தி – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தி 1
திக்கு 2
திகழ் 20
திகழ்கின்ற 2
திகழ்தரு 1
திகழ்தருவாறு 1
திகழ்ந்தவள் 1
திகழ்ந்து 4
திகழ்வு 1
திகழவே 1
திகழும் 8
திகை 5
திகைக்கின்ற 1
திகைக்கின்றவாறே 1
திகைக்கு 1
திகைத்தன்றி 1
திகைத்து 4
திகைப்பு 4
திங்கள் 13
திங்களில் 2
திங்களும் 5
திசை 41
திசை-தொறும் 2
திசைக்கு 7
திசைக்கும் 6
திசைக்குள் 1
திசைக்குள்ளே 3
திசைகள் 1
திசைகளும் 1
திசைதிசை 1
திசைதிசை-தோறும் 1
திசைமுகநாதனை 1
திசைமுகன் 1
திசைமுகன்-தானும் 1
திசையில் 1
திசையினும் 1
திசையுடன் 1
திசையும் 15
திசையொடு 2
திசையொடும் 1
திடம் 6
திடம்பட 1
திடமாய் 1
திடமார் 1
திடமுற்று 1
திடர் 1
திடரிடை 1
திடரில் 1
திண் 6
திண்சித்தி 1
திண்சிவம் 2
திண்டாட்டமும் 1
திண்டாடி 1
திண்ணம் 2
திண்ணிய 2
திண்ணென்று 2
திண்மலம் 1
திண்மையின் 1
திண்மையும் 1
தித்திக்கும் 1
தித்தித்த 1
தித்தித்தவாறே 1
திதம் 3
திதமான 1
திதியாம் 1
திப்பிய 1
திப்பிலி 1
திமிர 1
தியக்கம் 1
தியக்கு 1
தியங்கும் 1
தியான 2
தியானம் 3
திரசுத்தி 1
திரண்டது 3
திரண்டு 2
திரம் 1
திரமார் 1
திரமுற 1
திரள் 1
திரன் 1
திரனுறு 1
திரி 3
திரிக்கின்ற 1
திரிகின்ற 2
திரிகின்றவாறே 1
திரிகையில் 1
திரிகோணம் 1
திரித்து 2
திரிந்த 1
திரிந்திலன் 1
திரிந்து 3
திரிந்தேனை 1
திரிந்தோர்க்கு 1
திரிபுரை 9
திரிபுரையாம் 2
திரிமலம் 5
திரிய 3
திரியிலும் 1
திரியினும் 1
திரியும் 5
திரியை 1
திரிவ 1
திரிவது 1
திரிவர் 4
திரிவர்கள் 4
திரிவரே 1
திரிவன 1
திரிவார் 1
திரிவேனை 1
திரு 35
திரு_இலி 1
திருக்கிலா 1
திருக்கூத்தின் 2
திருக்கூத்து 6
திருக்கூத்தே 1
திருக்கூத்தை 1
திருக்கைகள் 1
திருக்கோயில்கள் 1
திருக்கோயிலும் 1
திருத்த 1
திருத்தல் 1
திருத்தலும் 2
திருத்தாள் 2
திருத்தி 4
திருத்து 1
திருத்துவன் 1
திருந்த 3
திருந்தனர் 4
திருந்திடுவாரே 1
திருந்திய 6
திருந்தில் 1
திருந்து 7
திருந்துதல் 1
திருந்தும் 2
திருநட்டம் 1
திருநடம் 2
திருநாமத்தை 2
திருநாமம் 3
திருநாமமும் 1
திருநாயகி 1
திருநீற்றை 1
திருநுதல் 1
திருநெறி 2
திருமகள் 1
திருமங்கையாய் 1
திருமங்கையும் 1
திருமணப்பட்டார் 1
திருமலை 1
திருமன்றுள் 2
திருமால் 2
திருமாலவன் 2
திருமானிடர் 1
திருமுகமாய் 1
திருமுடி 2
திருமுறை 1
திருமேனி 11
திருமேனியன் 1
திருமேனியாய் 1
திருமேனியை 2
திருவடி 22
திருவடிக்கு 1
திருவடியே 4
திருவருள் 5
திருவருளாமே 1
திருவருளால் 2
திருவருளாலே 1
திருவார் 1
திருவார்த்தை 1
திருவில் 1
திருவின் 3
திருவினை 1
திருவும் 1
திருவுரு 2
திருவுருவாய் 1
திருவுறவு 1
திருவெழுத்து 2
திருவொடு 1
திரை 14
திரையின்-நின்று 1
திரோதம் 1
திரோதாயி 5
தில்லை 3
திலகமாய் 1
திலம் 1
திலை 2
திவ்யாகமம் 1
திவ்விய 1
திவாகரன் 1
திளைக்கின்ற 1
திளைக்கின்றவாறே 1
திளைக்கும் 2
திறக்கில் 1
திறத்திறம் 2
திறந்தன 1
திறந்திடும் 1
திறந்து 4
திறப்பட்ட 1
திறப்பட்டு 1
திறப்பாரே 1
திறம் 8
திறமாய் 1
திறவாதார் 2
திறவாதே 1
திறவாவிடில் 1
திறவீரே 1
திறன் 3
திறனால் 1
திறனும் 1
திறனொடு 1
தின்பன் 1
தின்றார்க்கு 1
தின்று 1
தினகரன் 1
தினத்தின் 1
தினத்தினொடு 1
தினம் 2
தினமாம் 1
தினலுறும் 1
தினை 2

தி (1)

தி கணன் ஆகி திகை எட்டும் கண்டவன் – திருமந்:1025/3
மேல்


திக்கு (2)

சொன்னால் இரண்டும் சுடர் நாகம் திக்கு எங்கும் – திருமந்:1023/2
கரை அற்ற நந்தி கலையும் திக்கு ஆமே – திருமந்:1725/4
மேல்


திகழ் (20)

இயல் திகழ் சோதி இறைவனும் ஆமே – திருமந்:94/4
நிலம் திகழ் மூவர் நிராமயத்தோரே – திருமந்:102/4
தேன் ஒரு-பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன் – திருமந்:275/3
தீது இல் பரை அதன்-பால் திகழ் நாதமே – திருமந்:381/4
உச்சியில் ஓங்கி ஒளி திகழ் நாதத்தை – திருமந்:442/1
சீர் திகழ் கைகள் அதனை தன் மேல் வைக்க – திருமந்:559/3
பார் திகழ் பத்மாசனம் எனல் ஆகுமே – திருமந்:559/4
சீர் திகழ் சிங்காதனம் என செப்புமே – திருமந்:562/4
நேர் திகழ் கண்டத்தே நிலவு ஒளி எய்தினால் – திருமந்:582/3
குன்றிடை பொன் திகழ் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:756/4
கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய் – திருமந்:1116/3
திண் கொடி ஆக திகழ் தரு சோதியாம் – திருமந்:1142/2
சீர் ஒளி ஆகி திகழ் தரு நாயகி – திருமந்:1375/2
மேல் திகழ் ஞானம் விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1442/3
அருள் திகழ் ஞானம் அது புரிந்தானே – திருமந்:1518/4
சிவமொடு சத்தி திகழ் நாதம் விந்து – திருமந்:1807/1
நாடிகள் பத்தும் நலம் திகழ் வாயுவும் – திருமந்:2174/1
தேசு திகழ் சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2191/1
திரிபுரை ஆகி திகழ் தருவாளும் – திருமந்:2762/3
தீ திரள் சோதி திகழ் ஒளி உள் ஒளி – திருமந்:2800/1
மேல்


திகழ்கின்ற (2)

செம்பொனின் உள்ளே திகழ்கின்ற சோதியை – திருமந்:626/2
திகழ்கின்ற வாயுவை சேர்தலும் ஆமே – திருமந்:720/4
மேல்


திகழ்தரு (1)

சிந்தையின் உள்ளே திகழ்தரு சோதியாய் – திருமந்:1370/1
மேல்


திகழ்தருவாறு (1)

தெளிய விசும்பில் திகழ்தருவாறு போல் – திருமந்:2765/2
மேல்


திகழ்ந்தவள் (1)

சீறியளாய் உலகு ஏழும் திகழ்ந்தவள்
ஆரிய நங்கை அமுத பயோதரி – திருமந்:1181/2,3
மேல்


திகழ்ந்து (4)

