தே – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 3
தேக்கலும் 1
தேக்கிடுமா 1
தேக்கிடுமே 1
தேக்கும் 1
தேகங்கள் 1
தேகத்துக்கு 1
தேகம் 1
தேகமும் 1
தேகாண்ட 1
தேகியும் 1
தேங்க 1
தேசத்தை 1
தேசம் 5
தேசமும் 1
தேசனும் 1
தேசாய 1
தேசார் 1
தேசியும் 1
தேசீவன் 1
தேசு 3
தேசுற்றிடவே 1
தேசுற்று 1
தேட்டமும் 1
தேட்டு 2
தேட 5
தேடகில்லேனே 1
தேடார் 1
தேடி 16
தேடிச்சென்று 1
தேடிய 4
தேடியும் 2
தேடியை 1
தேடினும் 1
தேடு 1
தேடுகின்றேன் 1
தேடுகின்றேனே 1
தேடும் 4
தேடுமால் 1
தேடுவர் 1
தேடுவன் 2
தேடுவார் 1
தேடுவீர் 1
தேம் 3
தேம்புகின்றார் 1
தேமா 1
தேமாம் 1
தேய் 1
தேய்ந்து 1
தேய்பிறை 1
தேய்வுற 1
தேயத்து 2
தேயம் 1
தேயமும் 1
தேயும் 1
தேர் 10
தேர்ந்த 1
தேர்ந்திடும் 1
தேர்ந்து 16
தேர்வுற 1
தேரா 1
தேரார் 4
தேரில் 4
தேரிலே 1
தேரின் 2
தேரும் 1
தேரே 1
தேவக 1
தேவதத்தன்-இடத்து 1
தேவதாருவாம் 1
தேவதை 1
தேவர் 42
தேவர்-தம் 1
தேவர்க்கு 3
தேவர்க்கும் 2
தேவர்கள் 31
தேவர்களோடு 1
தேவராம் 1
தேவராய் 1
தேவரும் 13
தேவருமாய் 2
தேவருள் 1
தேவரே 1
தேவரை 5
தேவரோடு 1
தேவன் 5
தேவனும் 4
தேவனை 4
தேவாதி 1
தேவாம் 1
தேவி 1
தேவியும் 2
தேவியையும் 1
தேவியோடு 1
தேவின் 1
தேவினை 1
தேவுடையான் 1
தேவென்று 1
தேள் 1
தேற்ற 1
தேற்றத்தன் 1
தேற்றி 1
தேற்று-மின் 1
தேற்றுகின்றேன் 2
தேற 1
தேறல் 5
தேறலே 2
தேறலை 2
தேறா 2
தேறாத 2
தேறார் 3
தேறி 4
தேறிய 4
தேறியே 1
தேறில் 1
தேறிலே 1
தேறினர் 1
தேறு-மின் 2
தேறும் 2
தேன் 18
தேனார் 1
தேனிக்கு 1
தேனின்-கண் 1
தேனும் 5
தேனே 3
தேனை 3

தே (3)

வழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் தே ஆக – திருமந்:1658/2
தே உணர்த்தும் கருமம் செய்தி செய்யவே – திருமந்:2389/2
தே வணங்கோம் இனி சித்தம் தெளிந்தனம் – திருமந்:2674/3
மேல்


தேக்கலும் (1)

தேக்கலும் ஆகும் திருந்திய பத்தே – திருமந்:777/4
மேல்


தேக்கிடுமா (1)

சிறியார் மணல் சோற்றில் தேக்கிடுமா போல் – திருமந்:306/1
மேல்


தேக்கிடுமே (1)

சீலம் மயிர்க்கால்-தொறும் தேக்கிடுமே – திருமந்:2831/4
மேல்


தேக்கும் (1)

தேக்கும் சிவம் ஆதல் ஐந்தும் சிவாயமே – திருமந்:2186/4
மேல்


தேகங்கள் (1)

தேகங்கள் ஏழும் சிவ பாற்கரன் ஏழும் – திருமந்:2738/2
மேல்


தேகத்துக்கு (1)

தேகத்துக்கு என்றும் சிதைவு இல்லை ஆமே – திருமந்:581/4
மேல்


தேகம் (1)

அவை மன்னா வந்து வய தேகம் ஆன – திருமந்:2571/2
மேல்


தேகமும் (1)

குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி – திருமந்:1785/1
மேல்


தேகாண்ட (1)

மூதாண்ட முத்தாண்ட மோகாண்ட தேகாண்ட
தாகாண்ட ஐங்கருமத்து ஆண்ட தற்பரத்து – திருமந்:2728/2,3
மேல்


தேகியும் (1)

குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி – திருமந்:1785/1
மேல்


தேங்க (1)

தேங்க வல்லார்க்கும் திளைக்கும் அமுதமும் – திருமந்:638/3
மேல்


தேசத்தை (1)

தேசத்தை எல்லாம் தெளியவைத்தானே – திருமந்:2063/4
மேல்


தேசம் (5)

தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும் – திருமந்:17/3
தேசம் திகழும் திரிபுரை காணே – திருமந்:1086/4
சிவயோகி ஞானி செறிந்த அ தேசம்
அவயோகம் இன்றி அறிவோர் உண்டாகும் – திருமந்:1882/1,2
தேசம் ஒன்று இன்றி தகைத்து இழைக்கின்றார் – திருமந்:2696/2
தேசம் ஒன்று ஆங்கே செழும் கண்டம் ஒன்பதும் – திருமந்:3014/3
மேல்


