சொ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொங்கு 1
சொத்திரம் 1
சொப்பனம் 1
சொரிந்திடும் 1
சொரியினும் 1
சொரியுமே 1
சொருகி 1
சொருகிக்கிடக்கும் 2
சொருகிடன் 1
சொருபத்தன் 1
சொருபம் 1
சொருபானந்தத்து 2
சொருபோதயத்துற்று 1
சொரூப 3
சொரூபங்கள் 3
சொரூபத்த 1
சொரூபத்தது 1
சொரூபத்தன் 1
சொரூபத்தில் 1
சொரூபத்து 2
சொரூபத்துள் 2
சொரூபம் 7
சொரூபமா 1
சொரூபமாய் 1
சொரூபமே 2
சொரூபன் 1
சொரூபி-தன் 1
சொல் 39
சொல்நிலை 1
சொல்போந்து 1
சொல்ல 17
சொல்லகில்லேன் 2
சொல்லகிலேனே 1
சொல்லது 2
சொல்லலும் 6
சொல்லவும் 2
சொல்லவே 1
சொல்லற்றவர்களே 1
சொல்லறும் 1
சொல்லா 2
சொல்லார்ந்த 1
சொல்லி 4
சொல்லிடில் 8
சொல்லிடின் 3
சொல்லிடு 1
சொல்லிடும் 2
சொல்லிய 6
சொல்லில் 6
சொல்லின் 2
சொல்லினும் 2
சொல்லீர் 1
சொல்லு 1
சொல்லு-மின் 1
சொல்லுகேன் 1
சொல்லும் 12
சொல்லும்-கால் 1
சொல்லுமே 3
சொல்லுவர் 1
சொல்லுவான் 1
சொல்லே 2
சொல்லொடு 1
சொல்வது 1
சொல்வதே 1
சொலிதையன் 1
சொலின் 1
சொற்பதம் 2
சொற்பால் 1
சொற்புறு 1
சொற்றோம் 1
சொறியினும் 1
சொன்மார்க்கம் 1
சொன்ன 6
சொன்னமுமாம் 1
சொன்னவாறே 1
சொன்னால் 1
சொன்னான் 1
சொன்னோம் 4

சொங்கு (1)

சொங்கு இல்லை ஆக சுவத்திகம் என மிக – திருமந்:558/3
மேல்


சொத்திரம் (1)

சொத்திரம் வீரம் சுகாதனம் ஓர் ஏழு – திருமந்:563/2
மேல்


சொப்பனம் (1)

சாக்கிர சொப்பனம் தன்னிடை மா மாயை – திருமந்:2167/2
மேல்


சொரிந்திடும் (1)

மீது சொரிந்திடும் வெண்ணீறும் சுண்ணமும் – திருமந்:1921/1
மேல்


சொரியினும் (1)

குட்டி பசுக்கள் குட பால் சொரியினும்
பட்டி பசுவே பனவற்கு வாய்த்ததே – திருமந்:2874/3,4
மேல்


சொரியுமே (1)

பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலா சொரியுமே – திருமந்:2883/4
மேல்


சொருகி (1)

உற்ற சுழி அனல் சொருகி சுடருற்று – திருமந்:1949/2
மேல்


சொருகிக்கிடக்கும் (2)

சொருகிக்கிடக்கும் துறை அறிவார் இல்லை – திருமந்:1987/2
சொருகிக்கிடக்கும் துறை அறிவாளர்க்கு – திருமந்:1987/3
மேல்


சொருகிடன் (1)

துரியங்கள் மூன்றும் சொருகிடன் ஆகி – திருமந்:1893/1
மேல்


சொருபத்தன் (1)

சொருபத்தன் சத்தியாதி தோன்ற நின்றானே – திருமந்:2829/4
மேல்


சொருபம் (1)

சொருபம் அது ஆனோர் துகள் இல் பார்ப்பாரே – திருமந்:227/4
மேல்


சொருபானந்தத்து (2)

