செ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 6
செக்கு 1
செக 2
செகத்தில் 1
செகத்தொடும் 1
செகம் 2
செங்கதிர் 1
செங்கல் 1
செங்கோலார் 1
செஞ்ச 1
செஞ்சடை 6
செஞ்சாந்து 1
செஞ்சுடர் 8
செஞ்சுடரோன் 1
செஞ்சுறு 1
செஞ்சொல் 1
செடி 1
செடியார் 1
செண்டு 1
செண்பகம் 1
செத்தன 1
செத்தார் 3
செத்திட்டு 1
செத்து 2
செந்தமிழ் 1
செந்தழல் 2
செந்தளிர் 1
செந்தாமரை 3
செந்தாள் 1
செந்தீ 2
செந்நிறம் 1
செந்நெல் 1
செந்நெறி 3
செப்ப 7
செப்ப_அரிய 1
செப்ப_அரியான் 1
செப்பதில் 1
செப்பம்செயின் 1
செப்பல் 1
செப்பலுற்றேனே 1
செப்பில் 1
செப்பினில் 1
செப்பினோர் 1
செப்பு 1
செப்பும் 3
செப்புமே 1
செபம் 3
செபி 1
செபிக்கில் 2
செபிக்கின்றவாறே 1
செபித்தாலும் 1
செபித்திடல் 1
செம் 4
செம்பட்டு 2
செம்பரம் 1
செம்பவள 1
செம்பால் 3
செம்பில் 1
செம்பு 9
செம்பொருள் 6
செம்பொருளாகும் 1
செம்பொன் 7
செம்பொனின் 3
செம்பொனே 1
செம்மனை 1
செம்மாந்து 1
செம்மை 9
செம்மையில் 1
செய் 49
செய்-மின் 5
செய்க 1
செய்கண்ட 1
செய்கிலர் 1
செய்கின்ற 12
செய்கின்றானே 1
செய்குவார்க்கு 1
செய்கை 3
செய்கைக்கு 1
செய்கையினாலே 1
செய்கையும் 1
செய்கையே 1
செய்த 24
செய்தது 1
செய்ததும் 1
செய்ததுவே 1
செய்ததே 3
செய்தல் 2
செய்தலில் 1
செய்தலும் 2
செய்தவர் 6
செய்தவன் 4
செய்தாரே 1
செய்தால் 3
செய்தாளே 1
செய்தான் 7
செய்தானே 8
செய்தானை 1
செய்தி 6
செய்திட்டு 1
செய்திட 1
செய்திடில் 1
செய்திடும் 7
செய்திடுவார் 1
செய்திர் 1
செய்து 82
செய்தே 1
செய்தொழில் 1
செய்பவர் 1
செய்போகம் 1
செய்ய 18
செய்யல் 1
செய்யலும் 1
செய்யவும் 1
செய்யவே 2
செய்யன் 1
செய்யா 4
செய்யாத 2
செய்யாதவர் 3
செய்யாதவர்-தம்-பாலது 1
செய்யாது 1
செய்யாதே 2
செய்யாநிற்பர் 1
செய்யாமல் 1
செய்யார் 2
செய்யாவிடின் 1
செய்யாவே 2
செய்யில் 4
செய்யின் 2
செய்யினும் 1
செய்யீர் 1
செய்யீரே 2
செய்யு-மின் 1
செய்யும் 51
செய்யுமாறே 2
செய்யுமே 4
செய்யே 2
செய்யை 2
செய்வதாம் 1
செய்வது 11
செய்வன் 2
செய்வன 2
செய்வாய் 1
செய்வார் 10
செய்வார்-கொல் 1
செய்வார்க்கு 4
செய்வார்கட்கு 5
செய்வார்கள் 1
செய்வார்கள்-தம் 1
செய்வார்களை 1
செய்வாரே 1
செய்வாள் 1
செய்வாளே 1
செய்வான் 3
செய்வானே 2
செய்வினை 1
செய்வீர் 3
செய்வீரே 3
செய்வீரேல் 1
செய்வேனே 1
செய்வை 1
செய்வோர் 1
செய்வோன் 2
செய 3
செயல் 21
செயல்களும் 1
செயலற்று 7
செயலார் 1
செயலின் 1
செயலும் 2
செயலுறுவார் 1
செயா 1
செயின் 6
செயும் 6
செரு 1
செருக்கு 1
செல் 3
செல்கின்ற 1
செல்ல 8
செல்லக்கூடும் 1
செல்லம் 1
செல்லல் 1
செல்லலும் 1
செல்லவும் 1
செல்லா 3
செல்லாக 1
செல்லாமையும் 1
செல்லார் 1
செல்லிடு 1
செல்லில் 1
செல்லும் 10
செல்வ 1
செல்வத்து 2
செல்வத்தை 2
செல்வது 1
செல்வம் 12
செல்வமும் 2
செல்வர் 3
செல்வன் 1
செல்வனும் 1
செல்வனை 2
செல்வார்க்கு 1
செல்வான் 1
செல்வி 1
செல்வியை 1
செல்வோர் 1
செல 4
செலச்செல்ல 1
செலவு 3
செலார் 1
செலுத்திட 1
செலுத்தினும் 1
செலுத்து-மின் 2
செவ்வந்தி 1
செவ்வரத்தம் 1
செவ்வாய் 4
செவ்வி 1
செவ்வியன் 1
செவ்வுள் 1
செவ்வே 2
செவ்வை 1
செவி 10
செழு 1
செழும் 20
செற்ற 3
செற்றம் 3
செற்றவர் 1
செற்றவன் 2
செற்றனன் 1
செற்றிடும் 1
செற்றில் 1
செற்று 5
செற்றுமேல் 1
செற்றுற்ற 1
செற்றோர் 1
செறி 5
செறிக்கின்ற 1
செறிகின்ற 1
செறிதரு 1
செறிந்த 1
செறிந்திடும் 1
செறிந்து 2
செறிப்பு 1
செறிப்புறு 1
செறிய 3
செறியா 1
செறியார் 1
செறியீர் 1
செறியும் 3
செறிவது 2
செறிவாய் 2
செறிவார் 1
செறிவால் 1
செறிவான் 1
செறிவான 2
செறிவு 6
செறிவே 1
செறிவொடு 1
செறிவோர்க்கும் 1
செறு 3
செறுத்தாரே 1
சென்ற 4
சென்ற-கால் 1
சென்றது 1
சென்றன 2
சென்றனவே 1
சென்றனன் 1
சென்றார் 1
சென்றார்-தம் 1
சென்றாலே 1
சென்றாள் 1
சென்றான் 1
சென்றிட்டு 1
சென்றிடத்து 1
சென்றிடு 1
சென்றிடும் 3
சென்றின் 1
சென்று 84
சென்றும் 2
சென்றே 1
சென்னி 5
சென்னியது 1
சென்னியில் 5
சென்னியின் 1
சென்னியுள் 2

செ (6)

செ வானில் செய்ய செழும் சுடர் மாணிக்கம் – திருமந்:130/4
செ வகை ஒன்பதும் சேரவே நின்றிடின் – திருமந்:775/3
செ இயல்பு ஆக சிறந்தனன் நந்தியும் – திருமந்:942/2
கிஞ்சுக செ வாய் கிளிமொழி கேளே – திருமந்:2299/4
செ வழி சேர் சிவலோகத்து இருந்திடும் – திருமந்:2644/3
மின்னிய தூ ஒளி மேதக்க செ ஒளி – திருமந்:2686/1
மேல்


செக்கு (1)

செக்கு பழுத்த திரிமலம் காய்த்தன – திருமந்:2916/2
மேல்


செக (2)

வித்தாம் செக மயம் ஆக வரை கீறி – திருமந்:991/1
செக முகம் ஆம் தெய்வமே சிவம் ஆகும் – திருமந்:2654/3
மேல்


செகத்தில் (1)

செத்தார் இருந்தார் செகத்தில் திரிமலம் – திருமந்:1907/3
மேல்


செகத்தொடும் (1)

செயலற்று இருப்பார் செகத்தொடும் கூடார் – திருமந்:2319/3
மேல்


செகம் (2)

திரு ஒன்றில் செய்கை செகம் முற்றும் ஆமே – திருமந்:396/4
சிற்பரம் தானே செகம் உண்ணும் போதமும் – திருமந்:2462/2
மேல்


செங்கதிர் (1)

வேறுற செங்கதிர் மெய்க்கலை ஆறொடும் – திருமந்:878/1
மேல்


செங்கல் (1)

வன்திறல் செங்கல் வடிவு உடை வில்வம் பொன் – திருமந்:1720/3
மேல்


செங்கோலார் (1)

ஒத்த செங்கோலார் உலப்பு_இலி மாதவர் – திருமந்:1464/1
மேல்


செஞ்ச (1)

செஞ்ச நிற்போரை தெரிசிக்க சித்தியே – திருமந்:2118/4
மேல்


செஞ்சடை (6)

அ பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன் – திருமந்:343/1
சுருள் ஆர்ந்த செஞ்சடை சோதி பிறையும் – திருமந்:1740/2
அரா நின்ற செஞ்சடை அங்கியும் நீரும் – திருமந்:1761/3
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:1862/3
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:2111/3
நீர்க்கின்ற செஞ்சடை நீளன் உருவத்தின் – திருமந்:2121/3
மேல்


செஞ்சாந்து (1)

செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என் – திருமந்:2847/1
மேல்


செஞ்சுடர் (8)

கோலித்த குண்டலி உள் எழும் செஞ்சுடர்
ஞாலத்து நாபிக்கு நால் விரல் கீழதே – திருமந்:580/3,4
கால் அறிந்து உள்ளே கருத்துற்ற செஞ்சுடர்
பார் அறிந்து அண்டம் சிறகு அற நின்றது – திருமந்:1017/2,3
முகம் கொண்ட செஞ்சுடர் முக்கணனார்க்கே – திருமந்:1024/4
செஞ்சுறு செஞ்சுடர் சேகரி மின்னாகும் – திருமந்:1743/3
செஞ்சுடர் போலும் தெசாயுதம் தானே – திருமந்:1743/4
மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடு சென்று – திருமந்:1777/1
செஞ்சுடர் மண்டலத்து ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2719/1
சேய் நின்ற செஞ்சுடர் எம் பெருமான் அடி – திருமந்:2824/3
மேல்


செஞ்சுடரோன் (1)

செஞ்சுடரோன் முதல் ஆகிய தேவர்கள் – திருமந்:1975/1
மேல்


செஞ்சுறு (1)

செஞ்சுறு செஞ்சுடர் சேகரி மின்னாகும் – திருமந்:1743/3
மேல்


செஞ்சொல் (1)

செஞ்சொல் மடமொழி சீர் உடை சேயிழை – திருமந்:1109/2
மேல்


செடி (1)

செடி ஆர் வினை கெட சேர்வரை என்று என்று – திருமந்:1151/3
மேல்


செடியார் (1)

செடியார் தவத்தினில் செய் தொழில் நீக்கி – திருமந்:3013/3
மேல்


செண்டு (1)

செண்டு வெளியில் செழும் கிரியத்திடை – திருமந்:621/3
மேல்


செண்பகம் (1)

செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே – திருமந்:1003/4
மேல்


செத்தன (1)

நரிகள் பதினாலும் நஞ்சு உண்டு செத்தன
பரிய புரவியும் பாறி பறந்தது – திருமந்:2159/2,3
மேல்


செத்தார் (3)

செத்தார் பெறும் பயன் ஆவது ஏதெனில் – திருமந்:1907/1
செத்தார் இருந்தார் செகத்தில் திரிமலம் – திருமந்:1907/3
செத்தார் சிவம் ஆகியே சித்தர் தாமே – திருமந்:1907/4
மேல்


செத்திட்டு (1)

செத்திட்டு இருப்பர் சிவயோகியார்களே – திருமந்:121/4
மேல்


செத்து (2)

செத்து திரிவர் சிவஞானியோர்களே – திருமந்:1671/4
செத்து நீர் சேர்வது சித்தினை கூடிடில் – திருமந்:1907/2
மேல்


செந்தமிழ் (1)

செந்தமிழ் ஆதி தெளிந்து வழிபடு – திருமந்:1089/3
மேல்


செந்தழல் (2)

செந்தழல் ஓம்பி முப்போதும் நியமம் செய் – திருமந்:224/2
சேர்கின்ற செந்தழல் மண்டலம் ஆனதே – திருமந்:1380/4
மேல்


செந்தளிர் (1)

தழைக்கின்ற செந்தளிர் தண் மலர் கொம்பில் – திருமந்:187/1
மேல்


செந்தாமரை (3)

செந்தாமரை வண்ணன் தீ வண்ணன் எம் இறை – திருமந்:405/1
உடந்த செந்தாமரை உள்ளுறு சோதி – திருமந்:2484/1
நடந்த செந்தாமரை நாதம் தகைந்தால் – திருமந்:2484/2
மேல்


செந்தாள் (1)

செறிகின்ற ஞானத்து செந்தாள் கொளுவி – திருமந்:452/2
மேல்


செந்தீ (2)

செந்தீ கலந்து உள் சிவன் என நிற்கும் – திருமந்:523/2
கான் நின்ற செந்தீ கலந்து உடன் வேகில் என் – திருமந்:2850/2
மேல்


செந்நிறம் (1)

மன்னி இருக்கின்ற மாளிகை செந்நிறம்
சென்னி இருப்பிடம் சேர் பதினாறுடன் – திருமந்:1168/2,3
மேல்


செந்நெல் (1)

கிடா கொண்டு செந்நெல் அறுக்கின்றவாறே – திருமந்:2878/4
மேல்


செந்நெறி (3)

