து – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துக்கமும் 1
துகள் 1
துகிர் 1
துகில் 1
துஞ்சினர் 1
துஞ்சு 1
துஞ்சும் 4
துஞ்சுவது 1
துடக்கி 1
துடக்கு 3
துடி 5
துடியுடன் 1
துடுப்பு 2
துடைத்தான் 1
துடைத்திடும் 1
துடைத்து 2
துடைப்பதும் 1
துடைப்பன் 1
துடைப்பு 1
துண்ட 1
துண்டம் 2
துண்டு 1
துண்ணென்று 1
துண்ணென 1
துணரின் 2
துணிந்தவர் 1
துணிந்தார் 1
துணிந்து 2
துணை 21
துணை_இலி 1
துணைப்பெய்ய 1
துணைபிரியாது 1
துணையதா 1
துணையதுவாய் 4
துணையாம் 3
துணையும் 2
துணைவர் 1
துணைவன்-பால் 1
துணைவி 2
துத்தி 1
துதி 6
துதிக்கின்ற 1
துதிக்கும் 2
துதிக்கையால் 1
துதிசெயும் 1
துதித்திட 1
துதித்து 2
துதிப்ப 1
துதியின் 1
தும்பி 1
தும்பை 1
துய்ப்பானும் 1
துய்ய 4
துய்யது 1
துய்யர் 1
துயக்கு 2
துயக்குறு 1
துயர் 8
துயரம் 1
துயரமும் 1
துயருள் 1
துயருறும் 1
துயில் 5
துயிலாமல் 1
துயின்றனர் 1
துயின்று 1
துரக்கில் 1
துரக்கின்ற 1
துரகதி 1
துரத்திடில் 1
துரத்திய 1
துரத்தின் 1
துரந்திட்டு 2
துரந்திடு 1
துரந்திடும் 1
துரந்து 1
துரம் 1
துரவு 1
துரிசு 14
துரிசுவர 1
துரிய 16
துரியங்கள் 5
துரியத்தனாய் 1
துரியத்தனும் 2
துரியத்தனே 1
துரியத்தில் 7
துரியத்தின் 1
துரியத்தினில் 1
துரியத்தினின் 1
துரியத்து 25
துரியத்துள் 3
துரியத்துற 1
துரியத்தே 1
துரியது 1
துரியம் 43
துரியம்-தனை 1
துரியமாம் 1
துரியமும் 6
துரியமே 7
துரியமோடு 1
துரியா 1
துரியாதீதத்தே 1
துரியாதீதம் 1
துரியாந்தம் 1
துருத்தி 1
துருத்தியுள் 1
துருவம் 2
துருவிடுமாகில் 1
துரோகத்து 1
துல்லியம் 1
துலங்கிடும் 1
துலங்கு 1
துலை 2
துலைப்பட்ட 1
துலைப்பட்டு 1
துலையா 1
துவக்கிய 1
துவந்த 1
துவம் 2
துவள் 1
துவா 1
துவாதச 2
துவாதெச 1
துவாரத்தின் 1
துவாரத்து 2
துவாரத்தை 1
துழனி 1
துள்ள 1
துள்ளி 2
துள்ளிய 2
துளக்க 1
துளக்க_அறும் 1
துளக்கிலன் 1
துளக்கு 1
துளக்கும் 1
துளங்காது 1
துளங்கு 7
துளி 2
துளை 4
துற்ற 2
துற்று 1
துறக்கம் 1
துறக்கும் 1
துறந்த 1
துறந்தவர் 1
துறந்தார்க்கு 2
துறந்தார்க்கே 1
துறந்தான் 1
துறந்து 2
துறப்பு 1
துறப்பு_இலி-தன்னை 1
துறவனும் 1
துறவியன் 1
துறவே 1
துறை 8
துறை-காலே 1
துறைபடிந்து 3
துறையில் 1
துறையுடை 1
துறையும் 1
துன்ஞானத்தோர் 1
துன்தொழில் 1
துன்ப 4
துன்பங்கள் 1
துன்பத்துளே 2
துன்பம் 4
துன்பமும் 1
துன்புறு 6
துன்மார்க்க 1
துன்மார்க்கம் 2
துன்ற 1
துன்றி 1
துன்றிடு 1
துன்றிய 3
துன்று 4
துன்றும் 1
துன்னி 9
துன்னிய 3
துன்னுவர் 1

துக்கமும் (1)

துக்கமும் இல்லை வலம் முன்னே தோன்றிடின் – திருமந்:798/3
மேல்


துகள் (1)

சொருபம் அது ஆனோர் துகள் இல் பார்ப்பாரே – திருமந்:227/4
மேல்


துகிர் (1)

காய துகிர் போர்வை ஒன்று விட்டு ஆங்கு ஒன்று இட்டு – திருமந்:2131/3
மேல்


துகில் (1)

துகில் உடை ஆடை நிலம் பொதி பாதம் – திருமந்:1148/2
மேல்


துஞ்சினர் (1)

துவா கடல் உட்பட்டு துஞ்சினர் வானோர் – திருமந்:2617/2
மேல்


துஞ்சு (1)

துஞ்சு ஒத்த காலத்து தூய் மணி வண்ணனை – திருமந்:2117/2
மேல்


துஞ்சும் (4)

நித்தலும் துஞ்சும் பிறப்பையும் செய்தவன் – திருமந்:278/1
துஞ்சும் அளவும் தொழு-மின் தொழாவிடில் – திருமந்:2094/3
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று – திருமந்:2707/2
துஞ்சும் அவன் சொன்ன காலத்து இறைவனை – திருமந்:2719/3
மேல்


துஞ்சுவது (1)

துஞ்சுவது ஒன்ற துணைவி துணைவன்-பால் – திருமந்:830/2
மேல்


துடக்கி (1)

தாழ துடக்கி தடுக்க இல்லாவிடில் – திருமந்:208/3
மேல்


துடக்கு (3)

சுத்த துரியம் பிறந்து துடக்கு அற – திருமந்:121/2
துன்புறு கண்ணி ஐந்து ஆடும் துடக்கு அற்று – திருமந்:282/3
சுத்தமும் வேண்டாம் துடக்கு அற்று நிற்றலால் – திருமந்:1634/3
மேல்


துடி (5)

