உள்ளே – திருமந்:665/3
தண் மதி பானு சரி பூமியே சென்று – திருமந்:875/1
தண் மதி வீழ் அளவில் கணம் இன்றே – திருமந்:875/4
சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:881/3
தானே எழுகுணம் தண் சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:939/1
ஆதி விதம் மிக தண் தந்த மால் தங்கை – திருமந்:1069/1
ஆவின் கிழத்தி நல் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:1122/1
தார் மேல் உறைகின்ற தண் மலர் நான் முகன் – திருமந்:1130/1
தானே வடவரை தண் கடல் கண்ணே – திருமந்:1165/4
தாவிய நல் பத தண் மதியம் கதிர் – திருமந்:1195/2
தண் அமர் கூபம் தழைத்தது காணுமே – திருமந்:1396/4
தண் சுடராய் எங்கும் தற்பரம் ஆமே – திருமந்:1716/4
கழிப்படும் தண் கடல் கௌவை உடைத்து – திருமந்:1835/1
கலத்தின் மலத்தை தண் சீதத்தை பித்தை – திருமந்:1955/3
சந்திரன் சார்புற தண் அமுது ஆமே – திருமந்:1958/4
தானே உலகுக்கு தண் சுடர் ஆகுமே – திருமந்:1978/4
போற்றிசெய் அம் தண் கயிலை பொருப்பனை – திருமந்:2105/1
சாரும் திலை வன தண் மா மலையத்தூடு – திருமந்:2747/3
ஒதுங்கிய தண் கடல் ஓதம் உலவ – திருமந்:2914/2
மேல்


தண்டதாம் (1)

சவ்வினம் மூன்றும் தழைத்திடும் தண்டதாம்
இ இனம் மூன்றும் இராசிகள் எல்லாம் – திருமந்:1269/3,4
மேல்


தண்டம் (3)

மேல் கொண்டு தண்டம் செய் வேந்தன் கடனே – திருமந்:246/4
மெய் தண்டம் செய்வது அ வேந்தன் கடனே – திருமந்:247/4
ஏதல் இல் யோகபட்டம் தண்டம் ஈரைந்தே – திருமந்:1664/4
மேல்


தண்டமும் (2)

எ தண்டமும் செய்யும் அம்மை இல் இம்மைக்கே – திருமந்:247/3
தண்டமும் தான் ஆக அகத்தின் உள் ஆமே – திருமந்:2219/4
மேல்


தண்டலை (1)

தண்டலை மேல் நின்ற தையல் நல்லாளே – திருமந்:1102/4
மேல்


தண்டால் (1)

தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல் போல் – திருமந்:2163/2
மேல்


தண்டி (1)

உறுவது அறி தண்டி ஒண் மணல் கூட்டி – திருமந்:351/1
மேல்


தண்டின் (1)

சுருங்கிய தண்டின் சுழுனையின் ஊடே – திருமந்:2528/3
மேல்


தண்டினில் (1)

தண்டினில் சாத்தவி சாம்பவி ஆதனம் – திருமந்:2771/2
மேல்


தண்டு (5)

பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
தண்டு ஒருகாலும் தளராது அங்கமே – திருமந்:827/4
தண்டு அகத்து உள்ளவை தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:1385/4
சூலம் தண்டு ஒள் வாள் சுடர் பறை ஞானமாய் – திருமந்:1398/1
தண்டு அறு சிந்தை தபோதனர் தாம் மகிழ்ந்து – திருமந்:1858/1
மேல்


தண்டுடன் (3)

தண்டுடன் ஓடி தலைப்பட்ட யோகிக்கு – திருமந்:612/2
தண்டுடன் ஓடி தலைப்பெய்த யோகிக்கு – திருமந்:752/1
பரிந்த இ தண்டுடன் அண்டம் பரிய – திருமந்:817/2
மேல்


தண்டும் (1)

வீணையும் தண்டும் விரவி இசை முரல் – திருமந்:2929/1
மேல்


தண்டுலமாய் (1)

தாணுவை ஒவ்வாமல் தண்டுலமாய் நிற்கும் – திருமந்:2192/3
மேல்


தண்டே (1)

பூவில் இருந்திடும் புண்ணிய தண்டே – திருமந்:751/4
மேல்


தண்டோடே (1)

தாறு படாமல் தண்டோடே தலைப்படில் – திருமந்:883/2
மேல்


தண்ணவனாய் (1)

தண்ணவனாய் அது தன்மையின் நிற்பது ஓர் – திருமந்:3037/3
மேல்


தண்ணிதாய் (1)

தளி அறிவாளர்க்கு தண்ணிதாய் தோன்றும் – திருமந்:510/1
மேல்


தண்ணிய (1)

தண்ணிய மானை வளர்த்திடும் சத்தியும் – திருமந்:387/2
மேல்


தண்ணியன் (2)

தீயினும் வெய்யன் புனலினும் தண்ணியன்
ஆயினும் ஈசன் அருள் அறிவார் இல்லை – திருமந்:8/1,2
தண்ணியன் ஆகி தரணி முழுதுக்கும் – திருமந்:1343/3
மேல்


தண்ணீரும் (1)

சோலை தண்ணீரும் உடைத்து எங்கள் நாட்டிடை – திருமந்:2959/2
மேல்


தண்மை (2)

அம் தண்மை பூண்ட அருமறை அந்தத்து – திருமந்:234/1
சற்குணம் வாய்மை தயா விவேகம் தண்மை
சற்குரு பாதமே சாயை போல் நீங்காமே – திருமந்:1703/1,2
மேல்


தணந்த (1)

சத்தும் அசத்தும் தணந்த பராபரை – திருமந்:1430/2
மேல்


தணந்தவர் (1)

சத்தும் அசத்தும் தணந்தவர் தான் ஆகி – திருமந்:1431/1
மேல்


தணந்து (1)

தணந்து எழு சக்கரம் தான் தருவாளே – திருமந்:1373/4
மேல்


தணப்பவை (1)

சாரியல் ஆயவை தாமே தணப்பவை
வாரி வைத்து ஈசன் மலம் அறுத்தானே – திருமந்:2234/3,4
மேல்


தணவாதால் (1)

தன்னை அறிந்தும் பிறவி தணவாதால்
அன்ன வியாத்தன் அமலன் என்று அறிதியே – திருமந்:2279/3,4
மேல்


தணி (1)

தணி முச்சொருபாதி சத்தியாதி சார – திருமந்:2482/3
மேல்


தணிக்கின்றவாறே (1)

அது இது நெஞ்சில் தணிக்கின்றவாறே – திருமந்:1503/4
மேல்


தணிக்கும் (1)

தால் தந்து பாசம் தணிக்கும் அவன் சத்தே – திருமந்:2049/4
மேல்


தணிகினும் (1)

தணிகினும் மண்ணுடல் அண்ணல் செய்வானே – திருமந்:420/4
மேல்


தணிந்த (1)

தணிந்த அ பஞ்சினும் தான் நொய்யது ஆகி – திருமந்:673/3
மேல்


தணிந்து (3)

தணிந்து எழு நாதங்கள் தாம் இவை பத்தும் – திருமந்:606/3
தணிந்து எண் திசை சென்று தாபித்தவாறே – திருமந்:640/4
தணிந்து நின்றேன் சிவன் தன்மை கண்டேனே – திருமந்:2972/4
மேல்


தணிப்பான் (1)

குதம் செய்யும் அங்கியின் கோபம் தணிப்பான்
விதம் செய்யும் ஆறே விதித்து ஒழிந்தானே – திருமந்:462/3,4
மேல்


தணிபவர் (1)

தணிபவர் நெஞ்சினுள் தன்னருள் ஆகி – திருமந்:1377/3
மேல்


தணியவும் (1)

தானே கழறி தணியவும் வல்லனாய் – திருமந்:1341/1
மேல்


தணிவில் (1)

தணிவில் பரம் ஆகி சார் மு துரிய – திருமந்:2468/3
மேல்


தணிவு (1)

தணிவு அற நின்றான் சராசரம் தானே – திருமந்:2010/4
மேல்


தத்தம் (2)

தத்தம் சமய தகுதி நில்லாதாரை – திருமந்:247/1
துன்னுவர் தத்தம் தொழிற்கு அளவு ஆகவே – திருமந்:2227/4
மேல்


தத்தும் (1)

தத்தும் வினை கடல் சாராது காணுமே – திருமந்:1451/4
மேல்


தத்துவ (25)

தத்துவ ஞானம் உரைத்தது தாழ்வரை – திருமந்:98/1
பத்தினி பத்தர்கள் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:532/1
ஒன்று அது ஆகிய தத்துவ நாயகி – திருமந்:698/1
தனம் அது ஆகிய தத்துவ ஞானம் – திருமந்:816/3
தானே பரஞ்சுடர் தத்துவ கூத்துக்கு – திருமந்:889/3
தானே ரீங்கார தத்துவ கூத்துக்கு – திருமந்:901/3
தருவழி ஆகிய தத்துவ ஞானம் – திருமந்:1374/1
தத்துவ நாலேழ் என உன்னத்தக்கதே – திருமந்:2176/4
தத்துவ பேதம் சமைத்து கருவியும் – திருமந்:2211/3
தத்துவ ஞானம் தலைப்பட்டவர்கட்கே – திருமந்:2330/1
தத்துவ ஞானம் தலைப்படலாய் நிற்கும் – திருமந்:2330/2
தத்துவ ஞானத்து தான் அவன் ஆகவே – திருமந்:2330/3
தத்துவ ஞானம் தந்தான் தொடங்குமே – திருமந்:2330/4
சார்ந்தவர் மெய்ஞ்ஞான தத்துவ சாத்தியர் – திருமந்:2347/2
தான் இன்றி தான் ஆக தத்துவ சுத்தமே – திருமந்:2348/4
ஓவி விடும் தத்துவ மசி உண்மையே – திருமந்:2568/4
வீறான தொந்த தசி தத்துவ மசியே – திருமந்:2569/4
தவமுறு தத்துவ மசி வேதாந்த – திருமந்:2571/3
தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:2610/3
தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:2611/1
தத்துவ சுத்தி தலைப்பட்டு தன் பணி – திருமந்:2633/2
நவம் ஆன தத்துவ நாதாந்தம் ஆட – திருமந்:2791/3
தத்துவ ஞானத்தின் தன்மை அறிந்த பின் – திருமந்:2817/3
தத்துவ ஞானிகள் தன்மை குன்றாரே – திருமந்:2847/4
தலைவனை நாடு-மின் தத்துவ நாதன் – திருமந்:3012/2
மேல்


தத்துவங்களே (1)

செய்திடும் மாறாது சேர் தத்துவங்களே – திருமந்:1924/4
மேல்


தத்துவத்தாரே (1)

தவம் மிக்கு உணர்ந்தவர் தத்துவத்தாரே – திருமந்:2395/4
மேல்


தத்துவத்தால் (1)

சத்தம் முதல் ஐந்தும் தத்துவத்தால் நீங்கி – திருமந்:2373/2
மேல்


தத்துவத்து (3)

ஆகமும் ஆறாறு தத்துவத்து அப்பால் ஆம் – திருமந்:1714/2
ஆறாறு தத்துவத்து அப்புறத்து அ பரம் – திருமந்:2447/1
தவம் ஆன மும்முத்தி தத்துவத்து அயிக்கியத்துவமாகிய – திருமந்:2476/2
மேல்


தத்துவத்துள் (1)

தன்மை வல்லோனை தத்துவத்துள் நலத்தினை – திருமந்:2642/1
மேல்


தத்துவத்துளும் (1)

வல்லார் அறத்தும் தத்துவத்துளும் ஆயினோர் – திருமந்:314/2
மேல்


தத்துவத்தை (1)

செறிவார் பெறுவர் சிலர் தத்துவத்தை
நெறிதான் மிக மிக நின்று அருள்செய்யும் – திருமந்:545/2,3
மேல்


தத்துவநாயகி (4)

நின்றன தத்துவநாயகி தன்னுடன் – திருமந்:679/1
தானே எழுந்த அ தத்துவநாயகி
ஊனே வழிசெய்து எம் உள்ளே இருந்திடும் – திருமந்:719/1,2
தானே எழுந்த இ தத்துவநாயகி
வான் நேர் எழுந்து மதியை விளக்கினள் – திருமந்:1132/1,2
கொண்ட இ தத்துவநாயகி ஆனவள் – திருமந்:1391/2
மேல்


தத்துவநாயகி-தன்னை (1)

வணங்கிடும் தத்துவநாயகி-தன்னை
நலங்கிடு நல் உயிர் ஆனவை எல்லாம் – திருமந்:1340/1,2
மேல்


தத்துவம் (52)

சதாசிவம் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம் – திருமந்:76/1
தத்துவம் நீக்கி மருள் நீக்கி தான் ஆகி – திருமந்:334/1
நவம் ஆன தத்துவம் நாடி கண்டோரே – திருமந்:497/4
தலைப்பட்டு இருந்திட தத்துவம் கூடும் – திருமந்:629/1
போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகலதாய் – திருமந்:674/2
தன் பொருள் ஆகிய தத்துவம் கூடிட – திருமந்:676/2
பண்டை அ ஈசன் தத்துவம் ஆகுமே – திருமந்:684/4
காமரு தத்துவம் ஆனது வந்த பின் – திருமந்:691/1
அங்க புணர்ச்சியும் ஆகின்ற தத்துவம்
அங்கத்தில் விந்து வருகின்ற போகத்து – திருமந்:828/1,2
தவம் ஒன்று இலாதன தத்துவம் ஆகும் – திருமந்:984/2
கொண்ட இ தத்துவம் உள்ளே கலந்து எழ – திருமந்:1029/3
சாதியும் பேதமும் தத்துவம் ஆய் நிற்பள் – திருமந்:1121/3
காண்பதம் தத்துவம் நாலுள் நயனமும் – திருமந்:1297/3
தான் என்று நான் என்ற தத்துவம் நல்கலால் – திருமந்:1441/3
சாற்ற அரிது ஆகிய தத்துவம் சிந்தித்தால் – திருமந்:1442/1
சாற்றும் சன்மார்க்கமாம் தற்சிவ தத்துவம்
தோற்றங்கள் ஆன சுருதி சுடர் கண்டு – திருமந்:1477/1,2
நவம் ஆன தத்துவம் நல் முத்தி நண்ணும் – திருமந்:1580/3
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு ஆகும் தத்துவம்
தான் என்று அவன் என்று இரண்டும் தனில் கண்டு – திருமந்:1607/1,2
தமிழ் மண்டலம் ஐந்தும் தத்துவம் ஆமே – திருமந்:1646/4
தத்துவம் உன்னி தலை படாது அவ்வாறு – திருமந்:1688/3
ஆகிய அக்கரம் ஐம்பது தத்துவம்
ஆகும் உடம்புக்கும் ஆறந்தம் ஆமே – திருமந்:1710/3,4
தத்துவம் எல்லாம் சகலமுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1738/3
தத்துவம் ஆகும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1738/4
தத்துவம் பூருவம் தற்புருடன் சிரம் – திருமந்:1741/3
சத்தி நல் லிங்கம் தகும் சிவ தத்துவம்
சத்தி நல் ஆன்மா சதாசிவம் தானே – திருமந்:1758/3,4
நவம் ஆன தத்துவம் நாடகிலாரே – திருமந்:2021/4
ஆயத்தவர் தத்துவம் உணர்ந்து தாம் கற்ற – திருமந்:2053/3
தன் முதல் ஆகிய தத்துவம் ஆமே – திருமந்:2082/4
விளங்கிடும் அ வழி தத்துவம் நின்றே – திருமந்:2177/4
ஆகின்ற ஆறாறு அருஞ்சைவர் தத்துவம்
ஆகின்ற நாலேழ் வேதாந்தி வயிணவர்க்கு – திருமந்:2179/2,3
தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஏழ் கோடி – திருமந்:2184/1
ஏதம் இல் ஈசன் நல் வித்தியா தத்துவம்
போதம் கலை காலம் நியதி மா மாயை – திருமந்:2190/2,3
தன்-பால் தனை அறி தத்துவம் தானே – திருமந்:2237/4
ஆனந்த தத்துவம் அண்டாசனத்தின் மேல் – திருமந்:2298/1
தான் அந்தம் இல்லாத தத்துவம் ஆனவை – திருமந்:2298/3
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு என்பர் தத்துவம்
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு அற்ற தன்மையை – திருமந்:2348/1,2
தத்துவம் ஆகும் சகள அகளங்கள் – திருமந்:2396/1
தத்துவம் ஆம் விந்து நாதம் சதாசிவம் – திருமந்:2396/2
தத்துவம் ஆகும் சீவன்-தன் தற்பரம் – திருமந்:2396/3
தத்துவம் ஆம் சிவசாயுச்சியமே – திருமந்:2396/4
வைச்ச கலாதி வரு தத்துவம் கெட – திருமந்:2456/1
ஆறாம் உபாதி அனைத்து ஆகும் தத்துவம்
பேறாம் பர ஒளி தூண்டும் பிரகாசமாய் – திருமந்:2461/2,3
தட்டாது ஒழிவது ஓர் தத்துவம் தானே – திருமந்:2470/4
முன் சொன்ன ஒன்பானின் முன்னுறு தத்துவம்
தன் சொல்லில் எண்ணத்தகா ஒன்பான் வேறு உள – திருமந்:2540/1,2
சோதி பரம் உயிர் சொல்லும் நல் தத்துவம்
ஓதும் கலை மாயை ஓர் இரண்டு ஓர் முத்தி – திருமந்:2543/2,3
நன்பால் பயிலும் நவ தத்துவம் ஆதி – திருமந்:2545/2
அண்டங்கள் தத்துவம் ஆகி சதாசிவம் – திருமந்:2771/1
தத்துவம் ஆட சதாசிவம் தான் ஆட – திருமந்:2789/1
தத்துவம் எங்கு உண்டு தத்துவன் அங்கு உண்டு – திருமந்:2817/1
தத்துவம் எங்கு இல்லை தத்துவன் அங்கு இல்லை – திருமந்:2817/2
சத்தியுள் நின்றோர்க்கு தத்துவம் கூடலால் – திருமந்:2862/3
தனை ஆய்ந்து இருப்பது தத்துவம் தானே – திருமந்:2956/4
மேல்


தத்துவமாய் (7)

தானே உடல் உயிர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:412/2
தானே பரஞ்சுடர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:889/1
தனை அடைந்தோர்க்கு எல்லாம் தத்துவமாய் நிற்பள் – திருமந்:1123/2
தத்துவமாய் அல்லவாய சகலத்தள் – திருமந்:1176/2
தாரமும் ஆகுவள் தத்துவமாய் நிற்பள் – திருமந்:1179/1
தானே உலகுக்கு ஓர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:2598/2
தானே உடல் உயிர் தத்துவமாய் நிற்கும் – திருமந்:2967/2
மேல்


தத்துவமாவது (3)