திருந்திய ஆனந்தம் செந்நெறி நண்ணி – திருமந்:1190/2
செந்நெறி ஆகும் சிவகதி சேர்வார்க்கு – திருமந்:1228/3
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/2
மேல்


செப்ப (7)

சீலாங்க வேதத்தை செப்ப வந்தேனே – திருமந்:77/4
செப்ப_அரிய சிவம் கண்டு தான் தெளிந்து – திருமந்:126/3
செப்ப மதிள் உடை கோயிலுள் வாழ்பவர் – திருமந்:154/2
செப்ப மதிள் உடை கோயில் சிதைந்த பின் – திருமந்:154/3
செப்ப_அரியான் கழல் சேர்தலும் ஆமே – திருமந்:861/4
தேரின் பிறிது இல்லை யான் ஒன்று செப்ப கேள் – திருமந்:1308/2
தேர் அணிவோம் இது செப்ப வல்லீரே – திருமந்:1822/4
மேல்


செப்ப_அரிய (1)

செப்ப_அரிய சிவம் கண்டு தான் தெளிந்து – திருமந்:126/3
மேல்


செப்ப_அரியான் (1)

செப்ப_அரியான் கழல் சேர்தலும் ஆமே – திருமந்:861/4
மேல்


செப்பதில் (1)

செப்பதில் நான்காய் திகழ்ந்து இரண்டு ஒன்று ஆகி – திருமந்:2143/2
மேல்


செப்பம்செயின் (1)

மன்பதை செப்பம்செயின் வையம் வாழுமே – திருமந்:1657/4
மேல்


செப்பல் (1)

தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல்
தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் – திருமந்:139/2,3
மேல்


செப்பலுற்றேனே (1)

சிந்தைசெய்து ஆகமம் செப்பலுற்றேனே – திருமந்:73/4
மேல்


செப்பில் (1)

திருவடியே செல் கதி அது செப்பில்
திருவடியே தஞ்சம் உள் தெளிவார்க்கே – திருமந்:138/3,4
மேல்


செப்பினில் (1)

செப்பினில் சீவன் சிவத்துள் அடங்குமே – திருமந்:136/4
மேல்


செப்பினோர் (1)

சீர் எழுத்தாளரை சிதைய செப்பினோர்
ஊரிடை சுணங்கனாய் பிறந்து அங்கு ஓர் உகம் – திருமந்:531/2,3
மேல்


செப்பு (1)

செப்பு பராபரம் சேர் பரமும் விட்டு – திருமந்:2945/2
மேல்


செப்பும் (3)

செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும் – திருமந்:74/1
திரை அற்ற சிந்தை நல் ஆரியன் செப்பும்
உரை அற்று உணர்வோர் உடம்பு இங்கு ஒழிந்தால் – திருமந்:134/2,3
செப்பும் சிவம் ஈறாய் தேர்ந்து கொள்ளீரே – திருமந்:2143/4
மேல்


செப்புமே (1)

சீர் திகழ் சிங்காதனம் என செப்புமே – திருமந்:562/4
மேல்


செபம் (3)

தவம் செபம் சந்தோடம் ஆத்திகம் தானம் – திருமந்:557/1
நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபம் என்னும் – திருமந்:1007/3
ஒழியாத புத்தி தபம் செபம் மோனம் – திருமந்:1948/3
மேல்


செபி (1)

சிட்ட அஞ்செழுத்தும் செபி சீக்கிரமே – திருமந்:987/4
மேல்


செபிக்கில் (2)

வாறே செபிக்கில் வரும் பேர் பிறப்பு இல்லை – திருமந்:905/2
வாறே செபிக்கில் வரும் செம்பு பொன்னே – திருமந்:905/4
மேல்


செபிக்கின்றவாறே (1)

திரு அம்பலம் ஆக செபிக்கின்றவாறே – திருமந்:904/4
மேல்


செபித்தாலும் (1)

சூக்குமம் எண்ணாயிரம் செபித்தாலும் மேல் – திருமந்:909/1
மேல்


செபித்திடல் (1)

பூசித்தல் வாசித்தல் போற்றல் செபித்திடல்
ஆசு அற்ற நல் தவம் வாய்மை அழுக்கு இன்மை – திருமந்:1496/1,2
மேல்


செம் (4)

செம் சிறு காலையில் செய்திடில் பித்து அறும் – திருமந்:727/3
மலர்ந்து எழு செம் முகம் மற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:1038/3
செம் மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும் – திருமந்:1625/2
தேடு முகம் ஐந்து செம் கணின் மூவைந்து – திருமந்:1730/3
மேல்


செம்பட்டு (2)

தாள் அணி நூபுரம் செம்பட்டு தான் உடை – திருமந்:1049/1
செய்ய திருமேனி செம்பட்டு உடை தானும் – திருமந்:1316/1
மேல்


செம்பரம் (1)

செம்பரம் ஆகிய வாசி செலுத்திட – திருமந்:2442/3
மேல்


செம்பவள (1)

செம்பவள திருமேனி சிறுமியை – திருமந்:1058/3
மேல்


செம்பால் (3)

செம்பால் இறைச்சி திருத்த மனைசெய்து – திருமந்:461/2
செம்பால் சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:2545/4
மொட்டாய் எழுந்தது செம்பால் மலர்ந்தது – திருமந்:2876/2
மேல்


செம்பில் (1)

சாதம் கெட செம்பில் சட்கோணம் தான் இடே – திருமந்:1311/4
மேல்


செம்பு (9)

நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே – திருமந்:902/4
செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில் – திருமந்:903/1
செம்பு பொன் ஆக திரண்டது சிற்பரம் – திருமந்:903/2
செம்பு பொன் ஆகும் சிரீயும் கிரீயும் என – திருமந்:903/3
செம்பு பொன் ஆன திரு அம்பலமே – திருமந்:903/4
வாறே செபிக்கில் வரும் செம்பு பொன்னே – திருமந்:905/4
பொன் பாதத்து ஆணையே செம்பு பொன் ஆயிடும் – திருமந்:907/2
கண்டிடும் சக்கரம் வெள்ளி பொன் செம்பு இடை – திருமந்:1323/1
கன்றிய செம்பு கனல் இரதம் சலம் – திருமந்:1720/2
மேல்


செம்பொருள் (6)

திருவருளால் நந்தி செம்பொருள் ஆமே – திருமந்:2341/4
சித்தாந்த வேதாந்தம் செம்பொருள் ஆதலால் – திருமந்:2394/3
செம்பொருள் ஆண்டு அருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2441/4
செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2473/4
செம்பொருள் ஆன சிவம் எனல் ஆமே – திருமந்:2573/4
செம்பொருள் ஆண்டருள் சீர் நந்தி தானே – திருமந்:2826/4
மேல்


செம்பொருளாகும் (1)

செம்பொருளாகும் சிவலோகம் சேர்ந்துற்றால் – திருமந்:2752/3
மேல்


செம்பொன் (7)

கருத்துறு செம்பொன் செய் காய் கதிர் சோதி – திருமந்:277/1
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தும் காலத்து – திருமந்:635/1
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும் – திருமந்:1147/3
செம்பொன் செய் மேனி கமல திருவடி – திருமந்:1456/2
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே – திருமந்:2607/4
அளி பவள செம்பொன் ஆதி பிரானும் – திருமந்:2695/2
செம்பொன் திருமன்றுள் சேவக கூத்தனை – திருமந்:2742/2
மேல்


செம்பொனின் (3)

நிறைந்து அடை செம்பொனின் நேர் ஒளி ஒக்கும் – திருமந்:40/2
வேகின்ற செம்பொனின் மேல் அணி மேனியன் – திருமந்:395/2
செம்பொனின் உள்ளே திகழ்கின்ற சோதியை – திருமந்:626/2
மேல்


செம்பொனே (1)

செழும் சடையன் செம்பொனே ஒக்கும் மேனி – திருமந்:3034/1
மேல்


செம்மனை (1)

செம்மனை செய்து திருமங்கையாய் நிற்கும் – திருமந்:1253/2
மேல்


செம்மாந்து (1)

அகிலமும் அண்டம் முழுதும் செம்மாந்து
புகலும் முச்சோதி புனைய நிற்பாளே – திருமந்:1148/3,4
மேல்


செம்மை (9)

தான் ஆன பொன் செம்மை வெண் நிறத்தாள் கல்வி – திருமந்:1047/3
மெய் அது செம்மை விளங்கு வயிரவன் – திருமந்:1294/2
நிறம் அது வெண்மை நிகழ் நாதம் செம்மை
உற மகிழ் சத்தி சிவபாதம் ஆயுள் – திருமந்:1929/2,3
நீரது வெண்மை செம்மை நெருப்பது – திருமந்:2145/2
மேல் கொண்டு என் செம்மை விளம்ப ஒண்ணாதே – திருமந்:2433/4
செம்மை முன் நிற்ப சுவேதம் திரிவ போல் – திருமந்:2455/1
செம்மை சிவமேரு சேர் கொடி ஆகுமே – திருமந்:2455/4
செம்மை சிறந்த திரு அம்பல கூத்துள் – திருமந்:2744/3
தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அ தன்மை – திருமந்:2802/3
மேல்


செம்மையில் (1)

கன்றிய ரேகை கலந்திடும் செம்மையில்
என்று இயல் அம்மை எழுத்து அவை பச்சையே – திருமந்:1365/3,4
மேல்


செய் (49)

ஐவர்க்கு ஒரு செய் விளைந்து கிடந்தது – திருமந்:188/1
செய் நின்ற செல்வம் தீ அது ஆமே – திருமந்:218/4
செந்தழல் ஓம்பி முப்போதும் நியமம் செய்
தம் தவ நல் கருமத்து நின்று ஆங்கு இட்டு – திருமந்:224/2,3
மேல் கொண்டு தண்டம் செய் வேந்தன் கடனே – திருமந்:246/4
தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி – திருமந்:257/1
கருத்துறு செம்பொன் செய் காய் கதிர் சோதி – திருமந்:277/1
பந்தம் செய் பாசத்து வீழ்ந்து தவம்செய்ய – திருமந்:354/3
செவி மந்திரம் சொல்லும் செய் தவ தேவர் – திருமந்:359/1
பண்பு அழி செய் வழிபாடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:366/1
பாவடியாலே பதம் செய் பிரமனும் – திருமந்:376/3
ஆகின்ற தன்மை செய் ஆண்தகையானே – திருமந்:395/4
மைந்தார் முகில் வண்ணன் மாயம் செய் பாசத்தும் – திருமந்:405/2
துன்பம் செய் பாச துயருள் அடைத்தனன் – திருமந்:432/2
தீம் கரும்பு ஆகவே செய் தொழில் உள்ளவர் – திருமந்:808/1
கண்டனும் கண்டியும் காதல் செய் யோகத்து – திருமந்:827/1
சேனையும் செய் சிவசக்கரத்தானே – திருமந்:988/4
பொன் செய் விளக்கும் புகை தீபம் திசை-தொறும் – திருமந்:1005/2
போகம் செய் சத்தி புரி குழலாளொடும் – திருமந்:1057/1
பாகம் செய் ஞானம் படர்கின்ற கொம்பே – திருமந்:1057/4
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும் – திருமந்:1147/3
இது பணி மானுடர் செய் பணி ஈசன் – திருமந்:1454/3
செம்பொன் செய் மேனி கமல திருவடி – திருமந்:1456/2
கையில் கருமம் செய் காட்டது ஆமே – திருமந்:1521/4
பிறப்பு அறியார் பல பிச்சை செய் மாந்தர் – திருமந்:1626/1
சித்தம் சிவம் ஆக செய் தவம் வேண்டாவால் – திருமந்:1644/1
சித்தம் சிவம் ஆதல் செய் தவ பேறே – திருமந்:1644/4
விச்சு கலம் உண்டு வேலி செய் ஒன்று உண்டு – திருமந்:1886/1
அச்சம் கெட்டு அ செய் அறுத்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:1886/3
செய் இருள் நீக்கும் திரு உடை நந்தி என்று – திருமந்:1996/3
செய் கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே – திருமந்:2007/4
கொல்லை செய் நெஞ்சம் குறிப்பு அறியாதே – திருமந்:2016/4
போற்றி செய் மீட்டே புலன் ஐந்தும் புத்தியால் – திருமந்:2041/2
சித்த சுகத்தை தீண்டா சமாதி செய்
அத்தனோடு ஒன்றற்கு அருள் முதல் ஆமே – திருமந்:2311/3,4
தான் அந்தமாம் உயிர் தானே சமாதி செய்
ஊன் அந்தமாய் உணர்வாய் உள் உணர்வுறில் – திருமந்:2326/2,3
மேவும் செய் ஈசன் சதாசிவன் மிக்கு அப்பால் – திருமந்:2374/2
நான்று நலம் செய் நலம் தருமாறே – திருமந்:2445/4
முத்தி செய் ஞானமும் கேள்வியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2623/1
அகம் பர வர்க்கமே ஆசு இல் செய் காட்சி – திருமந்:2653/2
செய் உண்டு செய்யின் தெளிவு அறிவார் இல்லை – திருமந்:2870/2
பள்ள செய் ஒன்று உண்டு பாழ் செய் இரண்டு உள – திருமந்:2871/1
பள்ள செய் ஒன்று உண்டு பாழ் செய் இரண்டு உள – திருமந்:2871/1
கள்ள செய் அங்கே கலந்து கிடந்தது – திருமந்:2871/2
உள்ள செய் அங்கே உழவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2871/3
வெள்ள செய் ஆகி விளைந்தது தானே – திருமந்:2871/4
கொல்லை செய் நெஞ்சம் குறிப்பு அறியாதே – திருமந்:2903/4
உலவு செய் நோக்கம் பெரும் கடல் சூழ – திருமந்:3007/1
படிகால் பிரமன் செய் பாசம் அறுத்து – திருமந்:3013/1
நெடியான் குறுமை செய் நேசம் அறுத்து – திருமந்:3013/2
செடியார் தவத்தினில் செய் தொழில் நீக்கி – திருமந்:3013/3
மேல்


