சி – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சி 1
சி-முதல் 1
சிக்கென்று 3
சிக்கென 3
சிகரம் 1
சிகராதி 1
சிகார 4
சிகாரத்தை 1
சிகாரம் 4
சிகாரமாய் 1
சிகாரமுடனே 1
சிகை 11
சிகையாதி 1
சிகையும் 2
சிகையே 1
சிங்கங்கள் 1
சிங்கம் 1
சிங்காசனத்தே 1
சிங்காதனம் 1
சிங்காரம் 1
சிட்ட 1
சிட்டன் 1
சிணக்குற 1
சித்த 6
சித்தசன் 1
சித்தத்தின் 2
சித்தத்து 1
சித்தது 2
சித்தம் 31
சித்தமாய் 1
சித்தமும் 5
சித்தர் 10
சித்தர்கள் 2
சித்தராய் 1
சித்தரே 1
சித்தன் 3
சித்தனாம் 1
சித்தனும் 1
சித்தனே 2
சித்தாந்த 17
சித்தாந்தத்து 2
சித்தாந்தத்தே 1
சித்தாந்தம் 10
சித்தாந்தமும் 1
சித்தாந்தமே 2
சித்தாந்தரே 1
சித்தி 22
சித்திக்கு 1
சித்திக்கும் 3
சித்திக்குள் 1
சித்திக்கே 1
சித்திகள் 7
சித்தித்தலால் 1
சித்தித்தவர் 1
சித்தியது 1
சித்தியாம் 4
சித்தியாலே 1
சித்தியும் 9
சித்தியுற்றலே 1
சித்தியே 7
சித்தினை 1
சித்து 6
சித்துக்கு 1
சித்தும் 4
சித்துமாய் 1
சித்தே 1
சித்தை 1
சித்தொடு 2
சிதம்பரம் 4
சிதறி 1
சிதைக்கின்ற 2
சிதைத்து 3
சிதைத்தோர் 1
சிதைந்த 1
சிதைந்து 1
சிதைப்ப 1
சிதைய 2
சிதைவு 1
சிதைவுகள் 1
சிந்தனை 6
சிந்திக்கில் 2
சிந்திக்கும் 1
சிந்திடும் 1
சிந்தித்தல் 1
சிந்தித்தால் 1
சிந்தித்து 6
சிந்திப்பது 1
சிந்திப்பன் 1
சிந்தியே 1
சிந்தினர் 1
சிந்தும் 1
சிந்துர 1
சிந்தை 42
சிந்தை-தன் 1
சிந்தைக்கு 1
சிந்தைசெய் 2
சிந்தைசெய்து 1
சிந்தைசெய்ய 1
சிந்தைசெயச்செய 1
சிந்தையில் 4
சிந்தையில்வைத்து 1
சிந்தையின் 11
சிந்தையும் 2
சிந்தையுள் 5
சிந்தையுறவே 2
சிந்தையை 17
சிந்தைவைத்தாளே 1
சிமிட்டலை 1
சிமிழ் 1
சியநமவ 1
சிர 3
சிரங்கொடு 1
சிரசிடை 1
சிரத்திடை 1
சிரத்தினில் 1
சிரத்து 1
சிரத்துடன் 1
சிரத்தும் 1
சிரத்தொடு 1
சிரத்தோடு 1
சிரம் 6
சிரம்தரு 1
சிராதியிலே 1
சிராபரன் 1
சிரானந்தம் 1
சிரிக்கின்றவாறு 1
சிரீம் 3
சிரீயும் 1
சிருட்டித்த 1
சிரோம் 2
சில 6
சிலந்தி 1
சிலப்பு 1
சிலபல 2
சிலம்ப 2
சிலம்பு 6
சிலம்பும் 1
சிலர் 14
சிலாமயம் 1
சிலுகும் 1
சிலை 3
சிலைநுதலாளும் 1
சிலைநுதலாளை 1
சிலைபெற 1
சிலையாய 1
சிவ 17
சிவக்கும் 2
சிவகதி 25
சிவகதியாய் 1
சிவகதியே 1
சிவகாமி 1
சிவகாயம் 2
சிவகுரு 2
சிவங்கள் 1
சிவசக்கரத்தானே 1
சிவசங்கின் 1
சிவசத்தி 4
சிவசத்தியில் 1
சிவசாயுச்சியம் 1
சிவசாயுச்சியமே 1
சிவசித்தர் 2
சிவசித்தாய் 1
சிவசிவ 9
சிவஞான 2
சிவஞானம் 4
சிவஞானமே 1
சிவஞானி 2
சிவஞானிக்கு 2
சிவஞானிகட்கும் 1
சிவஞானியோர்களே 1
சிவத்திடை 2
சிவத்தின் 1
சிவத்து 1
சிவத்துடன் 1
சிவத்துள் 2
சிவத்தே 1
சிவத்தை 3
சிவத்தோடு 1
சிவதத்துவம் 2
சிவதத்துவமாம் 1
சிவதன்மம் 1
சிவதியானம் 1
சிவதெய்வமே 1
சிவந்த 2
சிவநடம் 1
சிவநீர் 1
சிவநெறி 4
சிவப்பிரகாசத்தால் 1
சிவபதம் 6
சிவபர 2
சிவபரத்தே 2
சிவபரம் 2
சிவபாகத்தே 1
சிவபாதம் 1
சிவபூசை 1
சிவபூமியே 1
சிவபெருமான் 3
சிவபெருமானே 1
சிவபேதம் 1
சிவபோகம் 2
சிவபோகமும் 1
சிவபோகமே 1
சிவபோதகம் 1
சிவபோதகர் 1
சிவபோதம் 1
சிவபோதியின் 1
சிவம் 88
சிவம்-தன்னை 2
சிவம்அகம் 1
சிவமங்கை-தன் 1
சிவமணம் 1
சிவமந்திரத்தினால் 1
சிவமந்திரமே 1
சிவமயம் 2
சிவமா 1
சிவமாக 2
சிவமாதி 1
சிவமாம் 8
சிவமாய் 10
சிவமான 1
சிவமுத்தர் 1
சிவமுத்தன் 1
சிவமுத்தி 1
சிவமும் 9
சிவமுமாம் 1
சிவமே 5
சிவமேரு 1
சிவமொடு 1
சிவயநம 1
சிவயோக 3
சிவயோகத்து 1
சிவயோகத்தை 2
சிவயோகம் 5
சிவயோகமாம் 1
சிவயோகமாய் 1
சிவயோகமும் 2
சிவயோகமே 1
சிவயோகி 5
சிவயோகிகட்கும் 1
சிவயோகிகள் 1
சிவயோகியார்களே 1
சிவயோகியாரே 1
சிவரூபம் 1
சிவலிங்கம் 4
சிவலிங்கமாம் 1
சிவலிங்கமே 1
சிவலோக 1
சிவலோகத்து 1
சிவலோகம் 5
சிவலோகமும் 1
சிவவேடத்தாரே 1
சிவவேடத்தோரே 1
சிவவேதமே 1
சிவன் 77
சிவன்-தன் 2
சிவன்-தன்னை 1
சிவன்-பால் 2
சிவன்தான் 1
சிவனடி 1
சிவனடியார் 1
சிவனது 2
சிவனருள் 4
சிவனருள்-தன் 1
சிவனாமே 1
சிவனாய் 1
சிவனாயிட்டு 1
சிவனார் 2
சிவனாரை 2
சிவனான 1
சிவனுக்கு 1
சிவனுடன் 4
சிவனும் 7
சிவனுமாய் 1
சிவனே 4
சிவனை 7
சிவனையே 1
சிவனொடு 2
சிவனொடும் 1
சிவாகமம் 3
சிவாசனம் 1
சிவாதியில் 1
சிவாநந்தி 1
சிவாய 8
சிவாயநம 13
சிவாயமே 2
சிவாயவொடு 4
சிவாலயம் 1
சிவானந்த 9
சிவானந்தத்து 3
சிவானந்தத்தோர் 1
சிவானந்தம் 12
சிவானந்தமும் 1
சிவிகை 2
சிவிறிடில் 1
சிவோகம் 1
சிவோகமாய் 1
சிவோகமே 2
சிற்சத்தி 1
சிற்பர 1
சிற்பரம் 4
சிற்பனை 1
சிற்றம்பலத்தே 1
சிற்றம்பலம் 2
சிற்றின்பம் 1
சிறக்கின்ற 1
சிறக்கும் 1
சிறகு 1
சிறந்த 8
சிறந்தவர் 1
சிறந்தனன் 2
சிறந்தானே 1
சிறந்து 3
சிறப்பு 3
சிறப்பு_இலி 1
சிறப்பும் 2
சிறப்புறு 1
சிறப்பொடு 5
சிறியவள் 1
சிறியார் 1
சிறு 3
சிறுகால் 1
சிறுத்திடும் 1
சிறுதியின் 1
சிறுதூதை 1
சிறுநரி 1
சிறுமியை 1
சிறுமை 1
சிறுமையரேனும் 1
சிறுமையன் 1
சிறுமையின் 1
சிறுமையுள் 2
சிறுவரை 1
சிறுவிரல் 2
சிறை 6
சின்ன 1
சினத்தின் 1
சினத்து 1
சினத்துள் 1
சினத்தொடே 1
சினம் 2
சினம்செய்த-போதே 1

சி (1)

ஆகின்ற சி இரு தோள் வ-வாய் கண்ட பின் – திருமந்:941/3
மேல்


சி-முதல் (1)

சி-முதல் உள்ளே தெளிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:983/3
மேல்


சிக்கென்று (3)

சிறப்புறு சிந்தையை சிக்கென்று உணரில் – திருமந்:587/3
தேறிய மூவாறும் சிக்கென்று இருந்திடும் – திருமந்:2129/2
வாணிபம் சிக்கென்று அது அடையா முன்னம் – திருமந்:2929/3
மேல்


சிக்கென (3)

சிக்கென மூடி திரித்து பிடித்திட்டு – திருமந்:615/2
செறிப்புறு சிந்தையை சிக்கென நாடில் – திருமந்:1794/3
திரிக்கின்ற ஒட்டம் சிக்கென கட்டி – திருமந்:2877/2
மேல்


சிகரம் (1)

சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில் என் – திருமந்:1860/2
மேல்


சிகராதி (1)

சிகராதி தான் சிவவேதமே கோண – திருமந்:2700/3
மேல்


சிகார (4)

அகார உகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:951/1
மருவி அகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:960/3
நகார மகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:976/1
சிகார வகார யகாரம் உடனே – திருமந்:982/1
மேல்


சிகாரத்தை (1)

கல் ஒளியே என நின்ற சிகாரத்தை
கல் ஒளியே என காட்டி நின்றானே – திருமந்:938/3,4
மேல்


சிகாரம் (4)

ஆயும் சிகாரம் தொட்டு அந்தத்து அடைவிலே – திருமந்:923/4
சிகாரம் சிவமாய் வகாரம் வடிவமா – திருமந்:975/3
நின்ற சிகாரம் நினைக்கும் பிராணனாய் – திருமந்:1967/1
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே – திருமந்:2503/3
மேல்


சிகாரமாய் (1)

அகாரம் தலையாய் இரு கண் சிகாரமாய்
நகார வகார நல் காலது நாடுமே – திருமந்:921/3,4
மேல்


சிகாரமுடனே (1)

சிகாரமுடனே சிவன் சிந்தைசெய்ய – திருமந்:951/3
மேல்


சிகை (11)

நூல் அது கார் பாசம் நுண் சிகை கேசம் ஆம் – திருமந்:230/2
நூல் அது வேதாந்தம் நுண் சிகை ஞானம் ஆம் – திருமந்:230/3
மூடம் கெடாதோர் சிகை நூல் முதல் கொள்ளில் – திருமந்:241/1
ஆடம்பர நூல் சிகை அறுத்தால் நன்றே – திருமந்:241/4
ஞானம் இலாதார் சடை சிகை நூல் நண்ணி – திருமந்:242/1
சிகை நின்ற அந்த கவசம் கொண்டு ஆதி – திருமந்:1093/1
ஏமது சீவன் சிகை அங்கு இருண்டிட – திருமந்:1223/3
தான் அந்தம் மேலே தரும் சிகை தன்னுடன் – திருமந்:1226/1
சிகை இல்லை சக்கரம் சேர்ந்தவர் தாமே – திருமந்:1347/4
நூல் அது வேதாந்தம் நுண் சிகை ஞானமாம் – திருமந்:1665/2
நெஞ்சு சிரம் சிகை நீள் கவசம் கண்ணாம் – திருமந்:1743/1
மேல்


சிகையாதி (1)

விண்ணில் பரை சிரம் மிக்க சிகையாதி
வண்ண கவசம் வனப்பு உடை இச்சையாம் – திருமந்:1744/2,3
மேல்


சிகையும் (2)

நூலும் சிகையும் நுவலில் பிரமமோ – திருமந்:230/1
நூலும் சிகையும் உணரார் நின் மூடர்கள் – திருமந்:1665/1
மேல்


சிகையே (1)

பூணு நடு என்ற அந்தம் சிகையே – திருமந்:1092/4
மேல்


சிங்கங்கள் (1)

திகைக்கின்ற சிந்தையுள் சிங்கங்கள் மூன்று – திருமந்:2214/1
மேல்


சிங்கம் (1)

அஞ்சு உள சிங்கம் அடவியில் வாழ்வன – திருமந்:2026/1
மேல்


சிங்காசனத்தே (1)

சிங்காசனத்தே சிவன் இருந்தான் என்று – திருமந்:2356/2
மேல்


சிங்காதனம் (1)

சீர் திகழ் சிங்காதனம் என செப்புமே – திருமந்:562/4
மேல்


சிங்காரம் (1)

சிங்காரம் ஆன திருவடி சேர்வரே – திருமந்:1666/4
மேல்


சிட்ட (1)

சிட்ட அஞ்செழுத்தும் செபி சீக்கிரமே – திருமந்:987/4
மேல்


சிட்டன் (1)

சிட்டன் இருப்பிடம் சேர அறிகிலீர் – திருமந்:768/2
மேல்


சிணக்குற (1)

சிணக்குற பேசின தீவினையாளர் – திருமந்:2565/3
மேல்


சித்த (6)

திருநெறி ஆவது சித்த சித்து அன்றி – திருமந்:54/1
மா சித்த மா யோகம் வந்து தலைப்பெய்தும் – திருமந்:581/3
சித்த கரண செயல்களும் செய்திடும் – திருமந்:1059/3
மார்க்கம் சன்மார்க்கமாம் சித்த யோகமே – திருமந்:1487/4
சித்த சுகத்தை தீண்டா சமாதி செய் – திருமந்:2311/3
இயம்புவன் சித்த குகையும் இடமும் – திருமந்:2652/2
மேல்


சித்தசன் (1)

செல்கின்ற ஆறு அறி சிவன் முனி சித்தசன்
வெல்கின்ற ஞானத்து மிக்கு ஓர் முனிவராய் – திருமந்:83/1,2
மேல்


சித்தத்தின் (2)

சித்தத்தின் உள்ளே சிறக்கின்ற நூல்களில் – திருமந்:84/1
சித்தத்தின் இல்லா சிவானந்த பேரொளி – திருமந்:2860/2
மேல்


சித்தத்து (1)

சென்றே புகும் கதி இல்லை நும் சித்தத்து
நின்றே நிலைபெற நீர் நினைந்து உய்-மினே – திருமந்:2104/3,4
மேல்


சித்தது (2)

பெத்தத்த சித்தொடு பேண்முத்த சித்தது
ஒத்திட்டு இரண்டிடை ஊடுற்றார் சித்துமாய் – திருமந்:496/1,2
சித்தது மேவி திருந்திடுவாரே – திருமந்:1234/4
மேல்