பெருகு துடி இடை பேணிய விந்து – திருமந்:960/2
சோதிக்குள் நின்று துடி இடை செய்கின்ற – திருமந்:1981/3
துடி இல்லம் பற்றி துயின்றனர் தாமே – திருமந்:2165/4
கூடிய பாதம் சிலம்பு கைகொள் துடி
நீடிய நாதம் பராற்பர நேயத்தே – திருமந்:2781/2,3
அரன் துடி தோற்றம் அமைத்தல் திதியாம் – திருமந்:2799/1
மேல்


துடியுடன் (1)

மருவம் துடியுடன் மன்னிய வீச்சு – திருமந்:2798/1
மேல்


துடுப்பு (2)

துடுப்பு இடு பானைக்கும் ஒன்றே அரிசி – திருமந்:193/1
கொதிக்கின்ற கூழில் துடுப்பு இடலாமே – திருமந்:2099/4
மேல்


துடைத்தான் (1)

ஒருவனுமே உலகு ஏழும் துடைத்தான்
ஒருவனுமே உலகோடு உயிர் தானே – திருமந்:404/3,4
மேல்


துடைத்திடும் (1)

தானே துடைத்திடும் தானே மறைந்திடும் – திருமந்:1809/2
மேல்


துடைத்து (2)

படலான கேவல பாசம் துடைத்து
திடமாய் தனையுறல் சித்தாந்த மார்க்கமே – திருமந்:1439/3,4
சுத்தனும் ஆக்கி துடைத்து மலத்தினை – திருமந்:2062/3
மேல்


துடைப்பதும் (1)

ஓர் ஆயமே உலகு ஏழும் துடைப்பதும்
ஓர் ஆயமே உலகோடு உயிர் தானே – திருமந்:407/3,4
மேல்


துடைப்பன் (1)

தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் அவன் அன்றி – திருமந்:323/1
மேல்


துடைப்பு (1)

துடைப்பு மறைப்பு முன் தோன்ற அருளும் – திருமந்:2418/2
மேல்


துண்ட (1)

துண்ட மதியோன் துரியாதீதம் தன்னை – திருமந்:2463/2
மேல்


துண்டம் (2)

தூயது ஓர் துண்டம் இருமத்தகம் செல்லல் – திருமந்:2701/3
வாழையும் சூரையும் வன் துண்டம் செய்திட்டு – திருமந்:2922/3
மேல்


துண்டு (1)

துண்டு அங்கு இருந்தோர் தூறது ஆமே – திருமந்:2964/4
மேல்


துண்ணென்று (1)

சொறியினும் தாக்கினும் துண்ணென்று உணரா – திருமந்:1457/3
மேல்


துண்ணென (1)

துண்ணென நேய நல் சேர்க்கலும் ஆமே – திருமந்:1367/4
மேல்


துணரின் (2)

துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:2857/4
துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:3035/4
மேல்


துணிந்தவர் (1)

துணிந்தவர் ஈசன் துறக்கம் அது ஆள்வர் – திருமந்:266/2
மேல்


துணிந்தார் (1)

துணிந்தார் அகம் படி துன்னி உறையும் – திருமந்:1877/1
மேல்


துணிந்து (2)

துணிந்து எண் திசையும் தொழுது எம் பிரானை – திருமந்:640/2
துணிந்து நின்றேன் இனி மற்று ஒன்றும் வேண்டேன் – திருமந்:2972/2
மேல்


துணை (21)

கூவும் துணை ஒன்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:174/4
அணை துணை அந்தணர் அங்கியுள் அங்கி – திருமந்:216/1
அணை துணை வைத்து அதன் உள் பொருள் ஆன – திருமந்:216/2
இணை துணை யாமத்து இயங்கும் பொழுது – திருமந்:216/3
துணை அணை ஆயது ஓர் தூய் நெறியாமே – திருமந்:216/4
விளைக்கும் தவம் அறம் மேல் துணை ஆமே – திருமந்:258/4
உற்று உங்களால் ஒன்றும் ஈந்த அதுவே துணை
மற்று அண்ணல் வைத்த வழி கொள்ளும் ஆறே – திருமந்:259/3,4
அன்பின் உள்ளார்க்கே அணை துணை ஆமே – திருமந்:279/4
செறி துணை ஆவது சிவன் அடி சிந்தை – திருமந்:307/3
பெறு துணை கேட்கில் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:307/4
தூங்க வல்லார்க்கும் துணை ஏழ் புவனமும் – திருமந்:638/1
சுழல்கின்றவாறு இன் துணை மலர் காணான் – திருமந்:754/1
தோத்திரம் செய்து தொழுது துணை அடி – திருமந்:1068/1
துன்னி மனமே தொழு-மின் துணை_இலி – திருமந்:1555/3
துன்றி அவை அல்ல ஆகும் துணை என்ன – திருமந்:1811/3
துணை அதுவாய் உரை அற்றிட தோன்றுமே – திருமந்:2440/4
பெறு துணை செய்து பிறப்பு அறுத்து உய்-மின் – திருமந்:2630/2
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/3
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று – திருமந்:2707/2
ஆண வல்லார்க்கே அவன் துணை ஆமே – திருமந்:2823/4
தூசி மறவன் துணை வழி எய்திட – திருமந்:2927/3
மேல்


துணை_இலி (1)

துன்னி மனமே தொழு-மின் துணை_இலி
தன்னையும் அங்கே தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:1555/3,4
மேல்


துணைப்பெய்ய (1)

சோதி நல்லாளை துணைப்பெய்ய வல்லிரேல் – திருமந்:1157/3
மேல்


துணைபிரியாது (1)

துன்னி இரண்டும் துணைபிரியாது அன்ன – திருமந்:2006/2
மேல்


துணையதா (1)

முன் துயர் ஆக்கும் உடற்கும் துணையதா
நன்று உயிர்ப்பானே நடுவு நின்றானே – திருமந்:394/3,4
மேல்


துணையதுவாய் (4)

துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சோதி – திருமந்:294/1
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சொல் ஆம் – திருமந்:294/2
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கந்தம் – திருமந்:294/3
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கல்வியே – திருமந்:294/4
மேல்


துணையாம் (3)

ஒழி துணையாம் உம்பராய் உலகு ஏழும் – திருமந்:297/3
ஆர்ந்து அறிவார் அறிவே துணையாம் என – திருமந்:1795/3
பாடுகின்றேன் பரமே துணையாம் என – திருமந்:2368/3
மேல்


துணையும் (2)

மலிந்தவர் மாளும் துணையும் ஒன்று இன்றி – திருமந்:266/3
கழிவு முதலும் காதல் துணையும்
அழிவும் அதாய் நின்ற ஆதி பிரானை – திருமந்:1875/1,2
மேல்


