ச – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ச-உடன் 1
சக்கர 4
சக்கரத்து 6
சக்கரத்துள் 1
சக்கரத்துள்ளே 2
சக்கரத்தே 1
சக்கரத்தை 1
சக்கரம் 48
சக்கரம்-தன்னை 1
சக்கரமாக 1
சக்கரமாய் 2
சக 3
சகத்தில் 1
சகத்து 1
சகத்துள் 1
சகம் 7
சகமார்க்க 1
சகமார்க்கத்தோர்க்கு 1
சகமார்க்கம் 3
சகமார்க்கமே 2
சகமே 1
சகராதி 1
சகல 5
சகலங்கள் 1
சகலத்தது 1
சகலத்தர் 4
சகலத்தள் 1
சகலத்தில் 4
சகலத்தின் 3
சகலத்து 8
சகலத்துள் 1
சகலத்தே 1
சகலத்தை 1
சகலத்தையும் 1
சகலம் 2
சகலமும் 4
சகலமுமாய் 1
சகலமுமாய 1
சகலமே 2
சகலர் 2
சகலர்க்கு 1
சகலராம் 1
சகலரே 1
சகலன் 1
சகலனும் 1
சகலாதி 2
சகள 2
சகளத்தர் 1
சகளத்தன் 1
சகளத்தின் 1
சகளத்து 1
சகளம் 1
சகளி 1
சகாரத்தை 2
சகாரம் 1
சங்கட்டம் 1
சங்கமம் 2
சங்கரநாதன் 1
சங்கரன் 5
சங்கார 3
சங்காரத்தின் 1
சங்காரத்து 1
சங்காரம் 12
சங்காரமும் 6
சங்கு 5
சங்கும் 1
சங்கே 1
சங்கை 2
சசி 12
சசியால் 1
சசியுள் 1
சசியே 1
சட்கோணம் 1
சட்கோணம்-தன்னில் 1
சட்டர் 1
சடக்கென 1
சடங்கு 5
சடத்தை 1
சடம் 3
சடல 1
சடாதரன் 1
சடாதரி 2
சடை 21
சடைமுடி 3
சடையன் 2
சடையனை 1
சடையான் 1
சடையான்-தன் 1
சடையானே 1
சடையோடே 2
சடையோனே 1
சண்ட 2
சண்டம் 1
சண்டர் 1
சண்டிகை 2
சண்முகம் 1
சத்த 4
சத்தத்து 1
சத்தம் 8
சத்தமும் 5
சத்தர் 2
சத்தன் 2
சத்தாதி 4
சத்தாதியில் 3
சத்தான 1
சத்தி 130
சத்தி-தன் 1
சத்திக்கு 4
சத்திக்குள் 1
சத்திகள் 9
சத்திதான் 1
சத்திமான் 1
சத்திய 7
சத்தியம் 5
சத்தியமும் 1
சத்தியாதி 4
சத்தியாம் 1
சத்தியாய் 3
சத்தியார் 1
சத்தியால் 5
சத்தியாலே 2
சத்தியில் 2
சத்தியின் 6
சத்தியினோடு 1
சத்தியும் 19
சத்தியுள் 5
சத்தியே 3
சத்தியை 6
சத்தியோடு 1
சத்தின் 1
சத்து 5
சத்துடன் 2
சத்தும் 8
சத்தே 1
சத 2
சதகோடி 1
சதசத்து 1
சதசத்தும் 4
சதம் 2
சதா 1
சதாசிவ 7
சதாசிவத்து 1
சதாசிவநாயகி 2
சதாசிவம் 22
சதாசிவமாய் 1
சதாசிவர் 1
சதாசிவற்கு 2
சதாசிவன் 14
சதாசிவன்-தன்னை 1
சதாநந்தி 2
சதானந்த 1
சதி 1
சதிர்பெற 1
சதிரர் 1
சதிரி 1
சதுக்கென்று 1
சதுமுக 1
சதுமுகன் 2
சதுர் 3
சதுர்களை 1
சதுர 1
சதுரத்தும் 2
சதுரர்க்கே 1
சதோமுகத்து 1
சந்தத 1
சந்தவை 1
சந்தன 1
சந்தனம் 4
சந்தி 4
சந்திக்க 2
சந்திசெய்தானே 1
சந்திசெய்வார்க்கு 1
சந்திடும் 1
சந்தித்த 1
சந்தித்து 3
சந்தித்தே 1
சந்திப்பது 1
சந்தியில் 4
சந்தியிலே 1
சந்தியின் 1
சந்தியும் 2
சந்திர 4
சந்திரன் 16
சந்திரனோடே 2
சந்தினில் 1
சந்தையில் 1
சந்தொடு 1
சந்தோடம் 1
சந்நிதி 4
சந்நிதியில் 1
சம்பந்த 1
சம்பந்தம் 1
சம்புவுமாய் 1
சமகலை 1
சமய 10
சமயங்கள் 4
சமயங்களும் 1
சமயத்து 5
சமயத்துள் 2
சமயத்தோர் 2
சமயம் 5
சமயமும் 4
சமயமே 4
சமயாதிக்கு 1
சமன் 1
சமாதி 22
சமாதிகள் 2
சமாதியர் 1
சமாதியாம் 1
சமாதியில் 4
சமாதியிலே 1
சமாதியின் 4
சமாதியும் 1
சமாதியுள் 1
சமாதியே 5
சமாதியோர் 1
சமாது 4
சமைக்க 2
சமைத்து 1
சமைதரு 1
சமைந்த 4
சமைந்தது 2
சமைந்தவர் 1
சமைந்தாரை 1
சமைந்து 3
சமைய 5
சமையங்கள் 2
சமையம் 1
சய 1
சயம் 3
சயம்பு 3
சயம்புவும் 2
சயமே 1
சயனத்தை 1
சயிலம் 1
சயிலலோகத்தினை 1
சரக்கு 1
சரண் 2
சராசரத்து 1
சராசரம் 14
சராசரமாய் 1
சராசரமாய 1
சரி 5
சரிக்கின்ற 1
சரிதை 2
சரிந்து 1
சரிப்பின் 1
சரியை 7
சரியையால் 1
சரியையோடு 1
சரியையோர் 1
சரீரத்திடை 1
சரீரம் 2
சரீரமும் 1
சரேலென 1
சரை 1
சல 1
சலந்தரன் 1
சலநதி 1
சலம் 5
சலமுற்று 2
சலவியன் 1
சலிப்பு 1
சவ் 5
சவ்வினம் 1
சவ்வும் 1
சவாது 2
சவை 2
சற்குணம் 1
சற்குரு 7
சற்குரு-பால் 1
சற்சீடன் 2
சற்சீடனே 2
சற்பாத்திரத்தை 1
சற்புத்திர 1
சற்புத்திரமார்க்கம் 2
சற்று 1
சன் 1
சன்மார்க்க 7
சன்மார்க்கத்தார்க்கு 2
சன்மார்க்கத்தின் 1
சன்மார்க்கத்து 1
சன்மார்க்கத்தோரே 1
சன்மார்க்கம் 12
சன்மார்க்கமாம் 2
சன்மார்க்கமே 5
சன்மார்க்கி 1
சன்மார்க்கிகட்கு 1
சன்மார்க்கிகள் 1
சன்முத்தி 1
சன 1
சனி 2
சனிக்கும் 1

ச-உடன் (1)

பாவிய ச-உடன் பண்ணும் யகாரத்தை – திருமந்:1096/2
மேல்


சக்கர (4)

அது ஆகும் சக்கர வட்டம் மேல் வட்டம் – திருமந்:927/3
சோர்வுற்ற சக்கர வட்டத்துள் சந்தியின் – திருமந்:928/2
தெளிந்திடும் சக்கர மூலத்தின் உள்ளே – திருமந்:1288/1
பந்த அ சக்கர பால் அது ஆகுமே – திருமந்:2144/4
மேல்


சக்கரத்து (6)

புகுந்து அறிவான் புரி சக்கரத்து அண்ணல் – திருமந்:397/2
ஆகின்ற சக்கரத்து உள்ளே எழுத்து ஐந்தும் – திருமந்:945/1
ஆகி நின்றாளுடன் ஆகிய சக்கரத்து
ஆகி நின்றான் அவன் ஆயிழை பாடே – திருமந்:1219/3,4
கூறிய சக்கரத்து உள் எழு மந்திரம் – திருமந்:1285/1
காரணி சக்கரத்து உள்ளே கரந்து எங்கும் – திருமந்:1389/3
காசினி சக்கரத்து உள்ளே கலந்து அவள் – திருமந்:1404/3
மேல்


சக்கரத்துள் (1)

கொண்ட இ சக்கரத்துள் நின்ற கூத்தே – திருமந்:949/4
மேல்


சக்கரத்துள்ளே (2)

கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குணம் பல – திருமந்:949/1
கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குறி ஐந்தும் – திருமந்:949/2
மேல்


சக்கரத்தே (1)

இருந்தனர் சூழ எதிர் சக்கரத்தே
இருந்த கரம் இரு வில் அம்பு கொண்டே – திருமந்:1371/3,4
மேல்


சக்கரத்தை (1)

திரு அம்பலம் ஆக சீர் சக்கரத்தை
திரு அம்பலம் ஆக ஈராறு கீறி – திருமந்:904/1,2
மேல்


சக்கரம் (48)

கால் போதம் கையினோடு அந்தர சக்கரம்
மேல் போக வெள்ளி மலை அமரர் பதி – திருமந்:367/2,3
சக்கரம் பெற்று நல் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:368/1
சக்கரம் தன்னை தரிக்க ஒண்ணாமையால் – திருமந்:368/2
கூறது ஆக குறித்து நல் சக்கரம்
கூறது செய்து கொடுத்தனன் மாலுக்கு – திருமந்:369/1,2
நேர் பெற்று இருந்திட நின்றது சக்கரம்
ஏர் பெற்று இருந்த இயல்பு இது ஆமே – திருமந்:928/3,4
அஞ்செழுத்து ஆகிய அக்கர சக்கரம்
அஞ்செழுத்துள்ளே அமர்ந்து இருந்தானே – திருமந்:934/3,4
நின்றது சக்கரம் நீளும் புவி எல்லாம் – திருமந்:948/1
கொண்ட இ சக்கரம் கூத்தன் எழுத்து ஐந்தும் – திருமந்:949/3
கண்ட சிலம்பு வளை சங்கு சக்கரம்
எண் திசை யோகி இறைவி பராசத்தி – திருமந்:1085/1,2
ஏரொளி சக்கரம் அ நடு வன்னியே – திருமந்:1255/4
வன்னி எழுத்து அவை மா பெரும் சக்கரம்
வன்னி எழுத்து இடுவார் அது சொல்லுமே – திருமந்:1256/3,4
ஞாலம் அதுவாக விரிந்தது சக்கரம்
ஞாலம் அதுவாயிடும் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1259/1,2
அப்பு அதுவாக விரிந்தது சக்கரம்
அப்பினில் அப்புறம் அ அனல் ஆயிடும் – திருமந்:1261/1,2
அறிந்திடும் சக்கரம் ஐயைந்து விந்து – திருமந்:1263/1
அறிந்திடும் சக்கரம் நாத முதலா – திருமந்:1263/2
இராசியுள் சக்கரம் எங்கும் நிறைந்த பின் – திருமந்:1270/1
இராசியுள் சக்கரம் என்று அறி விந்துவாம் – திருமந்:1270/2
இராசியுள் சக்கரம் நாதமும் ஒத்த பின் – திருமந்:1270/3
இராசியுள் சக்கரம் நின்றிடுமாறே – திருமந்:1270/4
தாரகை ஆக சமைந்தது சக்கரம்
தாரகை மேல் ஓர் தழைத்தது பேரொளி – திருமந்:1272/1,2
கண்டிடும் சக்கரம் விந்து வளர்வதாம் – திருமந்:1273/1
விளைந்த எழுத்து அது சக்கரம் ஆக – திருமந்:1280/2
மந்திரம் சக்கரம் ஆனவை சொல்லிடில் – திருமந்:1281/1
பார்க்கலும் ஆகும் பகை அறு சக்கரம்
காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் தடம் எங்கும் – திருமந்:1283/1,2
அறிந்திடும் சக்கரம் ஆதி எழுத்து – திருமந்:1284/1
விரிந்திடும் சக்கரம் மேல் எழுத்து அம்மை – திருமந்:1284/2
பரிந்திடும் சக்கரம் பாரங்கி நாலும் – திருமந்:1284/3
குவிந்திடும் சக்கரம் கூறலும் ஆமே – திருமந்:1284/4
சாம்பவி மண்டல சக்கரம் சொல்லிடில் – திருமந்:1297/1
மேவிய சக்கரம் மீது வலத்திலே – திருமந்:1314/1
தாவு இல் ரீங்காரத்தால் சக்கரம் சூழ்ந்து – திருமந்:1314/3
நவாக்கரி சக்கரம் நான் உரைசெய்யின் – திருமந்:1319/1
கண்டிடும் சக்கரம் வெள்ளி பொன் செம்பு இடை – திருமந்:1323/1
நின்றிடும் சக்கரம் நினைக்கும் அளவே – திருமந்:1323/4
நினைத்திடும் சக்கரம் ஆதியும் ஈறும் – திருமந்:1324/2
நீர் பணி சக்கரம் நேர்தரு வண்ணங்கள் – திருமந்:1329/1
ஐ முதலாக வளர்ந்து எழு சக்கரம்
ஐ முதலாக அமர்ந்து இரீம் ஈறு ஆகும் – திருமந்:1334/1,2
கண்ட இ சக்கரம் நாவில் எழுதிடில் – திருமந்:1336/1
நகை இல்லை சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு – திருமந்:1339/2
நானது சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு எலாம் – திருமந்:1344/2
அறிந்திடும் சக்கரம் அருச்சனையோடே – திருமந்:1346/1
சிகை இல்லை சக்கரம் சேர்ந்தவர் தாமே – திருமந்:1347/4
களி அது சக்கரம் கண்டு அறிவார்க்கு – திருமந்:1349/2
கைப்பொருள் ஆக கலந்து எழு சக்கரம்
தற்பொருள் ஆக சமைந்த அமுதேஸ்வரி – திருமந்:1354/2,3
விளக்கு ஒளி சக்கரம் மெய்ப்பொருள் ஆகும் – திருமந்:1359/2
தானே எழுந்த அ சக்கரம் சொல்லிடின் – திருமந்:1364/1
ஒன்றிய சக்கரம் ஓதிடும் வேளையில் – திருமந்:1365/1
தணந்து எழு சக்கரம் தான் தருவாளே – திருமந்:1373/4
மேல்