சித்தம் (31)

உற்ற நல் வீரம் உயர் சித்தம் வாதுளம் – திருமந்:63/2
சித்தம் உருக்கி சிவம் ஆம் சமாதியில் – திருமந்:325/1
சித்தம் புகுந்து சிவமயம் ஆக்குமே – திருமந்:492/4
சித்தம் கலங்க சிதைவுகள் செய்தவர் – திருமந்:532/2
நீ சித்தம் வைத்து நினையவும் வல்லையேல் – திருமந்:581/2
சித்தம் திரிந்து சிவமயம் ஆகிய – திருமந்:652/1
சித்தம் பரத்தில் திரு நடத்தோரே – திருமந்:652/4
சித்தம் கலங்காது செய்கின்ற ஆனந்தம் – திருமந்:835/2
நெறியாய சித்தம் நினைந்து இருந்தாளே – திருமந்:1133/4
சித்தம் குரு அருளால் சிவம் ஆகுமே – திருமந்:1455/4
சித்தம் என்று இ மூன்றும் சிந்திக்கும் செய்கையும் – திருமந்:1468/3
பரன் நெறி தேடிய பத்தர்கள் சித்தம்
பரன் அறியாவிடில் பல் வகை தூரமே – திருமந்:1543/3,4
சித்தம் இறையே சிவகுரு ஆமே – திருமந்:1573/4
சித்தம் யாவையும் சிந்தித்து இருந்திடும் – திருமந்:1582/1
சித்தம் யாவையும் திண்சிவம் ஆன-கால் – திருமந்:1582/3
சித்தம் சிவம் ஆக செய் தவம் வேண்டாவால் – திருமந்:1644/1
சித்தம் சிவானந்தம் சேர்ந்தோர் உறவு உண்டால் – திருமந்:1644/2
சித்தம் சிவம் ஆகவே சித்தி முத்தி ஆம் – திருமந்:1644/3
சித்தம் சிவம் ஆதல் செய் தவ பேறே – திருமந்:1644/4
சித்தம் புகுந்து சிவம் அகம் ஆக்குமே – திருமந்:1771/4
சித்தம் தெளிந்தவர் சேடம் பருகிடின் – திருமந்:1866/3
சித்தம் தெளிந்தேன் செயல் ஒழிந்தேனே – திருமந்:2075/4
சிலையாய சித்தம் சிவ முன் இடைக்கே – திருமந்:2141/4
கெழுமிய சித்தம் பிராணன்-தன் காட்சி – திருமந்:2156/2
உடல் இந்தியம் மனம் ஒண் புத்தி சித்தம்
அடல் ஒன்று அகந்தை அறியாமை மன்னி – திருமந்:2194/1,2
புருடனுடனே பொருந்திய சித்தம்
அருவமொடு ஆறும் அதீத துரியம் – திருமந்:2300/1,2
தே வணங்கோம் இனி சித்தம் தெளிந்தனம் – திருமந்:2674/3
தலமும் குலமும் தவம் சித்தம் ஆகும் – திருமந்:2679/3
சிவாயநம என சித்தம் ஒருக்கி – திருமந்:2718/1
சென்றார்-தம் சித்தம் மோன சமாதியாம் – திருமந்:2936/2
சித்தம் சிவமாய் மலம் மூன்றும் செற்றவர் – திருமந்:2969/1
மேல்


சித்தமாய் (1)

அறியா அறிவில் அவிழ்ந்து ஏக சித்தமாய்
நெறியாம் பராநந்தி நீடு அருள் ஒன்றும் – திருமந்:2638/2,3
மேல்


சித்தமும் (5)

நற்றார் நடுக்கு அற்ற தீபமும் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே – திருமந்:197/3,4
சோர்ந்தன சித்தமும் சோர்வு இல்லை வெள்ளிக்கே – திருமந்:833/4
சித்தமும் வேண்டாம் செயல் அற்று இருக்கிலே – திருமந்:1634/4
சித்தமும் இல்லை செயல் இல்லை தானே – திருமந்:2255/4
சித்தமும் ஆட சிவசத்தி தான் ஆட – திருமந்:2789/2
மேல்


சித்தர் (10)

சித்தர் சிவலோகம் இங்கே தரிசித்தோர் – திருமந்:125/1
அவம் ஆகார் சித்தர் முத்தாந்தத்து வாழ்வார் – திருமந்:497/2
பட்டவர் சித்தர் பரலோகம் சேர்தலால் – திருமந்:671/2
சித்தர் சிவஞானம் சென்று எய்துவோர்களே – திருமந்:1446/4
சேர்ந்த வெண் யோகத்தர் சித்தர் சமாதியோர் – திருமந்:1447/2
செத்தார் சிவம் ஆகியே சித்தர் தாமே – திருமந்:1907/4
சார்ந்தவர் சாரணர் சித்தர் சமாதியர் – திருமந்:2347/1
சித்தர் சிவத்தை கண்டவர் சீருடன் – திருமந்:2526/1
தேவர் சுரர் நரர் சித்தர் வித்தியாதரர் – திருமந்:2731/1
சித்தர் அமரர்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:3019/4
மேல்


சித்தர்கள் (2)

சித்தர்கள் என்றும் தெரிந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:284/2
சித்தர்கள் தேவர்கள் மூவர் பெருமையாய் – திருமந்:1464/3
மேல்


சித்தராய் (1)

சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய்
கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பு அறிந்தார்களே – திருமந்:1477/3,4
மேல்


சித்தரே (1)

யோக சமாதி உகந்தவர் சித்தரே – திருமந்:1490/4
மேல்


சித்தன் (3)

ஒருங்கிய பாசத்துள் உத்தம சித்தன்
இரும் கரை மேல் இருந்து இன்புற நாடி – திருமந்:439/1,2
உலகாணி ஒண் சுடர் உத்தம சித்தன்
நில ஆணி ஐந்தினுள் நேருற நிற்கும் – திருமந்:2080/1,2
திருவருள் சத்திக்குள் சித்தன் ஆனந்தன் – திருமந்:2790/3
மேல்


சித்தனாம் (1)

மோனத்தின் ஆதலின் முத்தனாம் சித்தனாம்
ஏனை தவசி இவன் எனல் ஆகுமே – திருமந்:1674/3,4
மேல்


சித்தனும் (1)

யோகியும் ஞானியும் உத்தம சித்தனும்
யோகியும் ஞான புரந்தரன் ஆவோனும் – திருமந்:1950/1,2
மேல்


சித்தனே (2)

திண்ணிய சுத்தன் சிவமுத்தன் சித்தனே – திருமந்:1475/4
போதங்கள் ஐந்தில் புணர்ந்து ஆடும் சித்தனே – திருமந்:2730/4
மேல்


சித்தாந்த (17)

சிவன் தன் விரதமே சித்தாந்த கேள்வி – திருமந்:557/2
பட்டது சித்தாந்த சன்மார்க்க பாதமே – திருமந்:986/4
வேதாந்தம் சுத்தம் விளங்கிய சித்தாந்த
நாதாந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற காட்சியர் – திருமந்:1422/1,2
பாடு அறு வேதாந்த சித்தாந்த பாகத்தின் – திருமந்:1428/2
வேகமில் வேதாந்த சித்தாந்த மெய்மை ஒன்று – திருமந்:1429/3
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:1437/4
திடமாய் தனையுறல் சித்தாந்த மார்க்கமே – திருமந்:1439/4
தவா அறு வேதாந்த சித்தாந்த தன்மை – திருமந்:1899/3
தேனிக்கு முத்திரை சித்தாந்த முத்திரை – திருமந்:1900/3
வீவு அற வேதாந்த சித்தாந்த மேன்மையை – திருமந்:2384/3
உருவிய வேதாந்த சித்தாந்த உண்மையே – திருமந்:2385/4
சித்தாந்த தேசீவன் முத்தி சித்தித்தலால் – திருமந்:2394/1
சித்தாந்த வேதாந்தம் செம்பொருள் ஆதலால் – திருமந்:2394/3
சித்தாந்த வேதாந்தம் காட்டும் சிவனையே – திருமந்:2394/4
அன்னது சித்தாந்த மா மறையாய் பொருள் – திருமந்:2403/3
செம்பால் சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:2545/4
சிவமாம் அதும் சித்தாந்த வேதாந்தமே – திருமந்:2571/4
மேல்


சித்தாந்தத்து (2)

வாழ்க்கை புனல் வழி மாற்றி சித்தாந்தத்து
வேட்கை விடும் மிக்க வேதாந்தி பாதமே – திருமந்:1702/2,3
சிவம் ஆடும் வேதாந்த சித்தாந்தத்து உள்ளே – திருமந்:2791/4
மேல்


சித்தாந்தத்தே (1)

சித்தாந்தத்தே நிற்போர் முத்தி சித்தித்தவர் – திருமந்:2394/2
மேல்


சித்தாந்தம் (10)

வேதாந்தம் அல்லாத சித்தாந்தம் கண்டுளோர் – திருமந்:1435/3
விரிவான வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆறும் – திருமந்:1449/2
தான் ஆன வேதாந்தம் தான் என்னும் சித்தாந்தம்
ஆனா துரியத்து அணுவன்-தனை கண்டு – திருமந்:2372/1,2
ஏனைய போதாந்தம் சித்தாந்தம் ஆனது – திருமந்:2381/3
வேதாந்தம் சித்தாந்தம் வேறு இலா முத்திரை – திருமந்:2386/1
சிவம் ஆதல் வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆகும் – திருமந்:2393/1
அவம் அற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆனான் – திருமந்:2395/2
ஒன்று ஆன வேதாந்த சித்தாந்தம் உள்ளிட்டு – திருமந்:2400/2
அயர்வு அற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆமே – திருமந்:2402/4
அதிகாதி வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆகவே – திருமந்:2404/4
மேல்


சித்தாந்தமும் (1)

வேதத்தின் அந்தமும் மிக்க சித்தாந்தமும்
நாதத்தின் அந்தமும் நல் போத அந்தமும் – திருமந்:2370/1,2
மேல்


சித்தாந்தமே (2)

அத்தன் பரன்-பால் அடைதல் சித்தாந்தமே – திருமந்:2373/4
நவம் ஆன வேதாந்த ஞான சித்தாந்தமே – திருமந்:2393/4
மேல்


சித்தாந்தரே (1)

தற்பரம் கண்டுளோர் சைவ சித்தாந்தரே – திருமந்:1421/4
மேல்


சித்தி (22)

சத்தியம் எண் சித்தி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:333/4
சித்தி அது ஆக்கும் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:334/4
போத அமுதை பொசித்தவர் எண் சித்தி
மோகியர் கள் உண்டு மூடராய் மோகமுற்று – திருமந்:335/2,3
பல முத்தி சித்தி பரபோகமும் தரும் – திருமந்:501/2
சமாது இயம் ஆதியில் தான் எட்டு சித்தி
சமாது இயம் ஆதியில் தங்கினோர்க்கு அன்றே – திருமந்:618/2,3
பீடு ஒன்றினால் வாயா சித்தி பேதத்தின் – திருமந்:646/3
ஏர் ஒன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண் சித்தி
சீர் ஒன்று மேல் ஏழ் கீழ் ஏழ் புவி சென்று – திருமந்:648/2,3
எட்டு ஆகிய சித்தி ஓர் எட்டி யோகத்தால் – திருமந்:669/1
சித்திகள் எண் சித்தி தான் ஆம் திரிபுரை – திருமந்:670/3
சுணங்குற்ற வாயர் சித்தி தூரம் கேட்டல் – திருமந்:705/3
சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே – திருமந்:1013/2
அங்கத்து உடல் சித்தி சாதனர் ஆகுவர் – திருமந்:1510/3
வண்மையும் எட்டெட்டு சித்தி மயக்கமும் – திருமந்:1579/3
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் சித்தி
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் முத்தி – திருமந்:1587/1,2
சித்தம் சிவம் ஆகவே சித்தி முத்தி ஆம் – திருமந்:1644/3
யோகி எண் சித்தி அருள் ஒலி வாதனை – திருமந்:1898/1
ஊனத்தோர் சித்தி வந்தோர் காயம் ஆகுமே – திருமந்:1904/4
அழியாத சித்தி உண்டாம் விந்து வற்றிலே – திருமந்:1948/4
அமுத சிவ போகம் ஆதலால் சித்தி
அமுத பலாவனம் ஆங்குறும் யோகிக்கே – திருமந்:1959/3,4
நோக்கும் பிறப்பு அறு நோன் முத்தி சித்தி ஆம் – திருமந்:2265/3
அறிவு அறிவு ஆக அணிமாதி சித்தி
அறிவு அறிவு ஆக அறிந்தனன் நந்தியே – திருமந்:2361/3,4
உண்மை உணர்ந்துற ஒண் சித்தி முத்தியாம் – திருமந்:2619/1
மேல்


சித்திக்கு (1)

சித்திக்கு வித்து சிவபரம் தான் ஆதல் – திருமந்:2506/3
மேல்


சித்திக்கும் (3)

செறிவால் அனுபோகம் சித்திக்கும் என்னில் – திருமந்:306/2
தீது இல் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும்
ஓதும் சிவாய மலம் அற்ற உண்மையே – திருமந்:2712/3,4
உண்டார்க்கு உணவு உண்டால் உன்மத்தம் சித்திக்கும்
கொண்டாடு மன்றுள் குனிக்கும் திருக்கூத்து – திருமந்:2779/2,3
மேல்


சித்திக்குள் (1)

மன்மார்க்கமாம் முத்தி சித்திக்குள் வைப்பதாம் – திருமந்:1488/2
மேல்


சித்திக்கே (1)

அருமிகு நான்காய் அடங்குமா சித்திக்கே – திருமந்:644/4
மேல்


சித்திகள் (7)

செறியீர் அவற்றினுள் சித்திகள் இட்ட – திருமந்:469/3
திதமான ஈராறு சித்திகள் ஆமே – திருமந்:645/4
அணு ஆதி சித்திகள் ஆனவை கூறில் – திருமந்:668/1
சித்திகள் எட்டு அன்றி சேர் எட்டியோகத்தால் – திருமந்:670/1
சித்திகள் எண் சித்தி தான் ஆம் திரிபுரை – திருமந்:670/3
சித்திகள் எட்டொடும் திண்சிவம் ஆக்கிய – திருமந்:1575/1
சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான் எட்டும் – திருமந்:2737/3
மேல்


சித்தித்தலால் (1)

சித்தாந்த தேசீவன் முத்தி சித்தித்தலால்
சித்தாந்தத்தே நிற்போர் முத்தி சித்தித்தவர் – திருமந்:2394/1,2
மேல்


சித்தித்தவர் (1)

சித்தாந்தத்தே நிற்போர் முத்தி சித்தித்தவர்
சித்தாந்த வேதாந்தம் செம்பொருள் ஆதலால் – திருமந்:2394/2,3
மேல்


சித்தியது (1)

போகம் புவியில் புருடார்த்த சித்தியது
ஆகும் இரண்டும் அழியாத யோகிக்கே – திருமந்:1491/3,4
மேல்


சித்தியாம் (4)

யோகத்தின் முத்திரை ஓர் அட்ட சித்தியாம்
ஏகத்த ஞானத்து முத்திரை எண்ணும்-கால் – திருமந்:1897/1,2
சொன்னமுமாம் உரு தோன்றும் எண் சித்தியாம்
அன்னவர் எல்லாம் அழிவு அற நின்றதே – திருமந்:1966/3,4
ஐய சிவம் சித்தியாம் தோற்றம் அவ்வாறே – திருமந்:2238/4
பெண் மயல் கெட்டு அற பேறு அட்ட சித்தியாம்
திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால் – திருமந்:2619/2,3
மேல்