துணைவர் (1)

தூர் அறிவாளர் துணைவர் நினைப்பு இலர் – திருமந்:1553/1
மேல்


துணைவன்-பால் (1)

துஞ்சுவது ஒன்ற துணைவி துணைவன்-பால்
நெஞ்சு நிறைந்தது வாய் கொளாது என்றது – திருமந்:830/2,3
மேல்


துணைவி (2)

துஞ்சுவது ஒன்ற துணைவி துணைவன்-பால் – திருமந்:830/2
நேம துணைவி நிலாவி நின்றாளே – திருமந்:1213/4
மேல்


துத்தி (1)

துத்தி விரிந்த சுணங்கினள் தூ மொழி – திருமந்:1163/2
மேல்


துதி (6)

துதி பல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும் – திருமந்:33/3
துதி வழி நித்தலும் சோதி பிரானும் – திருமந்:45/3
துதி செய்பவர் அவர் தொல் வானவர்கள் – திருமந்:710/2
துதி அது செய்து சுழியுற நோக்கில் – திருமந்:1186/2
துதி தந்து வைத்தனன் சுத்த சைவத்திலே – திருமந்:2413/4
துதி அது தொல்வினை பற்று அறுவிக்கும் – திருமந்:2998/3
மேல்


துதிக்கின்ற (1)

துதிக்கின்ற தேசு உடை தூங்கு இருள் நீங்கி – திருமந்:610/2
மேல்


துதிக்கும் (2)

அரிய பரம்பரம் என்றே துதிக்கும்
அரு நிலம் என்பதை யார் அறிவாரே – திருமந்:2498/3,4
துதிக்கும் நிருதி வருணன் நல் வாயு – திருமந்:2527/2
மேல்


துதிக்கையால் (1)

துதிக்கையால் உண்பார்க்கு சேரவும் வேண்டாம் – திருமந்:801/2
மேல்


துதிசெயும் (1)

ஒத்துடன் வேறாய் இருந்து துதிசெயும்
பத்திமையால் இ பயன் அறியாரே – திருமந்:98/3,4
மேல்


துதித்திட (1)

வேதம் துதித்திட போய் அடைந்தார் விண்ணே – திருமந்:142/4
மேல்


துதித்து (2)

தோல் போர்வை நீக்கி துதித்து அடைவில் பூசித்து – திருமந்:1317/1
தீர்த்தனை யாரும் துதித்து உணராரே – திருமந்:1837/4
மேல்


துதிப்ப (1)

அலர்ந்திருந்தான் என்று அமரர் துதிப்ப
குலம் தரும் கீழ் அங்கி கோளுற நோக்கி – திருமந்:357/1,2
மேல்


துதியின் (1)

துதியின் பெரு வலி தொல்வான் உலகம் – திருமந்:2030/2
மேல்


தும்பி (1)

அணி வண்டு தும்பி வளை பேரிகை யாழ் – திருமந்:606/2
மேல்


தும்பை (1)

தும்பை வகுளம் சுரபுன்னை மல்லிகை – திருமந்:1003/3
மேல்


துய்ப்பானும் (1)

தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும்
தானே தனக்கு தலைவனும் ஆமே – திருமந்:2228/3,4
மேல்


துய்ய (4)

துய்ய முடியும் அவயவத்தில் தோற்றமே – திருமந்:1316/4
துன்றும் தயிர் நெய் பால் துய்ய மெழுகுடன் – திருமந்:1720/1
துலை இரு வட்டம் துய்ய விதம் எட்டில் – திருமந்:1979/2
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி – திருமந்:2238/3
மேல்


துய்யது (1)

துய்யது சூக்கத்து தூலத்த காயமே – திருமந்:851/4
மேல்


துய்யர் (1)

துய்யர் உளத்தில் துளங்கு மெய்யுற்றதாய் – திருமந்:1294/3
மேல்


துயக்கு (2)

மால் கொண்ட நெஞ்சின் மயக்கு இற்று துயக்கு அற – திருமந்:2433/2
துயக்கு அறுத்தானை தொடர்-மின் தொடர்ந்தால் – திருமந்:2608/2
மேல்


துயக்குறு (1)

துயக்குறு செல்வத்தை சொல்லவும் வேண்டா – திருமந்:169/2
மேல்


துயர் (8)

கில்லேன் வினை துயர் ஆக்கும் மயல் ஆனேன் – திருமந்:313/1
பொல்லா வினை துயர் போகம் செய்வாரே – திருமந்:314/4
முன் துயர் ஆக்கும் உடற்கும் துணையதா – திருமந்:394/3
துயர் அற நாடியே தூங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:605/3
சார்ந்த வினை துயர் போக தலைவனும் – திருமந்:967/3
தவிர வைத்தான் பிறவி துயர் தானே – திருமந்:2050/4
பறந்து அலமந்து படு துயர் தீர்ப்பான் – திருமந்:2102/3
வெறிக்க வினை துயர் வந்திடும்-போது – திருமந்:2706/1
மேல்


துயரம் (1)

சுழி நடக்கும் துயரம் அது நீக்கி – திருமந்:1548/3
மேல்


துயரமும் (1)

மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டு போய் – திருமந்:2899/3
மேல்


துயருள் (1)

துன்பம் செய் பாச துயருள் அடைத்தனன் – திருமந்:432/2
மேல்


துயருறும் (1)

துன்ப குழம்பில் துயருறும் பாசத்துள் – திருமந்:1128/3
மேல்


துயில் (5)

அயின்றது வீழ் அளவும் துயில் இன்றி – திருமந்:872/1
சசி உதிக்கும் அளவும் துயில் இன்றி – திருமந்:873/1
சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/4
ஆசான் முன்னே துயில் மாணவர்-தமை – திருமந்:2163/1
பஞ்சணி காலத்து பள்ளி துயில் நின்ற – திருமந்:2272/2
மேல்


துயிலாமல் (1)

சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல்
சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/3,4
மேல்


துயின்றனர் (1)

துடி இல்லம் பற்றி துயின்றனர் தாமே – திருமந்:2165/4
மேல்


துயின்று (1)

பயின்ற சசி வீழ் பொழுதில் துயின்று
நயம் தரு பூரணை உள்ள நடத்தி – திருமந்:872/2,3
மேல்


துரக்கில் (1)

ஆனை துரக்கில் என் அம்பு ஊடு அறுக்கில் என் – திருமந்:2851/1
மேல்


துரக்கின்ற (1)