தேசமும் (1)

தேசமும் நாடும் சிறப்பும் அழிந்திடும் – திருமந்:534/2
மேல்


தேசனும் (1)

தேசியும் தேசனும் தன்னில் பிரியும் நாள் – திருமந்:723/3
மேல்


தேசாய (1)

தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல் போல் – திருமந்:2163/2
மேல்


தேசார் (1)

தேசார் சிவம் ஆகும் தன் ஞானத்தின் கலை – திருமந்:2380/1
மேல்


தேசியும் (1)

தேசியும் தேசனும் தன்னில் பிரியும் நாள் – திருமந்:723/3
மேல்


தேசீவன் (1)

சித்தாந்த தேசீவன் முத்தி சித்தித்தலால் – திருமந்:2394/1
மேல்


தேசு (3)

துதிக்கின்ற தேசு உடை தூங்கு இருள் நீங்கி – திருமந்:610/2
அட்ட தேசு அ பொருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:974/4
தேசு திகழ் சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2191/1
மேல்


தேசுற்றிடவே (1)

தேசுற்றிடவே தியானம் அது செய்யே – திருமந்:1315/4
மேல்


தேசுற்று (1)

தேசுற்று அறிந்து செயலற்று இருந்திடில் – திருமந்:288/3
மேல்


தேட்டமும் (1)

தேட்டமும் இல்லை சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:604/4
மேல்


தேட்டு (2)

தேட்டு அற்ற அ நிலம் சேரும்படி வைத்து – திருமந்:624/2
தேட்டு அறும் சிந்தை திகைப்பு அறும் பிண்டத்துள் – திருமந்:2745/1
மேல்


தேட (5)

தேட வல்லார் நெறி தேடகில்லேனே – திருமந்:96/4
தேட வல்லார்க்கு அருள் தேவர் பிரானொடும் – திருமந்:543/3
தேட வல்லார்கள் தெரிந்த பொருள் இது – திருமந்:764/3
தேட அரியன் சிறப்பு_இலி எம் இறை – திருமந்:2651/3
தேட நின்றான் திகழும் சுடர் மூன்று ஒளி – திருமந்:2794/3
மேல்


தேடகில்லேனே (1)

தேட வல்லார் நெறி தேடகில்லேனே – திருமந்:96/4
மேல்


தேடார் (1)

செயலற்று இருப்பார் சிவயோகம் தேடார்
செயலற்று இருப்பார் செகத்தொடும் கூடார் – திருமந்:2319/2,3
மேல்


தேடி (16)

அரன் அடி தேடி அரற்றுகின்றாரே – திருமந்:372/4
திருவின் கருக்குழி தேடி புகுந்த – திருமந்:454/3
தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு – திருமந்:667/2
தேடி அதனை தெளிந்து அறியீரே – திருமந்:985/4
பொறிவழி தேடி புலம்புகின்றார்கள் – திருமந்:1009/2
தேடி உள் ஆக தெளிந்து கொள்வார்க்கே – திருமந்:1287/4
தேடி திரிந்து சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1445/2
சிர நெறி தேடி திரிந்த அந்நாளும் – திருமந்:1562/2
தேடி தவம்செய்து கண்டேன் சிவகதி – திருமந்:1636/2
தேடுவன் தேடி சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1654/2
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2071/3
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2550/3
ஆன் கன்று தேடி அழைக்கும் அது போல் – திருமந்:2627/1
உளம் கனி தேடி அழிதரும்-போது – திருமந்:2634/2
தேடி உளே கண்டு தீர்ந்து அற்றவாறே – திருமந்:2760/4
வினை பற்று அறுக்கும் விமலனை தேடி
நினைக்கப்பெறில் அவன் நீளியன் ஆமே – திருமந்:2970/3,4
மேல்


தேடிச்சென்று (1)

தேடிச்சென்று அங்கே தேனை முகந்து உண்டு – திருமந்:661/3
மேல்


தேடிய (4)

தேடிய தீயினில் தீய வைத்தார்களே – திருமந்:162/4
பரன் நெறி தேடிய பத்தர்கள் சித்தம் – திருமந்:1543/3
தேடிய பின்னர் திகைத்து இருந்தார்களே – திருமந்:2185/4
வளம் கனி தேடிய வன் தாள் பறவை – திருமந்:2634/1
மேல்


தேடியும் (2)

தேடியும் காணீர் சிவன் அவன் தாள்களே – திருமந்:1655/4
தேடியும் கண்டேன் சிவன் பெருந்தன்மையை – திருமந்:1816/2
மேல்


தேடியை (1)

பண்டு உகந்து எங்கும் பழமறை தேடியை
இன்று கண்டு இங்கே இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:578/3,4
மேல்


தேடினும் (1)

சிவனொடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை – திருமந்:5/1
மேல்


தேடு (1)

தேடு முகம் ஐந்து செம் கணின் மூவைந்து – திருமந்:1730/3
மேல்


தேடுகின்றேன் (1)

தேடுகின்றேன் திசை எட்டோடு இரண்டையும் – திருமந்:2368/1
மேல்


தேடுகின்றேனே (1)