தத்துவமாவது அருவம் சராசரம் – திருமந்:1738/1
தத்துவமாவது உருவம் சுகோதயம் – திருமந்:1738/2
தத்துவமாவது அகார எழுத்தே – திருமந்:2180/4
மேல்


தத்துவமானது (1)

தத்துவமானது தன்வழி நின்றிடில் – திருமந்:2180/1
மேல்


தத்துவமுடன் (1)

நாலாறு உடன் புருடன் நல் தத்துவமுடன்
வேறான ஐயைந்து மெய் புருடன் பரம் – திருமந்:2172/1,2
மேல்


தத்துவமே (1)

வேறான நாலேழு வேதாந்த தத்துவமே – திருமந்:2172/4
மேல்


தத்துவர் (1)

தாம் அறிவார் சில தத்துவர் ஆவர்கள் – திருமந்:251/3
மேல்


தத்துவன் (4)

தலைப்படலாம் எங்கள் தத்துவன் தன்னை – திருமந்:2666/1
தத்துவம் எங்கு உண்டு தத்துவன் அங்கு உண்டு – திருமந்:2817/1
தத்துவம் எங்கு இல்லை தத்துவன் அங்கு இல்லை – திருமந்:2817/2
தத்துவன் அங்கே தலைப்படும் தானே – திருமந்:2817/4
மேல்


தத்துவன்-தன்னை (1)

தலைப்படும் காலத்து தத்துவன்-தன்னை
விலக்குறின் மேலை விதி என்றும் கொள்க – திருமந்:2668/1,2
மேல்


தத்துவனாய் (1)

தானே உலகுக்கு தத்துவனாய் நிற்கும் – திருமந்:1978/1
மேல்


தத்துவாதீதத்து (1)

தாள் தந்து தத்துவாதீதத்து சார் சீவன் – திருமந்:2049/3
மேல்


தத்துவாதீதம் (1)

தனாதி மலம் கெட தத்துவாதீதம்
வினாவு நீர் பால் ஆதல் வேதாந்த உண்மையே – திருமந்:2401/3,4
மேல்


ததிமத்தின் (1)

நிறம் சேர் ததிமத்தின் மலத்தே நின்று அங்கு – திருமந்:2313/2
மேல்


தந்த (17)

வரும் செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும் – திருமந்:220/2
உலை தந்த மெல் அரி போலும் உலகம் – திருமந்:422/3
மலை தந்த மாநிலம் தான் வெந்ததுவே – திருமந்:422/4
ஆதி விதம் மிக தண் தந்த மால் தங்கை – திருமந்:1069/1
தானே உயிர் வித்து தந்த பதினாலும் – திருமந்:1074/2
தாள் தந்த போதே தலை தந்த எம் இறை – திருமந்:1591/1
தாள் தந்த போதே தலை தந்த எம் இறை – திருமந்:1591/1
வாள் தந்த ஞான வலியையும் தந்திட்டு – திருமந்:1591/2
தூய அருள் தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே – திருமந்:1787/4
பிறவா நெறி தந்த பேரருளாளன் – திருமந்:1803/1
மறவா அருள் தந்த மாதவன் நந்தி – திருமந்:1803/2
வாரா வழி தந்த மா நந்தி பேர் நந்தி – திருமந்:1815/1
கண்ணை இடந்து களி தந்த ஆனந்தம் – திருமந்:1983/3
மதி தந்த ஆனந்த மா நந்தி காணும் – திருமந்:2413/3
ஆதி பிரான் தந்த வாள் அங்கை கொண்ட பின் – திருமந்:2646/1
ஆளும் மலர் பதம் தந்த கடவுளை – திருமந்:2995/1
தந்த உலகு எங்கும் தானே பராபரன் – திருமந்:3003/3
மேல்


தந்ததே (1)

பாடின் முடி வைத்து பார் வந்து தந்ததே – திருமந்:1591/4
மேல்


தந்தம் (1)

தந்தம் பரம்பரன் தன்னில் பரமுடன் – திருமந்:2594/2
மேல்


தந்தவன் (1)

கொண்டான் பலம் முற்றும் தந்தவன் கோடலால் – திருமந்:1784/3
மேல்


தந்தனன் (1)

கைக்காரணம் என்ன தந்தனன் காண் நந்தி – திருமந்:2487/2
மேல்


தந்தான் (1)

தத்துவ ஞானம் தந்தான் தொடங்குமே – திருமந்:2330/4
மேல்


தந்தானே (2)

முன் நின்று எனக்கு ஒரு முத்தி தந்தானே – திருமந்:1648/4
மூடத்து உளே நின்று முத்தி தந்தானே – திருமந்:2614/4
மேல்


தந்திட்டு (2)

வாள் தந்த ஞான வலியையும் தந்திட்டு
வீடு அந்தம் இன்றியே ஆள்க என விட்ட அருள் – திருமந்:1591/2,3
அருளால் அடிபுனைந்து ஆர்வமும் தந்திட்டு
அருளான ஆனந்தத்து ஆரமுது ஊட்டி – திருமந்:1801/2,3
மேல்


தந்திடு (1)

தந்திடு மா மாயை வாகேசி தற்பரை – திருமந்:1925/2
மேல்


தந்திடும் (3)

தானே இவை செய்து தான் முத்தி தந்திடும்
தானே வியாபி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1809/3,4
தந்திடும் ஐவிதத்தால் தற்புருடனும் – திருமந்:2083/3
கூற குருபரன் கும்பிடு தந்திடும்
வேறே சிவபதம் மேலாய் அளித்திடும் – திருமந்:2656/2,3
மேல்


தந்திர (1)

மந்திர தந்திர மா யோக ஞானமும் – திருமந்:2045/1
மேல்


தந்திரத்து (1)

தந்திரத்து உள் எழுத்து ஒன்று எரிவட்டம் ஆம் – திருமந்:1281/2
மேல்


தந்திரம் (4)

தந்திரம் ஒன்பது சார்வு மூவாயிரம் – திருமந்:101/3
தந்திரம் ஆவதும் தானங்கள் ஆவதும் – திருமந்:1604/2
அளியவன் ஆகிய மந்திரம் தந்திரம்
தெளிவு உபதேச ஞானத்தொடு ஐந்தாமே – திருமந்:2378/3,4
ஆகும் அ தந்திரம் அ நூல் வழிநிற்றல் – திருமந்:2379/2
மேல்


தந்து (14)

காமாதி விட்டோர்க்கும் தரல் தந்து கற்பிப்போன் – திருமந்:507/3
தந்து இன்றி நல் காயம் இயலோகம் சார்வாகும் – திருமந்:672/3
புல்கும் அருளும் அ போதம் தந்து ஆளுமே – திருமந்:1048/4
வாச்ச புகழ் மாள தாள் தந்து மன்னுமே – திருமந்:1595/4
கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என் – திருமந்:1816/3
தந்து ஐங்கருமமும் தான் செய்யும் வீயமே – திருமந்:1927/4
தந்து உணர்வோர்க்கு சயம் ஆகும் விந்துவே – திருமந்:1957/4
தாள் தந்து அளிக்கும் தலைவனே சற்குரு – திருமந்:2049/1
தாள் தந்து தன்னை அறிய தர வல்லோன் – திருமந்:2049/2
தாள் தந்து தத்துவாதீதத்து சார் சீவன் – திருமந்:2049/3
தால் தந்து பாசம் தணிக்கும் அவன் சத்தே – திருமந்:2049/4
தேவுடையான் எங்கள் சீர் நந்தி தாள் தந்து
வீவு அற வேதாந்த சித்தாந்த மேன்மையை – திருமந்:2384/2,3
துதி தந்து வைத்தனன் சுத்த சைவத்திலே – திருமந்:2413/4
அம்மான் அடி தந்து அருட்கடல் ஆடினோம் – திருமந்:2635/2
மேல்


தந்தை (2)

தந்தை பிரான் வெகுண்டான் தக்கன் வேள்வியை – திருமந்:353/1
இ வழி தந்தை தாய் கேள் யான் ஒக்கும் – திருமந்:2644/2
மேல்


தந்தை-தன் (1)

தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால் – திருமந்:1026/2
மேல்


தந்தைக்கு (1)

தந்தைக்கு முன்னே மகன் பிறந்தானே – திருமந்:869/4
மேல்


தந்தையாய் (1)

ஆய பரசிவன் தந்தையாய் நிற்கவே – திருமந்:2268/2
மேல்


தந்தோர் (1)

தந்தோர் தம் சுத்த கேவலத்து அற்ற தற்பரத்தின்-பால் – திருமந்:2237/2
மேல்


தநுகரணாதிக்கு (1)

வேறாய மாயா தநுகரணாதிக்கு இங்கு – திருமந்:2160/2
மேல்


தப்பாதோர் (1)

ஆய்ந்த கிரியையோர் அருச்சனை தப்பாதோர்
நேர்ந்த சரியையோர் நீள் நிலத்தோரே – திருமந்:1447/3,4
மேல்


தப்பிடில் (1)

சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடில் தானே – திருமந்:517/4
மேல்


தப்பு (1)

தப்பு இலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் – திருமந்:74/3
மேல்


தபம் (1)

ஒழியாத புத்தி தபம் செபம் மோனம் – திருமந்:1948/3
மேல்


தபோதனர் (2)

தண்டு அறு சிந்தை தபோதனர் தாம் மகிழ்ந்து – திருமந்:1858/1
பரமாம் அதீதம் பயிலா தபோதனர்
பரம் ஆகார் பாசமும் பற்று ஒன்று அறாதே – திருமந்:2274/3,4
மேல்


தம் (31)

இல் என வேண்டா இறையவர் தம் முதல் – திருமந்:23/3
தூங்கி கண்டார் சிவலோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/1
தூங்கி கண்டார் சிவயோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/2
தூங்கி கண்டார் சிவபோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/3
தம் தவ நல் கருமத்து நின்று ஆங்கு இட்டு – திருமந்:224/3
வேதாந்தம் கேட்டும் தம் வேட்கை ஒழிந்திலர் – திருமந்:229/2
பிழிந்தன போல தம் பேரிடர் ஆக்கை – திருமந்:261/3
கழுநீர் விடாய்த்து தம் காயம் சுருக்கும் – திருமந்:324/2
பிரமன் மால் தங்கள் தம் பேதைமையாலே – திருமந்:372/2
தம் ஞானர் அட்ட வித்தேசராம் சார்ந்து உளோர் – திருமந்:494/2
தெளி அறிவாளர் தம் சிந்தை உளானே – திருமந்:510/4
தம் பகை கொல் என்ற தற்பரன் தானே – திருமந்:520/4
தம் முதல் ஆகும் சதாசிவம் தானே – திருமந்:983/4
முந்தையில் வைத்து தம் மூலத்திலே வைத்து – திருமந்:1201/2
தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம் – திருமந்:1208/2
ஆலம் உண்டான் அமுது ஆங்கு அவர் தம் பதம் – திருமந்:1211/1
தவத்திடையாளர் தம் சார்வத்து வந்தார் – திருமந்:1637/2
ஈங்கு இவை தம் உடல் இந்துவும் ஆமே – திருமந்:1749/4
அண்ணல் தம் கோயில் அழல் இட்டது ஆங்கு ஒக்கும் – திருமந்:1911/2
அஞ்சும் போய் மேய்ந்து தம் அஞ்சு அகமே புகும் – திருமந்:2026/2
அற்ற தம் வாழ்நாள் அறிகிலா பாவிகள் – திருமந்:2084/2
தந்தோர் தம் சுத்த கேவலத்து அற்ற தற்பரத்தின்-பால் – திருமந்:2237/2
அறிவிக்க தம் அறிவார் அறிவோரே – திருமந்:2327/4
குறி அறியார்கள் தம் கூடல் பெரிது – திருமந்:2353/2
தம் பர யோகமாய் தானவன் ஆகுமே – திருமந்:2442/4
நெஞ்சு நினைந்து தம் வாயால் பிரான் என்று – திருமந்:2707/1
தம் ஆதியதாய் நிற்க தான் அந்தத்துற்று – திருமந்:2713/2
தம் பதமாய் நின்று தான் வந்து அருளுமே – திருமந்:2759/4
தாம் முடி வானவர் தம் முடி மேல் உறை – திருமந்:2785/1
முன்னி அவர் தம் குறையை முடித்திடும் – திருமந்:2858/2
தாமா குரங்கு கொளில் தம் மனத்து உள்ளன – திருமந்:2884/3
மேல்


தம்-பால் (1)

தம்-பால் பறவை புகுந்து உண தானொட்டாது – திருமந்:2607/2
மேல்


தம்பரம் (1)

தம்பரம் அல்லது தாம் அறியோம் என்பர் – திருமந்:2673/2
மேல்


தம்பலம் (1)

பிறங்கு ஒளி தம்பலம் வாயில் உமிழ்ந்திட்டு – திருமந்:1107/3
மேல்


தம்பனம் (2)

தன்ற வெதுப்பு இட தம்பனம் காணுமே – திருமந்:997/4
கூடிய தம்பனம் மாரணம் வசியம் – திருமந்:1287/1
மேல்


தம்மில் (3)

தவ மால் பிரமீசர் தம்மில் தாம் பெற்ற – திருமந்:62/3
வந்தன தம்மில் பரம் கலை ஆதி வைத்து – திருமந்:1993/3
அருள் தரு மாயமும் அத்தனும் தம்மில்
ஒருவனை ஈன்றவள் உள்ளுறு மாயை – திருமந்:2714/1,2
மேல்


தம்மிலே (1)

கோமுற்று அமரும் குடிகளும் தம்மிலே
காமுற்று அகத்து இடுவர் கடை-தொறும் – திருமந்:2932/1,2
மேல்


தம்மின் (1)

வைத்த இருவரும் தம்மின் மகிழ்ந்து உடன் – திருமந்:835/1
மேல்


தம்முள் (1)

சத்தமும் சத்த முடிவும் தம்முள் கொண்டோர் – திருமந்:125/2
மேல்


தம்முளும் (1)

காயினும் நல்லவர் காய்ந்தவர் தம்முளும்
தீயினும் தீயர் அ தீவினையாளர்க்கே – திருமந்:811/3,4
மேல்


தம்மை (12)

குறியாதது ஒன்றை குறியாதார் தம்மை
அறியாது இருந்தார் அவர் ஆவர் அன்றே – திருமந்:306/3,4
சத்தி அழிந்தது தம்மை மறத்தலால் – திருமந்:332/2
உடல் உற்று தேடுவார் தம்மை ஒப்பார் இலர் – திருமந்:513/2
பங்க படாமல் பரிகரித்து தம்மை
தங்கி கொடுக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:828/3,4
விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர் – திருமந்:989/2
தறி இருந்தால் போல் தம்மை இருத்தி – திருமந்:1457/2
துறவனும் கண்டீர் துறந்தவர் தம்மை
பிறவி அறுத்திடும் பித்தன் கண்டீரே – திருமந்:1616/3,4
பஞ்ச துரோகத்து இ பாதகர் தம்மை
அஞ்ச சமயத்தோர் வேந்தன் அருந்தண்டம் – திருமந்:1684/1,2
புண்ணியமாம் அவர் தம்மை புதைப்பது – திருமந்:1912/1
சாதிக்க வல்லவர் தம்மை உணர்ந்தவர் – திருமந்:1986/2
அத்தத்தில் தம்மை அடைந்து நின்றாரே – திருமந்:2424/4
தொடுவது தம்மை தொடர்தலும் ஆமே – திருமந்:2616/4
மேல்


தம்மையும் (1)

தம்மையும் தாம் அறியார்கள் சதுர் கெடும் – திருமந்:2744/2
மேல்


தம்மொடு (3)

கண்டிலர் காரண காரணி தம்மொடு
மண்டலம் மூன்றுற மன்னி நின்றாளே – திருமந்:1065/3,4
மங்கையும் மாரனும் தம்மொடு கூடி நின்று – திருமந்:1191/1
ஏறு உரைசெய் தொழில் வானவர் தம்மொடு
மாறு செய்வான் என் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:1739/3,4
மேல்


தமக்குற (2)

தமக்குற பேசின தாரணை கொள்ளார் – திருமந்:2565/2
தமக்குற வல்வினை தாங்கி நின்றாரே – திருமந்:2565/4
மேல்


தமது (2)

ஊடும் அவர் தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:406/3
சமாதி துரியம் தமது ஆகம் ஆகவே – திருமந்:2713/3
மேல்


தமர் (5)

நயனங்கள் மூன்று உடை நந்தி தமர் ஆம் – திருமந்:107/3
குடர் பட வெம் தமர் கூப்பிடுமாறே – திருமந்:165/4
நாட்டிய தாய் தமர் வந்து வணங்கி பின் – திருமந்:175/3
தாமதம் இல்லை தமர் அகத்து இன் ஒளி – திருமந்:681/3
தாய் முலை ஆவது அறியார் தமர் உளோர் – திருமந்:1682/3
மேல்


தமர்பரன் (1)

தாம் அறிவார்க்கு தமர்பரன் ஆமே – திருமந்:251/4
மேல்


தமரத்து (1)

தமரத்து நின்ற தனிமையன் ஈசன் – திருமந்:2832/2
மேல்


தமராய் (1)

தார் சடையான்-தன் தமராய் உலகினில் – திருமந்:546/1
மேல்


தமருக (1)

தாடித்து எழுந்த தமருக ஓசையும் – திருமந்:2317/2
மேல்


தமருகம் (4)

ஆமே தமருகம் பாசமும் கையது – திருமந்:1293/3
வேல் அம்பு தமருகம் மா கிளி வில் கொண்டு – திருமந்:1398/2
கல் மணி தாமரை கையில் தமருகம்
பொன் மணி பூண் ஆரம் பூசனை ஆனதே – திருமந்:1403/3,4
அங்கி தமருகம் அக்கு மாலை பாசம் – திருமந்:2780/1
மேல்


தமரோடு (1)

ஓட வல்லார் தமரோடு நடாவுவன் – திருமந்:543/1
மேல்


தமனியம் (1)

தாண்டவ கூத்து தமனியம் தானே – திருமந்:888/4
மேல்


தமிழ் (6)

தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இ இரண்டும் – திருமந்:66/3
தங்கு மிகாமை வைத்தான் தமிழ் சாத்திரம் – திருமந்:87/3
மூலன் உரைசெய்த மூவாயிரம் தமிழ்
ஞாலம் அறியவே நந்தி அருளது – திருமந்:99/1,2
தமிழ் மண்டலம் ஐந்தும் தாவிய ஞானம் – திருமந்:1646/1
தமிழ் மண்டலம் ஐந்தும் தத்துவம் ஆமே – திருமந்:1646/4
மூலன் உரைசெய்த மூவாயிரம் தமிழ்
மூலன் உரைசெய்த முன்னூறு மந்திரம் – திருமந்:3046/1,2
மேல்


தமிழ்செய்யுமாறே (1)

