க – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ககராதி 2
கங்காளன் 1
கங்குல் 1
கங்கை 9
கங்கையும் 1
கச்சு 3
கசடு 1
கசிந்து 1
கசிய 1
கசியாத 1
கசிவித்து 1
கஞ்ச 2
கஞ்சுளி 2
கட்ட 4
கட்டப்படும் 2
கட்டம் 1
கட்டறக்கட்டற 1
கட்டன் 1
கட்டனம் 1
கட்டி 20
கட்டிட்ட 2
கட்டிட்டு 3
கட்டிய 7
கட்டியும் 2
கட்டில் 1
கட்டு 6
கட்டு-மின் 1
கட்டுண்ணும் 2
கட்டுமே 1
கட்டுவிட்டார்க்கு 1
கட்டுவித்து 1
கட்டுற 1
கட்டை 2
கடத்தி 1
கடத்திலே 1
கடந்த 17
கடந்தது 3
கடந்தவர் 2
கடந்தவள் 1
கடந்தவன் 2
கடந்திடும் 2
கடந்து 45
கடந்தும் 1
கடந்தேனே 1
கடந்தோர் 1
கடப்பித்து 2
கடம் 1
கடம்-தனில் 1
கடம்-தொறு 1
கடம்-தொறும் 1
கடம்-தோறும் 1
கடம்கடம்-தோறும் 1
கடமாய் 1
கடமையும் 1
கடல் 53
கடல்_வண்ணன் 1
கடலாய் 1
கடலிடை 2
கடலித்து 1
கடலில் 4
கடலின் 2
கடலும் 2
கடலுள் 1
கடலை 1
கடலொடு 1
கடவும் 1
கடவுள் 1
கடவுளுடன் 1
கடவுளும் 1
கடவுளை 3
கடவூர் 1
கடவேன் 1
கடன் 5
கடனுறும் 1
கடனே 2
கடா 4
கடாவுக்கும் 1
கடாவும் 2
கடி 4
கடிகை 3
கடிகையில் 2
கடிந்த 1
கடிந்தனன் 1
கடிந்தார் 1
கடிந்தாளே 2
கடிந்து 1
கடிப்பன் 1
கடிய 1
கடியது 1
கடினமாய் 1
கடினமும் 1
கடு 2
கடுக்கன் 1
கடுங்கால் 1
கடுத்த 1
கடும் 3
கடுவெளி 3
கடை 11
கடை-தொறும் 1
கடை-தோறும் 1
கடைக்கொண்ட 1
கடைத்தலைக்கே 1
கடைந்து 1
கடைமுறை 1
கடையவர் 1
கடையார் 1
கடையும் 1
கண் 72
கண்-நின்று 1
கண்_நுதல் 8
கண்_நுதலாய் 1
கண்_நுதலான் 1
கண்_நுதலானே 1
கண்கலந்திட்ட 1
கண்கள் 1
கண்களும் 2
கண்காணி 6
கண்காணிக்க 1
கண்காணியாக 2
கண்காணியாகவே 1
கண்கொண்டு 2
கண்ட 48
கண்ட-போதே 1
கண்டகத்து 1
கண்டங்கள் 5
கண்டத்தால் 1
கண்டத்தில் 3
கண்டத்து 2
கண்டத்தே 1
கண்டது 4
கண்டதே 3
கண்டம் 12
கண்டமாம் 2
கண்டமும் 2
கண்டருளாமே 1
கண்டவர் 18
கண்டவர்க்கு 2
கண்டவள் 3
கண்டவன் 7
கண்டவாறே 4
கண்டன 2
கண்டனர் 2
கண்டனள் 1
கண்டனன் 1
கண்டனும் 4
கண்டனே 1
கண்டனை 2
கண்டாம் 1
கண்டாய் 1
கண்டாயே 1
கண்டார் 9
கண்டார்க்கு 2
கண்டாரே 4
கண்டால் 1
கண்டான் 5
கண்டிகை 4
கண்டிட 5
கண்டிடத்து 1
கண்டிடின் 1
கண்டிடும் 7
கண்டிப்பர் 1
கண்டியும் 2
கண்டிருந்து 1
கண்டிலர் 4
கண்டிலள் 1
கண்டிலாத 1
கண்டிலேன் 1
கண்டீர் 8
கண்டீரே 1
கண்டு 92
கண்டுகண்டு 1
கண்டுகொண்டேனே 4
கண்டுகொளீரே 1
கண்டும் 11
கண்டுள 1
கண்டுளோர் 2
கண்டுளோன் 1
கண்டே 3
