சூ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சூக்க 2
சூக்கத்தில் 2
சூக்கத்து 2
சூக்கத்தை 2
சூக்கம் 6
சூக்கமும் 1
சூக்கும 1
சூக்குமம் 9
சூட்டி 2
சூட 2
சூடாமணி 1
சூடான் 1
சூடி 5
சூடிடும் 1
சூடிநின்றாரே 1
சூடு 1
சூடு-மின் 1
சூடும் 4
சூடுவன் 1
சூத்திரர் 1
சூதனும் 3
சூதியும் 2
சூது 2
சூரிய 3
சூரியன் 7
சூருற 1
சூரை 2
சூரையும் 2
சூல 3
சூலத்து 2
சூலம் 9
சூலமும் 2
சூலமே 2
சூலி 1
சூலிக்கு 1
சூலினி 1
சூழ் 18
சூழ்கிலாரே 1
சூழ்தர 1
சூழ்ந்த 6
சூழ்ந்த-கால் 1
சூழ்ந்திட்டு 1
சூழ்ந்து 4
சூழ்வினைதானே 1
சூழ்வினையாளர் 1
சூழ 9
சூழலுள் 1
சூழவே 2
சூழான 1
சூழும் 2
சூளை 1

சூக்க (2)

வந்தன சூக்க உடல் அன்றும் ஆனது – திருமந்:2083/2
நனவாதி தூலமே சூக்க பகுதி – திருமந்:2187/1
மேல்


சூக்கத்தில் (2)

எய்து மதி கலை சூக்கத்தில் ஏறியே – திருமந்:851/1
ஆகிய சூக்கத்தில் ஐங்கருமம் செய்வோன் – திருமந்:2416/3
மேல்


சூக்கத்து (2)

துய்யது சூக்கத்து தூலத்த காயமே – திருமந்:851/4
உரிய சுழுமுனை முதல் எட்டும் சூக்கத்து
அரிய கனா தூலாம் அ நனவு ஆமே – திருமந்:2258/3,4
மேல்


சூக்கத்தை (2)

படைப்பாதி சூக்கத்தை தற்பரம் செய்ய – திருமந்:2415/3
ஆகிய சூக்கத்தை அ விந்து நாதமும் – திருமந்:2416/1
மேல்


சூக்கம் (6)

அருள் ஐங்கருமத்து அதி சூக்கம் உன்னார் – திருமந்:1798/3
பொய்யினில் சூக்கம் பொருந்தும் உடலையும் – திருமந்:2130/2
கண்டு விடும் சூக்கம் காரணமா செல – திருமந்:2133/2
மேல் நந்த சூக்கம் அவை வன்னம் மேலிட்டே – திருமந்:2207/4
உயிர்க்கு கிரியை உயிர் மாயை சூக்கம்
உயிர்க்கு இவை ஊட்டுவோன் ஊட்டும் அவனே – திருமந்:2333/2,3
அம்புவி உன்னா அதி சூக்கம் அப்பாலை – திருமந்:2473/3
மேல்


சூக்கமும் (1)

மெய்யும் பின் சூக்கமும் மெய் பகுதி மாயை – திருமந்:2208/3
மேல்


சூக்கும (1)

பாலித்த சூக்கும மேலை சொரூப பெண் – திருமந்:2675/2
மேல்


சூக்குமம் (9)

சொல்லும் திருக்கூத்தின் சூக்குமம் தானே – திருமந்:908/4
சூக்குமம் எண்ணாயிரம் செபித்தாலும் மேல் – திருமந்:909/1
சூக்குமம் ஆன வழி இடை காணலாம் – திருமந்:909/2
சூக்குமம் ஆன வினையை கெடுக்கலாம் – திருமந்:909/3
சூக்குமம் ஆன சிவனது ஆனந்தமே – திருமந்:909/4
ஆலயம் ஆக அறிகின்ற சூக்குமம்
ஆலயம் ஆக அமர்ந்து இருந்தானே – திருமந்:919/3,4
ஆய சதாசிவம் ஆகும் நல் சூக்குமம்
பாய பலிபீடம் பத்திரலிங்கம் ஆம் – திருமந்:1718/2,3
சுத்தம் அது ஆகிய சூக்குமம் சொல்லும்-கால் – திருமந்:2123/2
கனவு இலா சூக்குமம் காணும் சுழுத்தி – திருமந்:2196/2
மேல்


சூட்டி (2)