சக்கரம்-தன்னை (1)

சக்கரம்-தன்னை சசி முடி மேல் விட – திருமந்:370/3
மேல்


சக்கரமாக (1)

விரிந்த எழுத்து அது சக்கரமாக
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி – திருமந்:1260/2,3
மேல்


சக்கரமாய் (2)

சொல்லிடும் சக்கரமாய் வரும் மேல் அதே – திருமந்:1257/4
மேல் வரும் சக்கரமாய் வரும் ஞாலமே – திருமந்:1258/4
மேல்


சக (3)

சந்தியிலே கண்டு தான் ஆம் சக முகத்து – திருமந்:704/3
தாவிப்பதாம் சகமார்க்கம் சக தொழில் – திருமந்:1495/2
சக முகமாம் சத்தி ஆதனம் ஆகும் – திருமந்:2654/2
மேல்


சகத்தில் (1)

சிவம் ஆட சத்தியும் ஆட சகத்தில்
அவம் ஆட ஆடாத அம்பரம் ஆட – திருமந்:2791/1,2
மேல்


சகத்து (1)

தானே அணுவும் சகத்து தன் நொய்ம்மையும் – திருமந்:649/1
மேல்


சகத்துள் (1)

சகத்துள் ஆகாசம் தானம் சமாதியே – திருமந்:2812/4
மேல்


சகம் (7)

மெய்த்த சகம் உண்டு விட்டு பரானந்த – திருமந்:334/3
சகம் கொண்ட கை இரண்டாறும் தழைப்ப – திருமந்:1024/3
சகம் கண்டு கொண்டது சாதனம் ஆமே – திருமந்:1043/4
அங்கு ஆங்கு என நின்று சகம் உண்ட வான் தோய்தல் – திருமந்:1909/3
விரி சகம் உண்ட கனவு மெய் சாந்தி – திருமந்:2282/2
பொய்ம்மை சகம் உண்ட போத வெறும் பாழில் – திருமந்:2455/3
தாம் மதி ஆக சகம் உண சாந்தி புக்கு – திருமந்:2524/3
மேல்


சகமார்க்க (1)

ஆவது இரண்டும் அகன்று சகமார்க்க
தேவியோடு ஒன்றல் சன்மார்க்க தெளிவு அதே – திருமந்:1495/3,4
மேல்


சகமார்க்கத்தோர்க்கு (1)

தவம் வேண்டா அ சகமார்க்கத்தோர்க்கு
தவம் வேண்டா மாற்றம்-தனை அறியாரே – திருமந்:1632/3,4
மேல்


சகமார்க்கம் (3)

சன்மார்க்கம் தானே சகமார்க்கம் ஆனது – திருமந்:1488/1
தாவிப்பதாம் சகமார்க்கம் சக தொழில் – திருமந்:1495/2
ஆறு ஐந்து பன்னொன்றும் அன்றி சகமார்க்கம்
வேறு அன்பு வேண்டுவோர் பூவரில் பின்னம் தோடு – திருமந்:1940/1,2
மேல்


சகமார்க்கமே (2)

சாதாரணம் கெடலாம் சகமார்க்கமே – திருமந்:1492/4
சாதாரணம் கெடலாம் சகமார்க்கமே – திருமந்:1707/4
மேல்


சகமே (1)

தான் ஆன விந்து சகமே பரம் எனும் – திருமந்:1174/3
மேல்


சகராதி (1)

சகராதி ஓர் நான்கும் தான் சுத்த வெண்மை – திருமந்:1307/3
மேல்


சகல (5)

கேவலம் ஆகும் சகல மா யோனியுள் – திருமந்:2226/3
சகல அவத்தையில் சார்ந்தோர் சகலர் – திருமந்:2230/1
வந்த சகல சுத்தான்மாக்கள் வையத்தே – திருமந்:2248/4
சகல சகலமே சாக்கிர சாக்கிரம் – திருமந்:2251/2
சத்தி வடிவு சகல ஆனந்தமும் – திருமந்:2769/1
மேல்


சகலங்கள் (1)

கேவலத்தில் சகலங்கள் வயின் தவம் – திருமந்:2250/2
மேல்


சகலத்தது (1)

தாமுறு பாசம் சகலத்தது ஆமே – திருமந்:2229/4
மேல்


சகலத்தர் (4)

முரண் சேர் சகலத்தர் மும்மலத்தாரே – திருமந்:495/4
அஞ்ஞானர் அ சகலத்தர் சகலராம் – திருமந்:498/3
அம் மெய் சகலத்தர் தேவர் சுரர் நரர் – திருமந்:2244/2
ஐம்மலத்தாரும் மதித்த சகலத்தர்
ஐம்மலத்தாரும் அருவினை பாசத்தார் – திருமந்:2257/1,2
மேல்


சகலத்தள் (1)

தத்துவமாய் அல்லவாய சகலத்தள்
வைத்த பராபரனாய பராபரை – திருமந்:1176/2,3
மேல்


சகலத்தில் (4)

சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில்
ஆய அவ்வாறு அடைந்து திரிந்தோர்க்கு – திருமந்:1787/2,3
சகலத்தில் கேவலம் சாக்கிராதீதம் – திருமந்:2251/1
சகலத்தில் இ மூன்று தன்மையும் ஆமே – திருமந்:2251/4
சுத்த அதீதம் சகலத்தில் தோய்வுறில் – திருமந்:2311/1
மேல்


சகலத்தின் (3)

அஞ்ஞானர் மூவரும் தாங்கு சகலத்தின்
அஞ்ஞானர் மூவரும் ஆகும் பதின்மராம் – திருமந்:493/2,3
சகலத்தின் சுத்தமே தற்பராவத்தை – திருமந்:2251/3
கேவலம் தன்னின் கலவ சகலத்தின்
மேவும் செலவு விட வரு நீக்கத்து – திருமந்:2302/1,2
மேல்


சகலத்து (8)

சத்தத்து அமிழ்ந்து சகலத்து உளாரே – திருமந்:496/4
தாரகை பூவில் சகலத்து யோனிகள் – திருமந்:860/3
ஆயினன் அந்த சகலத்து உளானே – திருமந்:2168/4
மாய சகலத்து காமிய மா மாயை – திருமந்:2243/3
அருளும் அறைவர் சகலத்து உற்றாரே – திருமந்:2260/4
ஏயும் உயிர் கேவல சகலத்து எய்தி – திருமந்:2268/3
ஐந்தும் சகலத்து அருளால் புரிவற்று – திருமந்:2293/1
சடத்தை விடுத்த அருளும் சகலத்து
அடைத்த அனாதியை ஐந்து எனல் ஆமே – திருமந்:2418/3,4
மேல்


சகலத்துள் (1)

கேவலம் மூன்றும் கிளரும் சகலத்துள்
ஆவயின் மூன்று மதி சுத்த மூடவே – திருமந்:2249/2,3
மேல்


சகலத்தே (1)

கருவுற்றிடும் சீவன் காணும் சகலத்தே – திருமந்:2261/4
மேல்


சகலத்தை (1)

கட்டிய கேவலம் காணும் சகலத்தை
சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே – திருமந்:2409/3,4
மேல்


சகலத்தையும் (1)

ஆவயின் கேவலத்து அ சகலத்தையும்
மேவிய மந்திர மா மாயை மெய்ம்மையே – திருமந்:2242/3,4
மேல்


சகலம் (2)

பிற்பால் சகலம் கலாதி பிறிவது ஆம் – திருமந்:2246/2
சுத்த சகலம் துரிய விலாசமாம் – திருமந்:2252/3
மேல்


சகலமும் (4)

தங்கிய அதுவே சகலமும் ஆமே – திருமந்:864/4
தாமே சகலமும் ஈன்ற அ தையலும் – திருமந்:1342/2
தானே சகலமும் ஆக்கி அழித்தவள் – திருமந்:1361/3
சகலமும் தான் கொள்வன் தாழ்சடையோனே – திருமந்:1855/4
மேல்


சகலமுமாய் (1)

தத்துவம் எல்லாம் சகலமுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1738/3
மேல்


சகலமுமாய (1)

அருளே சகலமுமாய பவுதிகம் – திருமந்:1806/1
மேல்


சகலமே (2)

தானே அனைத்து உள அண்ட சகலமே – திருமந்:1361/4
சகல சகலமே சாக்கிர சாக்கிரம் – திருமந்:2251/2
மேல்


சகலர் (2)

சகல அவத்தையில் சார்ந்தோர் சகலர்
புகலும் மலம் மூ வகையும் புணர்ந்தோர் – திருமந்:2230/1,2
பூணும் சகலர் முப்பாசமும் புக்கோரே – திருமந்:2240/4
மேல்


சகலர்க்கு (1)

காணும் சகலர்க்கு காட்டு மலங்களே – திருமந்:2241/4
மேல்


சகலராம் (1)

அஞ்ஞானர் அ சகலத்தர் சகலராம்
விஞ்ஞானர் ஆதிகள் ஒன்பான் வேறு உயிர்களே – திருமந்:498/3,4
மேல்


சகலரே (1)

அ முறை யோனி புக்கு ஆர்க்கும் சகலரே – திருமந்:2244/4
மேல்


சகலன் (1)

ஊரும் சகலன் உலப்பு_இலி தானே – திருமந்:3045/4
மேல்


சகலனும் (1)

பின்னம் உற நின்ற பேத சகலனும்
மன்னிய சத்து அசத்து சத சத்துடன் – திருமந்:2227/2,3
மேல்


சகலாதி (2)

காணிய விந்துவாம் நாத சகலாதி
ஆணவம் ஆதி அடைந்தோர் அவர் அன்றே – திருமந்:500/2,3
தாய் நாடி ஆதிவாக்கு ஆதி சகலாதி
சேய் நாடு ஒளி என சிவகதி ஐந்துமே – திருமந்:2579/3,4
மேல்


சகள (2)

தத்துவம் ஆகும் சகள அகளங்கள் – திருமந்:2396/1
நிட்களம் அல்ல சகள நிலை அல்ல – திருமந்:2943/2
மேல்


சகளத்தர் (1)

ஆன நடம் ஐந்து அகள சகளத்தர்
ஆன நடம் ஆடி ஐங்கருமத்து ஆக – திருமந்:2727/1,2
மேல்


சகளத்தன் (1)

அருளே சகளத்தன் அன்றி இன்று ஆமே – திருமந்:1806/4
மேல்


சகளத்தின் (1)

தரிக்கின்ற நெஞ்சம் சகளத்தின் உள்ளே – திருமந்:2042/1
மேல்


சகளத்து (1)

சத்தி வடிவு சகளத்து எழும் திரண்டு – திருமந்:2769/3
மேல்


சகளம் (1)

ஏழும் சகளம் இயம்பும் கடந்து எட்டில் – திருமந்:2532/1
மேல்


சகளி (1)

சத்தி சதிரி சகளி சடாதரி – திருமந்:1194/2
மேல்


சகாரத்தை (2)

கூசம் இலாத சகாரத்தை முன் கொண்டு – திருமந்:1095/2
ஊரும் சகாரத்தை ஓது-மின் ஓதியே – திருமந்:1564/2
மேல்


சகாரம் (1)

உற பெறவே நினைந்து ஓதும் சகாரம்
மறிப்பது மந்திரம் மன்னிய நாதம் – திருமந்:731/2,3
மேல்


சங்கட்டம் (1)

பரையின் மணம் மிகு சங்கட்டம் பார்த்து – திருமந்:642/2
மேல்


சங்கமம் (2)

சத்தி சிவம் மிக்க தாபரம் சங்கமம்
சத்தி உருவம் அருவம் சதாசிவம் – திருமந்:1737/2,3
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமம்
சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம் – திருமந்:1755/2,3
மேல்


சங்கரநாதன் (1)

சடை ஒன்றி நின்ற அ சங்கரநாதன்
விடை ஒன்றில் ஏறியே வீற்றிருந்தானே – திருமந்:715/3,4
மேல்


சங்கரன் (5)

தளர்வு இலன் சங்கரன் தன் அடியார் சொல் – திருமந்:103/3
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:106/4
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:990/4
சங்கரன் மூல நாடிக்குள் தரித்து ஆடல் – திருமந்:2735/3
அலைவு இலன் சங்கரன் ஆதி எம் ஆதி – திருமந்:3043/3
மேல்


சங்கார (3)

தானே சங்கார தலைவனும் ஆயிடும் – திருமந்:686/3
படுவது சங்கார தாண்டவ பத்தி – திருமந்:893/3
கொடு கொட்டி பாண்டரம் கோடு சங்கார
நடம் எட்டோடு ஐந்து ஆறு நாடியுள் நாடும் – திருமந்:2733/1,2
மேல்


சங்காரத்தின் (1)

வாழா சங்காரத்தின் மால் அயன் செய்தி ஆம் – திருமந்:429/3
மேல்


சங்காரத்து (1)

ஆமே சங்காரத்து அரும் தாண்டவங்களே – திருமந்:887/4
மேல்


சங்காரம் (12)