தன்னை நன்றாக தமிழ்செய்யுமாறே – திருமந்:81/4
மேல்


தமிழும் (1)

ஆரியமும் தமிழும் உடனே சொல்லி – திருமந்:65/3
மேல்


தயங்கி (2)

தாபத்து சத்தி தயங்கி வருதலால் – திருமந்:1397/2
தழை கொண்ட பாசம் தயங்கி நின்று ஏத்த – திருமந்:1833/3
மேல்


தயங்கிய (2)

தால் வளை உள்ளே தயங்கிய சோதி ஆம் – திருமந்:484/2
தாரத்தின் உள்ளே தயங்கிய சோதியை – திருமந்:1405/1
மேல்


தயங்கினும் (1)

தாம் இடர்ப்பட்டு தளிர் போல் தயங்கினும்
மா மனத்து அங்கு அன்பு வைத்த நிலையாகும் – திருமந்:544/1,2
மேல்


தயங்கு (1)

தனிச்சுடர் எற்றி தயங்கு இருள் நீங்க – திருமந்:1997/1
மேல்


தயங்கும் (2)

தலைவனை நாடி தயங்கும் என் உள்ளம் – திருமந்:2632/2
தாது அவிழ் புன்னை தயங்கும் இரு கரை – திருமந்:2931/2
மேல்


தயங்குமே (1)

தள்ளி இடத்தே தயங்குமே யாம் ஆகில் – திருமந்:791/2
மேல்


தயங்குவார் (1)

தான் நின்று அழைக்கும்-கொல் என்று தயங்குவார்
ஆன் நின்று அழைக்கும் அது போல் என் நந்தியை – திருமந்:30/2,3
மேல்


தயல் (1)

தயல் அற்றவரோடும் தாமே தாம் ஆகி – திருமந்:1678/3
மேல்


தயா (2)

தாயினும் மும்மலம் மாற்றி தயா என்னும் – திருமந்:116/3
சற்குணம் வாய்மை தயா விவேகம் தண்மை – திருமந்:1703/1
மேல்


தயாபரன் (2)

தாக்கும் கலக்கும் தயாபரன் தானே – திருமந்:393/4
தன்னை அறியில் தயாபரன் எம் இறை – திருமந்:2288/2
மேல்


தயாவாசி (1)

தராதல யோகம் தயாவாசி ஆமே – திருமந்:890/4
மேல்


தயிர் (2)

கைப்பட்ட நெய் பால் தயிர் நிற்க தான் அற – திருமந்:536/3
துன்றும் தயிர் நெய் பால் துய்ய மெழுகுடன் – திருமந்:1720/1
மேல்


தயைக்கண்ணி (1)

தாம குழலி தயைக்கண்ணி உள்நின்ற – திருமந்:1091/1
மேல்


தர்க்க (1)

ஓத தகும் அறம் எல்லாம் உள தர்க்க
வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளம் உற்ற – திருமந்:51/2,3
மேல்


தர்ப்பைப்புல் (1)

போது பல கொண்டு தர்ப்பைப்புல் வில்வமும் – திருமந்:1921/2
மேல்


தர்போக (1)

புலம் கொள் பரமானம் தர்போக தேவர் – திருமந்:102/3
மேல்


தர (6)

சத்தி அருள் தர தான் உள ஆகுமே – திருமந்:670/4
தர நெறி நின்ற தனிச்சுடர் தானே – திருமந்:1562/4
தர இருந்தான் தன்னை நல்லவர்க்கு இன்பம் – திருமந்:1889/2
தாள் தந்து தன்னை அறிய தர வல்லோன் – திருமந்:2049/2
அ தன்மை ஆதல் போல் நந்தி அருள் தர
சித்தம் தெளிந்தேன் செயல் ஒழிந்தேனே – திருமந்:2075/3,4
தர நிற்ப போல் உயிர் தற்பரம் தன்னில் – திருமந்:2829/2
மேல்


தரணி (8)

தாண் மிகும் ஆகில் தரணி முழுது ஆளும் – திருமந்:478/3
தார் ஒளி ஆக தரணி முழுதும் ஆம் – திருமந்:693/3
சந்தித்து இருக்கில் தரணி முழுது ஆளும் – திருமந்:806/2
தாயினும் நல்லார் தரணி முழுதுக்கும் – திருமந்:811/2
தரணி சலம் கனல் கால் தக்க வானம் – திருமந்:859/1
தண்ணியன் ஆகி தரணி முழுதுக்கும் – திருமந்:1343/3
தன்னுளும் ஆகி தரணி முழுதும் கொண்டு – திருமந்:1351/1
தாரம் இரண்டும் தரணி முழுதுமாய் – திருமந்:1751/3
மேல்


தரணிக்கே (1)

தங்கு நவசக்கரம் ஆகும் தரணிக்கே – திருமந்:858/4
மேல்


தரணியில் (1)

தாங்கு மனிதர் தரணியில் நேர் ஒப்பர் – திருமந்:1551/2
மேல்


தரத்தினுள் (1)

தரத்தினுள் தான் பல தன்மையன் ஆகி – திருமந்:111/3
மேல்


தரந்த (1)

தரந்த விசும்பு ஒன்று தாங்கி நின்றானே – திருமந்:2458/4
மேல்


தரம் (1)

மேதகு சந்நிதி மேவு தரம் பூர்வம் – திருமந்:1922/3
மேல்


தரல் (1)

காமாதி விட்டோர்க்கும் தரல் தந்து கற்பிப்போன் – திருமந்:507/3
மேல்


தரளத்தின் (1)

சிலாமயம் ஆகும் செழும் தரளத்தின்
சுலாமயம் ஆகும் சுரி குழல் கோதை – திருமந்:1214/2,3
மேல்


தரன் (1)

தரன் அல்ல தான் அவையாய் அல்ல ஆகும் – திருமந்:2861/3
மேல்


தரனாம் (1)

தரனாம் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2283/4
மேல்


தரனாய் (1)

தரனாய் தனாது என ஆறு அறி ஒண்ணா – திருமந்:2855/3
மேல்


தரா (3)

தரா சத்தியாய் நின்ற தன்மை உணராய் – திருமந்:1056/2
தரா சத்தி ஆன தலை பிரமாணி – திருமந்:1169/2
தரா பரனாய் நின்ற தன்மை உணரார் – திருமந்:3008/3
மேல்


தராசின் (1)

குன்றாமை கூடி தராசின் நிறுத்த பின் – திருமந்:2918/3
மேல்


தராதல (2)

தராதல மூலைக்கு தற்பர மா பரன் – திருமந்:890/1
தராதல யோகம் தயாவாசி ஆமே – திருமந்:890/4
மேல்


தராதலம் (4)

தானே தனக்கு தராதலம் தானே – திருமந்:889/4
தராதலம் வெப்பு நமசிவாய ஆம் – திருமந்:890/2
தராதலம் சொல்லில் தான் வாசிய ஆகும் – திருமந்:890/3
சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம் – திருமந்:1737/1
மேல்


தராபரன் (1)

தராபரன் தன் அடியார் மன கோயில் – திருமந்:1760/2
மேல்


தரிக்க (2)

சக்கரம் தன்னை தரிக்க ஒண்ணாமையால் – திருமந்:368/2
சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:881/3
மேல்


தரிக்கின்ற (3)

தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1589/1
தரிக்கின்ற பல் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1782/1
தரிக்கின்ற நெஞ்சம் சகளத்தின் உள்ளே – திருமந்:2042/1
மேல்


தரிசனம் (4)

சொல்லலும் ஆம் தூர தரிசனம் தானே – திருமந்:822/4
தூர தரிசனம் சொல்லுவான் காணலாம் – திருமந்:823/1
துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம் – திருமந்:2225/1
நிலையில் தரிசனம் தீப நெறியாம் – திருமந்:2679/2
மேல்


தரிசித்து (2)

பந்தமும் வீடும் தரிசித்து பார்ப்பவர் – திருமந்:2045/2
நேரா மலம் ஐந்தும் நேரே தரிசித்து
நேராம் பரத்துடன் நிற்பது நித்தமே – திருமந்:2166/3,4
மேல்


தரிசித்தோர் (1)

சித்தர் சிவலோகம் இங்கே தரிசித்தோர்
சத்தமும் சத்த முடிவும் தம்முள் கொண்டோர் – திருமந்:125/1,2
மேல்


தரித்த (2)

தாங்கி உலகில் தரித்த பராபரன் – திருமந்:1244/1
தரித்த பின் மேல் வட்டம் சாத்திடுவீரே – திருமந்:1920/4
மேல்


தரித்தது (1)

தரித்தது தாரணை தற்பரத்தோடே – திருமந்:597/4
மேல்


தரித்தமை (1)

தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர் – திருமந்:2137/2
மேல்


தரித்தவன் (1)

தன் வலியால் உலகு ஏழும் தரித்தவன்
தன் வலியாலே அணுவினும் தான் ஒய்யன் – திருமந்:3023/1,2
மேல்


தரித்தனன் (1)

கூறது செய்து தரித்தனன் கோலமே – திருமந்:369/4
மேல்


தரித்தார் (1)

மெல்ல தரித்தார் முகத்தார் பசித்தே – திருமந்:2138/4
மேல்


தரித்திட (2)

தானே விடும் பற்று இரண்டும் தரித்திட
நானே விடப்படும் ஏதொன்றை நாடாது – திருமந்:237/1,2
தாங்கி உலகங்கள் ஏழும் தரித்திட
ஆங்கு அது சொன்னோம் அருவழியோர்க்கே – திருமந்:659/3,4
மேல்


தரித்திருந்தாள் (1)

தரித்திருந்தாள் அவள் தன் ஒளி நோக்கி – திருமந்:1156/1
மேல்


தரித்திருந்தாளே (1)

தான் இதழ் ஆகி தரித்திருந்தாளே – திருமந்:1155/4
மேல்


தரித்து (6)

உரு தரித்து இ உடல் ஓங்கிட வேண்டி – திருமந்:491/2
தரித்து நின்றான் அடி தன்னிட நெஞ்சில் – திருமந்:2431/1
தரித்து நின்றான் அமராபதி நாதன் – திருமந்:2431/2
தவா கடல் ஈசன் தரித்து நின்றானே – திருமந்:2617/4
சங்கரன் மூல நாடிக்குள் தரித்து ஆடல் – திருமந்:2735/3
கானத்தி ஆடி கருத்தில் தரித்து ஆடி – திருமந்:2736/2
மேல்


தரிப்பித்தவாறு (1)

தாவி உலகில் தரிப்பித்தவாறு போல் – திருமந்:456/2
மேல்


தரிப்பித்தவாறே (1)

தாள் வைத்தவாறு தரிப்பித்தவாறே – திருமந்:1599/4
மேல்


தரில் (3)

சத்தன் அருள் தரில் சத்தி அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/1
சத்தி அருள் தரில் சத்தன் அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/2
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே – திருமந்:1585/4
மேல்


தரு (20)

திறம் தரு முத்தியும் செல்வமும் வேண்டின் – திருமந்:244/1
கண்டேன் கமழ் தரு கொன்றையினான் அடி – திருமந்:285/1
நயம் தரு பூரணை உள்ள நடத்தி – திருமந்:872/3
வியம் தரு பூரணை மேவும் சசியே – திருமந்:872/4
வரம் தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:943/2
உரம் தரு மந்திரம் ஓம் என்று எழுப்பே – திருமந்:943/4
திண் கொடி ஆக திகழ் தரு சோதியாம் – திருமந்:1142/2
பல் இசை பாவை பயன் தரு பைங்கொடி – திருமந்:1152/2
மன் தரு கங்கை மதியொடு மாதவர் – திருமந்:1236/3
மான் தரு கண்ணியும் மாரனும் வந்து எதிர் – திருமந்:1238/3
எவ்வினம் மூன்றும் கிளர் தரு ஏரதாம் – திருமந்:1269/2
சீர் ஒளி ஆகி திகழ் தரு நாயகி – திருமந்:1375/2
சரி ஆதி நான்கும் தரு ஞானம் நான்கும் – திருமந்:1449/1
தரு முத்தி சார்பு ஊட்டும் சன்மார்க்கம் தானே – திருமந்:1479/4
தரு என நல்கும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1763/4
தான் தரு ஞானம் தன் சத்திக்கு சாதனாம் – திருமந்:2322/3
இடம் தரு வாசலை மேல் திறவீரே – திருமந்:2484/4
அருள் தரு மாயமும் அத்தனும் தம்மில் – திருமந்:2714/1
பரமாண்டத்து ஊடே படர் தரு நாதம் – திருமந்:2734/3
தங்கு பயம் தரு நீலமும் உடன் – திருமந்:2780/3
மேல்


தருக்கிய (2)

தருக்கிய ஆசாரம் எல்லாம் தருமே – திருமந்:1470/3
தருக்கிய ஆதாரம் எல்லாம் தன் மேனி – திருமந்:2678/3
மேல்


தருக்கு (1)

தருக்கு ஒன்றி நின்றிடும் சாதகன் ஆமே – திருமந்:716/4
மேல்


தருக்கும் (1)

தானத்து எழுந்து தருக்கும் துரியத்தின் – திருமந்:2157/1
மேல்


தருகின்ற-போது (1)

தருகின்ற-போது இரு கைத்தாயர்-தம்பால் – திருமந்:475/3
மேல்


தரும் (21)

வைத்த சிறப்பு தரும் இவை தானே – திருமந்:100/4
போதம் தரும் எங்கள் புண்ணிய நந்தியை – திருமந்:142/1
குலம் தரும் கீழ் அங்கி கோளுற நோக்கி – திருமந்:357/2
அரைக்கின்ற அருள் தரும் அங்கங்கள் ஓசை – திருமந்:436/1
பல முத்தி சித்தி பரபோகமும் தரும்
நிலம் அத்தனை பொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/2,3
கள் உண்ண வேண்டாம் தானே களி தரும்
துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் – திருமந்:566/2,3
தரும் தண் முழவம் குழலும் இயம்ப – திருமந்:634/3
தரும் இவை காய உழைப்பு ஆகும் தானே – திருமந்:644/3
தெளி தரும் இந்த சிவநீர் பருகில் – திருமந்:846/1
ஒளி தரும் ஓர் ஆண்டில் ஊனம் ஒன்று இல்லை – திருமந்:846/2
களி தரும் காயம் கனகம் அது ஆமே – திருமந்:846/4
தான் அந்தம் மேலே தரும் சிகை தன்னுடன் – திருமந்:1226/1
நவாக்கரி சத்தி நலம் தரும் தானே – திருமந்:1321/4
தரும் எனும் ஞானத்தால் தன் செயல் அற்றால் – திருமந்:1527/3
பலம் தரும் ஐம்முகன் பரவிந்து நாதம் – திருமந்:1776/2
நலம் தரும் சத்தி சிவன் வடிவு ஆகி – திருமந்:1776/3
பலம் தரும் லிங்கம் பராநந்தி ஆமே – திருமந்:1776/4
தரும் தன்மையாளனை தாங்கி நின்றாரே – திருமந்:1844/4
உயிரிச்சை ஊட்டி உழி தரும் சத்தி – திருமந்:2336/1
கூகின்ற நாவலின் கூழை தரும் கனி – திருமந்:2886/2
மது கொன்றை தாரான் வளம் தரும் அன்றே – திருமந்:2950/4
மேல்


தருமம் (2)

தருமம் செய்யாதவர்-தம்-பாலது ஆகும் – திருமந்:263/2
தருமம் செய்வார் பக்கல் தாழகிலாவே – திருமந்:263/4
மேல்


தருமமும் (2)

தழுக்கிய நாளில் தருமமும் செய்யீர் – திருமந்:254/2
தலைப்படல் ஆகும் தருமமும் தானே – திருமந்:2666/4
மேல்


தருமாறே (1)

நான்று நலம் செய் நலம் தருமாறே – திருமந்:2445/4
மேல்


தருமே (2)

நீ வைத்து சேமி நினைந்தது தருமே – திருமந்:1318/4
தருக்கிய ஆசாரம் எல்லாம் தருமே
திருக்கிலா ஞானத்தை தேர்ந்து உணர்ந்தோர்க்கே – திருமந்:1470/3,4
மேல்


தருவலர் (1)

தருவலர் கேட்ட தனி உம்பர் ஆமே – திருமந்:2514/4
மேல்


தருவழி (1)

தருவழி ஆகிய தத்துவ ஞானம் – திருமந்:1374/1
மேல்


தருவாளும் (1)

திரிபுரை ஆகி திகழ் தருவாளும்
உரு அருவு ஆகும் உமை அவள் தானே – திருமந்:2762/3,4
மேல்


தருவாளே (1)

தணந்து எழு சக்கரம் தான் தருவாளே – திருமந்:1373/4
மேல்


தருவிக்கும் (2)

கான் நீர் வரும் வழி கங்கை தருவிக்கும்
வான் நீர் வரும் வழி வாய்ந்து அறிவீரே – திருமந்:809/3,4
வென்றிடும் மண்டலம் வெற்றி தருவிக்கும்
நின்றிடும் சக்கரம் நினைக்கும் அளவே – திருமந்:1323/3,4
மேல்


தருவோர்க்கு (1)

ஒன்று இரண்டு என்றே உரை தருவோர்க்கு எலாம் – திருமந்:2077/3
மேல்


தரையுற்ற (1)

தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம் – திருமந்:1725/1
மேல்


தலங்கள் (1)

தலங்கள் ஐந்தால் நற்சதா சிவம் ஆன – திருமந்:118/2
மேல்


தலத்திடை (2)

இந்துவும் பானுவும் இலங்கும் தலத்திடை
வந்தித்தது எல்லாம் அசுரர்க்கு வாரியாம் – திருமந்:1852/1,2
இந்துவும் பானுவும் இலங்கா தலத்திடை
வந்தித்தல் நந்திக்கு மா பூசை ஆமே – திருமந்:1852/3,4
மேல்


தலத்தில் (1)

மேல் ஆம் தலத்தில் விரிந்தவர் ஆர் எனின் – திருமந்:840/1
மேல்


தலம் (1)

தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர் – திருமந்:2137/2
மேல்


தலமும் (2)

வானோர் தலமும் மனமும் நல் புத்தியும் – திருமந்:1074/3
தலமும் குலமும் தவம் சித்தம் ஆகும் – திருமந்:2679/3
மேல்


தலை (38)