தான் அடி முன் சூட்டி தாபித்தது உண்மையே – திருமந்:1592/4
புறமே திரிந்தேனை பொன் கழல் சூட்டி
நிறமே புகுந்து என்னை நின்மலன் ஆக்கி – திருமந்:1820/1,2
மேல்


சூட (2)

சோமனும் வந்து அடி சூட நின்றாளே – திருமந்:1208/4
பரிசிக்க கீர்த்திக்க பாதுகம் சூட
குருபத்தி செய்யும் குவலயத்தோர்க்கு – திருமந்:1479/2,3
மேல்


சூடாமணி (1)

பூண்டாள் ஒருத்தி புவன சூடாமணி
மாண்டான் ஒருவன் கைவந்தது தானே – திருமந்:2978/3,4
மேல்


சூடான் (1)

பூ இன்றி சூடான் புரிசடையோனே – திருமந்:2535/4
மேல்


சூடி (5)

சோம நறு மலர் சூடி நின்றாளே – திருமந்:1206/4
தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம் – திருமந்:1208/2
பரிந்திடும் வானவன் பாய் புனல் சூடி
முரிந்திடுவானை முயன்றிடு நீரே – திருமந்:1328/3,4
பராபரன் எந்தை பனி மதி சூடி
தராபரன் தன் அடியார் மன கோயில் – திருமந்:1760/1,2
சொன்னான் கழலிணை சூடி நின்றேனே – திருமந்:2429/4
மேல்


சூடிடும் (1)

சூடிடும் அங்குச பாச துளை வழி – திருமந்:1207/1
மேல்


சூடிநின்றாரே (1)

சூது அறிவார் உச்சி சூடிநின்றாரே – திருமந்:2220/4
மேல்


சூடு (1)

சூடு எறி நெய் உண்டு மை கான்றிடுகின்ற – திருமந்:2897/3
மேல்


சூடு-மின் (1)

சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/4
மேல்


சூடும் (4)

சூடும் இளம்பிறை சூலி கபாலினி – திருமந்:1209/1
எரியும் இளம்பிறை சூடும் எம்மானை – திருமந்:2814/2
குலை இல்லை கொய்யும் மலர் உண்டு சூடும்
தலை இல்லை தாழ்ந்த கிளை புலராதே – திருமந்:2898/3,4
சந்திரன் பாம்பொடும் சூடும் சடாதரன் – திருமந்:2963/1
மேல்


சூடுவன் (1)

சூடுவன் நெஞ்சு இடை வைப்பன் பிரான் என்று – திருமந்:50/1
மேல்


சூத்திரர் (1)

துறையுடை சூத்திரர் தொல் வாணலிங்கமே – திருமந்:1721/4
மேல்


சூதனும் (3)

சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும்
தாதில் குழைந்து தலைகண்டவாறே – திருமந்:826/3,4
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1222/3
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1306/3
மேல்


சூதியும் (2)

குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1222/3
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1306/3
மேல்


சூது (2)

சூது ஒத்த மென் முலையாளும் நல் சூதனும் – திருமந்:826/3
சூது அறிவார் உச்சி சூடிநின்றாரே – திருமந்:2220/4
மேல்


சூரிய (3)

சூரிய காந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போலவே – திருமந்:117/1
சூரிய காந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டிடா – திருமந்:117/2
நல் மணி சூரிய சோம நயனத்தாள் – திருமந்:1083/3
மேல்


சூரியன் (7)

தோயம் அதாய் எழும் சூரியன் ஆமே – திருமந்:116/4
சூரியன் சந்நிதியில் சுடுமாறு போல் – திருமந்:117/3
சந்திரன் சூரியன் தற்பரன் தாணுவில் – திருமந்:704/1
ஆகின்ற சந்திரன் சூரியன் அங்கியுள் – திருமந்:852/1
சோதித்து இலங்கும் நல் சூரியன் நாலாம் – திருமந்:1980/2
கேதமுறும் கேணி சூரியன் எட்டில் – திருமந்:1980/3
சந்திரன் சூரியன் தான் வரில் பூசனை – திருமந்:1989/1
மேல்


சூருற (1)

சூருற நான்கும் தொடர்ந்துறவே நிற்கும் – திருமந்:878/2
மேல்


சூரை (2)

சூரை அம் காட்டு இடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு – திருமந்:145/3
வாழைக்கு சூரை வலிது வலிது என்பர் – திருமந்:2922/2
மேல்


சூரையும் (2)

