சை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

சைவ (6)

தற்பரம் கண்டுளோர் சைவ சித்தாந்தரே – திருமந்:1421/4
பாடுறு சுத்த சைவ பத்த நித்தனே – திருமந்:1428/4
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1478/1
சைவ பெருமை தனிநாயகன்-தன்னை – திருமந்:1559/1
சைவ பெருமை தனிநாயகன் நந்தி – திருமந்:1567/1
சைவ பெரும்பதி தாங்கிய பல் உயிர் – திருமந்:2004/3
மேல்


சைவத்திலே (1)

துதி தந்து வைத்தனன் சுத்த சைவத்திலே – திருமந்:2413/4
மேல்


சைவத்து (1)

ஓர்ந்திடும் சுத்த சைவத்து உயிரதே – திருமந்:1443/4
மேல்


சைவம் (3)

சைவம் சிவனுடன் சம்பந்தம் ஆவது – திருமந்:1512/1
சைவம் சிவம்-தன்னை சாராமல் நீவுதல் – திருமந்:1512/3
சைவம் சிவானந்தம் சாயுச்சியமே – திருமந்:1512/4
மேல்


சைவம்-தனை (1)

சைவம்-தனை அறிந்தே சிவம் சாருதல் – திருமந்:1512/2
மேல்


சைவமும் (1)

தாரணி நால் வகை சைவமும் ஆமே – திருமந்:1419/4
மேல்


சைவமே (2)

ஆக முடிந்த அரும் சுத்த சைவமே – திருமந்:1429/4
நவா அகமோடு உன்னல் நல் சுத்த சைவமே – திருமந்:1899/4
மேல்


சைவர் (3)

ஓதி இருப்பார் ஒரு சைவர் ஆகுமே – திருமந்:1424/4
உன்ன தகும் சுத்த சைவர் உபாயமே – திருமந்:1432/4
சாதாரணம் அன்ன சைவர் உபாயமே – திருமந்:1435/4
மேல்


சைவர்க்கு (3)

நித்தம் பரம் சுத்தம் சைவர்க்கு நேயமே – திருமந்:1420/4
காரணமாம் சுத்த சைவர்க்கு காட்சியே – திருமந்:1433/4
நாடிய சைவர்க்கு நந்தி அளித்ததே – திருமந்:2410/4
மேல்


சைவர்க்கே (1)

சன்மார்க்க சாதனம் ஆம் சுத்த சைவர்க்கே – திருமந்:1427/4
மேல்


சைவரே (3)

கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே – திருமந்:1425/4
சாடும் சிவபோதகர் சுத்த சைவரே – திருமந்:1438/4
சுத்த சிவம் ஆவரே சுத்த சைவரே – திருமந்:1440/4

மேல்