கண்டேற்கு 1
கண்டேன் 12
கண்டேனே 10
கண்டோர் 5
கண்டோரே 1
கண்டோன் 1
கண்ணதும் 1
கண்ணவன் 1
கண்ணன் 2
கண்ணனும் 1
கண்ணாக 2
கண்ணாடி 4
கண்ணாடியில் 2
கண்ணாம் 1
கண்ணார 1
கண்ணாரை 1
கண்ணால் 1
கண்ணாளும் 1
கண்ணாறு 1
கண்ணான் 2
கண்ணானது 2
கண்ணி 7
கண்ணிக்கு 1
கண்ணிய 2
கண்ணியர் 1
கண்ணியன் 1
கண்ணியும் 1
கண்ணியை 2
கண்ணியொடு 1
கண்ணில் 7
கண்ணிலும் 1
கண்ணின் 2
கண்ணினள் 1
கண்ணினாள் 1
கண்ணினில் 2
கண்ணினின் 1
கண்ணினை 1
கண்ணினோர்க்கு 2
கண்ணீர் 1
கண்ணுக்கும் 1
கண்ணுடன் 1
கண்ணும் 2
கண்ணுள் 1
கண்ணுளும் 2
கண்ணுற்று 1
கண்ணுற 2
கண்ணே 1
கண்ணை 3
கண்ணோடு 1
கண்புறம் 1
கண்வந்த 1
கண்விழிப்பித்து 1
கண 2
கணக்கிலே 1
கணக்கு 11
கணக்கை 2
கணங்களை 1
கணத்திடை 1
கணத்துக்கும் 1
கணந்து 2
கணம் 5
கணமும் 1
கணவனை 1
கணன் 3
கணிகையர் 1
கணிந்தார் 1
கணிந்து 1
கணின் 1
கணு 3
கணுவில் 1
கணைகள் 1
கத்தவும் 1
கத்தி 3
கத்திய 1
கத்தும் 2
கத்தூரி 2
கத்தூரியும் 1
கதம் 1
கதவு 2
கதவும் 1
கதற 1
கதறி 1
கதறிய 1
கதறு 1
கதறுகின்றாரே 1
கதி 18
கதித்து 2
கதியில் 1
கதியும் 1
கதிர் 27
கதிர்கொள்ளும் 1
கதிர்ப்படு 1
கதிரவன் 3
கதிரால் 1
கதிராலே 1
கதிரில் 1
கதிருக்கும் 1
கதிரையும் 1
கதிரோன் 2
கதிரோனுக்கும் 1
கதிரோனும் 1
கதிரோனே 1
கதுவ 2
கதையோடு 1
கந்த 3
கந்தம் 12
கந்தமும் 1
கந்தர 1
கந்தரத்து 1
கந்தரம் 1
கந்தன் 1
கந்தாய் 1
கந்துரு 2
கப்பரை 1
கப்பிடின் 1
கப்புறு 1
கபாலம் 5
கபாலமுடன் 1
கபாலமும் 4
கபாலமே 1
கபாலி 1
கபாலியும் 1
கபாலினி 1
கம்பலை 1
கமல 8
கமலத்திடை 1
கமலத்தின் 4
கமலத்து 7
கமலத்துள் 1
கமலத்தை 1
கமலம் 3
கமழ் 13
கமழ்கின்ற 2
கமழ்பவர் 1
கமழும் 1
கம்இரீம் 1
கமுகு 1
கமை 2
கய 1
கயத்தில் 1
கயத்துள் 1
கயம்-தொறும் 1
கயல் 3
கயலுற்ற 1
கயலுறு 1
கயவர் 1
கயவர்கள் 1
கயிலை 4
கயிலையில் 1
கயிற்றால் 2
கயிறாக 1
கர்ப்ப 2
கர்ப்பத்து 1
கர்ப்பன் 1
கர்ப்பூரம் 1
கரக்கின்ற 1
கரக்கின்றவை 1
கரக்கும் 2
கரகத்தால் 1
கரங்கள் 2
கரங்களும் 1
கரசரணாதி 1
கரடிக்கு 1
கரண 2
கரணங்கள் 3
கரணங்களாம் 1
கரணங்களுள் 1
கரணங்களே 1
கரணங்களோடு 1
கரணம் 11
கரணமும் 2
கரத்திலே 1
கரத்தினுள் 1
கரத்துளே 1
கரதலம் 1
கரந்தன 1
கரந்திட்டு 1
கரந்திடும் 2
கரந்திலன் 1
கரந்து 7
கரந்தும் 1
கரம் 6
கரனுறு 1
கரி 7
கரித்து 1
கரியன் 1
கரியன்-கொல் 1
கரியான் 1
கரியே 1
கரீடணி 1
கரு 18