வாழையும் சூரையும் வந்து இடம் கொண்டன – திருமந்:2922/1
வாழையும் சூரையும் வன் துண்டம் செய்திட்டு – திருமந்:2922/3
மேல்


சூல (3)

சூல தலையினில் தோற்றிடும் சத்தியும் – திருமந்:926/1
சூல தலையினில் சூழும் ஓங்காரத்தால் – திருமந்:926/2
நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி – திருமந்:1292/1
மேல்


சூலத்து (2)

சூலத்து இடைவெளி தோற்றிடும் அஞ்செழுத்து – திருமந்:926/3
ஆலிங்கனம் செய்து அகம் சுட சூலத்து
சால் இங்கு அமைத்து தலைமை தவிர்த்தனர் – திருமந்:2908/1,2
மேல்


சூலம் (9)

குருத்து உயர் சூலம் கைக்கொண்டு கொன்றானே – திருமந்:339/4
வாரத்தில் சூலம் வரும் வழி கூறும்-கால் – திருமந்:797/1
சோதி வயிரவி சூலம் வந்து ஆளுமே – திருமந்:1080/4
சூலம் கபாலம் கையேந்திய சூலிக்கு – திருமந்:1081/1
தொகை நின்ற நேத்திர முத்திரை சூலம்
வகை நின்ற யோனி வருத்தலும் ஆமே – திருமந்:1093/3,4
பந்தம் ஆம் சூலம் படை பாசம் வில் அம்பு – திருமந்:1370/3
சூலம் தண்டு ஒள் வாள் சுடர் பறை ஞானமாய் – திருமந்:1398/1
நல் மணி சூலம் கபாலம் கிளியுடன் – திருமந்:1403/1
அங்குசம் சூலம் கபாலமுடன் ஞானம் – திருமந்:2780/2
மேல்


சூலமும் (2)

அக்கணி சூலமும் ஆம் இடம் பின் ஆகில் – திருமந்:798/2
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டு அங்கு – திருமந்:1293/2
மேல்


சூலமே (2)

அமர்ந்த இரேகையும் ஆகின்ற சூலமே – திருமந்:925/4
பாசம் அறுக்க பரந்தன சூலமே – திருமந்:1397/4
மேல்


சூலி (1)

சூடும் இளம்பிறை சூலி கபாலினி – திருமந்:1209/1
மேல்


சூலிக்கு (1)

சூலம் கபாலம் கையேந்திய சூலிக்கு
நாலு அம் கரம் உள நாகபாச அங்குசம் – திருமந்:1081/1,2
மேல்


சூலினி (1)

தூய சடை முடி சூலினி சுந்தரி – திருமந்:1104/3
மேல்


சூழ் (18)

சூரிய காந்தமும் சூழ் பஞ்சும் போலவே – திருமந்:117/1
சூரிய காந்தம் சூழ் பஞ்சை சுட்டிடா – திருமந்:117/2
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/2
சுட்டப்படும் கதிரோனுக்கும் சூழ் கலை – திருமந்:855/2
துரந்திடு மந்திரம் சூழ் பகை போக – திருமந்:943/3
எண்ணிய நாட்கள் இருபத்தேழ் சூழ் மதி – திருமந்:1078/2
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் – திருமந்:1363/1
இருள் சூழ் அறையில் இருந்தது நாடில் – திருமந்:1517/1
பொருள் சூழ் விளக்கு அது புக்கு எரிந்தால் போன்று – திருமந்:1517/2
மருள் சூழ் மயக்கத்து மா மலர் நந்தி – திருமந்:1517/3
அருள் சூழ் இறைவனும் அம்மையும் ஆமே – திருமந்:1517/4
தீரன் இருந்த திருமலை சூழ் என்பர் – திருமந்:1984/3
விதியின் பெரு வலி வேலை சூழ் வையம் – திருமந்:2030/1
வரி கொண்ட மை சூழ் வரை அது ஆமே – திருமந்:2042/4
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு ஏழும் – திருமந்:2287/1
தோன்றிய பெத்தமும் முத்தியும் சூழ் சத்தி – திருமந்:2322/1
தெண் திரை சூழ் புவிக்கு உள் உள்ள தேவர்கள் – திருமந்:2777/2
மண்ணவனாய் வலம் சூழ் கடல் ஏழுக்கும் – திருமந்:3037/2
மேல்


சூழ்கிலாரே (1)

சுடும் பரிசு அத்தையும் சூழ்கிலாரே – திருமந்:176/4
மேல்


சூழ்தர (1)