கூற்றம் துரக்கின்ற கோள் பைந்தொடியே – திருமந்:1150/4
மேல்


துரகதி (1)

துரகதி உண்ண தொடங்குவர் தாமே – திருமந்:2558/4
மேல்


துரத்திடில் (1)

அம்பு கொண்டு எய்திட்டு அகல துரத்திடில்
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே – திருமந்:2607/3,4
மேல்


துரத்திய (1)

நரிகளை ஓட துரத்திய நாதர்க்கு – திருமந்:2276/3
மேல்


துரத்தின் (1)

பாம்பு உண்டு பாம்பை துரத்தின் பார் இன்றி – திருமந்:2887/3
மேல்


துரந்திட்டு (2)

ஓட்டி துரந்திட்டு அது வலியார் கொள – திருமந்:171/3
புல் இசை பாவையை போக துரந்திட்டு
வல் இசை பாவை மனம் புகுந்தாளே – திருமந்:1152/3,4
மேல்


துரந்திடு (1)

துரந்திடு மந்திரம் சூழ் பகை போக – திருமந்:943/3
மேல்


துரந்திடும் (1)

துன்மார்க்கம் ஆனவை எல்லாம் துரந்திடும்
நன்மார்க்க தேவரும் நல்நெறி ஆவதும் – திருமந்:1229/2,3
மேல்


துரந்து (1)

இதமுற்ற பாச இருளை துரந்து
மதம் அற்று எனது யான் மாற்றிவிட்டு ஆங்கே – திருமந்:2525/2,3
மேல்


துரம் (1)

நீடும் துரம் கேட்டல் நீள் முடி ஈராறே – திருமந்:646/4
மேல்


துரவு (1)

ஏற்றம் இரண்டு உள ஏழு துரவு உள – திருமந்:2873/1
மேல்


துரிசு (14)

சுற்றமும் வீடார் துரிசு அறார் மூடர்கள் – திருமந்:318/2
துரிசு இல் வலக்காலை தோன்றவே மேல் வைத்து – திருமந்:560/1
துரிசு அற நாடியே தூவெளி கண்டேன் – திருமந்:641/2
சோதனை-தன்னில் துரிசு அற காணலாம் – திருமந்:721/1
சொற்பதம் மேவி துரிசு அற்று மேலான – திருமந்:1421/3
சுத்த அருளால் துரிசு அற்ற யோகத்தில் – திருமந்:1455/2
துன்மார்க்கம் விட்ட துரிய துரிசு அற்றார் – திருமந்:1483/3
துரிசு அற நீ நினை தூய் மணிவண்ணன் – திருமந்:1544/3
சுத்த உரையால் துரிசு அற சோதித்து – திருமந்:1573/2
துன்ஞானத்தோர் சமய துரிசு உள்ளோர் – திருமந்:1669/3
சோதியின் உள்ளே துரிசு அறும் காலமே – திருமந்:1953/4
தோய்ந்த கரும துரிசு அகலாதே – திருமந்:2309/4
துரிய வல்லார்க்கு துரிசு இல்லை தானே – திருமந்:2454/4
சுத்தம் அது ஆகும் துரியத்து துரிசு அற்று – திருமந்:2833/2
மேல்


துரிசுவர (1)

துன்புறு காலம் துரிசுவர மேன்மேல் – திருமந்:152/3
மேல்


துரிய (16)

துரிய சமாதி ஆம் தூய் மறையோர்க்கே – திருமந்:232/4
துன்மார்க்கம் விட்ட துரிய துரிசு அற்றார் – திருமந்:1483/3
துரிய நனவாம் இதம் உணர் போதம் – திருமந்:2205/1
துரிய கனவாம் அகம் உணர் போதம் – திருமந்:2205/2
துரிய சுழுத்தி வியோமம் துரியம் – திருமந்:2205/3
துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம் – திருமந்:2225/1
சுத்த சகலம் துரிய விலாசமாம் – திருமந்:2252/3
அரிய துரிய நனா ஆதி மூன்றில் – திருமந்:2273/2
துரிய பரியில் இருந்த அ சீவனை – திருமந்:2276/1
துரிய வல்லார்க்கு துரிசு இல்லை தானே – திருமந்:2454/4
தான் ஆம் துரிய நனவாதி தான் மூன்றில் – திருமந்:2467/2
தணிவில் பரம் ஆகி சார் மு துரிய
கணுவில் இ நான்கும் கலந்த ஈரைந்தே – திருமந்:2468/3,4
தொட்டே இரு-மின் துரிய நிலத்தினை – திருமந்:2470/1
மேவு சிவ துரிய தசி மெய்ப்பதம் – திருமந்:2568/3
அரிய துரிய மேல் அகிலமும் எல்லாம் – திருமந்:2593/3
துரிய அதீதம் சொல் அறும் பாழ் ஆம் – திருமந்:2863/1
மேல்


துரியங்கள் (5)

சுத்தம் அசுத்தம் துரியங்கள் ஓர் ஏழும் – திருமந்:1430/1
துரியங்கள் மூன்றும் சொருகிடன் ஆகி – திருமந்:1893/1
துரியங்கள் மூன்றும் கடந்து ஒளிர் சோதி – திருமந்:2657/1
மூன்று அவை நீங்கும் துரியங்கள் மூன்று அற – திருமந்:2661/3
துரியங்கள் மூன்றும் கடந்து ஒளிர் சோதி – திருமந்:2940/1
மேல்


துரியத்தனாய் (1)

நின்றவன் ஆசான் நிகழ் துரியத்தனாய்
ஒன்றி உலகின் நியமாதிகளுற்று – திருமந்:2217/1,2
மேல்


துரியத்தனும் (2)

தெரியும் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2282/4
தரனாம் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2283/4
மேல்


துரியத்தனே (1)

ஐயமும் தான் அவன் அ துரியத்தனே – திருமந்:2208/4
மேல்


துரியத்தில் (7)

மாயையில் வந்த புருடன் துரியத்தில்
ஆய முறை விட்டு அதுவும் தான் அன்றாகி – திருமந்:2198/1,2
சாக்கிரா தீதம் துரியத்தில் தானுற – திருமந்:2212/2
உரிய நனா துரியத்தில் இவன் ஆம் – திருமந்:2273/1
பரிய பர துரியத்தில் பரனாம் – திருமந்:2273/3
திரிய வரும் துரியத்தில் சிவமே – திருமந்:2273/4
அணுவின் துரியத்தில் ஆன நனவும் – திருமந்:2281/1
துரியத்தில் ஓர் ஐந்தும் சொல் அகராதி – திருமந்:2292/1
மேல்


