தொ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 4
தொகு-மின் 1
தொகுத்தன 1
தொகுத்திடும் 1
தொகுத்து 4
தொகுத்தே 1
தொகும் 2
தொகை 1
தொட்ட 1
தொட்டு 6
தொட்டுறும் 1
தொட்டே 1
தொடக்கு 2
தொடங்கா 1
தொடங்கி 1
தொடங்கும் 2
தொடங்குமே 1
தொடங்குவர் 1
தொடர் 2
தொடர்-மின் 1
தொடர்ச்சியில் 1
தொடர்தலும் 2
தொடர்ந்த 2
தொடர்ந்தது 2
தொடர்ந்தால் 1
தொடர்ந்திட்டு 1
தொடர்ந்திடும் 1
தொடர்ந்து 17
தொடர்ந்துறவே 1
தொடர்வன் 1
தொடர்வுறும் 1
தொடர 2
தொடரா 1
தொடரும் 2
தொடரே 1
தொடி 1
தொடுவது 1
தொடே 1
தொண்டர் 4
தொண்டர்கள் 1
தொண்டி 1
தொண்டு 1
தொண்ணூற்றறுவர்கள் 1
தொண்ணூற்றாறே 1
தொண்ணூற்றொடு 1
தொண்ணூறு 2
தொண்ணூறோடு 2
தொத்த 1
தொத்து 1
தொந்த 12
தொந்தி 1
தொம்பதம் 16
தொம்மிட்டு 1
தொல் 15
தொல்லை 1
தொல்லையன் 1
தொல்வான் 1
தொல்வினை 1
தொலைக்கும் 1
தொலைந்ததே 1
தொலையா 4
தொலையாத 2
தொலைவில் 1
தொழ 14
தொழப்படும் 2
தொழப்படுவார் 1
தொழாமல் 1
தொழாவிடில் 1
தொழில் 20
தொழிலால் 1
தொழிலே 2
தொழிற்கு 1
தொழு-மின் 7
தொழுத 2
தொழுதகை 1
தொழுதால் 3
தொழுதிடில் 1
தொழுது 9
தொழுதேன் 2
தொழும்-தோறும் 1
தொழும்பன் 1
தொழுமி 1
தொழுவன் 2
தொழுவார்க்கும் 1
தொழுவோர் 1
தொற்பதம் 1
தொன் 1
தொன்புற 1
தொன்மையில் 1
தொனித்தனன் 1
தொனியுடன் 1

தொக்க (4)

தொக்க அறிந்து துளங்காது இருந்திடல் – திருமந்:561/3
தொக்க கதையோடு தொல் முத்திரையாளே – திருமந்:1175/4
உருக்கொண்டு தொக்க உடல் ஒழியாதே – திருமந்:2149/4
உரை உணர்ந்தார் ஆரமும் தொக்க உணர்ந்துளோன் – திருமந்:2511/3
மேல்


தொகு-மின் (1)

தொகுத்து அறி முப்பத்துமூன்று தொகு-மின்
பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/2,3
மேல்


தொகுத்தன (1)

நலம் பல காலம் தொகுத்தன நீளம் – திருமந்:2542/1
மேல்


தொகுத்திடும் (1)

எண்_இலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும் – திருமந்:64/2
மேல்


தொகுத்து (4)

தொகுத்து இருள் நீக்கிய சோதி அவனும் – திருமந்:476/2
தொகுத்து அறி முப்பத்துமூன்று தொகு-மின் – திருமந்:747/2
தொகுத்து ஒரு நாவிடை சொல்ல வல்லாளை – திருமந்:1335/3
சுருக்கம் இல் ஞானம் தொகுத்து உணர்ந்தோரே – திருமந்:2678/4
மேல்


தொகுத்தே (1)

உகந்து நின்றான் அவன் அன்றோ தொகுத்தே – திருமந்:1162/4
மேல்


தொகும் (2)

உத்தாரம் பன்னிரண்டு ஆதி கலை தொகும்
பத்தாம் பிரம சடங்கு பார்த்து ஓதிடே – திருமந்:991/3,4
தொட்டு விடாதது உபசாந்தத்தே தொகும்
விட்டு விடாதது மேவும் சத்தாதியில் – திருமந்:2566/2,3
மேல்