வைத்து சிவத்தை மதி சொருபானந்தத்து
உய்த்து பிரணவமாம் உபதேசத்தை – திருமந்:2491/1,2
வைத்த துரியம் அதில் சொருபானந்தத்து
உய்த்த பிரணவமாம் உபதேசத்தை – திருமந்:2574/1,2
மேல்


சொருபோதயத்துற்று (1)

ஒசியாத உண்மை சொருபோதயத்துற்று
அசைவானது இல்லாமை ஆன சன்மார்க்கமே – திருமந்:1486/3,4
மேல்


சொரூப (3)

தூல பிரணவம் சொரூப ஆனந்த பேருரை – திருமந்:2675/1
பாலித்த சூக்கும மேலை சொரூப பெண் – திருமந்:2675/2
சொரூப குரவன் சுகோதயம் தானே – திருமந்:2843/4
மேல்


சொரூபங்கள் (3)

ஆன சொரூபங்கள் நான்கும் அகற்றின – திருமந்:1592/2
மேலை சொரூபங்கள் மூன்று மிகு சத்தி – திருமந்:1613/1
ஆதி சொரூபங்கள் மூன்று அகன்று அப்பாலை – திருமந்:2856/3
மேல்


சொரூபத்த (1)

வைத்த சொரூபத்த சத்தி வரு குரு – திருமந்:2828/3
மேல்


சொரூபத்தது (1)

ஆதி சொரூபம் சொரூபத்தது ஆகவே – திருமந்:2864/3
மேல்


சொரூபத்தன் (1)

உரை அற்ற ஆனந்த மோன சொரூபத்தன்
கரை அற்ற சத்தியாதி காணில் அகார – திருமந்:2844/1,2
மேல்


சொரூபத்தில் (1)

தூய சொரூபத்தில் சொல் முடிவாகுமே – திருமந்:2496/4
மேல்


சொரூபத்து (2)

தான் அவன் ஆகி சொரூபத்து வந்திட்டு – திருமந்:1592/1
சொரூபத்து இருத்தினன் சொல் இறந்தோமே – திருமந்:1593/4
மேல்


சொரூபத்துள் (2)

தூய பரஞ்சுடர் தோன்ற சொரூபத்துள்
ஆய்பவர் ஞானாதி மோனத்தர் ஆமே – திருமந்:2655/3,4
நிரவு சொரூபத்துள் நீடும் சொரூபம் – திருமந்:2835/3
மேல்


சொரூபம் (7)

ஏனை சிவமாம் சொரூபம் மறைந்திட்ட – திருமந்:1895/3
பின்னை ஒளியில் சொரூபம் புறப்பட்டு – திருமந்:2457/3
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2538/4
துவம் ஆர் துரியம் சொரூபம் அது ஆமே – திருமந்:2834/4
நிரவு சொரூபத்துள் நீடும் சொரூபம்
அரிய துரியத்து அணைந்து நின்றானே – திருமந்:2835/3,4
சொரூபம் உருவம் குணம் தொல் விழுங்கி – திருமந்:2843/1
ஆதி சொரூபம் சொரூபத்தது ஆகவே – திருமந்:2864/3
மேல்


சொரூபமா (1)

அம்பத மேலை சொரூபமா வாக்கியம் – திருமந்:2441/3
மேல்


சொரூபமாய் (1)

சோதி தனிச்சுடர் சொரூபமாய் நிற்கும் – திருமந்:1124/3
மேல்


சொரூபமே (2)

தாரகை தாரகை தான் ஆம் சொரூபமே – திருமந்:860/4
சுட்டும் இலக்கணாதீதம் சொரூபமே – திருமந்:2566/4
மேல்


சொரூபன் (1)

மூல சொரூபன் மொழி ஞாதுருவனே – திருமந்:1613/4
மேல்


சொரூபி-தன் (1)