நித்த சங்காரம் உறக்கத்து நீள் மூடம் – திருமந்:425/1
சுத்த சங்காரம் தொழில் அற்ற கேவலம் – திருமந்:425/3
உய்த்த சங்காரம் பரன் அருள் உண்மையே – திருமந்:425/4
நித்த சங்காரம் இரண்டு உடல் நீவுதல் – திருமந்:426/1
வைத்த சங்காரமும் மாயா சங்காரம் ஆம் – திருமந்:426/2
சுத்த சங்காரம் மனாதீதம் தோயுறல் – திருமந்:426/3
உய்த்த சங்காரம் சிவன் அருள் உண்மையே – திருமந்:426/4
நித்த சங்காரம் கரு இடர் நீக்கினால் – திருமந்:427/1
ஒத்த சங்காரம் உடல் உயிர் நீவுதல் – திருமந்:427/2
சுத்த சங்காரம் அதீதத்துள் தோய்வுறல் – திருமந்:427/3
உய்த்த சங்காரம் பரன் அருள் உண்மையே – திருமந்:427/4
அரன் அங்கி-தன்னில் அறையில் சங்காரம்
அரனுற்று அணைப்பில் அமரும் திரோதாயி – திருமந்:2799/2,3
மேல்


சங்காரமும் (6)

வைத்த சங்காரமும் சாக்கிரா தீதம் ஆம் – திருமந்:425/2
வைத்த சங்காரமும் மாயா சங்காரம் ஆம் – திருமந்:426/2
நித்த சங்காரமும் நீடு இளைப்பாற்றலின் – திருமந்:428/1
வைத்த சங்காரமும் மன்னும் அனாதியில் – திருமந்:428/2
சுத்த சங்காரமும் தோயா பரன் அருள் – திருமந்:428/3
உய்த்த சங்காரமும் நாலாம் உதிக்கிலே – திருமந்:428/4
மேல்


சங்கு (5)

காலைக்கு சங்கு கதிரவன் தானே – திருமந்:867/4
கண்ட சிலம்பு வளை சங்கு சக்கரம் – திருமந்:1085/1
கோலம் சேர் சங்கு குவிந்தகை எண் அதே – திருமந்:1398/4
சங்கு ஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலென – திருமந்:2356/3
விளிப்பது ஓர் சங்கு உண்டு வேந்தனை நாடி – திருமந்:2924/2
மேல்


சங்கும் (1)

ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை – திருமந்:1664/2
மேல்


சங்கே (1)

சங்கே குறிக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:570/4
மேல்


சங்கை (2)

வடிவு ஆர் திரிபுரையாம் மங்கை சங்கை
செடி ஆர் வினை கெட சேர்வரை என்று என்று – திருமந்:1151/2,3
சங்கை கெட்டு அ எழுத்து ஒன்றையும் சாதித்தால் – திருமந்:2720/3
மேல்


சசி (12)

சக்கரம்-தன்னை சசி முடி மேல் விட – திருமந்:370/3
தங்கிய தாரகை ஆகும் சசி பானு – திருமந்:858/2
தாரகை மின்னும் சசி தேயும் பக்கத்து – திருமந்:860/1
தாரகை மின்னா சசி வளர் பக்கத்து – திருமந்:860/2
அங்கி சசி கதிர் கூட அ தாரகை – திருமந்:864/3
பயின்ற சசி வீழ் பொழுதில் துயின்று – திருமந்:872/2
சசி உதிக்கும் அளவும் துயில் இன்றி – திருமந்:873/1
சசி உதித்தானேல் தனது ஊண் அருந்தி – திருமந்:873/2
சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல் – திருமந்:873/3
சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/4
தாழ வல்லார் இ சசி வன்னர் ஆமே – திருமந்:874/4
அமுத சசி விந்து ஆம் விந்து மாள – திருமந்:1959/1
மேல்


சசியால் (1)

தங்கும் சசியால் தாமம் ஐந்து ஐந்து ஆகி – திருமந்:862/2
மேல்


சசியுள் (1)

தளர்வு இல் பிதிர் பதம் தங்கி சசியுள்
உளதுறும் யோகி உடல் விட்டால் தானே – திருமந்:1902/3,4
மேல்


சசியே (1)

வியம் தரு பூரணை மேவும் சசியே – திருமந்:872/4
மேல்


சட்கோணம் (1)

சாதம் கெட செம்பில் சட்கோணம் தான் இடே – திருமந்:1311/4
மேல்


சட்கோணம்-தன்னில் (1)

சட்கோணம்-தன்னில் ஸ்ரீம் ஹிரீம் தான் இட்டு – திருமந்:1312/1
மேல்


சட்டர் (1)

தானவர் சட்டர் சதிரர் இருவர்கள் – திருமந்:988/1
மேல்


சடக்கென (1)

போது சடக்கென போகின்றது கண்டும் – திருமந்:2085/1
மேல்


சடங்கு (5)

சந்தியும் ஓதி சடங்கு அறுப்போர்களே – திருமந்:224/4
சந்திசெய்வார்க்கு சடங்கு இல்லை தானே – திருமந்:978/4
பத்தாம் பிரம சடங்கு பார்த்து ஓதிடே – திருமந்:991/4
தங்களின் மேவி சடங்கு செய்தாரே – திருமந்:1191/4
சடங்கு அது செய்து தவம்புரிவார்கள் – திருமந்:1192/1
மேல்


சடத்தை (1)

சடத்தை விடுத்த அருளும் சகலத்து – திருமந்:2418/3
மேல்


சடம் (3)

புறம் சடம் செய்வான் புகுந்து நின்றானே – திருமந்:40/4
தானே அதிகாரம் தங்கில் சடம் கெடும் – திருமந்:1938/3
அத்தன் அருளின் விளையாட்டு இடம் சடம்
சித்தொடு சித்து அற தெளிவித்த சீவனை – திருமந்:2062/1,2
மேல்


சடல (1)

சடல தலைவனை தாம் அறிந்தாரே – திருமந்:616/4
மேல்


சடாதரன் (1)

சந்திரன் பாம்பொடும் சூடும் சடாதரன்
வந்து என்னை ஆண்ட மணிவிளக்கு ஆனவன் – திருமந்:2963/1,2
மேல்


சடாதரி (2)

சந்திர பூமி சடாதரி சாத்தவி – திருமந்:1138/3
சத்தி சதிரி சகளி சடாதரி
பத்துக்கரத்தி பராபரன் பைந்தொடி – திருமந்:1194/2,3
மேல்


சடை (21)

பொன்னால் புரிந்திட்ட பொன் சடை என்ன – திருமந்:9/1
கோது குலாவிய கொன்றை குழல் சடை
மாது குலாவிய வாள்_நுதல் பாகனை – திருமந்:16/1,2
ஐந்து தலை பறி ஆறு சடை உள – திருமந்:159/1
பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:179/3
ஞானம் இலாதார் சடை சிகை நூல் நண்ணி – திருமந்:242/1
சடை உடையான் சிந்தை சார்ந்து நின்றானே – திருமந்:444/4
சடை ஒன்றி நின்ற அ சங்கரநாதன் – திருமந்:715/3
தூய சடை முடி சூலினி சுந்தரி – திருமந்:1104/3
விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை – திருமந்:1247/3
வண்டு கொண்டு ஆடும் மலர் வார் சடை அண்ணல் – திருமந்:1522/3
படர் சடை மா தவம் பற்றிய பத்தர்க்கு – திருமந்:1641/1
தோகைக்கு பாசத்து சுற்றும் சடை அது ஒன்று – திருமந்:1663/2
தலை மிசை வானவர் தாள் சடை நந்தி – திருமந்:1878/1
பாசம் செய்தானை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:2408/1
நதி பொதியும் சடை நாரி ஓர் பாகன் – திருமந்:2430/3
ஓதும் சடை ஆட உன்மத்தம் உற்று ஆட – திருமந்:2751/2
பசும்பொன் திகழும் படர் சடை மீதே – திருமந்:2818/3
நீறு இட்ட மேனி நிமிர் சடை நந்தியை – திருமந்:2849/3
வெள்ள புனல் சடை வேத முதல்வனை – திருமந்:2994/2
கானது கூவிள மாலை கமழ் சடை
ஆனது செய்யும் எம் ஆருயிர் தானே – திருமந்:2999/3,4
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும் – திருமந்:3016/2
மேல்


சடைமுடி (3)

தவன சடைமுடி தாமரையானே – திருமந்:5/4
பாகம் பராசத்தி பைம்பொன் சடைமுடி
ஏகம் இருதயம் ஈரைந்து திண் புயம் – திருமந்:1217/1,2
குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார் – திருமந்:1879/3
மேல்


சடையன் (2)

பரந்த சடையன் பசும்பொன் நிறத்தன் – திருமந்:1628/2
செழும் சடையன் செம்பொனே ஒக்கும் மேனி – திருமந்:3034/1
மேல்


சடையனை (1)

பேர் நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை
நான் நொந்துநொந்து வருமளவும் சொல்ல – திருமந்:1863/2,3
மேல்


சடையான் (1)

பாங்கு அமர் கொன்றை படர் சடையான் அடி – திருமந்:1551/1
மேல்


சடையான்-தன் (1)

தார் சடையான்-தன் தமராய் உலகினில் – திருமந்:546/1
மேல்


சடையானே (1)

திரு கொன்றை வைத்த செழும் சடையானே – திருமந்:3042/4
மேல்


சடையோடே (2)

கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே
அழுந்திய நால்வர்க்கு அருள்புரிந்தானே – திருமந்:72/3,4
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே
அழுந்திய நால்வருக்கு அருள் புரிந்தானே – திருமந்:553/3,4
மேல்


சடையோனே (1)

தாயினும் நல்லன் தாழ் சடையோனே – திருமந்:8/4
மேல்


சண்ட (2)

தான் ஒரு-கால் சண்ட மாருதமாய் நிற்கும் – திருமந்:415/2
ஏழானதில் சண்ட வாயுவின் வேகி ஆம் – திருமந்:647/1
மேல்


சண்டம் (1)

தான் ஒன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கில் என் – திருமந்:2850/3
மேல்


சண்டர் (1)

பழிகுலத்து ஆகிய பாழ் சண்டர் ஆனார் – திருமந்:1658/3
மேல்


சண்டிகை (2)

சண்டிகை நால் திசை தாங்கி நின்றாளே – திருமந்:1050/4
மாலினி மாகுலி மந்திர சண்டிகை
பாலினி பாலவன் பாகம் அது ஆமே – திருமந்:1216/3,4
மேல்


சண்முகம் (1)

தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால் – திருமந்:1026/2
மேல்


சத்த (4)

சத்தமும் சத்த முடிவும் தம்முள் கொண்டோர் – திருமந்:125/2
சத்தமும் சத்த மனனும் தகுமனம் – திருமந்:1468/1
சத்தமும் சத்த மனமும் மன கருத்து – திருமந்:1973/1
சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் – திருமந்:2123/3
மேல்


சத்தத்து (1)

சத்தத்து அமிழ்ந்து சகலத்து உளாரே – திருமந்:496/4
மேல்


சத்தம் (8)

சத்தம் முதல் ஐந்தும் தன்வழி தான் சாரில் – திருமந்:135/1
அறிந்த அ சத்தம் இ மேல் இவை குற்றம் – திருமந்:1291/2
சத்தம் கடந்தவர் பெற்ற சன்மார்க்கமே – திருமந்:1468/4
அல்ல செவி சத்தம் ஆதி மனத்தையும் – திருமந்:2138/3
சத்தம் முதல் ஐந்தும் தான் உண்ணுமாறே – திருமந்:2170/4
சத்தம் முதல் ஐந்தும் தத்துவத்தால் நீங்கி – திருமந்:2373/2
சத்தம் பரவிந்து தான் ஆம் என்று எண்ணியே – திருமந்:2969/4
ஓசையின்-நின்று எழு சத்தம் உலப்பு இலி – திருமந்:3014/2
மேல்


சத்தமும் (5)

சத்தமும் சத்த முடிவும் தம்முள் கொண்டோர் – திருமந்:125/2
சத்தமும் சத்த மனனும் தகுமனம் – திருமந்:1468/1
சத்தமும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால் – திருமந்:1634/2
சத்தமும் சத்த மனமும் மன கருத்து – திருமந்:1973/1
விண்ணாம் பிராணன் விளங்கிய சத்தமும்
புண்ணாம் உடலில் பொருந்து மனத்தையும் – திருமந்:2139/2,3
மேல்


சத்தர் (2)

சத்தர் சதாசிவ தன்மையர் தாமே – திருமந்:2526/4
தாபதர் சத்தர் சமயம் சராசரம் – திருமந்:2731/3
மேல்


சத்தன் (2)

சத்தன் அருள் தரில் சத்தி அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/1
சத்தி அருள் தரில் சத்தன் அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/2
மேல்


சத்தாதி (4)

வாதித்த சத்தாதி வாக்கு மனாதிகள் – திருமந்:410/3
கரை அற்ற சத்தாதி நான்கும் கடந்த – திருமந்:1593/3
வரும் அ செயல் பற்றி சத்தாதி வைகி – திருமந்:2261/3
தனதாம் சிவகதி சத்தாதி சாந்தி – திருமந்:2575/3
மேல்


சத்தாதியில் (3)

பொருத்த ஐம்பூதம் சத்தாதியில் போந்து – திருமந்:597/2
தெரித்த மனாதி சத்தாதியில் செல்ல – திருமந்:597/3
விட்டு விடாதது மேவும் சத்தாதியில்
சுட்டும் இலக்கணாதீதம் சொரூபமே – திருமந்:2566/3,4
மேல்


சத்தான (1)

சத்தான செய்வது தான் தவம் தானே – திருமந்:1639/4
மேல்


சத்தி (130)