தொகை (1)

தொகை நின்ற நேத்திர முத்திரை சூலம் – திருமந்:1093/3
மேல்


தொட்ட (1)

தலை தொட்ட நூல் கண்டு தாழ்ந்தது என் உள்ளம் – திருமந்:1640/3
மேல்


தொட்டு (6)

தொட்டு தொடர்வன் தொலையா பெருமையை – திருமந்:289/2
ஆயும் சிகாரம் தொட்டு அந்தத்து அடைவிலே – திருமந்:923/4
இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி – திருமந்:1640/1
மலர் தொட்டு கொண்டேன் வரும் புனல் காணேன் – திருமந்:1640/2
தலை தொட்டு கண்டேன் தவம் கண்டவாறே – திருமந்:1640/4
தொட்டு விடாதது உபசாந்தத்தே தொகும் – திருமந்:2566/2
மேல்


தொட்டுறும் (1)

தொட்டுறும் காலங்கள் தோன்ற கருதிய – திருமந்:1944/2
மேல்


தொட்டே (1)

தொட்டே இரு-மின் துரிய நிலத்தினை – திருமந்:2470/1
மேல்


தொடக்கு (2)

சுத்தம் பெறலாம் ஐந்தில் தொடக்கு அற்றோர் – திருமந்:652/3
தொடக்கு ஒன்றும் இன்றி தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:2407/3
மேல்


தொடங்கா (1)

சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து – திருமந்:2328/3
மேல்


தொடங்கி (1)

தொடங்கி உலகினில் சோதி மணாளன் – திருமந்:1247/1
மேல்


தொடங்கும் (2)

சோர்ந்து ஒழியாமல் தொடங்கும் ஒருவற்கு – திருமந்:967/2
சுழிபட்டு நின்றது ஓர் தூய்மை தொடங்கும்
குழிபட்டு நின்றவர் கூடார் குறிகள் – திருமந்:2553/2,3
மேல்


தொடங்குமே (1)

தத்துவ ஞானம் தந்தான் தொடங்குமே – திருமந்:2330/4
மேல்


தொடங்குவர் (1)

துரகதி உண்ண தொடங்குவர் தாமே – திருமந்:2558/4
மேல்


தொடர் (2)

சோதி நடத்தும் தொடர் அறியாரே – திருமந்:319/4
சொல்லா நடு நாடி ஊடே தொடர் மூலம் – திருமந்:857/2
மேல்


தொடர்-மின் (1)

துயக்கு அறுத்தானை தொடர்-மின் தொடர்ந்தால் – திருமந்:2608/2
மேல்


தொடர்ச்சியில் (1)

சோதிக்கில் மூன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்று எனார் – திருமந்:104/3
மேல்


தொடர்தலும் (2)

தூங்கு ஒளி நீலம் தொடர்தலும் ஆமே – திருமந்:1525/4
தொடுவது தம்மை தொடர்தலும் ஆமே – திருமந்:2616/4
மேல்


தொடர்ந்த (2)

சொல் ஒளியாக தொடர்ந்த உயிர்க்கு எலாம் – திருமந்:1028/3
தொடர்ந்த உயிர் அது உண்ணும் பொழுது – திருமந்:1292/3
மேல்


தொடர்ந்தது (2)

தொடர்ந்தது தானே அ சேதியுள் நின்றே – திருமந்:718/4
தொடர்ந்தது உள் வழி சோதி அடுத்தே – திருமந்:1143/4
மேல்


தொடர்ந்தால் (1)

துயக்கு அறுத்தானை தொடர்-மின் தொடர்ந்தால்
தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான் – திருமந்:2608/2,3
மேல்


தொடர்ந்திட்டு (1)

காப்பு இடு கள்ளரை வெள்ளர் தொடர்ந்திட்டு
கூப்பிடு மீண்டது ஓர் கூரை கொண்டாரே – திருமந்:2900/3,4
மேல்


தொடர்ந்திடும் (1)

தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொல் பொருள் தானும் – திருமந்:1338/2
மேல்