துரியத்தின் (1)

தானத்து எழுந்து தருக்கும் துரியத்தின்
வானத்து எழுந்து போய் வையம் பிறகிட்டு – திருமந்:2157/1,2
மேல்


துரியத்தினில் (1)

தாவு பர துரியத்தினில் தற்பதம் – திருமந்:2568/2
மேல்


துரியத்தினின் (1)

நின்ற இ சாக்கிர நீள் துரியத்தினின்
மன்றனும் அங்கே மணம்செய்ய நின்றிடும் – திருமந்:2277/1,2
மேல்


துரியத்து (25)

காய பரப்பில் அலைந்து துரியத்து
சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில் – திருமந்:1787/1,2
சாக்கிரம் தன்னில் துரியத்து மாயையே – திருமந்:2167/4
நேய இராகாதி ஏய்ந்த துரியத்து
தோயும் சுழுனை கனா நனாவும் துன்னி – திருமந்:2168/2,3
அதீத துரியத்து அறிவனாம் ஆன்மா – திருமந்:2199/1
முதிய அனலில் துரியத்து முற்றுமே – திருமந்:2199/4
துரியத்து இடையே அறிவுற – திருமந்:2237/3
ஈறாம் அதீத துரியத்து இவன் எய்த – திருமந்:2263/2
உன்னை அறிந்து துரியத்து உற நின்றாய் – திருமந்:2279/2
பர துரியத்து நனவும் பரந்து – திருமந்:2282/1
பதிதரு சேதனன் பற்றாம் துரியத்து
அதிசுபன் ஆவன் நந்தான் நந்தியாமே – திருமந்:2307/3,4
ஏய்ந்த கரணம் இறந்த துரியத்து
தோய்ந்த கரும துரிசு அகலாதே – திருமந்:2309/3,4
சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து
சுத்தராம் மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்களே – திருமந்:2328/3,4
ஆனா துரியத்து அணுவன்-தனை கண்டு – திருமந்:2372/2
பர துரியத்து நனவு படி உண்ட – திருமந்:2444/1
அணுவின் துரியத்து நான்கும் அது ஆகி – திருமந்:2468/1
நம்பிய மூன்று ஆம் துரியத்து நல் தாமம் – திருமந்:2473/2
தொற்பதம் மூன்றும் துரியத்து தோற்றவே – திருமந்:2488/2
சீவ துரியத்து தொம்பதம் சீவனார் – திருமந்:2568/1
நம்பிய மு துரியத்து மேல் நாடவே – திருமந்:2573/2
அளந்து துரியத்து அறிவினை வாங்கி – திருமந்:2591/1
நம்பிய மூன்றாம் துரியத்து நன்றாகும் – திருமந்:2826/2
சுத்தம் அது ஆகும் துரியத்து துரிசு அற்று – திருமந்:2833/2
அரிய துரியத்து அணைந்து நின்றானே – திருமந்:2835/4
சேய சிவம் மு துரியத்து சீர் பெற – திருமந்:2839/3
உய்த்த துரியத்து உறு பேரொளியே – திருமந்:2860/4
மேல்


துரியத்துள் (3)

தோயும் மனிதர் துரியத்துள் சீவனே – திருமந்:2226/4
ஈரைந்து அவத்தை இசை மு துரியத்துள்
நேர் அந்தம் ஆக நெறிவழியே சென்று – திருமந்:2469/1,2
சுத்த பிரம துரியம் துரியத்துள்
உய்த்த துரியத்து உறு பேரொளியே – திருமந்:2860/3,4
மேல்


துரியத்துற (1)

ஒன்பானில் நிற்பது ஓர் மு துரியத்துற
செம்பால் சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:2545/3,4
மேல்


துரியத்தே (1)

தெரிந்த துரியத்தே தீது அகலாதே – திருமந்:2278/4
மேல்


துரியது (1)

நனவில் துரியது அதீதம் தலைவந்தே – திருமந்:2196/4
மேல்


துரியம் (43)

சுத்த துரியம் பிறந்து துடக்கு அற – திருமந்:121/2
சுத்தம் அது ஆகும் துரியம் பிரிவித்து – திருமந்:492/3
சுத்தம் அது ஆகும் துரியம் பிறவித்து – திருமந்:1771/3
ஆய துரியம் புகுந்து அறிவு ஆகவே – திருமந்:2014/4
சுற்றிய பேதம் துரியம் மூன்றால் வாட்டி – திருமந்:2059/3
துரியம் இருப்பதும் சாக்கிரத்து உள்ளே – திருமந்:2159/1
துரியம் இறந்த இடம் சொல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:2159/4
நனவில் துரியம் நிகழ்ந்தார் தவழ்ந்தார் – திருமந்:2188/2
சொல் தெரிகின்ற துரியம் சொல் காமியம் – திருமந்:2195/2
அதீத துரியம் அதனால் புரிந்தால் – திருமந்:2199/2
நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே – திருமந்:2202/4
துரிய சுழுத்தி வியோமம் துரியம்
துரியம் பரம் என தோன்றிடும் தானே – திருமந்:2205/3,4
துரியம் பரம் என தோன்றிடும் தானே – திருமந்:2205/4
பெரியன கால பரம்பின் துரியம்
அரிய அதீதம் அதீதத்தம் ஆமே – திருமந்:2225/3,4
அரிய துரியம் அதில் உண்ணும் ஆசையும் – திருமந்:2258/2
பூணும் துரியம் சுழுத்தி பொய் காமியம் – திருமந்:2259/2
பொருந்தும் துரியம் புரியில் தான் ஆகும் – திருமந்:2278/3
கரு வரம்பு ஆகிய காயம் துரியம்
இருவரும் கண்டீர் பிறப்பு இறப்பு உற்றார் – திருமந்:2280/1,2
சீவன் துரியம் முதலாக சீரான – திருமந்:2284/1
திரிய பரமம் துரியம் தெரியவே – திருமந்:2292/4
அருவமொடு ஆறும் அதீத துரியம்
விரியும் சுழுத்தியின் மிக்கு உள எட்டும் – திருமந்:2300/2,3
நல்லாம் துரியம் புரிந்த-கால் நல் உயிர் – திருமந்:2308/2
அரிய துரியம் அசி பதம் ஆமே – திருமந்:2444/4
துரியம் கடந்து துரியா தீதத்தே – திருமந்:2454/1
நனவாதி மூன்றினில் சீவ துரியம்
தனதாதி மூன்றினில் பர துரியம் தான் – திருமந்:2466/1,2
தனதாதி மூன்றினில் பர துரியம் தான் – திருமந்:2466/2
நனவாதி மூன்றினில் சிவ துரியம் ஆம் – திருமந்:2466/3
தானா நனவில் துரியம் தன் தொம்பதம் – திருமந்:2467/1
வானான மேல் மூன்றும் துரியம் அணுகுமே – திருமந்:2467/4
நனவின் நனவாதி நாலாம் துரியம்
தனது உயிர் தொம்பதம் ஆமாறு போல – திருமந்:2472/1,2
அனைய பர துரியம் தற்பதமே – திருமந்:2472/4
தொம்பதம் தற்பதம் சொல் மு துரியம் போல் – திருமந்:2473/1
துரியம் அடங்கிய சொல் அறும் பாழை – திருமந்:2498/1
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2538/4
துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை – திருமந்:2572/1
வைத்த துரியம் அதில் சொருபானந்தத்து – திருமந்:2574/1
சமாதி துரியம் தமது ஆகம் ஆகவே – திருமந்:2713/3
தொம்பதம் தற்பதம் சொன்ன துரியம் போல் – திருமந்:2826/1
போலும் துரியம் பொடிபட உள் புக – திருமந்:2831/3
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2834/4
சுத்த பிரம துரியம் துரியத்துள் – திருமந்:2860/3
அரிய துரியம் அதீதம் புரியில் – திருமந்:2863/2
அரிய துரியம் அதில் மீது மூன்றாய் – திருமந்:2940/2
மேல்