சித்தியாலே (1)

ஆனா மலம் அற்று அரும் சித்தியாலே – திருமந்:2372/4
மேல்


சித்தியும் (9)

நாதாந்த முத்தியும் சித்தியும் நண்ணுமே – திருமந்:235/4
சமாதியில் எட்டெட்டு சித்தியும் எய்துமே – திருமந்:631/4
மோன திசையும் முழு எண்ணெண் சித்தியும்
ஏனை நிலமும் எழுதா மறை ஈறும் – திருமந்:1426/2,3
சித்தியும் அங்கே சிறந்து உள தானே – திருமந்:1431/4
திரு ஆய சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை – திருமந்:1584/1
மோனம் கைவந்தோர்க்கு சித்தியும் முன் நிற்கும் – திருமந்:1611/2
போகமும் முத்தியும் புத்தியும் சித்தியும்
ஆகமும் ஆறாறு தத்துவத்து அப்பால் ஆம் – திருமந்:1714/1,2
சித்தியும் முத்தியும் திண் சிவம் ஆகிய – திருமந்:2477/1
முத்தியும் சித்தியும் முற்றிய ஞானத்தோன் – திருமந்:2862/1
மேல்


சித்தியுற்றலே (1)

யோக அபிடேகமே ஒண் சித்தியுற்றலே – திருமந்:1466/4
மேல்


சித்தியே (7)

பெரிய சிவகதி பேர் எட்டாம் சித்தியே – திருமந்:642/4
ஆகம் பராவித்தை ஆம் முத்தி சித்தியே
ஏகம் பராசத்தியாக சிவகுரு – திருமந்:1309/2,3
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:1437/4
செஞ்ச நிற்போரை தெரிசிக்க சித்தியே – திருமந்:2118/4
செம்பால் சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:2545/4
ஓம் எனும் ஓங்காரம் ஒண் முத்தி சித்தியே – திருமந்:2676/4
தெளிவு ஆம் சிவானந்த நட்டத்தின் சித்தியே – திருமந்:2726/4
மேல்


சித்தினை (1)

செத்து நீர் சேர்வது சித்தினை கூடிடில் – திருமந்:1907/2
மேல்


சித்து (6)

திருநெறி ஆவது சித்த சித்து அன்றி – திருமந்:54/1
சிவயோகம் ஆவது சித்து அசித்து என்று – திருமந்:122/1
சித்துக்கு சித்து அன்றி சேர்விடம் வேறு உண்டோ – திருமந்:135/2
திருநெறி ஆகிய சித்து அசித்து இன்றி – திருமந்:232/1
சித்து அடைக்கும் வழி தேர்ந்து உணரார்களே – திருமந்:1062/4
சித்தொடு சித்து அற தெளிவித்த சீவனை – திருமந்:2062/2
மேல்


சித்துக்கு (1)

சித்துக்கு சித்து அன்றி சேர்விடம் வேறு உண்டோ – திருமந்:135/2
மேல்


சித்தும் (4)

சித்தும் அசித்தும் சேர்வுறாமே நீத்த – திருமந்:1420/2
சித்தும் அசித்தும் தெரியா சிவோகமாய் – திருமந்:1431/2
சித்தும் அசித்தும் சிவபரத்தே சேர்த்து – திருமந்:2058/2
சித்தும் அசித்தும் சிவசித்தாய் நிற்கும் – திருமந்:2328/2
மேல்


சித்துமாய் (1)

ஒத்திட்டு இரண்டிடை ஊடுற்றார் சித்துமாய்
மத்தது மும்மலம் வாட்டுகை மாட்டாதார் – திருமந்:496/2,3
மேல்


சித்தே (1)

ஒளித்திட்டு வைத்தான் ஒடுங்கிய சித்தே – திருமந்:2150/4
மேல்


சித்தை (1)

சித்தை உறுக்கி சிவனருள் கைகாட்ட – திருமந்:1697/2
மேல்


சித்தொடு (2)

பெத்தத்த சித்தொடு பேண்முத்த சித்தது – திருமந்:496/1
சித்தொடு சித்து அற தெளிவித்த சீவனை – திருமந்:2062/2
மேல்


சிதம்பரம் (4)

தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றும் – திருமந்:886/2
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிதம்பரம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சதாசிவம் – திருமந்:1726/2,3
சிதம்பரம் தற்குகை ஆதாரம் தானே – திருமந்:2653/4
எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம் – திருமந்:2722/2
மேல்


சிதறி (1)

சிதறி எழுந்திடும் சிந்தையை நீரும் – திருமந்:2215/2
மேல்


சிதைக்கின்ற (2)

தெற்றி கிடந்தது சிதைக்கின்ற சிந்தையுள் – திருமந்:539/3
சிதைக்கின்ற சிந்தையை செவ்வே நிறுத்தி – திருமந்:1692/3
மேல்


சிதைத்து (3)

செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:617/2
சிதைத்து அடியேன் வினை சிந்தனை தீர – திருமந்:1691/3
செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:2471/2
மேல்


சிதைத்தோர் (1)

மருளும் சிதைத்தோர் அவர்கள் ஆம் அன்றே – திருமந்:1010/4
மேல்


சிதைந்த (1)

செப்ப மதிள் உடை கோயில் சிதைந்த பின் – திருமந்:154/3
மேல்


சிதைந்து (1)

சிவயோகி ஞானி சிதைந்து உடல் விட்டால் – திருமந்:1905/1
மேல்


சிதைப்ப (1)

செறு வகை செய்து சிதைப்ப முனிந்து – திருமந்:351/3
மேல்


சிதைய (2)

சீர் எழுத்தாளரை சிதைய செப்பினோர் – திருமந்:531/2
சிவமான சிந்தையில் சீவன் சிதைய
பவமான மும்மலம் பாறி பறிய – திருமந்:2539/1,2
மேல்


சிதைவு (1)

தேகத்துக்கு என்றும் சிதைவு இல்லை ஆமே – திருமந்:581/4
மேல்


சிதைவுகள் (1)

சித்தம் கலங்க சிதைவுகள் செய்தவர் – திருமந்:532/2
மேல்


சிந்தனை (6)

பொன் பாத நல் நடம் சிந்தனை சொல்லுமே – திருமந்:907/4
தெரிசிக்க பூசிக்க சிந்தனை செய்ய – திருமந்:1479/1
சிதைத்து அடியேன் வினை சிந்தனை தீர – திருமந்:1691/3
சிந்தனை சாக்கிராதீதத்தே சென்றிட்டு – திருமந்:1853/3
சிந்தனை மாற சிவம்அகம் ஆகவே – திருமந்:1963/3
சிந்தனை செய்யா தெளிவியாது ஊண்பொருட்டு – திருமந்:2045/3
மேல்


சிந்திக்கில் (2)

திருவடியே சிவலோகம் சிந்திக்கில்
திருவடியே செல் கதி அது செப்பில் – திருமந்:138/2,3
தீம் புலன் ஆன திசை அது சிந்திக்கில்
ஆம் புலன் ஆய அறிவார்க்கு அமுதாய் நிற்கும் – திருமந்:1515/1,2
மேல்


சிந்திக்கும் (1)

சித்தம் என்று இ மூன்றும் சிந்திக்கும் செய்கையும் – திருமந்:1468/3
மேல்


சிந்திடும் (1)

தோய்ந்த நெருப்பு அது தூய் மணி சிந்திடும்
ஏய்ந்த இளமதி எட்ட வல்லார்கட்கு – திருமந்:296/2,3
மேல்


சிந்தித்தல் (1)

தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே – திருமந்:139/4
மேல்


சிந்தித்தால் (1)

சாற்ற அரிது ஆகிய தத்துவம் சிந்தித்தால்
ஆற்ற அரிது ஆகிய ஐந்தும் அடங்கிடும் – திருமந்:1442/1,2
மேல்


சிந்தித்து (6)

சிந்தித்து எழுப்பி சிவமந்திரத்தினால் – திருமந்:732/2
சிந்தித்து எழுப்ப சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:732/4
சிந்தித்து இருப்பவர் தீவினையாளரே – திருமந்:806/4
சித்தம் யாவையும் சிந்தித்து இருந்திடும் – திருமந்:1582/1
வாய் ஒன்று சொல்லி மனம் ஒன்று சிந்தித்து
நீ ஒன்று செய்யல் உறுதி நெடுந்தகாய் – திருமந்:1683/1,2
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து
உறுதுணையாய் அங்கி ஆகி நின்றானே – திருமந்:2630/3,4
மேல்


சிந்திப்பது (1)

சிந்திப்பது நந்தி செய்ய திருமேனி – திருமந்:141/2
மேல்


சிந்திப்பன் (1)

சிந்திப்பன் என்றும் ஒருவன் செறி கழல் – திருமந்:1504/2
மேல்


சிந்தியே (1)

அர்ச்சனை ஆயிரம் ஆயிரம் சிந்தியே – திருமந்:1369/4
மேல்


சிந்தினர் (1)

சிந்தினர் அண்ணல் சினம்செய்த-போதே – திருமந்:353/4
மேல்


சிந்தும் (1)

பறியுடன் பாரம் பழம்பதி சிந்தும்
குறி அது கண்டும் கொடுவினையாளர் – திருமந்:1554/2,3
மேல்


சிந்துர (1)

திரிபுரை சுந்தரி அந்தரி சிந்துர
பரிபுரை நாரணி ஆம் பல வன்னத்தி – திருமந்:1046/1,2
மேல்


சிந்தை (42)

திரை அற்ற சிந்தை நல் ஆரியன் செப்பும் – திருமந்:134/2
அன்பு இலார் சிந்தை அறம் அறியாரே – திருமந்:267/4
கழித்துணையாய் கற்று இலாதவர் சிந்தை
ஒழி துணையாம் உம்பராய் உலகு ஏழும் – திருமந்:297/2,3
ஒழுக்கமும் சிந்தை உணர்கின்ற-போது – திருமந்:305/2
செறி துணை ஆவது சிவன் அடி சிந்தை
பெறு துணை கேட்கில் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:307/3,4
ஆக்கமும் சிந்தை அது ஆகின்ற காலத்து – திருமந்:393/2
சடை உடையான் சிந்தை சார்ந்து நின்றானே – திருமந்:444/4
தெளி அறிவாளர் தம் சிந்தை உளானே – திருமந்:510/4
செயலுறுவார் சிலர் சிந்தை இலாமல் – திருமந்:760/3
ஏர் ஆரும் தீபத்து எழில் சிந்தை வைத்திடில் – திருமந்:823/3
தேற்றுகின்றேன் சிந்தை நாயகன் சேவடி – திருமந்:884/2
பொருள் பெற்ற சிந்தை புவனாபதியார் – திருமந்:1071/2
சிந்தை கமலத்து எழுகின்ற மா சத்தி – திருமந்:1076/3
திரு ஒத்த சிந்தை வைத்து எந்தை நின்றானே – திருமந்:1137/4
பொறிந்திடும் சிந்தை புகை இல்லை தானே – திருமந்:1346/4
வணங்க வல்லான் சிந்தை வந்து நின்றானே – திருமந்:1493/4
திருந்து நும்தம் சிந்தை சிவன் அவன்-பாலே – திருமந்:1627/4
தொழில் ஆரமாம் மணி தூய்தான சிந்தை
எழிலால் இறைவன் இடம் கொண்ட-போதே – திருமந்:1695/1,2
அருள் ஆர்ந்த சிந்தை எம் ஆதி பிரானை – திருமந்:1740/3
திரண்டு எழ கண்டவன் சிந்தை உளானே – திருமந்:1769/4
தண்டு அறு சிந்தை தபோதனர் தாம் மகிழ்ந்து – திருமந்:1858/1
சிந்தை தெளிந்தார் சிவம் ஆயினாரே – திருமந்:1989/4
விடக்கு இரண்டின் புறம் மேவுறு சிந்தை
நடக்கின் நடக்கும் நடக்கும் அளவே – திருமந்:2032/3,4
குறிக்கொண்ட சிந்தை குறி வழி நோக்கில் – திருமந்:2039/3
ஒரு சிந்தை இன்றி உயர் பாசம் நீக்கி – திருமந்:2057/3
சிறந்த சிவநெறி சிந்தை செய்யீரே – திருமந்:2102/4
தேம்புகின்றார் சிவம் சிந்தை செய்யாதவர் – திருமந்:2352/3
கரித்து நின்றான் கருதாதவர் சிந்தை
பரித்து நின்றான் அ பரிபாகத்தானே – திருமந்:2431/3,4
தேறாத சிந்தை தெளிய தெளிவித்து – திருமந்:2544/1
மருளதுவா சிந்தை மயங்குகின்றாரே – திருமந்:2556/4
இருள் அற்ற சிந்தை இறைவனை நாடி – திருமந்:2599/2
சிந்தை திருத்தலும் சேர்ந்தார் அ சோதனை – திருமந்:2647/3
சேயன நந்திக்கு என் சிந்தை பெற்றேனே – திருமந்:2658/4
சிவாய சிவசிவ என்று என்றே சிந்தை
அவாயம் கெட நிற்க ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:2718/3,4
தேட்டு அறும் சிந்தை திகைப்பு அறும் பிண்டத்துள் – திருமந்:2745/1
தெரிந்தவன் ஆடும் அளவு எங்கள் சிந்தை
புரிந்தவன் ஆடில் பல் பூதங்கள் ஆடும் – திருமந்:2786/2,3
சிந்தை அது என்ன சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2853/1
சிந்தை தெளிய தெளிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:2853/3
மின்னுற்ற சிந்தை விழித்தேன் விழித்தலும் – திருமந்:2859/1
திரை அற்ற நீர் போல் சிந்தை தெளிவார்க்கு – திருமந்:2955/3
சீரார் பிரான் வந்து என் சிந்தை புகுந்தனன் – திருமந்:2960/2
தேற்றுகின்றேன் சிந்தை நாயகன் சேவடி – திருமந்:2988/2
மேல்


சிந்தை-தன் (1)

திண்ணிய சிந்தை-தன் தென்னனும் ஆமே – திருமந்:1078/4
மேல்


சிந்தைக்கு (1)

தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாரே – திருமந்:2968/4
மேல்


சிந்தைசெய் (2)

சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ – திருமந்:46/2
சிந்தைசெய் அந்தணர் சேரும் செழும் புவி – திருமந்:234/2
மேல்


சிந்தைசெய்து (1)

சிந்தைசெய்து ஆகமம் செப்பலுற்றேனே – திருமந்:73/4
மேல்


சிந்தைசெய்ய (1)

சிகாரமுடனே சிவன் சிந்தைசெய்ய
ஒகார முதல்வன் உவந்து நின்றானே – திருமந்:951/3,4
மேல்


சிந்தைசெயச்செய (1)

சிந்தைசெயச்செய மண் முதல் தேர்ந்து அறிந்து – திருமந்:651/3
மேல்


சிந்தையில் (4)

சிந்தையில் நொந்திட தீமைகள் செய்தவர் – திருமந்:533/2
சென்ற பிராணிகள் சிந்தையில் வேண்டிய – திருமந்:1237/3
களிக்கும் இ சிந்தையில் காரணம் காட்டி – திருமந்:1345/2
சிவமான சிந்தையில் சீவன் சிதைய – திருமந்:2539/1
மேல்


சிந்தையில்வைத்து (1)

சிந்தையில்வைத்து சிராதியிலே வைத்து – திருமந்:1201/1
மேல்


சிந்தையின் (11)