நந்தி இணை அடி நான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:73/1
வேர் தலை போக்கி விறகு இட்டு எரிமூட்டி – திருமந்:157/3
நீர் தலை மூழ்குவர் நீதியிலோரே – திருமந்:157/4
ஐந்து தலை பறி ஆறு சடை உள – திருமந்:159/1
தலை ஆம் சிவன் அடி சார்ந்து இன்பம் சார்ந்தோர்க்கு – திருமந்:200/3
பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன் அற – திருமந்:341/3
தலைவன் எனும் பெயர் தான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:363/2
வீழி தலை நீர் விதித்தது தா என – திருமந்:380/3
வெண் தலை மாலை விரிசடையோற்கே – திருமந்:521/4
வெளியில் இரேகை இரேகையில் அ தலை
சுளியில் உகாரமாம் சுற்றிய வன்னி – திருமந்:950/1,2
சாவித்திரியில் தலை எழுத்து ஒன்று உள – திருமந்:994/3
சத்தியும் வித்தை தலை அவள் ஆமே – திருமந்:1059/4
பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/2
முலை தலை மங்கை முயங்கி இருக்கும் – திருமந்:1112/2
சிலை தலை ஆய தெரிவினை நோக்கி – திருமந்:1112/3
தரா சத்தி ஆன தலை பிரமாணி – திருமந்:1169/2
தாள் தந்த போதே தலை தந்த எம் இறை – திருமந்:1591/1
தலை தொட்ட நூல் கண்டு தாழ்ந்தது என் உள்ளம் – திருமந்:1640/3
தலை தொட்டு கண்டேன் தவம் கண்டவாறே – திருமந்:1640/4
தத்துவம் உன்னி தலை படாது அவ்வாறு – திருமந்:1688/3
தலை ஆன நான்கும் தனது அருவாகும் – திருமந்:1810/1
அருளில் தலை நின்று அறிந்து அழுந்தாதார் – திருமந்:1814/1
அருளில் தலை நில்லார் ஐம்பாசம் நீங்கார் – திருமந்:1814/2
தலை மிசை வானவர் தாள் சடை நந்தி – திருமந்:1878/1
பண விளக்கு ஆகிய பல் தலை நாகம் – திருமந்:2018/3
நெய் தலை பால் போல் நிமலனும் அங்கு உளன் – திருமந்:2115/3
சாக்கிர சாக்கிரம் ஆதி தலை ஆக்கி – திருமந்:2186/1
பால் ஒன்று ஞானமே பண்பார் தலை உயிர் – திருமந்:2425/3
தலை அடி ஆவது அறியார் காயத்தில் – திருமந்:2426/1
தலை அடி உச்சியில் உள்ளது மூலம் – திருமந்:2426/2
தலை அடி ஆன அறிவை அறிந்தோர் – திருமந்:2426/3
தலை அடி ஆகவே தான் இருந்தாரே – திருமந்:2426/4
தன் தாள் இணை என் தலை மிசை ஆனதே – திருமந்:2427/4
ஆயன நந்தி அடிக்கு என் தலை பெற்றேன் – திருமந்:2658/1
தட்டான் அகத்தில் தலை ஆன மச்சின் மேல் – திருமந்:2876/1
அ தலை ஐவர் அமர்ந்து நின்றாரே – திருமந்:2888/4
தலை இல்லை வேர் உண்டு தாள் இல்லை பூவின் – திருமந்:2898/2
தலை இல்லை தாழ்ந்த கிளை புலராதே – திருமந்:2898/4
மேல்


தலை-தன்னில் (1)

பிச்சை அது ஏற்றான் பிரமன் தலை-தன்னில்
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரியா அறம் செய்ய – திருமந்:1887/1,2
மேல்


தலைக்காவல் (1)

தண் நின்ற தாளை தலைக்காவல் முன் வைத்து – திருமந்:113/2
மேல்


தலைக்கு (1)

தென் தலைக்கு ஏற திருந்தும் சிவனடி – திருமந்:1747/3
மேல்


தலைகண்டவாறே (1)

தாதில் குழைந்து தலைகண்டவாறே – திருமந்:826/4
மேல்


தலைநின்ற (2)

தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவம்செய்து – திருமந்:2597/1
தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவம்செய்து – திருமந்:2845/1
மேல்


தலைநின்றவாறே (1)

தன் அன்பு எனக்கே தலைநின்றவாறே – திருமந்:274/4
மேல்


தலைப்பட்ட (2)

தண்டுடன் ஓடி தலைப்பட்ட யோகிக்கு – திருமந்:612/2
சார்ந்தவர் நேயம் தலைப்பட்ட ஆனந்தர் – திருமந்:2347/3
மேல்


தலைப்பட்ட-போதே (1)

தவ்வி கொடு உண்-மின் தலைப்பட்ட-போதே – திருமந்:196/4
மேல்


தலைப்பட்டவர்கட்கே (1)

தத்துவ ஞானம் தலைப்பட்டவர்கட்கே
தத்துவ ஞானம் தலைப்படலாய் நிற்கும் – திருமந்:2330/1,2
மேல்


தலைப்பட்டவாறு (1)

தலைப்பட்டவாறு அண்ணல் தையலை நாடி – திருமந்:660/1
மேல்


தலைப்பட்டவாறே (2)

தாம் அறிவாலே தலைப்பட்டவாறே – திருமந்:215/4
தாமம் அதனை தலைப்பட்டவாறே – திருமந்:2436/4
மேல்


தலைப்பட்டு (3)

சத்தி சிவஞானம் தன்னில் தலைப்பட்டு
சத்திய ஞான ஆனந்தத்தில் சார்தலே – திருமந்:332/3,4
தலைப்பட்டு இருந்திட தத்துவம் கூடும் – திருமந்:629/1
தத்துவ சுத்தி தலைப்பட்டு தன் பணி – திருமந்:2633/2
மேல்


தலைப்பட (1)

தானே சிவம் ஆன தன்மை தலைப்பட
ஆன மலமும் அ பாச பேதமும் – திருமந்:2314/1,2
மேல்


தலைப்படல் (3)

தன்னையும் அங்கே தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:1555/4
தலைப்படல் ஆகும் தருமமும் தானே – திருமந்:2666/4
தான் அறிந்து எங்கும் தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:3027/4
மேல்


தலைப்படலாம் (1)

தலைப்படலாம் எங்கள் தத்துவன் தன்னை – திருமந்:2666/1
மேல்


தலைப்படலாய் (1)

தத்துவ ஞானம் தலைப்படலாய் நிற்கும் – திருமந்:2330/2
மேல்


தலைப்படில் (3)

தாறு படாமல் தண்டோடே தலைப்படில்
ஊறு படாது உடல் வேண்டும் உபாயமும் – திருமந்:883/2,3
சாக்கிரம் தன்னில் அதீதம் தலைப்படில்
ஆக்கிய அந்த வயிந்தவ மால் நந்த – திருமந்:2265/1,2
தான் அவன் ஆகும் சமாதி தலைப்படில்
ஆன கலாந்த நாதாந்த யோகாந்தமும் – திருமந்:2381/1,2
மேல்


தலைப்படு (1)

தாம் விதி வேண்டி தலைப்படு மெய்ந்நெறி – திருமந்:215/3
மேல்


தலைப்படும் (7)

தான் பற்றப்பற்ற தலைப்படும் தானே – திருமந்:85/4
சமாது இயம் ஆதி தலைப்படும் தானே – திருமந்:618/4
சந்திரன் தானும் தலைப்படும் தன்மையை – திருமந்:704/2
சந்திரனோடே தலைப்படும் ஆயிடில் – திருமந்:1971/2
தன்னினில் தன்னை அறிய தலைப்படும்
தன்னினில் தன்னை சார்கிலனாகில் – திருமந்:2349/2,3
தலைப்படும் காலத்து தத்துவன்-தன்னை – திருமந்:2668/1
தத்துவன் அங்கே தலைப்படும் தானே – திருமந்:2817/4
மேல்


தலைப்படுமாயிடில் (1)

சந்திரனோடே தலைப்படுமாயிடில்
அந்தர வானத்து அமுதம் வந்து ஊறிடும் – திருமந்:961/2,3
மேல்


தலைப்படுவார்க்கு (1)

தவம் அல்லது இல்லை தலைப்படுவார்க்கு இங்கு – திருமந்:1534/2
மேல்


தலைப்படுவாரே (1)

தங்கார் சிவனை தலைப்படுவாரே – திருமந்:1890/4
மேல்


தலைப்பறி (1)

தலைப்பறி ஆக சமைந்தவர் தானே – திருமந்:1363/4
மேல்


தலைப்பறிகின்றார் (1)

தவம் ஆன செய்து தலைப்பறிகின்றார்
நவம் ஆன தத்துவம் நாடகிலாரே – திருமந்:2021/3,4
மேல்


தலைப்பெய்த (1)

தண்டுடன் ஓடி தலைப்பெய்த யோகிக்கு – திருமந்:752/1
மேல்


தலைப்பெய்து (2)

சாத்திரம்-தன்னை தலைப்பெய்து நிற்பர்கள் – திருமந்:755/2
சாத்திடும் நூறு தலைப்பெய்து நின்றவர் – திருமந்:758/1
மேல்


தலைப்பெய்தும் (1)

மா சித்த மா யோகம் வந்து தலைப்பெய்தும்
தேகத்துக்கு என்றும் சிதைவு இல்லை ஆமே – திருமந்:581/3,4
மேல்


தலைப்பெய்துமாறே (1)

தாவடி இட்டு தலைப்பெய்துமாறே – திருமந்:376/4
மேல்


தலைப்பெய்ய (1)

தன்னொடு தன் ஐ தலைப்பெய்ய வல்லாரேன் – திருமந்:841/3
மேல்


தலைப்பெய்யலாமே (1)

சாத்திடு நூறு தலைப்பெய்யலாமே – திருமந்:757/4
மேல்


தலைபட (1)

தவம் வேண்டு ஞானம் தலைபட வேண்டில் – திருமந்:1632/1
மேல்


தலைமகள் (1)

அற்கொடி மாது உமை ஆர்வ தலைமகள்
நல் கொடி மாதை நயனங்கள் மூன்று உடை – திருமந்:1245/2,3
மேல்


தலைமகன் (5)

தன்னை ஒப்பாய் ஒன்றும் இல்லா தலைமகன்
தன்னை அப்பா எனில் அப்பனும் ஆய் உளன் – திருமந்:7/2,3
நாட்டுக்கு நாயகன் நம் ஊர் தலைமகன்
காட்டு சிவிகை ஒன்று ஏறி கடைமுறை – திருமந்:153/1,2
ஐவர்க்கு நாயகன் அ ஊர் தலைமகன்
உய்யக்கொண்டு ஏறும் குதிரை மற்று ஒன்று உண்டு – திருமந்:564/1,2
தாங்கு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைமகன்
பூம் கமழ் கோதை புரிகுழலாளொடும் – திருமந்:1525/1,2
தன்னினில் தன்னை அறியும் தலைமகன்
தன்னினில் தன்னை அறிய தலைப்படும் – திருமந்:2349/1,2
மேல்


தலைமை (1)

சால் இங்கு அமைத்து தலைமை தவிர்த்தனர் – திருமந்:2908/2
மேல்


தலையாய் (1)

அகாரம் தலையாய் இரு கண் சிகாரமாய் – திருமந்:921/3
மேல்


தலையாய (1)

தலையாய மின் உடல் தாங்கி திரியும் – திருமந்:2141/3
மேல்


தலையாளே (1)

கலாவி இருந்த கலை தலையாளே – திருமந்:1111/4
மேல்


தலையான (1)

தவம் மிக்கவரே தலையான வேடர் – திருமந்:1661/1
மேல்


தலையில் (1)

அக்கோணம் மாறின் தலையில் ரீங்காரமிட்டு – திருமந்:1312/2
மேல்


தலையிலே (1)

கானத்து எழுந்த கருத்தின் தலையிலே
ஊனத்து அவித்தை விட்டு ஊமன் நின்றானே – திருமந்:2157/3,4
மேல்


தலையினில் (2)

சூல தலையினில் தோற்றிடும் சத்தியும் – திருமந்:926/1
சூல தலையினில் சூழும் ஓங்காரத்தால் – திருமந்:926/2
மேல்


தலையினுள் (1)

ஆறது ஆகும் அமிர்த தலையினுள்
ஆறது ஆயிரம் முந்நூற்றொடு ஐஞ்சு உள – திருமந்:695/1,2
மேல்


தலையினோன் (1)

தாழ்க்கும் தலையினோன் சற்சீடன் ஆமே – திருமந்:1702/4
மேல்


தலையும் (2)

காலும் தலையும் அறியார் கலதிகள் – திருமந்:2425/1
கடையும் தலையும் கரக்கும் சிவத்தே – திருமந்:2588/4
மேல்


தலையை (2)

தலையை தடிந்திட்டு தான் அங்கி இட்டு – திருமந்:340/2
தலையை அரிந்திட்டு சந்திசெய்தானே – திருமந்:340/4
மேல்


தலைவந்தே (1)

நனவில் துரியது அதீதம் தலைவந்தே – திருமந்:2196/4
மேல்


தலைவரும் (1)

அண்டரும் அண்ட தலைவரும் ஆதியும் – திருமந்:2966/2
மேல்


தலைவன் (18)

தலைவன் எனும் பெயர் தான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:363/2
எம் பொன் தலைவன் இவனாம் என சொல்ல – திருமந்:635/3
தலைவன் இடம்வலம் சாதிப்பார் இல்லை – திருமந்:773/1
தலைவன் இடம்வலம் ஆயிடில் தையல் – திருமந்:773/2
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி அஞ்சில் – திருமந்:773/3
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி நூறே – திருமந்:773/4
வள்ளல் தலைவன் மலர் உறை மாதவன் – திருமந்:1531/2
கள்ள தலைவன் கருத்து அறியார்களே – திருமந்:1531/4
உழி செல்லில் உம்பர் தலைவன் முன் ஆமே – திருமந்:1549/4
தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன்
இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார் – திருமந்:1589/1,2
தாயில் கொண்டால் போல் தலைவன் என்னுள் புக – திருமந்:1728/3
தரிக்கின்ற பல் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன்
இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார் – திருமந்:1782/1,2
தான் அந்தம் இல்லா தலைவன் அருள் அது – திருமந்:1832/2
தன்னை தெரிந்து தன் பண்டை தலைவன் தாள் – திருமந்:2369/3
தானே உலகில் தலைவன் என தகும் – திருமந்:2598/1
தன்னுற்ற சோதி தலைவன் இணை_இலி – திருமந்:2859/2
தன் நெஞ்சம் இல்லா தலைவன் தலைவிதி – திருமந்:2973/3
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும் – திருமந்:3016/2
மேல்


தலைவனும் (25)

தண் சுடர் ஓம தலைவனும் ஆமே – திருமந்:221/4
தான கரும் கடல் ஊழி தலைவனும்
ஊனத்தின் உள்ளே உயிர் போல் உணர்கின்ற – திருமந்:377/2,3
அண்டத்து அமரர் தலைவனும் ஆதியும் – திருமந்:389/2
தானே உலகில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:412/4
அதோமுகன் ஊழி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:524/4
தங்க இருப்ப தலைவனும் ஆமே – திருமந்:558/4
சங்கே குறிக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:570/4
தானே சங்கார தலைவனும் ஆயிடும் – திருமந்:686/3
தாமே உலகில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:772/4
தனையுற நின்ற தலைவனும் ஆமே – திருமந்:785/4
தன் எழு கோயில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:824/4
தங்கி கொடுக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:828/4
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி ஞானம் – திருமந்:829/1
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி போகம் – திருமந்:829/2
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி உள்ளே – திருமந்:829/3
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி அஞ்சே – திருமந்:829/4
தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே – திருமந்:896/4
சார்ந்த வினை துயர் போக தலைவனும்
போந்திடும் என்னும் புரிசடையோனே – திருமந்:967/3,4
உன் அம்மை ஊழி தலைவனும் அங்கு உளன் – திருமந்:1129/2
தானே வணங்கி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1341/4
தானே வியாபி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1809/4
தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே – திருமந்:2228/4
தானே இருக்கும் அவற்றில் தலைவனும்
தானே இருக்கும் அவன் என நண்ணிடும் – திருமந்:2697/1,2
தானே உலகில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:2967/4
காக்கும் அவனி தலைவனும் அங்கு உளன் – திருமந்:3033/2
மேல்


தலைவனுமாய் (5)

தலைவனுமாய் நின்ற தற்பரக்கூத்தனை – திருமந்:897/1
தலைவனுமாய் நின்ற சற்பாத்திரத்தை – திருமந்:897/2
தலைவனுமாய் நின்ற தாது அவிழ் ஞான – திருமந்:897/3
தலைவனுமாய் நின்ற தாள் இணை தானே – திருமந்:897/4
உய் கலந்து ஊழி தலைவனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2600/3
மேல்


தலைவனே (1)

தாள் தந்து அளிக்கும் தலைவனே சற்குரு – திருமந்:2049/1
மேல்


தலைவனை (15)

ஞால தலைவனை நண்ணுவர் அன்றே – திருமந்:99/4
வரும் செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும் – திருமந்:220/2
உம்பரில் வானவர் ஓதும் தலைவனை
இன்பனை இன்பத்திடை நின்று இரதிக்கும் – திருமந்:286/2,3
அறிவார் அமரர் தலைவனை நாடி – திருமந்:545/1
சடல தலைவனை தாம் அறிந்தாரே – திருமந்:616/4
வைய தலைவனை வந்து அடைந்து உய்-மினே – திருமந்:1559/4
சாகின்ற போதும் தலைவனை நாடு-மின் – திருமந்:2107/3
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2193/4
தான் அவன் ஆகிய ஞான தலைவனை
வானவர் ஆதியை மா மணி சோதியை – திருமந்:2324/1,2
பசுக்கள் தலைவனை பற்றி விடாவே – திருமந்:2406/4
தானவர் முப்புரம் செற்ற தலைவனை
கானவன் என்றும் கருவரையான் என்றும் – திருமந்:2631/2,3
தலைவனை நாடி தயங்கும் என் உள்ளம் – திருமந்:2632/2
நந்தியை எந்தையை ஞான தலைவனை
மந்திரம் ஒன்றுள் மருவி அது கடந்து – திருமந்:2801/1,2
வள்ளல் தலைவனை வான நல் நாடனை – திருமந்:2994/1
தலைவனை நாடு-மின் தத்துவ நாதன் – திருமந்:3012/2
மேல்


தலைவாணி (1)

தலைவாணி செய்வது தன்னை அறிவதே – திருமந்:2080/4
மேல்


தலைவி (8)

பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம் – திருமந்:964/2
நேம தலைவி நிலவி நின்றாளே – திருமந்:973/4
தலைவி தட முலை மேல் நின்ற தையல் – திருமந்:1060/1
தானே தலைவி என நின்ற தற்பரை – திருமந்:1074/1
காணும் தலைவி நல் காரணி காணே – திருமந்:1087/4
தனி ஒரு நாயகி தானே தலைவி
தனி படுவித்தனள் சார்வு படுத்து – திருமந்:1105/2,3
வள்ளல் தலைவி மருட்டி புரிந்தே – திருமந்:1183/4
வானோர் தலைவி மயக்கத்துற நிற்க – திருமந்:2354/2
மேல்


தலைவி-தன் (1)

ஞான தலைவி-தன் நந்தி நகர் புக்கு – திருமந்:82/1
மேல்


தலைவிதி (1)