துரியம்-தனை (1)

தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/2
மேல்


துரியமாம் (1)

சுழுத்தி துரியமாம் சொல் அறும் பாழே – திருமந்:2204/4
மேல்


துரியமும் (6)

நிற்கும் துரியமும் பேதித்து நினைவு எழ – திருமந்:460/2
உய்த்த துரியமும் உள்ளுணர் காலமும் – திருமந்:2176/2
மெய்த்த வியோமமும் மேலை துரியமும்
தத்துவ நாலேழ் என உன்னத்தக்கதே – திருமந்:2176/3,4
பெத்தமும் முத்தியும் பேணும் துரியமும்
சுத்த அதீதமும் தோன்றாமல் தான் உணும் – திருமந்:2255/1,2
உன்னும் துரியமும் ஈசனோடு ஒன்றாக்கால் – திருமந்:2264/3
தாமாம் துரியமும் தொந்த தசியதே – திருமந்:2494/4
மேல்


துரியமே (7)

மெய் கண்டவன் உந்தி ஆகும் துரியமே – திருமந்:2142/4
புரியட்டகத்து ஒன்று புக்கல் துரியமே – திருமந்:2201/4
அணு ஆதி செய்தலில் ஆன துரியமே – திருமந்:2203/4
அறிவு அறிவாகும் ஆன துரியமே – திருமந்:2206/4
சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி துரியமே
சாக்கிராதீதம் தனில் சுக ஆனந்தமே – திருமந்:2253/2,3
மாய்த்திடு நிர்க்குணம் மாசு இல் துரியமே – திருமந்:2296/4
அன்ன துரியமே ஆத்தும சுத்தியும் – திருமந்:2508/1
மேல்


துரியமோடு (1)

பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு
ஆதி சொரூபம் சொரூபத்தது ஆகவே – திருமந்:2864/2,3
மேல்


துரியா (1)

துரியம் கடந்து துரியா தீதத்தே – திருமந்:2454/1
மேல்


துரியாதீதத்தே (1)

சென்று துரியாதீதத்தே சில காலம் – திருமந்:2217/3
மேல்


துரியாதீதம் (1)

துண்ட மதியோன் துரியாதீதம் தன்னை – திருமந்:2463/2
மேல்


துரியாந்தம் (1)

ஆவ சிவன் துரியாந்தம் அவத்தை பத்து – திருமந்:2284/2
மேல்


துருத்தி (1)

துருத்தி உள் வெள்ளியும் சோராது எழுமே – திருமந்:837/4
மேல்


துருத்தியுள் (1)

துருத்தியுள் அக்கரை தோன்று மலை மேல் – திருமந்:2895/1
மேல்


துருவம் (2)

துருவம் இரண்டு ஆக ஓடி விழுந்ததே – திருமந்:454/4
மறை ஒன்று கண்ட துருவம் பொன் ஆமே – திருமந்:2910/4
மேல்


துருவிடுமாகில் (1)

துளை பெரும் பாசம் துருவிடுமாகில்
இளைப்பு இன்றி மார்கழி ஏற்றம் அது ஆமே – திருமந்:614/3,4
மேல்


துரோகத்து (1)

பஞ்ச துரோகத்து இ பாதகர் தம்மை – திருமந்:1684/1
மேல்


துல்லியம் (1)

கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் – திருமந்:2130/3
மேல்


துலங்கிடும் (1)

துலங்கிடும் சொல்லிய சூழ்வினைதானே – திருமந்:1340/4
மேல்


துலங்கு (1)

துலங்கு ஒளி போல்வது தூங்கு அருள் சத்தி – திருமந்:2689/2
மேல்


துலை (2)

துலை பொறியில் கரு ஐந்துடன் ஆட்டி – திருமந்:467/2
துலை இரு வட்டம் துய்ய விதம் எட்டில் – திருமந்:1979/2
மேல்


துலைப்பட்ட (1)

துலைப்பட்ட நாடியை தூவழி செய்தால் – திருமந்:660/3
மேல்


துலைப்பட்டு (1)

துலைப்பட்டு இருந்திடும் தூங்க வல்லார்க்கே – திருமந்:629/4
மேல்


துலையா (1)

துலையா இவை முற்றுமாய் அல்லது ஒன்றே – திருமந்:1810/4
மேல்


துவக்கிய (1)

உடலில் துவக்கிய வேடம் உயிர்க்கு ஆகா – திருமந்:1677/1
மேல்


துவந்த (1)

துவந்த தசியே தொந்த தசியும் – திருமந்:2571/1
மேல்


துவம் (2)

துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2538/4
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2834/4
மேல்


துவள் (1)

துவள் அற்ற சோதி தொடர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2832/4
மேல்


துவா (1)

துவா கடல் உட்பட்டு துஞ்சினர் வானோர் – திருமந்:2617/2
மேல்


துவாதச (2)