சிவம் ஆம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:62/1
சத்தி அழிந்தது தம்மை மறத்தலால் – திருமந்:332/2
சத்தி சிவஞானம் தன்னில் தலைப்பட்டு – திருமந்:332/3
சத்தன் அருள் தரில் சத்தி அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/1
சத்தி அருள் தரில் சத்தன் அருள் உண்டாம் – திருமந்:333/2
சத்தி சிவம் ஆம் இரண்டும் தன் உள் வைக்க – திருமந்:333/3
சத்தி கருதியது ஆம் பல தேவரும் – திருமந்:344/3
தீது அற்று அகம்வந்த சிவன் சத்தி என்னவே – திருமந்:382/2
இல்லது சத்தி இடம்-தனில் உண்டாகி – திருமந்:383/1
சார்வத்து சத்தி ஓர் சாத்துமான் ஆமே – திருமந்:384/4
ஓர் உடை நல் உயிர் பாதம் ஒலி சத்தி
நீர் இடை மண்ணின் நிலை பிறப்பு ஆமே – திருமந்:388/3,4
சத்தி சிவன் விளையாட்டால் உயிர் ஆக்கி – திருமந்:492/1
சேண் உயர் சத்தி சிவதத்துவம் ஆமே – திருமந்:500/4
அதோமுகம் ஆகிய அந்தம்_இல் சத்தி
அதோமுகம் ஆகி அமர்ந்து இருந்தானே – திருமந்:525/3,4
உரு ஆய சத்தி பர தியான முன்னும் – திருமந்:598/3
பூரண சத்தி எழுமூன்று அறை ஆக – திருமந்:663/1
சத்தி அருள் தர தான் உள ஆகுமே – திருமந்:670/4
பாலித்த சத்தி பரைபரன் பாதமே – திருமந்:708/4
சவ் உண்டு சத்தி சதாசிவன் தானே – திருமந்:933/4
வத்துவ மாயாள் உமா சத்தி மா பரை – திருமந்:1052/2
பராசத்தி மா சத்தி பல வகையாலும் – திருமந்:1056/1
உரா சத்தி ஊழிகள்-தோறும் உடனே – திருமந்:1056/3
புரா சத்தி புண்ணியம் ஆகிய போகமே – திருமந்:1056/4
போகம் செய் சத்தி புரி குழலாளொடும் – திருமந்:1057/1
சிந்தை கமலத்து எழுகின்ற மா சத்தி
அந்தமும் ஆதியும் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:1076/3,4
இருள் அது சத்தி வெளியது எம் அண்ணல் – திருமந்:1119/1
உணர்ந்து இலர் ஈசனை ஊழிசெய் சத்தி
புணர்ந்தது பூரணம் புண்ணியர்-தங்கள் – திருமந்:1126/1,2
நன்று அறியும் கிரியா சத்தி நண்ணவே – திருமந்:1136/3
நவிலும் பெரும் தெய்வம் நால்மறை சத்தி
துகில் உடை ஆடை நிலம் பொதி பாதம் – திருமந்:1148/1,2
தரா சத்தி ஆன தலை பிரமாணி – திருமந்:1169/2
உணர்ந்து உலகு ஏழையும் யோகினி சத்தி
உணர்ந்து உயிராய் நிற்கும் உன்னதன் ஈசன் – திருமந்:1170/1,2
யோக நல் சத்தி ஒளிபீடம் தான் ஆகும் – திருமந்:1172/1
யோக நல் சத்தி ஒளிமுகம் தெற்கு ஆகும் – திருமந்:1172/2
யோக நல் சத்தி உதரநடு ஆகும் – திருமந்:1172/3
யோக நல் சத்தி தாள் உத்தரம் தேரே – திருமந்:1172/4
மிக்கிடும் எண் சத்தி வெண் நிற முக்கண்ணி – திருமந்:1175/3
புரிந்து அருள்செய்கின்ற போகமா சத்தி
இருந்து அருள்செய்கின்ற இன்பம் அறியார் – திருமந்:1184/1,2
சத்தி சதிரி சகளி சடாதரி – திருமந்:1194/2
சத்தி என்பாள் ஒரு சாதக பெண்பிள்ளை – திருமந்:1199/1
சன்மார்க்க தேவியும் சத்தி என்பாளே – திருமந்:1229/4
காயம் புணர்க்கும் கலவியுள் மா சத்தி
ஆயம் புணர்க்கும் அ யோனியும் ஆமே – திருமந்:1249/3,4
எட்டு ஆகிய சத்தி எட்டு ஆகும் யோகத்து – திருமந்:1310/1
நவாக்கரி சத்தி நலம் தரும் தானே – திருமந்:1321/4
நின்றிடும் சத்தி நிலைபெற கண்டிட – திருமந்:1358/3
பரந்திருந்து உள்ளே அறுபது சத்தி
கரந்தன கன்னிகள் அப்படி சூழ – திருமந்:1378/1,2
ஆகின்ற ஐம்பத்து அறு சத்தி நேர்தரு – திருமந்:1381/3
நின்ற இ சத்தி நிலை பெற நின்றிடில் – திருமந்:1390/1
கண்ட இ சத்தி இருதய பங்கயம் – திருமந்:1391/1
இருந்த இ சத்தி இருநாலு கையில் – திருமந்:1392/1
கூபத்து சத்தி குளிர் முகம் பத்து உள – திருமந்:1397/1
தாபத்து சத்தி தயங்கி வருதலால் – திருமந்:1397/2
நின்ற இ சத்தி நிரந்தரம் ஆகவே – திருமந்:1401/1
கண்ட இ சத்தி சதாசிவநாயகி – திருமந்:1402/2
மேல் நிற்றல் ஆம் சத்தி வித்தை விளைத்திடும் – திருமந்:1473/3
யோக சமாதியின் உள்ளே உள சத்தி
யோக சமாதி உகந்தவர் சித்தரே – திருமந்:1490/3,4
இருவினை நேர் ஒப்பு இல் இன் அருள் சத்தி
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/1,2
சுத்தியும் எண் சத்தி தூய்மையும் யோகத்து – திருமந்:1575/2
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே – திருமந்:1585/4
மேலை சொரூபங்கள் மூன்று மிகு சத்தி
பாலித்த முத்திரை பற்றும் பரஞானி – திருமந்:1613/1,2
உலகில் எடுத்தது சத்தி முதலா – திருமந்:1713/1
உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய் – திருமந்:1713/2
உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய் – திருமந்:1713/3
தரையுற்ற சத்தி தனிலிங்கம் விண்ணாம் – திருமந்:1725/1
சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம் – திருமந்:1737/1
சத்தி சிவம் மிக்க தாபரம் சங்கமம் – திருமந்:1737/2
சத்தி உருவம் அருவம் சதாசிவம் – திருமந்:1737/3
சத்தி சிவதத்துவம் முப்பத்தாறே – திருமந்:1737/4
சத்தி தான் நிற்கின்ற ஐம்முகம் சாற்றிடில் – திருமந்:1741/1
மாணுற வாமம் ஆம் சத்தி நல் பாதமே – திருமந்:1742/4
சத்தி நாற்கோணம் சலமுற்று நின்றிடும் – திருமந்:1745/1
சத்தி அறுகோணம் சயனத்தை உற்றிடும் – திருமந்:1745/2
சத்தி நல்வட்டம் சலமுற்று இருந்திடும் – திருமந்:1745/3
சத்தி உருவாம் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1745/4
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே தாபரம் – திருமந்:1755/1
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமம் – திருமந்:1755/2
சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம் – திருமந்:1755/3
சத்தி சிவம் ஆகும் தாபரம் தானே – திருமந்:1755/4
சத்தி நல் பீடம் தகு நல்ல ஆன்மா – திருமந்:1758/1
சத்தி நல் கண்டம் தகு வித்தை தான் ஆகும் – திருமந்:1758/2
சத்தி நல் லிங்கம் தகும் சிவ தத்துவம் – திருமந்:1758/3
சத்தி நல் ஆன்மா சதாசிவம் தானே – திருமந்:1758/4
சத்தி சிவன் விளையாட்டாகும் உயிராகி – திருமந்:1771/1
சத்தி சிவன்-தன் விளையாட்டு தாரணி – திருமந்:1772/1
சத்தி சிவமுமாம் சிவன் சத்தியும் ஆகும் – திருமந்:1772/2
சத்தி சிவம் அன்றி தாபரம் வேறு இல்லை – திருமந்:1772/3
நலம் தரும் சத்தி சிவன் வடிவு ஆகி – திருமந்:1776/3
சிவமொடு சத்தி திகழ் நாதம் விந்து – திருமந்:1807/1
விதியில் பிரமாதிகள் மிகு சத்தி
கதியில் கரணம் கலைவை கரியே – திருமந்:1923/3,4
உற மகிழ் சத்தி சிவபாதம் ஆயுள் – திருமந்:1929/3
அழியா பிராணன் அதி பலம் சத்தி
ஒழியாத புத்தி தபம் செபம் மோனம் – திருமந்:1948/2,3
அனதான ஐயைந்தும் விந்துவின் சத்தி
தனதாம் விந்து தான்-நின்று போந்து – திருமந்:2187/2,3
ஆதி பரஞ்சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2190/1
தேசு திகழ் சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2191/1
சத்தி இராகத்தில் தான் நல் உயிர் ஆகி – திருமந்:2211/1
மல கலப்பாலே மறைந்தது சத்தி
மல கலப்பாலே மறைந்தது ஞானம் – திருமந்:2213/1,2
தான் உலகு உண்டு சதாசிவ மா சத்தி
மேனிகள் ஐந்தும் போய் விட்டு சிவம் ஆகி – திருமந்:2218/2,3
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி
ஐய சிவம் சித்தியாம் தோற்றம் அவ்வாறே – திருமந்:2238/3,4
கைகண்ட சத்தி சிவபாகத்தே காண – திருமந்:2239/3
சந்தத ஞான பரையும் தனு சத்தி
விந்துவின் மெய்ஞ்ஞானம் மேவும் பிரளயர் – திருமந்:2248/2,3
இருவினை ஒத்திட இன்னருள் சத்தி
மருவிட ஞானத்தில் ஆதனம் மன்னி – திருமந்:2262/1,2
குருவினை கொண்டு அருள் சத்தி முன் கூட்டி – திருமந்:2262/3
சத்தி பராபரம் சாந்தி-தனில் ஆன – திருமந்:2270/1
சத்தி பரானந்தம் தன்னில் சுடர் விந்து – திருமந்:2270/2
சத்திய மாயை தனு சத்தி ஐந்துடன் – திருமந்:2270/3
சத்தி பெறும் உயிர் தான் அங்கத்து ஆறுமே – திருமந்:2270/4
சார்வாம் பரசிவம் சத்தி பரநாதம் – திருமந்:2286/1
தொலையா அரன் அடி தோன்றும் அம் சத்தி
தொலையா இருள் ஒளி தோற்ற அணுவும் – திருமந்:2321/1,2
தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ் சத்தி
மான்றும் தெருண்டு உயிர் பெறும் மற்று அவை – திருமந்:2322/1,2
உயிரிச்சை ஊட்டி உழி தரும் சத்தி
உயிரிச்சை வாட்டி ஒழித்திடும் ஞானம் – திருமந்:2336/1,2
அருளான சத்தி அனல் வெம்மை போல – திருமந்:2341/1
சார்ந்தவர் சத்தி அருள் தன்மையாரே – திருமந்:2347/4
படைப்பு ஆதி ஆவது பரம்சிவம் சத்தி
இடைப்பால் உயிர்கட்கு அடைத்து இவை தூங்கல் – திருமந்:2415/1,2
ஆகிய சத்தி சிவபர மேல் ஐந்தால் – திருமந்:2416/2
மேவும் பரசிவம் மேல் சத்தி நாதமும் – திருமந்:2417/1
கால் அந்த சத்தி அருள் என்பர் காரணம் – திருமந்:2425/2
வெளி ஆய சத்தி அவன் வடிவாமே – திருமந்:2464/4
குருவாய் வரும் சத்தி கோன் உயிர் பன்மை – திருமந்:2481/3
சக முகமாம் சத்தி ஆதனம் ஆகும் – திருமந்:2654/2
துலங்கு ஒளி போல்வது தூங்கு அருள் சத்தி
விளங்கு ஒளி மூன்றே விரிசுடர் தோன்றி – திருமந்:2689/2,3
உகராதி தன் சத்தி உள் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2700/2
சிவன் சத்தி சீவன் செறு மல மாயை – திருமந்:2710/1
சிவன் சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர – திருமந்:2710/3
தான் அந்தம் இல்லா சதானந்த சத்தி மேல் – திருமந்:2724/1
உண்டு என்ற சத்தி சதாசிவத்து உச்சி மேல் – திருமந்:2732/2
தெண்டினில் சத்தி திரு அம்பலம் ஆக – திருமந்:2749/3
சத்தி வடிவு சகல ஆனந்தமும் – திருமந்:2769/1
சத்தி வடிவு சகளத்து எழும் திரண்டு – திருமந்:2769/3
மன்னும் சத்தி ஆதி மணி ஒளி மா சோபை – திருமந்:2827/1
சத்தி சிவன் பரஞானமும் சாற்றும்-கால் – திருமந்:2828/1
வைத்த சொரூபத்த சத்தி வரு குரு – திருமந்:2828/3
மேல்


சத்தி-தன் (1)

தாம் ஆன மந்திரம் சத்தி-தன் மூர்த்திகள் – திருமந்:1045/3
மேல்


சத்திக்கு (4)

கூறது செய்து கொடுத்தனன் சத்திக்கு
கூறது செய்து தரித்தனன் கோலமே – திருமந்:369/3,4
சத்திக்கு மேலே பராசத்தி-தன் உள்ளே – திருமந்:1768/1
தான் தரு ஞானம் தன் சத்திக்கு சாதனாம் – திருமந்:2322/3
சத்திக்கு வித்து தனது உபசாந்தமே – திருமந்:2506/4
மேல்


சத்திக்குள் (1)

திருவருள் சத்திக்குள் சித்தன் ஆனந்தன் – திருமந்:2790/3
மேல்


சத்திகள் (9)

இருந்தனர் சத்திகள் அறுபத்துநால்வர் – திருமந்:1371/1
காரணி சத்திகள் ஐம்பத்திரண்டு என – திருமந்:1389/1
எண் அமர் சத்திகள் நாற்பத்துநாலுடன் – திருமந்:1399/1
எண் அமர் சத்திகள் நாற்பத்துநால்வராம் – திருமந்:1399/2
பூசனை சத்திகள் எண்ணைவர் சூழவே – திருமந்:1404/1
கேடு_இலி சத்திகள் முப்பத்து அறுவரும் – திருமந்:1409/1
குவிந்தனர் சத்திகள் முப்பத்திருவர் – திருமந்:1415/1
வரும் அவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு – திருமந்:2391/2
சத்திகள் ஐந்தும் சிவபேதம் தான் ஐந்தும் – திருமந்:2737/1
மேல்