சேய விளக்கினை தேடுகின்றேனே – திருமந்:2367/4
மேல்


தேடும் (4)

தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:406/1
தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:414/1
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/4
தேடும் இயம நியமாதி சென்று அகன்று – திருமந்:2376/1
மேல்


தேடுமால் (1)

பண்டை மறைகள் பரந்து எங்கும் தேடுமால்
இன்று என் மனத்துளே இல் அடைந்து ஆளுமே – திருமந்:1416/3,4
மேல்


தேடுவர் (1)

கற்குழி தூர கனகமும் தேடுவர்
அ குழி தூர்க்கை யாவர்க்கும் அரியது – திருமந்:211/1,2
மேல்


தேடுவன் (2)

மெய் விட்டிலேன் விகிர்தன் அடி தேடுவன்
பொய் விட்டு நானே புரிசடையான் அடி – திருமந்:503/2,3
தேடுவன் தேடி சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1654/2
மேல்


தேடுவார் (1)

உடல் உற்று தேடுவார் தம்மை ஒப்பார் இலர் – திருமந்:513/2
மேல்


தேடுவீர் (1)

அ குழி தூர்க்கும் அரும் பண்டம் தேடுவீர்
எ குழி தூர்த்தும் இறைவனை ஏத்து-மின் – திருமந்:210/2,3
மேல்


தேம் (3)

தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில் – திருமந்:1004/2
தேம் மயன் நாளும் தெனாதென என்றிடும் – திருமந்:1241/3
தேம் புலன் ஆன தெளிவு அறிவார்கட்கு – திருமந்:1515/3
மேல்


தேம்புகின்றார் (1)

தேம்புகின்றார் சிவம் சிந்தை செய்யாதவர் – திருமந்:2352/3
மேல்


தேமா (1)

தேமா இரண்டொடு திப்பிலி ஒன்பதும் – திருமந்:2884/2
மேல்


தேமாம் (1)

திருத்தி வளர்த்தது ஓர் தேமாம் கனியை – திருமந்:202/1
மேல்


தேய் (1)

ஆம் உயிர் தேய் மதி நாளே எனல் விந்து – திருமந்:877/1
மேல்


தேய்ந்து (1)

தேய்ந்து அற்று ஒழிந்த இளமை கடை முறை – திருமந்:179/1
மேல்


தேய்பிறை (1)

தெள்ளிய தேய்பிறை தான் வலம் ஆமே – திருமந்:790/4
மேல்


தேய்வுற (1)

தேய்வுற மூன்றும் திகழவே நின்றிடில் – திருமந்:778/3
மேல்


தேயத்து (2)

தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2071/3
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2550/3
மேல்


தேயம் (1)

முகம் பீடமாம் மடம் உன்னிய தேயம்
அகம் பர வர்க்கமே ஆசு இல் செய் காட்சி – திருமந்:2653/1,2
மேல்


தேயமும் (1)

தேயமும் நாடும் திரிந்து எங்கள் செல்வனை – திருமந்:2982/3
மேல்


தேயும் (1)

தாரகை மின்னும் சசி தேயும் பக்கத்து – திருமந்:860/1
மேல்


தேர் (10)

நேய தேர் ஏறி நினைவுற்று நேயத்தாய் – திருமந்:226/3
காய தேர் ஏறி மன பாகன் கை கூட்ட – திருமந்:1651/1
மாய தேர் ஏறி மங்கும் அவை உணர் – திருமந்:1651/2
நேய தேர் ஏறி நிமலன் அருள் பெற்றால் – திருமந்:1651/3
ஆய தேர் ஏறி அவன் இவன் ஆமே – திருமந்:1651/4
தேர் அணிவோம் இது செப்ப வல்லீரே – திருமந்:1822/4
தேர் அறியாத திசை ஒளியாய் இடும் – திருமந்:1998/3
தெளியும் இவை அன்றி தேர் ஐங்கலை வேறு – திருமந்:2378/1
திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும் – திருமந்:2531/1
மாயனை நாடி மன நெடும் தேர் ஏறி – திருமந்:2982/1
மேல்


தேர்ந்த (1)

தேர்ந்த அரனை அடைந்த சிவநெறி – திருமந்:1563/1
மேல்


தேர்ந்திடும் (1)

தெரியும் பருவத்து தேர்ந்திடும் பூசை – திருமந்:1448/3
மேல்


தேர்ந்து (16)

சிமிழ் ஒன்று வைத்தமை தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:173/4
சிந்தைசெயச்செய மண் முதல் தேர்ந்து அறிந்து – திருமந்:651/3
சித்து அடைக்கும் வழி தேர்ந்து உணரார்களே – திருமந்:1062/4
திதம் அது உன்னார்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:1154/4
தேர்ந்து எழு மேல் ஆம் சிவன் அங்கியோடு உற – திருமந்:1173/1
திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உன்னி – திருமந்:1185/2
திருக்கிலா ஞானத்தை தேர்ந்து உணர்ந்தோர்க்கே – திருமந்:1470/4
அறு கால் பறவை அலர் தேர்ந்து உழலும் – திருமந்:1497/1
தேர்ந்து உணர் செய்வது ஓர் இன்பமும் ஆமே – திருமந்:1566/4
தேர்ந்து அறியாமையின் சென்றன காலங்கள் – திருமந்:1795/1
தீர்த்தம் அதுவாம் தேர்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:1859/4
செப்பும் சிவம் ஈறாய் தேர்ந்து கொள்ளீரே – திருமந்:2143/4
கருக்கொண்டு காமாரி சார முகம் தேர்ந்து
உருக்கொண்டு தொக்க உடல் ஒழியாதே – திருமந்:2149/3,4
சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்து உள் அடங்க – திருமந்:2715/2
கூசி இருக்கும் குருகு இரை தேர்ந்து உண்ணும் – திருமந்:2927/2
சித்தர் அமரர்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:3019/4
மேல்