அன்புறு சிந்தையின் மேல் எழும் அ ஒளி – திருமந்:282/1
தெளிவுறு ஞானத்து சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:526/1
தெளி படுவித்து என் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:1101/2
சிந்தையின் உள்ளே திரியும் சிவசத்தி – திருமந்:1138/1
சிந்தையின் உள்ளே திகழ்தரு சோதியாய் – திருமந்:1370/1
சிந்தையின் உள்ளே எந்தை திருவடி – திருமந்:2428/1
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2641/4
திகழ்வு ஒழிந்தார் தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:2669/3
சிந்தையின் உள்ளே சிவனும் வெளிப்படும் – திருமந்:2853/2
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2853/4
சிந்தையின் மேவி தியக்கு அறுத்தானே – திருமந்:2963/4
மேல்


சிந்தையும் (2)

தெளிவது ஞானமும் சிந்தையும் தேற – திருமந்:1349/3
சிந்தையும் எந்தை திருவடி கீழ் அது – திருமந்:2428/2
மேல்


சிந்தையுள் (5)

தெற்றி கிடந்தது சிதைக்கின்ற சிந்தையுள்
வற்றாது ஒழிவது மாகமை ஆமே – திருமந்:539/3,4
தேறும் பொருள் இது சிந்தையுள் நின்றிட – திருமந்:765/2
ஞானம் விளைந்து எழுகின்றது ஓர் சிந்தையுள்
ஏனம் விளைந்து எதிரே காண் வழி-தொறும் – திருமந்:1472/1,2
திகைக்கின்ற சிந்தையுள் சிங்கங்கள் மூன்று – திருமந்:2214/1
சிவ என்னும் நாமத்தை சிந்தையுள் ஏற்ற – திருமந்:2717/2
மேல்


சிந்தையுறவே (2)

சிந்தையுறவே தெளிந்து இருள் நீங்கினால் – திருமந்:1460/3
சிந்தையுறவே தெளிந்து இருள் நீங்கினால் – திருமந்:2622/3
மேல்


சிந்தையை (17)

ஆற்றியது என்று மயலுற்ற சிந்தையை
மாற்றி நின்றார் வழி மன்னி நின்றானே – திருமந்:24/3,4
மருள் கொண்ட சிந்தையை மாற்றகில்லாரே – திருமந்:203/4
நண்புறு சிந்தையை நாடு-மின் நீரே – திருமந்:282/4
சிறப்புறு சிந்தையை சிக்கென்று உணரில் – திருமந்:587/3
ஒருபொழுது உன்னார் சிவன் உறை சிந்தையை
ஒருபொழுது உன்னார் சந்திர பூவே – திருமந்:601/3,4
மருளுற்ற சிந்தையை மாற்றி அருமை – திருமந்:1071/3
தெருள் அது சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணில் – திருமந்:1119/3
தேறாத சிந்தையை தேற்றி சிவம் ஆக்கி – திருமந்:1434/2
மால் வைத்த சிந்தையை மாயம் அது ஆக்கிடும் – திருமந்:1599/2
சிதைக்கின்ற சிந்தையை செவ்வே நிறுத்தி – திருமந்:1692/3
செறிப்புறு சிந்தையை சிக்கென நாடில் – திருமந்:1794/3
படர்க்கின்ற சிந்தையை பைய ஒடுக்கி – திருமந்:2039/2
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை
வல்ல பரிசால் உரை-மின்கள் வாய்மையை – திருமந்:2103/1,2
சிதறி எழுந்திடும் சிந்தையை நீரும் – திருமந்:2215/2
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை
அல்லும் பகலும் அருளுடன் தூங்கினால் – திருமந்:2303/2,3
திறப்பட்ட சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணி – திருமந்:2560/2
மருளுற்ற சிந்தையை மாற்றி அருமை – திருமந்:2599/3
மேல்


சிந்தைவைத்தாளே (1)

சீர் ஏயும் சேவடி சிந்தைவைத்தாளே – திருமந்:1200/4
மேல்


சிமிட்டலை (1)

சிமிட்டலை பட்டு உயிர் போகின்றவாறும் – திருமந்:66/2
மேல்


சிமிழ் (1)

சிமிழ் ஒன்று வைத்தமை தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:173/4
மேல்


சியநமவ (1)

பரமாய சியநமவ ஆம் பரத்து ஓதில் – திருமந்:946/3
மேல்


சிர (3)

சிர முக நாசி சிறந்த கை தோள் தான் – திருமந்:358/3
சிர நெறி தேடி திரிந்த அந்நாளும் – திருமந்:1562/2
தாமே பிரானுக்கும் தன் சிர மாலைக்கும் – திருமந்:1569/3
மேல்


சிரங்கொடு (1)

வீங்கும் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும் – திருமந்:655/1
மேல்


சிரசிடை (1)

நீரும் சிரசிடை பன்னிரண்டு அங்குலம் – திருமந்:2764/1
மேல்


சிரத்திடை (1)

மலை ஆர் சிரத்திடை வான் நீர் அருவி – திருமந்:589/1
மேல்


சிரத்தினில் (1)

அற்றமும் நல்கி அடியேன் சிரத்தினில்
நற்பதமும் அளித்தான் எங்கள் நந்தியே – திருமந்:89/3,4
மேல்


சிரத்து (1)

திருவடி வைத்து என் சிரத்து அருள் நோக்கி – திருமந்:1597/1
மேல்


சிரத்துடன் (1)

செல்லா எழுப்பி சிரத்துடன் சேர்தலால் – திருமந்:857/3
மேல்


சிரத்தும் (1)

இதயத்தும் நாட்டத்தும் என்தன் சிரத்தும்
பதிவித்த பாத பராபரன் நந்தி – திருமந்:1596/1,2
மேல்


சிரத்தொடு (1)

ஆமே சிரத்தொடு வாளது கையே – திருமந்:1293/4
மேல்


சிரத்தோடு (1)

தவிர வைத்தான் சிரத்தோடு தன் பாதம் – திருமந்:2050/2
மேல்


சிரம் (6)

நல் சுடர் ஆகும் சிரம் முக வட்டம் ஆம் – திருமந்:1021/1
பாசம் சிரம் ஆனது ஆகும் இ சாரூபம் – திருமந்:1509/3
தத்துவம் பூருவம் தற்புருடன் சிரம்
அத்தகு கோரம் மகுடத்து ஈசானனே – திருமந்:1741/3,4
நெஞ்சு சிரம் சிகை நீள் கவசம் கண்ணாம் – திருமந்:1743/1
விண்ணில் பரை சிரம் மிக்க சிகையாதி – திருமந்:1744/2
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரமன் சிரம் காட்டி – திருமந்:1887/3
மேல்


சிரம்தரு (1)

சிரம்தரு தீவினை செய்வது அகற்றி – திருமந்:1322/3
மேல்


சிராதியிலே (1)

சிந்தையில்வைத்து சிராதியிலே வைத்து – திருமந்:1201/1
மேல்


சிராபரன் (1)

சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியில் மன்னும் – திருமந்:1760/3
மேல்


சிரானந்தம் (1)

சிரானந்தம் பூரித்து தென் திசை சேர்ந்து – திருமந்:2750/2
மேல்


சிரிக்கின்றவாறு (1)

சிரிக்கின்றவாறு சிலபல பேசில் – திருமந்:2042/3
மேல்


சிரீம் (3)

கௌவுளும் ஐயுளும் கலந்து இரீம் சிரீம் என்று – திருமந்:1320/2
நினைத்திடும் அ சிரீம் அ கிலீம் ஈறா – திருமந்:1324/1
சிறந்தவர் ஏத்தும் சிரீம் தனம் ஆமே – திருமந்:1378/4
மேல்


சிரீயும் (1)

செம்பு பொன் ஆகும் சிரீயும் கிரீயும் என – திருமந்:903/3
மேல்


சிருட்டித்த (1)

சிற்பனை எல்லாம் சிருட்டித்த பேரொளி – திருமந்:628/2
மேல்


சிரோம் (2)

கிட்ட இதழ்களின் மேலே கிரோம் சிரோம்
இட்டு வாமத்து ஆங்கு கிரோங்கு என்று மேவிடே – திருமந்:1313/3,4
கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/2
மேல்


சில (6)

குழ கன்று மூத்து எருதாய் சில நாளில் – திருமந்:177/3
தாம் அறிவார் சில தத்துவர் ஆவர்கள் – திருமந்:251/3
சிலப்பு அறியார் சில தேவரை நாடி – திருமந்:1363/3
நண்ணும் பொழுது அறிவார் சில ஞானிகள் – திருமந்:1647/2
சில ஆணி ஆகிய தேவர் பிரானை – திருமந்:2080/3
சென்று துரியாதீதத்தே சில காலம் – திருமந்:2217/3
மேல்


சிலந்தி (1)

மத்திமம் ஒத்த சிலந்தி வலயத்துள் – திருமந்:2170/1
மேல்


சிலப்பு (1)

சிலப்பு அறியார் சில தேவரை நாடி – திருமந்:1363/3
மேல்


சிலபல (2)

சென்றன நாழிகை நாள்கள் சிலபல
நின்றது நீள் பொருள் நீர் மேல் எழுத்து ஒத்து – திருமந்:2040/1,2
சிரிக்கின்றவாறு சிலபல பேசில் – திருமந்:2042/3
மேல்


சிலம்ப (2)

குறவம் சிலம்ப குளிர் வரை ஏறி – திருமந்:2629/2
புலர்ந்தது போது என்று புட்கள் சிலம்ப
புலர்ந்தது போது என்று பூங்கொடி புல்லி – திருமந்:2934/1,2
மேல்


சிலம்பு (6)

கண்ட சிலம்பு வளை சங்கு சக்கரம் – திருமந்:1085/1
பாடக சீறடி பைம்பொன் சிலம்பு ஒலி – திருமந்:1106/3
மணி முடி பாதம் சிலம்பு அணி மங்கை – திருமந்:1377/1
படர்ந்த அல்குல் பட்டு ஆடை பாத சிலம்பு
மடந்தை சிறியவள் வந்து நின்றாளே – திருமந்:1400/3,4
ஆடிய காலும் அதில் சிலம்பு ஓசையும் – திருமந்:2760/1
கூடிய பாதம் சிலம்பு கைகொள் துடி – திருமந்:2781/2
மேல்


சிலம்பும் (1)

சங்கு ஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலென – திருமந்:2356/3
மேல்


சிலர் (14)

பாடுகின்றார் சிலர் பண்ணில் அழுதிட்டு – திருமந்:162/3
செல்வம் கருதி சிலர் பலர் வாழ்வு எனும் – திருமந்:269/1
நடுவுநின்றார் சிலர் ஞானிகள் ஆவோர் – திருமந்:321/3
நடுவுநின்றார் சிலர் ஞானிகள் ஆவர் – திருமந்:322/1
நடுவுநின்றார் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:322/2
நடுவுநின்றார் சிலர் நம்பனும் ஆவர் – திருமந்:322/3
சென்று உணர்ந்தார் சிலர் தேவரும் ஆமே – திருமந்:502/4
செறிவார் பெறுவர் சிலர் தத்துவத்தை – திருமந்:545/2
செயலுறுவார் சிலர் சிந்தை இலாமல் – திருமந்:760/3
சிவன் அருளால் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:1649/1
சிவன் அருளால் சிலர் தெய்வத்தோடு ஒப்பர் – திருமந்:1649/2
துன்பத்துளே சிலர் சோறொடு கூறை என்று – திருமந்:2089/3
ஐம்பது அறியாதவரும் அவர் சிலர்
உம்பனை நாடி உரை முப்பதத்து இடை – திருமந்:2442/1,2
தங்கு புக்கார் சிலர் தாபதர் தாமே – திருமந்:2930/4
மேல்


சிலாமயம் (1)

சிலாமயம் ஆகும் செழும் தரளத்தின் – திருமந்:1214/2
மேல்


சிலுகும் (1)

கத்தும் சிலுகும் கலகமும் கைகாணார் – திருமந்:2969/3
மேல்


சிலை (3)

சிலை ஆர் பொதுவில் திருநடம் ஆடும் – திருமந்:589/3
சிலை தலை ஆய தெரிவினை நோக்கி – திருமந்:1112/3
கொத்தும் அ கொம்பு சிலை நீறு கோமளம் – திருமந்:1719/2
மேல்


சிலைநுதலாளும் (1)

திருந்து சிவனும் சிலைநுதலாளும்
பொருந்திய வானவர் போற்றிசெய்து ஏத்த – திருமந்:1235/1,2
மேல்


சிலைநுதலாளை (1)

சிவாதியில் ஆரும் சிலைநுதலாளை
நவாதியில் ஆக நயந்து அது ஓதில் – திருமந்:1202/2,3
மேல்


சிலைபெற (1)

சிலைபெற நின்றது தீபமும் ஒத்து – திருமந்:714/2
மேல்


சிலையாய (1)

சிலையாய சித்தம் சிவ முன் இடைக்கே – திருமந்:2141/4
மேல்


சிவ (17)

தெளிவரும் நாளில் சிவ அமுது ஊறும் – திருமந்:1014/1
நயந்தனள் அங்கே நம சிவ என்னும் – திருமந்:1115/2
தேவின் கிழத்தி திரு ஆம் சிவ மங்கை – திருமந்:1122/3
பொன்னால் சிவ சாதனம் பூதி சாதனம் – திருமந்:1427/1
செயின் கடை நேசம் சிவ பூசை ஆமே – திருமந்:1444/4
சத்தி நல் லிங்கம் தகும் சிவ தத்துவம் – திருமந்:1758/3
அமுத சிவ போகம் ஆதலால் சித்தி – திருமந்:1959/3
மெய்ஞ்ஞானத்தோர்க்கு சிவ தனு மேவுமே – திருமந்:2136/4
சிலையாய சித்தம் சிவ முன் இடைக்கே – திருமந்:2141/4
தெரியும் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2282/4
தரனாம் சிவ துரியத்தனும் ஆமே – திருமந்:2283/4
தொழில் இச்சை ஞானங்கள் தொல் சிவ சீவர் – திருமந்:2334/1
நனவாதி மூன்றினில் சிவ துரியம் ஆம் – திருமந்:2466/3
மேவு சிவ துரிய தசி மெய்ப்பதம் – திருமந்:2568/3
அரிய சிவமாக அ சிவ வேத – திருமந்:2578/2
சிவ என்னும் நாமத்தை சிந்தையுள் ஏற்ற – திருமந்:2717/2
தேகங்கள் ஏழும் சிவ பாற்கரன் ஏழும் – திருமந்:2738/2
மேல்


சிவக்கும் (2)

கலந்தது நீர் அது உடம்பில் சிவக்கும்
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் வெளுக்கும் – திருமந்:514/2,3
உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறுக்கும் – திருமந்:575/3
மேல்


சிவகதி (25)