சத்திதான் (1)

சத்திதான் என்றும் சமைந்து உரு ஆகுமே – திருமந்:1772/4
மேல்


சத்திமான் (1)

சத்திமான் ஆக தழைத்த கொடியே – திருமந்:1039/4
மேல்


சத்திய (7)

சத்திய ஞான ஆனந்தத்தில் சார்தலே – திருமந்:332/4
சத்திய ஞானத்தால் தங்கும் தவங்களே – திருமந்:1659/4
சத்திய மாயை தனு சத்தி ஐந்துடன் – திருமந்:2270/3
தவமான சத்திய ஞான பொதுவில் – திருமந்:2538/3
சத்திய ஞானானந்தம் சார்ந்தனன் ஞானியே – திருமந்:2833/4
தவம் ஆன சத்திய ஞானானந்தத்தே – திருமந்:2834/3
சத்திய ஞான தனிப்பொருள் ஆனந்தம் – திருமந்:2860/1
மேல்


சத்தியம் (5)

சத்தியம் இன்றி தனி ஞானம் தான் இன்றி – திருமந்:231/1
சத்தியம் எண் சித்தி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:333/4
சத்தியம் ஈது சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:532/4
சத்தியம் சொன்னோம் சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:730/4
சாரும் பதம் இது சத்தியம் ஆமே – திருமந்:1233/4
மேல்


சத்தியமும் (1)

சத்தியமும் தவம் தான் அவன் ஆதலும் – திருமந்:228/1
மேல்


சத்தியாதி (4)

தணி முச்சொருபாதி சத்தியாதி சார – திருமந்:2482/3
சொருபத்தன் சத்தியாதி தோன்ற நின்றானே – திருமந்:2829/4
மருவிய சத்தியாதி நான்கு மதித்த – திருமந்:2843/3
கரை அற்ற சத்தியாதி காணில் அகார – திருமந்:2844/2
மேல்


சத்தியாம் (1)

எண்_இல் இதயம் இறை ஞான சத்தியாம்
விண்ணில் பரை சிரம் மிக்க சிகையாதி – திருமந்:1744/1,2
மேல்


சத்தியாய் (3)

தூரத்தில் சோதி தொடர்ந்து ஒரு சத்தியாய்
ஆர்வத்து நாதம் அணைந்து ஒரு விந்துவாய் – திருமந்:384/1,2
தரா சத்தியாய் நின்ற தன்மை உணராய் – திருமந்:1056/2
அத்தன் அருள் சத்தியாய் எங்கும் ஆமே – திருமந்:1430/4
மேல்


சத்தியார் (1)

சத்தியார் கோயில் இடம்வலம் சாதித்தான் – திருமந்:730/1
மேல்


சத்தியால் (5)

நாடி அடி வைத்து அருள் ஞான சத்தியால்
பாடல் உடலினில் பற்று அற நீக்கியே – திருமந்:1783/2,3
வீயம் அது ஆகிய விந்துவின் சத்தியால்
ஆய அகண்டமும் அண்டமும் பாரிப்ப – திருமந்:1928/1,2
சாற்றிய விந்து சயம் ஆகும் சத்தியால்
ஏற்றிய மூலத்து அழலை எழ மூட்டி – திருமந்:1962/1,2
கேவலம்-தன்னில் கிளர் விந்து சத்தியால்
ஆவயின் கேவலத்து அ சகலத்தையும் – திருமந்:2242/2,3
வாதி-தனை விட்டு இறை அருள் சத்தியால்
தீது இல் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும் – திருமந்:2712/2,3
மேல்


சத்தியாலே (2)

அடிவைத்த காய அருள் சத்தியாலே
அடிபெற்ற ஞானத்தன் ஆசற்றுளோனே – திருமந்:1698/3,4
கோ உணர்த்தும் சத்தியாலே குறிவைத்து – திருமந்:2389/1
மேல்


சத்தியில் (2)

சத்தியில் இச்சை தகுவோன் சற்சீடனே – திருமந்:1697/4
ஆனந்தம் ஆகும் அரன் அருள் சத்தியில்
தான் அந்தமாம் உயிர் தானே சமாதி செய் – திருமந்:2326/1,2
மேல்


சத்தியின் (6)

ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கலை நிலை – திருமந்:1732/1
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கதிர் எழ – திருமந்:1732/2
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே அமர்ந்த பின் – திருமந்:1732/3
எய்தினர் செய்யும் இரு மாயா சத்தியின்
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞான சத்தியின் – திருமந்:2338/1,2
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞான சத்தியின்
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞால சத்தியின் – திருமந்:2338/2,3
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞால சத்தியின்
எய்தினர் செய்யும் இறை அருள் தானே – திருமந்:2338/3,4
மேல்


சத்தியினோடு (1)

சத்தியினோடு சயம்புவும் நேர்படில் – திருமந்:1234/1
மேல்


சத்தியும் (19)

தண்ணிய மானை வளர்த்திடும் சத்தியும்
கண் இயல்பாக கலவி முழுதும் ஆய் – திருமந்:387/2,3
ஆணவ சத்தியும் ஆம் அதில் ஐவரும் – திருமந்:398/1
காணலும் ஆகும் சதாசிவ சத்தியும்
காணலும் ஆகும் கலந்துடன் வைத்ததே – திருமந்:769/3,4
இருந்தனள் சத்தியும் அ கலை சூழ – திருமந்:814/1
சூல தலையினில் தோற்றிடும் சத்தியும்
சூல தலையினில் சூழும் ஓங்காரத்தால் – திருமந்:926/1,2
சத்தியும் வித்தை தலை அவள் ஆமே – திருமந்:1059/4
சத்தியும் ஆனந்த சத்தியும் கொங்கே – திருமந்:1176/4
சத்தியும் ஆனந்த சத்தியும் கொங்கே – திருமந்:1176/4
சத்தியும் நானும் சயம்புவும் அல்லது – திருமந்:1230/1
சத்தியும் மந்திர சாதக போதமும் – திருமந்:1575/3
ஆதார சத்தியும் அந்த சிவனொடும் – திருமந்:1731/3
சத்தி சிவமுமாம் சிவன் சத்தியும் ஆகும் – திருமந்:1772/2
ஆகு நன் சத்தியும் ஆதார சோதனை – திருமந்:1898/3
நயப்புறு சத்தியும் நாதன் உலகாதி – திருமந்:2210/3
சத்தின் நிலையினில் தான் ஆன சத்தியும்
தற்பரையாய் நிற்கும் தான் ஆம் பரற்கு உடல் – திருமந்:2459/1,2
சத்தியும் மேலை சமாதியும் ஆயிடும் – திருமந்:2477/3
இடம் கொண்ட சத்தியும் எந்தை பிரானும் – திருமந்:2768/1
சிவம் ஆட சத்தியும் ஆட சகத்தில் – திருமந்:2791/1
தான் ஆன சத்தியும் தற்பரையாய் நிற்கும் – திருமந்:2803/1
மேல்


சத்தியுள் (5)

போகாத சத்தியுள் போந்து உடன் போந்தனர் – திருமந்:400/2
முத்தியுள் ஆனந்த சத்தியுள் மூழ்கினார் – திருமந்:1431/3
ஆகின்ற சத்தியுள் அ திசை பத்தே – திருமந்:1732/4
துன்புறு சத்தியுள் தோன்றி நின்று ஆடவே – திருமந்:2788/3
சத்தியுள் நின்றோர்க்கு தத்துவம் கூடலால் – திருமந்:2862/3
மேல்


சத்தியே (3)

சார்ந்தனர் ஏத்த இருந்தனள் சத்தியே – திருமந்:1198/4
சாயுச்சிய மனத்து ஆனந்த சத்தியே – திருமந்:1513/4
ஆதி நடம் ஆடல் ஆம் அருள் சத்தியே – திருமந்:2787/4
மேல்


சத்தியை (6)

சத்தியை வேண்டி சமயத்தோர் கள் உண்பர் – திருமந்:332/1
தக்க நல் சத்தியை தான் கூறு செய்ததே – திருமந்:368/4
ஆகும் சன வேத சத்தியை அன்புற – திருமந்:739/1
மகாரம் நடுவே வளைத்திடும் சத்தியை
ஒகாரம் வளைத்திட்டும் பிளந்து ஏற்றி – திருமந்:921/1,2
சாரித்து சத்தியை தாங்கள் கண்டாரே – திருமந்:1084/4
ஈனம் இல் ஞானத்தின் அருள் சத்தியை
ஊனமிலாள்-தன்னை ஊனிடை கண்டதே – திருமந்:2324/3,4
மேல்


சத்தியோடு (1)

நேயத்தே நின்றிடும் நின்மலன் சத்தியோடு
ஆய குடிலையுள் நாதம் அடைந்திட்டு – திருமந்:1812/1,2
மேல்


சத்தின் (1)

சத்தின் நிலையினில் தான் ஆன சத்தியும் – திருமந்:2459/1
மேல்


சத்து (5)

கரை அற்ற சோதி கலந்த சத்து ஆமே – திருமந்:134/4
மனத்தொடு சத்து மனம் செவி அன்ன – திருமந்:1972/1
மன்னிய சத்து அசத்து சத சத்துடன் – திருமந்:2227/3
சத்து அசத்து ஓட தனித்தனி பாசமும் – திருமந்:2245/2
இந்தியம் சத்து ஆதி விட வியன் ஆகும் – திருமந்:2443/2
மேல்


சத்துடன் (2)

சத்துடன் ஐங்கருமத்து இடும் தன்மையே – திருமந்:2062/4
மன்னிய சத்து அசத்து சத சத்துடன்
துன்னுவர் தத்தம் தொழிற்கு அளவு ஆகவே – திருமந்:2227/3,4
மேல்


சத்தும் (8)

சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கண்டு – திருமந்:1420/1
சத்தும் அசத்தும் தணந்த பராபரை – திருமந்:1430/2
சத்தும் அசத்தும் தணந்தவர் தான் ஆகி – திருமந்:1431/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் காட்டலால் – திருமந்:1573/3
சத்தும் அசத்தும் எவ்வாறு என தான் உன்னி – திருமந்:1697/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் காட்டி – திருமந்:2058/1
அசத்தொடு சத்தும் அசத்சத்து நீங்க – திருமந்:2065/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கூடி – திருமந்:2328/1
மேல்


சத்தே (1)

தால் தந்து பாசம் தணிக்கும் அவன் சத்தே – திருமந்:2049/4
மேல்


சத (2)

சாவதும் இல்லை சத கோடி ஊனே – திருமந்:803/4
மன்னிய சத்து அசத்து சத சத்துடன் – திருமந்:2227/3
மேல்


சதகோடி (1)

சாதலும் இல்லை சதகோடி ஆண்டினும் – திருமந்:1953/3
மேல்


சதசத்து (1)

தானே அறிவான் அறிவு சதசத்து என்று – திருமந்:2329/2
மேல்


சதசத்தும் (4)

சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கண்டு – திருமந்:1420/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் காட்டலால் – திருமந்:1573/3
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் காட்டி – திருமந்:2058/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கூடி – திருமந்:2328/1
மேல்


சதம் (2)

சாலவும் புல்லி சதம் என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:734/2
பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி – திருமந்:1090/3
மேல்


சதா (1)

தாது அற்ற நல்ல சதா சிவானந்தத்து – திருமந்:2792/3
மேல்


சதாசிவ (7)

நின்ற சதாசிவ நாயகி தன்னுடன் – திருமந்:684/1
இரண்டின் மேலே சதாசிவ நாயகி – திருமந்:696/1
காணலும் ஆகும் சதாசிவ சத்தியும் – திருமந்:769/3
வாறே சதாசிவ மாறு இலா ஆகமம் – திருமந்:894/1
நாடும் சதாசிவ நல் ஒளி முத்தே – திருமந்:1730/4
தான் உலகு உண்டு சதாசிவ மா சத்தி – திருமந்:2218/2
சத்தர் சதாசிவ தன்மையர் தாமே – திருமந்:2526/4
மேல்


சதாசிவத்து (1)

உண்டு என்ற சத்தி சதாசிவத்து உச்சி மேல் – திருமந்:2732/2
மேல்


சதாசிவநாயகி (2)

ஆமே சதாசிவநாயகி ஆனவள் – திருமந்:1350/1
கண்ட இ சத்தி சதாசிவநாயகி
கொண்ட முகம் ஐந்து கூறும் கரங்களும் – திருமந்:1402/2,3
மேல்


சதாசிவம் (22)

சிவம் ஆம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம்
உவமா மகேசர் உருத்திர தேவர் – திருமந்:62/1,2
சதாசிவம் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம் – திருமந்:76/1
நந்தி அருளாலே சதாசிவம் ஆயினேன் – திருமந்:92/2
பார சதாசிவம் பார் முதல் ஐந்துக்கும் – திருமந்:384/3
அளியார் சதாசிவம் ஆகி அமைவாள் – திருமந்:401/3
தம் முதல் ஆகும் சதாசிவம் தானே – திருமந்:983/4
ஏகமும் நல்கி இருக்கும் சதாசிவம்
ஆகமது அத்துவா ஆறும் சிவமே – திருமந்:1714/3,4
ஆய சதாசிவம் ஆகும் நல் சூக்குமம் – திருமந்:1718/2
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சதாசிவம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு திருக்கூத்தே – திருமந்:1726/3,4
சாதாரணம் ஆம் சதாசிவம் தானே – திருமந்:1731/4
சமயத்து எழுந்த சதாசிவம் தானே – திருமந்:1734/4
சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம்
சத்தி சிவம் மிக்க தாபரம் சங்கமம் – திருமந்:1737/1,2
சத்தி உருவம் அருவம் சதாசிவம்
சத்தி சிவதத்துவம் முப்பத்தாறே – திருமந்:1737/3,4
சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம்
சத்தி சிவம் ஆகும் தாபரம் தானே – திருமந்:1755/3,4
சத்தி நல் ஆன்மா சதாசிவம் தானே – திருமந்:1758/4
அலையா அருவுரு ஆகும் சதாசிவம்
நிலையான கீழ் நான்கு நீடுரு ஆகும் – திருமந்:1810/2,3
ஆதி பரஞ்சிவம் சத்தி சதாசிவம்
ஏதம் இல் ஈசன் நல் வித்தியா தத்துவம் – திருமந்:2190/1,2
தேசு திகழ் சிவம் சத்தி சதாசிவம்
ஈசன் நல் வித்தை இராகம் கலைகாலம் – திருமந்:2191/1,2
மேலாய விந்து சதாசிவம் மிக்கு ஓங்கி – திருமந்:2286/2
தத்துவம் ஆம் விந்து நாதம் சதாசிவம்
தத்துவம் ஆகும் சீவன்-தன் தற்பரம் – திருமந்:2396/2,3
அண்டங்கள் தத்துவம் ஆகி சதாசிவம்
தண்டினில் சாத்தவி சாம்பவி ஆதனம் – திருமந்:2771/1,2
தத்துவம் ஆட சதாசிவம் தான் ஆட – திருமந்:2789/1
மேல்