செய்-மின் (5)

ஆம் விதி நாடி அறம் செய்-மின் அ நிலம் – திருமந்:195/1
கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள் – திருமந்:292/2
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/2
வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின்
பயந்தும் பிறவிப்பயன் அது ஆகும் – திருமந்:1499/2,3
அறிவு அறிவு ஆக அறிந்து அன்பு செய்-மின்
அறிவு அறிவு ஆக அறியும் இ வண்ணம் – திருமந்:2361/1,2
மேல்


செய்க (1)

செய்க வலமிடம் தீர்ந்து விடுக்கவே – திருமந்:1941/4
மேல்


செய்கண்ட (1)

செய்கண்ட ஞானம் திருந்திய தேவர்கள் – திருமந்:1037/3
மேல்


செய்கிலர் (1)

முன்னை நன்றாக முயல் தவம் செய்கிலர்
என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் – திருமந்:81/2,3
மேல்


செய்கின்ற (12)

பழி பல செய்கின்ற பாச கருவை – திருமந்:463/3
விதி அது செய்கின்ற மெய்யடியார்க்கு – திருமந்:710/3
வாரம் செய்கின்ற வகை ஆறு அஞ்சாம் ஆகில் – திருமந்:783/3
சித்தம் கலங்காது செய்கின்ற ஆனந்தம் – திருமந்:835/2
அத்தகை செய்கின்ற ஆய பெரும்பதி – திருமந்:1062/2
குரவம் செய்கின்ற குழலியை நாடி – திருமந்:1134/2
குரவம் செய்கின்ற குழலியை உன்னி – திருமந்:1528/2
திருந்த முன் செய்கின்ற தேவர் பிரானே – திருமந்:1791/4
சோதிக்குள் நின்று துடி இடை செய்கின்ற
வேதப்பொருளை விளங்குகிலீரே – திருமந்:1981/3,4
மருவலர் செய்கின்ற மா தவம் ஒத்தால் – திருமந்:2514/3
படு வழி செய்கின்ற பற்று அற வீசி – திருமந்:2616/2
விளங்கு ஒளி செய்கின்ற மெய் காயம் ஆமே – திருமந்:2684/4
மேல்


செய்கின்றானே (1)

மாகாய மன்றுள் நடம் செய்கின்றானே – திருமந்:2774/4
மேல்


செய்குவார்க்கு (1)

வரம்பினை கோலி வழி செய்குவார்க்கு
குரங்கினை கொட்டை பொதியலும் ஆமே – திருமந்:595/3,4
மேல்


செய்கை (3)

திரு ஒன்றில் செய்கை செகம் முற்றும் ஆமே – திருமந்:396/4
மெய்த்தவம் செய்கை வினைவிட்ட மெய் உண்மை – திருமந்:2633/3
ஆதி நடம் செய்கை யாரும் அறிகிலர் – திருமந்:2787/2
மேல்


செய்கைக்கு (1)

செற்றம் இலா செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே – திருமந்:2434/4
மேல்


செய்கையினாலே (1)

முன்பு அவர் செய்கையினாலே முடிந்தது – திருமந்:267/2
மேல்


செய்கையும் (1)

சித்தம் என்று இ மூன்றும் சிந்திக்கும் செய்கையும்
சத்தம் கடந்தவர் பெற்ற சன்மார்க்கமே – திருமந்:1468/3,4
மேல்


செய்கையே (1)

மோனத்துள் வைத்தலும் முத்தன்-தன் செய்கையே – திருமந்:2061/4
மேல்


செய்த (24)

நிதி பதி செய்த நிறை தவம் நோக்கி – திருமந்:18/2
சினம் செய்த நஞ்சு உண்ட தேவர் பிரானை – திருமந்:41/1
புனம் செய்த நெஞ்சிடை போற்ற வல்லார்க்கு – திருமந்:41/2
கனம் செய்த வாள்_நுதல் பாகனும் அங்கே – திருமந்:41/3
இனம் செய்த மான் போல் இணங்கி நின்றானே – திருமந்:41/4
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/2
வல்லது ஆக வழி செய்த அ பொருள் – திருமந்:383/3
கூடும் பிறவி குணம் செய்த மா நந்தி – திருமந்:406/2
ஒன்றின் பதம் செய்த ஓம் என்ற அப்புற – திருமந்:424/3
இறையவன் செய்த இரும் பொறி யாக்கை – திருமந்:433/3
கரக்கின்றவை செய்த காண்தகையானே – திருமந்:436/4
இன்பால் உயிர் நிலை செய்த இறை ஓங்கும் – திருமந்:461/3
செய்த இயம நியமம் சமாதி சென்று – திருமந்:550/1
உய் கண்டம் செய்த ஒருவனை சேரு-மின் – திருமந்:1037/2
இ மனை செய்த இ நில மங்கையும் – திருமந்:1253/3
கூடும் தவம் செய்த கொள்கையான் தானே – திருமந்:1618/4
பொன் செய்த நல் சுண்ணம் பொதியலும் ஆமே – திருமந்:1917/4
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2093/3
ஒருவர் செய்த அன்புவைத்து உன்னாதது இல்லை – திருமந்:2095/2
தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானும் – திருமந்:2228/3
முன்னை அறிவினில் செய்த முது தவம் – திருமந்:2318/1
தன் செய்த ஆண்டவன் தான் சிறந்தானே – திருமந்:2540/4
பாடகில்லார் அவன் செய்த பரிசு அறிந்து – திருமந்:2559/3
தான் முன்னம் செய்த விதிவழி தான் அல்லால் – திருமந்:2848/1
மேல்


செய்தது (1)

கொங்கு புக்காரொடு வாணிபம் செய்தது
அங்கு புக்கால் அன்றி ஆய்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2930/1,2
மேல்


செய்ததும் (1)

பகல் ஒளி செய்ததும் அ தாமரையிலே – திருமந்:2682/3
மேல்


செய்ததுவே (1)

நாயகன் நான் முடி செய்ததுவே நல்கு – திருமந்:42/2
மேல்


செய்ததே (3)

தக்க நல் சத்தியை தான் கூறு செய்ததே – திருமந்:368/4
செய் கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே – திருமந்:2007/4
நான் முன்னம் செய்ததே நல் நிலம் ஆனதே – திருமந்:2848/4
மேல்


செய்தல் (2)

நேசித்திட்டு அன்னமும் நீ சுத்தி செய்தல் மற்று – திருமந்:1496/3
அந்த கருவை அருவை வினை செய்தல்
பந்தம் பணி அச்சம் பல் பிறப்பும் வாட்டி – திருமந்:2647/1,2
மேல்


செய்தலில் (1)

அணு ஆதி செய்தலில் ஆன துரியமே – திருமந்:2203/4
மேல்


செய்தலும் (2)

கன்றலும் கருதலும் கருமம் செய்தலும்
நின்றலும் சுவைத்தலும் தீமை செய்தலும் – திருமந்:1686/1,2
நின்றலும் சுவைத்தலும் தீமை செய்தலும்
பின்றலும் பிறங்கலும் பெருமை கூறலும் – திருமந்:1686/2,3
மேல்


செய்தவர் (6)

விண் கடல் செய்தவர் மேல் எழுந்து அப்புறம் – திருமந்:364/3
சித்தம் கலங்க சிதைவுகள் செய்தவர்
அத்தமும் ஆவியும் ஆண்டு ஒன்றில் மாண்டிடும் – திருமந்:532/2,3
சிந்தையில் நொந்திட தீமைகள் செய்தவர்
நுந்திய சுணங்கனாய் பிறந்து நூறு உரு – திருமந்:533/2,3
வாய்ந்து அறிந்து உள்ளே வழிபாடு செய்தவர்
காய்ந்து அறிவு ஆக கருணை பொழிந்திடும் – திருமந்:810/1,2
இடர் அடை செய்தவர் மெய்த்தவம் நோக்கில் – திருமந்:1641/3
பொய்த்தவம் செய்தவர் புண்ணியர் ஆகாரேல் – திருமந்:1659/2
மேல்


செய்தவன் (4)

முது பதி செய்தவன் மூதறிவாளன் – திருமந்:19/2
விது பதி செய்தவன் மெய்த்தவம் நோக்கி – திருமந்:19/3
நித்தலும் துஞ்சும் பிறப்பையும் செய்தவன்
வைத்த பரிசு அறிந்தேயும் மனிதர்கள் – திருமந்:278/1,2
இன்ப பிறவிக்கு இயல்வது செய்தவன்
துன்ப பிறவி தொழில் பல என்னினும் – திருமந்:281/1,2
மேல்


செய்தாரே (1)

தங்களின் மேவி சடங்கு செய்தாரே – திருமந்:1191/4
மேல்


செய்தால் (3)

வேட நெறி செய்தால் வீடு அது ஆமே – திருமந்:240/4
துலைப்பட்ட நாடியை தூவழி செய்தால்
விலைக்கு உண்ண வைத்தது ஓர் வித்து அது ஆமே – திருமந்:660/3,4
கிட்டா பிராணனே செய்தால் கிடைத்திடும் – திருமந்:669/2
மேல்


செய்தாளே (1)

உறங்கல் ஐயா என்று உபாயம் செய்தாளே – திருமந்:1107/4
மேல்


செய்தான் (7)

வருத்தம் செய்தான் என்றும் வானவர் வேண்ட – திருமந்:339/3
ஆம் பதி செய்தான் அ சோதி தன் ஆண்மையே – திருமந்:477/4
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:522/1
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:2068/1
வேறு செய்தான் இருபாதியின் மெய்த்தொகை – திருமந்:2312/1
வேறு செய்தான் என்னை எங்கணும் விட்டு உய்த்தான் – திருமந்:2312/2
ஆதி நடம் செய்தான் என்பர்கள் ஆதர்கள் – திருமந்:2787/1
மேல்


செய்தானே (8)

கரத்தினுள் நின்று கழிவு செய்தானே – திருமந்:111/4
பறிகின்ற பத்து எனும் பாரம் செய்தானே – திருமந்:452/4
மோகத்துள் ஆங்கு ஒரு முட்டை செய்தானே – திருமந்:465/4
உலை பொறி ஒன்பதில் ஒன்று செய்தானே – திருமந்:467/4
நிரைத்த இயமம் நியமம் செய்தானே – திருமந்:549/4
நிரைத்து நியதி நியமம் செய்தானே – திருமந்:1090/4
இரந்து உண்டு தன் கழல் எட்ட செய்தானே – திருமந்:1888/4
நிரானந்தம் ஆகி நிருத்தம் செய்தானே – திருமந்:2750/4
மேல்


செய்தானை (1)

பாசம் செய்தானை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:2408/1
மேல்


செய்தி (6)

வாழா சங்காரத்தின் மால் அயன் செய்தி ஆம் – திருமந்:429/3
தினகரன் ஆரிட செய்தி அது ஆமே – திருமந்:1379/4
நனவில் கனவோட நல் செய்தி ஆனதே – திருமந்:2188/4
செயலற்று இருப்பார்க்கே செய்தி உண்டாமே – திருமந்:2319/4
தே உணர்த்தும் கருமம் செய்தி செய்யவே – திருமந்:2389/2
சீலம் இலா அணு செய்தி அது ஆமே – திருமந்:2460/4
மேல்


செய்திட்டு (1)

வாழையும் சூரையும் வன் துண்டம் செய்திட்டு
வாழை இடம் கொண்டு வாழ்கின்றவாறே – திருமந்:2922/3,4
மேல்


செய்திட (1)

பொன் கொடியாளுடை பூசனை செய்திட
அ களி ஆகிய ஆங்காரம் போயிடும் – திருமந்:1413/1,2
மேல்


செய்திடில் (1)

செம் சிறு காலையில் செய்திடில் பித்து அறும் – திருமந்:727/3
மேல்


செய்திடும் (7)

மாதவம் ஆன வழிபாடு செய்திடும்
போதகம் ஆக புகலுற பாய்ச்சினால் – திருமந்:717/2,3
சித்த கரண செயல்களும் செய்திடும்
சத்தியும் வித்தை தலை அவள் ஆமே – திருமந்:1059/3,4
செய்திடும் விந்து பேத திறன் ஐயைந்தும் – திருமந்:1924/1
செய்திடும் நாத பேத திறனால் ஆறும் – திருமந்:1924/2
செய்திடும் மற்று அவை ஈரிரண்டில் திறம் – திருமந்:1924/3
செய்திடும் மாறாது சேர் தத்துவங்களே – திருமந்:1924/4
நாகமும் ஒன்று நடுவுரை செய்திடும்
பாகனும் ஆகின்ற பண்பனும் ஆமே – திருமந்:2921/3,4
மேல்


செய்திடுவார் (1)

இரகதி செய்திடுவார் கடை-தோறும் – திருமந்:2558/3
மேல்


செய்திர் (1)

அதிர்த்து இருந்து என் செய்திர் ஆறுதிர் ஆகில் – திருமந்:2099/3
மேல்


செய்து (82)