தன் நெஞ்சம் இல்லா தலைவன் தலைவிதி
பின்னம் செய்து என்னை பிணக்கு அறுத்தானே – திருமந்:2973/3,4
மேல்


தலைவியுமாய் (1)

தானே தனக்கு தலைவியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:896/1
மேல்


தலைவியை (3)

தையல் நல்லாளை தவத்தின் தலைவியை
மையலை நோக்கும் மனோன்மணி மங்கையை – திருமந்:1103/1,2
வேலை தலைவியை வேத முதல்வியை – திருமந்:1161/3
கூறு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைவியை
ஆறு-மின் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வு என – திருமந்:1332/1,2
மேல்


தவ்வி (1)

தவ்வி கொடு உண்-மின் தலைப்பட்ட-போதே – திருமந்:196/4
மேல்


தவ (8)

தவ மால் பிரமீசர் தம்மில் தாம் பெற்ற – திருமந்:62/3
தவ யோகத்து உள் புக்கு தன் ஒளி தானாய் – திருமந்:122/2
தம் தவ நல் கருமத்து நின்று ஆங்கு இட்டு – திருமந்:224/3
நாள்-தோறும் மன்னவன் நாட்டில் தவ நெறி – திருமந்:239/1
மங்கி உதயம்செய் வட-பால் தவ முனி – திருமந்:338/3
செவி மந்திரம் சொல்லும் செய் தவ தேவர் – திருமந்:359/1
சித்தம் சிவம் ஆதல் செய் தவ பேறே – திருமந்:1644/4
தவ பெருமான் என்று தான் வந்து நின்றான் – திருமந்:2971/2
மேல்


தவகதி-தன்னொடு (1)

தவகதி-தன்னொடு நேர் ஒன்று தோன்றில் – திருமந்:1536/3
மேல்


தவங்களே (1)

சத்திய ஞானத்தால் தங்கும் தவங்களே – திருமந்:1659/4
மேல்


தவசி (1)

ஏனை தவசி இவன் எனல் ஆகுமே – திருமந்:1674/4
மேல்


தவசியார் (1)

ஐயம் புகாமல் இருந்த தவசியார்
வையகம் எல்லாம் வர இருந்தாரே – திருமந்:1891/3,4
மேல்


தவத்தாரே (1)

இமைத்து அழியாது இருந்தார் தவத்தாரே – திருமந்:1630/4
மேல்


தவத்திடை (3)

தவத்திடை ஆறொளி தன் ஒளி ஆமே – திருமந்:1638/4
தவத்திடை நின்றவர் தாம் உண்ணும் கன்மம் – திருமந்:1685/1
தவத்திடை நின்று அறியாதவர் எல்லாம் – திருமந்:1685/3
மேல்


தவத்திடையாளர் (1)

தவத்திடையாளர் தம் சார்வத்து வந்தார் – திருமந்:1637/2
மேல்


தவத்தின் (3)

தையல் நல்லாளை தவத்தின் தலைவியை – திருமந்:1103/1
செம் மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும் – திருமந்:1625/2
தானே அறியும் தவத்தின் அளவே – திருமந்:2012/4
மேல்


தவத்தினில் (1)

செடியார் தவத்தினில் செய் தொழில் நீக்கி – திருமந்:3013/3
மேல்


தவத்தினின் (2)

தானே அறியும் தவத்தினின் உள்ளே – திருமந்:490/4
தானே அறியும் தவத்தினின் உள்ளே – திருமந்:3024/4
மேல்


தவத்து (5)

தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி – திருமந்:257/1
ஆரிய காரணம் ஆய தவத்து இடை – திருமந்:639/3
சால வந்து எய்தும் தவத்து இன்பம் தான் வரும் – திருமந்:1211/2
உய் தவத்து ஆனந்தத்து ஒண் குரு பாதத்தே – திருமந்:1612/3
நின்ற புகழும் நிறை தவத்து உண்மையும் – திருமந்:2088/1
மேல்


தவநெறி (1)

கொள்ள தவநெறி கூடிய இன்பத்து – திருமந்:1183/3
மேல்


தவநெறியே (1)

தக்கார் உரைத்த தவநெறியே சென்று – திருமந்:2815/2
மேல்


தவம் (51)

நிதி பதி செய்த நிறை தவம் நோக்கி – திருமந்:18/2
முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர் – திருமந்:81/2
சத்தியமும் தவம் தான் அவன் ஆதலும் – திருமந்:228/1
தன்மையின் நல்ல தவம் செய்யும் நீரே – திருமந்:255/4
தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி – திருமந்:257/1
விளைக்கும் தவம் அறம் மேல் துணை ஆமே – திருமந்:258/4
தவம் செபம் சந்தோடம் ஆத்திகம் தானம் – திருமந்:557/1
வருந்தி தவம் செய்து வானவர் கோவாய் – திருமந்:634/1
தவம் ஒன்று இலாதன தத்துவம் ஆகும் – திருமந்:984/2
தொலைவில் தவம் செயும் தூய் நெறி தோகை – திருமந்:1060/2
கை தவம் இன்றி கருத்துறும்வாறே – திருமந்:1204/4
ஆசு அற்ற நல் தவம் வாய்மை அழுக்கு இன்மை – திருமந்:1496/2
தவம் அல்லது இல்லை தலைப்படுவார்க்கு இங்கு – திருமந்:1534/2
தவம் வல்ல நந்தி தாள் சார்ந்து உய்யும் நீரே – திருமந்:1534/4
இ தவம் அ தவம் என்று இரு பேர் இடும் – திருமந்:1568/1
இ தவம் அ தவம் என்று இரு பேர் இடும் – திருமந்:1568/1
துறக்கும் தவம் கண்ட சோதி பிரானை – திருமந்:1614/2
கூடும் தவம் செய்த கொள்கையான் தானே – திருமந்:1618/4
மறப்பு இலர் ஆகிய மா தவம் செய்வார் – திருமந்:1626/3
இருந்து வருந்தி எழில் தவம் செய்யும் – திருமந்:1627/1
தவம் வேண்டு ஞானம் தலைபட வேண்டில் – திருமந்:1632/1
தவம் வேண்டா ஞான சமாதி கைகூடில் – திருமந்:1632/2
தவம் வேண்டா அ சகமார்க்கத்தோர்க்கு – திருமந்:1632/3
தவம் வேண்டா மாற்றம்-தனை அறியாரே – திருமந்:1632/4
வாடி தவம்செய்வதே தவம் இவை களைந்து – திருமந்:1636/3
சத்தான செய்வது தான் தவம் தானே – திருமந்:1639/4
தலை தொட்டு கண்டேன் தவம் கண்டவாறே – திருமந்:1640/4
படர் சடை மா தவம் பற்றிய பத்தர்க்கு – திருமந்:1641/1
நோற்று தவம் செய்யார் நூல் அறியாதவர் – திருமந்:1642/3
சித்தம் சிவம் ஆக செய் தவம் வேண்டாவால் – திருமந்:1644/1
தவம் மிக்கவரே தலையான வேடர் – திருமந்:1661/1
தவம் மிக்கவர்க்கு அன்றி தாங்க ஒண்ணாதே – திருமந்:1661/4
தவம் ஆன ஐம்முகன் ஈசன் அரனும் – திருமந்:1807/2
தவம் மிகு குகை முக்கோண முச்சாண் ஆக்கி – திருமந்:1914/3
தவம் ஆன செய்து தலைப்பறிகின்றார் – திருமந்:2021/3
மன்னிய மா தவம் செய்வோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/2
வரை அருகு ஊறிய மா தவம் நோக்கின் – திருமந்:2100/3
அன்புறுவீர் தவம் செய்யும் மெய்ஞ்ஞானத்து – திருமந்:2112/2
கேவலத்தில் சகலங்கள் வயின் தவம்
கேவலத்தில் சுத்தம் கேடு இல் விஞ்ஞாகலவர்க்கு – திருமந்:2250/2,3
முன்னை அறிவினில் செய்த முது தவம்
பின்னை அறிவினை பெற்றால் அறியலாம் – திருமந்:2318/1,2
தவம் மிக்கு உணர்ந்தவர் தத்துவத்தாரே – திருமந்:2395/4
சீர் ஆர் தவம் செய்யில் சிவன் அருள் தான் ஆகும் – திருமந்:2465/3
தவம் ஆன மும்முத்தி தத்துவத்து அயிக்கியத்துவமாகிய – திருமந்:2476/2
மருவலர் செய்கின்ற மா தவம் ஒத்தால் – திருமந்:2514/3
மயக்குற நோக்கினும் மா தவம் செய்யார் – திருமந்:2565/1
தலமும் குலமும் தவம் சித்தம் ஆகும் – திருமந்:2679/3
குறிப்பு அறிவான் தவம் கோன் உரு ஆமே – திருமந்:2706/4
தவம் ஆர் பசு பாசம் ஆங்கே தனித்து – திருமந்:2793/2
தவம் ஆன சத்திய ஞானானந்தத்தே – திருமந்:2834/3
தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாரே – திருமந்:2968/4
மனம் விரிந்து குவிந்தது மா தவம்
மனம் விரிந்து குவிந்தது வாயுவும் – திருமந்:2981/1,2
மேல்


தவம்செய்து (5)

திடமார் தவம்செய்து தேவர் அறிய – திருமந்:347/3
கூடி தவம்செய்து கண்டேன் குரை கழல் – திருமந்:1636/1
தேடி தவம்செய்து கண்டேன் சிவகதி – திருமந்:1636/2
தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவம்செய்து
முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும் – திருமந்:2597/1,2
தலைநின்ற தாழ்வரை மீது தவம்செய்து
முலைநின்ற மாதறி மூர்த்தியை யானும் – திருமந்:2845/1,2
மேல்


தவம்செய்ய (1)

பந்தம் செய் பாசத்து வீழ்ந்து தவம்செய்ய
அந்தம்_இலானும் அருள் புரிந்தானே – திருமந்:354/3,4
மேல்


தவம்செய்வதே (1)

வாடி தவம்செய்வதே தவம் இவை களைந்து – திருமந்:1636/3
மேல்


தவம்புரிவார்கள் (1)

சடங்கு அது செய்து தவம்புரிவார்கள்
கடம்-தனில் உள்ளே கருதுவராகில் – திருமந்:1192/1,2
மேல்


தவமாகில் (1)

எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என் – திருமந்:1568/3
மேல்


தவமாம் (3)

தவமாம் அவை ஆகி தான் அல்ல ஆகுமே – திருமந்:2539/4
தவமாம் பரன் எங்கும் தானாக ஆடும் – திருமந்:2793/3
தவமாம் சிவானந்தத்தோர் ஞான கூத்தே – திருமந்:2793/4
மேல்


தவமான (1)

தவமான சத்திய ஞான பொதுவில் – திருமந்:2538/3
மேல்


தவமும் (1)

அருள் அது ஆவது அறமும் தவமும்
பொருள் அது உள் நின்ற போகம் அது ஆமே – திருமந்:1792/3,4
மேல்


தவமுறு (1)

தவமுறு தத்துவ மசி வேதாந்த – திருமந்:2571/3
மேல்


தவமே (1)

அம் சுடர் ஆக வணங்கும் தவமே – திருமந்:1975/4
மேல்


தவலோகம் (1)

தவலோகம் சேர்ந்து பின் தான் வந்து கூடி – திருமந்:1905/2
மேல்


தவழ் (2)

மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு – திருமந்:1204/3
வரை தவழ் மஞ்சு நீர் வானுடு மாலை – திருமந்:1725/3
மேல்


தவழ்ந்தார் (1)

நனவில் துரியம் நிகழ்ந்தார் தவழ்ந்தார்
நனவில் சுழுத்தி நடந்தார் வளர்ந்தார் – திருமந்:2188/2,3
மேல்


தவழும் (1)

மஞ்சு தவழும் வடவரை மீது உறை – திருமந்:2707/3
மேல்


தவன் (1)

பிதற்று ஒழியேன் பெருமை தவன் யானே – திருமந்:38/4
மேல்


தவன (1)

தவன சடைமுடி தாமரையானே – திருமந்:5/4
மேல்


தவா (2)

தவா அறு வேதாந்த சித்தாந்த தன்மை – திருமந்:1899/3
தவா கடல் ஈசன் தரித்து நின்றானே – திருமந்:2617/4
மேல்


தவிடு (1)

காணும் முளைக்கு தவிடு உமி ஆன்மாவும் – திருமந்:2192/2
மேல்


தவிர் (1)

தவிர் ஒன்று இலாத சராசரம் தானே – திருமந்:2589/4
மேல்


தவிர்த்தனர் (1)

சால் இங்கு அமைத்து தலைமை தவிர்த்தனர்
கோல் இங்கு அமைத்த பின் கூப பறவைகள் – திருமந்:2908/2,3
மேல்


தவிர்ந்து (1)

அழற்றி தவிர்ந்து உடல் அஞ்சனம் ஆமே – திருமந்:726/4
மேல்


தவிர்ப்பான் (1)

வருத்தி உள்நின்ற மலையை தவிர்ப்பான்
ஒருத்தி உள்ளாள் அவர் ஊர் அறியோமே – திருமந்:2895/3,4
மேல்


தவிர்ப்பிக்கும் (1)

துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும்
உள்ளது சொன்னோம் உணர்வு உடையோர்க்கே – திருமந்:566/3,4
மேல்


தவிர (4)

தவிர வைத்தான் வினை தன் அடியார் கோள் – திருமந்:2050/1
தவிர வைத்தான் சிரத்தோடு தன் பாதம் – திருமந்:2050/2
தவிர வைத்தான் நமன் தூதுவர் கூட்டம் – திருமந்:2050/3
தவிர வைத்தான் பிறவி துயர் தானே – திருமந்:2050/4
மேல்


தழல் (7)

தானும் நின்றான் தழல் தான் ஒக்கும் மேனியன் – திருமந்:37/2
வெம் தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர் – திருமந்:353/2
தாம் ஏழ் உலகில் தழல் பிழம்பாய் நிற்கும் – திருமந்:373/2
சாதனை நாலு தழல் மூன்று வில்வயம் – திருமந்:1044/1
தடம்கொண்ட சாரல் தழல் முருடு ஏறி – திருமந்:2086/3
சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் கொடுக்கும் தழல் வண்ணன் – திருமந்:2114/1
வேதத்தில் ஆடி தழல் அந்தம் மீது ஆடி – திருமந்:2756/2
மேல்


தழலிடை (1)

தழலிடை புக்கிடும் தன்னுள் இலாமல் – திருமந்:754/2
மேல்


தழுக்கிய (1)

தழுக்கிய நாளில் தருமமும் செய்யீர் – திருமந்:254/2
மேல்


தழுவ (1)

உருவி தழுவ ஒருவற்கு ஒண்ணாதே – திருமந்:831/4
மேல்


தழுவி (4)

நாண நில்லேன் உன்னை நான் தழுவி கொள – திருமந்:29/2
உயர்ந்தும் பணிந்தும் முகந்தும் தழுவி
வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின் – திருமந்:1499/1,2
உடம்பும் உடம்பும் உடம்பை தழுவி
உடம்பிடை நின்ற உயிரை அறியார் – திருமந்:2148/1,2
தழுவி வினை சென்று தான் பயவாது – திருமந்:2913/3
மேல்


தழை (1)

தழை கொண்ட பாசம் தயங்கி நின்று ஏத்த – திருமந்:1833/3
மேல்


தழைக்கின்ற (1)

தழைக்கின்ற செந்தளிர் தண் மலர் கொம்பில் – திருமந்:187/1
மேல்


தழைத்த (4)

தன் வழி ஆக தழைத்த பொருள் எல்லாம் – திருமந்:678/3
தன்மை அது ஆக தழைத்த கலையின் உள் – திருமந்:687/1
தன்மை அது ஆக தழைத்த பகலவன் – திருமந்:689/1
சத்திமான் ஆக தழைத்த கொடியே – திருமந்:1039/4
மேல்


தழைத்தது (2)

தாரகை மேல் ஓர் தழைத்தது பேரொளி – திருமந்:1272/2
தண் அமர் கூபம் தழைத்தது காணுமே – திருமந்:1396/4
மேல்


தழைத்திடும் (3)

தன்வழி ஆக தழைத்திடும் ஞானமும் – திருமந்:678/1
தன் வழி ஆக தழைத்திடும் வையகம் – திருமந்:678/2
சவ்வினம் மூன்றும் தழைத்திடும் தண்டதாம் – திருமந்:1269/3
மேல்


தழைத்து (4)

தான் ஒளி ஆகி தழைத்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:675/2
தாயகம் ஆக தழைத்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:692/2
தழைத்து அங்கு இருந்தவள் தான் பச்சை ஆமே – திருமந்:1393/4
தாமே உகாரம் தழைத்து எழும் சோமனும் – திருமந்:1412/2
மேல்


தழைப்ப (1)

சகம் கொண்ட கை இரண்டாறும் தழைப்ப
முகம் கொண்ட செஞ்சுடர் முக்கணனார்க்கே – திருமந்:1024/3,4
மேல்


தழைப்பது (1)

சாவது ஒன்று இல்லை தழைப்பது தான் இல்லை – திருமந்:681/2
மேல்


தள் (1)

தள் உயிரா வண்ணம் தாங்கி நின்றானே – திருமந்:418/4
மேல்


தள்ளி (2)

மல்லாக்க தள்ளி மறித்து வைப்பாரே – திருமந்:199/4
தள்ளி இடத்தே தயங்குமே யாம் ஆகில் – திருமந்:791/2
மேல்


தளம் (1)

தளம் கொள் இரட்டிய தாறு நடந்தால் – திருமந்:2177/2
மேல்


தளர்கின்ற (1)

தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/2
மேல்


தளர்ந்து (1)

நீலிக்கு இறையுமே நெஞ்சின் நிலை தளர்ந்து
ஆலி பழம் போல் அளிக்கின்ற அப்பே – திருமந்:2915/3,4
மேல்


தளர்வு (2)

தளர்வு இலன் சங்கரன் தன் அடியார் சொல் – திருமந்:103/3
தளர்வு இல் பிதிர் பதம் தங்கி சசியுள் – திருமந்:1902/3
மேல்


தளராது (1)

தண்டு ஒருகாலும் தளராது அங்கமே – திருமந்:827/4
மேல்


தளி (3)

தளி அறிவாளர்க்கு தண்ணிதாய் தோன்றும் – திருமந்:510/1
தளி மணி பற்றல் பல் மஞ்சனம் ஆதி – திருமந்:1502/3
தளி ஆகிய தற்பரம் காண் அவன் தான் – திருமந்:2464/2
மேல்


தளிகையே (1)

வேலையான் மேய்ந்தது ஓர் வெள்ளி தளிகையே – திருமந்:161/4
மேல்


தளிந்தவர்க்கு (1)