கருக்கு 1
கருக்குழி 3
கருக்கொடு 1
கருக்கொண்ட 1
கருக்கொண்டு 1
கருடணை 1
கருடன் 3
கருணை 3
கருணைசெய்தானே 1
கருத்தது 2
கருத்தவன் 1
கருத்தில் 4
கருத்தின் 2
கருத்தினில் 1
கருத்தினுக்கு 1
கருத்தினுள் 2
கருத்து 39
கருத்தும் 1
கருத்துள் 6
கருத்துளே 1
கருத்துற்ற 2
கருத்துற 8
கருத்துறல் 1
கருத்துறில் 1
கருத்துறு 1
கருத்துறும் 1
கருத்துறும்வாறே 1
கருத்துறை 1
கருத்தே 1
கருத்தை 1
கருத 1
கருதலர் 1
கருதலும் 2
கருதாதவர் 1
கருதி 8
கருதிடில் 1
கருதிய 6
கருதியது 1
கருதியே 2
கருதின 1
கருது 1
கருதும் 11
கருதுமே 1
கருதுவர் 1
கருதுவராகில் 1
கருப்பை 1
கரும் 7
கரும்பினில் 1
கரும்பு 9
கரும்பும் 3
கரும்பொடு 1
கரும 2
கருமங்கள் 4
கருமங்களாலே 1
கருமத்து 2
கருமம் 5
கருமமும் 2
கருமமே 1
கருமுதல் 1
கருமையன் 1
கருவரை 1
கருவரையான் 1
கருவழி 3
கருவாகிய 1
கருவாயில் 1
கருவி 3
கருவிட்டு 1
கருவியும் 1
கருவில் 2
கருவின் 1
கருவும் 1
கருவுற்றிடும் 1
கருவை 4
கரை 24
கரைத்து 1
கரைதல் 1
கரைந்தது 1
கரைந்து 1
கரையற்று 1
கரையினில் 1
கல் 20
கல்முதல் 1
கல்லது 1
கல்லா 5
கல்லாத 4
கல்லாதவர்கள் 1
கல்லாதவரும் 1
கல்லாதார் 4
கல்லுடன் 1
கல்லும் 1
கல்லேன் 2
கல்லை 1
கல்வி 8
கல்விக்கு 1
கல்வியும் 2
கல்வியுள் 2
கல்வியே 1
கலக்கி 1
கலக்கின்ற 3
கலக்கின்றவாறே 1
கலக்கு 1
கலக்கும் 5
கலகமும் 2
கலங்க 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்காது 2
கலங்காதே 1
கலங்கி 1
கலங்கிட 1
கலங்கிடும் 1
கலங்கிய 1
கலங்கில் 1
கலங்கின-போது 1
கலங்கினும் 2
கலங்குவர் 1
கலசம் 2
கலத்தின் 1
கலத்து 1
கலதி 1
கலதிகட்கு 1
கலதிகட்கே 1
கலதிகள் 4
கலந்த 21
கலந்தது 7
கலந்ததும் 1
கலந்தமை 1
கலந்தவர் 2
கலந்தவள் 1
கலந்தன 1
கலந்தாரே 1
கலந்தால் 2
கலந்தாலும் 1
கலந்திட்டு 1
கலந்திடும் 7
கலந்திலன் 1
கலந்து 76
கலந்துடன் 1
கலந்தும் 1
கலந்துற 1
கலப்பது 2
கலப்பாலே 3
கலப்பிக்கும் 1
கலப்பித்தது 1
கலப்பினள் 1
கலப்பு 8
கலப்பும் 1
கலப்பை 1
கலம் 5
கலவ 1
கலவா 1
கலவி 4
கலவியில் 1
கலவியுமாய் 1
கலவியுள் 1
கலவியுள்ளாய் 1
கலவியுளே 1
கலவியொடும் 1
கலன் 1
கலா 2
கலாசுத்தி 1
கலாதி 3
கலாதியாம் 1
கலாதியே 1
கலாதியை 1
கலாந்த 1
கலாந்தத்து 3
கலாந்தம் 3
கலாந்தமும் 1
கலாமயம் 1
கலாவி 1
கலை 55
கலைக்குள் 1
கலைகள் 2
கலைகளின் 1
கலைகளும் 1
கலைகாலம் 1
கலைத்தலை 1
