தோ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோகை 1
தோகைக்கு 1
தோங்கும் 1
தோட்ட 1
தோட்டத்தில் 2
தோட்டத்து 1
தோட்டி 1
தோடு 3
தோண்டினேன் 1
தோணி 4
தோத்திரம் 3
தோம் 2
தோய்தல் 1
தோய்ந்த 2
தோய்ந்தவர் 1
தோய்ந்து 2
தோய்வுற்று 1
தோய்வுறல் 1
தோய்வுறாமே 1
தோய்வுறில் 1
தோயம் 1
தோயா 3
தோயாத 1
தோயாதவர் 1
தோயாமல் 1
தோயார் 1
தோயும் 3
தோயுமே 1
தோயுறல் 1
தோல் 4
தோள் 2
தோளி 1
தோளிக்கு 1
தோளும் 1
தோற்ற 1
தோற்றங்கள் 1
தோற்றம் 4
தோற்றமும் 1
தோற்றமே 1
தோற்றவே 1
தோற்றிடும் 3
தோற்றியே 1
தோற்றும் 3
தோன்ற 8
தோன்றல் 3
தோன்றலால் 1
தோன்றலும் 1
தோன்றவே 1
தோன்றா 5
தோன்றாத 1
தோன்றாமல் 1
தோன்றாமை 1
தோன்றாமையின் 1
தோன்றாமையும் 1
தோன்றான் 1
தோன்றி 6
தோன்றிட 1
தோன்றிடில் 2
தோன்றிடின் 1
தோன்றிடும் 6
தோன்றிய 6
தோன்றியது 1
தோன்றில் 2
தோன்றின் 1
தோன்று 1
தோன்றும் 15
தோன்றுமாம் 1
தோன்றுமே 4
தோன்றுவர் 1

தோகை (1)

தொலைவில் தவம் செயும் தூய் நெறி தோகை
கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/2,3
மேல்


தோகைக்கு (1)

தோகைக்கு பாசத்து சுற்றும் சடை அது ஒன்று – திருமந்:1663/2
மேல்


தோங்கும் (1)

ஏறும் இருபத்தொரு நாளிடை தோங்கும்
ஆறின் மிகுத்து ஓங்கும் அ காலம் செய்யவே – திருமந்:1940/3,4
மேல்


தோட்ட (1)

தொழுது கொண்டு ஓடினார் தோட்ட குடிகள் – திருமந்:2869/3
மேல்


தோட்டத்தில் (2)

அண்ணிக்கும் பெண்பிள்ளை அப்பனார் தோட்டத்தில்
எண்ணிக்கும் ஏழேழ் பிறவி உணர்விக்கும் – திருமந்:1523/1,2
தோட்டத்தில் மாம்பழம் தொண்டி விழுந்த-கால் – திருமந்:2933/1
மேல்


தோட்டத்து (1)

தோட்டத்து மாம்பழம் தூங்கலும் ஆமே – திருமந்:624/4
மேல்


தோட்டி (1)

சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:881/3
மேல்


தோடு (3)

கடந்தவள் பொன் முடி மாணிக்க தோடு
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/1,2
வேறு அன்பு வேண்டுவோர் பூவரில் பின்னம் தோடு
ஏறும் இருபத்தொரு நாளிடை தோங்கும் – திருமந்:1940/2,3
உற்றிடும் காரிய காரண தோடு அற – திருமந்:2501/3
மேல்


தோண்டினேன் (1)

புழுதியை தோண்டினேன் பூசணி பூத்தது – திருமந்:2869/2
மேல்


தோணி (4)

திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுறு தோணி
இளைப்பினை நீக்கும் இரு வழி உண்டு – திருமந்:258/1,2
அறிவுடன் கூடி அழைத்தது ஓர் தோணி
பறியுடன் பாரம் பழம்பதி சிந்தும் – திருமந்:1554/1,2
தோணி ஒன்று ஏறி தொடர்ந்து கடல் புக்கு – திருமந்:2915/1
தோணி ஒன்று உண்டு துறையில் விடுவது – திருமந்:2935/1
மேல்


தோத்திரம் (3)

துதி பல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும் – திருமந்:33/3
சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/4
தோத்திரம் செய்து தொழுது துணை அடி – திருமந்:1068/1
மேல்