திறம் கேட்டும் பெற்ற சிவகதி தானே – திருமந்:300/4
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தும் காலத்து – திருமந்:635/1
பெரிய சிவகதி பேர் எட்டாம் சித்தியே – திருமந்:642/4
ஆமே சிவகதி ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:891/4
வாறே சிவகதி வண்டு உறை புன்னையும் – திருமந்:894/2
தெளியுறு வித்து சிவகதி காட்டி – திருமந்:1064/3
சென்றாள் சிவகதி சேரும் பராசத்தி – திருமந்:1066/2
தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:1074/4
செந்நெறி ஆகும் சிவகதி சேர்வார்க்கு – திருமந்:1228/3
தேடி தவம்செய்து கண்டேன் சிவகதி
வாடி தவம்செய்வதே தவம் இவை களைந்து – திருமந்:1636/2,3
தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி
சிங்காரம் ஆன திருவடி சேர்வரே – திருமந்:1666/3,4
தெருளுறும் பின்னை சிவகதி ஆமே – திருமந்:1821/4
தானே சிவகதி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:1968/4
திரிமலம் தீர்ந்து சிவகதி ஆமே – திருமந்:2054/4
செல்லா சிவகதி சேர்தல் விளையாட்டே – திருமந்:2060/4
சிறப்பொடு சேரும் சிவகதி பின்னை – திருமந்:2108/3
செல்லா சிவகதி சென்று எய்தும் அன்றே – திருமந்:2308/4
நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும் – திருமந்:2530/2
தனதாம் சிவகதி சத்தாதி சாந்தி – திருமந்:2575/3
சேய் நாடு ஒளி என சிவகதி ஐந்துமே – திருமந்:2579/4
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே – திருமந்:2607/4
சிவசிவ என்ன சிவகதி தானே – திருமந்:2716/4
ஒன்றி நின்று உள்ளே உணர்ந்தேன் சிவகதி
ஒன்றி நின்று உள்ளே உணர்ந்தேன் உணர்வினை – திருமந்:2953/2,3
தெரிந்தேன் சிவகதி செல்லும் நிலையை – திருமந்:2961/2
நூறே சிவகதி நுண்ணிது வண்ணமும் – திருமந்:2979/2
மேல்


சிவகதியாய் (1)

திண்ணென்று இருக்கும் சிவகதியாய் நிற்கும் – திருமந்:763/3
மேல்


சிவகதியே (1)

சிவகதியே கதி மற்று உள்ள எல்லாம் – திருமந்:1536/1
மேல்


சிவகாமி (1)

அளியார் சிவகாமி ஆகும் சமய – திருமந்:2726/2
மேல்


சிவகாயம் (2)

தேரில் அறியும் சிவகாயம் தானே – திருமந்:1308/4
திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால் – திருமந்:2619/3
மேல்


சிவகுரு (2)

ஏகம் பராசத்தியாக சிவகுரு
யோகம் பராசத்தி உண்மை எட்டு ஆமே – திருமந்:1309/3,4
சித்தம் இறையே சிவகுரு ஆமே – திருமந்:1573/4
மேல்


சிவங்கள் (1)

ஆமே சிவங்கள் அகார உகாரங்கள் – திருமந்:891/1
மேல்


சிவசக்கரத்தானே (1)

சேனையும் செய் சிவசக்கரத்தானே – திருமந்:988/4
மேல்


சிவசங்கின் (1)

நடாவு சிவசங்கின் நாதம் கொளுவி – திருமந்:880/2
மேல்


சிவசத்தி (4)

சிந்தையின் உள்ளே திரியும் சிவசத்தி
விந்துவும் நாதமும் ஆயே விரிந்தனள் – திருமந்:1138/1,2
படரும் சிவசத்தி தாமே பரமாம் – திருமந்:2588/2
எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி
எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம் – திருமந்:2722/1,2
சித்தமும் ஆட சிவசத்தி தான் ஆட – திருமந்:2789/2
மேல்


சிவசத்தியில் (1)

சேய முப்பாழ் என சிவசத்தியில் சீவன் – திருமந்:2496/2
மேல்


சிவசாயுச்சியம் (1)

சாதாரணம் சிவசாயுச்சியம் ஆமே – திருமந்:2392/4
மேல்


சிவசாயுச்சியமே (1)

தத்துவம் ஆம் சிவசாயுச்சியமே – திருமந்:2396/4
மேல்


சிவசித்தர் (2)

தெளியும் அவரே சிவசித்தர் தாமே – திருமந்:124/4
திதம் உற்றவர்கள் சிவசித்தர் தாமே – திருமந்:2525/4
மேல்


சிவசித்தாய் (1)

சித்தும் அசித்தும் சிவசித்தாய் நிற்கும் – திருமந்:2328/2
மேல்


சிவசிவ (9)

சிவசிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர் – திருமந்:2715/1
சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்து உள் அடங்க – திருமந்:2715/2
சிவசிவ ஆய தெளிவின் உள்ளார்கள் – திருமந்:2715/3
சிவசிவ ஆகும் திருவருளாமே – திருமந்:2715/4
சிவசிவ என்கிலர் தீவினையாளர் – திருமந்:2716/1
சிவசிவ என்றிட தீவினை மாளும் – திருமந்:2716/2
சிவசிவ என்றிட தேவரும் ஆவர் – திருமந்:2716/3
சிவசிவ என்ன சிவகதி தானே – திருமந்:2716/4
சிவாய சிவசிவ என்று என்றே சிந்தை – திருமந்:2718/3
மேல்


சிவஞான (2)

தூண்டி சிவஞான மா வினை தான் ஏறி – திருமந்:2346/3
தீது இல் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும் – திருமந்:2712/3
மேல்


சிவஞானம் (4)

கற்றும் சிவஞானம் இல்லா கலதிகள் – திருமந்:318/1
சத்தி சிவஞானம் தன்னில் தலைப்பட்டு – திருமந்:332/3
சித்தர் சிவஞானம் சென்று எய்துவோர்களே – திருமந்:1446/4
அடியார் சிவஞானம் ஆனது பெற்றோர் – திருமந்:1672/3
மேல்


சிவஞானமே (1)

உய்ய வல்லார்கட்கு உயிர் சிவஞானமே
உய்ய வல்லார்கட்கு உயிர் சிவதெய்வமே – திருமந்:2822/1,2
மேல்


சிவஞானி (2)

சிவனே சிவஞானி ஆதலால் சுத்த – திருமந்:1580/1
ஞானத்தினால் பதம் நண்ணும் சிவஞானி
தானத்தில் வைத்த தனி ஆலயத்தனாம் – திருமந்:1674/1,2
மேல்


சிவஞானிக்கு (2)

திலம் அத்தனை பொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/1
தங்கும் சிவஞானிக்கு எங்குமாம் தற்பரம் – திருமந்:1909/2
மேல்


சிவஞானிகட்கும் (1)

சிவஞானிகட்கும் சிவயோகிகட்கும் – திருமந்:1670/1
மேல்


சிவஞானியோர்களே (1)

செத்து திரிவர் சிவஞானியோர்களே – திருமந்:1671/4
மேல்


சிவத்திடை (2)

சிவத்திடை நின்றது தேவர் அறியார் – திருமந்:1685/2
கூவி கருதி கொடுபோய் சிவத்திடை
தாவிக்கும் மந்திரம் தாம் அறியாரே – திருமந்:1842/3,4
மேல்


சிவத்தின் (1)

நூறு மிளகு நுகரும் சிவத்தின் நீர் – திருமந்:847/1
மேல்


சிவத்து (1)

அரன் அன்பர் தானம் அது ஆகி சிவத்து
வரும் அவை சத்திகள் முன்னா வகுத்திட்டு – திருமந்:2391/1,2
மேல்


சிவத்துடன் (1)

தானே அறிந்து சிவத்துடன் தங்குமே – திருமந்:2329/4
மேல்


சிவத்துள் (2)

செப்பினில் சீவன் சிவத்துள் அடங்குமே – திருமந்:136/4
சிவத்துள் ஆகாசம் செழும் சுடர் சோதி – திருமந்:2812/3
மேல்


சிவத்தே (1)

கடையும் தலையும் கரக்கும் சிவத்தே – திருமந்:2588/4
மேல்


சிவத்தை (3)

மேலை சிவத்தை வெளிப்படுத்தாளே – திருமந்:1100/4
வைத்து சிவத்தை மதி சொருபானந்தத்து – திருமந்:2491/1
சித்தர் சிவத்தை கண்டவர் சீருடன் – திருமந்:2526/1
மேல்


சிவத்தோடு (1)

சிறை உடல் நீ அற காட்டி சிவத்தோடு
அறிவுக்கு அறிவிப்போன் சன்மார்க்கி ஆமே – திருமந்:1701/3,4
மேல்


சிவதத்துவம் (2)

சேண் உயர் சத்தி சிவதத்துவம் ஆமே – திருமந்:500/4
சத்தி சிவதத்துவம் முப்பத்தாறே – திருமந்:1737/4
மேல்


சிவதத்துவமாம் (1)

செறியும் கிரியை சிவதத்துவமாம்
பிறிவில் சுக யோகம் பேரருள் கல்வி – திருமந்:2189/1,2
மேல்


சிவதன்மம் (1)

அரனாய் சிவதன்மம் தானே சொல் காலத்து – திருமந்:61/2
மேல்


சிவதியானம் (1)

குருவார் சிவதியானம் யோகத்தின் கூறே – திருமந்:598/4
மேல்


சிவதெய்வமே (1)

உய்ய வல்லார்கட்கு உயிர் சிவதெய்வமே
உய்ய வல்லார்கட்கு ஒடுக்கம் பிரணவம் – திருமந்:2822/2,3
மேல்


சிவந்த (2)

சிவந்த பரம் இது சென்று கதுவ – திருமந்:357/3
சிவந்த குரு வந்து சென்னி கை வைக்க – திருமந்:1590/3
மேல்


சிவநடம் (1)

நாத பிரமம் சிவநடம் ஆமே – திருமந்:2792/4
மேல்


சிவநீர் (1)

தெளி தரும் இந்த சிவநீர் பருகில் – திருமந்:846/1
மேல்


சிவநெறி (4)

தெய்வ சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய – திருமந்:1478/3
தேர்ந்த அரனை அடைந்த சிவநெறி
பேர்ந்தவர் உன்னி பெயர்ந்த பெருவழி – திருமந்:1563/1,2
தெய்வ சிவநெறி சன்மார்க்கம் சேர்ந்துய்ய – திருமந்:1567/3
சிறந்த சிவநெறி சிந்தை செய்யீரே – திருமந்:2102/4
மேல்


சிவப்பிரகாசத்தால் (1)

சென்றிடு ஞான சிவப்பிரகாசத்தால்
ஒன்றும் இரு சுடராம் அருணோதயம் – திருமந்:2001/2,3
மேல்


சிவபதம் (6)

தெற்றும் சிவபதம் சேரலும் ஆமே – திருமந்:633/4
தெள்ளி அறிய சிவபதம் தானே – திருமந்:1693/4
சுத்த சிவபதம் தோயாத தூ ஒளி – திருமந்:1768/2
தெளிய தெளியும் சிவபதம் தானே – திருமந்:2486/4
வேறே சிவபதம் மேலாய் அளித்திடும் – திருமந்:2656/3
சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான் எட்டும் – திருமந்:2737/3
மேல்


சிவபர (2)

ஆகிய சத்தி சிவபர மேல் ஐந்தால் – திருமந்:2416/2
திடம் அது போல சிவபர சீவர் – திருமந்:2485/3
மேல்


சிவபரத்தே (2)

சிவம் ஆன ஞானம் சிவபரத்தே ஏக – திருமந்:1587/3
சித்தும் அசித்தும் சிவபரத்தே சேர்த்து – திருமந்:2058/2
மேல்


சிவபரம் (2)

கூறா உபதேசம் கூறில் சிவபரம்
வேறாய் வெளிப்பட்ட வேத பகவனார் – திருமந்:2447/2,3
சித்திக்கு வித்து சிவபரம் தான் ஆதல் – திருமந்:2506/3
மேல்


சிவபாகத்தே (1)

கைகண்ட சத்தி சிவபாகத்தே காண – திருமந்:2239/3
மேல்


சிவபாதம் (1)

உற மகிழ் சத்தி சிவபாதம் ஆயுள் – திருமந்:1929/3
மேல்


சிவபூசை (1)

மகம் சிவபூசை ஒண் மதி சொல்லீர் ஐந்து – திருமந்:557/3
மேல்


சிவபூமியே (1)

ஏறும் சுழுனை இவை சிவபூமியே – திருமந்:2747/4
மேல்


சிவபெருமான் (3)

தேடி திரிந்து சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1445/2
தேடுவன் தேடி சிவபெருமான் என்று – திருமந்:1654/2
சிவபெருமான் என்று நான் அழைத்து ஏத்த – திருமந்:2971/1
மேல்


சிவபெருமானே (1)

திரிய விழுங்கும் சிவபெருமானே – திருமந்:2593/4
மேல்


சிவபேதம் (1)

சத்திகள் ஐந்தும் சிவபேதம் தான் ஐந்தும் – திருமந்:2737/1
மேல்


சிவபோகம் (2)

போகம் சிவபோகம் போகி நல் போகமா – திருமந்:1960/3
ஏயும் சிவபோகம் ஈது அன்றி ஓர் ஒளி – திருமந்:3026/1
மேல்


சிவபோகமும் (1)

தூங்கி கண்டார் சிவபோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/3
மேல்


சிவபோகமே (1)

போன பொழுதே புகும் சிவபோகமே – திருமந்:538/4
மேல்


சிவபோதகம் (1)

ஆகும் சிவபோதகம் உபதேசமே – திருமந்:2379/4
மேல்


சிவபோதகர் (1)

சாடும் சிவபோதகர் சுத்த சைவரே – திருமந்:1438/4
மேல்


சிவபோதம் (1)

நவமான அந்தத்தின் நல் சிவபோதம்
தவமாம் அவை ஆகி தான் அல்ல ஆகுமே – திருமந்:2539/3,4
மேல்


சிவபோதியின் (1)

சேர்ந்து இருந்தேன் சிவபோதியின் நீழலில் – திருமந்:79/3
மேல்


சிவம் (88)