தொடர்ந்து (17)

தொடர்ந்து நின்றானை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:26/1
தொடர்ந்து எழு சுற்றம் வினையினும் தீய – திருமந்:212/1
தொடர்ந்து நின்று அ வழி தூர்க்கலும் ஆமே – திருமந்:212/4
தூரத்தில் சோதி தொடர்ந்து ஒரு சத்தியாய் – திருமந்:384/1
மேவி பராசத்தி மேலொடு கீழ் தொடர்ந்து
ஆவிக்கும் அ பொருள் தான் அது தானே – திருமந்:1153/3,4
தொடர்ந்து எழு சோதி துளை வழி ஏறி – திருமந்:1192/3
சொல் இயலாலே தொடர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1337/2
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/2
கண்டு கொண்டோம் இரண்டும் தொடர்ந்து ஆங்கு ஒளி – திருமந்:1522/1
சோதி விசாகம் தொடர்ந்து இரு தேள் நண்டு – திருமந்:1694/1
சோதியில் ஆரும் தொடர்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2096/2
தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும்-போது – திருமந்:2643/1
தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே – திருமந்:2643/2
துவள் அற்ற சோதி தொடர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2832/4
ஆரை படர்ந்து தொடர்ந்து கிடந்தது – திருமந்:2911/2
தோணி ஒன்று ஏறி தொடர்ந்து கடல் புக்கு – திருமந்:2915/1
சொல் அரும் சோதி தொடர்ந்து நின்றானே – திருமந்:3015/4
மேல்


தொடர்ந்துறவே (1)

சூருற நான்கும் தொடர்ந்துறவே நிற்கும் – திருமந்:878/2
மேல்


தொடர்வன் (1)

தொட்டு தொடர்வன் தொலையா பெருமையை – திருமந்:289/2
மேல்


தொடர்வுறும் (1)

பிச்சது வாய்ப்பின் தொடர்வுறும் மற்று அவர் – திருமந்:156/3
மேல்


தொடர (2)

பண்டு தொடர பரகாய யோகி போல் – திருமந்:2133/3
சொல் பதத்தாலும் தொடர ஒண்ணா சிவன் – திருமந்:2439/3
மேல்


தொடரா (1)

சுத்தம் அசுத்தம் தொடரா வகை நினைந்து – திருமந்:2373/3
மேல்


தொடரும் (2)

சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:319/2
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:1767/2
மேல்


தொடரே (1)

உளம் கொள் இலம்பியம் ஒன்று தொடரே – திருமந்:1246/4
மேல்


தொடி (1)

தொடி ஆர் தட கை சுகோதய சுந்தரி – திருமந்:1151/1
மேல்


தொடுவது (1)

தொடுவது தம்மை தொடர்தலும் ஆமே – திருமந்:2616/4
மேல்


தொடே (1)

கண்ணால் தொடே சென்று கால் வழி மாறுமே – திருமந்:882/4
மேல்


தொண்டர் (4)

அ தகு தொண்டர் அருள் வேடத்து ஆகுவோர் – திருமந்:1446/2
நீறு இடும் தொண்டர் நினைவின் பயன் இலை – திருமந்:1861/3
தொண்டர் முகந்த துறை அறியோமே – திருமந்:2942/4
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும் – திருமந்:3006/3
மேல்


தொண்டர்கள் (1)

தொண்டர்கள் தூய் நெறி தூங்கி நின்றானே – திருமந்:3006/4
மேல்


தொண்டி (1)

தோட்டத்தில் மாம்பழம் தொண்டி விழுந்த-கால் – திருமந்:2933/1
மேல்


தொண்டு (1)

தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/4
மேல்


தொண்ணூற்றறுவர்கள் (1)

ஐவர் அமைச்சருள் தொண்ணூற்றறுவர்கள்
ஐவரும் மைந்தரும் ஆள கருதுவர் – திருமந்:2027/1,2
மேல்


தொண்ணூற்றாறே (1)

ஆதி அவத்தை கருவி தொண்ணூற்றாறே – திருமந்:2146/4
மேல்


தொண்ணூற்றொடு (1)