தோம் (2)

தோம் மாறும் ஈசற்கும் தூய குரவற்கும் – திருமந்:507/2
தோம் அறு சுத்தா அவத்தை தொழிலே – திருமந்:2233/4
மேல்


தோய்தல் (1)

அங்கு ஆங்கு என நின்று சகம் உண்ட வான் தோய்தல்
இங்கே இறந்து எங்குமாய் நிற்கும் ஈசனே – திருமந்:1909/3,4
மேல்


தோய்ந்த (2)

தோய்ந்த நெருப்பு அது தூய் மணி சிந்திடும் – திருமந்:296/2
தோய்ந்த கரும துரிசு அகலாதே – திருமந்:2309/4
மேல்


தோய்ந்தவர் (1)

சுத்த அவத்தையில் தோய்ந்தவர் மும்மல – திருமந்:2245/1
மேல்


தோய்ந்து (2)

தோய்ந்து அறல் மோன சுகானுபவத்தோடே – திருமந்:2510/3
சுத்தாசுத்தத்துடன் தோய்ந்து தோயாதவர் – திருமந்:2526/2
மேல்


தோய்வுற்று (1)

சுத்த சிவன் எங்கும் தோய்வுற்று நிற்கின்றான் – திருமந்:1538/2
மேல்


தோய்வுறல் (1)

சுத்த சங்காரம் அதீதத்துள் தோய்வுறல்
உய்த்த சங்காரம் பரன் அருள் உண்மையே – திருமந்:427/3,4
மேல்


தோய்வுறாமே (1)

சுத்தம் அசுத்தமும் தோய்வுறாமே நின்று – திருமந்:1420/3
மேல்


தோய்வுறில் (1)

சுத்த அதீதம் சகலத்தில் தோய்வுறில்
அத்தன் அருள் நீங்கா ஆங்கணில் தானாக – திருமந்:2311/1,2
மேல்


தோயம் (1)

தோயம் அதாய் எழும் சூரியன் ஆமே – திருமந்:116/4
மேல்


தோயா (3)

மாயத்துள் தோயா மறையோர்கள் தாமே – திருமந்:226/4
சுத்த சங்காரமும் தோயா பரன் அருள் – திருமந்:428/3
திரனுறு தோயா சிவாநந்தி ஆமே – திருமந்:2391/4
மேல்


தோயாத (1)

சுத்த சிவபதம் தோயாத தூ ஒளி – திருமந்:1768/2
மேல்


தோயாதவர் (1)

சுத்தாசுத்தத்துடன் தோய்ந்து தோயாதவர்
முத்தரம் முத்திக்கு மூலத்தர் மூலத்து – திருமந்:2526/2,3
மேல்


தோயாமல் (1)

சுத்த சிவன் உரை தான் அதில் தோயாமல்
முத்தர் பதப்பொருள் முத்தி வித்தாம் மூலம் – திருமந்:1440/1,2
மேல்


தோயார் (1)

சுத்த சிவம் ஆவர் தோயார் மலபந்தம் – திருமந்:2969/2
மேல்


தோயும் (3)

துன்னிய காமம் ஆதி தோயும் தொழில் நீங்கான் – திருமந்:1689/2
தோயும் சுழுனை கனா நனாவும் துன்னி – திருமந்:2168/3
தோயும் மனிதர் துரியத்துள் சீவனே – திருமந்:2226/4
மேல்


தோயுமே (1)

தொலையாத பெத்த முத்திக்கு இடை தோயுமே – திருமந்:2321/4
மேல்


தோயுறல் (1)

சுத்த சங்காரம் மனாதீதம் தோயுறல்
உய்த்த சங்காரம் சிவன் அருள் உண்மையே – திருமந்:426/3,4
மேல்


தோல் (4)

தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – திருமந்:167/3
என்பில் கொளுவி இசைந்துறு தோல் தசை – திருமந்:432/3
தோல் போர்வை நீக்கி துதித்து அடைவில் பூசித்து – திருமந்:1317/1
இரதம் உதிரம் இறைச்சி தோல் மேதை – திருமந்:2125/1
மேல்


தோள் (2)

சிர முக நாசி சிறந்த கை தோள் தான் – திருமந்:358/3
ஆகின்ற சி இரு தோள் வ-வாய் கண்ட பின் – திருமந்:941/3
மேல்