தோன்றியது தொம்பதம் தற்பதம் சூழ்தர
ஏன்ற அசிபதம் இ மூன்றோடு எய்தினோன் – திருமந்:2437/1,2
மேல்


சூழ்ந்த (6)

ஓலக்கம் சூழ்ந்த உலப்பு_இலி தேவர்கள் – திருமந்:108/1
ஓலக்கம் சூழ்ந்த உலப்பு_இலி தேவர்கள் – திருமந்:540/1
பிறப்பது சூழ்ந்த பெருந்தகை நந்தி – திருமந்:789/1
அரா முற்றும் சூழ்ந்த அகல் இடம் தானே – திருமந்:2708/4
தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி – திருமந்:2773/2
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி – திருமந்:2773/3
மேல்


சூழ்ந்த-கால் (1)

நாடும் பிணி ஆகும் நஞ்சனம் சூழ்ந்த-கால்
நீடும் கலை கல்வி நீள் மேதை கூர் ஞானம் – திருமந்:646/1,2
மேல்


சூழ்ந்திட்டு (1)

சுட்டி இவற்றை பிரணவம் சூழ்ந்திட்டு
மட்டும் உயிர்கட்கு உமாபதியான் உண்டே – திருமந்:995/3,4
மேல்


சூழ்ந்து (4)

மாயகம் சூழ்ந்து வர வல்லார் ஆகிலும் – திருமந்:42/3
தாவு இல் ரீங்காரத்தால் சக்கரம் சூழ்ந்து
பூவை புவனாபதியை பின் பூசியே – திருமந்:1314/3,4
சூழ்ந்து எழு சோதி சுடர் முடி பாதமாய் – திருமந்:1382/1
விரைந்து அன்று நால்வர்க்கு மெய்ப்பதி சூழ்ந்து
புரந்த கல் ஆல் நிழல் புண்ணியன் சொன்ன – திருமந்:2087/1,2
மேல்


சூழ்வினைதானே (1)

துலங்கிடும் சொல்லிய சூழ்வினைதானே – திருமந்:1340/4
மேல்


சூழ்வினையாளர் (1)

சுரா மயம் உன்னிய சூழ்வினையாளர்
நிரா மயம் ஆக நினைப்பு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2076/3,4
மேல்


சூழ (9)

இருந்தனள் சத்தியும் அ கலை சூழ
இருந்தனள் கன்னியும் அ நடு ஆக – திருமந்:814/1,2
எக்கோணமும் சூழ எழில்வட்டம் இட்டு பின் – திருமந்:1312/3
இருந்தனர் சூழ எதிர் சக்கரத்தே – திருமந்:1371/3
கரந்தன கன்னிகள் அப்படி சூழ
மலர்ந்து இரு கையின் மலர் அவை ஏந்த – திருமந்:1378/2,3
கோதையர் சூழ குவிந்திட காணுமே – திருமந்:1414/4
நடந்தனர் கன்னிகள் நாலெண்மர் சூழ
பரந்து இதழ் ஆகிய பங்கயத்து உள்ளே – திருமந்:1415/2,3
குவை மிகு சூழ ஐம் சாண் ஆக கோட்டி – திருமந்:1914/2
இன்பம் இலார் இருள் சூழ நின்றாரே – திருமந்:1992/4
உலவு செய் நோக்கம் பெரும் கடல் சூழ
நில முழுது எல்லா நிறைந்தனன் ஈசன் – திருமந்:3007/1,2
மேல்


சூழலுள் (1)

துன்றிய ஓர் ஒன்பதின்மரும் சூழலுள்
ஒன்று உயர் ஓதி உணர்ந்து நின்றாளே – திருமந்:1221/3,4
மேல்


சூழவே (2)

ஆகின்ற ஐம்பத்து அறு வகை சூழவே – திருமந்:1381/4
பூசனை சத்திகள் எண்ணைவர் சூழவே
நேசவள் கன்னிகள் நாற்பத்து நேர் அதாய் – திருமந்:1404/1,2
மேல்


சூழான (1)

சூழான ஓர் எட்டில் தோன்றா நரைதிரை – திருமந்:647/3
மேல்


சூழும் (2)

சூல தலையினில் சூழும் ஓங்காரத்தால் – திருமந்:926/2
சூழும் கரும் கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டனை – திருமந்:3000/1
மேல்


சூளை (1)

வெந்தது சூளை விளைந்தது தானே – திருமந்:468/4

மேல்