வேதம் அது ஓதும் சொரூபி-தன் மேன்மையே – திருமந்:2856/4
மேல்


சொல் (39)

அரனாய் சிவதன்மம் தானே சொல் காலத்து – திருமந்:61/2
தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இ இரண்டும் – திருமந்:66/3
தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இ இரண்டும் – திருமந்:66/3
சுந்தர ஆகம சொல் மொழிந்தானே – திருமந்:101/4
தளர்வு இலன் சங்கரன் தன் அடியார் சொல்
அளவு_இல் பெருமை அரி அயற்கு ஆமே – திருமந்:103/3,4
சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/3
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் சொல் ஆம் – திருமந்:294/2
கல்லாத மூடர் சொல் கேட்க கடன் அன்று – திருமந்:317/2
சொல் வழியாளர் சுருங்கா பெரும் கொடை – திருமந்:637/2
அமலம் சொல் ஆணவம் மாயை காமியம் – திருமந்:895/3
இன்று சொல் நூலாய் எடுத்து உரைத்தேனே – திருமந்:1018/4
சொல் அது என்றாளே சுடர் முடி பாதம் ஆம் – திருமந்:1022/2
சொல் ஒளியாக தொடர்ந்த உயிர்க்கு எலாம் – திருமந்:1028/3
அந்தம் இல்லானுக்கு அடுத்த சொல் தான் இல்லை – திருமந்:1031/3
சொல் மணி குண்டல காதி உழை கண்ணி – திருமந்:1083/2
அம் சொல் மொழியாள் அருந்தவ பெண்பிள்ளை – திருமந்:1109/1
சொல் இயலாலே தொடர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1337/2
தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொல் பொருள் தானும் – திருமந்:1338/2
சுழி அறிவாளன்-தன் சொல் வழி முன்நின்று – திருமந்:1541/3
சொரூபத்து இருத்தினன் சொல் இறந்தோமே – திருமந்:1593/4
சுத்தம் அசுத்தம் அற சுகமான சொல்
அத்தன் அருள் குருவாம் அவன் கூறிலே – திருமந்:2058/3,4
சொல் தெரிகின்ற துரியம் சொல் காமியம் – திருமந்:2195/2
சொல் தெரிகின்ற துரியம் சொல் காமியம் – திருமந்:2195/2
சுழுத்தி துரியமாம் சொல் அறும் பாழே – திருமந்:2204/4
துரியத்தில் ஓர் ஐந்தும் சொல் அகராதி – திருமந்:2292/1
வேதம் சொல் தொம்பதம் ஆகும் தன் மெய்ம்மையே – திருமந்:2438/4
சொல் பதத்தாலும் தொடர ஒண்ணா சிவன் – திருமந்:2439/3
தொம்பதம் தற்பதம் சொல் மு துரியம் போல் – திருமந்:2473/1
சொல் அறு முப்பாழில் சொல் அறு பேருரைத்து – திருமந்:2483/3
சொல் அறு முப்பாழில் சொல் அறு பேருரைத்து – திருமந்:2483/3
சொல் பதம் ஆகும் தொந்த தசியே – திருமந்:2488/4
தூய சொரூபத்தில் சொல் முடிவாகுமே – திருமந்:2496/4
துரியம் அடங்கிய சொல் அறும் பாழை – திருமந்:2498/1
காரிய காரணம் கற்பனை சொல் பதம் – திருமந்:2505/3
சொல் பதம் ஆம் அந்த சுந்தர கூத்தனை – திருமந்:2723/2
துரிய அதீதம் சொல் அறும் பாழ் ஆம் – திருமந்:2863/1
சுகத்தை சொல் என்றால் சொல்லும் ஆறு எங்ஙனே – திருமந்:2944/4
அதுக்கு என்று இருவர் அமர்ந்த சொல் கேட்டும் – திருமந்:2950/1
சொல் அரும் சோதி தொடர்ந்து நின்றானே – திருமந்:3015/4
மேல்