மருவும் துவாதச மார்க்கம் இல்லாதார் – திருமந்:1489/1
துவாதச மார்க்கம் என் சோடச மார்க்கமாம் – திருமந்:1899/1
மேல்


துவாதெச (1)

சோதனை செய்து துவாதெச மார்க்கராய் – திருமந்:1424/3
மேல்


துவாரத்தின் (1)

மேலை துவாரத்தின் மேல் மனம் வைத்து இரு – திருமந்:583/2
மேல்


துவாரத்து (2)

மூல துவாரத்து மூளும் ஒருவனை – திருமந்:345/1
மேலை துவாரத்து மேலுற நோக்கி முன் – திருமந்:345/2
மேல்


துவாரத்தை (1)

மூல துவாரத்தை ஒக்கரம் இட்டு இரு – திருமந்:583/1
மேல்


துழனி (1)

சுந்தர மாதர் துழனி ஒன்று அல்லது – திருமந்:2990/3
மேல்


துள்ள (1)

மலை மேல் மழை பெய்ய மான் கன்று துள்ள
குலை மேல் இருந்த கொழும் கனி வீழ – திருமந்:2882/1,2
மேல்


துள்ளி (2)

பொய்யரை துள்ளி விழுத்திடும் தானே – திருமந்:564/4
துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் – திருமந்:566/3
மேல்


துள்ளிய (2)

குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால் – திருமந்:1643/2
துள்ளிய நீர் போல் சுழல்கின்றவாறே – திருமந்:2704/4
மேல்


துளக்க (1)

துளக்க_அறும் ஆனந்த கூத்தன் சொல்போந்து – திருமந்:91/3
மேல்


துளக்க_அறும் (1)

துளக்க_அறும் ஆனந்த கூத்தன் சொல்போந்து – திருமந்:91/3
மேல்


துளக்கிலன் (1)

தொல்லையன் தூயன் துளக்கிலன் தூய் மணி – திருமந்:3015/3
மேல்


துளக்கு (1)

தூயன் துளக்கு அற நோக்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:1540/2
மேல்


துளக்கும் (1)

துளக்கும் வகை ஐந்தும் தூய் நெறி ஓடில் – திருமந்:779/3
மேல்


துளங்காது (1)

தொக்க அறிந்து துளங்காது இருந்திடல் – திருமந்:561/3
மேல்


துளங்கு (7)

துளங்கு பராசத்தி தூங்கு இருள் நீங்க – திருமந்:1246/2
துய்யர் உளத்தில் துளங்கு மெய்யுற்றதாய் – திருமந்:1294/3
துளங்கு ஒளி பெற்றன சோதி அருள – திருமந்:2683/2
துளங்கு ஒளி ஞாயிறும் திங்களும் கண்கள் – திருமந்:2684/2
துளங்கு ஒளி ஈசனை சொல்லும் எப்போதும் – திருமந்:2687/2
துளங்கு ஒளியான் தொழுவார்க்கும் ஒளியான் – திருமந்:2688/2
துளங்கு ஒளி பாசத்துள் தூங்கு இருள் சேரா – திருமந்:2691/2
மேல்


துளி (2)

பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
அரிய துளி வந்து ஆகும் ஏழ்மூன்றின் – திருமந்:1934/3
மேல்


துளை (4)

துளை பெரும் பாசம் துருவிடுமாகில் – திருமந்:614/3
தொடர்ந்து எழு சோதி துளை வழி ஏறி – திருமந்:1192/3
சூடிடும் அங்குச பாச துளை வழி – திருமந்:1207/1
துளை கொண்டது அ வழி தூங்கும் படைத்தே – திருமந்:2037/4
மேல்


துற்ற (2)

துற்ற பரசிவன் தொல் விளையாட்டு இதே – திருமந்:399/4
ஆணவம் துற்ற அவித்தாம் நனவு அற்றோர் – திருமந்:500/1
மேல்


துற்று (1)

உருவுற்று போகமே போக்கியம் துற்று
மருவுற்று பூதம் அனாதியான் மன்னி – திருமந்:2261/1,2
மேல்


துறக்கம் (1)

துணிந்தவர் ஈசன் துறக்கம் அது ஆள்வர் – திருமந்:266/2
மேல்


துறக்கும் (1)

துறக்கும் தவம் கண்ட சோதி பிரானை – திருமந்:1614/2
மேல்


துறந்த (1)

துறந்த உயிர்க்கு சுடர் ஒளி ஆமே – திருமந்:1615/4
மேல்


துறந்தவர் (1)

துறவனும் கண்டீர் துறந்தவர் தம்மை – திருமந்:1616/3
மேல்


துறந்தார்க்கு (2)

நாள் துறந்தார்க்கு அவன் நண்பன் அவா_இலி – திருமந்:1620/2
கார் துறந்தார்க்கு அவன் கண்_நுதலாய் நிற்கும் – திருமந்:1620/3
மேல்


துறந்தார்க்கே (1)

பார் துறந்தார்க்கே பதம் செயல் ஆமே – திருமந்:1620/4
மேல்


துறந்தான் (1)

துறந்தான் வழிமுதல் சுற்றமும் இல்லை – திருமந்:256/1
மேல்


துறந்து (2)

மேல் துறந்து அண்ணல் விளங்கு ஒளி கூற்றுவன் – திருமந்:1620/1
துறந்து புக்கு ஒள் ஒளி சோதியை கண்டு – திருமந்:2585/1
மேல்


துறப்பு (1)

துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:25/3
மேல்


துறப்பு_இலி-தன்னை (1)

துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:25/3
மேல்


துறவனும் (1)

துறவனும் கண்டீர் துறந்தவர் தம்மை – திருமந்:1616/3
மேல்


துறவியன் (1)

உடலுறு ஞான துறவியன் ஆமே – திருமந்:2694/4
மேல்


துறவே (1)

உரமாம் உபசாந்தம் உற்றல் துறவே
தரனாம் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2283/3,4
மேல்


துறை (8)

சீர் உடையாள் சிவன் ஆவடு தண் துறை
சீர் உடையாள் பதம் சேர்ந்து இருந்தேனே – திருமந்:78/3,4
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவன் ஆவடு தண் துறை
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவபோதியின் நீழலில் – திருமந்:79/2,3
ஆதி வயிரவி கன்னி துறை மன்னி – திருமந்:1099/1
ஆவின் கிழத்தி நல் ஆவடு தண் துறை
நாவின் கிழத்தி நலம் புகழ்ந்து ஏத்திடும் – திருமந்:1122/1,2
சொருகிக்கிடக்கும் துறை அறிவார் இல்லை – திருமந்:1987/2
சொருகிக்கிடக்கும் துறை அறிவாளர்க்கு – திருமந்:1987/3
நாடும் பெரும் துறை நான் கண்டு கொண்ட பின் – திருமந்:2651/1
தொண்டர் முகந்த துறை அறியோமே – திருமந்:2942/4
மேல்