கலைநாயகி-தன்னுடன் 1
கலைநின்ற 2
கலையிடை 2
கலையில் 1
கலையின் 4
கலையும் 6
கலையுள் 1
கலையோடு 1
கலையோடுற 1
கலைவை 1
கவ் 2
கவச 2
கவசம் 3
கவர்ந்து 1
கவரியின் 1
கவரில் 1
கவரும் 1
கவற்றிய 1
கவற்றின் 1
கவறு 1
கவன்று 1
கவிழ்கின்ற 1
கழல் 34
கழலிணை 1
கழலும் 1
கழலை 3
கழற்கே 1
கழற்றி 1
கழறி 1
கழன்றால் 1
கழன்று 1
கழனி 3
கழி 3
கழிகின்ற 9
கழிகின்றவாறே 1
கழிகுலத்தோர்கள் 1
கழித்துணையாய் 1
கழிதலில் 1
கழிந்த 4
கழிந்தது 1
கழிந்தன 3
கழிந்தனர் 1
கழிந்திடும் 1
கழிந்திலன் 1
கழிந்து 4
கழிந்தேன் 1
கழிப்படும் 1
கழிப்பித்தல் 1
கழிபட்டவர்க்கு 1
கழிய 3
கழியாத 1
கழியாதே 1
கழியாமை 1
கழியும் 1
கழிவதன் 1
கழிவதும் 1
கழிவர் 1
கழிவன 1
கழிவிடு 1
கழிவு 3
கழுத்தில் 1
கழுத்து 1
கழுதைகள் 1
கழுநீர் 3
கழுமணி 1
கழுவடி 1
கள் 13
கள்வன் 1
கள்வனை 2
கள்ள 9
கள்ளத்தினாரும் 1
கள்ளத்தை 1
கள்ளம் 1
கள்ளர் 1
கள்ளரை 1
கள்ளும் 1
களக்கம் 1
களங்கம் 1
களங்கு 3
களத்தினால் 1
களபம் 1
களம் 3
களர் 4
களரின் 1
களவு 6
களவுகள் 1
களி 8
களிக்கும் 3
களிகூர 1
களிப்படு 1
களிப்பொடும் 1
களிம்பு 4
களியார் 1
களிற்றொடு 1
களிறு 4
களிறொடும் 1
களைந்தான் 1
களைந்து 1
களையப்பட்டோரே 1
களைவீர் 1
கற்கவே 1
கற்கின்ற 1
கற்குழி 1
கற்பகம் 2
கற்பங்கள் 1
கற்பமும் 1
கற்பன 1
கற்பனை 12
கற்பாய 1
கற்பித்தால் 1
கற்பித்து 1
கற்பிப்போன் 1
கற்பூரத்தை 1
கற்பூரம் 1
கற்ற 5
கற்றவர் 1
கற்றறிவாளர் 3
கற்றன 2
கற்றான் 1
கற்றிருந்தார் 1
கற்று 9
கற்றும் 2
கற்றேனே 1
கற்றோர் 1
கற்றோரும் 1
கறங்கு 2
கறந்தனன் 1
கறந்து 2
கறவையை 1
கறி 1
கறிப்பு 1
கறுக்கும் 3
கறுத்த 3
கறை 1
கறைக்கண்டன் 1
கன்ம 1
கன்மத்தால் 1
கன்மத்தினால் 1
கன்மம் 8
கன்மமாம் 1
கன்மமும் 1
கன்மமுமாம் 1
கன்மி 1
கன்றது 1
கன்றலும் 1
கன்றா 1
கன்றாய் 2
கன்றாய 1
கன்றிய 6
கன்று 11
கன்றுக்கு 1
கன்னம் 1
கன்னல் 1
கன்னி 20
கன்னிக்கு 1
கன்னிகள் 7
கன்னிகை 1
கன்னியர் 5
கன்னியும் 3
கன்னியே 3
கன்னியை 2
கன 1
கனகம் 3
கனகமும் 2
கனகாசலத்து 1
கனத்த 2
கனம் 3
கனம்பண்ணி 1
கனமும் 1
கனல் 13
கனலிடை 2
கனலில் 2
கனலின் 1
கனலை 1
கனவகத்தே 1
கனவா 1
கனவாம் 3
கனவில் 1
கனவிலும் 1
கனவின் 1
கனவினில் 1
கனவு 12
கனவும் 4
கனவுற 1
கனவொடும் 1
கனவோட 1
கனன்றிடும் 1
கனா 8
கனாவே 1
கனி 19
கனிந்தவர் 1
கனிந்து 2
கனியாய் 1
கனியே 1
கனியை 1
கனை 3