சொல்நிலை (1)

சொல்நிலை சோடசம் அந்தம் என்று ஓதிடே – திருமந்:1075/4
மேல்


சொல்போந்து (1)

துளக்க_அறும் ஆனந்த கூத்தன் சொல்போந்து
வளப்பின் கயிலை வழியில் வந்தேனே – திருமந்:91/3,4
மேல்


சொல்ல (17)

துதி பல தோத்திரம் சொல்ல வல்லாரும் – திருமந்:33/3
அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல
முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/3,4
வம்பு அவிழ் வானோர் அசுரன் வலி சொல்ல
அம் பவள மேனி அறுமுகன் போய் அவர் – திருமந்:520/2,3
எம் பொன் தலைவன் இவனாம் என சொல்ல
இன்ப கலவி இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:635/3,4
சோதி மருந்து இது சொல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:850/4
அருள் பெற்றவர் சொல்ல வாரீர் மனிதர் – திருமந்:1071/1
சொல்ல ஒண்ணாத அழல் பொதி மண்டலம் – திருமந்:1164/1
சொல்ல ஒண்ணாது திகைத்து அங்கு இருப்பார்கள் – திருமந்:1164/2
தக்கு எழு ஓரும் திரம் சொல்ல சொல்லவே – திருமந்:1175/2
தொகுத்து ஒரு நாவிடை சொல்ல வல்லாளை – திருமந்:1335/3
நான் நொந்துநொந்து வருமளவும் சொல்ல
பேர் நந்தி என்னும் பிதற்று ஒழியேனே – திருமந்:1863/3,4
துரியம் இறந்த இடம் சொல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:2159/4
உண்மை கலை சொல்ல ஓர் அந்தம் ஆமே – திருமந்:2383/4
பின் சொல்ல ஆகும் இ ஈரொன்பான் பேர்த்திட்டு – திருமந்:2540/3
அத்தன் இருந்திடம் ஆர் அறிவார் சொல்ல
பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/2,3
முத்தினை யார் சொல்ல முந்துகின்றாரே – திருமந்:2626/4
மிகை அனைத்தும் சொல்ல வேண்டா மனிதரே – திருமந்:3010/2
மேல்


சொல்லகில்லேன் (2)

சொல்லகில்லேன் சுடர் சோதியை நாள்-தொறும் – திருமந்:2028/1
சொல்லகில்லேன் திருமங்கையும் அங்கு உள – திருமந்:2028/2
மேல்


சொல்லகிலேனே (1)

தொத்த கருத்து அது சொல்லகிலேனே – திருமந்:1163/4
மேல்


சொல்லது (2)

சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரமே – திருமந்:383/4
சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரம் என்று – திருமந்:2335/3
மேல்


சொல்லலும் (6)

சுணங்கிட நின்றவை சொல்லலும் ஆமே – திருமந்:821/4
சொல்லலும் ஆயிடும் ஆகத்து வாயுவும் – திருமந்:822/1
சொல்லலும் ஆகும் மண் நீர் கடினமும் – திருமந்:822/2
சொல்லலும் ஆகும் இவை அஞ்சும் கூடிடில் – திருமந்:822/3
சொல்லலும் ஆம் தூர தரிசனம் தானே – திருமந்:822/4
சுத்தத்தில் இ மூன்றும் சொல்லலும் ஆமே – திருமந்:2252/4
மேல்


சொல்லவும் (2)

துயக்குறு செல்வத்தை சொல்லவும் வேண்டா – திருமந்:169/2
தானே நினைத்தவை சொல்லவும் வல்லனாய் – திருமந்:1341/2
மேல்


சொல்லவே (1)

தக்கு எழு ஓரும் திரம் சொல்ல சொல்லவே
மிக்கிடும் எண் சத்தி வெண் நிற முக்கண்ணி – திருமந்:1175/2,3
மேல்


சொல்லற்றவர்களே (1)

