சௌ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சௌ 2

சௌ (2)

நவாக்கரி அ கிலீ சௌ முதல் ஈறே – திருமந்:1319/4
சௌ முதல் ஔவொடு ஹௌவுடனாம் கிரீம் – திருமந்:1320/1

மேல்