ககராதி (2)

ககராதி ஓர் ஐந்தும் காணிய பொன்மை – திருமந்:1307/1
ககராதி மூவித்தை காமிய முத்தியே – திருமந்:1307/4
மேல்


கங்காளன் (1)

கங்காளன் பூசும் கவச திருநீற்றை – திருமந்:1666/1
மேல்


கங்குல் (1)

கங்குல் நின்றான் கதிர் மா மதி ஞாயிறு – திருமந்:3021/3
மேல்


கங்கை (9)

பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:179/3
வரும் கரை ஓரா வகையினில் கங்கை
அரும் கரை பேணில் அழுக்கு அறலாமே – திருமந்:439/3,4
மறியார் வளை கை வரு புனல் கங்கை
பொறியார் புனல் மூழ்க புண்ணியர் ஆமே – திருமந்:512/3,4
காதல் வழிசெய்து கங்கை வழிதரும் – திருமந்:712/3
கான் நீர் வரும் வழி கங்கை தருவிக்கும் – திருமந்:809/3
விண் ஆர்ந்த கங்கை விரிசடை வைத்தவன் – திருமந்:832/2
மன் தரு கங்கை மதியொடு மாதவர் – திருமந்:1236/3
விடம் கொள் பெரும் சடை மேல் வரு கங்கை
ஒடுங்கி உமையொடும் ஓர் உரு ஆமே – திருமந்:1247/3,4
நிரைத்து வரு கங்கை நீர் மலர் ஏந்தி – திருமந்:1774/2
மேல்


கங்கையும் (1)

பதி அது பாய் புனல் கங்கையும் உண்டு – திருமந்:2998/2
மேல்


கச்சு (3)

மலர்ந்து எழு கொங்கை மணி கச்சு அணிந்து – திருமந்:1393/3
கச்சு அணி கொங்கைகள் கை இரு காப்பு அதாய் – திருமந்:1394/3
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/2
மேல்


கசடு (1)

கந்தாய் குழியில் கசடு அற வல்லார்க்கு – திருமந்:672/2
மேல்


கசிந்து (1)

கனவு அது போல கசிந்து எழும் இன்பம் – திருமந்:205/3
மேல்


கசிய (1)