கட்டிட்ட தொண்ணூற்றொடு ஆறும் கலாதியே – திருமந்:856/4
மேல்


தொண்ணூறு (2)

நாலிதழ் ஆறில் அவிர்ந்தது தொண்ணூறு
தான் இதழ் ஆனவை நாற்பத்துநால் உள – திருமந்:1155/1,2
ஓதும் கருவி தொண்ணூறு உடன் ஓர் ஆறு – திருமந்:2438/2
மேல்


தொண்ணூறோடு (2)

பால் அவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும் அவை – திருமந்:2178/3
ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொது என்பர் – திருமந்:2179/1
மேல்


தொத்த (1)

தொத்த கருத்து அது சொல்லகிலேனே – திருமந்:1163/4
மேல்


தொத்து (1)

தொத்து அற விட்டிட சுத்தர் ஆவார்களே – திருமந்:2245/4
மேல்


தொந்த (12)

அயர்வு அற்று அறி தொந்த தசி அதனால் – திருமந்:2402/2
இனதாகும் தொந்த தசி பதத்து ஈடே – திருமந்:2466/4
சொல் பதம் ஆகும் தொந்த தசியே – திருமந்:2488/4
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் காமியம் ஆதி – திருமந்:2489/1
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் தாமதம் ஆதி – திருமந்:2489/2
தொந்த தசியை அ வாசியில் தோற்றியே – திருமந்:2490/1
உம்பர் உரை தொந்த தசிவாசி ஆமே – திருமந்:2492/4
ஏகிய தொந்த தசி என்ப மெய்யறிவு – திருமந்:2493/3
தாமாம் துரியமும் தொந்த தசியதே – திருமந்:2494/4
வீறான தொந்த தசி தத்துவ மசியே – திருமந்:2569/4
ஆருப சாந்தமே தொந்த தசி என்ப – திருமந்:2570/3
துவந்த தசியே தொந்த தசியும் – திருமந்:2571/1
மேல்


தொந்தி (1)

தங்கிய தொந்தி எனும் தாள ஒத்தினில் – திருமந்:2735/2
மேல்


தொம்பதம் (16)

நாதாந்த பாசம் விடு நல்ல தொம்பதம்
மீதாந்த காரணோபாதி ஏழ் மெய்ப்பரன் – திருமந்:2387/2,3
வேதாந்த தொம்பதம் மேவும் பசு என்ப – திருமந்:2392/1
தோன்றியது தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர – திருமந்:2437/1
வேதம் சொல் தொம்பதம் ஆகும் தன் மெய்ம்மையே – திருமந்:2438/4
தற்பதம் என்றும் தொம்பதம் தான் என்றும் – திருமந்:2439/1
தொம்பதம் தற்பதம் தோன்றும் அசிபதம் – திருமந்:2441/1
தானா நனவில் துரியம் தன் தொம்பதம்
தான் ஆம் துரிய நனவாதி தான் மூன்றில் – திருமந்:2467/1,2
தனது உயிர் தொம்பதம் ஆமாறு போல – திருமந்:2472/2
தொம்பதம் தற்பதம் சொல் மு துரியம் போல் – திருமந்:2473/1
தற்பதம் தொம்பதம் தான் ஆம் அசிபதம் – திருமந்:2488/1
தொம்பதம் மாயையுள் தோன்றிடும் தற்பதம் – திருமந்:2492/1
பேறா நிலத்து உயிர் தொம்பதம் பேசிலே – திருமந்:2502/4
சீவ துரியத்து தொம்பதம் சீவனார் – திருமந்:2568/1
ஆறாறு அகன்ற அணு தொம்பதம் சுத்தம் – திருமந்:2569/1
தொம்பதம் தற்பதம் சொல்லும் அசிபதம் – திருமந்:2573/1
தொம்பதம் தற்பதம் சொன்ன துரியம் போல் – திருமந்:2826/1
மேல்


தொம்மிட்டு (1)

தொம்மிட்டு நின்ற சுடர்க்கொழுந்து ஆமே – திருமந்:932/4
மேல்


தொல் (15)