தளிந்தவர்க்கு அல்லது தாங்க ஒண்ணாதே – திருமந்:527/4
மேல்


தளிர் (3)

தாம் இடர்ப்பட்டு தளிர் போல் தயங்கினும் – திருமந்:544/1
கொய் தளிர் மேனி குமரி குலாம் கன்னி – திருமந்:1204/2
குவிந்த கரம் இரு கொய் தளிர் பாணி – திருமந்:1376/2
மேல்


தளிர்க்கும் (1)

தளிர்க்கும் ஒரு பிள்ளை தட்டான் அகத்தில் – திருமந்:2924/1
மேல்


தளிரும் (1)

தளிரும் மலர் அடி சார்ந்து நின்றாரே – திருமந்:2649/4
மேல்


தளை (1)

தளை கொன்ற நாகம் அஞ்சு ஆடல் ஒடுக்க – திருமந்:2037/3
மேல்


தற்காமியம் (1)

சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி தற்காமியம்
சாக்கிரம் தன்னில் துரியத்து மாயையே – திருமந்:2167/3,4
மேல்


தற்கு (1)

தன் தெரியாத அதீதம் தற்கு ஆணவம் – திருமந்:2195/1
மேல்


தற்குகை (1)

சிதம்பரம் தற்குகை ஆதாரம் தானே – திருமந்:2653/4
மேல்


தற்குறி (1)

தனை அறிந்து ஏறட்டு தற்குறி ஆறு – திருமந்:744/3
மேல்


தற்கூட்டு (1)

தனல் உண் பகுதியே தற்கூட்டு மாயை – திருமந்:2196/3
மேல்


தற்கேவலம் (1)

தற்கேவலம் முத்தி தானே தனிமையாம் – திருமந்:2246/1
மேல்


தற்கேவலன் (1)

தன்னை அறி சுத்தன் தற்கேவலன் தானும் – திருமந்:2227/1
மேல்


தற்சிவ (1)

சாற்றும் சன்மார்க்கமாம் தற்சிவ தத்துவம் – திருமந்:1477/1
மேல்


தற்சிவலிங்கமாய் (1)

தன் மேனி தற்சிவலிங்கமாய் நின்றிடும் – திருமந்:1750/1
மேல்


தற்சிவன் (1)

தன் மேனி தற்சிவன் தற்சிவானந்தமாம் – திருமந்:1750/3
மேல்


தற்சிவானந்தமாம் (1)

தன் மேனி தற்சிவன் தற்சிவானந்தமாம்
தன் மேனி தான் ஆகும் தற்பரம் தானே – திருமந்:1750/3,4
மேல்


தற்சுத்தம் (1)

தற்பால் புரிவது தற்சுத்தம் ஆமே – திருமந்:2246/4
மேல்


தற்பதம் (13)

தான் என்று நான் என்று இரண்டு இலா தற்பதம்
தான் என்று நான் என்ற தத்துவம் நல்கலால் – திருமந்:1441/2,3
போதாந்த தற்பதம் போமசி என்பவே – திருமந்:2387/4
போதாந்த தற்பதம் போய் இரண்டு ஐக்கியம் – திருமந்:2392/3
தோன்றியது தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர – திருமந்:2437/1
தற்பதம் என்றும் தொம்பதம் தான் என்றும் – திருமந்:2439/1
தொம்பதம் தற்பதம் தோன்றும் அசிபதம் – திருமந்:2441/1
தொம்பதம் தற்பதம் சொல் மு துரியம் போல் – திருமந்:2473/1
தற்பதம் தொம்பதம் தான் ஆம் அசிபதம் – திருமந்:2488/1
தொம்பதம் மாயையுள் தோன்றிடும் தற்பதம்
அம்பரை தன்னில் உதிக்கும் அசிபதம் – திருமந்:2492/1,2
தாவு பர துரியத்தினில் தற்பதம்
மேவு சிவ துரிய தசி மெய்ப்பதம் – திருமந்:2568/2,3
ஈறான தற்பதம் எய்துப சாந்தத்து – திருமந்:2569/2
தொம்பதம் தற்பதம் சொல்லும் அசிபதம் – திருமந்:2573/1
தொம்பதம் தற்பதம் சொன்ன துரியம் போல் – திருமந்:2826/1
மேல்


தற்பதமே (1)

அனைய பர துரியம் தற்பதமே – திருமந்:2472/4
மேல்


தற்பர (3)

தராதல மூலைக்கு தற்பர மா பரன் – திருமந்:890/1
சம்பந்த கூத்தனை தற்பர கூத்தனை – திருமந்:2742/3
தற்பர ஞானானந்தம் தான் அது ஆகுமே – திருமந்:2825/4
மேல்


தற்பரக்கூத்தனை (1)

தலைவனுமாய் நின்ற தற்பரக்கூத்தனை
தலைவனுமாய் நின்ற சற்பாத்திரத்தை – திருமந்:897/1,2
மேல்


தற்பரத்தாளே (1)

சாலவுமாய் நின்ற தற்பரத்தாளே – திருமந்:1135/4
மேல்


தற்பரத்தின்-பால் (1)

தந்தோர் தம் சுத்த கேவலத்து அற்ற தற்பரத்தின்-பால்
துரியத்து இடையே அறிவுற – திருமந்:2237/2,3
மேல்


தற்பரத்து (1)

தாகாண்ட ஐங்கருமத்து ஆண்ட தற்பரத்து
ஏகாந்தமாம் பிரமாண்டத்த என்பவே – திருமந்:2728/3,4
மேல்


தற்பரத்தோடே (1)

தரித்தது தாரணை தற்பரத்தோடே – திருமந்:597/4
மேல்


தற்பரம் (18)

தற்பரம் ஆக தகும் தண் சமாதியே – திருமந்:628/4
தாரியல் தற்பரம் சேர்தல் சமாதியே – திருமந்:639/4
தாண்டவ கூத்து தனிநின்ற தற்பரம்
தாண்டவ கூத்து தமனியம் தானே – திருமந்:888/3,4
தற்பரம் கண்டுளோர் சைவ சித்தாந்தரே – திருமந்:1421/4
தண் சுடராய் எங்கும் தற்பரம் ஆமே – திருமந்:1716/4
தன் மேனி தான் ஆகும் தற்பரம் தானே – திருமந்:1750/4
தங்கும் சிவஞானிக்கு எங்குமாம் தற்பரம்
அங்கு ஆங்கு என நின்று சகம் உண்ட வான் தோய்தல் – திருமந்:1909/2,3
தற்பரம் மேவுவோர் சாதகர் ஆமே – திருமந்:2059/4
தான் அவன் ஆகிய தற்பரம் தாங்கினோன் – திருமந்:2134/1
தத்துவம் ஆகும் சீவன்-தன் தற்பரம்
தத்துவம் ஆம் சிவசாயுச்சியமே – திருமந்:2396/3,4
படைப்பாதி சூக்கத்தை தற்பரம் செய்ய – திருமந்:2415/3
தனை உற்றிட தானே தற்பரம் ஆமே – திருமந்:2450/4
தன்னை அளித்தான் தற்பரம் ஆகவே – திருமந்:2457/4
தற்பரம் மன்னும் தனிமுதல் பேரொளி – திருமந்:2462/1
தளி ஆகிய தற்பரம் காண் அவன் தான் – திருமந்:2464/2
சந்திக்க தற்பரம் ஆகும் சதுரர்க்கே – திருமந்:2647/4
தர நிற்ப போல் உயிர் தற்பரம் தன்னில் – திருமந்:2829/2
தற்பரம் அல்ல சதாசிவன் தான் அல்ல – திருமந்:2943/1
மேல்


தற்பரன் (7)

தற்பரன் கற்பனை ஆகும் சராசரத்து – திருமந்:89/2
தம் பகை கொல் என்ற தற்பரன் தானே – திருமந்:520/4
சந்திரன் சூரியன் தற்பரன் தாணுவில் – திருமந்:704/1
ஈறார் பரையின் இருள் அற்ற தற்பரன்
பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே – திருமந்:2291/3,4
தானுறும் இச்சை உயிர் ஆக தற்பரன்
மேனி கொண்டு ஐங்கருமத்து வித்து ஆதலான் – திருமந்:2332/2,3
தற்பரன் கால பரமும் கலந்து அற்ற – திருமந்:2451/3
தற்பரன் நின்று தனிநடம் செய்யுமே – திருமந்:2739/4
மேல்


தற்பரனே (1)

புரை அற்ற என்னுள் புகும் தற்பரனே – திருமந்:2648/4
மேல்


தற்பராவத்தை (1)

சகலத்தின் சுத்தமே தற்பராவத்தை
சகலத்தில் இ மூன்று தன்மையும் ஆமே – திருமந்:2251/3,4
மேல்


தற்பரை (3)

மீதான தற்பரை மேவும் பரனொடு – திருமந்:709/2
தானே தலைவி என நின்ற தற்பரை
தானே உயிர் வித்து தந்த பதினாலும் – திருமந்:1074/1,2
தந்திடு மா மாயை வாகேசி தற்பரை
உந்து குடிலையோடு ஏமுறு குண்டலி – திருமந்:1925/2,3
மேல்


தற்பரையாய் (2)

தற்பரையாய் நிற்கும் தான் ஆம் பரற்கு உடல் – திருமந்:2459/2
தான் ஆன சத்தியும் தற்பரையாய் நிற்கும் – திருமந்:2803/1
மேல்


தற்பால் (1)

தற்பால் புரிவது தற்சுத்தம் ஆமே – திருமந்:2246/4
மேல்


தற்புருடம் (1)

தாணுவின் தன் முகந்து தற்புருடம் ஆகும் – திருமந்:1742/2
மேல்


தற்புருடன் (1)

தத்துவம் பூருவம் தற்புருடன் சிரம் – திருமந்:1741/3
மேல்


தற்புருடனும் (1)

தந்திடும் ஐவிதத்தால் தற்புருடனும்
முந்து உளம் மன்னும் ஆறாறு முடிவிலே – திருமந்:2083/3,4
மேல்


தற்பொருள் (1)

தற்பொருள் ஆக சமைந்த அமுதேஸ்வரி – திருமந்:1354/3
மேல்


தறி (5)

பூட்டும் தறி ஒன்று போம் வழி ஒன்பது – திருமந்:175/2
கல் தறி காட்ட கயல் உள ஆக்குமே – திருமந்:291/4
ஆனை மயக்கும் அறுபத்துநால் தறி
ஆனை இருக்கும் அறுபத்துநால் ஒளி – திருமந்:1418/1,2
தறி இருந்தால் போல் தம்மை இருத்தி – திருமந்:1457/2
நாவி அணைந்த நடு தறி ஆமே – திருமந்:1459/4
மேல்


தறிய (1)

தறிய ஈரைந்தினுள் ஆனது பிண்டமே – திருமந்:469/4
மேல்


தறியினில் (1)

சார்ந்திடும் ஞான தறியினில் பூட்டு இட்டு – திருமந்:2038/2
மேல்


தறியுற (1)

தாம் அணி கோலி தறியுற பாய்ந்திடும் – திருமந்:2872/2
மேல்


தறியோடு (1)

ஆக மத தறியோடு அணைகின்றில – திருமந்:2023/2
மேல்


தன் (109)

தளர்வு இலன் சங்கரன் தன் அடியார் சொல் – திருமந்:103/3
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:106/4
தவ யோகத்து உள் புக்கு தன் ஒளி தானாய் – திருமந்:122/2
சந்திப்பது நந்தி தன் திருத்தாள் இணை – திருமந்:141/1
தன் அன்பு எனக்கே தலைநின்றவாறே – திருமந்:274/4
அன்பு அடைத்தான் தன் அகலிடத்தானே – திருமந்:276/4
கண்டேன் கரி உரியான் தன் கழல் இணை – திருமந்:285/2
சத்தி சிவம் ஆம் இரண்டும் தன் உள் வைக்க – திருமந்:333/3
கருத்து உறை அந்தகன் தன் போல் அசுரன் – திருமந்:339/1
அறு வகை ஆன் ஐந்தும் ஆட்ட தன் தாதை – திருமந்:351/2
ஆம் பதி செய்தான் அ சோதி தன் ஆண்மையே – திருமந்:477/4
தன் நெறி சென்று சமாதியிலே நின்-மின் – திருமந்:551/2
சிவன் தன் விரதமே சித்தாந்த கேள்வி – திருமந்:557/2
சீர் திகழ் கைகள் அதனை தன் மேல் வைக்க – திருமந்:559/3
தாங்க வல்லார்க்கும் தன் இடம் ஆமே – திருமந்:638/4
தானே அணுவும் சகத்து தன் நொய்ம்மையும் – திருமந்:649/1
தன் பொருள் ஆகிய தத்துவம் கூடிட – திருமந்:676/2
தன் வழி ஆக தழைத்திடும் வையகம் – திருமந்:678/2
தன் வழி ஆக தழைத்த பொருள் எல்லாம் – திருமந்:678/3
தன் வழி தன் அருள் ஆகி நின்றானே – திருமந்:678/4
தன் வழி தன் அருள் ஆகி நின்றானே – திருமந்:678/4
ஆகின்ற சந்திரன் தன் ஒளியாய் அவன் – திருமந்:685/1
ஆகின்ற சந்திரன் தன் கலை கூடிடில் – திருமந்:685/3
தன் பொருள் ஆகிய தன்மையன் ஆகுமே – திருமந்:688/4
தன் எழு கோயில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:824/4
தன்னொடு தன் ஐ தலைப்பெய்ய வல்லாரேன் – திருமந்:841/3
வளர்கின்ற ஆதித்தன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/1
தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/2
தானே தனக்கு தன் மலையாய் நிற்கும் – திருமந்:896/2
தானே தனக்கு தன் மயமாய் நிற்கும் – திருமந்:896/3
தான் ஒன்றி வாழிடம் தன் எழுத்தே ஆகும் – திருமந்:915/1
தான் ஒன்றும் அ நான்கும் தன் பேர் எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/2
தான் ஒன்றும் நாற்கோணம் தன் ஐந்து எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/3
ஓம் என்று எழுப்பி தன் உத்தம நந்தியை – திருமந்:944/1
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:990/4
தஞ்சம் என்று எண்ணி தன் சேவடி போற்றுவார்க்கு – திருமந்:1109/3
கணங்களை தன் அருள்செய்கின்ற கன்னி – திருமந்:1126/3
படர்ந்தது தன் வழி பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1143/3
இருந்தனள் தன் முகம் ஆறொடு நாலாய் – திருமந்:1146/1
தரித்திருந்தாள் அவள் தன் ஒளி நோக்கி – திருமந்:1156/1
நாலாம் நளின நின்று ஏத்தி நட்டு உச்சி தன்
மேலாம் எழுத்தினள் ஆமத்தினாளே – திருமந்:1212/3,4
தன் நெறி ஆவது சன்மார்க்கம் ஆமே – திருமந்:1228/4
பிணைந்து ஒழிந்தேன் தன் அருள்பெற்றவாறே – திருமந்:1250/4
கண்டிடும் நாதமும் தன் மேல் எழுந்திட – திருமந்:1273/2
கண் உடை நாயகி தன் அருள் ஆம் வழி – திருமந்:1384/1
காரணி தன் அருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:1389/4
சமையம் பல சுத்தி தன் செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1450/1
சமயம் கிரியையில் தன் மனம் கோயில் – திருமந்:1508/1
தரும் எனும் ஞானத்தால் தன் செயல் அற்றால் – திருமந்:1527/3
சமையங்கள் ஆறும் தன் தாள் இணை நாட – திருமந்:1557/3
தாமே பிரானுக்கும் தன் சிர மாலைக்கும் – திருமந்:1569/3
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும் – திருமந்:1586/3
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும் – திருமந்:1629/3
தவத்திடை ஆறொளி தன் ஒளி ஆமே – திருமந்:1638/4
தான் உற்ற வேடமும் தன் சிவயோகமே – திருமந்:1673/2
அத்தன் தன் ஆகமம் அன்னம் அரிசி ஆம் – திருமந்:1719/3
தாணுவின் தன் முகந்து தற்புருடம் ஆகும் – திருமந்:1742/2
தன் மேனி தற்சிவலிங்கமாய் நின்றிடும் – திருமந்:1750/1
தன் மேனி-தானும் சதாசிவமாய் நிற்கும் – திருமந்:1750/2
தன் மேனி தற்சிவன் தற்சிவானந்தமாம் – திருமந்:1750/3
தன் மேனி தான் ஆகும் தற்பரம் தானே – திருமந்:1750/4
தராபரன் தன் அடியார் மன கோயில் – திருமந்:1760/2
ஊடு நின்றான் அவன் தன் அருளுற்றே – திருமந்:1816/4
இரந்து உண்டு தன் கழல் எட்ட செய்தானே – திருமந்:1888/4
தன் இச்சைக்கு ஈசன் உரு செய்யும் தானே – திருமந்:1908/4
அந்தம்_இல் ஞானி தன் ஆகம் தீயினில் – திருமந்:1910/1
தன் மனை சாலை குளம் கரை ஆற்று இடை – திருமந்:1915/1
காயத்துள் தன் மனம் ஆகும் கலா விந்து – திருமந்:1935/2
தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/2
தவிர வைத்தான் வினை தன் அடியார் கோள் – திருமந்:2050/1
தவிர வைத்தான் சிரத்தோடு தன் பாதம் – திருமந்:2050/2
தன் இயல்பு உன்னி உணர்ந்தோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/3
உய்த்து ஒன்றுமா போல் விழியும் தன் கண் ஒளி – திருமந்:2075/2
தன் முதல் ஆகிய தத்துவம் ஆமே – திருமந்:2082/4
உண்ணும் தன் ஊடாடாது ஊட்டிடும் மாயையும் – திருமந்:2161/1
தன் தெரியாத அதீதம் தற்கு ஆணவம் – திருமந்:2195/1
சாக்கிரா தீதத்தில் ஆணவம் தன் உண்மை – திருமந்:2212/1
அறிவான் அறியாதான் தன் அறிவு ஆகான் – திருமந்:2224/2
மாயையின் மற்று அது நீவு தன் மாயையாம் – திருமந்:2226/2
தன்னை மறைத்தது தன் கரணங்களாம் – திருமந்:2289/3
தன்னின் மறைந்தது தன் கரணங்களே – திருமந்:2289/4
தான் தரு ஞானம் தன் சத்திக்கு சாதனாம் – திருமந்:2322/3
தன்னை தெரிந்து தன் பண்டை தலைவன் தாள் – திருமந்:2369/3
தேசார் சிவம் ஆகும் தன் ஞானத்தின் கலை – திருமந்:2380/1
தன் தாள் இணை என் தலை மிசை ஆனதே – திருமந்:2427/4
தன் தாதை தாளும் இரண்டு உள காயத்துள் – திருமந்:2432/2
வேதம் சொல் தொம்பதம் ஆகும் தன் மெய்ம்மையே – திருமந்:2438/4
தன் கண்ட தூயமும் தன்னில் விலாசமும் – திருமந்:2451/1
தானா நனவில் துரியம் தன் தொம்பதம் – திருமந்:2467/1
சீவன் தன் முத்தி அதீதம் பரமுத்தி – திருமந்:2474/1
ஓவு சிவனுடன் ஒன்று தன் முத்தியே – திருமந்:2475/4
தன் சொல்லில் எண்ணத்தகா ஒன்பான் வேறு உள – திருமந்:2540/2
தன் செய்த ஆண்டவன் தான் சிறந்தானே – திருமந்:2540/4
தாழ அடைப்பது தன் வலி ஆமே – திருமந்:2549/4
பெத்தத்தும் தன் பணி இல்லை பிறத்தலான் – திருமந்:2628/1
முத்தத்தும் தன் பணி இல்லை முறைமையால் – திருமந்:2628/2
தத்துவ சுத்தி தலைப்பட்டு தன் பணி – திருமந்:2633/2
சந்திர பூமிக்குள் தன் புருவத்திடை – திருமந்:2662/1
தருக்கிய ஆதாரம் எல்லாம் தன் மேனி – திருமந்:2678/3
உகராதி தன் சத்தி உள் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2700/2
எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி – திருமந்:2830/3
விரியும் குவியும் விள்ளாம் மிளிரும் தன்
உருவும் திரியும் உரைப்பது எவ்வாறே – திருமந்:2863/3,4
மகட்கு தாய் தன் மணாளனோடு ஆடிய – திருமந்:2944/3
தன் நெஞ்சம் இல்லா தலைவன் தலைவிதி – திருமந்:2973/3
தன் வலியால் உலகு ஏழும் தரித்தவன் – திருமந்:3023/1
தன் வலியாலே அணுவினும் தான் ஒய்யன் – திருமந்:3023/2
தன் வலியான் மலை எட்டினும் தான் சாரான் – திருமந்:3023/3
தன் வலியாலே தடம் கடல் ஆமே – திருமந்:3023/4
உருக்கொடு தன் நடு ஓங்க இ வண்ணம் – திருமந்:3042/2
மேல்