தேர்வுற (1)

தெருவம் புகுந்தமை தேர்வுற நாடில் – திருமந்:1248/2
மேல்


தேரா (1)

கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா
கழுநீர் விடாய்த்து தம் காயம் சுருக்கும் – திருமந்:324/1,2
மேல்


தேரார் (4)

மயக்கும் மது உண்ணும் மா மூடர் தேரார்
மயக்குறு மா மாயையை மாயையின் வீடு – திருமந்:329/2,3
அருளை நுகர அமுதானதும் தேரார்
அருள் ஐங்கருமத்து அதி சூக்கம் உன்னார் – திருமந்:1798/2,3
கழிகின்ற தன்னை உள் காக்கலும் தேரார்
அழிகின்ற காயத்து அழிந்து அயர் உற்றோர் – திருமந்:1936/2,3
வினை ஞானம் தன்னில் வீடலும் தேரார்
வினை விட வீடு என்னும் வேதமும் ஓதார் – திருமந்:2557/2,3
மேல்


தேரில் (4)

திருவடியே சிவம் ஆவது தேரில்
திருவடியே சிவலோகம் சிந்திக்கில் – திருமந்:138/1,2
தேரில் அறியும் சிவகாயம் தானே – திருமந்:1308/4
அவம் ஆன சாதனம் ஆகாது தேரில்
அவமாம் அவர்க்கு அது சாதனம் நான்கும் – திருமந்:1670/2,3
தேரில் இவை கேவல மாயை சேர் இச்சை – திருமந்:2234/2
மேல்


தேரிலே (1)

தீது இல் சிவயோகி சாதனம் தேரிலே – திருமந்:1662/4
மேல்


தேரின் (2)

தேரின் பிறிது இல்லை யான் ஒன்று செப்ப கேள் – திருமந்:1308/2
தேரின் இ நீர்மை திடரில் நில்லாதே – திருமந்:2920/4
மேல்


தேரும் (1)

அருளும் அரசனும் ஆனையும் தேரும்
பொருளும் பிறர் கொள்ள போவதன் முன்னம் – திருமந்:168/1,2
மேல்


தேரே (1)

யோக நல் சத்தி தாள் உத்தரம் தேரே – திருமந்:1172/4
மேல்


தேவக (1)

ஆகிய அச்சோயம் தேவக தன்னிடத்து – திருமந்:2570/1
மேல்


தேவதத்தன்-இடத்து (1)

ஆகிய அச்சோயம் தேவதத்தன்-இடத்து
ஆகியவை விட்டால் காயம் உபாதானம் – திருமந்:2493/1,2
மேல்


தேவதாருவாம் (1)

திடமுற்று எழும் தேவதாருவாம் தில்லை – திருமந்:2733/3
மேல்


தேவதை (1)

திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும் – திருமந்:2531/1
மேல்


தேவர் (42)