துற்ற பரசிவன் தொல் விளையாட்டு இதே – திருமந்:399/4
துதி செய்பவர் அவர் தொல் வானவர்கள் – திருமந்:710/2
தொக்க கதையோடு தொல் முத்திரையாளே – திருமந்:1175/4
துறையுடை சூத்திரர் தொல் வாணலிங்கமே – திருமந்:1721/4
சுந்தர மன்னரும் தொல் புவி உள்ளோரும் – திருமந்:1913/3
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி – திருமந்:2238/3
சுத்தத்தில் சுத்தமே தொல் சிவம் ஆகுதல் – திருமந்:2252/1
சுத்தத்தில் கேவலம் தொல் உபசாந்தமாம் – திருமந்:2252/2
தொழில் இச்சை ஞானங்கள் தொல் சிவ சீவர் – திருமந்:2334/1
தொல் பதம் தீர் பாழில் சுந்தர சோதி புக்கு – திருமந்:2462/3
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் காமியம் ஆதி – திருமந்:2489/1
தொந்த தசி மூன்றில் தொல் தாமதம் ஆதி – திருமந்:2489/2
தொல் பத விசுவன் தைசதன் பிராஞ்ஞன் – திருமந்:2537/1
சுத்திகள் எட்டு ஈசன் தொல் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2737/4
சொரூபம் உருவம் குணம் தொல் விழுங்கி – திருமந்:2843/1
மேல்


தொல்லை (1)

சுழலும் பெருங்கூற்று தொல்லை முன் சீறி – திருமந்:737/1
மேல்


தொல்லையன் (1)

தொல்லையன் தூயன் துளக்கிலன் தூய் மணி – திருமந்:3015/3
மேல்


தொல்வான் (1)

துதியின் பெரு வலி தொல்வான் உலகம் – திருமந்:2030/2
மேல்


தொல்வினை (1)

துதி அது தொல்வினை பற்று அறுவிக்கும் – திருமந்:2998/3
மேல்


தொலைக்கும் (1)

சுத்தியும் முத்தீ தொலைக்கும் சுகானந்த – திருமந்:2477/2
மேல்


தொலைந்ததே (1)

துன்று இருள் நீங்குதல் போல தொலைந்ததே – திருமந்:2001/4
மேல்


தொலையா (4)

தொட்டு தொடர்வன் தொலையா பெருமையை – திருமந்:289/2
தொலையா அரன் அடி தோன்றும் அம் சத்தி – திருமந்:2321/1
தொலையா இருள் ஒளி தோற்ற அணுவும் – திருமந்:2321/2
தொலையா தொழில் ஞானம் தொன்மையில் நண்ணி – திருமந்:2321/3
மேல்


தொலையாத (2)

தொலையாத ஆனந்த சோதி கண்டேனே – திருமந்:589/4
தொலையாத பெத்த முத்திக்கு இடை தோயுமே – திருமந்:2321/4
மேல்


தொலைவில் (1)

தொலைவில் தவம் செயும் தூய் நெறி தோகை – திருமந்:1060/2
மேல்


தொழ (14)

சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ
முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று – திருமந்:46/2,3
பால் ஒத்த மேனி பணிந்து அடியேன் தொழ
மாலுக்கும் ஆதி பிரமற்கும் ஒப்பு நீ – திருமந்:108/2,3
பத்திமையாலே பணிந்து அடியார் தொழ
முத்தி கொடுத்து அவர் முன்பு நின்றானே – திருமந்:284/3,4
மெய்யே உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:522/3
என்றன் அகம் படிந்து ஏழ் உலகும் தொழ
மன்றது ஒன்றி மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1061/2,3
தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/4
பத்தி கொடுக்கும் பணிந்து அடியார் தொழ
முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் எனும் பதம் – திருமந்:1639/2,3
நன்று என்று அடியிணை நான் அவனை தொழ
வென்று ஐம்புலனும் மிக கிடந்து இன்புற – திருமந்:1775/2,3
ஆன் ஐந்தும் ஆட்டி அமரர் கணம் தொழ
தான் அந்தம் இல்லா தலைவன் அருள் அது – திருமந்:1832/1,2
மெய்தான் உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன் – திருமந்:2068/3
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ
சிங்காசனத்தே சிவன் இருந்தான் என்று – திருமந்:2356/1,2
முடி தொழ ஈசனும் முன் நின்று அருளி – திருமந்:2583/2
படி தொழ நீ பண்டு பாவித்தது எல்லாம் – திருமந்:2583/3
கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/4
மேல்