அதிபதி செய்து அளகை வேந்தனை – திருமந்:18/1
விதி பல செய்து ஒன்று மெய்ம்மை உணரார் – திருமந்:33/2
ஆத்தம் செய்து ஈசன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:39/4
உரன் அடி செய்து அங்கு ஒதுங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:43/3
நிரன் அடி செய்து நிறைந்து நின்றானே – திருமந்:43/4
வேறு அங்கம் ஆக விளைவு செய்து அப்புறம் – திருமந்:55/3
புந்தியின் உள்ளே புக பெய்து போற்றி செய்து
அந்தி மதி புனை அரன் அடி நாள்-தொறும் – திருமந்:73/2,3
தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – திருமந்:167/3
வாழி செய்து அங்கி உதிக்க அவை விழும் – திருமந்:219/3
வீழி செய்து அங்கி வினை சுடும் ஆமே – திருமந்:219/4
நடுவு அல்ல செய்து இன்ப நாடவும் ஒட்டான் – திருமந்:268/2
கொழுந்து அன்பு செய்து அருள்கூர வல்லார்க்கு – திருமந்:280/3
அன்பில் கலவி செய்து ஆதி பிரான் வைத்த – திருமந்:281/3
செறு வகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து – திருமந்:351/3
செவி மந்திரம் செய்து தாம் உற நோக்கும் – திருமந்:359/3
கூறது செய்து கொடுத்தனன் மாலுக்கு – திருமந்:369/2
கூறது செய்து கொடுத்தனன் சத்திக்கு – திருமந்:369/3
கூறது செய்து தரித்தனன் கோலமே – திருமந்:369/4
ஆலிங்கனம் செய்து எழுந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:378/1
ஆலிங்கனம் செய்து உலகம் வலம் வரும் – திருமந்:378/3
அங்கி செய்து ஈசன் அகல் இடம் சுட்டது – திருமந்:421/1
அங்கி செய்து ஈசன் அலை கடல் சுட்டது – திருமந்:421/2
அங்கி செய்து ஈசன் அசுரரை சுட்டது – திருமந்:421/3
பண் நுதல் செய்து பசு பாசம் நீங்கிட – திருமந்:474/2
வருந்தி தவம் செய்து வானவர் கோவாய் – திருமந்:634/1
மட்டு அவிழ் தாமரை உள்ளே மணம் செய்து
பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/2,3
கோயிலின் உள்ளே குடி செய்து வாழ்பவர் – திருமந்:811/1
பாகம் செய்து ஆங்கே பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1057/2
ஆகம் செய்து ஆங்கே அடியவர் நாள்-தொறும் – திருமந்:1057/3
உண்டு இல்லை என்றது உரு செய்து நின்றது – திருமந்:1065/1
தோத்திரம் செய்து தொழுது துணை அடி – திருமந்:1068/1
பொறி ஒன்றி நின்று புணர்ச்சி செய்து ஆங்கே – திருமந்:1182/3
துதி அது செய்து சுழியுற நோக்கில் – திருமந்:1186/2
பேறு அது செய்து பிறந்திருந்தாளே – திருமந்:1189/4
பொருந்து புவனங்கள் போற்றி செய்து ஏத்தி – திருமந்:1190/3
சடங்கு அது செய்து தவம்புரிவார்கள் – திருமந்:1192/1
செம்மனை செய்து திருமங்கையாய் நிற்கும் – திருமந்:1253/2
பூசனை செய்து நீர் பூசலை வேண்டுமே – திருமந்:1295/4
பேசிய பிராண பிரதிட்டை அது செய்து
தேசுற்றிடவே தியானம் அது செய்யே – திருமந்:1315/3,4
மால் அது ஆக வழிபாடு செய்து நீ – திருமந்:1395/3
சோதனை செய்து துவாதெச மார்க்கராய் – திருமந்:1424/3
வருந்தா வகை செய்து வானவர் கோனும் – திருமந்:1552/3
சுத்த சிவன் குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து
அத்தனை நல்கு அருள் காணா அதி மூடர் – திருமந்:1578/1,2
ஏக படம் செய்து உடம்பு இடம் ஆமே – திருமந்:1621/4
ஈனம் அதே செய்து இரந்து உண்டு இருப்பினும் – திருமந்:1656/2
விஞ்ச செய்து இ புவி வேறே விடாவிடில் – திருமந்:1684/3
தானே இவை செய்து தான் முத்தி தந்திடும் – திருமந்:1809/3
சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில் என் – திருமந்:1860/2
அந்த உடல் தான் குகை செய்து இருத்திடில் – திருமந்:1913/2
நவ மிகு சாணாலே நல் ஆழம் செய்து
குவை மிகு சூழ ஐம் சாண் ஆக கோட்டி – திருமந்:1914/1,2
விரித்த பின் நாற்சாரும் மேவுதல் செய்து
பொரித்த கறி போனகம் இளநீரும் – திருமந்:1920/1,2
பாத உகத்தால் மஞ்சனம் செய்து பார் – திருமந்:1921/3
விலக்குவன செய்து மேல் அணைவீரே – திருமந்:1955/4
விண்ணை இடந்து வெளி செய்து நின்றிடும் – திருமந்:1983/2
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2016/3
தவம் ஆன செய்து தலைப்பறிகின்றார் – திருமந்:2021/3
ஏதம் படம் செய்து இருந்த புறநிலை – திருமந்:2146/2
சிவம் ஆம் சதாசிவன் செய்து ஒன்றான் ஆனால் – திருமந்:2393/3
நேசம் செய்து ஆங்கே நினைப்பவர் நினைத்தலும் – திருமந்:2408/2
கூசம் செய்து உன்னி குறிக்கொள்வது எ வண்ணம் – திருமந்:2408/3
மதியது செய்து மலர் பதம் ஓதும் – திருமந்:2430/2
ஆழ அடைத்து அங்கு அனலில் புறம் செய்து
தாழ அடைப்பது தன் வலி ஆமே – திருமந்:2549/3,4
வேவது செய்து விளங்கிடுவீரே – திருமந்:2564/4
பெறு துணை செய்து பிறப்பு அறுத்து உய்-மின் – திருமந்:2630/2
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/3
பெரிய பதி செய்து பின் ஆம் அடியார்க்கு – திருமந்:2672/3
இகல் ஒளி செய்து எம்பிரான் இருந்தானே – திருமந்:2682/4
களங்கு ஒளி செய்து கலந்து நின்றானே – திருமந்:2683/4
நீர் ஒளி செய்து நெடு விசும்பு ஒன்றிலும் – திருமந்:2685/3
படம்தான் செய்து உள்ளுள் படிந்திருந்தானே – திருமந்:2741/4
வான் முன்னம் செய்து அங்கு வைத்தது ஓர் மாட்டு இல்லை – திருமந்:2848/2
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2903/3
கொட்டனம் செய்து குளிக்கின்ற கூவலுள் – திருமந்:2906/1
கட்டனம் செய்து கயிற்றால் தொழுமி உள் – திருமந்:2906/3
ஒட்டணம் செய்து ஒளி யாவர்க்கும் ஆமே – திருமந்:2906/4
ஆலிங்கனம் செய்து அகம் சுட சூலத்து – திருமந்:2908/1
வாணிபம் செய்து வழங்கி வளர் மகன் – திருமந்:2915/2
முன்னம் செய்து ஏத்த முழுதும் பிறப்பு அறும் – திருமந்:2973/2
பின்னம் செய்து என்னை பிணக்கு அறுத்தானே – திருமந்:2973/4
நானாவிதம் செய்து நாடு-மின் நந்தியை – திருமந்:2989/1
கூறுதல் செய்து குரை கழல் நாடுவர் – திருமந்:3017/2
வேறு செய்து ஆங்கே விளக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:3017/4
மேல்


செய்தே (1)

ஆன தொழில் அருளால் ஐந்தொழில் செய்தே
தேன் மொழி பாகன் திருநடம் ஆடுமே – திருமந்:2727/3,4
மேல்


செய்தொழில் (1)

சிறந்த நீர் ஞாலம் செய்தொழில் யாவையும் – திருமந்:244/3
மேல்


செய்பவர் (1)

துதி செய்பவர் அவர் தொல் வானவர்கள் – திருமந்:710/2
மேல்


செய்போகம் (1)

ஆதாரம் செய்போகம் ஆவது காயமே – திருமந்:1708/4
மேல்


செய்ய (18)

செ வானில் செய்ய செழும் சுடர் மாணிக்கம் – திருமந்:130/4
சிந்திப்பது நந்தி செய்ய திருமேனி – திருமந்:141/2
பயன் எளிதாம் பரு மா மணி செய்ய
நயன் எளிது ஆகிய நம்பன் ஒன்று உண்டு – திருமந்:392/1,2
அங்கே அது செய்ய ஆக்கைக்கு அழிவு இல்லை – திருமந்:570/2
பூசனை செய்ய பொருந்தி ஓர் ஆயிரம் – திருமந்:1295/1
பூசனை செய்ய மதுவுடன் ஆடுமால் – திருமந்:1295/2
செய்ய திருமேனி செம்பட்டு உடை தானும் – திருமந்:1316/1
பூதாந்தம் போதாந்தம் ஆக புனம் செய்ய
நாதாந்த பூரணர் ஞான நேயத்தரே – திருமந்:1422/3,4
தெரிசிக்க பூசிக்க சிந்தனை செய்ய
பரிசிக்க கீர்த்திக்க பாதுகம் சூட – திருமந்:1479/1,2
சிறப்பொடு பூசனை செய்ய நின்றார்க்கே – திருமந்:1524/4
நிலம்தரு நீர் தெளி ஊன் அவை செய்ய
புலம்தரு பூதங்கள் ஐந்தும் ஒன்று ஆக – திருமந்:1727/2,3
பொரா நின்றவர் செய்ய புண்ணியன் தானே – திருமந்:1761/4
சீல் முகம் செய்ய சிவன் அவன் ஆகுமே – திருமந்:1825/4
மிலை மிசை வைத்தனன் மெய் பணி செய்ய
புலை மிசை நீங்கிய பொன் உலகு ஆளும் – திருமந்:1878/2,3
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரியா அறம் செய்ய
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரமன் சிரம் காட்டி – திருமந்:1887/2,3
சுடர் கொண்ட அணுவினை தூவழி செய்ய
இடர் கொண்ட பாச இருள் அற ஓட்டி – திருமந்:2009/2,3
படைப்பாதி சூக்கத்தை தற்பரம் செய்ய
படைப்பாதி தூய மலம் அ பரத்திலே – திருமந்:2415/3,4
குற்றமும் கண்டு குணம் குறை செய்ய ஓர் – திருமந்:2434/2
மேல்


செய்யல் (1)

நீ ஒன்று செய்யல் உறுதி நெடுந்தகாய் – திருமந்:1683/2
மேல்


செய்யலும் (1)

நாமே நினைத்தன செய்யலும் ஆகும் – திருமந்:1303/3
மேல்


செய்யவும் (1)

சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன் – திருமந்:1880/2
மேல்


செய்யவே (2)

ஆறின் மிகுத்து ஓங்கும் அ காலம் செய்யவே – திருமந்:1940/4
தே உணர்த்தும் கருமம் செய்தி செய்யவே
பா அனைத்தும் படைத்து அர்ச்சனை பாரிப்ப – திருமந்:2389/2,3
மேல்


செய்யன் (1)

செய்யன் கரியன் வெளியன் நல் பச்சையன் – திருமந்:1520/1
மேல்


செய்யா (4)

பிறிவு செய்யா வகை பேணி உள் நாடில் – திருமந்:787/3
சிந்தனை செய்யா தெளிவியாது ஊண்பொருட்டு – திருமந்:2045/3
வேறு செய்யா அருள் கேவலத்தே விட்டு – திருமந்:2312/3
வேறு செய்யா அத்தன் மேவி நின்றானே – திருமந்:2312/4
மேல்


செய்யாத (2)

பருவம் செய்யாத ஓர் பாலனும் ஆமே – திருமந்:1134/4
ஆட்டம் செய்யாத அது விதியே நினை – திருமந்:2301/3
மேல்


செய்யாதவர் (3)

ஒட்டிய நல் அறம் செய்யாதவர் செல்வம் – திருமந்:260/2
நீங்கிய வண்ணம் நினைவு செய்யாதவர்
ஏங்கி உலகில் இருந்து அழுவாரே – திருமந்:1551/3,4
தேம்புகின்றார் சிவம் சிந்தை செய்யாதவர்
கூம்பகில்லார் வந்து கொள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2352/3,4
மேல்


செய்யாதவர்-தம்-பாலது (1)

தருமம் செய்யாதவர்-தம்-பாலது ஆகும் – திருமந்:263/2
மேல்


செய்யாது (1)

பிறிவது செய்யாது பிஞ்ஞகனோடும் – திருமந்:1240/2
மேல்


செய்யாதே (2)

பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில் – திருமந்:1542/3
தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான் – திருமந்:2608/3
மேல்


செய்யாநிற்பர் (1)

சந்தி செய்யாநிற்பர் தாம் அறிகிலர் – திருமந்:958/3
மேல்


செய்யாமல் (1)

அரவம் செய்யாமல் அருளுடன் தூங்க – திருமந்:1134/3
மேல்


செய்யார் (2)

நோற்று தவம் செய்யார் நூல் அறியாதவர் – திருமந்:1642/3
மயக்குற நோக்கினும் மா தவம் செய்யார்
தமக்குற பேசின தாரணை கொள்ளார் – திருமந்:2565/1,2
மேல்


செய்யாவிடின் (1)

மேல் வைத்தவாறு செய்யாவிடின் மேல்வினை – திருமந்:1599/1
மேல்


செய்யாவே (2)

வாக்கும் மனமும் மருவல் செய்யாவே – திருமந்:2265/4
வியர்ப்புறும் ஆணவம் வீடல் செய்யாவே – திருமந்:2504/4
மேல்


செய்யில் (4)

படுவது செய்யில் பசு அது ஆமே – திருமந்:268/4
ஓவற உள் பூசனை செய்யில் உத்தமம் – திருமந்:1849/3
சீர் ஆர் தவம் செய்யில் சிவன் அருள் தான் ஆகும் – திருமந்:2465/3
தனிவு இனி நாதன்-பால் தக்கன செய்யில்
புனிதன் செயல் ஆகும்-போது அ புவிக்கே – திருமந்:2609/3,4
மேல்