தேவியும் தானும் திகழ்ந்து இருந்தானே – திருமந்:956/4
தேவி நடுவுள் திகழ்ந்து நின்றாளே – திருமந்:1096/4
சீலத்தை நீக்க திகழ்ந்து எழு மந்திரம் – திருமந்:1193/3
செப்பதில் நான்காய் திகழ்ந்து இரண்டு ஒன்று ஆகி – திருமந்:2143/2
மேல்


திகழ்வு (1)

திகழ்வு ஒழிந்தார் தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:2669/3
மேல்


திகழவே (1)

தேய்வுற மூன்றும் திகழவே நின்றிடில் – திருமந்:778/3
மேல்


திகழும் (8)

திகழும் படியே செறிதரு வாயு – திருமந்:720/1
திறத்திறம் விந்து திகழும் அகாரம் – திருமந்:731/1
செறிவது நின்று திகழும் அதுவே – திருமந்:787/4
தேசம் திகழும் திரிபுரை காணே – திருமந்:1086/4
வம்பில் திகழும் மணி முடி வண்ணனும் – திருமந்:1127/2
பெரிசு அறி வானவர் பேற்றில் திகழும்
துரிசு அற நீ நினை தூய் மணிவண்ணன் – திருமந்:1544/2,3
தேட நின்றான் திகழும் சுடர் மூன்று ஒளி – திருமந்:2794/3
பசும்பொன் திகழும் படர் சடை மீதே – திருமந்:2818/3
மேல்


திகை (5)

திகை தெண் நீரில் கடல் ஒலி ஓசை – திருமந்:365/3
தி கணன் ஆகி திகை எட்டும் கண்டவன் – திருமந்:1025/3
திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும் – திருமந்:2531/1
செலவு ஒத்து அமர் திகை தேவர் பிரானே – திருமந்:3001/4
திகை அனைத்தும் சிவனே அவன் ஆகின் – திருமந்:3010/1
மேல்


திகைக்கின்ற (1)

திகைக்கின்ற சிந்தையுள் சிங்கங்கள் மூன்று – திருமந்:2214/1
மேல்


திகைக்கின்றவாறே (1)

செல் நெறி செல்லார் திகைக்கின்றவாறே – திருமந்:1546/4
மேல்


திகைக்கு (1)

திகைக்கு உரியான் ஒரு தேவனை நாடும் – திருமந்:1868/1
மேல்


திகைத்தன்றி (1)

திருத்தலும் பாய்மா திகைத்தன்றி பாயா – திருமந்:2024/2
மேல்


திகைத்து (4)

தீவினை ஆட திகைத்து அங்கு இருந்தவர் – திருமந்:807/1
சொல்ல ஒண்ணாது திகைத்து அங்கு இருப்பார்கள் – திருமந்:1164/2
திறம் ஏது என்று எண்ணி திகைத்து இருந்தேனே – திருமந்:1820/4
தேடிய பின்னர் திகைத்து இருந்தார்களே – திருமந்:2185/4
மேல்


திகைப்பு (4)

சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:185/4
சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:863/4
தேனே இரேகை திகைப்பு அற ஒன்பதில் – திருமந்:1364/3
தேட்டு அறும் சிந்தை திகைப்பு அறும் பிண்டத்துள் – திருமந்:2745/1
மேல்


திங்கள் (13)

இயக்குறு திங்கள் இருள் பிழம்பு ஒக்கும் – திருமந்:169/1
உருவம் வளர்ந்திடும் ஒண் திங்கள் பத்தில் – திருமந்:485/1
உத்தமம் மிக்கிடில் ஓர் ஆறு திங்கள் ஆம் – திருமந்:770/2
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதனிடம் – திருமந்:790/1
வெள்ளி வெண் திங்கள் விளங்கும் புதன் மூன்றும் – திருமந்:791/1
நேர் ஒத்த திங்கள் சனி கிழக்கே ஆகும் – திருமந்:797/2
அரணிய பானு அரும் திங்கள் அங்கி – திருமந்:859/2
திங்கள் கதிர் அங்கி சேர்கின்ற யோகமே – திருமந்:862/4
அந்திப்பன் திங்கள் அதன் பின்பு ஞாயிறு – திருமந்:1504/1
சேர்த்துற்று இரு திங்கள் சேராது அகலினும் – திருமந்:1945/3
நிரந்த வளியொடு ஞாயிறு திங்கள்
அரந்த அரன்நெறி ஆயது ஆகி – திருமந்:2458/2,3
ஞாயிறு திங்கள் நவின்று எழு காலத்தில் – திருமந்:2703/1
திங்கள் புக்கால் இருள் ஆவது அறிந்திலர் – திருமந்:2930/3
மேல்


திங்களில் (2)

நித்தல் உயிர்க்கு ஒரு திங்களில் ஓசையே – திருமந்:770/4
திங்களில் செவ்வாய் புதைந்து இருந்தாரே – திருமந்:836/4
மேல்


திங்களும் (5)

தானே சுடும் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்
தானே மழை பொழி தையலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:10/2,3
தானே சுடும் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்
தானே மழை பொழி தையலுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1165/2,3
ஆண்டு ஒரு திங்களும் நாளும் அளக்கின்ற – திருமந்:1766/2
தெய்வ சுடர் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும்
வையம் புனல் அனல் மாருதம் வானகம் – திருமந்:2004/1,2
துளங்கு ஒளி ஞாயிறும் திங்களும் கண்கள் – திருமந்:2684/2
மேல்


திசை (41)

தேவர் பிரான் நம் பிரான் திசை பத்தையும் – திருமந்:32/1
மேல் திசைக்கும் கிழக்கு திசை எட்டொடு – திருமந்:35/3
சென்று உணர்வான் திசை பத்தும் திவாகரன் – திருமந்:191/1
திசையும் திசை பெறு தேவர் குழாமும் – திருமந்:214/2
மற்றும் பல திசை காணார் மதி இலோர் – திருமந்:318/3
தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:406/1
தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:414/1
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அதோ முகம் – திருமந்:521/1
சேருறு காலம் திசை நின்ற தேவர்கள் – திருமந்:636/1
இல்வழியாளர் இமையவர் எண் திசை
பல்வழி எய்தினும் பார் வழி ஆகுமே – திருமந்:637/3,4
தணிந்து எண் திசை சென்று தாபித்தவாறே – திருமந்:640/4
ஏத்துவர் பத்தினில் எண் திசை தோன்றிட – திருமந்:757/2
தெக்கணம் ஆகும் வியாழத்து சேர் திசை
அக்கணி சூலமும் ஆம் இடம் பின் ஆகில் – திருமந்:798/1,2
சேவிக்கும் மந்திரம் செல்லும் திசை பெற – திருமந்:959/1
கரண இரளி பலகை யமன் திசை
மரணமிட்டு எட்டின் மகார எழுத்திட்டு – திருமந்:998/1,2
சண்டிகை நால் திசை தாங்கி நின்றாளே – திருமந்:1050/4
எண் திசை யோகி இறைவி பராசத்தி – திருமந்:1085/2
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அருட்செல்வி – திருமந்:1085/3
நால் திசை முக்கண்ணி நாடும் இருள்வெளி – திருமந்:1098/2
பார் அளவாம் திசை பத்து உடையாளே – திருமந்:1179/4
சேர்ந்தவர் என்றும் திசை ஒளி ஆனவர் – திருமந்:1348/1
இது பணிந்து எண் திசை மண்டலம் எல்லாம் – திருமந்:1454/1
தீம் புலன் ஆன திசை அது சிந்திக்கில் – திருமந்:1515/1
இலிங்கம் அது ஆவது எண் திசை எல்லாம் – திருமந்:1712/2
ஆகின்ற சத்தியுள் அ திசை பத்தே – திருமந்:1732/4
சென்று நின்று எண் திசை ஏத்துவர் தேவர்கள் – திருமந்:1762/2
எண் திசை நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:1858/4
புயங்களும் எண் திசை போது பாதாள – திருமந்:1873/3
எண் இருநாலு திசை அந்தரம் ஒக்க – திருமந்:1881/3
தேவர் பிரான் திசை பத்தும் உதயம் செய்யும் – திருமந்:1995/1
தேர் அறியாத திசை ஒளியாய் இடும் – திருமந்:1998/3
சென்றிடத்து எட்டு திசை எங்கும் போய்வரும் – திருமந்:1999/3
தேடுகின்றேன் திசை எட்டோடு இரண்டையும் – திருமந்:2368/1
மதிக்கும் குபேரன் வட திசை ஈசன் – திருமந்:2527/3
சினம் புகுந்தான் திசை எட்டும் நடுங்க – திருமந்:2663/3
சிரானந்தம் பூரித்து தென் திசை சேர்ந்து – திருமந்:2750/2
மாறாத தென் திசை வையகம் சுத்தமே – திருமந்:2755/4
தீ முதல் ஐந்தும் திசை எட்டும் கீழ் மேலும் – திருமந்:2766/1
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி – திருமந்:2773/3
ஏகாசம் ஆம் திசை எட்டும் திருக்கைகள் – திருமந்:2774/2
இருக்கின்ற எண் திசை அண்டம் பாதாளம் – திருமந்:3042/1
மேல்