தொழப்படும் (2)

என்னால் தொழப்படும் எம் இறை மற்று அவன் – திருமந்:9/3
விரைந்து தொழப்படும் வெண்மதியானே – திருமந்:1628/4
மேல்


தொழப்படுவார் (1)

தன்னால் தொழப்படுவார் இல்லை தானே – திருமந்:9/4
மேல்


தொழாமல் (1)

உடலும் உயிரும் உருவம் தொழாமல்
இடர் படர்ந்து ஏழா நரகில் கிடப்பர் – திருமந்:165/2,3
மேல்


தொழாவிடில் (1)

துஞ்சும் அளவும் தொழு-மின் தொழாவிடில்
அஞ்சு அற்று விட்டது ஓர் ஆணையும் ஆமே – திருமந்:2094/3,4
மேல்


தொழில் (20)

தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – திருமந்:167/3
அந்தணர் ஆவோர் அறு தொழில் பூண்டு உளோர் – திருமந்:224/1
துன்ப பிறவி தொழில் பல என்னினும் – திருமந்:281/2
சுத்த சங்காரம் தொழில் அற்ற கேவலம் – திருமந்:425/3
கோசத்துள் ஆங்கு கொணர்ந்த கொடை தொழில்
ஏகத்துள் ஆங்கே இரண்டு எட்டு மூன்று ஐந்து – திருமந்:465/2,3
தீம் கரும்பு ஆகவே செய் தொழில் உள்ளவர் – திருமந்:808/1
தாண்டவம் ஆனது அனுகிரக தொழில்
தாண்டவ கூத்து தனிநின்ற தற்பரம் – திருமந்:888/2,3
தாவிப்பதாம் சகமார்க்கம் சக தொழில்
ஆவது இரண்டும் அகன்று சகமார்க்க – திருமந்:1495/2,3
அளி தொழில் செய்வது தான் தாசமார்க்கமே – திருமந்:1502/4
பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில்
ஆதியும் அ நெறி ஆகி நின்றானே – திருமந்:1542/3,4
துன்னிய காமம் ஆதி தோயும் தொழில் நீங்கான் – திருமந்:1689/2
தொழில் அறிவாளர் சுருதி கண் ஆக – திருமந்:1690/1
தொழில் ஆரமாம் மணி தூய்தான சிந்தை – திருமந்:1695/1
ஏறு உரைசெய் தொழில் வானவர் தம்மொடு – திருமந்:1739/3
நாள்-தோறும் ஈசன் நடத்தும் தொழில் உன்னார் – திருமந்:2022/1
தீர வருவது ஓர் காம தொழில் நின்று – திருமந்:2091/3
தொலையா தொழில் ஞானம் தொன்மையில் நண்ணி – திருமந்:2321/3
தொழில் இச்சை ஞானங்கள் தொல் சிவ சீவர் – திருமந்:2334/1
ஆன தொழில் அருளால் ஐந்தொழில் செய்தே – திருமந்:2727/3
செடியார் தவத்தினில் செய் தொழில் நீக்கி – திருமந்:3013/3
மேல்


தொழிலால் (1)

பேணிய ஐம் தொழிலால் விந்துவில் பிறந்து – திருமந்:398/3
மேல்


தொழிலே (2)

பண்புறுவீர் பிறவி தொழிலே நின்று – திருமந்:2112/3
தோம் அறு சுத்தா அவத்தை தொழிலே – திருமந்:2233/4
மேல்


தொழிற்கு (1)

துன்னுவர் தத்தம் தொழிற்கு அளவு ஆகவே – திருமந்:2227/4
மேல்


தொழு-மின் (7)

துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:25/3
தொடர்ந்து நின்றானை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:26/1
சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/3
துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும் – திருமந்:1500/3
துன்னி மனமே தொழு-மின் துணை_இலி – திருமந்:1555/3
துஞ்சும் அளவும் தொழு-மின் தொழாவிடில் – திருமந்:2094/3
தொடக்கு ஒன்றும் இன்றி தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:2407/3
மேல்