தோளி (1)

வேய் அன தோளி விரை உறு மெல் மலர் – திருமந்:1104/1
மேல்


தோளிக்கு (1)

வேய் அன தோளிக்கு வேந்து ஒன்றும் தானே – திருமந்:42/4
மேல்


தோளும் (1)

தாங்கி இருபது தோளும் தட வரை – திருமந்:350/1
மேல்


தோற்ற (1)

தொலையா இருள் ஒளி தோற்ற அணுவும் – திருமந்:2321/2
மேல்


தோற்றங்கள் (1)

தோற்றங்கள் ஆன சுருதி சுடர் கண்டு – திருமந்:1477/2
மேல்


தோற்றம் (4)

ஆரியன் தோற்றம் முன் அற்ற மலங்களே – திருமந்:117/4
ஆத்திக பேத நெறி தோற்றம் ஆகியே – திருமந்:1696/2
ஐய சிவம் சித்தியாம் தோற்றம் அவ்வாறே – திருமந்:2238/4
அரன் துடி தோற்றம் அமைத்தல் திதியாம் – திருமந்:2799/1
மேல்


தோற்றமும் (1)

எம் ஆருயிரும் இருநில தோற்றமும்
செம் மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும் – திருமந்:1625/1,2
மேல்


தோற்றமே (1)

துய்ய முடியும் அவயவத்தில் தோற்றமே – திருமந்:1316/4
மேல்


தோற்றவே (1)

தொற்பதம் மூன்றும் துரியத்து தோற்றவே
நிற்பது உயிர் பரன் நிகழ் சிவமும் மூன்றின் – திருமந்:2488/2,3
மேல்


தோற்றிடும் (3)

சூல தலையினில் தோற்றிடும் சத்தியும் – திருமந்:926/1
சூலத்து இடைவெளி தோற்றிடும் அஞ்செழுத்து – திருமந்:926/3
பூணும் பலபல பொன் போல தோற்றிடும்
பேணும் சிவனும் பிரமனும் மாயனும் – திருமந்:1087/2,3
மேல்


தோற்றியே (1)

தொந்த தசியை அ வாசியில் தோற்றியே
அந்த முறை ஈரைந்தாக மதித்திட்டு – திருமந்:2490/1,2
மேல்


தோற்றும் (3)

அமுது ஊறும் பல் மரம் பார் மிசை தோற்றும்
கமுகு ஊறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை – திருமந்:248/2,3
தோற்றும் உயிர் பன்மை சோதி பராபரை – திருமந்:1098/3
பதியது தோற்றும் பதமது வைம்-மின் – திருமந்:2430/1
மேல்


தோன்ற (8)

சோதி அதனில் பரம் தோன்ற தோன்றுமாம் – திருமந்:381/3
தொட்டுறும் காலங்கள் தோன்ற கருதிய – திருமந்:1944/2
ஆதித்தன் தோன்ற வரும் பதுமாதிகள் – திருமந்:2342/1
துடைப்பு மறைப்பு முன் தோன்ற அருளும் – திருமந்:2418/2
சோதி பரஞ்சுடர் தோன்ற தோன்றாமையின் – திருமந்:2453/2
தூய பரஞ்சுடர் தோன்ற சொரூபத்துள் – திருமந்:2655/3
தோன்ற அறிதலும் தோன்றல் தோன்றாமையும் – திருமந்:2661/1
சொருபத்தன் சத்தியாதி தோன்ற நின்றானே – திருமந்:2829/4
மேல்


தோன்றல் (3)

அற்புதமே தோன்றல் ஆகும் சற்சீடனே – திருமந்:1703/4
சுழுத்தி நனவு ஒன்றும் தோன்றாமை தோன்றல்
சுழுத்தி கனவு அதன் உண்மை சுழுத்தியில் – திருமந்:2204/1,2
தோன்ற அறிதலும் தோன்றல் தோன்றாமையும் – திருமந்:2661/1
மேல்


தோன்றலால் (1)

தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால்
கந்தன் சுவாமி கலந்து அங்கு இருத்தலான் – திருமந்:1026/2,3
மேல்


தோன்றலும் (1)

தூரும் சுடர் ஒளி தோன்றலும் ஆமே – திருமந்:1564/4
மேல்


தோன்றவே (1)