சிவம் ஆம் பரத்தினில் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:62/1
தலங்கள் ஐந்தால் நற்சதா சிவம் ஆன – திருமந்:118/2
செப்ப_அரிய சிவம் கண்டு தான் தெளிந்து – திருமந்:126/3
இருந்தார் சிவம் ஆகி எங்கும் தாம் ஆகி – திருமந்:127/1
திருவடியே சிவம் ஆவது தேரில் – திருமந்:138/1
அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவு இலார் – திருமந்:270/1
அன்பே சிவம் ஆவது ஆரும் அறிகிலார் – திருமந்:270/2
அன்பே சிவம் ஆவது ஆரும் அறிந்த பின் – திருமந்:270/3
சித்தம் உருக்கி சிவம் ஆம் சமாதியில் – திருமந்:325/1
சத்தி சிவம் ஆம் இரண்டும் தன் உள் வைக்க – திருமந்:333/3
சிவம் ஆகி ஐ வகை திண்மலம் செற்றோர் – திருமந்:497/1
மெய்ஞ்ஞானர் ஆகி சிவம் மேவல் உண்மையே – திருமந்:499/4
சிவம் கோடி விட்டு செறிய இருந்து அங்கு – திருமந்:759/3
அருள் தங்கி அ சிவம் ஆவது வீடே – திருமந்:979/4
சிவம் ஒன்றி ஆய்பவர் ஆதரவால் அ – திருமந்:984/3
சிவம் என்பது ஆனாம் எனும் தெளிவுற்றதே – திருமந்:984/4
ஆன இரண்டில் அறிவன் சிவம் ஆக – திருமந்:1011/2
சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே – திருமந்:1013/2
சிவம் ஆகும் மாமோனம் சேர்தல் மெய்வீடே – திருமந்:1013/4
தேறாத சிந்தையை தேற்றி சிவம் ஆக்கி – திருமந்:1434/2
சென்று சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:1437/4
சுத்த சிவம் ஆவரே சுத்த சைவரே – திருமந்:1440/4
சித்தம் குரு அருளால் சிவம் ஆகுமே – திருமந்:1455/4
தெளிவு அறியாதார் சிவம் ஆக மாட்டார் – திருமந்:1480/3
சைவம்-தனை அறிந்தே சிவம் சாருதல் – திருமந்:1512/2
சாயுச்சியம் சிவம் ஆதல் முடிவு இலா – திருமந்:1513/3
சிவம் அல்லது இல்லை அறையே சிவமாம் – திருமந்:1534/1
திண்மையும் ஒண்மை சிவம் ஆய அ அரன் – திருமந்:1579/2
குருவே சிவம் என கூறினன் நந்தி – திருமந்:1581/1
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார் – திருமந்:1581/2
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் சித்தி – திருமந்:1587/1
சிவம் ஆன ஞானம் தெளிய ஒண் முத்தி – திருமந்:1587/2
சிவம் ஆன ஞானம் சிவபரத்தே ஏக – திருமந்:1587/3
சிவம் ஆன ஞானம் சிவானந்தம் நல்குமே – திருமந்:1587/4
திரை அற்ற நீர் போல் சிவம் ஆதல் தீர்த்து – திருமந்:1593/2
மாச்சு அற்ற என்னை சிவம் ஆக்கி ஆள்வித்து – திருமந்:1595/2
திருவடி ஞானம் சிவம் ஆக்குவிக்கும் – திருமந்:1598/1
நிச்சயம் ஆக்கி சிவம் ஆக்கி ஞேயத்தால் – திருமந்:1608/3
சித்தம் சிவம் ஆக செய் தவம் வேண்டாவால் – திருமந்:1644/1
சித்தம் சிவம் ஆகவே சித்தி முத்தி ஆம் – திருமந்:1644/3
சித்தம் சிவம் ஆதல் செய் தவ பேறே – திருமந்:1644/4
ஏனைய அ சிவம் ஆன இயற்கையும் – திருமந்:1675/2
சத்தி சிவம் மிக்க தாபரம் சங்கமம் – திருமந்:1737/2
சத்தி சிவம் ஆகும் தாபரம் தானே – திருமந்:1755/4
சித்தம் புகுந்து சிவம் அகம் ஆக்குமே – திருமந்:1771/4
சத்தி சிவம் அன்றி தாபரம் வேறு இல்லை – திருமந்:1772/3
செறிவொடு நின்றார் சிவம் ஆயினாரே – திருமந்:1799/4
ஒளி இருள் நீங்க உயிர் சிவம் ஆமே – திருமந்:1819/4
ஞானத்தின் உள்ளே நல் சிவம் ஆதலால் – திருமந்:1895/2
செத்தார் சிவம் ஆகியே சித்தர் தாமே – திருமந்:1907/4
சிந்தை தெளிந்தார் சிவம் ஆயினாரே – திருமந்:1989/4
சிவம் ஆகிய அருள் நின்று அறிந்து ஓரார் – திருமந்:2021/1
சிவம் அத்தை ஒன்றும் தெளியகில்லாரே – திருமந்:2116/4
செப்பும் சிவம் ஈறாய் தேர்ந்து கொள்ளீரே – திருமந்:2143/4
தேக்கும் சிவம் ஆதல் ஐந்தும் சிவாயமே – திருமந்:2186/4
தேசு திகழ் சிவம் சத்தி சதாசிவம் – திருமந்:2191/1
மேனிகள் ஐந்தும் போய் விட்டு சிவம் ஆகி – திருமந்:2218/3
ஐய சிவம் சித்தியாம் தோற்றம் அவ்வாறே – திருமந்:2238/4
சுத்தத்தில் சுத்தமே தொல் சிவம் ஆகுதல் – திருமந்:2252/1
தானே சிவம் ஆன தன்மை தலைப்பட – திருமந்:2314/1
சேரும் சிவம் ஆனார் ஐம்மலம் தீர்ந்தவர் – திருமந்:2337/1
தேறா தெளிவுற்று தீண்ட சிவம் ஆமே – திருமந்:2345/4
தேம்புகின்றார் சிவம் சிந்தை செய்யாதவர் – திருமந்:2352/3
தேசார் சிவம் ஆகும் தன் ஞானத்தின் கலை – திருமந்:2380/1
சிவம் ஆதல் வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆகும் – திருமந்:2393/1
சிவம் ஆம் சதாசிவன் செய்து ஒன்றான் ஆனால் – திருமந்:2393/3
சிவம் ஆகி மும்மல முக்குணம் செற்று – திருமந்:2476/1
சிவம் ஆம் அமலன் சிறந்தனன் தானே – திருமந்:2476/4
சித்தியும் முத்தியும் திண் சிவம் ஆகிய – திருமந்:2477/1
வந்த மலம் குணம் மாள சிவம் தோன்றின் – திருமந்:2489/3
அற்றிட அ சிவம் ஆகும் அணுவனே – திருமந்:2501/4
ஏய்ந்த சிவம் ஆதலின் சிவானந்தத்து – திருமந்:2510/2
செம்பால் சிவம் ஆதல் சித்தாந்த சித்தியே – திருமந்:2545/4
செம்பொருள் ஆன சிவம் எனல் ஆமே – திருமந்:2573/4
சேய சிவம் ஆக்கும் சீர் நந்தி பேரருள் – திருமந்:2577/3
செறியா செறிவே சிவம் எனலாமே – திருமந்:2638/4
செக முகம் ஆம் தெய்வமே சிவம் ஆகும் – திருமந்:2654/3
நமாதி சமாதி சிவம் ஆதல் எண்ணவே – திருமந்:2713/4
சிவம் ஆட சத்தியும் ஆட சகத்தில் – திருமந்:2791/1
சிவம் ஆடும் வேதாந்த சித்தாந்தத்து உள்ளே – திருமந்:2791/4
உய்த்த அனந்தம் சிவம் உயர் ஆனந்தம் – திருமந்:2828/2
மருவ சிவம் என்ற மா முப்பதத்தின் – திருமந்:2829/3
பெத்தம் அற சிவம் ஆகி பிறழுற்று – திருமந்:2833/3
சேய சிவம் மு துரியத்து சீர் பெற – திருமந்:2839/3
பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு – திருமந்:2864/2
சுத்த சிவம் ஆவர் தோயார் மலபந்தம் – திருமந்:2969/2
வணக்கல் உற்றேன் சிவம் வந்தது தானே – திருமந்:2974/4
செய்வன எல்லாம் சிவம் ஆக காண்டலால் – திருமந்:2977/3
மேல்


சிவம்-தன்னை (2)

ஆயத்தை அ சிவம்-தன்னை அகோசர – திருமந்:90/3
சைவம் சிவம்-தன்னை சாராமல் நீவுதல் – திருமந்:1512/3
மேல்


சிவம்அகம் (1)

சிந்தனை மாற சிவம்அகம் ஆகவே – திருமந்:1963/3
மேல்


சிவமங்கை-தன் (1)

சேர்ந்து இருந்தேன் சிவமங்கை-தன் பங்கனை – திருமந்:79/1
மேல்


சிவமணம் (1)

சீவனுக்கு உள்ளே சிவமணம் பூத்தது – திருமந்:1459/2
மேல்


சிவமந்திரத்தினால் (1)

சிந்தித்து எழுப்பி சிவமந்திரத்தினால்
முந்தி முகட்டின் நிறுத்தி அபானனை – திருமந்:732/2,3
மேல்


சிவமந்திரமே (1)

தெளியும் பிரகாரம் சிவமந்திரமே – திருமந்:950/4
மேல்


சிவமயம் (2)

சித்தம் புகுந்து சிவமயம் ஆக்குமே – திருமந்:492/4
சித்தம் திரிந்து சிவமயம் ஆகிய – திருமந்:652/1
மேல்


சிவமா (1)

குரு நெறி ஆம் சிவமா நெறி கூடும் – திருமந்:54/3
மேல்


சிவமாக (2)

மன்னி சிவமாக வாரா பிறப்பே – திருமந்:2369/4
அரிய சிவமாக அ சிவ வேத – திருமந்:2578/2
மேல்


சிவமாதி (1)

சிவமாதி ஐவர் திண்டாட்டமும் தீர – திருமந்:2793/1
மேல்


சிவமாம் (8)

சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே – திருமந்:1013/2
சிவம் அல்லது இல்லை அறையே சிவமாம்
தவம் அல்லது இல்லை தலைப்படுவார்க்கு இங்கு – திருமந்:1534/1,2
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே தாபரம் – திருமந்:1755/1
சத்தி சிவமாம் இலிங்கமே சங்கமம் – திருமந்:1755/2
சத்தி சிவமாம் இலிங்கம் சதாசிவம் – திருமந்:1755/3
ஏனை சிவமாம் சொரூபம் மறைந்திட்ட – திருமந்:1895/3
நவம் உற்று அவத்தையில் ஞானம் சிவமாம்
தவம் மிக்கு உணர்ந்தவர் தத்துவத்தாரே – திருமந்:2395/3,4
சிவமாம் அதும் சித்தாந்த வேதாந்தமே – திருமந்:2571/4
மேல்


சிவமாய் (10)

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:270/4
சிகாரம் சிவமாய் வகாரம் வடிவமா – திருமந்:975/3
அகம் புகுந்து ஆனந்தம் ஆக்கி சிவமாய்
அகம் புகுந்தான் நந்தி ஆனந்தி ஆமே – திருமந்:1804/3,4
எங்கும் சிவமாய் அருளாம் இதயத்து – திருமந்:1909/1
திருந்தனர் விட்டார் சிவமாய் அவமே – திருமந்:2339/4
ஏன்றனன் மாள சிவமாய் இருக்குமே – திருமந்:2437/4
மகாரம் சிவமாய் வரும் முப்பதத்து – திருமந்:2503/2
எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும் – திருமந்:2722/3
சிவமாய் அவம் ஆன மும்மலம் தீர – திருமந்:2834/1
சித்தம் சிவமாய் மலம் மூன்றும் செற்றவர் – திருமந்:2969/1
மேல்


சிவமான (1)

சிவமான சிந்தையில் சீவன் சிதைய – திருமந்:2539/1
மேல்


சிவமுத்தர் (1)

முத்தம் தெரிந்துற்ற மோனர் சிவமுத்தர்
சுத்தம் பெறலாம் ஐந்தில் தொடக்கு அற்றோர் – திருமந்:652/2,3
மேல்


சிவமுத்தன் (1)

திண்ணிய சுத்தன் சிவமுத்தன் சித்தனே – திருமந்:1475/4
மேல்


சிவமுத்தி (1)

ஓ உபசாந்தம் சிவமுத்தி ஆனந்தம் – திருமந்:2474/2
மேல்


சிவமும் (9)

நவமும் சிவமும் உயிர்பரம் ஆகும் – திருமந்:984/1
செயலார் சிவமும் சிற்சத்தி ஆதிக்கே – திருமந்:1779/3
அவமும் சிவமும் அறியார் அறியார் – திருமந்:2340/1
அவமும் சிவமும் அறிவார் அறிவார் – திருமந்:2340/2
அவமும் சிவமும் அருளால் அறிந்தால் – திருமந்:2340/3
அவமும் சிவமும் அவன் அருள் ஆமே – திருமந்:2340/4
கணு ஒன்று இலாத சிவமும் கலந்தால் – திருமந்:2440/2
நிற்பது உயிர் பரன் நிகழ் சிவமும் மூன்றின் – திருமந்:2488/3
உரிய பரமும் முன் ஓதும் சிவமும்
அரிய துரிய மேல் அகிலமும் எல்லாம் – திருமந்:2593/2,3
மேல்


சிவமுமாம் (1)

சத்தி சிவமுமாம் சிவன் சத்தியும் ஆகும் – திருமந்:1772/2
மேல்


சிவமே (5)

சொல்லார்ந்த நல்குரு சுத்த சிவமே – திருமந்:1576/4
ஆகமது அத்துவா ஆறும் சிவமே – திருமந்:1714/4
ஞானிக்கு காயம் சிவமே தனுவாகும் – திருமந்:2135/1
திரிய வரும் துரியத்தில் சிவமே – திருமந்:2273/4
சிகாரம் சிவமே வகாரம் பரமே – திருமந்:2503/3
மேல்


சிவமேரு (1)

செம்மை சிவமேரு சேர் கொடி ஆகுமே – திருமந்:2455/4
மேல்


சிவமொடு (1)

சிவமொடு சத்தி திகழ் நாதம் விந்து – திருமந்:1807/1
மேல்


சிவயநம (1)

கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/3
மேல்


சிவயோக (3)

நந்திகள் நால்வர் சிவயோக மா முனி – திருமந்:67/2
சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய் – திருமந்:1477/3
சிவயோக ஞானத்தால் சேர்ந்து அவர் நிற்பர் – திருமந்:1905/3
மேல்


சிவயோகத்து (1)

ஆன சிவயோகத்து ஆமாறாம் அ விந்து – திருமந்:1904/2
மேல்


சிவயோகத்தை (2)

சாற்றுகின்றேன் அறையோ சிவயோகத்தை
ஏற்றுகின்றேன் நம்பிரான் ஓர் எழுத்தே – திருமந்:884/3,4
சாற்றுகின்றேன் அறையோ சிவயோகத்தை
போற்றுகின்றேன் எம் பிரான் என்று நானே – திருமந்:2988/3,4
மேல்


சிவயோகம் (5)

சிவயோகம் ஆவது சித்து அசித்து என்று – திருமந்:122/1
தெள் உண்மை ஞான சிவயோகம் சேர்வுறார் – திருமந்:328/3
தானே அருளால் சிவயோகம் தங்காது – திருமந்:1938/1
பரஇன்பன் ஆகி சிவயோகம் பாவித்து – திருமந்:2057/2
செயலற்று இருப்பார் சிவயோகம் தேடார் – திருமந்:2319/2
மேல்


சிவயோகமாம் (1)

சென்னியது ஆன சிவயோகமாம் ஈது என்ன – திருமந்:2403/2
மேல்


சிவயோகமாய் (1)

தேனார் பராபரம் சேர் சிவயோகமாய்
ஆனா மலம் அற்று அரும் சித்தியாலே – திருமந்:2372/3,4
மேல்


சிவயோகமும் (2)

தூங்கி கண்டார் சிவயோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/2
என்பார்கள் ஞானமும் எய்தும் சிவயோகமும்
பின்பாலின் நேயமும் பெற்றிடும் தானே – திருமந்:1469/3,4
மேல்


சிவயோகமே (1)

தான் உற்ற வேடமும் தன் சிவயோகமே
ஆன அ வேடம் அருள் ஞான சாதனம் – திருமந்:1673/2,3
மேல்


சிவயோகி (5)

தீது இல் சிவயோகி சாதனம் தேரிலே – திருமந்:1662/4
சிவயோகி ஞானி செறிந்த அ தேசம் – திருமந்:1882/1
தான் அதில் அந்த சிவயோகி ஆகு முன் – திருமந்:1904/3
சிவயோகி ஞானி சிதைந்து உடல் விட்டால் – திருமந்:1905/1
சேர்க்கின்ற யோகி சிவயோகி தானே – திருமந்:1937/4
மேல்


சிவயோகிகட்கும் (1)

சிவஞானிகட்கும் சிவயோகிகட்கும்
அவம் ஆன சாதனம் ஆகாது தேரில் – திருமந்:1670/1,2
மேல்


சிவயோகிகள் (1)

வேண்டார்கள் கன்மம் மிகு சிவயோகிகள்
வேண்டார்கள் கன்மம் மிகுதி ஓர் ஆய்ந்த அன்பே – திருமந்:1008/3,4
மேல்


சிவயோகியார்களே (1)

செத்திட்டு இருப்பர் சிவயோகியார்களே – திருமந்:121/4
மேல்


சிவயோகியாரே (1)