செய்யின் (2)

நிவம் பல செய்யின் நியமத்தன் ஆமே – திருமந்:557/4
செய் உண்டு செய்யின் தெளிவு அறிவார் இல்லை – திருமந்:2870/2
மேல்


செய்யினும் (1)

பொய் பகை செய்யினும் ஒன்று பத்து ஆமே – திருமந்:528/4
மேல்


செய்யீர் (1)

தழுக்கிய நாளில் தருமமும் செய்யீர்
விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து – திருமந்:254/2,3
மேல்


செய்யீரே (2)

வலம்தரு தேவரை வந்தி செய்யீரே – திருமந்:1727/4
சிறந்த சிவநெறி சிந்தை செய்யீரே – திருமந்:2102/4
மேல்


செய்யு-மின் (1)

செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/2
மேல்


செய்யும் (51)

அவன் அன்றி செய்யும் அருந்தவம் இல்லை – திருமந்:6/2
எ தண்டமும் செய்யும் அம்மை இல் இம்மைக்கே – திருமந்:247/3
தன்மையின் நல்ல தவம் செய்யும் நீரே – திருமந்:255/4
மகிழ்ந்து அன்பு செய்யும் அருள் அதுவாமே – திருமந்:280/4
கண் கடல் செய்யும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:364/4
பாரணன் அன்பில் பதம் செய்யும் நான்முகன் – திருமந்:391/3
மன்றது செய்யும் மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:403/3
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும் – திருமந்:423/1
உதம் செய்யும் ஏழ் கடல் ஓதம் முதலாம் – திருமந்:423/2
குதம் செய்யும் அங்கி கொளுவி ஆகாசம் – திருமந்:423/3
விதம் செய்யும் நெஞ்சில் வியப்பு இல்லை தானே – திருமந்:423/4
அருளும் வகை செய்யும் ஆதி பிரானும் – திருமந்:435/2
மன்றது செய்யும் மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:438/3
பதம் செய்யும் பால் வண்ணன் மேனி பகலோன் – திருமந்:462/1
இதம் செய்யும் ஒத்து உடல் எங்கும் புகுந்து – திருமந்:462/2
குதம் செய்யும் அங்கியின் கோபம் தணிப்பான் – திருமந்:462/3
விதம் செய்யும் ஆறே விதித்து ஒழிந்தானே – திருமந்:462/4
ஒழி பல செய்யும் வினையுற்ற நாளே – திருமந்:463/1
ஏவன செய்யும் இளங்கிளையோனே – திருமந்:504/4
பல்வகையாலும் பயிற்றி பதம் செய்யும்
கொல்லையில் நின்று குதி கொள்ளும் கூத்தனுக்கு – திருமந்:542/2,3
நடம் இரண்டு ஒன்றே நமன் செய்யும் கூத்து – திருமந்:902/2
அவள் அன்றி செய்யும் அருந்தவம் இல்லை – திருமந்:1053/2
அருள் அது செய்யும் எம் ஆதி பிரானே – திருமந்:1119/4
தூறு அது செய்யும் சுகந்த சுழி அது – திருமந்:1189/3
வந்தனை செய்யும் வழி நவில்வீரே – திருமந்:1242/4
மறிந்திடும் மன்னனும் வந்தனை செய்யும்
பொறிந்திடும் சிந்தை புகை இல்லை தானே – திருமந்:1346/3,4
வழித்தலை செய்யும் வகை உணர்ந்தேனே – திருமந்:1461/4
குருபத்தி செய்யும் குவலயத்தோர்க்கு – திருமந்:1479/3
இருந்து வருந்தி எழில் தவம் செய்யும்
பெரும் தன்மையாளரை பேதிக்க என்றே – திருமந்:1627/1,2
ஊன் நிலை செய்யும் உரு_இலி தானே – திருமந்:1682/4
வந்த கரு ஐந்தும் செய்யும் அவை ஐந்தே – திருமந்:1757/4
வரைத்து வலம் செய்யும் ஆறு இங்கு ஒன்று உண்டு – திருமந்:1774/1
புகும் அத்தராய் நின்று பூசனை செய்யும்
முகமத்தோடு ஒத்து நின்று ஊழி-தோறு ஊழி – திருமந்:1865/2,3
ஆழ் வினை ஆழ அவர்க்கே அறம் செய்யும்
ஆழ் வினை நீக்கி அருவினை தன்னொடும் – திருமந்:1867/2,3
பல மிசை செய்யும் படர்சடையோனே – திருமந்:1878/4
தன் இச்சைக்கு ஈசன் உரு செய்யும் தானே – திருமந்:1908/4
நிற்பவர் தாம் செய்யும் நேர்மை அது ஆமே – திருமந்:1916/4
தந்து ஐங்கருமமும் தான் செய்யும் வீயமே – திருமந்:1927/4
செய்யும் அளற்று இருநால் முகூர்த்தமே – திருமந்:1941/1
தேவர் பிரான் திசை பத்தும் உதயம் செய்யும்
மூவர் பிரான் என முன்னொரு காலத்து – திருமந்:1995/1,2
கண்காணியாக கலந்து வழி செய்யும்
கண்காணி ஆகிய காதலன் தானே – திருமந்:2072/3,4
அன்புறுவீர் தவம் செய்யும் மெய்ஞ்ஞானத்து – திருமந்:2112/2
ஏவன செய்யும் இளங்கிளையோனே – திருமந்:2175/4
எய்தினர் செய்யும் இரு மாயா சத்தியின் – திருமந்:2338/1
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞான சத்தியின் – திருமந்:2338/2
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞால சத்தியின் – திருமந்:2338/3
எய்தினர் செய்யும் இறை அருள் தானே – திருமந்:2338/4
வானகம் செய்யும் மறவனும் ஆமே – திருமந்:2523/4
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு – திருமந்:2724/3
நாட்டின் புறத்தில் நரி அழைத்து என் செய்யும்
மூட்டி கொடுத்த முதல்வனை முன்னிட்டு – திருமந்:2933/2,3
ஆனது செய்யும் எம் ஆருயிர் தானே – திருமந்:2999/4
மேல்


செய்யுமாறே (2)

நஞ்சுற நாதி நயம் செய்யுமாறே – திருமந்:2272/4
நாயகன் நின்று நடம் செய்யுமாறே – திருமந்:2766/4
மேல்


செய்யுமே (4)

மீது மூன்றுக்கு மூன்று அணி நிலம் செய்யுமே – திருமந்:1921/4
செற்றம் இலா செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே – திருமந்:2434/4
ஈறு அதில் பண்டை பரன் உண்மை செய்யுமே – திருமந்:2478/4
தற்பரன் நின்று தனிநடம் செய்யுமே – திருமந்:2739/4
மேல்


செய்யே (2)

பொய் வகை விட்டு நீ பூசனை செய்யே – திருமந்:1294/4
தேசுற்றிடவே தியானம் அது செய்யே – திருமந்:1315/4
மேல்


செய்யை (2)

ஐவரும் அ செய்யை காத்து வருவார்கள் – திருமந்:188/2
ஐவரும் அ செய்யை காவல் விட்டாரே – திருமந்:188/4
மேல்


செய்வதாம் (1)

தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி – திருமந்:257/1
மேல்


செய்வது (11)

மெய் தண்டம் செய்வது அ வேந்தன் கடனே – திருமந்:247/4
சிரம்தரு தீவினை செய்வது அகற்றி – திருமந்:1322/3
பதி பணி செய்வது பத்திமை காணே – திருமந்:1454/4
அளி தொழில் செய்வது தான் தாசமார்க்கமே – திருமந்:1502/4
தேர்ந்து உணர் செய்வது ஓர் இன்பமும் ஆமே – திருமந்:1566/4
சத்தான செய்வது தான் தவம் தானே – திருமந்:1639/4
உடர் அடை செய்வது ஒரு மனத்து ஆமே – திருமந்:1641/4
கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என் – திருமந்:2016/1
தலைவாணி செய்வது தன்னை அறிவதே – திருமந்:2080/4
பொருதலை செய்வது புல்லறிவாண்மை – திருமந்:2514/2
கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என் – திருமந்:2903/1
மேல்


செய்வன் (2)

மெய்யே உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன்
மை தாழ்ந்து இலங்கு மிடறு உடையோனே – திருமந்:522/3,4
மெய்தான் உரைக்கில் விண்ணோர் தொழ செய்வன்
மை தாழ்ந்து இலங்கு மிடறு உடையோனே – திருமந்:2068/3,4
மேல்


செய்வன (2)

காணலும் ஆகும் கலந்து உயிர் செய்வன
காணலும் ஆகும் கருத்து உள் இருந்திடில் – திருமந்:1352/1,2
செய்வன எல்லாம் சிவம் ஆக காண்டலால் – திருமந்:2977/3
மேல்


செய்வாய் (1)

நீ இடர்ப்பட்டு இருந்து என் செய்வாய் நெஞ்சமே – திருமந்:544/3
மேல்


செய்வார் (10)

முலை நலம் கொண்டு முறுவல் செய்வார் மேல் – திருமந்:204/3
தருமம் செய்வார் பக்கல் தாழகிலாவே – திருமந்:263/4
மறப்பு இலர் ஆகிய மா தவம் செய்வார்
பிறப்பினை நீக்கும் பெருமை பெற்றாரே – திருமந்:1626/3,4
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்த்தவம் செய்வார்
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யுரை செய்வார் – திருமந்:1635/1,2
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யுரை செய்வார்
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யறம் செய்வார் – திருமந்:1635/2,3
விளைவு அறிவார் பண்டை மெய்யறம் செய்வார்
விளைவு அறிவார் விண்ணின் மண்ணின் மிக்காரே – திருமந்:1635/3,4
பொய்த்தவம் செய்வார் புகுவர் நரகத்து – திருமந்:1659/1
கண்காணி இல் என்று கள்ளம் பல செய்வார்
கண்காணி இல்லா இடம் இல்லை காணும்-கால் – திருமந்:2067/1,2
எளிய வாது செய்வார் எங்கள் ஈசனை – திருமந்:2709/1
வாணிபம் செய்வார் வழியிடை ஆற்றிடை – திருமந்:2935/3
மேல்


செய்வார்-கொல் (1)

இரா மாற்றம் செய்வார்-கொல் ஏழை மனிதர் – திருமந்:2708/2
மேல்


செய்வார்க்கு (4)

சமாதி செய்வார்க்கு தகும் பல யோகம் – திருமந்:631/1
அழப்படி செய்வார்க்கு அகலும் மதியே – திருமந்:789/4
திருத்தி புதனை திருத்தல் செய்வார்க்கு
கருத்து அழகாலே கலந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:837/1,2
புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு – திருமந்:1828/1
மேல்


செய்வார்கட்கு (5)

மேவும் அதனை விரவு செய்வார்கட்கு
கூவும் துணை ஒன்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:174/3,4
சமாதி செய்வார்கட்கு தான் முதல் ஆகி – திருமந்:1202/1
ஆடி உளே நின்று அறிவு செய்வார்கட்கு
நீடிய ஈற்று பசு அது ஆமே – திருமந்:2109/3,4
ஊனம் ஒன்று இன்றி உணர்வு செய்வார்கட்கு
வானகம் செய்யும் மறவனும் ஆமே – திருமந்:2523/3,4
உள்ள செய் அங்கே உழவு செய்வார்கட்கு
வெள்ள செய் ஆகி விளைந்தது தானே – திருமந்:2871/3,4
மேல்


செய்வார்கள் (1)

அவன்-பால் அணுகியே அன்பு செய்வார்கள்
சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன் – திருமந்:1880/1,2
மேல்


செய்வார்கள்-தம் (1)

வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம்
அள்ளல் கடலை அறுத்து நின்றானே – திருமந்:3016/3,4
மேல்


செய்வார்களை (1)

பாசத்துள் வைத்து பரிவு செய்வார்களை
தேசுற்று அறிந்து செயலற்று இருந்திடில் – திருமந்:288/2,3
மேல்


செய்வாரே (1)

பொல்லா வினை துயர் போகம் செய்வாரே – திருமந்:314/4
மேல்


செய்வாள் (1)

பீலி கண்ணன் அன்ன வடிவு செய்வாள் ஒரு – திருமந்:2959/3
மேல்


செய்வாளே (1)

அளியார் கருமங்கள் ஐந்து செய்வாளே – திருமந்:401/4
மேல்


செய்வான் (3)

புறம் சடம் செய்வான் புகுந்து நின்றானே – திருமந்:40/4
மாறு செய்வான் என் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:1739/4
கூடு கெடின் மற்று ஓர் கூடு செய்வான் உளன் – திருமந்:2852/1
மேல்


செய்வானே (2)

தணிகினும் மண்ணுடல் அண்ணல் செய்வானே – திருமந்:420/4
பன்மையில் உம்மை பரிசு செய்வானே – திருமந்:2642/4
மேல்


செய்வினை (1)

சீக்கை விளைந்தது செய்வினை மூட்டு இற்ற – திருமந்:147/1
மேல்


செய்வீர் (3)

விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து – திருமந்:254/3
விழ கவன்று என் செய்வீர் ஏழை நெஞ்சீரே – திருமந்:254/4
வேடம் கொண்டு என் செய்வீர் வேண்டா மனிதரே – திருமந்:1679/2
மேல்


செய்வீரே (3)

சந்தையில் வைத்து சமாதி செய்வீரே – திருமந்:1201/4
கையன் இவன் என்று காதல் செய்வீரே – திருமந்:1520/4
எத்தன்மை வேறு என்று கூறு செய்வீரே – திருமந்:2819/4
மேல்