எண்_இலி தேவர் இறந்தார் என பலர் – திருமந்:12/2
தேவர் பிரான் நம் பிரான் திசை பத்தையும் – திருமந்:32/1
சினம் செய்த நஞ்சு உண்ட தேவர் பிரானை – திருமந்:41/1
உவமா மகேசர் உருத்திர தேவர்
தவ மால் பிரமீசர் தம்மில் தாம் பெற்ற – திருமந்:62/2,3
பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால் – திருமந்:83/3
நலந்தரு மாளிகை தேவர் நாதாந்தர் – திருமந்:102/2
புலம் கொள் பரமானம் தர்போக தேவர்
நிலம் திகழ் மூவர் நிராமயத்தோரே – திருமந்:102/3,4
திசையும் திசை பெறு தேவர் குழாமும் – திருமந்:214/2
செறிப்பு அறிந்தேன் மிகு தேவர் பிரானை – திருமந்:290/2
தேவர் பிரான்-தனை திவ்விய மூர்த்தியை – திருமந்:301/1
திடமார் தவம்செய்து தேவர் அறிய – திருமந்:347/3
செவி மந்திரம் சொல்லும் செய் தவ தேவர்
அவி மந்திரத்தின் அடுக்களை கோலி – திருமந்:359/1,2
தேட வல்லார்க்கு அருள் தேவர் பிரானொடும் – திருமந்:543/3
தேவர் உறைகின்ற சிற்றம்பலம் என்றும் – திருமந்:886/1
தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றும் – திருமந்:886/2
தேவர் உறைகின்ற திரு அம்பலம் என்றும் – திருமந்:886/3
தேவர் உறைகின்ற தென்பொது ஆமே – திருமந்:886/4
சென்று அருள் நாயகி தேவர் பிரானுக்கே – திருமந்:1097/3
சென்று வெளிப்படும் தேவர் பிரானே – திருமந்:1500/4
சிவத்திடை நின்றது தேவர் அறியார் – திருமந்:1685/2
ஏத்தினர் எண்_இலி தேவர் எம் ஈசனை – திருமந்:1715/1
தேவர் பிரானை திசைமுகநாதனை – திருமந்:1765/1
திருந்த முன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே – திருமந்:1791/4
தேனே அனைய நம் தேவர் பிரானே – திருமந்:1796/4
கிளை ஒன்று தேவர் கிளர் மனு வேதம் – திருமந்:1813/3
வரும் தன்மையாளனை வானவர் தேவர்
தரும் தன்மையாளனை தாங்கி நின்றாரே – திருமந்:1844/3,4
தேவர் பிரான் திசை பத்தும் உதயம் செய்யும் – திருமந்:1995/1
சில ஆணி ஆகிய தேவர் பிரானை – திருமந்:2080/3
சிவனை வழிபட்டார் எண்_இலா தேவர்
அவனை வழிபட்டு அங்கு ஆமாறு ஒன்று இல்லை – திருமந்:2119/1,2
திருத்து அறிந்தேன் மிகு தேவர் பிரானை – திருமந்:2221/3
அம் மெய் சகலத்தர் தேவர் சுரர் நரர் – திருமந்:2244/2
செறியும் அண்டாசன தேவர் பிரானே – திருமந்:2297/4
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ – திருமந்:2356/1
திரியும் களிற்றொடு தேவர் குழாமும் – திருமந்:2534/2
செறிவது தேவர்க்கு தேவர் பிரானை – திருமந்:2645/3
தேவர் சுரர் நரர் சித்தர் வித்தியாதரர் – திருமந்:2731/1
தீது அற்ற தேவாதி தேவர் பிரானே – திருமந்:2756/4
மேல் நின்ற தேவர் விரும்பும் விழுப்பொருள் – திருமந்:2824/2
ஆய் நின்ற தேவர் அகம் படி ஆமே – திருமந்:2824/4
சிவன் வந்து தேவர் குழாமுடன் கூட – திருமந்:2975/1
செலவு ஒத்து அமர் திகை தேவர் பிரானே – திருமந்:3001/4
தெரிந்து உடலாய் நிற்கும் தேவர் பிரானும் – திருமந்:3029/2
மேல்


தேவர்-தம் (1)

வளர் பிறையில் தேவர்-தம் பாலின் மன்னி – திருமந்:1902/1
மேல்


தேவர்க்கு (3)

வாய் அடையா உள்ளம் தேவர்க்கு அருள்செய்யும் – திருமந்:546/3
செறிவது தேவர்க்கு தேவர் பிரானை – திருமந்:2645/3
திரு_இலி தீது_இலி தேவர்க்கு தேவன் – திருமந்:2941/2
மேல்


தேவர்க்கும் (2)

தெருளும் உலகிற்கும் தேவர்க்கும் இன்பம் – திருமந்:435/1
செறிவு உடையான் மிகு தேவர்க்கும் தேவன் – திருமந்:2636/2
மேல்


தேவர்கள் (31)

ஒக்க நின்றானை உலப்பு இலி தேவர்கள்
நக்கன் என்று ஏத்திடு நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:3/1,2
மண் அளந்தான் மலரோன் முதல் தேவர்கள்
எண் அளந்து இன்ன நினைக்கிலார் ஈசனை – திருமந்:13/1,2
ஓலக்கம் சூழ்ந்த உலப்பு_இலி தேவர்கள்
பால் ஒத்த மேனி பணிந்து அடியேன் தொழ – திருமந்:108/1,2
தேவர்கள் போற்றும் திரு வேடத்தாரையும் – திருமந்:243/2
தங்கும் படித்து அவன் தாள் உணர் தேவர்கள்
பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன் அற – திருமந்:341/2,3
ஓடிவந்து எல்லாம் ஒருங்கிய தேவர்கள்
வாடி முகமும் வருத்தத்து தாம் சென்று – திருமந்:352/1,2
அ பரிசே அயன் மால் முதல் தேவர்கள்
அ பரிசே அவர் ஆகிய காரணம் – திருமந்:356/1,2
வாள் கொடுத்தானை வழிபட்ட தேவர்கள்
ஆள் கொடுத்து எம் போல் அரனை அறிகிலர் – திருமந்:379/1,2
ஓலக்கம் சூழ்ந்த உலப்பு_இலி தேவர்கள்
பால் ஒத்த மேனியன் பாதம் பணிந்து உய்ய – திருமந்:540/1,2
சேருறு காலம் திசை நின்ற தேவர்கள்
ஆர் இவன் என்ன அரனாம் இவன் என்ன – திருமந்:636/1,2
ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ள – திருமந்:636/3
செய்கண்ட ஞானம் திருந்திய தேவர்கள்
பொய் கண்டம் இல்லா பொருள் கலந்தாரே – திருமந்:1037/3,4
தெரிந்திடு வானோர் தேவர்கள் தேவன் – திருமந்:1328/2
சித்தர்கள் தேவர்கள் மூவர் பெருமையாய் – திருமந்:1464/3
இமையங்களாய் நின்ற தேவர்கள் ஆறு – திருமந்:1550/1
முடி மன்னராய் நின்ற தேவர்கள் ஈசன் – திருமந்:1601/3
கண் சுடர் ஆகி கலந்து எங்கும் தேவர்கள்
தண் சுடராய் எங்கும் தற்பரம் ஆமே – திருமந்:1716/3,4
சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியில் மன்னும் – திருமந்:1760/3
சென்று நின்று எண் திசை ஏத்துவர் தேவர்கள்
என்றும் நின்று ஏத்துவன் எம் பெருமான்-தனை – திருமந்:1762/2,3
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள்
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:1862/2,3
முன் இருந்தார் முழுதும் எண்கண தேவர்கள்
எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/1,2
செஞ்சுடரோன் முதல் ஆகிய தேவர்கள்
மஞ்சு உடை மேரு வலம்வரு காரணம் – திருமந்:1975/1,2
தேவர்கள் ஈசன் திருமால் பிரமனும் – திருமந்:2000/3
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள்
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:2111/2,3
நிகர் இல் மலரோன் மால் நீடு பல் தேவர்கள்
நிகழ் நரர் கீடம் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:2230/3,4
அண்டத்தில் தேவர்கள் அப்பாலை தேவர்கள் – திருமந்:2777/1
அண்டத்தில் தேவர்கள் அப்பாலை தேவர்கள்
தெண் திரை சூழ் புவிக்கு உள் உள்ள தேவர்கள் – திருமந்:2777/1,2
தெண் திரை சூழ் புவிக்கு உள் உள்ள தேவர்கள்
புண்டரிக பத பொன்னம்பல கூத்து – திருமந்:2777/2,3
கூடி நின்றான் ஒரு காலத்து தேவர்கள்
வீட நின்றான் விகிர்தா என்னும் நாமத்தை – திருமந்:2794/1,2
அங்கு நின்றான் அயன் மால் முதல் தேவர்கள்
எங்கு நின்றாரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2837/1,2
சுத்தனை தூய் நெறியாய் நின்ற தேவர்கள்
அத்தனை நாடி அமைந்து ஒழிந்தேனே – திருமந்:2992/3,4
மேல்