கசியாத நெஞ்சம் கசிய கசிவித்து – திருமந்:1486/2
மேல்


கசியாத (1)

கசியாத நெஞ்சம் கசிய கசிவித்து – திருமந்:1486/2
மேல்


கசிவித்து (1)

கசியாத நெஞ்சம் கசிய கசிவித்து
ஒசியாத உண்மை சொருபோதயத்துற்று – திருமந்:1486/2,3
மேல்


கஞ்ச (2)

கந்துரு காலாங்கி கஞ்ச மலையனோடு – திருமந்:69/3
ஆய்ந்திடும் காலாங்கி கஞ்ச மலையமான் – திருமந்:1443/2
மேல்


கஞ்சுளி (2)

ஆம்பல் குழலியின் கஞ்சுளி பட்டது – திருமந்:1623/2
யோகிக்கு இடும் அதுவுள் கட்டு கஞ்சுளி
தோகைக்கு பாசத்து சுற்றும் சடை அது ஒன்று – திருமந்:1663/1,2
மேல்


கட்ட (4)

கட்ட வல்லார்கள் கரந்து எங்கும் தான் ஆவர் – திருமந்:711/1
கட்ட கழன்று கீழ் நான்று வீழாமல் – திருமந்:799/1
கட்ட வல்லார் உயிர் காக்க வல்லாரே – திருமந்:918/4
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/3
மேல்


கட்டப்படும் (2)

கட்டப்படும் ஈரெட்டாம் மதி கலை – திருமந்:855/3
கட்டப்படும் தாரகை கதிர் நால் உள – திருமந்:856/3
மேல்


கட்டம் (1)

விரிந்தது உள் கட்டம் எட்டெட்டும் ஆகில் – திருமந்:1278/3
மேல்


கட்டறக்கட்டற (1)

கால் கொண்டு என் சென்னியில் கட்டறக்கட்டற
மால் கொண்ட நெஞ்சின் மயக்கு இற்று துயக்கு அற – திருமந்:2433/1,2
மேல்


கட்டன் (1)

சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/4
மேல்


கட்டனம் (1)

கட்டனம் செய்து கயிற்றால் தொழுமி உள் – திருமந்:2906/3
மேல்


கட்டி (20)

வல்லடிக்காரர் வலி கயிற்றால் கட்டி
செல்லிடு நில் என்று தீவாய் நரகிடை – திருமந்:198/2,3
கால் கொண்டு கட்டி கனல் கொண்டு மேல் ஏற்றி – திருமந்:246/1
யோகிகள் கால் கட்டி ஒண் மதி ஆனந்த – திருமந்:335/1
கட்டி அவிழ்ப்பான் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:441/4
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:473/4
கோணா மனத்தை குறிக்கொண்டு கீழ் கட்டி
வீணாத்தண்டு ஊடே வெளியுற தான் நோக்கி – திருமந்:588/1,2
கடை வாசலை கட்டி காலை எழுப்பி – திருமந்:591/1
பேராமல் கட்டி பெரிது உண்ண வல்லீரேல் – திருமந்:722/2
நான்ற இ முட்டை இரண்டையும் கட்டி இட்டு – திருமந்:728/3
கட்டி இருப்பிடம் காணலும் ஆகுமே – திருமந்:768/4
அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணைகோலி – திருமந்:799/2
கண்ணாறு மோழை படாமல் கரை கட்டி
விண் ஆறு பாய்ச்சி குளத்தை நிரப்பினால் – திருமந்:800/2,3
கண்டகத்து அங்கே கருதியே கீழ் கட்டி
பண்டகத்து உள்ளே பகலே ஒளி ஆக – திருமந்:818/2,3
பாசத்தை கூட்டியே கட்டி பறித்திட்டு – திருமந்:1574/1
ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை – திருமந்:1664/2
குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார் – திருமந்:1879/3
கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து – திருமந்:1951/3
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:2124/4
திரிக்கின்ற ஒட்டம் சிக்கென கட்டி
வரிக்கின்ற நல்லான் கறவையை பூட்டில் – திருமந்:2877/2,3
ஒத்த மன கொல்லை உள்ளே சமன் கட்டி
பத்தி வலையில் பருத்தி நிறுத்தலால் – திருமந்:2890/1,2
மேல்