செய்வீரேல் (1)

பேணியே இவ்வாறு பிழையாமல் செய்வீரேல்
ஆணி கலங்காது அ ஆயிரத்து ஆண்டே – திருமந்:866/3,4
மேல்


செய்வேனே (1)

புக்கு நின்று உன்னி யான் போற்றி செய்வேனே – திருமந்:3/4
மேல்


செய்வை (1)

இரங்கி விழித்து இருந்து என் செய்வை பேதாய் – திருமந்:595/2
மேல்


செய்வோர் (1)

மன்னிய மா தவம் செய்வோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/2
மேல்


செய்வோன் (2)

பணி ஒன்று இலாதோன் பரநிந்தை செய்வோன்
அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2044/3,4
ஆகிய சூக்கத்தில் ஐங்கருமம் செய்வோன்
ஆகிய தூய ஈசானனும் ஆமே – திருமந்:2416/3,4
மேல்


செய (3)

சந்தி செய கண்டு எழுகின்ற அரிதானும் – திருமந்:354/1
காணலும் ஆகும் கலந்து வழி செய
காணலும் ஆகும் கருத்துற நில்லே – திருமந்:1352/3,4
நன்றாக காய்ச்சி பதம் செய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2432/3
மேல்


செயல் (21)

இருந்தார் சிவன் செயல் யாவையும் நோக்கி – திருமந்:127/2
திருந்திய காமன் செயல் அழித்து அம் கண் – திருமந்:346/3
சேண் படு பொய்கை செயல் அணையாரே – திருமந்:434/4
சமையம் பல சுத்தி தன் செயல் அற்றிடும் – திருமந்:1450/1
தரும் எனும் ஞானத்தால் தன் செயல் அற்றால் – திருமந்:1527/3
பார் துறந்தார்க்கே பதம் செயல் ஆமே – திருமந்:1620/4
சித்தமும் வேண்டாம் செயல் அற்று இருக்கிலே – திருமந்:1634/4
இருள் ஆனது இன்றி இரும் செயல் அற்றோர் – திருமந்:1676/3
சேவடி சேரல் செயல் அறல் தானே – திருமந்:1849/4
திறனொடு வீடு அளிக்கும் செயல் கொண்டே – திருமந்:1929/4
தெள்ளும் பரநாதத்தின் செயல் என்பதால் – திருமந்:1994/2
சித்தம் தெளிந்தேன் செயல் ஒழிந்தேனே – திருமந்:2075/4
தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல் போல் – திருமந்:2163/2
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன் – திருமந்:2247/3
சித்தமும் இல்லை செயல் இல்லை தானே – திருமந்:2255/4
வரும் அ செயல் பற்றி சத்தாதி வைகி – திருமந்:2261/3
உயிர் செயல் அன்றி அ உள்ளத்து உளானே – திருமந்:2333/4
பேதித்த அ வினையால் செயல் சேதிப்ப – திருமந்:2342/2
புனிதன் செயல் ஆகும்-போது அ புவிக்கே – திருமந்:2609/4
நின்ற வினையும் பிணியும் நெடும் செயல்
துன்தொழில் அற்று சுத்தம் அது ஆகலும் – திருமந்:2618/1,2
எண்ணும் எழுத்தும் இனம் செயல் அ வழி – திருமந்:3041/1
மேல்


செயல்களும் (1)

சித்த கரண செயல்களும் செய்திடும் – திருமந்:1059/3
மேல்


செயலற்று (7)

தேசுற்று அறிந்து செயலற்று இருந்திடில் – திருமந்:288/3
செயலற்று இருப்பார் சிவவேடத்தாரே – திருமந்:1678/4
செயலற்று இருக்க சிவானந்தம் ஆகும் – திருமந்:2319/1
செயலற்று இருப்பார் சிவயோகம் தேடார் – திருமந்:2319/2
செயலற்று இருப்பார் செகத்தொடும் கூடார் – திருமந்:2319/3
செயலற்று இருப்பார்க்கே செய்தி உண்டாமே – திருமந்:2319/4
செயலற்று அறிவாகியும் சென்று அடங்கி – திருமந்:2402/3
மேல்


செயலார் (1)

செயலார் சிவமும் சிற்சத்தி ஆதிக்கே – திருமந்:1779/3
மேல்


செயலின் (1)

செம் மா தவத்தின் செயலின் பெருமையும் – திருமந்:1625/2
மேல்


செயலும் (2)

செயலும் அறிய தெளிவிக்கும் நாதன் – திருமந்:929/2
திமிர செயலும் தெளிவுடன் நின்றோர் – திருமந்:2838/3
மேல்


செயலுறுவார் (1)

செயலுறுவார் சிலர் சிந்தை இலாமல் – திருமந்:760/3
மேல்


செயா (1)

நடம் இரண்டு ஒன்றே நகை செயா மந்திரம் – திருமந்:902/3
மேல்


செயின் (6)

செயின் கடை நேசம் சிவ பூசை ஆமே – திருமந்:1444/4
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவர் ஆகும் – திருமந்:1462/1
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்யுரை ஆகும் – திருமந்:1462/2
விரும்பி நின்றே செயின் மெய்த்தவம் ஆகும் – திருமந்:1462/3
விரும்பி நின்றே செயின் விண்ணவன் ஆகுமே – திருமந்:1462/4
மெய் செயின் மேலை விதி அதுவாய் நிற்கும் – திருமந்:2602/2
மேல்


செயும் (6)

நந்தி அருள் ஆவது என் செயும் நாட்டினில் – திருமந்:68/3
தொலைவில் தவம் செயும் தூய் நெறி தோகை – திருமந்:1060/2
வரைத்து வலம் செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:1773/4
கதி செயும் காலங்கள் கண்டு கொளீரே – திருமந்:2430/4
நடந்தான் செயும் நந்தி நல் ஞான கூத்தன் – திருமந்:2741/3
அண்ட நடம் செயும் ஆலயம் தானே – திருமந்:2773/4
மேல்


செரு (1)

நொந்து அது நாய் நரி நுகரின் உண் செரு
வந்து நாய் நரிக்கு உணவு ஆகும் வையகமே – திருமந்:1910/3,4
மேல்


செருக்கு (1)

என் அம்மை என் அப்பன் என்னும் செருக்கு அற்று – திருமந்:1129/1
மேல்


செல் (3)

திருவடியே செல் கதி அது செப்பில் – திருமந்:138/3
செல் நெறி செல்லார் திகைக்கின்றவாறே – திருமந்:1546/4
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/3
மேல்


செல்கின்ற (1)

செல்கின்ற ஆறு அறி சிவன் முனி சித்தசன் – திருமந்:83/1
மேல்


செல்ல (8)

அங்கே பிடித்தது விட்டு அளவும் செல்ல
சங்கே குறிக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:570/3,4
தெரித்த மனாதி சத்தாதியில் செல்ல
தரித்தது தாரணை தற்பரத்தோடே – திருமந்:597/3,4
சினத்து விளக்கினை செல்ல நெருக்கி – திருமந்:602/2
ஓங்கிய அங்கி கீழ் ஒண் சுழுமுனை செல்ல
வாங்கி இரவி மதி வழி ஓடிட – திருமந்:659/1,2
கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல
வீடும் அளவும் விடுகின்றிலேனே – திருமந்:1654/3,4
கண்ட கரணம் உள் செல்ல கண்டு ஏவிடே – திருமந்:1943/4
சேய கேவல விந்துடன் செல்ல சென்ற-கால் – திருமந்:2198/3
மூர்த்திகள் மூவர் முதல்வன் இடை செல்ல
பார்த்தனள் வேதங்கள் பாடினள் தானே – திருமந்:2800/3,4
மேல்


செல்லக்கூடும் (1)

சமாது இயம் ஆதியில் தான் செல்லக்கூடும்
சமாது இயம் ஆதியில் தான் எட்டு சித்தி – திருமந்:618/1,2
மேல்


செல்லம் (1)

மேதாதி ஈரெண் கலை செல்லம் மீது ஒளி – திருமந்:709/3
மேல்


செல்லல் (1)

தூயது ஓர் துண்டம் இருமத்தகம் செல்லல்
ஆயது ஈறாம் ஐந்தோடு ஆம் எழுத்து அஞ்சுமே – திருமந்:2701/3,4
மேல்


செல்லலும் (1)

சுணங்கு இடை நின்று இவை செல்லலும் ஆமே – திருமந்:1411/4
மேல்


செல்லவும் (1)

சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது – திருமந்:2131/2
மேல்


செல்லா (3)

செல்லா எழுப்பி சிரத்துடன் சேர்தலால் – திருமந்:857/3
செல்லா சிவகதி சேர்தல் விளையாட்டே – திருமந்:2060/4
செல்லா சிவகதி சென்று எய்தும் அன்றே – திருமந்:2308/4
மேல்


செல்லாக (1)

செல்லாக பற்றி தீவாய் நரகத்தில் – திருமந்:199/3
மேல்


செல்லாமையும் (1)

சென்றான் எனை விடுத்து ஆங்கில் செல்லாமையும்
நன்றான ஞானத்தின் நாத பிரானே – திருமந்:2295/3,4
மேல்


செல்லார் (1)

செல் நெறி செல்லார் திகைக்கின்றவாறே – திருமந்:1546/4
மேல்


செல்லிடு (1)

செல்லிடு நில் என்று தீவாய் நரகிடை – திருமந்:198/3
மேல்


செல்லில் (1)

உழி செல்லில் உம்பர் தலைவன் முன் ஆமே – திருமந்:1549/4
மேல்


செல்லும் (10)

கவிழ்கின்ற நீர் மிசை செல்லும் கலம் போல் – திருமந்:173/2
சேவிக்கும் மந்திரம் செல்லும் திசை பெற – திருமந்:959/1
பழி செல்லும் வல்வினை பற்று அறுத்து ஆங்கே – திருமந்:1549/2
வழி செல்லும் வல்வினையார் திறம் விட்டிட்டு – திருமந்:1549/3
மாத்திக்கே செல்லும் வழி அது ஆமே – திருமந்:1841/4
குருடர்க்கு கோல்காட்டி செல்லும் குருடர் – திருமந்:2048/1
நரை உருவா செல்லும் நாள் இலவாமே – திருமந்:2100/4
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2103/1
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2303/2
தெரிந்தேன் சிவகதி செல்லும் நிலையை – திருமந்:2961/2
மேல்


செல்வ (1)

பொருந்திய செல்வ புவனா பதி ஆம் – திருமந்:75/2
மேல்


செல்வத்து (2)

வரும் செல்வத்து இன்பம் வர இருந்து எண்ணி – திருமந்:220/3
அரும் செல்வத்து ஆகுதி வேட்க நின்றாரே – திருமந்:220/4
மேல்


செல்வத்தை (2)

துயக்குறு செல்வத்தை சொல்லவும் வேண்டா – திருமந்:169/2
மாற்றி களைவீர் மறுத்து உங்கள் செல்வத்தை
கூற்றன் வரும்-கால் குதிக்கலும் ஆமே – திருமந்:172/3,4
மேல்


செல்வது (1)

நரகதி செல்வது ஞாலம் அறியும் – திருமந்:2558/2
மேல்


செல்வம் (12)

தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம்
ஆற்றியது என்று மயலுற்ற சிந்தையை – திருமந்:24/2,3
பெயல் கொண்டல் போல பெரும் செல்வம் ஆமே – திருமந்:169/4
செய் நின்ற செல்வம் தீ அது ஆமே – திருமந்:218/4
பெரும் செல்வம் கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:220/1
வரும் செல்வம் தந்த தலைவனை நாடும் – திருமந்:220/2
நாள்-தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே – திருமந்:239/4
ஒட்டிய நல் அறம் செய்யாதவர் செல்வம்
வட்டி கொண்டு ஈட்டியே மண்ணின் முகந்திடும் – திருமந்:260/2,3
செல்வம் கருதி சிலர் பலர் வாழ்வு எனும் – திருமந்:269/1
எய்தி வழிப்படில் இந்திரன் செல்வம் முன் – திருமந்:1006/2
தெளிக்கும் மழையுடன் செல்வம் உண்டாக்கும் – திருமந்:1345/3
சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வம் பெறுவர் – திருமந்:1626/2
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் செல்வம்
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் ஞானம் – திருமந்:1645/1,2
மேல்


செல்வமும் (2)

மகிழ்கின்ற செல்வமும் மாடும் உடனே – திருமந்:173/1
திறம் தரு முத்தியும் செல்வமும் வேண்டின் – திருமந்:244/1
மேல்


செல்வர் (3)

யாது உகந்தார் அமராபதிக்கே செல்வர்
ஏது உகந்தான் இவன் என்று அருள்செய்திடும் – திருமந்:632/2,3
மயங்கா வழி செல்வர் வான் உலகு ஆள்வர் – திருமந்:1873/2
கை அக நீண்டார் கடைத்தலைக்கே செல்வர்
ஐயம் புகாமல் இருந்த தவசியார் – திருமந்:1891/2,3
மேல்


செல்வன் (1)

திருந்து அமராபதி செல்வன் இவன் என – திருமந்:634/2
மேல்


செல்வனும் (1)

விண்-நின்று இயங்கும் விரி கதிர் செல்வனும்
மண்-நின்று இயங்கும் வாயுவுமாய் நிற்கும் – திருமந்:3040/2,3
மேல்


செல்வனை (2)

தெருளும் உயிரொடும் செல்வனை சேரின் – திருமந்:168/3
தேயமும் நாடும் திரிந்து எங்கள் செல்வனை
காய மின் நாட்டிடை கண்டு கொண்டேனே – திருமந்:2982/3,4
மேல்