தேவர்களோடு (1)

தேவர்களோடு இசை வந்து மண்ணோடுறும் – திருமந்:1838/1
மேல்


தேவராம் (1)

அவ்வவர் மண்டலத்து அவ்வவர் தேவராம்
அவ்வவர் மண்டலம் அவ்வவர்க்கே வரில் – திருமந்:613/2,3
மேல்


தேவராய் (1)

நால்வரும் தேவராய் நாதர் ஆனார்களே – திருமந்:70/4
மேல்


தேவரும் (13)

யாது குலாவி அமரரும் தேவரும்
கோது குலாவி குணம் பயில்வாரே – திருமந்:16/3,4
முத்திக்கு இருந்த முனிவரும் தேவரும்
ஒத்துடன் வேறாய் இருந்து துதிசெயும் – திருமந்:98/2,3
சிவன் பணி கேட்பவர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:302/3
திருமானிடர் பின்னை தேவரும் ஆவர் – திருமந்:303/2
நடுவுநின்றார் நல்ல தேவரும் ஆவர் – திருமந்:320/3
நடுவுநின்றார் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:322/2
சத்தி கருதியது ஆம் பல தேவரும்
அ தீயின் உள் எழுந்தன்று கொலையே – திருமந்:344/3,4
தண் கடல் விட்டது அமரரும் தேவரும்
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/1,2
சென்று உணர்ந்தார் சிலர் தேவரும் ஆமே – திருமந்:502/4
அ பகையாலே அசுரரும் தேவரும்
நல் பகைசெய்து நடுவே முடிந்தனர் – திருமந்:528/1,2
நன்மார்க்க தேவரும் நல்நெறி ஆவதும் – திருமந்:1229/3
சிவன் அருளால் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:1649/1
சிவசிவ என்றிட தேவரும் ஆவர் – திருமந்:2716/3
மேல்


தேவருமாய் (2)

தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும் – திருமந்:412/1
தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும் – திருமந்:2967/1
மேல்


தேவருள் (1)

தேவருள் ஈசன் திருமால் பிரமனும் – திருமந்:657/3
மேல்


தேவரே (1)

தானவன் ஆகும் ஓர் ஆசித்த தேவரே – திருமந்:1011/4
மேல்


தேவரை (5)

படைத்து உடையான் பல தேவரை முன்னே – திருமந்:446/2
ஆதி படைத்தனன் எண்_இலி தேவரை
ஆதி படைத்தவை தாங்கி நின்றானே – திருமந்:447/3,4
சிலப்பு அறியார் சில தேவரை நாடி – திருமந்:1363/3
வலம்தரு தேவரை வந்தி செய்யீரே – திருமந்:1727/4
சேர்ந்தவர் தேவரை சென்று உணர்வாரே – திருமந்:2114/4
மேல்


தேவரோடு (1)

தேவரோடு ஆடி திரு அம்பலத்து ஆடி – திருமந்:2757/1
மேல்


தேவன் (5)

தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும் – திருமந்:17/3
செழும் சுடர் மூன்று ஒளி ஆகிய தேவன்
கழிந்த பெருமையை காட்டகிலானே – திருமந்:71/3,4
தெரிந்திடு வானோர் தேவர்கள் தேவன்
பரிந்திடும் வானவன் பாய் புனல் சூடி – திருமந்:1328/2,3
செறிவு உடையான் மிகு தேவர்க்கும் தேவன்
பொறி உடையான் புலன் ஐந்தும் கடந்த – திருமந்:2636/2,3
திரு_இலி தீது_இலி தேவர்க்கு தேவன்
பொரு_இலி பூத படை உடையாளி – திருமந்:2941/2,3
மேல்