சுத்தராம் மூன்றுடன் சொல்லற்றவர்களே – திருமந்:2328/4
மேல்


சொல்லறும் (1)

துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை – திருமந்:2572/1
மேல்


சொல்லா (2)

சொல்லா நடு நாடி ஊடே தொடர் மூலம் – திருமந்:857/2
சொல்லா மலம் ஐந்து அடங்கி இட்டு ஓங்கியே – திருமந்:2060/3
மேல்


சொல்லார்ந்த (1)

சொல்லார்ந்த நல்குரு சுத்த சிவமே – திருமந்:1576/4
மேல்


சொல்லி (4)

அரன் அடி சொல்லி அரற்றி அழுது – திருமந்:43/1
ஆரியமும் தமிழும் உடனே சொல்லி
காரிகையார்க்கு கருணைசெய்தானே – திருமந்:65/3,4
அண்ணலை வானவர் ஆயிரம் பேர் சொல்லி
உன்னுவர் உள் மகிழ்ந்து உள் நின்று அடிதொழ – திருமந்:1505/1,2
வாய் ஒன்று சொல்லி மனம் ஒன்று சிந்தித்து – திருமந்:1683/1
மேல்


சொல்லிடில் (8)

சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரமே – திருமந்:383/4
ஒன்று அது கால் கொண்டு ஊர் வகை சொல்லிடில்
ஒன்று அது வென்றி கொள் ஆயிரமாயிரம் – திருமந்:698/2,3
ஆய் வரும் வாயு அளப்பது சொல்லிடில்
ஆய் வரும் ஐஞ்ஞூற்றுமுப்பதோடு ஒன்பது – திருமந்:700/2,3
ஆகாச அக்கரம் ஆவது சொல்லிடில்
ஆகாச அக்கரத்து உள்ளே எழுத்து அவை – திருமந்:1262/1,2
மந்திரம் சக்கரம் ஆனவை சொல்லிடில்
தந்திரத்து உள் எழுத்து ஒன்று எரிவட்டம் ஆம் – திருமந்:1281/1,2
சாம்பவி மண்டல சக்கரம் சொல்லிடில்
ஆம்பதம் எட்டாக விட்டிடின் மேலதாம் – திருமந்:1297/1,2
மேவிய சீவன் வடிவு அது சொல்லிடில்
கோவின் மயிர் ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு – திருமந்:2011/1,2
சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரம் என்று – திருமந்:2335/3
மேல்


சொல்லிடின் (3)

வான் பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்லிடின்
ஊன் பற்றி நின்ற உணருறு மந்திரம் – திருமந்:85/2,3
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின்
முன்னுறும் ஐம்பத்து ஒன்றுடன் அஞ்சுமாய் – திருமந்:699/2,3
தானே எழுந்த அ சக்கரம் சொல்லிடின்
மானே மதிவரை பத்து இட்டு வைத்த பின் – திருமந்:1364/1,2
மேல்


சொல்லிடு (1)

சொல்லிடு நூறொடு நாற்பத்துநால் உரு – திருமந்:1257/3
மேல்


சொல்லிடும் (2)

சொல்லிடும் அ பதி அ எழுத்து ஆவன – திருமந்:1257/2
சொல்லிடும் சக்கரமாய் வரும் மேல் அதே – திருமந்:1257/4
மேல்


சொல்லிய (6)

மெய்ப்பொருள் சொல்லிய மெல் இயலாளுடன் – திருமந்:676/1
சொல்லிய கிஞ்சுக நிறம் மன்னு சேயிழை – திருமந்:1082/2
சொல்லிய விந்துவும் ஈராறு நாதமாம் – திருமந்:1257/1
மிகை இல்லை சொல்லிய பல் உரு எல்லாம் – திருமந்:1339/3
துலங்கிடும் சொல்லிய சூழ்வினைதானே – திருமந்:1340/4
புகை இல்லை சொல்லிய பொன் ஒளி உண்டாம் – திருமந்:1347/1
மேல்