செல்வார்க்கு (1)

நல் நெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தில் ஏகலாம் – திருமந்:551/3
மேல்


செல்வான் (1)

தீ நெறி செல்வான் திரிகின்றவாறே – திருமந்:2562/4
மேல்


செல்வி (1)

மது அருளும் மலர் மங்கையர் செல்வி
இது அருள்செய்யும் இறையவன் ஆமே – திருமந்:788/3,4
மேல்


செல்வியை (1)

அருந்தவ செல்வியை சேவித்து அடியேன் – திருமந்:75/3
மேல்


செல்வோர் (1)

மாயத்தே செல்வோர் மனத்தோடு அழியுமே – திருமந்:1935/4
மேல்


செல (4)

சென்றார் இருவர் திருமுடி மேல் செல
நன்று ஆம் கழல் அடி நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:375/3,4
தெண்ணீர் இணை அடி தாமரைக்கே செல
தெண்ணீர் சமாதி அமர்ந்து தீரா நலம் – திருமந்:882/2,3
மடுக்கும் தாமரை மத்தகத்தே செல
முடுக்கும் தாமரை முச்சதுரத்தே – திருமந்:1144/3,4
கண்டு விடும் சூக்கம் காரணமா செல
பண்டு தொடர பரகாய யோகி போல் – திருமந்:2133/2,3
மேல்


செலச்செல்ல (1)

சீராரும் ஞானத்தின் இச்சை செலச்செல்ல
வாராத காதல் குருபரன்-பால் ஆக – திருமந்:1699/1,2
மேல்


செலவு (3)

மேவும் செலவு விட வரு நீக்கத்து – திருமந்:2302/2
செலவு ஒத்து அமர் திகை தேவர் பிரானே – திருமந்:3001/4
செலவு அறிவார் இல்லை சேயன் அணியன் – திருமந்:3043/2
மேல்


செலார் (1)

உண்ட அ பெண்டிரும் மக்களும் பின் செலார்
கொண்ட விரதமும் ஞானமும் அல்லது – திருமந்:144/2,3
மேல்


செலுத்திட (1)

செம்பரம் ஆகிய வாசி செலுத்திட
தம் பர யோகமாய் தானவன் ஆகுமே – திருமந்:2442/3,4
மேல்


செலுத்தினும் (1)

மாதரிடத்தே செலுத்தினும் அ விந்து – திருமந்:1961/1
மேல்


செலுத்து-மின் (2)

செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2103/1
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2303/2
மேல்


செவ்வந்தி (1)

செண்பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே – திருமந்:1003/4
மேல்


செவ்வரத்தம் (1)

அடைவு உள அஞ்சனம் செவ்வரத்தம் பால் – திருமந்:1735/3
மேல்


செவ்வாய் (4)

ஒள்ளிய மந்தன் இரவி செவ்வாய் வலம் – திருமந்:790/2
செவ்வாய் வியாழன் சனி ஞாயிறு என்னும் – திருமந்:792/1
திங்களில் செவ்வாய் புதைந்து இருந்தாரே – திருமந்:836/4
கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய்
முகத்து அருள் நோக்கமும் முன் உள்ளது ஆமே – திருமந்:1116/3,4
மேல்


செவ்வி (1)

எழு மழை பெய்யாது இருநில செவ்வி
தழுவி வினை சென்று தான் பயவாது – திருமந்:2913/2,3
மேல்


செவ்வியன் (1)

செவ்வியன் ஆகி சிறந்து உண்ணும்-போது ஒரு – திருமந்:196/3
மேல்


செவ்வுள் (1)

செவ்வுள் எழுந்து சிவாயநம என்னே – திருமந்:1320/4
மேல்


செவ்வே (2)

உருசியொடும் உடல் செவ்வே இருத்தி – திருமந்:560/3
சிதைக்கின்ற சிந்தையை செவ்வே நிறுத்தி – திருமந்:1692/3
மேல்


செவ்வை (1)

தூய்மை அருள் ஊண் சுருக்கம் பொறை செவ்வை
வாய்மை நிலைமை வளர்த்தலே மற்று இவை – திருமந்:556/1,2
மேல்


செவி (10)

செவி மந்திரம் சொல்லும் செய் தவ தேவர் – திருமந்:359/1
செவி மந்திரம் செய்து தாம் உற நோக்கும் – திருமந்:359/3
காணா கண் கேளா செவி என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:588/3
கண் நாக்கு மூக்கு செவி ஞான கூட்டத்துள் – திருமந்:599/1
கண் இன்றி காணும் செவி இன்றி கேட்டிடும் – திருமந்:1872/3
மனத்தொடு சத்து மனம் செவி அன்ன – திருமந்:1972/1
அல்ல செவி சத்தம் ஆதி மனத்தையும் – திருமந்:2138/3
அழிகின்ற ஓர் உடம்பு ஆகும் செவி கண் – திருமந்:2140/1
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் மெய்த்தோற்றத்து – திருமந்:2586/1
செவி மெய் வாய் கண் மூக்கு சேர் இந்திரியம் – திருமந்:2589/1
மேல்


செழு (1)

செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/4
மேல்


செழும் (20)

திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/3
செழும் சுடர் மூன்று ஒளி ஆகிய தேவன் – திருமந்:71/3
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/2
செ வானில் செய்ய செழும் சுடர் மாணிக்கம் – திருமந்:130/4
சிந்தைசெய் அந்தணர் சேரும் செழும் புவி – திருமந்:234/2
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:522/1
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/2
செண்டு வெளியில் செழும் கிரியத்திடை – திருமந்:621/3
தெளிவை அறிந்து செழும் நந்தியாலே – திருமந்:839/3
செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் மெய்ப்பொருள் – திருமந்:952/3
சிலாமயம் ஆகும் செழும் தரளத்தின் – திருமந்:1214/2
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:2068/1
சேறு இன்றி பூத்த செழும் கொடி தாமரை – திருமந்:2535/3
செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் ஆகுமே – திருமந்:2595/4
சிவத்துள் ஆகாசம் செழும் சுடர் சோதி – திருமந்:2812/3
சேடார் கமல செழும் சுடருள் சென்று – திருமந்:2949/3
செழும் சார்பு உடைய சிவனை கண்டேனே – திருமந்:2958/4
தேசம் ஒன்று ஆங்கே செழும் கண்டம் ஒன்பதும் – திருமந்:3014/3
செழும் சடையன் செம்பொனே ஒக்கும் மேனி – திருமந்:3034/1
திரு கொன்றை வைத்த செழும் சடையானே – திருமந்:3042/4
மேல்


செற்ற (3)

திரிகின்ற முப்புரம் செற்ற பிரானை – திருமந்:348/1
வார் செற்ற கொங்கை மடந்தையை நீக்கியே – திருமந்:1945/2
தானவர் முப்புரம் செற்ற தலைவனை – திருமந்:2631/2
மேல்


செற்றம் (3)

செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் மெய்ப்பொருள் – திருமந்:952/3
செற்றம் இலா செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே – திருமந்:2434/4
செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் ஆகுமே – திருமந்:2595/4
மேல்


செற்றவர் (1)

சித்தம் சிவமாய் மலம் மூன்றும் செற்றவர்
சுத்த சிவம் ஆவர் தோயார் மலபந்தம் – திருமந்:2969/1,2
மேல்


செற்றவன் (2)

காலம் கடந்தவன் காண் விந்து செற்றவன்
காலம் கடந்து அழிந்தான் விந்து செற்றவன் – திருமந்:1954/1,2
காலம் கடந்து அழிந்தான் விந்து செற்றவன்
காலங்களின் விந்து செற்றுற்ற காரிகை – திருமந்:1954/2,3
மேல்


செற்றனன் (1)

முப்புரம் செற்றனன் என்பார்கள் மூடர்கள் – திருமந்:343/2
மேல்


செற்றிடும் (1)

செற்றிடும் சீவ உபாதி திறன் ஏழும் – திருமந்:2501/1
மேல்


செற்றில் (1)

செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என் – திருமந்:2847/1
மேல்


செற்று (5)

செற்று அற்று இருந்தவர் சேர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:1035/4
ஆடம்பரம் இன்றி ஆசாபாசம் செற்று
பாடு ஒன்று பாசம் பசுத்துவம் பாழ்பட – திருமந்:1438/2,3
தான் அவன் ஆகி தான் ஐந்தாம் மலம் செற்று
மோனமது ஆம் மொழி பால்முத்தர் ஆவதும் – திருமந்:1481/1,2
செற்று உண்பவரே சிவயோகியாரே – திருமந்:1949/4
சிவம் ஆகி மும்மல முக்குணம் செற்று
தவம் ஆன மும்முத்தி தத்துவத்து அயிக்கியத்துவமாகிய – திருமந்:2476/1,2
மேல்


செற்றுமேல் (1)

தெள்ளி அகன்று நாதாந்தத்தை செற்றுமேல்
உள்ள இருள் நீங்க ஓர் உணர்வு ஆகுமேல் – திருமந்:2375/2,3
மேல்


செற்றுற்ற (1)

காலங்களின் விந்து செற்றுற்ற காரிகை – திருமந்:1954/3
மேல்


செற்றோர் (1)

சிவம் ஆகி ஐ வகை திண்மலம் செற்றோர்
அவம் ஆகார் சித்தர் முத்தாந்தத்து வாழ்வார் – திருமந்:497/1,2
மேல்


செறி (5)

செறி துணை ஆவது சிவன் அடி சிந்தை – திருமந்:307/3
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும் – திருமந்:1147/3
சிந்திப்பன் என்றும் ஒருவன் செறி கழல் – திருமந்:1504/2
திருந்தனர் விட்டார் செறி மல கூட்டம் – திருமந்:2339/3
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/3
மேல்


செறிக்கின்ற (1)

செறிக்கின்ற நந்தி திருவெழுத்து ஓதும் – திருமந்:2706/2
மேல்


செறிகின்ற (1)

செறிகின்ற ஞானத்து செந்தாள் கொளுவி – திருமந்:452/2
மேல்


செறிதரு (1)

திகழும் படியே செறிதரு வாயு – திருமந்:720/1
மேல்


செறிந்த (1)

சிவயோகி ஞானி செறிந்த அ தேசம் – திருமந்:1882/1
மேல்


செறிந்திடும் (1)

ஆடு இயல்பாக அமைந்து செறிந்திடும்
பாடி உள் ஆக பகைவரும் வந்துறார் – திருமந்:1287/2,3
மேல்


செறிந்து (2)

தேனின்-கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாய் – திருமந்:385/3
செறிந்து உணர்ந்து ஓதி திருவருள் பெற்றேன் – திருமந்:1588/2
மேல்


செறிப்பு (1)

செறிப்பு அறிந்தேன் மிகு தேவர் பிரானை – திருமந்:290/2
மேல்


செறிப்புறு (1)

செறிப்புறு சிந்தையை சிக்கென நாடில் – திருமந்:1794/3
மேல்


செறிய (3)

சிவம் கோடி விட்டு செறிய இருந்து அங்கு – திருமந்:759/3
சேவடி சேர செறிய இருந்தவர் – திருமந்:1333/1
செறிய நினைக்கிலர் சேவடி தானே – திருமந்:1554/4
மேல்


செறியா (1)

செறியா செறிவே சிவம் எனலாமே – திருமந்:2638/4
மேல்


செறியார் (1)

அருளில் பெருமை அறியார் செறியார்
அருளில் பிறந்திட்டு அறிந்து அறிவாரே – திருமந்:1814/3,4
மேல்


செறியீர் (1)

செறியீர் அவற்றினுள் சித்திகள் இட்ட – திருமந்:469/3
மேல்


செறியும் (3)

செறியும் கிரியை சிவதத்துவமாம் – திருமந்:2189/1
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன் – திருமந்:2247/3
செறியும் அண்டாசன தேவர் பிரானே – திருமந்:2297/4
மேல்


செறிவது (2)

செறிவது நின்று திகழும் அதுவே – திருமந்:787/4
செறிவது தேவர்க்கு தேவர் பிரானை – திருமந்:2645/3
மேல்


செறிவாய் (2)

செறிவாய் இருந்து சேரவே மாயுமே – திருமந்:1952/4
அயல் புணர்வு ஆகி அறிவாய் செறிவாய்
நயப்புறு சத்தியும் நாதன் உலகாதி – திருமந்:2210/2,3
மேல்


செறிவார் (1)

செறிவார் பெறுவர் சிலர் தத்துவத்தை – திருமந்:545/2
மேல்


செறிவால் (1)

செறிவால் அனுபோகம் சித்திக்கும் என்னில் – திருமந்:306/2
மேல்


செறிவான் (1)

செறிவான் உறை பதம் சென்று வலம் கொள் – திருமந்:512/2
மேல்


செறிவான (2)

செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:617/2
செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:2471/2
மேல்


செறிவு (6)

சேவடி ஏத்தும் செறிவு உடை வானவர் – திருமந்:376/1
செறிவு ஆகி நின்ற அ சீவனும் ஆகுமே – திருமந்:2019/4
செறிவு ஆகி நின்றவன் சீவனும் ஆமே – திருமந்:2363/4
செறிவு அறிவாய் எங்கும் நின்ற சிவனை – திருமந்:2580/2
திரன் எங்கும் ஆகி செறிவு எங்கும் எய்தும் – திருமந்:2590/2
செறிவு உடையான் மிகு தேவர்க்கும் தேவன் – திருமந்:2636/2
மேல்


செறிவே (1)

செறியா செறிவே சிவம் எனலாமே – திருமந்:2638/4
மேல்


செறிவொடு (1)

செறிவொடு நின்றார் சிவம் ஆயினாரே – திருமந்:1799/4
மேல்


செறிவோர்க்கும் (1)