துரிசு இல் வலக்காலை தோன்றவே மேல் வைத்து – திருமந்:560/1
மேல்


தோன்றா (5)

சூழான ஓர் எட்டில் தோன்றா நரைதிரை – திருமந்:647/3
நேசத்து தோன்றா நிலை அருள் ஆமே – திருமந்:1802/4
அருட்கண் இலாதார்க்கு அரும்பொருள் தோன்றா
அருட்கண் உளோர்க்கு எதிர் தோன்றும் அரனே – திருமந்:1808/1,2
இருள் கண்ணினோர்க்கு அங்கு இரவியும் தோன்றா
தெருள் கண்ணினோர்க்கு எங்கும் சீரொளி ஆமே – திருமந்:1808/3,4
மாயையும் தோன்றா வகை நிற்க ஆணவ – திருமந்:2243/2
மேல்


தோன்றாத (1)

துன்மார்க்க சாதனம் தோன்றாத சாதனம் – திருமந்:1427/3
மேல்


தோன்றாமல் (1)

சுத்த அதீதமும் தோன்றாமல் தான் உணும் – திருமந்:2255/2
மேல்


தோன்றாமை (1)

சுழுத்தி நனவு ஒன்றும் தோன்றாமை தோன்றல் – திருமந்:2204/1
மேல்


தோன்றாமையின் (1)

சோதி பரஞ்சுடர் தோன்ற தோன்றாமையின்
நீதி அதாய் நிற்கும் நீடிய அ பர – திருமந்:2453/2,3
மேல்


தோன்றாமையும் (1)

தோன்ற அறிதலும் தோன்றல் தோன்றாமையும்
ஆன்ற அறிவும் அறி நனவாதிகள் – திருமந்:2661/1,2
மேல்


தோன்றான் (1)

கரந்தும் கரந்திலன் கண்ணுக்கும் தோன்றான்
பரந்த சடையன் பசும்பொன் நிறத்தன் – திருமந்:1628/1,2
மேல்


தோன்றி (6)

துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பின் – திருமந்:487/2
வல்லார் புலனும் வரும்-கால் உயிர் தோன்றி
சொல்லா மலம் ஐந்து அடங்கி இட்டு ஓங்கியே – திருமந்:2060/2,3
தோன்றி என் உள்ளே சுழன்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:2445/1
விளங்கு ஒளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி
உளங்கு ஒளி உள்ளே ஒருங்குகின்றானே – திருமந்:2689/3,4
துன்புறு சத்தியுள் தோன்றி நின்று ஆடவே – திருமந்:2788/3
விண்டு அங்கே தோன்றி வெறு மனம் ஆயிடில் – திருமந்:2964/3
மேல்


தோன்றிட (1)

ஏத்துவர் பத்தினில் எண் திசை தோன்றிட
பார்த்து மகிழ்ந்து பதுமரை நோக்கிடில் – திருமந்:757/2,3
மேல்


தோன்றிடில் (2)

சோதி இரேகை சுடர் ஒளி தோன்றிடில்
கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின் – திருமந்:582/1,2
வைத்த கை சென்னியில் நேரிதாய் தோன்றிடில்
உத்தமம் மிக்கிடில் ஓர் ஆறு திங்கள் ஆம் – திருமந்:770/1,2
மேல்


தோன்றிடின் (1)

துக்கமும் இல்லை வலம் முன்னே தோன்றிடின்
மிக்கது மேல் வினை மேன்மேல் விளையுமே – திருமந்:798/3,4
மேல்


தோன்றிடும் (6)

சுந்தர சோதியும் தோன்றிடும் தானே – திருமந்:619/4
துன்றிடு ஞானங்கள் தோன்றிடும் தானே – திருமந்:1237/4
தோன்றிடும் வேண்டுரு ஆகிய தூய் நெறி – திருமந்:1238/1
தீண்டற்கும் சார்தற்கும் சேயனா தோன்றிடும்
வேண்டி கிடந்து விளக்கொளியான் நெஞ்சம் – திருமந்:1793/2,3
துரியம் பரம் என தோன்றிடும் தானே – திருமந்:2205/4
தொம்பதம் மாயையுள் தோன்றிடும் தற்பதம் – திருமந்:2492/1
மேல்


தோன்றிய (6)

தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் அவன் அன்றி – திருமந்:323/1
சுக்கில நாடியில் தோன்றிய வெள்ளியும் – திருமந்:464/1
முன்புற நாடி நிலத்தின் முன் தோன்றிய
தொன்புற நாடி நின்று ஓதலும் ஆமே – திருமந்:487/3,4
வெண் மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் – திருமந்:875/3
ஐவருடைய அவாவினில் தோன்றிய
பொய்வருடைய புலன்களும் ஐந்தே – திருமந்:2043/3,4
தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ் சத்தி – திருமந்:2322/1
மேல்


தோன்றியது (1)

தோன்றியது தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர – திருமந்:2437/1
மேல்


தோன்றில் (2)

தவகதி-தன்னொடு நேர் ஒன்று தோன்றில்
அவகதி மூவரும் அ வகை ஆமே – திருமந்:1536/3,4
கடம்கடம்-தோறும் கதிரவன் தோன்றில்
அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான் – திருமந்:2002/1,2
மேல்


தோன்றின் (1)

வந்த மலம் குணம் மாள சிவம் தோன்றின்
இந்துவின் முன் இருள் ஏகுதல் ஒக்குமே – திருமந்:2489/3,4
மேல்


தோன்று (1)

துருத்தியுள் அக்கரை தோன்று மலை மேல் – திருமந்:2895/1
மேல்


தோன்றும் (15)

அக்கிரமத்தே தோன்றும் அ யோனியும் – திருமந்:464/2
தளி அறிவாளர்க்கு தண்ணிதாய் தோன்றும்
குளி அறிவாளர்க்கு கூடவும் ஒண்ணான் – திருமந்:510/1,2
அருமை வல்லான் கலை ஞானத்துள் தோன்றும்
பெருமை வல்லோன் பிறவி சுழி நீந்தும் – திருமந்:548/1,2
குறிப்பினின் உள்ளே குவலயம் தோன்றும்
வெறுப்பு இருள் நீங்கி விகிர்தனை நாடும் – திருமந்:587/1,2
சுட்டு இட்ட சோமனில் தோன்றும் கலை என – திருமந்:856/2
நேராக தோன்றும் நெருப்புறவே பெய்யில் – திருமந்:865/3
தோன்றும் இலக்குற ஆகுதல் மா மாயை – திருமந்:1187/3
கொழுந்தினை காணில் குவலயம் தோன்றும்
எழுந்து இடம் காணில் இருக்கலும் ஆகும் – திருமந்:1769/1,2
உணர்வு உடையார்கட்கு உலகமும் தோன்றும்
உணர்வு உடையார்கட்கு உறுதுயர் இல்லை – திருமந்:1786/1,2
குறிப்பினில் உள்ளே குவலயம் தோன்றும்
வெறுப்பு இருள் நீங்கில் விகிர்தனும் நிற்கும் – திருமந்:1794/1,2
அருட்கண் உளோர்க்கு எதிர் தோன்றும் அரனே – திருமந்:1808/2
சொன்னமுமாம் உரு தோன்றும் எண் சித்தியாம் – திருமந்:1966/3
தொலையா அரன் அடி தோன்றும் அம் சத்தி – திருமந்:2321/1
தொம்பதம் தற்பதம் தோன்றும் அசிபதம் – திருமந்:2441/1
உணர்வு உடையார்கட்கு உலகமும் தோன்றும்
உணர்வு உடையார்கட்கு உறுதுயர் இல்லை – திருமந்:2938/1,2
மேல்


தோன்றுமாம் (1)

சோதி அதனில் பரம் தோன்ற தோன்றுமாம்
தீது இல் பரை அதன்-பால் திகழ் நாதமே – திருமந்:381/3,4
மேல்


தோன்றுமே (4)

சோதி மிகுத்து முக்காலமும் தோன்றுமே – திருமந்:1069/4
துன்னிய ஆகம நூல் என தோன்றுமே – திருமந்:2403/4
சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே – திருமந்:2409/4
துணை அதுவாய் உரை அற்றிட தோன்றுமே – திருமந்:2440/4
மேல்


தோன்றுவர் (1)

மூவரும் முப்பத்துமூவரும் தோன்றுவர்
சாவதும் இல்லை சத கோடி ஊனே – திருமந்:803/3,4

மேல்