தேவனும் (4)

சோதி தனிச்சுடராய் நின்ற தேவனும்
ஆதியும் உள் நின்ற சீவனும் ஆகுமால் – திருமந்:630/1,2
தேவனும் சுத்த குருவும் உபாயத்துள் – திருமந்:1577/1
ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும்
நன்றே நினை-மின் நமன் இல்லை நாணாமே – திருமந்:2104/1,2
தேவனும் ஆகும் திசைதிசை பத்துளும் – திருமந்:3032/1
மேல்


தேவனை (4)

தீர்த்தனை அங்கே திளைக்கின்ற தேவனை
ஏத்தியும் எம் பெருமான் என்று இறைஞ்சியும் – திருமந்:39/2,3
வந்திப்பன் வானவர் தேவனை நாள்-தோறும் – திருமந்:1504/3
திகைக்கு உரியான் ஒரு தேவனை நாடும் – திருமந்:1868/1
உடலிடை வைகின்ற உள்ளுறு தேவனை
கடலின் மலி திரை காணலும் ஆமே – திருமந்:3028/3,4
மேல்


தேவாதி (1)

தீது அற்ற தேவாதி தேவர் பிரானே – திருமந்:2756/4
மேல்


தேவாம் (1)

தேவாம் உருத்திரன் ஈசனாம் காணிலே – திருமந்:2286/4
மேல்


தேவி (1)

தேவி நடுவுள் திகழ்ந்து நின்றாளே – திருமந்:1096/4
மேல்


தேவியும் (2)

தேவியும் தானும் திகழ்ந்து இருந்தானே – திருமந்:956/4
சன்மார்க்க தேவியும் சத்தி என்பாளே – திருமந்:1229/4
மேல்


தேவியையும் (1)

சேவிப்பதன் முன்னே தேவியையும் உத்வாகனத்தால் – திருமந்:1318/1
மேல்


தேவியோடு (1)

தேவியோடு ஒன்றல் சன்மார்க்க தெளிவு அதே – திருமந்:1495/4
மேல்


தேவின் (1)

தேவின் கிழத்தி திரு ஆம் சிவ மங்கை – திருமந்:1122/3
மேல்


தேவினை (1)

தேவினை ஆடிய தீம் கரும்பு ஆமே – திருமந்:807/4
மேல்


தேவுடையான் (1)

தேவுடையான் எங்கள் சீர் நந்தி தாள் தந்து – திருமந்:2384/2
மேல்


தேவென்று (1)

அன்றி உலகம் அது இது தேவென்று
குன்று கையாலே குறைப்பட்டவாறே – திருமந்:2088/3,4
மேல்


தேள் (1)

சோதி விசாகம் தொடர்ந்து இரு தேள் நண்டு – திருமந்:1694/1
மேல்


தேற்ற (1)

தேற்ற தெளி-மின் தெளிந்தீர் கலங்கன்-மின் – திருமந்:172/1
மேல்


தேற்றத்தன் (1)

சென்னியுள் நின்றது ஓர் தேற்றத்தன் ஆமே – திருமந்:2858/4
மேல்


தேற்றி (1)

தேறாத சிந்தையை தேற்றி சிவம் ஆக்கி – திருமந்:1434/2
மேல்


தேற்று-மின் (1)

தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/2
மேல்


தேற்றுகின்றேன் (2)

தேற்றுகின்றேன் சிந்தை நாயகன் சேவடி – திருமந்:884/2
தேற்றுகின்றேன் சிந்தை நாயகன் சேவடி – திருமந்:2988/2
மேல்


தேற (1)

தெளிவது ஞானமும் சிந்தையும் தேற
பணிவது பஞ்சாக்கரம் அது ஆமே – திருமந்:1349/3,4
மேல்


தேறல் (5)

ஓமய ஆனந்த தேறல் உணர்வு உண்டே – திருமந்:326/4
பராக்கு அற ஆனந்த தேறல் பருகார் – திருமந்:331/2
நடந்தது தேறல் அதோ முகம் அம்பே – திருமந்:1146/4
சமயத்து மூலம் தனை தேறல் மூன்றாம் – திருமந்:1508/3
பராக்குஅற ஆனந்த தேறல் பருகி – திருமந்:1856/2
மேல்


தேறலே (2)

செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/4
சித்தி அது ஆக்கும் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:334/4
மேல்


தேறலை (2)

மால் கொண்டு தேறலை உண்ணும் மருளரை – திருமந்:246/3
ஒத்த சிவானந்தத்து ஓவாத தேறலை
சுத்த மது உண்ண சிவானந்தம் விட்டிடா – திருமந்:325/2,3
மேல்


தேறா (2)

தேறா தெளிவுற்று தீண்ட சிவம் ஆமே – திருமந்:2345/4
தேறா சிவாயநம என தேறிலே – திருமந்:2499/4
மேல்


தேறாத (2)

தேறாத சிந்தையை தேற்றி சிவம் ஆக்கி – திருமந்:1434/2
தேறாத சிந்தை தெளிய தெளிவித்து – திருமந்:2544/1
மேல்


தேறார் (3)