திசை-தொறும் (2)

சேனை வளைந்து திசை-தொறும் கைதொழ – திருமந்:541/2
பொன் செய் விளக்கும் புகை தீபம் திசை-தொறும்
துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால் – திருமந்:1005/2,3
மேல்


திசைக்கு (7)

மேல் திசைக்குள் தென் திசைக்கு ஒரு வேந்தனாம் – திருமந்:2/3
நால்வரும் நாலு திசைக்கு ஒன்று நாதர்கள் – திருமந்:70/1
அ திசைக்கு உள்நின்ற அனலை எழுப்பியே – திருமந்:936/1
அ திசைக்கு உள்நின்ற நவ் எழுத்து ஓதினால் – திருமந்:936/2
அ திசைக்கு உள்நின்ற அந்த மறையனை – திருமந்:936/3
அ திசைக்கு உள்ளுறவு ஆக்கினன் தானே – திருமந்:936/4
அ திசைக்கு உள்ளே அமர்ந்த சமயமே – திருமந்:1733/4
மேல்


திசைக்கும் (6)

நால் திசைக்கும் நல்ல மாதுக்கு நாதனை – திருமந்:2/2
மேல் திசைக்கும் கிழக்கு திசை எட்டொடு – திருமந்:35/3
கூறு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைவியை – திருமந்:1332/1
தாங்கு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைமகன் – திருமந்:1525/1
நால் திசைக்கும் பின்னை யாருக்கும் நாதனை – திருமந்:2041/3
நால் திசைக்கும் நடுவாய் நின்ற நம்பனை – திருமந்:2105/2
மேல்


திசைக்குள் (1)

மேல் திசைக்குள் தென் திசைக்கு ஒரு வேந்தனாம் – திருமந்:2/3
மேல்


திசைக்குள்ளே (3)

அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்தன ஆறங்கம் – திருமந்:1733/1
அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்தன நால்வேதம் – திருமந்:1733/2
அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்த சரியையோடு – திருமந்:1733/3
மேல்


திசைகள் (1)

தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி – திருமந்:2773/2
மேல்


திசைகளும் (1)

ஆர்த்த திசைகளும் அங்கே அமர்ந்திடும் – திருமந்:1036/2
மேல்


திசைதிசை (1)

தேவனும் ஆகும் திசைதிசை பத்துளும் – திருமந்:3032/1
மேல்


திசைதிசை-தோறும் (1)

பரந்தன வாயு திசைதிசை-தோறும்
குவிந்தன முத்தின் முக ஒளி நோக்கி – திருமந்:1146/2,3
மேல்


திசைமுகநாதனை (1)

தேவர் பிரானை திசைமுகநாதனை
நால்வர் பிரானை நடுவுற்ற நந்தியை – திருமந்:1765/1,2
மேல்


திசைமுகன் (1)

மால் ஆம் திசைமுகன் மா நந்தியாய் அவர் – திருமந்:840/2
மேல்


திசைமுகன்-தானும் (1)

திரு தக்க மாலும் திசைமுகன்-தானும்
உருத்திர சோதியும் உள்ளத்து உளாரே – திருமந்:2315/3,4
மேல்


திசையில் (1)

கால திசையில் கலக்கின்ற சந்தினில் – திருமந்:627/2
மேல்


திசையினும் (1)

அணிந்து எண் திசையினும் அட்டமாசித்தி – திருமந்:640/3
மேல்


திசையுடன் (1)

எண்ணும் திசையுடன் ஏகாந்தன் ஆயிடும் – திருமந்:763/2
மேல்


திசையும் (15)

எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும்
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/1,2
திசையும் திசை பெறு தேவர் குழாமும் – திருமந்:214/2
எட்டு திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு – திருமந்:441/1
எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும்
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/1,2
பணிந்து எண் திசையும் பரமனை நாடி – திருமந்:640/1
துணிந்து எண் திசையும் தொழுது எம் பிரானை – திருமந்:640/2
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி – திருமந்:1167/1
பண்டு எண் திசையும் பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1167/2
விண்டு எண் திசையும் விரை மலர் கைக்கொண்டு – திருமந்:1167/3
தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/4
மோன திசையும் முழு எண்ணெண் சித்தியும் – திருமந்:1426/2
பத்து திசையும் பரம் ஒரு தெய்வம் உண்டு – திருமந்:1451/1
எட்டு திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு – திருமந்:1884/1
நிதி தெண் திசையும் நிறைந்து நின்றாரே – திருமந்:2527/4
ஈசன் என்று எட்டு திசையும் இயங்கின – திருமந்:3014/1
மேல்


திசையொடு (2)

தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும் – திருமந்:412/1
தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும் – திருமந்:2967/1
மேல்


திசையொடும் (1)

மேக்கு மிக நின்ற எட்டு திசையொடும்
தாக்கும் கலக்கும் தயாபரன் தானே – திருமந்:393/3,4
மேல்


திடம் (6)

திடம் பெற நின்றான் திருவடி தானே – திருமந்:137/4
திடம் வைத்த தாமரை சென்னியுள் அங்கி – திருமந்:470/3
திடம் உற்ற நந்தி திருவருளால் சென்று – திருமந்:513/3
திடம் அறி யோகிக்கு அல்லால் தெரியாதே – திருமந்:607/4
ஈட்டும் அது திடம் எண்ணலும் ஆமே – திருமந்:2301/4
திடம் அது போல சிவபர சீவர் – திருமந்:2485/3
மேல்


திடம்பட (1)

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் – திருமந்:724/2
மேல்


திடமாய் (1)

திடமாய் தனையுறல் சித்தாந்த மார்க்கமே – திருமந்:1439/4
மேல்


திடமார் (1)

திடமார் தவம்செய்து தேவர் அறிய – திருமந்:347/3
மேல்


திடமுற்று (1)

திடமுற்று எழும் தேவதாருவாம் தில்லை – திருமந்:2733/3
மேல்


திடர் (1)

பள்ளமும் இல்லை திடர் இல்லை பாழ் இல்லை – திருமந்:2500/3
மேல்


திடரிடை (1)

திடரிடை நில்லாத நீர் போல ஆங்கே – திருமந்:2561/1
மேல்


திடரில் (1)

தேரின் இ நீர்மை திடரில் நில்லாதே – திருமந்:2920/4
மேல்


திண் (6)

திண் கொடி ஆக திகழ் தரு சோதியாம் – திருமந்:1142/2
ஏகம் இருதயம் ஈரைந்து திண் புயம் – திருமந்:1217/2
சீகத்த மாத்திரை திண் பிரம்பு ஆகுமே – திருமந்:1663/4
சித்தியும் முத்தியும் திண் சிவம் ஆகிய – திருமந்:2477/1
மெய்யன் அரன்நெறி மேல் உண்டு திண் என – திருமந்:2606/2
கூடிய திண் முழவம் குழல் ஓம் என்று – திருமந்:2776/1
மேல்


திண்சித்தி (1)

திருவடி ஞானமே திண்சித்தி முத்தியே – திருமந்:1598/4
மேல்


திண்சிவம் (2)

சித்திகள் எட்டொடும் திண்சிவம் ஆக்கிய – திருமந்:1575/1
சித்தம் யாவையும் திண்சிவம் ஆன-கால் – திருமந்:1582/3
மேல்


திண்டாட்டமும் (1)

சிவமாதி ஐவர் திண்டாட்டமும் தீர – திருமந்:2793/1
மேல்


திண்டாடி (1)

திண்டாடி வீழ்கை சிவானந்தம் ஆவது – திருமந்:2779/1
மேல்


திண்ணம் (2)

ஓடும் குதிரை குசை திண்ணம் பற்று-மின் – திருமந்:1679/1
சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம்
பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன் – திருமந்:2968/2,3
மேல்


திண்ணிய (2)