தன்-பால் (4)

ஆரிய காரணம் ஏழும் தன்-பால் உற – திருமந்:639/2
சாராத சாதக நான்கும் தன்-பால் உற்றோன் – திருமந்:1699/3
எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/2
தன்-பால் தனை அறி தத்துவம் தானே – திருமந்:2237/4
மேல்


தன்சிவத்து (1)

தன்னை அறிய பரன் ஆக்கி தன்சிவத்து
என்னை அறிவித்து இருந்தனன் நந்தியே – திருமந்:1609/3,4
மேல்


தன்செயல் (1)

சமைய மலசுத்தி தன்செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1845/1
மேல்


தன்பால் (1)

தன்பால் உலகும் தனக்கு அருகு ஆவதும் – திருமந்:1469/1
மேல்


தன்மனு (1)

தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஏழ் கோடி – திருமந்:2184/1
மேல்


தன்மை (29)

தாவும் பிரான் தன்மை தான் அறிவார் இல்லை – திருமந்:32/3
வழித்துணை ஆம் பெரும் தன்மை வல்லானே – திருமந்:297/4
ஆகின்ற தன்மை செய் ஆண்தகையானே – திருமந்:395/4
தன்மை அது ஆக தழைத்த கலையின் உள் – திருமந்:687/1
தன்மை அது ஆக தழைத்த பகலவன் – திருமந்:689/1
தரா சத்தியாய் நின்ற தன்மை உணராய் – திருமந்:1056/2
பெரும் தன்மை நல்கும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:1552/4
தவா அறு வேதாந்த சித்தாந்த தன்மை
நவா அகமோடு உன்னல் நல் சுத்த சைவமே – திருமந்:1899/3,4
அ தன்மை ஆகும் அரன்நெறி காணுமே – திருமந்:1932/4
அழிகின்ற தன்மை அறிந்து ஒழியாரே – திருமந்:1936/4
ஆறாறின் தன்மை அறியாது இருந்தேனுக்கு – திருமந்:2020/1
ஆறாறின் தன்மை அறிவித்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:2020/2
ஆறாறின் தன்மை அருளால் அறிந்த பின் – திருமந்:2020/3
தானே என நின்ற தன்மை வெளிப்படில் – திருமந்:2055/2
அ தன்மை ஆதல் போல் நந்தி அருள் தர – திருமந்:2075/3
உரம் தன்மை ஆக ஒருங்கி நின்றார்களே – திருமந்:2087/4
தான் மா மறை அறை தன்மை அறிகிலர் – திருமந்:2306/2
தானே சிவம் ஆன தன்மை தலைப்பட – திருமந்:2314/1
ஆன மலம் அறும் அ பசு தன்மை போம் – திருமந்:2320/2
பசு தன்மை நீக்கி அ பாசம் அறுத்தால் – திருமந்:2406/3
வேறாம் அதன் தன்மை போலும் இ காயத்தில் – திருமந்:2461/1
பண்ணிடில் தன்மை பராபரன் ஆமே – திருமந்:2519/4
தன்மை வல்லோனை தத்துவத்துள் நலத்தினை – திருமந்:2642/1
தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அ தன்மை
ஆயுறு மேனி அணை புகலாமே – திருமந்:2802/3,4
தத்துவ ஞானத்தின் தன்மை அறிந்த பின் – திருமந்:2817/3
தத்துவ ஞானிகள் தன்மை குன்றாரே – திருமந்:2847/4
தாழும் இருநிலம் தன்மை அது கண்டு – திருமந்:2907/3
தணிந்து நின்றேன் சிவன் தன்மை கண்டேனே – திருமந்:2972/4
தரா பரனாய் நின்ற தன்மை உணரார் – திருமந்:3008/3
மேல்


தன்மைகள் (1)

தான் என்றும் நான் என்றும் தன்மைகள் ஓர் ஆறும் – திருமந்:1706/2
மேல்


தன்மையது (1)

தான பெரும் பொருள் தன்மையது ஆமே – திருமந்:377/4
மேல்


தன்மையர் (1)

சத்தர் சதாசிவ தன்மையர் தாமே – திருமந்:2526/4
மேல்


தன்மையள் (1)

தான் ஆன மூ உரு ஓர் உரு தன்மையள்
தான் ஆன பொன் செம்மை வெண் நிறத்தாள் கல்வி – திருமந்:1047/2,3
மேல்


தன்மையன் (3)

தரத்தினுள் தான் பல தன்மையன் ஆகி – திருமந்:111/3
தானே இவன் எனும் தன்மையன் ஆமே – திருமந்:686/4
தன் பொருள் ஆகிய தன்மையன் ஆகுமே – திருமந்:688/4
மேல்


தன்மையாரே (1)

சார்ந்தவர் சத்தி அருள் தன்மையாரே – திருமந்:2347/4
மேல்


தன்மையாலும் (1)

இரும் தன்மையாலும் என் நெஞ்சு இடம் கொள்ள – திருமந்:1844/2
மேல்


தன்மையாளரை (1)

பெரும் தன்மையாளரை பேதிக்க என்றே – திருமந்:1627/2
மேல்


தன்மையாளனை (2)

வரும் தன்மையாளனை வானவர் தேவர் – திருமந்:1844/3
தரும் தன்மையாளனை தாங்கி நின்றாரே – திருமந்:1844/4
மேல்


தன்மையில் (1)

ஆகின்ற தன்மையில் அக்கு அணி கொன்றையன் – திருமந்:395/1
மேல்


தன்மையின் (2)

தன்மையின் நல்ல தவம் செய்யும் நீரே – திருமந்:255/4
தண்ணவனாய் அது தன்மையின் நிற்பது ஓர் – திருமந்:3037/3
மேல்


தன்மையும் (8)

சத்தியம் எண் சித்தி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:333/4
தாங்க_அரும் தன்மையும் தான் அவை பல் உயிர் – திருமந்:419/1
தான் ஆவதும் பரகாயம் சேர் தன்மையும்
ஆனாத உண்மையும் வியாபியும் ஆம் எட்டே – திருமந்:649/3,4
தாங்கிய தன்மையும் தான் அணு பல் உயிர் – திருமந்:650/1
தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:1074/4
தான் அற்ற தன்மையும் தான் அவன் ஆதலும் – திருமந்:1675/1
தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:1968/4
சகலத்தில் இ மூன்று தன்மையும் ஆமே – திருமந்:2251/4
மேல்


தன்மையுள் (1)

சோதியுமாய் சுருங்காதது ஓர் தன்மையுள்
நீதியுமாய் நித்தம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:15/3,4
மேல்


தன்மையே (1)

சத்துடன் ஐங்கருமத்து இடும் தன்மையே – திருமந்:2062/4
மேல்


தன்மையை (6)

சந்திரன் தானும் தலைப்படும் தன்மையை
சந்தியிலே கண்டு தான் ஆம் சக முகத்து – திருமந்:704/2,3
சாதகமான அ தன்மையை நோக்கியே – திருமந்:717/1
இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார் – திருமந்:1589/2
அது உணர்ந்தோன் ஒரு தன்மையை நாடி – திருமந்:1722/1
இருக்கின்ற தன்மையை ஏதும் உணரார் – திருமந்:1782/2
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு அற்ற தன்மையை
தான் என்று இரண்டு உன்னார் கேவலத்து ஆனவர் – திருமந்:2348/2,3
மேல்


தன்வசம் (2)

தானே புலன் ஐந்தும் தன்வசம் ஆயிடும் – திருமந்:140/1
தானே புலன் ஐந்தும் தன்வசம் போயிடும் – திருமந்:140/2
மேல்


தன்வழி (11)

சத்தம் முதல் ஐந்தும் தன்வழி தான் சாரில் – திருமந்:135/1
சாகின்ற காலங்கள் தன்வழி நின்றிடின் – திருமந்:674/3
தான் நின்ற காலங்கள் தன்வழி ஆகுமே – திருமந்:677/4
தன்வழி ஆக தழைத்திடும் ஞானமும் – திருமந்:678/1
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி அஞ்சில் – திருமந்:773/3
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி நூறே – திருமந்:773/4
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி ஞானம் – திருமந்:829/1
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி போகம் – திருமந்:829/2
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி உள்ளே – திருமந்:829/3
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி அஞ்சே – திருமந்:829/4
தத்துவமானது தன்வழி நின்றிடில் – திருமந்:2180/1
மேல்


தன்ற (1)

தன்ற வெதுப்பு இட தம்பனம் காணுமே – திருமந்:997/4
மேல்


தன்னது (1)

தன்னது சாயை தனக்கு உதவாது கண்டு – திருமந்:170/1
மேல்


தன்னந்தனி (1)

தாமே தனி மன்றில் தன்னந்தனி நித்தம் – திருமந்:120/2
மேல்


தன்னருள் (1)

தணிபவர் நெஞ்சினுள் தன்னருள் ஆகி – திருமந்:1377/3
மேல்


தன்னால் (5)

தன்னால் தொழப்படுவார் இல்லை தானே – திருமந்:9/4
ஊழ் கொண்ட மந்திரம் தன்னால் ஒடுங்கே – திருமந்:739/4
நண்பால் உடம்பு தன்னால் உடம்பு ஆமே – திருமந்:2127/4
போம் மலம் தன்னால் புகழ் விந்து நாதம் விட்டு – திருமந்:2233/2
மனம் வாக்கு கெட்டவர் வாதனை தன்னால்
தனை மாற்றி ஆற்ற தகு ஞானி தானே – திருமந்:2612/3,4
மேல்


தன்னிட்டு (1)

தன்னிட்டு எழுந்த தகைப்பு அற பின் நிற்க – திருமந்:1282/3
மேல்


தன்னிட (1)

தரித்து நின்றான் அடி தன்னிட நெஞ்சில் – திருமந்:2431/1
மேல்


தன்னிடத்து (1)

ஆகிய அச்சோயம் தேவக தன்னிடத்து
ஆகிய விட்டு விடாத இலக்கணைத்து – திருமந்:2570/1,2
மேல்


தன்னிடை (3)

தானா அமைந்த அ முப்புரம் தன்னிடை
தான் ஆன மூ உரு ஓர் உரு தன்மையள் – திருமந்:1047/1,2
கலக்கு நாள் முன்னாள் தன்னிடை காதல் – திருமந்:1955/1
சாக்கிர சொப்பனம் தன்னிடை மா மாயை – திருமந்:2167/2
மேல்


தன்னில் (20)

தானே புலன் ஐந்தும் தன்னில் மடைமாறும் – திருமந்:140/3
சத்தி சிவஞானம் தன்னில் தலைப்பட்டு – திருமந்:332/3
மிடை வளர் மின் கொடி தன்னில் ஒடுங்கே – திருமந்:665/4
தேசியும் தேசனும் தன்னில் பிரியும் நாள் – திருமந்:723/3
தன்னில் அகாரமும் மாயையும் கற்பித்து – திருமந்:1075/2
சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் திரோதாயி – திருமந்:2167/1
சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி தற்காமியம் – திருமந்:2167/3
சாக்கிரம் தன்னில் துரியத்து மாயையே – திருமந்:2167/4
சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் கனவொடும் – திருமந்:2253/1
சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி துரியமே – திருமந்:2253/2
சாக்கிரம் தன்னில் அதீதம் தலைப்படில் – திருமந்:2265/1
சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர் விந்து – திருமந்:2270/2
வேதாந்தம் தன்னில் உபாதி மேல் ஏழ் விட – திருமந்:2387/1
தனியுற்ற கேவலம் தன்னில் தான் ஆகி – திருமந்:2450/2
தன் கண்ட தூயமும் தன்னில் விலாசமும் – திருமந்:2451/1
அம்பரை தன்னில் உதிக்கும் அசிபதம் – திருமந்:2492/2
வினை ஞானம் தன்னில் வீடலும் தேரார் – திருமந்:2557/2
தந்தம் பரம்பரன் தன்னில் பரமுடன் – திருமந்:2594/2
வேதங்கள் ஐந்தின் மிகும் ஆகமம் தன்னில்
ஓதும் கலை காலம் ஊழியுடன் அண்ட – திருமந்:2730/2,3
தர நிற்ப போல் உயிர் தற்பரம் தன்னில்
மருவ சிவம் என்ற மா முப்பதத்தின் – திருமந்:2829/2,3
மேல்


தன்னிலே (2)

ஐந்து கலையில் அகராதி தன்னிலே
வந்த நகராதி மாற்றி மகராதி – திருமந்:978/1,2
பூரணம் தன்னிலே வைத்து அற்ற அ போதம் – திருமந்:1433/1
மேல்


தன்னிலை (1)

தன்னிலை அன்னம் தனி ஒன்று அது என்ற-கால் – திருமந்:2006/3
மேல்


தன்னின் (4)

புரியட்டகம் தன்னின் மூன்று கனவு – திருமந்:2201/2
தன்னின் மறைந்தது தன் கரணங்களே – திருமந்:2289/4
கேவலம் தன்னின் கலவ சகலத்தின் – திருமந்:2302/1
தன்னின் வியாத்தி தனின் உபசாந்தமே – திருமந்:2508/4
மேல்


தன்னினில் (4)

தன்னினில் தன்னை அறியும் தலைமகன் – திருமந்:2349/1
தன்னினில் தன்னை அறிய தலைப்படும் – திருமந்:2349/2
தன்னினில் தன்னை சார்கிலனாகில் – திருமந்:2349/3
தன்னினில் தன்னையும் சார்தற்கு அரியவே – திருமந்:2349/4
மேல்


தன்னுடன் (8)

ஆகின்ற அ தனிநாயகி தன்னுடன்
போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகலதாய் – திருமந்:674/1,2
நின்றன தத்துவநாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:679/1,2
நின்ற சதாசிவ நாயகி தன்னுடன்
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:684/1,2
நல் கொடி ஆகிய நாயகி தன்னுடன்
அ கொடி ஆகம் அறிந்திடில் ஓர் ஆண்டு – திருமந்:690/1,2
கால் அது அ கொடி நாயகி தன்னுடன்
கால் அது ஐஞ்ஞூற்று ஒரு பத்து மூன்றையும் – திருமந்:694/2,3
தான் அந்தம் மேலே தரும் சிகை தன்னுடன்
ஆனந்த மோகினி ஆம் பொன் திருவொடு – திருமந்:1226/1,2
பூ நேர் எழுகின்ற பொன் கொடி தன்னுடன்
தான் நேர் எழுகின்ற வகாரம் அது தாமே – திருமந்:1756/3,4
சிவன் சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர – திருமந்:2710/3
மேல்


தன்னுள் (3)

தழலிடை புக்கிடும் தன்னுள் இலாமல் – திருமந்:754/2
மெய்யாம் சராசரமாய் வெளி தன்னுள் புக்கு – திருமந்:2235/3
எல்லாம் தன்னுள் புக யாவுளும் தான் ஆகி – திருமந்:2308/1
மேல்


தன்னுளும் (1)

தன்னுளும் ஆகி தரணி முழுதும் கொண்டு – திருமந்:1351/1
மேல்


தன்னுளே (1)

மற்கடம் ஆகிய மண்டலம் தன்னுளே
பிற்கொடி ஆகிய பேதையை காணுமே – திருமந்:1413/3,4
மேல்


தன்னுற்ற (1)

தன்னுற்ற சோதி தலைவன் இணை_இலி – திருமந்:2859/2
மேல்


தன்னை (43)