சதாசிவமாய் (1)

தன் மேனி-தானும் சதாசிவமாய் நிற்கும் – திருமந்:1750/2
மேல்


சதாசிவர் (1)

ஆகாயம் ஆதி சதாசிவர் ஆதி என் – திருமந்:400/1
மேல்


சதாசிவற்கு (2)

தனியுறு பூசை சதாசிவற்கு ஆமே – திருமந்:1854/4
ஆணவம் ஒன்றே சதாசிவற்கு ஆவதே – திருமந்:2183/4
மேல்


சதாசிவன் (14)

தான் ஒரு கூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:112/1
சவ் உண்டு சத்தி சதாசிவன் தானே – திருமந்:933/4
ஆம் அயன் மலரான் ஈசன் சதாசிவன்
தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம் – திருமந்:1208/1,2
தன்னை பரனை சதாசிவன் என்கின்ற – திருமந்:1432/1
உலகம் எடுத்த சதாசிவன் தானே – திருமந்:1713/4
தத்துவம் ஆகும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1738/4
கூறு-மின் நூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:1739/1
சத்தி உருவாம் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1745/4
தரு என நல்கும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1763/4
தானத்தின் உள்ளே சதாசிவன் ஆயிடும் – திருமந்:1895/1
மால் அங்கி ஈசன் பிரமன் சதாசிவன்
மேல் அஞ்சும் ஓடி விரவ வல்லார்கட்கு – திருமந்:2305/2,3
மேவும் செய் ஈசன் சதாசிவன் மிக்கு அப்பால் – திருமந்:2374/2
சிவம் ஆம் சதாசிவன் செய்து ஒன்றான் ஆனால் – திருமந்:2393/3
தற்பரம் அல்ல சதாசிவன் தான் அல்ல – திருமந்:2943/1
மேல்


சதாசிவன்-தன்னை (1)

மான சதாசிவன்-தன்னை ஆவாகித்து – திருமந்:1825/2
மேல்


சதாநந்தி (2)

சத்தியம் ஈது சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:532/4
சத்தியம் சொன்னோம் சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:730/4
மேல்


சதானந்த (1)

தான் அந்தம் இல்லா சதானந்த சத்தி மேல் – திருமந்:2724/1
மேல்


சதி (1)

சதி கொண்ட சாக்கி எரியின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/3
மேல்


சதிர்பெற (1)

சார்கின்ற சார்வுழி சாரார் சதிர்பெற
போகும் திரிபுரை புண்ணியத்தோரே – திருமந்:1077/3,4
மேல்


சதிரர் (1)

தானவர் சட்டர் சதிரர் இருவர்கள் – திருமந்:988/1
மேல்


சதிரி (1)

சத்தி சதிரி சகளி சடாதரி – திருமந்:1194/2
மேல்


சதுக்கென்று (1)

சதுக்கென்று வேறே சமைந்தாரை காண – திருமந்:2950/3
மேல்


சதுமுக (1)

கண்ட சதுமுக காரணன்-தன்னொடும் – திருமந்:389/3
மேல்


சதுமுகன் (2)

தான கமலத்து இருந்த சதுமுகன்
தான கரும் கடல் ஊழி தலைவனும் – திருமந்:377/1,2
வாழி சதுமுகன் வந்து வெளிப்படும் – திருமந்:380/2
மேல்


சதுர் (3)

ஆய்ந்து உணரார்களின் ஆன்மா சதுர் பல – திருமந்:1566/1
தானே தனை பெற வேண்டும் சதுர் பெற – திருமந்:2055/3
தம்மையும் தாம் அறியார்கள் சதுர் கெடும் – திருமந்:2744/2
மேல்


சதுர்களை (1)

சாத்திரம் ஓதும் சதுர்களை விட்டு நீர் – திருமந்:1631/1
மேல்


சதுர (1)

வண்ணான் ஒலிக்கும் சதுர பலகை மேல் – திருமந்:800/1
மேல்


சதுரத்தும் (2)

எ சதுரத்தும் இடம் பெற ஓடிட – திருமந்:1145/2
எ சதுரத்தும் இருந்தனள் தானே – திருமந்:1145/4
மேல்


சதுரர்க்கே (1)

சந்திக்க தற்பரம் ஆகும் சதுரர்க்கே – திருமந்:2647/4
மேல்


சதோமுகத்து (1)

சதோமுகத்து ஒண் மலர் கண்ணி பிரானும் – திருமந்:524/3
மேல்


சந்தத (1)

சந்தத ஞான பரையும் தனு சத்தி – திருமந்:2248/2
மேல்


சந்தவை (1)

சந்தவை முப்பது சார்வு பதினெட்டு – திருமந்:159/2
மேல்


சந்தன (1)

சரி வளை முன்கைச்சி சந்தன கொங்கை – திருமந்:831/3
மேல்


சந்தனம் (4)

சாங்கம் அது ஆகவே சந்தொடு சந்தனம்
தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில் – திருமந்:1004/1,2
ஆகின்ற சந்தனம் குங்குமம் கத்தூரி – திருமந்:1368/1
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம்
வானுறு மா மலர் இட்டு வணங்கினும் – திருமந்:1452/1,2
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம்
வானுறு மா மலர் இட்டு வணங்கினும் – திருமந்:1848/1,2
மேல்


சந்தி (4)

சந்தி என தக்க தாமரை வாள் முகத்து – திருமந்:27/1
சந்தி செய கண்டு எழுகின்ற அரிதானும் – திருமந்:354/1
சந்தி செய்யாநிற்பர் தாம் அறிகிலர் – திருமந்:958/3
சந்தி சமாதிகள் தாமே ஒழிந்தன – திருமந்:2947/2
மேல்


சந்திக்க (2)

ஏல எழுப்பி இவளுடன் சந்திக்க
பாலனும் ஆவான் பராநந்தி ஆணையே – திருமந்:590/3,4
சந்திக்க தற்பரம் ஆகும் சதுரர்க்கே – திருமந்:2647/4
மேல்


சந்திசெய்தானே (1)

தலையை அரிந்திட்டு சந்திசெய்தானே – திருமந்:340/4
மேல்


சந்திசெய்வார்க்கு (1)

சந்திசெய்வார்க்கு சடங்கு இல்லை தானே – திருமந்:978/4
மேல்


சந்திடும் (1)

சந்திடும் மா மொழி சற்குரு சன்மார்க்கம் – திருமந்:2670/2
மேல்


சந்தித்த (1)

தான் நந்தி சீர்மை உள் சந்தித்த சீர் வைத்த – திருமந்:1583/1
மேல்


சந்தித்து (3)

இன்புற நாடி இருவரும் சந்தித்து
துன்புறு பாசத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பின் – திருமந்:487/1,2
சந்தித்து இருக்கில் தரணி முழுது ஆளும் – திருமந்:806/2
சந்தித்து இருந்த இடம் பெரும் கண்ணியை – திருமந்:1770/3
மேல்


சந்தித்தே (1)

தானே தனித்து எம் பிரான்-தனை சந்தித்தே – திருமந்:140/4
மேல்


சந்திப்பது (1)

சந்திப்பது நந்தி தன் திருத்தாள் இணை – திருமந்:141/1
மேல்


சந்தியில் (4)

சந்தியில் ஆன சமாதியில் கூடிடும் – திருமந்:619/2
அண்ணாந்து பார்த்து ஐவர் கூடிய சந்தியில்
கண்ணாடி காணும் கருத்தது என்றானே – திருமந்:2223/3,4
மன சந்தியில் கண்ட மன் நனவு ஆகும் – திருமந்:2813/1
ஆறு தெருவில் அகப்பட்ட சந்தியில்
சாறு படுவன நான்கு பனை உள – திருமந்:2868/1,2
மேல்


சந்தியிலே (1)

சந்தியிலே கண்டு தான் ஆம் சக முகத்து – திருமந்:704/3
மேல்


சந்தியின் (1)

சோர்வுற்ற சக்கர வட்டத்துள் சந்தியின்
நேர் பெற்று இருந்திட நின்றது சக்கரம் – திருமந்:928/2,3
மேல்


சந்தியும் (2)

சந்தியும் ஓதி சடங்கு அறுப்போர்களே – திருமந்:224/4
அந்தியும் சந்தியும் ஆகுதி பண்ணுமே – திருமந்:234/4
மேல்


சந்திர (4)

ஒருபொழுது உன்னார் சந்திர பூவே – திருமந்:601/4
பல் மணி சந்திர கோடி திருமுடி – திருமந்:1083/1
சந்திர பூமி சடாதரி சாத்தவி – திருமந்:1138/3
சந்திர பூமிக்குள் தன் புருவத்திடை – திருமந்:2662/1
மேல்


சந்திரன் (16)

ஆதித்தன் சந்திரன் அங்கி எண் பாலர்கள் – திருமந்:410/1
ஆகின்ற சந்திரன் தன் ஒளியாய் அவன் – திருமந்:685/1
ஆகின்ற சந்திரன் தட்பமும் ஆயிடும் – திருமந்:685/2
ஆகின்ற சந்திரன் தன் கலை கூடிடில் – திருமந்:685/3
ஆகின்ற சந்திரன் தான் அவன் ஆமே – திருமந்:685/4
சந்திரன் சூரியன் தற்பரன் தாணுவில் – திருமந்:704/1
சந்திரன் தானும் தலைப்படும் தன்மையை – திருமந்:704/2
ஆகின்ற சந்திரன் சூரியன் அங்கியுள் – திருமந்:852/1
ஆறாதது ஆம் கலை ஆதித்தன் சந்திரன்
நாறா நலங்கினார் ஞாலம் அங்கு அவர் கொள – திருமந்:853/1,2
கதிரவன் சந்திரன் காலம் அளக்கும் – திருமந்:868/1
தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/2
கன்னி ஒளி என நின்ற இ சந்திரன்
மன்னி இருக்கின்ற மாளிகை செந்நிறம் – திருமந்:1168/1,2
தாரகை சந்திரன் நல் பகலோன் வர – திருமந்:1272/3
சந்திரன் சார்புற தண் அமுது ஆமே – திருமந்:1958/4
சந்திரன் சூரியன் தான் வரில் பூசனை – திருமந்:1989/1
சந்திரன் பாம்பொடும் சூடும் சடாதரன் – திருமந்:2963/1
மேல்


சந்திரனோடே (2)

சந்திரனோடே தலைப்படுமாயிடில் – திருமந்:961/2
சந்திரனோடே தலைப்படும் ஆயிடில் – திருமந்:1971/2
மேல்


சந்தினில் (1)

கால திசையில் கலக்கின்ற சந்தினில்
மேலை பிறையினில் நெற்றி நேர் நின்ற – திருமந்:627/2,3
மேல்


சந்தையில் (1)

சந்தையில் வைத்து சமாதி செய்வீரே – திருமந்:1201/4
மேல்


சந்தொடு (1)

சாங்கம் அது ஆகவே சந்தொடு சந்தனம் – திருமந்:1004/1
மேல்


சந்தோடம் (1)

தவம் செபம் சந்தோடம் ஆத்திகம் தானம் – திருமந்:557/1
மேல்


சந்நிதி (4)

சன்மார்க்க சற்குரு சந்நிதி பொய் வரின் – திருமந்:535/1
மேதகு சந்நிதி மேவு தரம் பூர்வம் – திருமந்:1922/3
தானே என நின்ற சற்குரு சந்நிதி
தானே என நின்ற தன்மை வெளிப்படில் – திருமந்:2055/1,2
உரனுறு சந்நிதி சேட்டிப்ப என்றும் – திருமந்:2391/3
மேல்


சந்நிதியில் (1)

சூரியன் சந்நிதியில் சுடுமாறு போல் – திருமந்:117/3
மேல்


சம்பந்த (1)

சம்பந்த கூத்தனை தற்பர கூத்தனை – திருமந்:2742/3
மேல்


சம்பந்தம் (1)

சைவம் சிவனுடன் சம்பந்தம் ஆவது – திருமந்:1512/1
மேல்


சம்புவுமாய் (1)

தானே உலகுக்கு சம்புவுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1978/3
மேல்


சமகலை (1)

தான் ஆன ஆறும் ஈரேழும் சமகலை
தான் ஆன விந்து சகமே பரம் எனும் – திருமந்:1174/2,3
மேல்


சமய (10)

தத்தம் சமய தகுதி நில்லாதாரை – திருமந்:247/1
மயக்கும் சமய மலம் மன்னு மூடர் – திருமந்:329/1
நின்று சமய நிராகாரம் நீங்கியே – திருமந்:1437/2
சமய மனு முறை தானே விசேடம் – திருமந்:1508/2
சமய அபிடேகம் தான் ஆம் சமாதியே – திருமந்:1508/4
ஆறு சமய பொருளும் அவன் அலன் – திருமந்:1533/2
துன்ஞானத்தோர் சமய துரிசு உள்ளோர் – திருமந்:1669/3
வரு சமய புற மாயை மா மாயை – திருமந்:2385/3
அளியார் சிவகாமி ஆகும் சமய
களியார் பரமும் கருத்துறை அந்த – திருமந்:2726/2,3
கூறு சமய குருபரன் நான் என்றும் – திருமந்:2758/2
மேல்