திண்ணிய சிந்தை-தன் தென்னனும் ஆமே – திருமந்:1078/4
திண்ணிய சுத்தன் சிவமுத்தன் சித்தனே – திருமந்:1475/4
மேல்


திண்ணென்று (2)

திண்ணென்று இருந்தது தீவினை சேர்ந்தது – திருமந்:143/2
திண்ணென்று இருக்கும் சிவகதியாய் நிற்கும் – திருமந்:763/3
மேல்


திண்மலம் (1)

சிவம் ஆகி ஐ வகை திண்மலம் செற்றோர் – திருமந்:497/1
மேல்


திண்மையின் (1)

திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால் – திருமந்:2619/3
மேல்


திண்மையும் (1)

திண்மையும் ஒண்மை சிவம் ஆய அ அரன் – திருமந்:1579/2
மேல்


தித்திக்கும் (1)

சேயன் அணியன் தித்திக்கும் தீம் கரும்பு – திருமந்:2365/3
மேல்


தித்தித்த (1)

தித்தித்த கூத்தும் சிவனும் வெளிப்படும் – திருமந்:730/3
மேல்


தித்தித்தவாறே (1)

தின்று கண்டேற்கு இது தித்தித்தவாறே – திருமந்:2962/4
மேல்


திதம் (3)

திதம் அது உன்னார்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:1154/4
திதம் ஆன கேவலம் இ திறம் சென்று – திருமந்:2162/3
திதம் உற்றவர்கள் சிவசித்தர் தாமே – திருமந்:2525/4
மேல்


திதமான (1)

திதமான ஈராறு சித்திகள் ஆமே – திருமந்:645/4
மேல்


திதியாம் (1)

அரன் துடி தோற்றம் அமைத்தல் திதியாம்
அரன் அங்கி-தன்னில் அறையில் சங்காரம் – திருமந்:2799/1,2
மேல்


திப்பிய (1)

சிறுதியின் உள்ளொளி திப்பிய மூர்த்தி – திருமந்:3030/3
மேல்


திப்பிலி (1)

தேமா இரண்டொடு திப்பிலி ஒன்பதும் – திருமந்:2884/2
மேல்


திமிர (1)

திமிர செயலும் தெளிவுடன் நின்றோர் – திருமந்:2838/3
மேல்


தியக்கம் (1)

தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான் – திருமந்:2608/3
மேல்


தியக்கு (1)

சிந்தையின் மேவி தியக்கு அறுத்தானே – திருமந்:2963/4
மேல்


தியங்கும் (1)

மயங்கும் தியங்கும் கள் வாய்மை அழிக்கும் – திருமந்:330/1
மேல்


தியான (2)

உரு ஆய சத்தி பர தியான முன்னும் – திருமந்:598/3
ஈரைந்தில் பூரித்து தியான உருத்திரன் – திருமந்:648/1
மேல்


தியானம் (3)

சய மிகு தாரணை தியானம் சமாதி – திருமந்:552/3
வரும் ஆதி ஈரெட்டுள் வந்த தியானம்
பொருவாத புந்தி புலன் போகம் ஏவல் – திருமந்:598/1,2
தேசுற்றிடவே தியானம் அது செய்யே – திருமந்:1315/4
மேல்


திரசுத்தி (1)

அமையும் விசேடமும் ஆனமம் திரசுத்தி
சமைய நிர்வாணம் கலாசுத்தி ஆகும் – திருமந்:1845/2,3
மேல்


திரண்டது (3)

திரை கடல் உப்பு திரண்டது போல – திருமந்:491/3
திரண்டது காலம் எடுத்ததும் அஞ்சே – திருமந்:696/4
செம்பு பொன் ஆக திரண்டது சிற்பரம் – திருமந்:903/2
மேல்


திரண்டு (2)

திரண்டு எழ கண்டவன் சிந்தை உளானே – திருமந்:1769/4
சத்தி வடிவு சகளத்து எழும் திரண்டு
ஒத்த ஆனந்தம் ஒரு நடம் ஆமே – திருமந்:2769/3,4
மேல்


திரம் (1)

தக்கு எழு ஓரும் திரம் சொல்ல சொல்லவே – திருமந்:1175/2
மேல்


திரமார் (1)

திரமார் கனவும் சிறந்த சுழுத்தி – திருமந்:2283/2
மேல்


திரமுற (1)

திரமுற எங்கணும் சேர்ந்து ஒழிவு அற்று – திருமந்:2835/2
மேல்


திரள் (1)

தீ திரள் சோதி திகழ் ஒளி உள் ஒளி – திருமந்:2800/1
மேல்


திரன் (1)

திரன் எங்கும் ஆகி செறிவு எங்கும் எய்தும் – திருமந்:2590/2
மேல்


திரனுறு (1)

திரனுறு தோயா சிவாநந்தி ஆமே – திருமந்:2391/4
மேல்


திரி (3)

பாழி அகலும் எரியும் திரி போல் இட்டு – திருமந்:219/1
அனைத்து விளக்கும் திரி ஒக்க தூண்ட – திருமந்:602/3
திரி மலம் தீர்ந்து சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:1527/4
மேல்


திரிக்கின்ற (1)

திரிக்கின்ற ஒட்டம் சிக்கென கட்டி – திருமந்:2877/2
மேல்


திரிகின்ற (2)

திரிகின்ற முப்புரம் செற்ற பிரானை – திருமந்:348/1
புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை – திருமந்:575/1
மேல்


திரிகின்றவாறே (1)

தீ நெறி செல்வான் திரிகின்றவாறே – திருமந்:2562/4
மேல்


திரிகையில் (1)

குசவன் திரிகையில் ஏற்றிய மண்ணை – திருமந்:443/1
மேல்


திரிகோணம் (1)

வாரி திரிகோணம் மனம் இன்ப முத்தியும் – திருமந்:1308/3
மேல்


திரித்து (2)

திரித்து பிறக்கும் திருவருளாலே – திருமந்:491/4
சிக்கென மூடி திரித்து பிடித்திட்டு – திருமந்:615/2
மேல்


திரிந்த (1)

சிர நெறி தேடி திரிந்த அந்நாளும் – திருமந்:1562/2
மேல்


திரிந்திலன் (1)

சென்று அத்தா என்ன திரிந்திலன் தானே – திருமந்:149/4
மேல்


திரிந்து (3)

சித்தம் திரிந்து சிவமயம் ஆகிய – திருமந்:652/1
தேடி திரிந்து சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1445/2
தேயமும் நாடும் திரிந்து எங்கள் செல்வனை – திருமந்:2982/3
மேல்


திரிந்தேனை (1)

புறமே திரிந்தேனை பொன் கழல் சூட்டி – திருமந்:1820/1
மேல்


திரிந்தோர்க்கு (1)

ஆய அவ்வாறு அடைந்து திரிந்தோர்க்கு
தூய அருள் தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே – திருமந்:1787/3,4
மேல்


திரிபுரை (9)

சித்திகள் எண் சித்தி தான் ஆம் திரிபுரை
சத்தி அருள் தர தான் உள ஆகுமே – திருமந்:670/3,4
ஆம் ஆய அலவாம் திரிபுரை ஆங்கே – திருமந்:1045/4
திரிபுரை சுந்தரி அந்தரி சிந்துர – திருமந்:1046/1
நல்கும் திரிபுரை நாத நாதாந்தங்கள் – திருமந்:1048/1
நின்ற திரிபுரை நீளும் புராதனி – திருமந்:1051/1
போகும் திரிபுரை புண்ணியத்தோரே – திருமந்:1077/4
உன்னும் திரிபுரை ஓதி நின்றானுக்கே – திருமந்:1079/4
தேசம் திகழும் திரிபுரை காணே – திருமந்:1086/4
திரிபுரை ஆகி திகழ் தருவாளும் – திருமந்:2762/3
மேல்


திரிபுரையாம் (2)

அளியார் திரிபுரையாம் அவள் தானே – திருமந்:401/2
வடிவு ஆர் திரிபுரையாம் மங்கை சங்கை – திருமந்:1151/2
மேல்


திரிமலம் (5)

செத்தார் இருந்தார் செகத்தில் திரிமலம்
செத்தார் சிவம் ஆகியே சித்தர் தாமே – திருமந்:1907/3,4
திரிமலம் தீர்ந்து சிவகதி ஆமே – திருமந்:2054/4
திரிமலம் தீர்ந்து சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:2659/4
திரிமலம் நீங்கி சிவாய என்று ஓதும் – திருமந்:2714/3
செக்கு பழுத்த திரிமலம் காய்த்தன – திருமந்:2916/2
மேல்