செற்று உண்பவரே சிவயோகியாரே – திருமந்:1949/4
மேல்


சிவரூபம் (1)

யோகம் சிவரூபம் உற்றிடும் உள்ளத்து ஓர் – திருமந்:1491/2
மேல்


சிவலிங்கம் (4)

நடம் சிவலிங்கம் நலம் செம்பு பொன்னே – திருமந்:902/4
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிவலிங்கம்
மானுடர் ஆக்கை வடிவு சிதம்பரம் – திருமந்:1726/1,2
தெள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ள புலன் ஐந்தும் காளா மணிவிளக்கே – திருமந்:1823/3,4
ஆதனம் மீதில் அரசு சிவலிங்கம்
போதும் இரண்டினில் ஒன்றை தாபித்து – திருமந்:1922/1,2
மேல்


சிவலிங்கமாம் (1)

ஆய பதிதான் அருள் சிவலிங்கமாம்
ஆய பசுவும் அடலேறு என நிற்கும் – திருமந்:2411/1,2
மேல்


சிவலிங்கமே (1)

தென்தியங்கு ஒன்றை தெளி சிவலிங்கமே – திருமந்:1720/4
மேல்


சிவலோக (1)

திறம் அறியார் சிவலோக நகர்க்கு – திருமந்:262/2
மேல்


சிவலோகத்து (1)

செ வழி சேர் சிவலோகத்து இருந்திடும் – திருமந்:2644/3
மேல்


சிவலோகம் (5)

சித்தர் சிவலோகம் இங்கே தரிசித்தோர் – திருமந்:125/1
திருவடியே சிவலோகம் சிந்திக்கில் – திருமந்:138/2
திருவடி ஞானம் சிவலோகம் சேர்க்கும் – திருமந்:1598/2
சிவன் அருள் கூடின் அ சிவலோகம் ஆமே – திருமந்:1649/4
செம்பொருளாகும் சிவலோகம் சேர்ந்துற்றால் – திருமந்:2752/3
மேல்


சிவலோகமும் (1)

தூங்கி கண்டார் சிவலோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/1
மேல்


சிவவேடத்தாரே (1)

செயலற்று இருப்பார் சிவவேடத்தாரே – திருமந்:1678/4
மேல்


சிவவேடத்தோரே (1)

தெருளாம் அடிமை சிவவேடத்தோரே – திருமந்:1676/4
மேல்


சிவவேதமே (1)

சிகராதி தான் சிவவேதமே கோண – திருமந்:2700/3
மேல்


சிவன் (77)

தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/2
சீர் உடையாள் சிவன் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:78/3
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவன் ஆவடு தண் துறை – திருமந்:79/2
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவன் நாமங்கள் ஓதியே – திருமந்:79/4
செல்கின்ற ஆறு அறி சிவன் முனி சித்தசன் – திருமந்:83/1
சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த – திருமந்:106/1
தேன் அமர் கொன்றை சிவன் அருள் அல்லது – திருமந்:109/2
இருந்தார் சிவன் செயல் யாவையும் நோக்கி – திருமந்:127/2
தலை ஆம் சிவன் அடி சார்ந்து இன்பம் சார்ந்தோர்க்கு – திருமந்:200/3
அத்தன் சிவன் சொன்ன ஆகம நூல் நெறி – திருமந்:247/2
தேன் ஒரு-பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன்
தான் ஒரு வண்ணம் என் அன்பில் நின்றானே – திருமந்:275/3,4
சிவன் பணி கேட்பவர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:302/3
செறி துணை ஆவது சிவன் அடி சிந்தை – திருமந்:307/3
அ பரிசே சிவன் ஆலிகின்றானே – திருமந்:355/4
தீது அற்று அகம்வந்த சிவன் சத்தி என்னவே – திருமந்:382/2
உய்த்த சங்காரம் சிவன் அருள் உண்மையே – திருமந்:426/4
சிவன் தான் பலபல சீவனும் ஆகி – திருமந்:448/3
சத்தி சிவன் விளையாட்டால் உயிர் ஆக்கி – திருமந்:492/1
செந்தீ கலந்து உள் சிவன் என நிற்கும் – திருமந்:523/2
சிவன் தன் விரதமே சித்தாந்த கேள்வி – திருமந்:557/2
ஒருபொழுது உன்னார் சிவன் உறை சிந்தையை – திருமந்:601/3
தேட்டமும் இல்லை சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:604/4
சிந்தித்து எழுப்ப சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:732/4
இருக்கின்ற மந்திரம் சிவன் திருமேனி – திருமந்:900/3
சிகாரமுடனே சிவன் சிந்தைசெய்ய – திருமந்:951/3
சிவாயவொடு அவ்வே சிவன் உரு ஆகும் – திருமந்:981/2
சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த – திருமந்:990/1
தேர்ந்து எழு மேல் ஆம் சிவன் அங்கியோடு உற – திருமந்:1173/1
சுத்த சிவன் உரை தான் அதில் தோயாமல் – திருமந்:1440/1
அரிய சிவன் உரு அமரும் அரூபம் – திருமந்:1448/2
திரி மலம் தீர்ந்து சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:1527/4
சுத்த சிவன் எங்கும் தோய்வுற்று நிற்கின்றான் – திருமந்:1538/2
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/2
சிவன் அவன் வைத்தது ஓர் தெய்வ நெறியில் – திருமந்:1560/1
சுத்த சிவன் குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து – திருமந்:1578/1
சிவன் தாள் பலபல சீவனும் ஆகும் – திருமந்:1622/3
திருந்து நும்தம் சிந்தை சிவன் அவன்-பாலே – திருமந்:1627/4
சிவன் அருளால் சிலர் தேவரும் ஆவர் – திருமந்:1649/1
சிவன் அருளால் சிலர் தெய்வத்தோடு ஒப்பர் – திருமந்:1649/2
சிவன் அருளால் வினை சேரகிலாமை – திருமந்:1649/3
சிவன் அருள் கூடின் அ சிவலோகம் ஆமே – திருமந்:1649/4
தேடியும் காணீர் சிவன் அவன் தாள்களே – திருமந்:1655/4
தாபரத்து உள் நின்று அருள வல்லான் சிவன்
மாபரத்து உண்மை வழிபடுவார் இல்லை – திருமந்:1717/1,2
சத்தி சிவன் விளையாட்டாகும் உயிராகி – திருமந்:1771/1
சத்தி சிவமுமாம் சிவன் சத்தியும் ஆகும் – திருமந்:1772/2
நலம் தரும் சத்தி சிவன் வடிவு ஆகி – திருமந்:1776/3
தேடியும் கண்டேன் சிவன் பெருந்தன்மையை – திருமந்:1816/2
சீல் முகம் செய்ய சிவன் அவன் ஆகுமே – திருமந்:1825/4
மேல் உணர்வார் சிவன் மெய்யடியார்களே – திருமந்:1883/4
அ சிவன் உள் நின்ற அருளை அறிந்தவர் – திருமந்:1885/1
கண்டு சிவன் உரு கொள்வர் கருத்துளே – திருமந்:2013/4
சீவன் என சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2017/1
ஆவ சிவன் துரியாந்தம் அவத்தை பத்து – திருமந்:2284/2
அழிவு அற்ற சாந்தாதீதன் சிவன் ஆமே – திருமந்:2334/4
சிங்காசனத்தே சிவன் இருந்தான் என்று – திருமந்:2356/2
ஊடும் சமாதியில் உற்று படர் சிவன்
பாடுற சீவன் பரமாக பற்று அற – திருமந்:2376/2,3
சொல் பதத்தாலும் தொடர ஒண்ணா சிவன்
கற்பனை இன்றி கலந்து நின்றானே – திருமந்:2439/3,4
சீர் ஆர் தவம் செய்யில் சிவன் அருள் தான் ஆகும் – திருமந்:2465/3
உந்து முறையில் சிவன் முன் வைத்து ஓதிடே – திருமந்:2490/4
எய்திய காலத்து இருபொழுதும் சிவன்
மெய் செயின் மேலை விதி அதுவாய் நிற்கும் – திருமந்:2602/1,2
தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான் – திருமந்:2608/3
சென்னியில் வைத்த சிவன் அருளாலே – திருமந்:2611/4
சிவன் இவன் ஈசன் என்று உண்மையை ஓரார் – திருமந்:2620/2
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/3
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2641/4
திரிமலம் தீர்ந்து சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:2659/4
சிவன் சத்தி சீவன் செறு மல மாயை – திருமந்:2710/1
சிவன் சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர – திருமந்:2710/3
சிவனருள் ஆய சிவன் திருநாமம் – திருமந்:2711/1
சிவன் முதலாக சிறந்து நிரோதம் – திருமந்:2711/3
சத்தி சிவன் பரஞானமும் சாற்றும்-கால் – திருமந்:2828/1
சிந்தை அது என்ன சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2853/1
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2853/4
சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் – திருமந்:2968/2
தணிந்து நின்றேன் சிவன் தன்மை கண்டேனே – திருமந்:2972/4
சிவன் வந்து தேவர் குழாமுடன் கூட – திருமந்:2975/1
தெண்ணில் படுத்த சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:2991/4
மேல்


சிவன்-தன் (2)

செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/4
சத்தி சிவன்-தன் விளையாட்டு தாரணி – திருமந்:1772/1
மேல்


சிவன்-தன்னை (1)

உயிரை பரனை உயர் சிவன்-தன்னை
அயர்வு அற்று அறி தொந்த தசி அதனால் – திருமந்:2402/1,2
மேல்


சிவன்-பால் (2)

சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன் – திருமந்:1880/2
உரிய சுழுனையும் ஓவும் சிவன்-பால்
அரிய துரியம் அசி பதம் ஆமே – திருமந்:2444/3,4
மேல்


சிவன்தான் (1)

சிவன்தான் பலபல சீவனுமாகி – திருமந்:3011/3
மேல்


சிவனடி (1)

தென் தலைக்கு ஏற திருந்தும் சிவனடி
நின்று தொழுதேன் என் நெஞ்சத்தின் உள்ளே – திருமந்:1747/3,4
மேல்


சிவனடியார் (1)

தங்கார் சிவனடியார் சரீரத்திடை – திருமந்:1890/2
மேல்


சிவனது (2)

சூக்குமம் ஆன சிவனது ஆனந்தமே – திருமந்:909/4
கூடும் சிவனது கொய் மலர் சேவடி – திருமந்:2651/2
மேல்


சிவனருள் (4)

சிறந்த சிவனருள் சேர் பருவத்து – திருமந்:1615/3
சித்தை உறுக்கி சிவனருள் கைகாட்ட – திருமந்:1697/2
சிவனருள் ஆய சிவன் திருநாமம் – திருமந்:2711/1
சிவனருள் ஆன்மா திரோதம் மலமாயை – திருமந்:2711/2
மேல்


சிவனருள்-தன் (1)

தங்கும் சிவனருள்-தன் விளையாட்டு அதே – திருமந்:2722/4
மேல்


சிவனாமே (1)

ஆகிய சீவன் பரன் சிவனாமே – திருமந்:2570/4
மேல்


சிவனாய் (1)

நம்பிய சீவன் பரன் சிவனாய் நிற்கும் – திருமந்:2441/2
மேல்


சிவனாயிட்டு (1)

சீவனார் சிவனாயிட்டு இருப்பரே – திருமந்:2017/4
மேல்


சிவனார் (2)

தெருள்வந்த சிவனார் சென்று இவற்றாலே – திருமந்:979/3
ஆம் அவரில் சிவனார் அருள் பெற்றுளோர் – திருமந்:2233/1
மேல்


சிவனாரை (2)

சீவனார் சிவனாரை அறிகிலர் – திருமந்:2017/2
சீவனார் சிவனாரை அறிந்த பின் – திருமந்:2017/3
மேல்


சிவனான (1)

மத்த இருள் சிவனான கதிராலே – திருமந்:2245/3
மேல்


சிவனுக்கு (1)

அன்றே சிவனுக்கு எழுதிய ஆவணம் – திருமந்:1876/2
மேல்


சிவனுடன் (4)

சைவம் சிவனுடன் சம்பந்தம் ஆவது – திருமந்:1512/1
தன்னை அறிந்து சிவனுடன் தான் ஆக – திருமந்:2331/1
தாண்டி சிவனுடன் சாரலும் ஆமே – திருமந்:2346/4
ஓவு சிவனுடன் ஒன்று தன் முத்தியே – திருமந்:2475/4
மேல்


சிவனும் (7)

தித்தித்த கூத்தும் சிவனும் வெளிப்படும் – திருமந்:730/3
சீவனும் அங்கே சிவனும் உறைவிடம் – திருமந்:803/2
பேணும் சிவனும் பிரமனும் மாயனும் – திருமந்:1087/3
திருந்து சிவனும் சிலைநுதலாளும் – திருமந்:1235/1
குருவும் சிவனும் சமயமும் கூடார் – திருமந்:1489/2
கண்ட சிவனும் கண் அன்றி இல்லையே – திருமந்:1871/4
சிந்தையின் உள்ளே சிவனும் வெளிப்படும் – திருமந்:2853/2
மேல்


சிவனுமாய் (1)

குருவே சிவனுமாய் கோனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1581/3
மேல்


சிவனே (4)

அந்தி_வண்ணா அரனே சிவனே என்று – திருமந்:46/1
சிவனே சிவஞானி ஆதலால் சுத்த – திருமந்:1580/1
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு – திருமந்:1580/2
திகை அனைத்தும் சிவனே அவன் ஆகின் – திருமந்:3010/1
மேல்


சிவனை (7)

ஒருபொழுது உன்னார் உயிருள் சிவனை
ஒருபொழுது உன்னார் சிவன் உறை சிந்தையை – திருமந்:601/2,3
தெளிவு அறியாதார் சிவனை அறியார் – திருமந்:1480/1
தங்கார் சிவனை தலைப்படுவாரே – திருமந்:1890/4
சிவனை வழிபட்டார் எண்_இலா தேவர் – திருமந்:2119/1
சிவனை பரமனுள் சீவனுள் காட்டும் – திருமந்:2395/1
செறிவு அறிவாய் எங்கும் நின்ற சிவனை
பிறிவு அறியாது பிரான் என்று பேணும் – திருமந்:2580/2,3
செழும் சார்பு உடைய சிவனை கண்டேனே – திருமந்:2958/4
மேல்


சிவனையே (1)

சித்தாந்த வேதாந்தம் காட்டும் சிவனையே – திருமந்:2394/4
மேல்


சிவனொடு (2)

சிவனொடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை – திருமந்:5/1
நன்மார்க்கம் தானே சிவனொடு நாடலே – திருமந்:1484/3
மேல்


சிவனொடும் (1)

ஆதார சத்தியும் அந்த சிவனொடும்
சாதாரணம் ஆம் சதாசிவம் தானே – திருமந்:1731/3,4
மேல்


சிவாகமம் (3)

அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம்
எண்ணில் இருபத்தெண் கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:58/1,2
அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம்
எண்_இலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும் – திருமந்:64/1,2
செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும் – திருமந்:74/1
மேல்


சிவாசனம் (1)

தெண்டினில் ஏழும் சிவாசனம் ஆகவே – திருமந்:2771/3
மேல்


சிவாதியில் (1)

சிவாதியில் ஆரும் சிலைநுதலாளை – திருமந்:1202/2
மேல்


சிவாநந்தி (1)

திரனுறு தோயா சிவாநந்தி ஆமே – திருமந்:2391/4
மேல்


சிவாய (8)