சொல்லில் (6)

காலோடு உயிரும் கலக்கும் வகை சொல்லில்
கால் அது அ கொடி நாயகி தன்னுடன் – திருமந்:694/1,2
இரண்டது கால் கொண்டு எழு வகை சொல்லில்
இரண்டது ஆயிரம் ஐம்பதோடு ஒன்றாய் – திருமந்:696/2,3
எழுகின்ற வாயு இடம் அது சொல்லில்
எழுநூற்றிருபத்தொன்பான் அது நாலாய் – திருமந்:702/2,3
தராதலம் சொல்லில் தான் வாசிய ஆகும் – திருமந்:890/3
இட வகை சொல்லில் இருபத்தஞ்சு ஆனை – திருமந்:2147/1
தன் சொல்லில் எண்ணத்தகா ஒன்பான் வேறு உள – திருமந்:2540/2
மேல்


சொல்லின் (2)

விளங்கிடும் மேல் வரும் மெய்ப்பொருள் சொல்லின்
விளங்கிடும் மெல்லியல் ஆனது ஆகும் – திருமந்:1360/1,2
முந்த உரைத்து முறை சொல்லின் ஞானமாம் – திருமந்:1770/2
மேல்


சொல்லினும் (2)

சொல்லினும் பாச சுடர் பாம்பு நீங்கிடும் – திருமந்:908/3
வேதியர் வேண்டினும் விண்ணவர் சொல்லினும்
ஆதியில் அன்பு பழுக்கின்றவாறே – திருமந்:1977/3,4
மேல்


சொல்லீர் (1)

மகம் சிவபூசை ஒண் மதி சொல்லீர் ஐந்து – திருமந்:557/3
மேல்


சொல்லு (1)

உற்ற நல் சுப்பிரம் சொல்லு மகுடமே – திருமந்:63/4
மேல்


சொல்லு-மின் (1)

தூ மொழி வாசகம் சொல்லு-மின் நீரே – திருமந்:2954/4
மேல்


சொல்லுகேன் (1)

எவ்வணம் சொல்லுகேன் எந்தை இயற்கையே – திருமந்:953/4
மேல்


சொல்லும் (12)

வெருக்கு உருவாகிய வேதியர் சொல்லும்
கருக்கு உருவாய் நின்ற கண்ணனும் ஆமே – திருமந்:53/3,4
செவி மந்திரம் சொல்லும் செய் தவ தேவர் – திருமந்:359/1
பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்கு உளன் – திருமந்:486/3
சொல்லும் ஒரு கூட்டில் புக்கு சுகிக்கலாம் – திருமந்:908/1
சொல்லும் திருக்கூத்தின் சூக்குமம் தானே – திருமந்:908/4
மேவும் தடி கொண்டு சொல்லும் விழி பெற – திருமந்:2169/3
சோதி பரம் உயிர் சொல்லும் நல் தத்துவம் – திருமந்:2543/2
தொம்பதம் தற்பதம் சொல்லும் அசிபதம் – திருமந்:2573/1
சோடச மார்க்கமும் சொல்லும் சன்மார்க்கிகட்கு – திருமந்:2680/1
துளங்கு ஒளி ஈசனை சொல்லும் எப்போதும் – திருமந்:2687/2
சுந்தர கூத்தனை என் சொல்லும் ஆறே – திருமந்:2801/4
சுகத்தை சொல் என்றால் சொல்லும் ஆறு எங்ஙனே – திருமந்:2944/4
மேல்


சொல்லும்-கால் (1)

சுத்தம் அது ஆகிய சூக்குமம் சொல்லும்-கால்
சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் – திருமந்:2123/2,3
மேல்


சொல்லுமே (3)

பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/4
வன்னி எழுத்து இடுவார் அது சொல்லுமே – திருமந்:1256/4
மேல்


சொல்லுவர் (1)