கட்டிட்ட (2)

கட்டிட்ட தாமரை ஞாளத்தில் ஒன்பது – திருமந்:662/1
கட்டிட்ட தொண்ணூற்றொடு ஆறும் கலாதியே – திருமந்:856/4
மேல்


கட்டிட்டு (3)

கட்டிட்டு நின்று களம் கனி ஊடுபோய் – திருமந்:662/3
பாடி உள் நின்ற பகைவரை கட்டிட்டு
மாடி ஒரு கை மணி விளக்கு ஆனதே – திருமந்:667/3,4
கட்டிட்டு நின்று கலந்த மெய் ஆகமும் – திருமந்:1032/3
மேல்


கட்டிய (7)

கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆய்விடும் – திருமந்:473/2
கட்டிய ஒன்று எட்டாய் காண நிறை இட்டு – திருமந்:995/2
கட்டிய வாழ்நாள் சாநாள் குணம் கீழ்மை சீர் – திருமந்:1944/3
கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆயிடும் – திருமந்:2124/2
அறிவினை கட்டிய பாசம் அனாதி – திருமந்:2405/3
பசுக்களை கட்டிய பாசம் மூன்று உண்டு – திருமந்:2406/2
கட்டிய கேவலம் காணும் சகலத்தை – திருமந்:2409/3
மேல்


கட்டியும் (2)

காலினில் ஊறும் கரும்பினில் கட்டியும்
பாலின் உள் நெய்யும் பழத்துள் இரதமும் – திருமந்:2639/1,2
கட்டியும் தேனும் கலந்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:2901/3
மேல்


கட்டில் (1)

கலந்த உயிர் அது கால் அது கட்டில்
கலந்த உயிர் உடல் காலமும் நிற்குமே – திருமந்:592/3,4
மேல்


கட்டு (6)

அவிழ்கின்ற ஆறும் அது கட்டு மாறும் – திருமந்:66/1
பந்தல் பிரிந்தது பண்டாரம் கட்டு அற்ற – திருமந்:152/1
காவலன் பேர் நந்தி கட்டு உரைத்தானே – திருமந்:515/4
கட்டு ஆகும் நாதாந்தத்து எட்டும் கலப்பித்தது – திருமந்:1310/2
யோகிக்கு இடும் அதுவுள் கட்டு கஞ்சுளி – திருமந்:1663/1
கட்டு விட்டு ஓடின் மலர்தலும் காணலாம் – திருமந்:2919/2
மேல்


கட்டு-மின் (1)

கடியது ஓர் உண்மை கட்டு-மின் காண்-மின் – திருமந்:1687/3
மேல்


கட்டுண்ணும் (2)

காமுற இன்மையில் கட்டுண்ணும் மூலத்தில் – திருமந்:877/3
கடா விடா ஐம்புலன் கட்டுண்ணும் வீடு – திருமந்:880/3
மேல்


கட்டுமே (1)

பாடியுள் நின்ற பகைவரை கட்டுமே – திருமந்:661/4
மேல்


கட்டுவிட்டார்க்கு (1)

கட்டுவிட்டார்க்கு அன்றி காண ஒண்ணாதே – திருமந்:2919/4
மேல்


கட்டுவித்து (1)

கட்டுவித்து ஆர் மதில் கல் ஒன்று வாங்கிடில் – திருமந்:516/1
மேல்


கட்டுற (1)

காத்து உடல் ஆயிரம் கட்டுற காண்பர்கள் – திருமந்:758/2
மேல்


கட்டை (2)

முன்னை பழ மல முன் கட்டை வீட்டினை – திருமந்:1432/3
கடலில் அகப்பட்ட கட்டை ஒத்தாரே – திருமந்:1677/4
மேல்


கடத்தி (1)

இருள் நீக்கி எண்_இல் பிறவி கடத்தி
அருள் நீங்கா வண்ணமே ஆதி அருளும் – திருமந்:1516/1,2
மேல்