தேன் நீர் பருகி சிவாய நம என்று – திருமந்:809/2
ஆனந்தம் சிவாய அறிவார் பலர் இல்லை – திருமந்:892/2
செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில் – திருமந்:903/1
வாறே சிவாய நமச்சிவாய நம – திருமந்:905/1
பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே – திருமந்:2291/4
ஓதும் சிவாய மலம் அற்ற உண்மையே – திருமந்:2712/4
திரிமலம் நீங்கி சிவாய என்று ஓதும் – திருமந்:2714/3
சிவாய சிவசிவ என்று என்றே சிந்தை – திருமந்:2718/3
மேல்


சிவாயநம (13)

கூத்தே சிவாயநம மசி ஆயிடும் – திருமந்:912/1
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவாயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/2
வாடும் சிவாயநம புறவட்டத்து ஆயதே – திருமந்:922/4
ஆயும் சிவாயநம மசிவாயந – திருமந்:923/1
சீறிட்டு நின்று சிவாயநம என்ன – திருமந்:930/3
தேறி நிருமல சிவாயநம என்று – திருமந்:1300/3
செவ்வுள் எழுந்து சிவாயநம என்னே – திருமந்:1320/4
விண்ணில் எழுந்து சிவாயநம என்று – திருமந்:1406/2
தேறா சிவாயநம என தேறிலே – திருமந்:2499/4
தெள்ளமுது ஊற சிவாயநம என்று – திருமந்:2704/1
தெளிய ஓதி சிவாயநம என்னும் – திருமந்:2709/3
சிவாயநம என சித்தம் ஒருக்கி – திருமந்:2718/1
உருவில் சிவாயநம என ஓதே – திருமந்:2798/4
மேல்


சிவாயமே (2)

மருவும் சிவாயமே மன்னும் உயிரும் – திருமந்:979/1
தேக்கும் சிவம் ஆதல் ஐந்தும் சிவாயமே – திருமந்:2186/4
மேல்


சிவாயவொடு (4)

சிவாயவொடு அவ்வே தெளிந்து உளத்து ஓத – திருமந்:981/1
சிவாயவொடு அவ்வே சிவன் உரு ஆகும் – திருமந்:981/2
சிவாயவொடு அவ்வும் தெளிய வல்லார்கள் – திருமந்:981/3
சிவாயவொடு அவ்வே தெளிந்து இருந்தாரே – திருமந்:981/4
மேல்


சிவாலயம் (1)

தேனே பருகி சிவாலயம் ஆகுமே – திருமந்:719/4
மேல்


சிவானந்த (9)

செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/4
சித்தி அது ஆக்கும் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:334/4
சேய அரிவை சிவானந்த சுந்தரி – திருமந்:1239/3
நீங்கா சிவானந்த ஞேயத்தே நின்றிட – திருமந்:1605/1
தேறிய மோனம் சிவானந்த உண்மையே – திருமந்:2382/4
சிற்பரம் சோதி சிவானந்த கூத்தனை – திருமந்:2723/1
தெளிவு ஆம் சிவானந்த நட்டத்தின் சித்தியே – திருமந்:2726/4
சேணுற்ற சோதி சிவானந்த கூத்தனை – திருமந்:2743/3
சித்தத்தின் இல்லா சிவானந்த பேரொளி – திருமந்:2860/2
மேல்


சிவானந்தத்து (3)

ஒத்த சிவானந்தத்து ஓவாத தேறலை – திருமந்:325/2
ஏய்ந்த சிவம் ஆதலின் சிவானந்தத்து
தோய்ந்து அறல் மோன சுகானுபவத்தோடே – திருமந்:2510/2,3
தாது அற்ற நல்ல சதா சிவானந்தத்து
நாத பிரமம் சிவநடம் ஆமே – திருமந்:2792/3,4
மேல்


சிவானந்தத்தோர் (1)

தவமாம் சிவானந்தத்தோர் ஞான கூத்தே – திருமந்:2793/4
மேல்


சிவானந்தம் (12)

சுத்த மது உண்ண சிவானந்தம் விட்டிடா – திருமந்:325/3
ஆகாச அ எழுத்து ஆகி சிவானந்தம்
ஆகாச அக்கரம் ஆவது அறி-மினே – திருமந்:1262/3,4
சைவம் சிவானந்தம் சாயுச்சியமே – திருமந்:1512/4
சிவம் ஆன ஞானம் சிவானந்தம் நல்குமே – திருமந்:1587/4
சித்தம் சிவானந்தம் சேர்ந்தோர் உறவு உண்டால் – திருமந்:1644/2
தூய அறிவு சிவானந்தம் ஆகி போய் – திருமந்:1711/3
தூய அறிவு சிவானந்தம் ஆகி போய் – திருமந்:2275/3
செயலற்று இருக்க சிவானந்தம் ஆகும் – திருமந்:2319/1
தெளிய அருளே சிவானந்தம் ஆமே – திருமந்:2325/4
தூய அறிவு சிவானந்தம் ஆகி போய் – திருமந்:2359/3
பரானந்தி மன்னும் சிவானந்தம் எல்லாம் – திருமந்:2398/1
திண்டாடி வீழ்கை சிவானந்தம் ஆவது – திருமந்:2779/1
மேல்


சிவானந்தமும் (1)

வேதத்தின் அந்தமும் மெய் சிவானந்தமும்
தாது அற்ற நல்ல சதா சிவானந்தத்து – திருமந்:2792/2,3
மேல்


சிவிகை (2)

மன்றத்தே நம்பி சிவிகை பெற்று ஏறினான் – திருமந்:149/2
காட்டு சிவிகை ஒன்று ஏறி கடைமுறை – திருமந்:153/2
மேல்


சிவிறிடில் (1)

நாவின் நுனியை நடுவே சிவிறிடில்
சீவனும் அங்கே சிவனும் உறைவிடம் – திருமந்:803/1,2
மேல்


சிவோகம் (1)

ஆறிய ஞான சிவோகம் அடைந்திட்டு – திருமந்:2478/2
மேல்


சிவோகமாய் (1)

சித்தும் அசித்தும் தெரியா சிவோகமாய்
முத்தியுள் ஆனந்த சத்தியுள் மூழ்கினார் – திருமந்:1431/2,3
மேல்


சிவோகமே (2)

வித்து ஆம் சிவோகமே சேர்தலான் – திருமந்:1585/2
விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே – திருமந்:1969/4
மேல்


சிற்சத்தி (1)

செயலார் சிவமும் சிற்சத்தி ஆதிக்கே – திருமந்:1779/3
மேல்


சிற்பர (1)

சிற்பர ஞானம் தெளிய தெளிவோர்தல் – திருமந்:1703/3
மேல்


சிற்பரம் (4)

ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம்
ஆமே சிவகதி ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:891/3,4
செம்பு பொன் ஆக திரண்டது சிற்பரம்
செம்பு பொன் ஆகும் சிரீயும் கிரீயும் என – திருமந்:903/2,3
சிற்பரம் தானே செகம் உண்ணும் போதமும் – திருமந்:2462/2
சிற்பரம் சோதி சிவானந்த கூத்தனை – திருமந்:2723/1
மேல்


சிற்பனை (1)

சிற்பனை எல்லாம் சிருட்டித்த பேரொளி – திருமந்:628/2
மேல்


சிற்றம்பலத்தே (1)

திரு வழி ஆவது சிற்றம்பலத்தே
குரு வடிவு உள்ளா குனிக்கும் உருவே – திருமந்:2763/1,2
மேல்


சிற்றம்பலம் (2)

தேவர் உறைகின்ற சிற்றம்பலம் என்றும் – திருமந்:886/1
சிற்றம்பலம் என்று சேர்ந்துகொண்டேனே – திருமந்:2770/4
மேல்


சிற்றின்பம் (1)

தேன் அந்தமாய் நின்ற சிற்றின்பம் நீ ஒழி – திருமந்:2081/3
மேல்


சிறக்கின்ற (1)

சித்தத்தின் உள்ளே சிறக்கின்ற நூல்களில் – திருமந்:84/1
மேல்


சிறக்கும் (1)

தேறிய ஏழில் சிறக்கும் வகை எண்ணில் – திருமந்:774/2
மேல்


சிறகு (1)

பார் அறிந்து அண்டம் சிறகு அற நின்றது – திருமந்:1017/3
மேல்


சிறந்த (8)

சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த
அவை முதல் ஆறிரண்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஆகும் – திருமந்:106/1,2
சிறந்த நீர் ஞாலம் செய்தொழில் யாவையும் – திருமந்:244/3
சிர முக நாசி சிறந்த கை தோள் தான் – திருமந்:358/3
சிவன் முதல் மூவரோடு ஐவர் சிறந்த
அவை முதல் ஆறிரண்டு ஒன்றொடு ஒன்று ஆகும் – திருமந்:990/1,2
சிறந்த சிவனருள் சேர் பருவத்து – திருமந்:1615/3
சிறந்த சிவநெறி சிந்தை செய்யீரே – திருமந்:2102/4
திரமார் கனவும் சிறந்த சுழுத்தி – திருமந்:2283/2
செம்மை சிறந்த திரு அம்பல கூத்துள் – திருமந்:2744/3
மேல்


சிறந்தவர் (1)

சிறந்தவர் ஏத்தும் சிரீம் தனம் ஆமே – திருமந்:1378/4
மேல்


சிறந்தனன் (2)

செ இயல்பு ஆக சிறந்தனன் நந்தியும் – திருமந்:942/2
சிவம் ஆம் அமலன் சிறந்தனன் தானே – திருமந்:2476/4
மேல்


சிறந்தானே (1)

தன் செய்த ஆண்டவன் தான் சிறந்தானே – திருமந்:2540/4
மேல்


சிறந்து (3)

செவ்வியன் ஆகி சிறந்து உண்ணும்-போது ஒரு – திருமந்:196/3
சித்தியும் அங்கே சிறந்து உள தானே – திருமந்:1431/4
சிவன் முதலாக சிறந்து நிரோதம் – திருமந்:2711/3
மேல்


சிறப்பு (3)

வைத்த சிறப்பு தரும் இவை தானே – திருமந்:100/4
தேட அரியன் சிறப்பு_இலி எம் இறை – திருமந்:2651/3
சிறப்பு உடையான் திரு மங்கையும் தானும் – திருமந்:2939/3
மேல்


சிறப்பு_இலி (1)

தேட அரியன் சிறப்பு_இலி எம் இறை – திருமந்:2651/3
மேல்


சிறப்பும் (2)

தேசமும் நாடும் சிறப்பும் அழிந்திடும் – திருமந்:534/2
ஓதும் பொதுவும் சிறப்பும் என்று உள்ளன – திருமந்:2397/2
மேல்


சிறப்புறு (1)

சிறப்புறு சிந்தையை சிக்கென்று உணரில் – திருமந்:587/3
மேல்


சிறப்பொடு (5)

சிறப்பொடு வானவர் சென்று கைகூப்பி – திருமந்:86/2
சிறப்பொடு பூசனை செய்ய நின்றார்க்கே – திருமந்:1524/4
சிறப்பொடு வேண்டிய செல்வம் பெறுவர் – திருமந்:1626/2
சிறப்பொடு பூ நீர் திருந்த முன் ஏந்தி – திருமந்:1830/2
சிறப்பொடு சேரும் சிவகதி பின்னை – திருமந்:2108/3
மேல்


சிறியவள் (1)

மடந்தை சிறியவள் வந்து நின்றாளே – திருமந்:1400/4
மேல்


சிறியார் (1)

சிறியார் மணல் சோற்றில் தேக்கிடுமா போல் – திருமந்:306/1
மேல்


சிறு (3)

செம் சிறு காலையில் செய்திடில் பித்து அறும் – திருமந்:727/3
நண்ணு சிறு விரல் நாண் ஆக மூன்றுக்கும் – திருமந்:750/1
கடலில் சிறு கிணற்று ஏற்றம் இட்டால் ஒக்கும் – திருமந்:845/2
மேல்


சிறுகால் (1)

சிறுகால் அறநெறி சேரகிலாரே – திருமந்:1497/4
மேல்


சிறுத்திடும் (1)

பின் பதினைந்தில் பெருத்து சிறுத்திடும்
அ பதினைஞ்சும் அறிவல்லார்கட்கு – திருமந்:861/2,3
மேல்


சிறுதியின் (1)

சிறுதியின் உள்ளொளி திப்பிய மூர்த்தி – திருமந்:3030/3
மேல்


சிறுதூதை (1)

சுற்றிய சாலும் குடமும் சிறுதூதை
மற்றும் அவனே வனைய வல்லானே – திருமந்:417/3,4
மேல்


சிறுநரி (1)

தென்றி கிடந்த சிறுநரி கூட்டத்து – திருமந்:2918/2
மேல்


சிறுமியை (1)

செம்பவள திருமேனி சிறுமியை
நம்பி என் உள்ளே நயந்து வைத்தேனே – திருமந்:1058/3,4
மேல்


சிறுமை (1)

பெருமை சிறுமை அறிந்து எம்பிரான் போல் – திருமந்:133/1
மேல்


சிறுமையரேனும் (1)

தினை பிளந்து அன்ன சிறுமையரேனும்
கனத்த மனத்து அடைந்தால் உயர்ந்தாரே – திருமந்:2667/3,4
மேல்


சிறுமையன் (1)

பிண்டம் கடந்த பிறவி சிறுமையன்
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும் – திருமந்:3006/2,3
மேல்


சிறுமையின் (1)

ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்குளன் – திருமந்:2012/2
மேல்


சிறுமையுள் (2)

ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:490/2
ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:3024/2
மேல்


சிறுவரை (1)

தேனும் இருக்கும் சிறுவரை ஒன்று கண்டு – திருமந்:2523/2
மேல்


சிறுவிரல் (2)

அந்த நடுவிரல் ஆதி சிறுவிரல்
வந்த வழிமுறை மாறி உரைசெய்யும் – திருமந்:1089/1,2
வருத்தம் இரண்டும் சிறுவிரல் மாறி – திருமந்:1094/1
மேல்


சிறை (6)

திருவடி ஞானம் சிறை மலம் மீட்கும் – திருமந்:1598/3
சிறை உடல் நீ அற காட்டி சிவத்தோடு – திருமந்:1701/3
கன்னி ஒரு சிறை கற்றோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/1
கன்னி ஒரு சிறை கற்றோர் ஒரு சிறை
மன்னிய மா தவம் செய்வோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/1,2
மன்னிய மா தவம் செய்வோர் ஒரு சிறை
தன் இயல்பு உன்னி உணர்ந்தோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/2,3
தன் இயல்பு உன்னி உணர்ந்தோர் ஒரு சிறை
என் இது ஈசன் இயல்பு அறியாரே – திருமந்:2073/3,4
மேல்


சின்ன (1)

அங்கியில் சின்ன கதிர் இரண்டு ஆட்டத்து – திருமந்:858/1
மேல்


சினத்தின் (1)

மெலிந்த சினத்தின் உள் வீழ்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:266/4
மேல்


சினத்து (1)

சினத்து விளக்கினை செல்ல நெருக்கி – திருமந்:602/2
மேல்


சினத்துள் (1)

பொங்கும் சினத்துள் அயன் தலை முன் அற – திருமந்:341/3
மேல்


சினத்தொடே (1)

ஐவரும் ஐந்து சினத்தொடே நின்றிடில் – திருமந்:2027/3
மேல்


சினம் (2)

சினம் செய்த நஞ்சு உண்ட தேவர் பிரானை – திருமந்:41/1
சினம் புகுந்தான் திசை எட்டும் நடுங்க – திருமந்:2663/3
மேல்


சினம்செய்த-போதே (1)

சிந்தினர் அண்ணல் சினம்செய்த-போதே – திருமந்:353/4

மேல்