துறை-காலே (1)

ஊர் துறை-காலே ஒழிவர் ஒழிந்த பின் – திருமந்:157/2
மேல்


துறைபடிந்து (3)

கன்னி துறைபடிந்து ஆடிய ஆடவர் – திருமந்:1519/1
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து இலர் – திருமந்:1519/2
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து உண்டேல் – திருமந்:1519/3
மேல்


துறையில் (1)

தோணி ஒன்று உண்டு துறையில் விடுவது – திருமந்:2935/1
மேல்


துறையுடை (1)

துறையுடை சூத்திரர் தொல் வாணலிங்கமே – திருமந்:1721/4
மேல்


துறையும் (1)

தொன் மார்க்கம் ஆய துறையும் மறந்திட்டு – திருமந்:535/3
மேல்


துன்ஞானத்தோர் (1)

துன்ஞானத்தோர் சமய துரிசு உள்ளோர் – திருமந்:1669/3
மேல்


துன்தொழில் (1)

துன்தொழில் அற்று சுத்தம் அது ஆகலும் – திருமந்:2618/2
மேல்


துன்ப (4)

துன்ப பிறவி தொழில் பல என்னினும் – திருமந்:281/2
துன்ப கலசம் அணைவான் ஒருவனே – திருமந்:468/2
துன்ப குழம்பில் துயருறும் பாசத்துள் – திருமந்:1128/3
சுருளதுவாய் நின்ற துன்ப சுழியின் – திருமந்:2556/3
மேல்


துன்பங்கள் (1)

ஆசைப்படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள்
ஆசை விடவிட ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:2615/3,4
மேல்


துன்பத்துளே (2)

துன்பத்துளே சிலர் சோறொடு கூறை என்று – திருமந்:2089/3
துன்பத்துளே நின்று தூங்குகின்றார்களே – திருமந்:2089/4
மேல்


துன்பம் (4)

அறுத்தனர் ஐவரும் எண்_இலி துன்பம்
ஒறுத்தன வல்வினை ஒன்று அல்ல வாழ்வை – திருமந்:213/2,3
துன்பம் செய் பாச துயருள் அடைத்தனன் – திருமந்:432/2
துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால் – திருமந்:1005/3
பிணக்கு அறுத்து என்னுடன் முன் வந்த துன்பம்
வணக்கல் உற்றேன் சிவம் வந்தது தானே – திருமந்:2974/3,4
மேல்


துன்பமும் (1)

இன்பமும் துன்பமும் நாட்டார் இடத்து உள்ள – திருமந்:1657/1
மேல்


துன்புறு (6)

துன்புறு காலம் துரிசுவர மேன்மேல் – திருமந்:152/3
துன்புறு கண்ணி ஐந்து ஆடும் துடக்கு அற்று – திருமந்:282/3
துன்புறு பாசத்து உயர் மனை வான் உளன் – திருமந்:453/2
துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பின் – திருமந்:487/2
துன்புறு பாசத்து உழைத்து ஒழிந்தீரே – திருமந்:2112/4
துன்புறு சத்தியுள் தோன்றி நின்று ஆடவே – திருமந்:2788/3
மேல்


துன்மார்க்க (1)

துன்மார்க்க சாதனம் தோன்றாத சாதனம் – திருமந்:1427/3
மேல்


துன்மார்க்கம் (2)

துன்மார்க்கம் ஆனவை எல்லாம் துரந்திடும் – திருமந்:1229/2
துன்மார்க்கம் விட்ட துரிய துரிசு அற்றார் – திருமந்:1483/3
மேல்


துன்ற (1)

துன்ற அழுத்தலும் ஞானிகள் தூய்மையே – திருமந்:2618/4
மேல்


துன்றி (1)

துன்றி அவை அல்ல ஆகும் துணை என்ன – திருமந்:1811/3
மேல்


துன்றிடு (1)

துன்றிடு ஞானங்கள் தோன்றிடும் தானே – திருமந்:1237/4
மேல்


துன்றிய (3)

துன்றிய நல் சுத்த தாமரை சுத்தையே – திருமந்:1051/4
துன்றிய ஓர் ஒன்பதின்மரும் சூழலுள் – திருமந்:1221/3
துன்றிய தாரகை சோதி நின்றாளே – திருமந்:1236/4
மேல்


துன்று (4)

துன்று எழுகையுள் பூசி சுடரிடை – திருமந்:997/3
துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும் – திருமந்:1500/3
துன்று சல மலர் தூவி தொழுதிடில் – திருமந்:1840/3
துன்று இருள் நீங்குதல் போல தொலைந்ததே – திருமந்:2001/4
மேல்


துன்றும் (1)

துன்றும் தயிர் நெய் பால் துய்ய மெழுகுடன் – திருமந்:1720/1
மேல்


துன்னி (9)

துன்னி கிடந்த சுடு பொடி ஆடிக்கு – திருமந்:271/3
துன்னி அம் ஐவரை பெற்றனள் தூய்மொழி – திருமந்:1118/2
துன்னி மனமே தொழு-மின் துணை_இலி – திருமந்:1555/3
துணிந்தார் அகம் படி துன்னி உறையும் – திருமந்:1877/1
துன்னி இரண்டும் துணைபிரியாது அன்ன – திருமந்:2006/2
தோயும் சுழுனை கனா நனாவும் துன்னி
ஆயினன் அந்த சகலத்து உளானே – திருமந்:2168/3,4
துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:2857/4
துன்னி நின்றான்-தன்னை உன்னி முன்னா இரு – திருமந்:2858/1
துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:3035/4
மேல்


துன்னிய (3)

துன்னிய காமம் ஆதி தோயும் தொழில் நீங்கான் – திருமந்:1689/2
துன்னிய ஆகம நூல் என தோன்றுமே – திருமந்:2403/4
துன்னிய ஆறு ஒளி தூய் மொழி நாள்-தொறும் – திருமந்:2686/3
மேல்


துன்னுவர் (1)

துன்னுவர் தத்தம் தொழிற்கு அளவு ஆகவே – திருமந்:2227/4

மேல்