திரிய (3)

திரிய வரும் துரியத்தில் சிவமே – திருமந்:2273/4
திரிய பரமம் துரியம் தெரியவே – திருமந்:2292/4
திரிய விழுங்கும் சிவபெருமானே – திருமந்:2593/4
மேல்


திரியிலும் (1)

திரியிலும் சீராம் பராபரன் என்ன – திருமந்:2578/3
மேல்


திரியினும் (1)

கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியினும்
கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும் – திருமந்:2015/1,2
மேல்


திரியும் (5)

சிந்தையின் உள்ளே திரியும் சிவசத்தி – திருமந்:1138/1
மேவி திரியும் விரிசடை நந்தியை – திருமந்:1842/2
தலையாய மின் உடல் தாங்கி திரியும்
சிலையாய சித்தம் சிவ முன் இடைக்கே – திருமந்:2141/3,4
திரியும் களிற்றொடு தேவர் குழாமும் – திருமந்:2534/2
உருவும் திரியும் உரைப்பது எவ்வாறே – திருமந்:2863/4
மேல்


திரியை (1)

ஞான திரியை கொளுவி அதன் உள்புக்கு – திருமந்:2316/2
மேல்


திரிவ (1)

செம்மை முன் நிற்ப சுவேதம் திரிவ போல் – திருமந்:2455/1
மேல்


திரிவது (1)

சீராடி அங்கே திரிவது அல்லால் இனி – திருமந்:2960/3
மேல்


திரிவர் (4)

கத்தி திரிவர் கழுவடி நாய் போல் – திருமந்:1671/1
கொத்தி திரிவர் குரக்களி ஞாளிகள் – திருமந்:1671/2
செத்து திரிவர் சிவஞானியோர்களே – திருமந்:1671/4
உடம்பினை ஓம்பி உயிரா திரிவர்
தடம்கொண்ட சாரல் தழல் முருடு ஏறி – திருமந்:2086/2,3
மேல்


திரிவர்கள் (4)

தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள்
காயத்துள் நின்ற கருத்து அறியாரே – திருமந்:2071/3,4
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள்
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2093/2,3
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள்
காயத்துள் நின்ற கருத்து அறியாரே – திருமந்:2550/3,4
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள்
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2559/2,3
மேல்


திரிவரே (1)

பள்ளமும் மேடும் பரந்து திரிவரே
கள்ள மனம் உடை கல்வி இலோரே – திருமந்:509/3,4
மேல்


திரிவன (1)

மேய்ப்பாரும் இன்றி வெறித்து திரிவன
மேய்ப்பாரும் உண்டாய் வெறியும் அடங்கினால் – திருமந்:2883/2,3
மேல்


திரிவார் (1)

உமிழ்வது போல உலகம் திரிவார்
அவிழும் மனமும் எம் ஆதி அறிவும் – திருமந்:1646/2,3
மேல்


திரிவேனை (1)

பெட்டடித்து எங்கும் பிதற்றி திரிவேனை
ஒட்டடித்து உள்ளமர் மாசு எல்லாம் வாங்கி பின் – திருமந்:1781/1,2
மேல்


திரு (35)

சென்று வணங்கும் திரு உடையோரே – திருமந்:236/4
தேவர்கள் போற்றும் திரு வேடத்தாரையும் – திருமந்:243/2
திரு ஒன்றில் செய்கை செகம் முற்றும் ஆமே – திருமந்:396/4
திரு வரை ஆம் மனம் தீர்ந்து அற்றவாறே – திருமந்:625/4
சித்தம் பரத்தில் திரு நடத்தோரே – திருமந்:652/4
தேவர் உறைகின்ற திரு அம்பலம் என்றும் – திருமந்:886/3
செம்பு பொன் ஆன திரு அம்பலமே – திருமந்:903/4
திரு அம்பலம் ஆக சீர் சக்கரத்தை – திருமந்:904/1
திரு அம்பலம் ஆக ஈராறு கீறி – திருமந்:904/2
திரு அம்பலம் ஆக இருபத்தஞ்சு ஆக்கி – திருமந்:904/3
திரு அம்பலம் ஆக செபிக்கின்றவாறே – திருமந்:904/4
குன்றல் இல் மோகினி மா திரு குஞ்சிகை – திருமந்:1051/2
புண்ணிய நந்தி புனிதன் திரு ஆகும் – திருமந்:1078/1
தென்னன் திரு நந்தி சேவகன் தன்னொடும் – திருமந்:1079/1
தேவின் கிழத்தி திரு ஆம் சிவ மங்கை – திருமந்:1122/3
திரு ஒத்த சிந்தை வைத்து எந்தை நின்றானே – திருமந்:1137/4
திரு மன்னும் சற்புத்திர மார்க்க சரியை – திருமந்:1501/1
திரு ஆய சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை – திருமந்:1584/1
வன்ன திரு விந்து மாயும் காயத்திலே – திருமந்:1965/4
செய் இருள் நீக்கும் திரு உடை நந்தி என்று – திருமந்:1996/3
திரு மரு மாதவம் சேர்ந்து உணர்ந்தாரே – திருமந்:2095/4
திரு தக்க மாலும் திசைமுகன்-தானும் – திருமந்:2315/3
சென்றும் இருந்தும் திரு உடையோரே – திருமந்:2536/4
செம்மை சிறந்த திரு அம்பல கூத்துள் – திருமந்:2744/3
பாதி மதியோன் பயில் திரு அம்பலம் – திருமந்:2748/3
தெண்டினில் சத்தி திரு அம்பலம் ஆக – திருமந்:2749/3
தேவரோடு ஆடி திரு அம்பலத்து ஆடி – திருமந்:2757/1
தேறினர் தெற்கு திரு அம்பலத்து உள்ளே – திருமந்:2758/3
திரு வழி ஆவது சிற்றம்பலத்தே – திருமந்:2763/1
ஆடும் இடம் திரு அம்பலம் தானே – திருமந்:2764/4
திருந்த தீ ஆகும் திரு நிலை மவ்வே – திருமந்:2797/4
சீய குரு நந்தி திரு அம்பலத்திலே – திருமந்:2802/1
சிறப்பு உடையான் திரு மங்கையும் தானும் – திருமந்:2939/3
திரு_இலி தீது_இலி தேவர்க்கு தேவன் – திருமந்:2941/2
திரு கொன்றை வைத்த செழும் சடையானே – திருமந்:3042/4
மேல்


திரு_இலி (1)

திரு_இலி தீது_இலி தேவர்க்கு தேவன் – திருமந்:2941/2
மேல்


திருக்கிலா (1)

திருக்கிலா ஞானத்தை தேர்ந்து உணர்ந்தோர்க்கே – திருமந்:1470/4
மேல்


திருக்கூத்தின் (2)

மூலாங்கம் ஆக மொழிந்த திருக்கூத்தின்
சீலாங்க வேதத்தை செப்ப வந்தேனே – திருமந்:77/3,4
சொல்லும் திருக்கூத்தின் சூக்குமம் தானே – திருமந்:908/4
மேல்


திருக்கூத்து (6)

ஆமே திருக்கூத்து அனவர தாண்டவம் – திருமந்:887/2
ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம் – திருமந்:891/3
வாறே திருக்கூத்து ஆகம வசனங்கள் – திருமந்:894/3
அலமந்து திருக்கூத்து அங்கு ஆமிடம் தானே – திருமந்:895/4
களிக்கும் திருக்கூத்து கண்டவர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2778/2
கொண்டாடு மன்றுள் குனிக்கும் திருக்கூத்து
கண்டார் வரும் குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே – திருமந்:2779/3,4
மேல்


திருக்கூத்தே (1)

மானுடர் ஆக்கை வடிவு திருக்கூத்தே – திருமந்:1726/4
மேல்


திருக்கூத்தை (1)

ஆணிப்பொன் மன்றினில் ஆடும் திருக்கூத்தை
பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/3,4
மேல்


திருக்கைகள் (1)

ஏகாசம் ஆம் திசை எட்டும் திருக்கைகள்
மோகாய முக்கண்கள் மூன்று ஒளி தான் ஆக – திருமந்:2774/2,3
மேல்


திருக்கோயில்கள் (1)

கூற்று உதைத்தான் திருக்கோயில்கள் எல்லாம் – திருமந்:517/3
மேல்


திருக்கோயிலும் (1)