விழ கண்டும் தேறார் விழி இலா மாந்தர் – திருமந்:177/2
விழ கண்டும் தேறார் வியன் உலகோரே – திருமந்:177/4
உகம் எத்தனை என்று ஒருவரும் தேறார்
பவமத்திலே வந்து பாய்கின்றதல்லால் – திருமந்:2116/2,3
மேல்


தேறி (4)

தேறி அறி-மின் தெரிந்து தெளிந்தே – திருமந்:793/4
தேறி இருந்து நல் தீபத்து ஒளியுடன் – திருமந்:1139/3
தேறி நிருமல சிவாயநம என்று – திருமந்:1300/3
தேறு-மின் தேறி தெளி-மின் தெளிந்த பின் – திருமந்:1533/3
மேல்


தேறிய (4)

தேறிய ஏழில் சிறக்கும் வகை எண்ணில் – திருமந்:774/2
தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்து எழு மாரணம் – திருமந்:1285/3
தேறிய மூவாறும் சிக்கென்று இருந்திடும் – திருமந்:2129/2
தேறிய மோனம் சிவானந்த உண்மையே – திருமந்:2382/4
மேல்


தேறியே (1)

தேறியே நின்று தெளி இ வகையே – திருமந்:774/4
மேல்


தேறில் (1)

தேறில் இதனை தெளி உச்சி கப்பிடின் – திருமந்:847/3
மேல்


தேறிலே (1)

தேறா சிவாயநம என தேறிலே – திருமந்:2499/4
மேல்


தேறினர் (1)

தேறினர் தெற்கு திரு அம்பலத்து உள்ளே – திருமந்:2758/3
மேல்


தேறு-மின் (2)

தேறு-மின் நாயகி சேவடி சேர்ந்தே – திருமந்:1332/4
தேறு-மின் தேறி தெளி-மின் தெளிந்த பின் – திருமந்:1533/3
மேல்


தேறும் (2)

தேறும் இரண்டும் இருபத்தொடு ஆறு இவை – திருமந்:746/2
தேறும் பொருள் இது சிந்தையுள் நின்றிட – திருமந்:765/2
மேல்


தேன் (18)

தேன் அமர் கொன்றை சிவன் அருள் அல்லது – திருமந்:109/2
ஈட்டிய தேன் பூ மணம் கண்டு இரதமும் – திருமந்:171/1
தேன் ஒரு-பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன் – திருமந்:275/3
தேன் ஊறல் உண்டு தெளியலும் ஆமே – திருமந்:804/4
தேன் நீர் பருகி சிவாய நம என்று – திருமந்:809/2
தேன் நேர் எழுகின்ற தீபத்து ஒளியுடன் – திருமந்:1132/3
தேன் அமர் பூங்கழல் சேர ஒண்ணாதே – திருமந்:1452/4
தேன் என இன்பம் திளைக்கின்றவாறே – திருமந்:1788/4
தேன் உந்து மா மலர் உள்ளே தெளிந்தோர் – திருமந்:1832/3
தேன் அமர் பூங்கழல் சேர ஒண்ணாதே – திருமந்:1848/4
தேன் அந்தமாய் நின்ற சிற்றின்பம் நீ ஒழி – திருமந்:2081/3
இரும் தேன் மலர் அளைந்து இன்புற வண்டு – திருமந்:2097/1
பெரும் தேன் இழைக்கின்ற பெற்றிமை ஓரார் – திருமந்:2097/2
வரும் தேன் நுகராது வாய் புகு தேனை – திருமந்:2097/3
இணை அறு பால் தேன் அமுது என இன்ப – திருமந்:2440/3
தேன் உந்தும் ஆனந்த மா நடம் கண்டீர் – திருமந்:2724/2
தேன் மொழி பாகன் திருநடம் ஆடுமே – திருமந்:2727/4
தேன் ஆர உண்டு தெவிட்டலும் ஆமே – திருமந்:2989/4
மேல்


தேனார் (1)

தேனார் பராபரம் சேர் சிவயோகமாய் – திருமந்:2372/3
மேல்


தேனிக்கு (1)

தேனிக்கு முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை – திருமந்:1900/3
மேல்


தேனின்-கண் (1)

தேனின்-கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாய் – திருமந்:385/3
மேல்


தேனும் (5)

தேனும் இருக்கும் சிறுவரை ஒன்று கண்டு – திருமந்:2523/2
பாலொடு தேனும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2831/1
கட்டியும் தேனும் கலந்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:2901/3
கரும்பும் தேனும் கலந்த ஓர் காயத்தில் – திருமந்:2976/1
கரும்பும் கைத்தது தேனும் புளித்ததே – திருமந்:2976/4
மேல்


தேனே (3)

தேனே பருகி சிவாலயம் ஆகுமே – திருமந்:719/4
தேனே இரேகை திகைப்பு அற ஒன்பதில் – திருமந்:1364/3
தேனே அனைய நம் தேவர் பிரானே – திருமந்:1796/4
மேல்


தேனை (3)

தேடிச்சென்று அங்கே தேனை முகந்து உண்டு – திருமந்:661/3
வரும் தேன் நுகராது வாய் புகு தேனை
அரும் தேனை யாரும் அறியகிலாரே – திருமந்:2097/3,4
அரும் தேனை யாரும் அறியகிலாரே – திருமந்:2097/4

மேல்