சமயங்கள் (4)

ஆறெழுத்தாவது ஆறு சமயங்கள்
ஆறுக்கு நாலே இருபத்துநாலு என்பர் – திருமந்:994/1,2
அவம் அல்லது இல்லை அறு சமயங்கள்
தவம் வல்ல நந்தி தாள் சார்ந்து உய்யும் நீரே – திருமந்:1534/3,4
கூறு சமயங்கள் கொண்ட நெறி நில்லா – திருமந்:1537/3
சாதகம் ஆகும் சமயங்கள் நூற்றெட்டு – திருமந்:2753/2
மேல்


சமயங்களும் (1)

ஆயத்துள் நின்ற அறு சமயங்களும்
காயத்துள் நின்ற கடவுளை காண்கிலா – திருமந்:1530/1,2
மேல்


சமயத்து (5)

சமயத்து மூலம் தனை தேறல் மூன்றாம் – திருமந்:1508/3
சமயத்து எழுந்த அவத்தை ஈரைந்து உள – திருமந்:1734/1
சமயத்து எழுந்த இராசி ஈராறு உள – திருமந்:1734/2
சமயத்து எழுந்த சரீரம் ஆறெட்டு உள – திருமந்:1734/3
சமயத்து எழுந்த சதாசிவம் தானே – திருமந்:1734/4
மேல்


சமயத்துள் (2)

மா மலமும் சமயத்துள் மயலுறும் – திருமந்:326/2
நீங்கா சமயத்துள் நின்று ஒழிந்தார்களே – திருமந்:1556/4
மேல்


சமயத்தோர் (2)

சத்தியை வேண்டி சமயத்தோர் கள் உண்பர் – திருமந்:332/1
அஞ்ச சமயத்தோர் வேந்தன் அருந்தண்டம் – திருமந்:1684/2
மேல்


சமயம் (5)

சமயம் கிரியையில் தன் மனம் கோயில் – திருமந்:1508/1
நூறு சமயம் உளவா நுவலும்-கால் – திருமந்:1537/1
ஆறு சமயம் அ ஆறு உட்படுவன – திருமந்:1537/2
ஆன சமயம் அது இது நன்று எனும் – திருமந்:1545/1
தாபதர் சத்தர் சமயம் சராசரம் – திருமந்:2731/3
மேல்


சமயமும் (4)

ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்று அன்று – திருமந்:1467/2
குருவும் சிவனும் சமயமும் கூடார் – திருமந்:1489/2
ஆறு சமயமும் கண்டவர் கண்டிலர் – திருமந்:1533/1
அண்ணலை நாடிய ஆறு சமயமும்
விண்ணவர் ஆக மிகவும் விரும்பி ஏம் – திருமந்:1535/1,2
மேல்


சமயமே (4)

யோக சமயமே யோகம் பல உன்னல் – திருமந்:1466/1
ஞான சமயமே நாடும் தனை காண்டல் – திருமந்:1476/1
அ திசைக்கு உள்ளே அமர்ந்த சமயமே – திருமந்:1733/4
கானிக்கு முத்திரை கண்ட சமயமே – திருமந்:1900/4
மேல்


சமயாதிக்கு (1)

ஆமாறு உரைக்கும் அறு சமயாதிக்கு
போமாறு தான் இல்லை புண்ணியம் அல்லது அங்கு – திருமந்:1561/1,2
மேல்


சமன் (1)

ஒத்த மன கொல்லை உள்ளே சமன் கட்டி – திருமந்:2890/1
மேல்


சமாதி (22)

துரிய சமாதி ஆம் தூய் மறையோர்க்கே – திருமந்:232/4
செய்த இயம நியமம் சமாதி சென்று – திருமந்:550/1
சய மிகு தாரணை தியானம் சமாதி
அயமுறும் அட்டாங்கம் ஆவது ஆமே – திருமந்:552/3,4
சமாதி செய்வார்க்கு தகும் பல யோகம் – திருமந்:631/1
சமாதி தான் இல்லை தான் அவன் ஆகில் – திருமந்:631/3
உந்தி சமாதி உடை ஒளியோகியே – திருமந்:704/4
தெண்ணீர் சமாதி அமர்ந்து தீரா நலம் – திருமந்:882/3
மாது சமாதி மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1114/3
மாது சமாதி மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1120/3
சந்தையில் வைத்து சமாதி செய்வீரே – திருமந்:1201/4
சமாதி செய்வார்கட்கு தான் முதல் ஆகி – திருமந்:1202/1
யோக சமாதி உகந்தவர் சித்தரே – திருமந்:1490/4
தவம் வேண்டா ஞான சமாதி கைகூடில் – திருமந்:1632/2
சாதலும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால் – திருமந்:1633/3
சத்தமும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால் – திருமந்:1634/2
தான் இவை ஒக்கும் சமாதி கைகூடாது – திருமந்:1903/1
சித்த சுகத்தை தீண்டா சமாதி செய் – திருமந்:2311/3
தான் அவன் ஆகும் சமாதி கைகூடினால் – திருமந்:2320/1
தான் அந்தமாம் உயிர் தானே சமாதி செய் – திருமந்:2326/2
தான் அவன் ஆகும் சமாதி தலைப்படில் – திருமந்:2381/1
சமாதி துரியம் தமது ஆகம் ஆகவே – திருமந்:2713/3
நமாதி சமாதி சிவம் ஆதல் எண்ணவே – திருமந்:2713/4
மேல்


சமாதிகள் (2)

சமாதிகள் வேண்டாம் இறையுடன் ஏகில் – திருமந்:631/2
சந்தி சமாதிகள் தாமே ஒழிந்தன – திருமந்:2947/2
மேல்


சமாதியர் (1)

சார்ந்தவர் சாரணர் சித்தர் சமாதியர்
சார்ந்தவர் மெய்ஞ்ஞான தத்துவ சாத்தியர் – திருமந்:2347/1,2
மேல்


சமாதியாம் (1)

சென்றார்-தம் சித்தம் மோன சமாதியாம்
மன்று ஏயும் அங்கே மறைப்பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2936/2,3
மேல்


சமாதியில் (4)

சித்தம் உருக்கி சிவம் ஆம் சமாதியில்
ஒத்த சிவானந்தத்து ஓவாத தேறலை – திருமந்:325/1,2
சந்தியில் ஆன சமாதியில் கூடிடும் – திருமந்:619/2
சமாதியில் எட்டெட்டு சித்தியும் எய்துமே – திருமந்:631/4
ஊடும் சமாதியில் உற்று படர் சிவன் – திருமந்:2376/2
மேல்


சமாதியிலே (1)

தன் நெறி சென்று சமாதியிலே நின்-மின் – திருமந்:551/2
மேல்


சமாதியின் (4)

நண்ணீர் சமாதியின் நாடி நீரால் நலம் – திருமந்:336/3
யோக சமாதியின் உள்ளே அகல் இடம் – திருமந்:1490/1
யோக சமாதியின் உள்ளே உளர் ஒளி – திருமந்:1490/2
யோக சமாதியின் உள்ளே உள சத்தி – திருமந்:1490/3
மேல்


சமாதியும் (1)

சத்தியும் மேலை சமாதியும் ஆயிடும் – திருமந்:2477/3
மேல்


சமாதியுள் (1)

தான் அற மோன சமாதியுள் தங்கியே – திருமந்:1906/2
மேல்


சமாதியே (5)

தற்பரம் ஆக தகும் தண் சமாதியே – திருமந்:628/4
தாரியல் தற்பரம் சேர்தல் சமாதியே – திருமந்:639/4
சமய அபிடேகம் தான் ஆம் சமாதியே – திருமந்:1508/4
ஒக்கும் அது உன்மனி ஓது உள் சமாதியே – திருமந்:2487/4
சகத்துள் ஆகாசம் தானம் சமாதியே – திருமந்:2812/4
மேல்


சமாதியோர் (1)

சேர்ந்த வெண் யோகத்தர் சித்தர் சமாதியோர்
ஆய்ந்த கிரியையோர் அருச்சனை தப்பாதோர் – திருமந்:1447/2,3
மேல்


சமாது (4)

சமாது இயம் ஆதியில் தான் செல்லக்கூடும் – திருமந்:618/1
சமாது இயம் ஆதியில் தான் எட்டு சித்தி – திருமந்:618/2
சமாது இயம் ஆதியில் தங்கினோர்க்கு அன்றே – திருமந்:618/3
சமாது இயம் ஆதி தலைப்படும் தானே – திருமந்:618/4
மேல்


சமைக்க (2)

சமைக்க வல்லானை சயம்பு என்று ஏத்தி – திருமந்:365/1
தச்சும் அவனே சமைக்க வல்லானே – திருமந்:442/4
மேல்


சமைத்து (1)

தத்துவ பேதம் சமைத்து கருவியும் – திருமந்:2211/3
மேல்


சமைதரு (1)

சன்மார்க்கம் ஆக சமைதரு மார்க்கமும் – திருமந்:1229/1
மேல்


சமைந்த (4)

சாதனம் ஆக சமைந்த குரு என்று – திருமந்:1041/2
தற்பொருள் ஆக சமைந்த அமுதேஸ்வரி – திருமந்:1354/3
தாள் அதன் உள்ளே சமைந்த அமுதேஸ்வரி – திருமந்:1355/1
தச்சிது ஆக சமைந்த இ மந்திரம் – திருமந்:1369/3
மேல்


சமைந்தது (2)

தாரகை ஆக சமைந்தது சக்கரம் – திருமந்:1272/1
உச்சிக்கு முன்னே உழவு சமைந்தது
அச்சம் கெட்டு அ செய் அறுத்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:1886/2,3
மேல்


சமைந்தவர் (1)

தலைப்பறி ஆக சமைந்தவர் தானே – திருமந்:1363/4
மேல்


சமைந்தாரை (1)

சதுக்கென்று வேறே சமைந்தாரை காண – திருமந்:2950/3
மேல்


சமைந்து (3)

சத்திதான் என்றும் சமைந்து உரு ஆகுமே – திருமந்:1772/4
ஆயது நான் ஆனேன் என்ன சமைந்து அற – திருமந்:2577/2
சமைந்து ஒழிந்தேன் தடுமாற்றம் ஒன்று இல்லை – திருமந்:2993/2
மேல்


சமைய (5)

சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:881/3
சமைய நிருவாணம் கலா சுத்தி ஆகும் – திருமந்:1450/3
சமைய மலசுத்தி தன்செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1845/1
சமைய நிர்வாணம் கலாசுத்தி ஆகும் – திருமந்:1845/3
சமைய சுவடும் தனையறியாமல் – திருமந்:2838/1
மேல்


சமையங்கள் (2)

சமையங்கள் பெற்றனர் சாத்திரம் ஓதி – திருமந்:1550/2
சமையங்கள் ஆறும் தன் தாள் இணை நாட – திருமந்:1557/3
மேல்


சமையம் (1)

சமையம் பல சுத்தி தன் செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1450/1
மேல்


சய (1)

சய மிகு தாரணை தியானம் சமாதி – திருமந்:552/3
மேல்


சயம் (3)

தந்து உணர்வோர்க்கு சயம் ஆகும் விந்துவே – திருமந்:1957/4
சாற்றிய விந்து சயம் ஆகும் சத்தியால் – திருமந்:1962/1
சென்று பராசத்தி விந்து சயம் தன்னை – திருமந்:1967/3
மேல்


சயம்பு (3)

தான் ஒரு காலம் சயம்பு என்று ஏத்தினும் – திருமந்:275/1
சமைக்க வல்லானை சயம்பு என்று ஏத்தி – திருமந்:365/1
சாத்தியும் வைத்தும் சயம்பு என்று ஏத்தியும் – திருமந்:1841/1
மேல்


சயம்புவும் (2)

சத்தியும் நானும் சயம்புவும் அல்லது – திருமந்:1230/1
சத்தியினோடு சயம்புவும் நேர்படில் – திருமந்:1234/1
மேல்


சயமே (1)

உன்னின் முடிந்த ஒரு பூத சயமே – திருமந்:2151/4
மேல்


சயனத்தை (1)

சத்தி அறுகோணம் சயனத்தை உற்றிடும் – திருமந்:1745/2
மேல்


சயிலம் (1)

சயிலம் அது ஆகும் சராசரம் போல – திருமந்:1511/2
மேல்


சயிலலோகத்தினை (1)

சயிலலோகத்தினை சார்ந்த பொழுதே – திருமந்:1511/1
மேல்


சரக்கு (1)

காய பை ஒன்று சரக்கு பல உள – திருமந்:2122/1
மேல்


சரண் (2)

ஒத்து திருவடி நீழல் சரண் என – திருமந்:1451/3
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று – திருமந்:2707/2
மேல்


சராசரத்து (1)

தற்பரன் கற்பனை ஆகும் சராசரத்து
அற்றமும் நல்கி அடியேன் சிரத்தினில் – திருமந்:89/2,3
மேல்


சராசரம் (14)

சாற்றிய வேதம் சராசரம் ஐம்பூதம் – திருமந்:1098/1
வருக்கம் சராசரம் ஆகும் உலகம் – திருமந்:1470/2
சயிலம் அது ஆகும் சராசரம் போல – திருமந்:1511/2
தத்துவமாவது அருவம் சராசரம்
தத்துவமாவது உருவம் சுகோதயம் – திருமந்:1738/1,2
கொண்ட சராசரம் முற்றும் குணங்களும் – திருமந்:1871/2
தணிவு அற நின்றான் சராசரம் தானே – திருமந்:2010/4
அறிவில் சராசரம் அண்டத்து அளவே – திருமந்:2189/4
தவிர் ஒன்று இலாத சராசரம் தானே – திருமந்:2589/4
ஓங்காரத்துள்ளே உதித்த சராசரம்
ஓங்காரா தீதத்து உயிர் மூன்றும் உற்றன – திருமந்:2677/2,3
அருக்கம் சராசரம் ஆகும் உலகில் – திருமந்:2678/2
ஆனந்தம் ஆக அகில சராசரம்
ஆனந்தம் ஆனந்த கூத்து உகந்தானுக்கே – திருமந்:2725/3,4
தாபதர் சத்தர் சமயம் சராசரம்
யாவையும் ஆடிடும் எம் இறை ஆடவே – திருமந்:2731/3,4
அம்பலம் ஆவது அகில சராசரம்
அம்பலம் ஆவது ஆதி பிரான் அடி – திருமந்:2775/1,2
வைத்த சராசரம் ஆட மறை ஆட – திருமந்:2789/3
மேல்