தன்னை ஒப்பாய் ஒன்றும் இல்லா தலைமகன் – திருமந்:7/2
தன்னை அப்பா எனில் அப்பனும் ஆய் உளன் – திருமந்:7/3
விண் அளந்தான் தன்னை மேல் அளந்தார் இல்லை – திருமந்:13/3
தன்னை நன்றாக தமிழ்செய்யுமாறே – திருமந்:81/4
தன்னை அறியாது தான் நலன் என்னாது இங்கு – திருமந்:255/1
ஈசன் அறியும் இராப்பகலும் தன்னை
பாசத்துள் வைத்து பரிவு செய்வார்களை – திருமந்:288/1,2
சக்கரம் தன்னை தரிக்க ஒண்ணாமையால் – திருமந்:368/2
மிக்கரன் தன்னை விருப்புடன் அர்ச்சிக்க – திருமந்:368/3
ஓங்கிய தன்னை உதம்பண்ணினாரே – திருமந்:842/4
வழுத்திடும் நாவுக்கு அரசி இவள் தன்னை
பகுத்திடும் வேத மெய் ஆகமம் எல்லாம் – திருமந்:1335/1,2
நாள்_இலி தன்னை நணுகி நின்றார்களே – திருமந்:1409/4
தன்னை பரனை சதாசிவன் என்கின்ற – திருமந்:1432/1
வைகலும் தன்னை வணங்கும் அவர்கட்கு – திருமந்:1521/3
தன்னை அறிய பரன் ஆக்கி தன்சிவத்து – திருமந்:1609/3
தர இருந்தான் தன்னை நல்லவர்க்கு இன்பம் – திருமந்:1889/2
கழிகின்ற தன்னை உள் காக்கலும் தேரார் – திருமந்:1936/2
தன்னை அறிந்து உண்டு சாதிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:1966/2
சென்று பராசத்தி விந்து சயம் தன்னை
ஒன்ற உரைக்க உபதேசம் தானே – திருமந்:1967/3,4
தாள் தந்து தன்னை அறிய தர வல்லோன் – திருமந்:2049/2
தலைவாணி செய்வது தன்னை அறிவதே – திருமந்:2080/4
பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் – திருமந்:2087/3
கூற்று உதைத்தான் தன்னை கூறி நின்று உய்-மின்னே – திருமந்:2105/4
தன்னை அறி சுத்தன் தற்கேவலன் தானும் – திருமந்:2227/1
தன்னை அறியாது உடலை முன் தான் என்றான் – திருமந்:2264/1
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/2
தன்னை அறிந்தும் பிறவி தணவாதால் – திருமந்:2279/3
தன்னை அறியில் தயாபரன் எம் இறை – திருமந்:2288/2
தன்னை மறைத்தது தன் கரணங்களாம் – திருமந்:2289/3
தன்னை அறிவது அறிவாம் அஃது அன்றி – திருமந்:2318/3
தன்னை அறிந்து சிவனுடன் தான் ஆக – திருமந்:2331/1
தன்னினில் தன்னை அறியும் தலைமகன் – திருமந்:2349/1
தன்னினில் தன்னை அறிய தலைப்படும் – திருமந்:2349/2
தன்னினில் தன்னை சார்கிலனாகில் – திருமந்:2349/3
தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை – திருமந்:2355/1
தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் – திருமந்:2355/2
தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் – திருமந்:2355/3
தன்னை தெரிந்து தன் பண்டை தலைவன் தாள் – திருமந்:2369/3
தன்னை அளித்தான் தற்பரம் ஆகவே – திருமந்:2457/4
துண்ட மதியோன் துரியாதீதம் தன்னை
கண்டு பரனும் அ காரணோபாதிக்கே – திருமந்:2463/2,3
பேறான தன்னை அறிந்து அதன் பின் தீர் சுத்தி – திருமந்:2509/2
தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:2610/3
தன்னை அறிந்திடும் தத்துவ ஞானிகள் – திருமந்:2611/1
தலைப்படலாம் எங்கள் தத்துவன் தன்னை
பல படு பாசம் அறுத்து அறுத்திட்டு – திருமந்:2666/1,2
மேல்


தன்னையும் (12)

விதி அது தன்னையும் வென்றிடல் ஆகும் – திருமந்:1186/3
விதி வழி தன்னையும் வென்றிடல் ஆமே – திருமந்:1231/4
வென்றிடல் ஆகும் விதி வழி தன்னையும்
வென்றிடல் ஆகும் வினை பெரும் பாசத்தை – திருமந்:1232/1,2
மாறு-மின் வையம் வரும் வழி தன்னையும்
தேறு-மின் நாயகி சேவடி சேர்ந்தே – திருமந்:1332/3,4
தானே தனிநடம் கண்டவள் தன்னையும்
தானே வணங்கி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:1341/3,4
கொண்டிடும் வையம் குணம் பல தன்னையும்
விண்டிடும் வல்வினை மெய்ப்பொருள் ஆகுமே – திருமந்:1353/3,4
கோனொடு தன்னையும் காணும் குணத்தனே – திருமந்:1426/4
தன்னையும் அங்கே தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:1555/4
தட்டு ஒக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும் – திருமந்:1781/3
வெல்லகில்லேன் புலன் ஐந்துடன் தன்னையும்
கொல்ல நின்றோடும் குதிரை ஒத்தேனே – திருமந்:2028/3,4
பாசத்தை நீக்கி பரனோடு தன்னையும்
நேசத்து நாடி மலம் அற நீக்குவோர் – திருமந்:2052/1,2
தன்னினில் தன்னையும் சார்தற்கு அரியவே – திருமந்:2349/4
மேல்


தன்னையே (1)

தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இருந்தானே – திருமந்:2355/4
மேல்


தன்னொடு (2)

தன்னொடு தன் ஐ தலைப்பெய்ய வல்லாரேன் – திருமந்:841/3
பாலனும் ஆகும் பராசத்தி தன்னொடு
மேல் அணுகா விந்து நாதங்கள் விட்டிட – திருமந்:1135/1,2
மேல்


தன்னொடும் (3)

தென்னன் திரு நந்தி சேவகன் தன்னொடும்
பொன்னங்கிரியில் பூதலம் போற்றிடும் – திருமந்:1079/1,2
தன்னொடும் கண்டவர் சன்மார்க்கத்தோரே – திருமந்:1485/4
ஆழ் வினை நீக்கி அருவினை தன்னொடும்
போழ் வினை தீர்க்கும் அ பொன் உலகம் ஆமே – திருமந்:1867/3,4
மேல்


தன்னோடு (1)

எட்டு இவை தன்னோடு எழில் பரம் கைகூட – திருமந்:671/1
மேல்


தனக்கு (13)

தன்னது சாயை தனக்கு உதவாது கண்டு – திருமந்:170/1
தானே தனக்கு தராதலம் தானே – திருமந்:889/4
தானே தனக்கு தலைவியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:896/1
தானே தனக்கு தன் மலையாய் நிற்கும் – திருமந்:896/2
தானே தனக்கு தன் மயமாய் நிற்கும் – திருமந்:896/3
தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே – திருமந்:896/4
தானே தனக்கு தகுநட்டம் தான் ஆகும் – திருமந்:901/1
தன்பால் உலகும் தனக்கு அருகு ஆவதும் – திருமந்:1469/1
தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும் – திருமந்:2228/1
தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் – திருமந்:2228/2
தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே – திருமந்:2228/4
தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை – திருமந்:2355/1
ஒலியும் எம் ஈசன் தனக்கு என்றே உள்கி – திருமந்:2649/2
மேல்


தனக்கும் (1)

கிளைக்கும் தனக்கும் அ கேடு இல் புகழோன் – திருமந்:258/3
மேல்


தனக்கே (1)

தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/2
மேல்


தனஞ்செயன் (3)

ஒத்த இ ஒன்பதின் மிக்க தனஞ்செயன்
ஒத்த இ ஒன்பதில் ஒக்க இருந்திட – திருமந்:653/2,3
இருக்கும் தனஞ்செயன் ஒன்பது காலில் – திருமந்:654/1
கண்ணில் வியாதி உரோகம் தனஞ்செயன்
கண்ணில் இ ஆணிகள் காசம் அவன் அல்லன் – திருமந்:656/1,2
மேல்


தனத்தி (1)

சுத்த அம் பார தனத்தி சுகோதயள் – திருமந்:1052/1
மேல்


தனதாதி (1)

தனதாதி மூன்றினில் பர துரியம் தான் – திருமந்:2466/2
மேல்


தனதாம் (2)

தனதாம் விந்து தான்-நின்று போந்து – திருமந்:2187/3
தனதாம் சிவகதி சத்தாதி சாந்தி – திருமந்:2575/3
மேல்


தனது (9)

சசி உதித்தானேல் தனது ஊண் அருந்தி – திருமந்:873/2
காணில் தனது கலவியுளே நிற்கும் – திருமந்:1463/2
பொருளாம் தனது உடல் பொன் பதி நாடி – திருமந்:1676/2
தலை ஆன நான்கும் தனது அருவாகும் – திருமந்:1810/1
ஞானம் தனது உரு ஆகி நயந்த பின் – திருமந்:2207/2
தனது உயிர் தொம்பதம் ஆமாறு போல – திருமந்:2472/2
சத்திக்கு வித்து தனது உபசாந்தமே – திருமந்:2506/4
ஏய பரிய புரியும் தனது எய்தும் – திருமந்:3026/3
சாயும் தனது வியாபகம் தானே – திருமந்:3026/4
மேல்


தனம் (4)

மண் மலையத்தனை மா தனம் ஈயினும் – திருமந்:508/1
தனம் அது ஆகிய தத்துவ ஞானம் – திருமந்:816/3
சிறந்தவர் ஏத்தும் சிரீம் தனம் ஆமே – திருமந்:1378/4
தனம் அது ஆகிய தையலை நோக்கி – திருமந்:1379/1
மேல்


தனமும் (1)

தானும் அழிந்து தனமும் அழிந்து நீடு – திருமந்:2951/1
மேல்


தனமே (1)

மிண்டு தனமே மிடைய விடும் போதில் – திருமந்:1943/3
மேல்


தனல் (1)

தனல் உண் பகுதியே தற்கூட்டு மாயை – திருமந்:2196/3
மேல்


தனாதி (1)

தனாதி மலம் கெட தத்துவாதீதம் – திருமந்:2401/3
மேல்


தனாது (1)

தரனாய் தனாது என ஆறு அறி ஒண்ணா – திருமந்:2855/3
மேல்


தனி (13)

தப்பு இலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் – திருமந்:74/3
தான் அமர்ந்து ஓரும் தனி தெய்வம் மற்று இல்லை – திருமந்:109/3
தாமே தனி மன்றில் தன்னந்தனி நித்தம் – திருமந்:120/2
சத்தியம் இன்றி தனி ஞானம் தான் இன்றி – திருமந்:231/1
தாண்டவம் ஆன தனி எழுத்து ஓரெழுத்து – திருமந்:888/1
தனி ஒரு நாயகி தானே தலைவி – திருமந்:1105/2
தனி படுவித்தனள் சார்வு படுத்து – திருமந்:1105/3
தானத்தில் வைத்த தனி ஆலயத்தனாம் – திருமந்:1674/2
விளையும் தனி மாயை மிக்க மா மாயை – திருமந்:1813/2
தன்னிலை அன்னம் தனி ஒன்று அது என்ற-கால் – திருமந்:2006/3
தானம் இழந்து தனி புக்கு இதயத்து – திருமந்:2155/1
தருவலர் கேட்ட தனி உம்பர் ஆமே – திருமந்:2514/4
தானகம் இல்லா தனி ஆகும் போதகன் – திருமந்:2997/2
மேல்


தனிச்சுடர் (6)

சோதி தனிச்சுடர் சொரூபமாய் நிற்கும் – திருமந்:1124/3
சாலை விளக்கும் தனிச்சுடர் அண்ணலுள் – திருமந்:1529/2
தர நெறி நின்ற தனிச்சுடர் தானே – திருமந்:1562/4
தான் நந்தி அங்கி தனிச்சுடர் ஆமே – திருமந்:1583/4
தனிச்சுடர் எற்றி தயங்கு இருள் நீங்க – திருமந்:1997/1
தான் அந்தமாம் என நின்ற தனிச்சுடர்
ஊன் அந்தமாய் உலகாய் நின்ற ஒண் சுடர் – திருமந்:2081/1,2
மேல்


தனிச்சுடராய் (3)

தான் ஒரு காலம் தனிச்சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:415/1
சோதி தனிச்சுடராய் நின்ற தேவனும் – திருமந்:630/1
தான் நந்தி அஞ்சின் தனிச்சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:1746/2
மேல்


தனித்தன்மை (1)

தாழ்வு அது ஆன தனித்தன்மை தானே – திருமந்:2532/4
மேல்


தனித்தனி (1)

சத்து அசத்து ஓட தனித்தனி பாசமும் – திருமந்:2245/2
மேல்


தனித்து (3)

தானே தனித்து எம் பிரான்-தனை சந்தித்தே – திருமந்:140/4
மிக்க மனோன்மணி வேறே தனித்து ஏக – திருமந்:2487/3
தவம் ஆர் பசு பாசம் ஆங்கே தனித்து
தவமாம் பரன் எங்கும் தானாக ஆடும் – திருமந்:2793/2,3
மேல்


தனிநடம் (3)

தானே உலகில் தனிநடம் தானே – திருமந்:901/4
தானே தனிநடம் கண்டவள் தன்னையும் – திருமந்:1341/3
தற்பரன் நின்று தனிநடம் செய்யுமே – திருமந்:2739/4
மேல்


தனிநாதம் (1)

சால பரநாதம் விந்து தனிநாதம்
பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே – திருமந்:708/3,4
மேல்


தனிநாயகம் (1)

தையலும் தானும் தனிநாயகம் என்பர் – திருமந்:1521/2
மேல்


தனிநாயகன் (4)

சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1478/1
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1567/1
ஆட்கொண்டவர் தனிநாயகன் அன்புற – திருமந்:2121/1
தங்கி நின்றான் தனிநாயகன் எம் இறை – திருமந்:2837/3
மேல்


தனிநாயகன்-தன்னை (1)

சைவ பெருமை தனிநாயகன்-தன்னை
உய்ய உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் நந்தியை – திருமந்:1559/1,2
மேல்


தனிநாயகன்-தனோடு (1)

தனிநாயகன்-தனோடு என் நெஞ்சம் நாடி – திருமந்:1252/1
மேல்


தனிநாயகி (2)

ஆகின்ற அ தனிநாயகி தன்னுடன் – திருமந்:674/1
வெல்ல ஒண்ணாத வினை தனிநாயகி
மல்ல ஒண்ணாத மனோன்மணி தானே – திருமந்:1164/3,4
மேல்


தனிநாயகி-தன்னுடன் (1)

ஆய் வரும் அ தனிநாயகி-தன்னுடன்
ஆய் வரும் வாயு அளப்பது சொல்லிடில் – திருமந்:700/1,2
மேல்


தனிநாயகி-தன்னையும் (1)

கண்டும் கொள்ளும் தனிநாயகி-தன்னையும்
மொண்டு கொளும் முக வசியம் அது ஆயிடும் – திருமந்:1330/1,2
மேல்


தனிநின்ற (1)

தாண்டவ கூத்து தனிநின்ற தற்பரம் – திருமந்:888/3
மேல்


தனிப்பொருள் (1)

சத்திய ஞான தனிப்பொருள் ஆனந்தம் – திருமந்:2860/1
மேல்


தனிமுதல் (1)

தற்பரம் மன்னும் தனிமுதல் பேரொளி – திருமந்:2462/1
மேல்


தனிமையன் (1)

தமரத்து நின்ற தனிமையன் ஈசன் – திருமந்:2832/2
மேல்


தனிமையாம் (1)

தற்கேவலம் முத்தி தானே தனிமையாம்
பிற்பால் சகலம் கலாதி பிறிவது ஆம் – திருமந்:2246/1,2
மேல்


தனியாமே (1)

பொன் தாள் உலகம் புகல் தனியாமே – திருமந்:1251/4
மேல்


தனியுற்ற (1)

தனியுற்ற கேவலம் தன்னில் தான் ஆகி – திருமந்:2450/2
மேல்


தனியுறு (1)

தனியுறு பூசை சதாசிவற்கு ஆமே – திருமந்:1854/4
மேல்


தனில் (7)

போதம் தனில் வைத்து புண்ணியர் ஆயினார் – திருமந்:142/2
முக்கி உடலை முழங்கை தனில் ஏற்றி – திருமந்:561/2
ஆய மனம்-தொறும் அறுமுகம் அவை தனில்
ஏய வார் குழலி இனிது நின்றாளே – திருமந்:1220/3,4
தங்கும் சன்மார்க்கம் தனில் அன்றி கைகூடா – திருமந்:1510/2
தான் என்று அவன் என்று இரண்டும் தனில் கண்டு – திருமந்:1607/2
சாக்கிராதீதம் தனில் சுக ஆனந்தமே – திருமந்:2253/3
ஈறு ஆகி யாவினும் யாவும் தனில் எய்த – திருமந்:2345/2
மேல்


தனிலிங்கம் (1)

தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம் – திருமந்:1725/1
மேல்


தனிவு (1)

தனிவு இனி நாதன்-பால் தக்கன செய்யில் – திருமந்:2609/3
மேல்


தனின் (1)

தன்னின் வியாத்தி தனின் உபசாந்தமே – திருமந்:2508/4
மேல்


தனு (6)

விஞ்ஞானத்தோர்க்கு ஆணவமே மிகு தனு
எஞ்ஞானத்தோர்க்கு தனு மாயை தான் என்ப – திருமந்:2136/1,2
எஞ்ஞானத்தோர்க்கு தனு மாயை தான் என்ப – திருமந்:2136/2
அஞ்ஞானத்தோர்க்கு கன்மம் தனு ஆகும் – திருமந்:2136/3
மெய்ஞ்ஞானத்தோர்க்கு சிவ தனு மேவுமே – திருமந்:2136/4
சந்தத ஞான பரையும் தனு சத்தி – திருமந்:2248/2
சத்திய மாயை தனு சத்தி ஐந்துடன் – திருமந்:2270/3
மேல்


தனுவாகும் (1)

ஞானிக்கு காயம் சிவமே தனுவாகும்
ஞானிக்கு காயம் உடம்பே அதுவாகும் – திருமந்:2135/1,2
மேல்


தனுவின் (1)

ஆய தனுவின் பயன் இல்லை ஆமே – திருமந்:2198/4
மேல்


தனை (15)

கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:440/3
தனை அறிந்து ஏறட்டு தற்குறி ஆறு – திருமந்:744/3
அயன் தனை யோரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:1115/3
தனை அடைந்தோர்க்கு எல்லாம் தத்துவமாய் நிற்பள் – திருமந்:1123/2
ஞான சமயமே நாடும் தனை காண்டல் – திருமந்:1476/1
சமயத்து மூலம் தனை தேறல் மூன்றாம் – திருமந்:1508/3
தானே தனை பெற வேண்டும் சதுர் பெற – திருமந்:2055/3
தானத்துள் இட்டு தனை ஊட்டி தாழ்த்தலும் – திருமந்:2061/2
தன்-பால் தனை அறி தத்துவம் தானே – திருமந்:2237/4
பாவும் தனை காண்டல் மூன்றும் படர் அற்ற – திருமந்:2302/3
கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:2351/3
அனாதி அடக்கி தனை கண்டு அரனாய் – திருமந்:2401/2
தனை உற்றிட தானே தற்பரம் ஆமே – திருமந்:2450/4
தனை மாற்றி ஆற்ற தகு ஞானி தானே – திருமந்:2612/4
தனை ஆய்ந்து இருப்பது தத்துவம் தானே – திருமந்:2956/4
மேல்


தனையறிந்தான் (1)

ஆறாது அகன்று தனையறிந்தான் அவன் – திருமந்:2345/1
மேல்


தனையறியாமல் (1)

சமைய சுவடும் தனையறியாமல்
கமை அற்ற காமாதி காரணம் எட்டும் – திருமந்:2838/1,2
மேல்


தனையுற (1)

தனையுற நின்ற தலைவனும் ஆமே – திருமந்:785/4
மேல்


தனையுறல் (1)

திடமாய் தனையுறல் சித்தாந்த மார்க்கமே – திருமந்:1439/4

மேல்