நாடு நகரமும் நல் திருக்கோயிலும்
தேடி திரிந்து சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1445/1,2
மேல்


திருத்த (1)

செம்பால் இறைச்சி திருத்த மனைசெய்து – திருமந்:461/2
மேல்


திருத்தல் (1)

திருத்தி புதனை திருத்தல் செய்வார்க்கு – திருமந்:837/1
மேல்


திருத்தலும் (2)

திருத்தலும் பாய்மா திகைத்தன்றி பாயா – திருமந்:2024/2
சிந்தை திருத்தலும் சேர்ந்தார் அ சோதனை – திருமந்:2647/3
மேல்


திருத்தாள் (2)

அளித்தான் திருமன்றுள் ஆடும் திருத்தாள்
அளித்தான் பேரின்பத்து அருள்வெளி தானே – திருமந்:123/3,4
சந்திப்பது நந்தி தன் திருத்தாள் இணை – திருமந்:141/1
மேல்


திருத்தி (4)

மாறு திருத்தி வரம்பு இட்ட பட்டிகை – திருமந்:192/1
திருத்தி வளர்த்தது ஓர் தேமாம் கனியை – திருமந்:202/1
திருத்தி புதனை திருத்தல் செய்வார்க்கு – திருமந்:837/1
திருத்தி இருந்தவை சேரும் நிலத்து – திருமந்:1205/2
மேல்


திருத்து (1)

திருத்து அறிந்தேன் மிகு தேவர் பிரானை – திருமந்:2221/3
மேல்


திருத்துவன் (1)

தின்பன் கடிப்பன் திருத்துவன் தானே – திருமந்:2980/4
மேல்


திருந்த (3)

திருந்த முன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே – திருமந்:1791/4
சிறப்பொடு பூ நீர் திருந்த முன் ஏந்தி – திருமந்:1830/2
திருந்த தீ ஆகும் திரு நிலை மவ்வே – திருமந்:2797/4
மேல்


திருந்தனர் (4)

திருந்தனர் விட்டார் திருவில் நரகம் – திருமந்:2339/1
திருந்தனர் விட்டார் திருவார் சுவர்க்கம் – திருமந்:2339/2
திருந்தனர் விட்டார் செறி மல கூட்டம் – திருமந்:2339/3
திருந்தனர் விட்டார் சிவமாய் அவமே – திருமந்:2339/4
மேல்


திருந்திடுவாரே (1)

சித்தது மேவி திருந்திடுவாரே – திருமந்:1234/4
மேல்


திருந்திய (6)

திருந்திய காமன் செயல் அழித்து அம் கண் – திருமந்:346/3
தேக்கலும் ஆகும் திருந்திய பத்தே – திருமந்:777/4
செய்கண்ட ஞானம் திருந்திய தேவர்கள் – திருமந்:1037/3
திருந்திய தாணுவில் சேர்த்து உடன் ஒன்றி – திருமந்:1113/3
திருந்திய ஆனந்தம் செந்நெறி நண்ணி – திருமந்:1190/2
திருந்திய மாதர் திருமணப்பட்டார் – திருமந்:2896/2
மேல்


திருந்தில் (1)

திருந்தில் அவன் அடி தீர்த்தமும் ஆகும் – திருமந்:2996/3
மேல்


திருந்து (7)

சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ – திருமந்:46/2
திருந்து அமராபதி செல்வன் இவன் என – திருமந்:634/2
திருந்து தினம் அ தினத்தினொடு நின்று – திருமந்:743/1
திருந்து புணர்ச்சியில் தேர்ந்து உணர்ந்து உன்னி – திருமந்:1185/2
திருந்து சிவனும் சிலைநுதலாளும் – திருமந்:1235/1
திருந்து நும்தம் சிந்தை சிவன் அவன்-பாலே – திருமந்:1627/4
திருந்து நல் சீ என்று உதறிய கையும் – திருமந்:2797/1
மேல்


திருந்துதல் (1)

யோகு திருந்துதல் ஒன்று அறியோமே – திருமந்:2023/4
மேல்


திருந்தும் (2)

தென் தலைக்கு ஏற திருந்தும் சிவனடி – திருமந்:1747/3
திருந்தும் உடல் மனமாம் கூறு சேர்ந்திட்டு – திருமந்:1933/3
மேல்


திருநட்டம் (1)

எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம்
எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும் – திருமந்:2722/2,3
மேல்


திருநடம் (2)

சிலை ஆர் பொதுவில் திருநடம் ஆடும் – திருமந்:589/3
தேன் மொழி பாகன் திருநடம் ஆடுமே – திருமந்:2727/4
மேல்


திருநாமத்தை (2)

மூன்று நின்றார் முதல்வன் திருநாமத்தை
நான்று நின்றார் நடு ஆகி நின்றாரே – திருமந்:323/3,4
வீழ்ந்து எழலாம் விகிர்தன் திருநாமத்தை
சோர்ந்து ஒழியாமல் தொடங்கும் ஒருவற்கு – திருமந்:967/1,2
மேல்


திருநாமம் (3)

தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் – திருமந்:139/2
தூயது வாளா நாதன் திருநாமம்
தூயது வாளா அட்டமாசித்தியும் – திருமந்:2555/2,3
சிவனருள் ஆய சிவன் திருநாமம்
சிவனருள் ஆன்மா திரோதம் மலமாயை – திருமந்:2711/1,2
மேல்


திருநாமமும் (1)

பேர் ஆயிரமும் பிரான் திருநாமமும்
ஆரா வழி எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:1831/3,4
மேல்


திருநாயகி (1)

நேர்தரும் அ திருநாயகி ஆனவள் – திருமந்:1325/1
மேல்


திருநீற்றை (1)

கங்காளன் பூசும் கவச திருநீற்றை
மங்காமல் பூசி மகிழ்வரேயாமாகில் – திருமந்:1666/1,2
மேல்


திருநுதல் (1)

சீற்றம் கடிந்த திருநுதல் சேயிழை – திருமந்:1150/3
மேல்


திருநெறி (2)

திருநெறி ஆவது சித்த சித்து அன்றி – திருமந்:54/1
திருநெறி ஆகிய சித்து அசித்து இன்றி – திருமந்:232/1
மேல்


திருமகள் (1)

வெருவும் திருமகள் வீட்டு இல்லை ஆகும் – திருமந்:1489/3
மேல்


திருமங்கையாய் (1)

செம்மனை செய்து திருமங்கையாய் நிற்கும் – திருமந்:1253/2
மேல்


திருமங்கையும் (1)

சொல்லகில்லேன் திருமங்கையும் அங்கு உள – திருமந்:2028/2
மேல்


திருமணப்பட்டார் (1)

திருந்திய மாதர் திருமணப்பட்டார்
பெருந்தவ பூதம் பெறலுருவாகும் – திருமந்:2896/2,3
மேல்


திருமலை (1)

தீரன் இருந்த திருமலை சூழ் என்பர் – திருமந்:1984/3
மேல்


திருமன்றுள் (2)

அளித்தான் திருமன்றுள் ஆடும் திருத்தாள் – திருமந்:123/3
செம்பொன் திருமன்றுள் சேவக கூத்தனை – திருமந்:2742/2
மேல்


திருமால் (2)

தேவருள் ஈசன் திருமால் பிரமனும் – திருமந்:657/3
தேவர்கள் ஈசன் திருமால் பிரமனும் – திருமந்:2000/3
மேல்


திருமாலவன் (2)

சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன்
மன்றது செய்யும் மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:403/2,3
சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன்
மன்றது செய்யும் மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:438/2,3
மேல்


திருமானிடர் (1)

திருமானிடர் பின்னை தேவரும் ஆவர் – திருமந்:303/2
மேல்


திருமுகமாய் (1)

சீர் நந்தி கொண்டு திருமுகமாய் விட்ட – திருமந்:1863/1
மேல்


திருமுடி (2)

சென்றார் இருவர் திருமுடி மேல் செல – திருமந்:375/3
பல் மணி சந்திர கோடி திருமுடி
சொல் மணி குண்டல காதி உழை கண்ணி – திருமந்:1083/1,2
மேல்


திருமுறை (1)

பாடும் திருமுறை பார்ப்பதி பாதங்கள் – திருமந்:1067/3
மேல்


திருமேனி (11)

தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் – திருமந்:139/1
சிந்திப்பது நந்தி செய்ய திருமேனி
வந்திப்பது நந்தி நாமம் என் வாய்மையால் – திருமந்:141/2,3
இருக்கின்ற மந்திரம் சிவன் திருமேனி
இருக்கின்ற மந்திரம் இ வண்ணம் தானே – திருமந்:900/3,4
பொன் பாதம் காண திருமேனி ஆயிடும் – திருமந்:907/3
செம்பவள திருமேனி சிறுமியை – திருமந்:1058/3
கல் இயல் ஒப்பது காணும் திருமேனி
பல் இயல் ஆடையும் பல் மணி தானே – திருமந்:1082/3,4
செய்ய திருமேனி செம்பட்டு உடை தானும் – திருமந்:1316/1
ஓதும் திருமேனி உட்கட்டு இரண்டுடன் – திருமந்:1424/2
குறிதல் திருமேனி குணம் பல ஆகும் – திருமந்:2189/3
ஒளி பவள திருமேனி வெண்ணீற்றன் – திருமந்:2695/1
எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி – திருமந்:2722/1
மேல்


திருமேனியன் (1)

மண் நின்ற வானோர் புகழ் திருமேனியன்
கண் நின்ற மா மணி மா போதம் ஆமே – திருமந்:449/3,4
மேல்


திருமேனியாய் (1)

கண்ட இ முத்தம் கனல் திருமேனியாய்
பண்டு அமர் சோதி படர் இதழ் ஆனவள் – திருமந்:1372/2,3
மேல்


திருமேனியை (2)

போற்றி இசைத்து புனிதன் திருமேனியை
போற்றி செய் மீட்டே புலன் ஐந்தும் புத்தியால் – திருமந்:2041/1,2
பொன்னின் வந்தான் ஓர் புகழ் திருமேனியை
பின்னி நின்றேன் நீ பெரியை என்றானே – திருமந்:2360/3,4
மேல்


திருவடி (22)

திடம் பெற நின்றான் திருவடி தானே – திருமந்:137/4
கழல் கொள் திருவடி காண்குறில் ஆங்கே – திருமந்:737/3
நல்லோர் திருவடி நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:857/4
இணையார் திருவடி எட்டெழுத்து ஆகும் – திருமந்:898/1
ஆரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள் – திருமந்:1200/1
இணையார் திருவடி ஏத்தும் சீர் அங்கத்து – திருமந்:1423/1
ஒத்து திருவடி நீழல் சரண் என – திருமந்:1451/3
செம்பொன் செய் மேனி கமல திருவடி
முன்பு நின்று ஆங்கே மொழிவது எனக்கு அருள் – திருமந்:1456/2,3
திருவடி வைத்து என் சிரத்து அருள் நோக்கி – திருமந்:1597/1
திருவடி ஞானம் சிவம் ஆக்குவிக்கும் – திருமந்:1598/1
திருவடி ஞானம் சிவலோகம் சேர்க்கும் – திருமந்:1598/2
திருவடி ஞானம் சிறை மலம் மீட்கும் – திருமந்:1598/3
திருவடி ஞானமே திண்சித்தி முத்தியே – திருமந்:1598/4
கழல் ஆர் கமல திருவடி என்னும் – திருமந்:1600/1
ஆடல் விடை உடை அண்ணல் திருவடி
கூடும் தவம் செய்த கொள்கையான் தானே – திருமந்:1618/3,4
சிங்காரம் ஆன திருவடி சேர்வரே – திருமந்:1666/4
கழல் ஆர் திருவடி கண்டருளாமே – திருமந்:1695/4
மேல் ஆன நந்தி திருவடி மீது உய்ய – திருமந்:1892/3
தீண்டற்கு அரிய திருவடி நேயத்தை – திருமந்:2346/1
சிந்தையின் உள்ளே எந்தை திருவடி
சிந்தையும் எந்தை திருவடி கீழ் அது – திருமந்:2428/1,2
சிந்தையும் எந்தை திருவடி கீழ் அது – திருமந்:2428/2
வாழ்கவே வாழ்க என் நந்தி திருவடி
வாழ்கவே வாழ்க மலம் அறுத்தான் பதம் – திருமந்:3047/1,2
மேல்


திருவடிக்கு (1)

அத்தன் திருவடிக்கு அப்பாலைக்கு அப்பாலாம் – திருமந்:1768/3
மேல்


திருவடியே (4)

திருவடியே சிவம் ஆவது தேரில் – திருமந்:138/1
திருவடியே சிவலோகம் சிந்திக்கில் – திருமந்:138/2
திருவடியே செல் கதி அது செப்பில் – திருமந்:138/3
திருவடியே தஞ்சம் உள் தெளிவார்க்கே – திருமந்:138/4
மேல்


திருவருள் (5)

தெளிய குருவின் திருவருள் பெற்றால் – திருமந்:569/3
ஓதிய நந்தி உணரும் திருவருள்
நீதியில் வேத நெறிவந்து உரைசெய்யும் – திருமந்:1080/1,2
செறிந்து உணர்ந்து ஓதி திருவருள் பெற்றேன் – திருமந்:1588/2
அம்மான் திருவருள் பெற்றவர் அல்லால் – திருமந்:1625/3
திருவருள் சத்திக்குள் சித்தன் ஆனந்தன் – திருமந்:2790/3
மேல்


திருவருளாமே (1)

சிவசிவ ஆகும் திருவருளாமே – திருமந்:2715/4
மேல்


திருவருளால் (2)

திடம் உற்ற நந்தி திருவருளால் சென்று – திருமந்:513/3
திருவருளால் நந்தி செம்பொருள் ஆமே – திருமந்:2341/4
மேல்


திருவருளாலே (1)

திரித்து பிறக்கும் திருவருளாலே – திருமந்:491/4
மேல்


திருவார் (1)

திருந்தனர் விட்டார் திருவார் சுவர்க்கம் – திருமந்:2339/2
மேல்


திருவார்த்தை (1)

தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் – திருமந்:139/3
மேல்


திருவில் (1)

திருந்தனர் விட்டார் திருவில் நரகம் – திருமந்:2339/1
மேல்


திருவின் (3)

திருவின் கருக்குழி தேடி புகுந்த – திருமந்:454/3
வள்ளல் திருவின் வயிற்றின் உள் மா மாயை – திருமந்:1117/3
ஆரே திருவின் திருவடி காண்பார்கள் – திருமந்:1200/1
மேல்


திருவினை (1)

தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு – திருமந்:667/2
மேல்


திருவும் (1)

அடைந்திடும் ஆதி அருளும் திருவும்
அடைந்திடும் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வும் – திருமந்:1327/2,3
மேல்


திருவுரு (2)

ஆரும் அறியாத அண்ட திருவுரு
பார் முதலாக பயிலும் கடத்திலே – திருமந்:450/1,2
கண்டம் கரியான் கருணை திருவுரு
கொண்டு அங்கு உமை காண கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2732/3,4
மேல்


திருவுருவாய் (1)

சேணாய் வான் ஓங்கி திருவுருவாய் அண்ட – திருமந்:374/2
மேல்


திருவுறவு (1)

அரணன் திருவுறவு ஆதல் மூவேழாம் – திருமந்:706/3
மேல்


திருவெழுத்து (2)

சேயுறு கண்ணி திருவெழுத்து அஞ்சையும் – திருமந்:2703/3
செறிக்கின்ற நந்தி திருவெழுத்து ஓதும் – திருமந்:2706/2
மேல்


திருவொடு (1)

ஆனந்த மோகினி ஆம் பொன் திருவொடு
மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது – திருமந்:1226/2,3
மேல்


திரை (14)

திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/3
திரை அற்ற சிந்தை நல் ஆரியன் செப்பும் – திருமந்:134/2
அண்டத்துள் ஊறி இருந்து எண் திரை ஆகி – திருமந்:424/2
வட்ட திரை அனல் மாநிலம் ஆகாயம் – திருமந்:441/2
திரை கடல் உப்பு திரண்டது போல – திருமந்:491/3
திரை அற்ற நீர் போல் சிவம் ஆதல் தீர்த்து – திருமந்:1593/2
திரை பொரு நீர் அது மஞ்சன சாலை – திருமந்:1725/2
திரை அருகா முன்னம் சேர்ந்து இன்பம் எய்தும் – திருமந்:2100/2
கறங்கு ஓலை கொள்ளிவட்டம் கடலில் திரை
நிறம் சேர் ததிமத்தின் மலத்தே நின்று அங்கு – திருமந்:2313/1,2
திரை ஒத்த என் உடல் நீங்காது இருத்தி – திருமந்:2648/3
தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி – திருமந்:2773/2
தெண் திரை சூழ் புவிக்கு உள் உள்ள தேவர்கள் – திருமந்:2777/2
திரை அற்ற நீர் போல் சிந்தை தெளிவார்க்கு – திருமந்:2955/3
கடலின் மலி திரை காணலும் ஆமே – திருமந்:3028/4
மேல்