அறிவிக்க வேண்டாம் அறிவில் செறிவோர்க்கும்
அறிவு உற்று அறியாமை எய்தி நிற்போர்க்கே – திருமந்:2327/2,3
மேல்


செறு (3)

செறு வகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து – திருமந்:351/3
சிவன் சத்தி சீவன் செறு மல மாயை – திருமந்:2710/1
நாவணை கோலி நடுவில் செறு உழார் – திருமந்:2872/3
மேல்


செறுத்தாரே (1)

கொண்டு குதிரை குசை செறுத்தாரே – திருமந்:621/4
மேல்


சென்ற (4)

சென்ற பிராணிகள் சிந்தையில் வேண்டிய – திருமந்:1237/3
வழி சென்ற மாதவம் வைகின்ற-போது – திருமந்:1549/1
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/3
பலவுடன் சென்ற அ பார் முழுது ஈசன் – திருமந்:3043/1
மேல்


சென்ற-கால் (1)

சேய கேவல விந்துடன் செல்ல சென்ற-கால்
ஆய தனுவின் பயன் இல்லை ஆமே – திருமந்:2198/3,4
மேல்


சென்றது (1)

சென்றது தான் ஒரு பத்து இருநூறு உள – திருமந்:2772/3
மேல்


சென்றன (2)

தேர்ந்து அறியாமையின் சென்றன காலங்கள் – திருமந்:1795/1
சென்றன நாழிகை நாள்கள் சிலபல – திருமந்:2040/1
மேல்


சென்றனவே (1)

விடுத்தன நாள்களும் மேல் சென்றனவே – திருமந்:193/4
மேல்


சென்றனன் (1)

சென்றனன் தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே – திருமந்:1/4
மேல்


சென்றார் (1)

சென்றார் இருவர் திருமுடி மேல் செல – திருமந்:375/3
மேல்


சென்றார்-தம் (1)

சென்றார்-தம் சித்தம் மோன சமாதியாம் – திருமந்:2936/2
மேல்


சென்றாலே (1)

அருந்தா அலை கடல் ஆறு சென்றாலே – திருமந்:2513/4
மேல்


சென்றாள் (1)

சென்றாள் சிவகதி சேரும் பராசத்தி – திருமந்:1066/2
மேல்


சென்றான் (1)

சென்றான் எனை விடுத்து ஆங்கில் செல்லாமையும் – திருமந்:2295/3
மேல்


சென்றிட்டு (1)

சிந்தனை சாக்கிராதீதத்தே சென்றிட்டு
நந்தியை பூசிக்க நல் பூசை ஆமே – திருமந்:1853/3,4
மேல்


சென்றிடத்து (1)

சென்றிடத்து எட்டு திசை எங்கும் போய்வரும் – திருமந்:1999/3
மேல்


சென்றிடு (1)

சென்றிடு ஞான சிவப்பிரகாசத்தால் – திருமந்:2001/2
மேல்


சென்றிடும் (3)

நன்று என்று மூன்றுக்கு நாள் அது சென்றிடும்
சென்றிடும் முப்பதும் சேர இருந்திடில் – திருமந்:756/2,3
சென்றிடும் முப்பதும் சேர இருந்திடில் – திருமந்:756/3
ஏறிய வானில் எண்பது சென்றிடும்
தேறிய ஏழில் சிறக்கும் வகை எண்ணில் – திருமந்:774/1,2
மேல்


சென்றின் (1)

இடுகின்றவாறு சென்றின் பணி சேர – திருமந்:795/3
மேல்


சென்று (84)

ஈட்டும் இடம் சென்று இகலல் உற்றாரே – திருமந்:56/4
சிறப்பொடு வானவர் சென்று கைகூப்பி – திருமந்:86/2
பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் – திருமந்:115/3
அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு – திருமந்:137/1
சென்று அத்தா என்ன திரிந்திலன் தானே – திருமந்:149/4
சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:185/4
சென்று உணர்வான் திசை பத்தும் திவாகரன் – திருமந்:191/1
நெய்-நின்று எரியும் நெடும் சுடரே சென்று
மை நின்று எரியும் வகை அறிவார்கட்கு – திருமந்:218/1,2
சென்று வணங்கும் திரு உடையோரே – திருமந்:236/4
கண் ஆற்றொடே சென்று கால் வழி காணுமே – திருமந்:336/4
வாடி முகமும் வருத்தத்து தாம் சென்று
நாடி இறைவா நம என்று கும்பிட – திருமந்:352/2,3
சிவந்த பரம் இது சென்று கதுவ – திருமந்:357/3
பண்பு அழி செய் வழிபாடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:366/1
நண் பழியாளனை நாடி சென்று அச்சிரம் – திருமந்:366/3
சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன் – திருமந்:403/2
சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன் – திருமந்:438/2
சென்று உணர்ந்தார் சிலர் தேவரும் ஆமே – திருமந்:502/4
செறிவான் உறை பதம் சென்று வலம் கொள் – திருமந்:512/2
திடம் உற்ற நந்தி திருவருளால் சென்று
உடலில் புகுந்தமை ஒன்று அறியாரே – திருமந்:513/3,4
படையார் அழல் மேனி பதி சென்று புக்கேன் – திருமந்:547/2
செய்த இயம நியமம் சமாதி சென்று
உய்ய பராசத்தி உத்தர பூருவம் – திருமந்:550/1,2
தன் நெறி சென்று சமாதியிலே நின்-மின் – திருமந்:551/2
கற்பனை அற்று கனல் வழியே சென்று
சிற்பனை எல்லாம் சிருட்டித்த பேரொளி – திருமந்:628/1,2
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தும் காலத்து – திருமந்:635/1
தணிந்து எண் திசை சென்று தாபித்தவாறே – திருமந்:640/4
சீர் ஒன்று மேல் ஏழ் கீழ் ஏழ் புவி சென்று
ஏர் ஒன்று வியாபியாய் நிற்றல் ஈராறே – திருமந்:648/3,4
தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு – திருமந்:667/2
ஆதார யோகத்து அதிதேவொடும் சென்று
மீதான தற்பரை மேவும் பரனொடு – திருமந்:709/1,2
சென்று உயிர் நாலெட்டும் சேரவே நின்றிடின் – திருமந்:784/3
கொள்ளி பறிய குழல் வழியே சென்று
வள்ளி உள் நாவில் அடக்கி வைத்தாரே – திருமந்:834/3,4
எழுகின்ற தீயை முன்னே கொண்டு சென்று இட்டால் – திருமந்:838/1
சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:863/4
அதிரவன் அண்ட புறம் சென்று அடர்ப்ப – திருமந்:868/3
தண் மதி பானு சரி பூமியே சென்று
மண் மதி காலங்கள் மூன்றும் வழி கண்டு – திருமந்:875/1,2
கண்ணால் தொடே சென்று கால் வழி மாறுமே – திருமந்:882/4
தெருள்வந்த சிவனார் சென்று இவற்றாலே – திருமந்:979/3
பண்டு அழியாத பதி வழியே சென்று
நண்பு அழியாமே நம எனல் ஆமே – திருமந்:992/3,4
கொடி ஆறு சென்று குலாவிய குண்டம் – திருமந்:1040/1
சென்று அருள் நாயகி தேவர் பிரானுக்கே – திருமந்:1097/3
சென்று அங்கு இருந்த அமுத பயோதரி – திருமந்:1407/2
விண்ணினை சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள் – திருமந்:1436/1
கண்ணினை சென்று அணுகா பல காட்சிகள் – திருமந்:1436/2
எண்ணினை சென்று அணுகாமல் எணப்படும் – திருமந்:1436/3
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/4
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:1437/4
சித்தர் சிவஞானம் சென்று எய்துவோர்களே – திருமந்:1446/4
நெறி வழியே சென்று நேர்மையுள் ஒன்றி – திருமந்:1457/1
சென்று வெளிப்படும் தேவர் பிரானே – திருமந்:1500/4
விதிவழியே சென்று வேந்தனை நாடும் – திருமந்:1503/3
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/4
சென்று நின்று எண் திசை ஏத்துவர் தேவர்கள் – திருமந்:1762/2
மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடு சென்று
ஆவி எழும் அளவு அன்றே உடலுற – திருமந்:1777/1,2
மழை கொண்ட மா முகில் மேல் சென்று வானோர் – திருமந்:1833/2
மாயாள் வசத்தே சென்று இவர் வேண்டில் – திருமந்:1939/1
கோலால் நடத்தி குறிவழியே சென்று
பாலாம் அமிர்து உண்டு பற்று அற பற்றினால் – திருமந்:1956/2,3
சென்று பராசத்தி விந்து சயம் தன்னை – திருமந்:1967/3
புலம் ஐந்து புள் ஐந்து புள் சென்று மேயும் – திருமந்:2025/1
குரு வழியே சென்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:2056/4
சேர்ந்தவர் தேவரை சென்று உணர்வாரே – திருமந்:2114/4
போகலும் ஆகும் அரன் அருளாலே சென்று
ஏகும் இடம் சென்று இருபயன் உண்ணுமே – திருமந்:2132/3,4
ஏகும் இடம் சென்று இருபயன் உண்ணுமே – திருமந்:2132/4
கண்ட கனவு ஐந்தும் கலந்தன தான் ஐந்தும் சென்று
உண்டன நான்கும் ஒருங்கே உணர்ந்த பின் – திருமந்:2153/1,2
திதம் ஆன கேவலம் இ திறம் சென்று
பரம் ஆகா வைய அவத்தைப்படுவானே – திருமந்:2162/3,4
கூடுவர் கூடி குறிவழியே சென்று
தேடிய பின்னர் திகைத்து இருந்தார்களே – திருமந்:2185/3,4
சென்று துரியாதீதத்தே சில காலம் – திருமந்:2217/3
செல்லா சிவகதி சென்று எய்தும் அன்றே – திருமந்:2308/4
மீண்டுற்று அருளால் விதிவழியே சென்று
தூண்டி சிவஞான மா வினை தான் ஏறி – திருமந்:2346/2,3
நெறிவழியே சென்று நேர்பட்ட பின்னை – திருமந்:2350/2
தேடும் இயம நியமாதி சென்று அகன்று – திருமந்:2376/1
ஆறு அந்தமும் சென்று அடங்கும் அ நேயத்தே – திருமந்:2382/1
செயலற்று அறிவாகியும் சென்று அடங்கி – திருமந்:2402/3
இன்றே சென்று ஈசனை எய்தலும் ஆமே – திருமந்:2432/4
நேர் அந்தம் ஆக நெறிவழியே சென்று
பார் அந்தமான பராபரத்து அயிக்கியத்து – திருமந்:2469/2,3
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே – திருமந்:2607/4
செஞ்சுடர் மண்டலத்து ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2719/1
தக்கார் உரைத்த தவநெறியே சென்று
புக்கால் அருளும் பொன் உரை ஞானத்தை – திருமந்:2815/2,3
கோன் முன்னம் சென்னி குறிவழியே சென்று
நான் முன்னம் செய்ததே நல் நிலம் ஆனதே – திருமந்:2848/3,4
பரனாய் பராபரன் ஆகி அப்பால் சென்று
உரனாய் வழக்கு அற ஒண் சுடர் தானாய் – திருமந்:2855/1,2
ஒல்லை கடந்து சென்று ஊர் புகல் ஆமே – திருமந்:2912/4
தழுவி வினை சென்று தான் பயவாது – திருமந்:2913/3
சென்று ஆங்கு அணைந்தவர் சேர்கின்றவாறே – திருமந்:2936/4
சேடார் கமல செழும் சுடருள் சென்று
நாடார் அமுதுற நாடார் அமுதமே – திருமந்:2949/3,4
மீண்டார் கமலத்துள் அங்கி மிக சென்று
தூண்டா விளக்கின் தகளி நெய் சோர்தலும் – திருமந்:2978/1,2
ஊனார் கமலத்தின் ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2989/2
மேல்


சென்றும் (2)

ஏனை உயிர் வினைக்கு எய்தும் இடம் சென்றும்
வானும் நிலனும் புகுந்தும் வருந்துமே – திருமந்:2134/3,4
சென்றும் இருந்தும் திரு உடையோரே – திருமந்:2536/4
மேல்


சென்றே (1)

சென்றே புகும் கதி இல்லை நும் சித்தத்து – திருமந்:2104/3
மேல்


சென்னி (5)

சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/4
சென்னி இருப்பிடம் சேர் பதினாறுடன் – திருமந்:1168/3
சிவந்த குரு வந்து சென்னி கை வைக்க – திருமந்:1590/3
பால் வைத்த சென்னி படர் ஒளி வானவன் – திருமந்:1599/3
கோன் முன்னம் சென்னி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2848/3
மேல்


சென்னியது (1)

சென்னியது ஆன சிவயோகமாம் ஈது என்ன – திருமந்:2403/2
மேல்


சென்னியில் (5)

வைத்த கை சென்னியில் நேரிதாய் தோன்றிடில் – திருமந்:770/1
தீவினையாளர்-தம் சென்னியில் உள்ளவன் – திருமந்:812/1
சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியில் மன்னும் – திருமந்:1760/3
கால் கொண்டு என் சென்னியில் கட்டறக்கட்டற – திருமந்:2433/1
சென்னியில் வைத்த சிவன் அருளாலே – திருமந்:2611/4
மேல்


சென்னியின் (1)

சென்னியின் மூன்றுக்கும் சேரவே நின்றிடும் – திருமந்:750/3
மேல்


சென்னியுள் (2)

திடம் வைத்த தாமரை சென்னியுள் அங்கி – திருமந்:470/3
சென்னியுள் நின்றது ஓர் தேற்றத்தன் ஆமே – திருமந்:2858/4

மேல்