தொழுத (2)

மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்கிரமர் – திருமந்:67/3
சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/3
மேல்


தொழுதகை (1)

தொழுதகை ஞாலத்து தூங்கு இருள் நீங்கும் – திருமந்:1864/2
மேல்


தொழுதால் (3)

துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால்
மறப்பு_இலி மாயா விருத்தமும் ஆமே – திருமந்:25/3,4
தொடர்ந்து நின்றானை தொழு-மின் தொழுதால்
படர்ந்து நின்றான் பரி பாரகம் முற்றும் – திருமந்:26/1,2
தொடக்கு ஒன்றும் இன்றி தொழு-மின் தொழுதால்
குட குன்றில் இட்ட விளக்கு அதுவாமே – திருமந்:2407/3,4
மேல்


தொழுதிடில் (1)

துன்று சல மலர் தூவி தொழுதிடில்
கொண்டிடு நித்தலும் கூறிய அன்றே – திருமந்:1840/3,4
மேல்


தொழுது (9)

பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/4
துணிந்து எண் திசையும் தொழுது எம் பிரானை – திருமந்:640/2
அந்தி தொழுது போய் ஆர்த்து அகன்றார்களே – திருமந்:958/4
தோத்திரம் செய்து தொழுது துணை அடி – திருமந்:1068/1
கரு மன்னும் பாசம் கைகூம்ப தொழுது
இரு மன்னும் நாள்-தோறும் இன்புற்று இருந்தே – திருமந்:1501/3,4
ஏத்துவர் மா மலர் தூவி தொழுது நின்று – திருமந்:1837/1
தொழுது எழ வையகத்தோர் இன்பம் ஆமே – திருமந்:1864/4
கூடியும் நின்றும் தொழுது எம் இறைவனை – திருமந்:2109/1
தொழுது கொண்டு ஓடினார் தோட்ட குடிகள் – திருமந்:2869/3
மேல்


தொழுதேன் (2)

நின்று தொழுதேன் என் நெஞ்சத்தின் உள்ளே – திருமந்:1747/4
வேண்டி நின்றே தொழுதேன் வினை போய் அற – திருமந்:1766/1
மேல்


தொழும்-தோறும் (1)

துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும்
சென்று வெளிப்படும் தேவர் பிரானே – திருமந்:1500/3,4
மேல்


தொழும்பன் (1)

இரண்டு கடாவுக்கும் ஒன்றே தொழும்பன்
இரண்டு கடாவும் இருத்தி பிடிக்கில் – திருமந்:2889/2,3
மேல்


தொழுமி (1)

கட்டனம் செய்து கயிற்றால் தொழுமி உள் – திருமந்:2906/3
மேல்


தொழுவன் (2)

நின்று தொழுவன் கிடந்து எம்பிரான்-தன்னை – திருமந்:1500/1
என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை – திருமந்:1500/2
மேல்


தொழுவார்க்கும் (1)

துளங்கு ஒளியான் தொழுவார்க்கும் ஒளியான் – திருமந்:2688/2
மேல்


தொழுவோர் (1)

துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால் – திருமந்:1005/3
மேல்


தொற்பதம் (1)

தொற்பதம் மூன்றும் துரியத்து தோற்றவே – திருமந்:2488/2
மேல்


தொன் (1)

தொன் மார்க்கம் ஆய துறையும் மறந்திட்டு – திருமந்:535/3
மேல்


தொன்புற (1)

தொன்புற நாடி நின்று ஓதலும் ஆமே – திருமந்:487/4
மேல்


தொன்மையில் (1)

தொலையா தொழில் ஞானம் தொன்மையில் நண்ணி – திருமந்:2321/3
மேல்


தொனித்தனன் (1)

சுனையில் ஒன்று ஆக தொனித்தனன் நந்தி – திருமந்:785/2
மேல்


தொனியுடன் (1)

நாடியின் உள்ளே நாத தொனியுடன்
தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு – திருமந்:667/1,2

மேல்