திரையின்-நின்று (1)

திரையின்-நின்று ஆகிய தெண்புனல் போலவுற்று – திருமந்:2511/2
மேல்


திரோதம் (1)

சிவனருள் ஆன்மா திரோதம் மலமாயை – திருமந்:2711/2
மேல்


திரோதாயி (5)

அலமம் திரோதாயி ஆகும் ஆனந்தம் ஆம் – திருமந்:895/2
சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் திரோதாயி
சாக்கிர சொப்பனம் தன்னிடை மா மாயை – திருமந்:2167/1,2
பேணும் கனவும் மா மாயை திரோதாயி
காணும் நனவில் மல கலப்பு ஆகுமே – திருமந்:2259/3,4
நமாதி நனாதி திரோதாயி ஆகி – திருமந்:2713/1
அரனுற்று அணைப்பில் அமரும் திரோதாயி
அரன் அடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே – திருமந்:2799/3,4
மேல்


தில்லை (3)

பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/3
திடமுற்று எழும் தேவதாருவாம் தில்லை
வடமுற்ற மா வனம் மன்னவன் தானே – திருமந்:2733/3,4
மாணிக்க கூத்தனை வண் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2743/1
மேல்


திலகமாய் (1)

மாதை அவளுக்கு மண்ணும் திலகமாய்
கோதையர் சூழ குவிந்திட காணுமே – திருமந்:1414/3,4
மேல்


திலம் (1)

திலம் அத்தனை பொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/1
மேல்


திலை (2)

சாரும் திலை வன தண் மா மலையத்தூடு – திருமந்:2747/3
கடவும் திலை வனம் கைகண்ட மூலம் – திருமந்:2754/3
மேல்


திவ்யாகமம் (1)

அண்ணல் அருளால் அருளும் திவ்யாகமம்
விண்ணில் அமரர்-தமக்கும் விளங்க அரிது – திருமந்:60/1,2
மேல்


திவ்விய (1)

தேவர் பிரான்-தனை திவ்விய மூர்த்தியை – திருமந்:301/1
மேல்


திவாகரன் (1)

சென்று உணர்வான் திசை பத்தும் திவாகரன்
அன்று உணர்வால் அளக்கின்றது அறிகிலர் – திருமந்:191/1,2
மேல்


திளைக்கின்ற (1)

தீர்த்தனை அங்கே திளைக்கின்ற தேவனை – திருமந்:39/2
மேல்


திளைக்கின்றவாறே (1)

தேன் என இன்பம் திளைக்கின்றவாறே – திருமந்:1788/4
மேல்


திளைக்கும் (2)

திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுறு தோணி – திருமந்:258/1
தேங்க வல்லார்க்கும் திளைக்கும் அமுதமும் – திருமந்:638/3
மேல்


திறக்கில் (1)

அ தாள் திறக்கில் அரும் பேறு அது ஆமே – திருமந்:2605/4
மேல்


திறத்திறம் (2)

திறத்திறம் விந்து திகழும் அகாரம் – திருமந்:731/1
எட்டனை ஆயினும் ஈசன் திறத்திறம்
ஒட்டுவன் பேசுவன் ஒன்று அறியேனே – திருமந்:989/3,4
மேல்


திறந்தன (1)

தூம்பு திறந்தன ஒன்பது வாய்தலும் – திருமந்:1623/1
மேல்


திறந்திடும் (1)

காலனும் இல்லை கதவும் திறந்திடும்
ஞாலம் அறிய நரைதிரை மாறிடும் – திருமந்:805/2,3
மேல்


திறந்து (4)

உண்ணீர் அமுதமுறும் ஊறலை திறந்து
எண்ணீர் குரவன் இணை அடி தாமரை – திருமந்:336/1,2
உண்ணீர் அமுதமுறும் ஊறலை திறந்து
தெண்ணீர் இணை அடி தாமரைக்கே செல – திருமந்:882/1,2
மோழை அடைந்து முழை திறந்து உள் புக்கு – திருமந்:2549/1
கைத்தாள் கொண்டாரும் திறந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2605/2
மேல்


திறப்பட்ட (1)

திறப்பட்ட சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணி – திருமந்:2560/2
மேல்


திறப்பட்டு (1)

திறப்பட்டு நிச்சயம் சேர்ந்து உடன் நின்றால் – திருமந்:586/2
மேல்


திறப்பாரே (1)

வாய் திறப்பாரே வளி இட்டு பாய்ச்சுவர் – திருமந்:593/2
மேல்


திறம் (8)

திறம் தரு முத்தியும் செல்வமும் வேண்டின் – திருமந்:244/1
திறம் அறியார் சிவலோக நகர்க்கு – திருமந்:262/2
திறம் கேட்டும் பெற்ற சிவகதி தானே – திருமந்:300/4
திறம் அது ஆக தெளிய வல்லார்க்கு – திருமந்:1301/3
வழி செல்லும் வல்வினையார் திறம் விட்டிட்டு – திருமந்:1549/3
திறம் ஏது என்று எண்ணி திகைத்து இருந்தேனே – திருமந்:1820/4
செய்திடும் மற்று அவை ஈரிரண்டில் திறம்
செய்திடும் மாறாது சேர் தத்துவங்களே – திருமந்:1924/3,4
திதம் ஆன கேவலம் இ திறம் சென்று – திருமந்:2162/3
மேல்


திறமாய் (1)

அள் அடையானும் வகை திறமாய் நின்ற – திருமந்:1158/3
மேல்


திறவாதார் (2)

வாய் திறவாதார் மனத்தில் ஓர் மாடு உண்டு – திருமந்:593/1
வாய் திறவாதார் மதி இட்டு மூட்டுவர் – திருமந்:593/3
மேல்


திறவாதே (1)

வைச்ச பதம் இது வாய் திறவாதே – திருமந்:1780/4
மேல்


திறவாவிடில் (1)

கோய் திறவாவிடில் கோழையும் ஆமே – திருமந்:593/4
மேல்


திறவீரே (1)

இடம் தரு வாசலை மேல் திறவீரே – திருமந்:2484/4
மேல்


திறன் (3)

அ திறன் நின்றமை ஆய்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:854/4
செய்திடும் விந்து பேத திறன் ஐயைந்தும் – திருமந்:1924/1
செற்றிடும் சீவ உபாதி திறன் ஏழும் – திருமந்:2501/1
மேல்


திறனால் (1)

செய்திடும் நாத பேத திறனால் ஆறும் – திருமந்:1924/2
மேல்


திறனும் (1)

பண்ணும் திறனும் படைத்த பரமனை – திருமந்:3041/2
மேல்


திறனொடு (1)

திறனொடு வீடு அளிக்கும் செயல் கொண்டே – திருமந்:1929/4
மேல்


தின்பன் (1)

தின்பன் கடிப்பன் திருத்துவன் தானே – திருமந்:2980/4
மேல்


தின்றார்க்கு (1)

தின்றார்க்கு அறியலாம் அ பழத்தின் சுவை – திருமந்:2946/2
மேல்


தின்று (1)

தின்று கண்டேற்கு இது தித்தித்தவாறே – திருமந்:2962/4
மேல்


தினகரன் (1)

தினகரன் ஆரிட செய்தி அது ஆமே – திருமந்:1379/4
மேல்


தினத்தின் (1)

உரிய தினத்தின் ஒரு புல் பனி போல் – திருமந்:1934/2
மேல்


தினத்தினொடு (1)

திருந்து தினம் அ தினத்தினொடு நின்று – திருமந்:743/1
மேல்


தினம் (2)

திருந்து தினம் அ தினத்தினொடு நின்று – திருமந்:743/1
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன் – திருமந்:2247/3
மேல்


தினமாம் (1)

மை நின்று அவிழ்தரும் அ தினமாம் என்றும் – திருமந்:218/3
மேல்


தினலுறும் (1)

பாம்பு மதியை தினலுறும் பாம்பினை – திருமந்:871/1
மேல்


தினை (2)

இறை தினை போதினில் எய்திடல் ஆமே – திருமந்:1203/4
தினை பிளந்து அன்ன சிறுமையரேனும் – திருமந்:2667/3

மேல்