உற்றிருந்தாரை உளைவன சொல்லுவர்
கற்றிருந்தார் வழி உற்றிருந்தார் அவர் – திருமந்:530/2,3
மேல்


சொல்லுவான் (1)

தூர தரிசனம் சொல்லுவான் காணலாம் – திருமந்:823/1
மேல்


சொல்லே (2)

சொற்புறு தூய் மறை வாக்கினாம் சொல்லே – திருமந்:460/4
தூயது வாளா தூய் அடி சொல்லே – திருமந்:2555/4
மேல்


சொல்லொடு (1)

தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொல் பொருள் தானும் – திருமந்:1338/2
மேல்


சொல்வது (1)

தூங்கி கண்டார் நிலை சொல்வது எவ்வாறே – திருமந்:129/4
மேல்


சொல்வதே (1)

தூய அருள் தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே – திருமந்:1787/4
மேல்


சொலிதையன் (1)

பிற்பதம் சொலிதையன் பிரசாபத்தியன் – திருமந்:2537/3
மேல்


சொலின் (1)

நாம் விதி வேண்டும் அது என் சொலின் மானிடர் – திருமந்:195/3
மேல்


சொற்பதம் (2)

சொற்பதம் மேவி துரிசு அற்று மேலான – திருமந்:1421/3
கப்புறு சொற்பதம் ஆள கலந்தமை – திருமந்:2945/3
மேல்


சொற்பால் (1)

சொற்பால் புரிசுத்த கேவலம் சாக்கிரம் – திருமந்:2246/3
மேல்


சொற்புறு (1)

சொற்புறு தூய் மறை வாக்கினாம் சொல்லே – திருமந்:460/4
மேல்


சொற்றோம் (1)

துரிய தரிசனம் சொற்றோம் வியோமம் – திருமந்:2225/1
மேல்


சொறியினும் (1)

சொறியினும் தாக்கினும் துண்ணென்று உணரா – திருமந்:1457/3
மேல்


சொன்மார்க்கம் (1)

சொன்மார்க்கம் என்ன சுருதி கைக்கொள்ளுமே – திருமந்:1484/4
மேல்


சொன்ன (6)

அத்தன் சிவன் சொன்ன ஆகம நூல் நெறி – திருமந்:247/2
மதிமலராள் சொன்ன மண்டலம் மூன்றே – திருமந்:1186/4
புரந்த கல் ஆல் நிழல் புண்ணியன் சொன்ன
பரம் தன்னை ஓரா பழிமொழியாளர் – திருமந்:2087/2,3
முன் சொன்ன ஒன்பானின் முன்னுறு தத்துவம் – திருமந்:2540/1
துஞ்சும் அவன் சொன்ன காலத்து இறைவனை – திருமந்:2719/3
தொம்பதம் தற்பதம் சொன்ன துரியம் போல் – திருமந்:2826/1
மேல்


சொன்னமுமாம் (1)

சொன்னமுமாம் உரு தோன்றும் எண் சித்தியாம் – திருமந்:1966/3
மேல்


சொன்னவாறே (1)

அண்ட முதலான் அறம் சொன்னவாறே – திருமந்:59/4
மேல்


சொன்னால் (1)

சொன்னால் இரண்டும் சுடர் நாகம் திக்கு எங்கும் – திருமந்:1023/2
மேல்


சொன்னான் (1)

சொன்னான் கழலிணை சூடி நின்றேனே – திருமந்:2429/4
மேல்


சொன்னோம் (4)

உள்ளது சொன்னோம் உணர்வு உடையோர்க்கே – திருமந்:566/4
ஆங்கு அது சொன்னோம் அருவழியோர்க்கே – திருமந்:659/4
நஞ்சு அற சொன்னோம் நரைதிரை நாசமே – திருமந்:727/4
சத்தியம் சொன்னோம் சதாநந்தி ஆணையே – திருமந்:730/4

மேல்