சராசரமாய் (1)

மெய்யாம் சராசரமாய் வெளி தன்னுள் புக்கு – திருமந்:2235/3
மேல்


சராசரமாய (1)

அருளே சராசரமாய அகிலம் – திருமந்:1806/2
மேல்


சரி (5)

சரி வளை முன்கைச்சி சந்தன கொங்கை – திருமந்:831/3
தண் மதி பானு சரி பூமியே சென்று – திருமந்:875/1
சரி ஆதி நான்கும் தரு ஞானம் நான்கும் – திருமந்:1449/1
சாலோகம் ஆதி சரி ஆதியில் பெறும் – திருமந்:1507/1
உள்ள சரி ஆதி ஒட்டியே மீட்டு என்பால் – திருமந்:2977/1
மேல்


சரிக்கின்ற (1)

சசி சரிக்கின்ற அளவும் துயிலாமல் – திருமந்:873/3
மேல்


சரிதை (2)

கூறு ஆகும் ஞானி சரிதை குறிக்கிலே – திருமந்:1434/4
பத்தர் சரிதை படுவோர் கிரியையோர் – திருமந்:1446/1
மேல்


சரிந்து (1)

நடுவு நில்லாது இ உலகம் சரிந்து
கெடுகின்றது எம் பெருமான் என்ன ஈசன் – திருமந்:337/1,2
மேல்


சரிப்பின் (1)

சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/4
மேல்


சரியை (7)

அணைவாம் சரியை கிரியையினார்க்கே – திருமந்:1423/4
நேர்ந்திடும் மூல சரியை நெறி இது என்று – திருமந்:1443/1
பத்தன் கிரியை சரியை பயில்வுற்று – திருமந்:1455/1
ஆக தகு கிரி ஆதி சரியை ஆம் – திருமந்:1465/2
தாகத்தை விட்ட சரியை ஒன்றாம் ஒன்றுள் – திருமந்:1465/3
தான் இ குலத்தோர் சரியை கிரியையே – திருமந்:1473/4
திரு மன்னும் சற்புத்திர மார்க்க சரியை
உரு மன்னி வாழும் உலகத்தீர் கேண்-மின் – திருமந்:1501/1,2
மேல்


சரியையால் (1)

சாலோகம் சாமீபம் தங்கும் சரியையால்
மாலோகம் சேரில் வழி ஆகும் சாரூபம் – திருமந்:1507/2,3
மேல்


சரியையோடு (1)

அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்த சரியையோடு
அ திசைக்கு உள்ளே அமர்ந்த சமயமே – திருமந்:1733/3,4
மேல்


சரியையோர் (1)

நேர்ந்த சரியையோர் நீள் நிலத்தோரே – திருமந்:1447/4
மேல்


சரீரத்திடை (1)

தங்கார் சிவனடியார் சரீரத்திடை
பொங்கார் புவனத்தும் புண்ணியலோகத்தும் – திருமந்:1890/2,3
மேல்


சரீரம் (2)

தான் கண்ட வாயு சரீரம் முழுதொடும் – திருமந்:738/2
சமயத்து எழுந்த சரீரம் ஆறெட்டு உள – திருமந்:1734/3
மேல்


சரீரமும் (1)

உயிரும் சரீரமும் ஒண் பொருள் ஆன – திருமந்:1779/1
மேல்


சரேலென (1)

சங்கு ஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலென
பொங்கார் குழலியும் போற்றி என்றாளே – திருமந்:2356/3,4
மேல்


சரை (1)

மரணம் சரை விடல் வண் பர காயம் – திருமந்:706/1
மேல்


சல (1)

துன்று சல மலர் தூவி தொழுதிடில் – திருமந்:1840/3
மேல்


சலந்தரன் (1)

பொங்கும் சலந்தரன் போர்செய்ய நீர்மையின் – திருமந்:342/3
மேல்


சலநதி (1)

தாயம் புணர்க்கும் சலநதி அமலனை – திருமந்:1249/2
மேல்


சலம் (5)

தான் ஒரு கூறு சலம் அயன் ஆமே – திருமந்:112/4
மாதா உதரம் சலம் மிகில் மூங்கை ஆம் – திருமந்:481/2
தரணி சலம் கனல் கால் தக்க வானம் – திருமந்:859/1
தகை இல்லை தானும் சலம் அது ஆமே – திருமந்:1304/4
கன்றிய செம்பு கனல் இரதம் சலம்
வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் – திருமந்:1720/2,3
மேல்


சலமுற்று (2)

சத்தி நாற்கோணம் சலமுற்று நின்றிடும் – திருமந்:1745/1
சத்தி நல்வட்டம் சலமுற்று இருந்திடும் – திருமந்:1745/3
மேல்


சலவியன் (1)

சாலும் அ ஈசன் சலவியன் ஆகிலும் – திருமந்:182/3
மேல்


சலிப்பு (1)

சற்று இடம் இல்லை சலிப்பு அற நின்றிடே – திருமந்:1357/4
மேல்


சவ் (5)

அவ் உண்டு சவ் உண்டு அனைத்தும் அங்கு உள்ளது – திருமந்:933/1
சவ் உண்டு சத்தி சதாசிவன் தானே – திருமந்:933/4
அவ்வொடு சவ் என்றது அரன் உற்ற மந்திரம் – திருமந்:957/1
அவ்வொடு சவ் என்றது ஆரும் அறிகிலர் – திருமந்:957/2
அவ்வொடு சவ் என்றது ஆரும் அறிந்த பின் – திருமந்:957/3
மேல்


சவ்வினம் (1)

சவ்வினம் மூன்றும் தழைத்திடும் தண்டதாம் – திருமந்:1269/3
மேல்


சவ்வும் (1)

அவ்வொடு சவ்வும் அனாதியும் ஆமே – திருமந்:957/4
மேல்


சவாது (2)

பூசனை சாந்து சவாது புழுகு நெய் – திருமந்:1295/3
போகின்ற சாந்து சவாது புழுகு நெய் – திருமந்:1368/2
மேல்


சவை (2)

சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:106/4
சவை முதல் சங்கரன் தன் பெயர் தானே – திருமந்:990/4
மேல்


சற்குணம் (1)

சற்குணம் வாய்மை தயா விவேகம் தண்மை – திருமந்:1703/1
மேல்


சற்குரு (7)

சன்மார்க்க சற்குரு சந்நிதி பொய் வரின் – திருமந்:535/1
ஆசற்ற சற்குரு அம்பலம் ஆமே – திருமந்:1574/4
சற்குரு பாதமே சாயை போல் நீங்காமே – திருமந்:1703/2
தாள் தந்து அளிக்கும் தலைவனே சற்குரு
தாள் தந்து தன்னை அறிய தர வல்லோன் – திருமந்:2049/1,2
ஆசு அற்ற சற்குரு ஆவோர் அறிவு அற்று – திருமந்:2052/3
தானே என நின்ற சற்குரு சந்நிதி – திருமந்:2055/1
சந்திடும் மா மொழி சற்குரு சன்மார்க்கம் – திருமந்:2670/2
மேல்


சற்குரு-பால் (1)

பஞ்சமும் ஆம் புவி சற்குரு-பால் முன்னி – திருமந்:2118/1
மேல்


சற்சீடன் (2)

சாத்த வல்லான் அவன் சற்சீடன் ஆமே – திருமந்:1696/4
தாழ்க்கும் தலையினோன் சற்சீடன் ஆமே – திருமந்:1702/4
மேல்


சற்சீடனே (2)

சத்தியில் இச்சை தகுவோன் சற்சீடனே – திருமந்:1697/4
அற்புதமே தோன்றல் ஆகும் சற்சீடனே – திருமந்:1703/4
மேல்


சற்பாத்திரத்தை (1)

தலைவனுமாய் நின்ற சற்பாத்திரத்தை
தலைவனுமாய் நின்ற தாது அவிழ் ஞான – திருமந்:897/2,3
மேல்


சற்புத்திர (1)

திரு மன்னும் சற்புத்திர மார்க்க சரியை – திருமந்:1501/1
மேல்


சற்புத்திரமார்க்கம் (2)

மேவிய சற்புத்திரமார்க்கம் மெய்த்தொழில் – திருமந்:1495/1
ஆசு அற்ற சற்புத்திரமார்க்கம் ஆகுமே – திருமந்:1496/4
மேல்


சற்று (1)

சற்று இடம் இல்லை சலிப்பு அற நின்றிடே – திருமந்:1357/4
மேல்


சன் (1)

சன் மார்க்கத்தார்க்கும் இடத்தொடு தெய்வமும் – திருமந்:1482/2
மேல்


சன்மார்க்க (7)

சன்மார்க்க சற்குரு சந்நிதி பொய் வரின் – திருமந்:535/1
பட்டது சித்தாந்த சன்மார்க்க பாதமே – திருமந்:986/4
சன்மார்க்க தேவியும் சத்தி என்பாளே – திருமந்:1229/4
சன்மார்க்க சாதனம் ஆம் சுத்த சைவர்க்கே – திருமந்:1427/4
சன்மார்க்க சாதனம் தான் ஞான ஞேயமாம் – திருமந்:1483/1
தேவியோடு ஒன்றல் சன்மார்க்க தெளிவு அதே – திருமந்:1495/4
பின்னது சன்முத்தி சன்மார்க்க பேரொளி – திருமந்:2331/3
மேல்


சன்மார்க்கத்தார்க்கு (2)

சன்மார்க்கத்தார்க்கு முகத்தொடு பீடமும் – திருமந்:1482/1
சன்மார்க்கத்தார்க்கு வருக்கம் தெரிசனம் – திருமந்:1482/3
மேல்


சன்மார்க்கத்தின் (1)

வந்த மடம் ஏழு மன்னும் சன்மார்க்கத்தின்
முந்தி உதிக்கின்ற மூலன் மடம் வரை – திருமந்:101/1,2
மேல்


சன்மார்க்கத்து (1)

நலமும் சன்மார்க்கத்து உபதேசம் தானே – திருமந்:2679/4
மேல்


சன்மார்க்கத்தோரே (1)

தன்னொடும் கண்டவர் சன்மார்க்கத்தோரே – திருமந்:1485/4
மேல்


சன்மார்க்கம் (12)

தன் நெறி ஆவது சன்மார்க்கம் ஆமே – திருமந்:1228/4
சன்மார்க்கம் ஆக சமைதரு மார்க்கமும் – திருமந்:1229/1
தெய்வ சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய – திருமந்:1478/3
தரு முத்தி சார்பு ஊட்டும் சன்மார்க்கம் தானே – திருமந்:1479/4
சன்மார்க்கம் தான் அவன் ஆகும் சன்மார்க்கமே – திருமந்:1483/4
சன்மார்க்கம் எய்த வரும் அரும் சீடர்க்கு – திருமந்:1484/1
மார்க்கம் சன்மார்க்கம் எனும் நெறி வைகாதோர் – திருமந்:1487/3
சன்மார்க்கம் தானே சகமார்க்கம் ஆனது – திருமந்:1488/1
தங்கும் சன்மார்க்கம் தனில் அன்றி கைகூடா – திருமந்:1510/2
தெய்வ சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய – திருமந்:1567/3
சந்திடும் மா மொழி சற்குரு சன்மார்க்கம்
இந்த ரேகை இலாடத்தின் மூலத்தே – திருமந்:2670/2,3
ஏழினில் சன்மார்க்கம் எங்கள் பரஞ்சோதி – திருமந்:2783/3
மேல்


சன்மார்க்கமாம் (2)

சாற்றும் சன்மார்க்கமாம் தற்சிவ தத்துவம் – திருமந்:1477/1
மார்க்கம் சன்மார்க்கமாம் சித்த யோகமே – திருமந்:1487/4
மேல்


சன்மார்க்கமே (5)

சத்தம் கடந்தவர் பெற்ற சன்மார்க்கமே – திருமந்:1468/4
தான் அவனாயுறல் ஆன சன்மார்க்கமே – திருமந்:1481/4
சன்மார்க்கம் தான் அவன் ஆகும் சன்மார்க்கமே – திருமந்:1483/4
அசைவானது இல்லாமை ஆன சன்மார்க்கமே – திருமந்:1486/4
மார்க்கம் சன்மார்க்கமே அன்றி மற்று ஒன்று இல்லை – திருமந்:1487/2
மேல்


சன்மார்க்கி (1)

அறிவுக்கு அறிவிப்போன் சன்மார்க்கி ஆமே – திருமந்:1701/4
மேல்


சன்மார்க்கிகட்கு (1)

சோடச மார்க்கமும் சொல்லும் சன்மார்க்கிகட்கு
ஆடிய ஈறாறின் அந்தமும் ஈரேழில் – திருமந்:2680/1,2
மேல்


சன்மார்க்கிகள் (1)

மார்க்கம் சன்மார்க்கிகள் கிட்ட வகுப்பது – திருமந்:1487/1
மேல்


சன்முத்தி (1)

பின்னது சன்முத்தி சன்மார்க்க பேரொளி – திருமந்:2331/3
மேல்


சன (1)

ஆகும் சன வேத சத்தியை அன்புற – திருமந்:739/1
மேல்


சனி (2)

செவ்வாய் வியாழன் சனி ஞாயிறு என்னும் – திருமந்:792/1
நேர் ஒத்த திங்கள் சனி கிழக்கே ஆகும் – திருமந்:797/2
மேல்


சனிக்கும் (1)

வெம் கதிருக்கும் சனிக்கும் இடைநின்ற – திருமந்:836/1

மேல்