கடத்திலே (1)

பார் முதலாக பயிலும் கடத்திலே
நீரினில் பால் போல நிற்கின்ற நேர்மையை – திருமந்:450/2,3
மேல்


கடந்த (17)

கண் சுடரோன் உலகு ஏழும் கடந்த அ – திருமந்:221/3
கோலம் கடந்த குணத்து ஆண்டு மூவிரண்டு – திருமந்:745/3
வாயும் மனமும் கடந்த மனோன்மணி – திருமந்:1178/1
ஆயும் அறிவும் கடந்த அரசனுக்கு – திருமந்:1178/3
கடந்த பகைவனை கண் அது போக்கி – திருமந்:1292/2
புண்ணிய பாவம் கடந்த பிணக்கு அற்றோன் – திருமந்:1475/2
கானம் கடந்த கடவுளை நாடு-மின் – திருமந்:1545/3
ஊனம் கடந்த உரு அது ஆமே – திருமந்:1545/4
கரை அற்ற சத்தாதி நான்கும் கடந்த
சொரூபத்து இருத்தினன் சொல் இறந்தோமே – திருமந்:1593/3,4
ஆர்த்தனர் அண்டம் கடந்த புறம்நின்று – திருமந்:1715/3
அஞ்சும் கடந்த அனாதி பரம் தெய்வ – திருமந்:2269/1
வாயும் மனமும் கடந்த மயக்கு அறின் – திருமந்:2275/2
கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை – திருமந்:2497/3
பொறி உடையான் புலன் ஐந்தும் கடந்த
குறி உடையானொடும் கூடுவன் நானே – திருமந்:2636/3,4
ஏறும் பெரும் பதி ஏழும் கடந்த பின் – திருமந்:2905/3
அண்டம் கடந்த அளவு இலா ஆனந்த – திருமந்:2942/3
பிண்டம் கடந்த பிறவி சிறுமையன் – திருமந்:3006/2
மேல்


கடந்தது (3)

நாலும் கடந்தது நால்வரும் நாலைந்து – திருமந்:745/1
பாலம் கடந்தது பத்து பதினைந்து – திருமந்:745/2
ஆலம் கடந்தது ஒன்று ஆர் அறிவாரே – திருமந்:745/4
மேல்


கடந்தவர் (2)

சத்தம் கடந்தவர் பெற்ற சன்மார்க்கமே – திருமந்:1468/4
காட்டும் குறியும் கடந்தவர் காரணம் – திருமந்:2937/1
மேல்


கடந்தவள் (1)

கடந்தவள் பொன் முடி மாணிக்க தோடு – திருமந்:1400/1
மேல்


கடந்தவன் (2)

மேல் உணர்வான் மிகு ஞாலம் கடந்தவன்
மேல் உணர்வார் மிகு ஞாலத்து அமரர்கள் – திருமந்:1883/2,3
காலம் கடந்தவன் காண் விந்து செற்றவன் – திருமந்:1954/1
மேல்


கடந்திடும் (2)

கடந்திடும் காலனும் எண்ணிய நாளும் – திருமந்:1326/2
கடந்திடும் கல்விக்கு அரசி இவள் ஆக – திருமந்:1338/3
மேல்


கடந்து (45)

புவனம் கடந்து அன்று பொன் ஒளி மின்னும் – திருமந்:5/3
கண் அளந்து எங்கும் கடந்து நின்றானே – திருமந்:13/4
கடந்து நின்றான் கமலம் மலர் ஆதி – திருமந்:14/1
கடந்து நின்றான் கடல்_வண்ணன் எம் மாயன் – திருமந்:14/2
கடந்து நின்றான் அவர்க்கு அப்புறம் ஈசன் – திருமந்:14/3
கடந்து நின்றான் எங்கும் கண்டு நின்றானே – திருமந்:14/4
கடந்து நின்றான் கமலம் மலர் மேலே – திருமந்:26/3
கரை பசு பாசம் கடந்து எய்தலாமே – திருமந்:49/4
ஞாலம் கடந்து அண்டம் ஊடு அறுத்தான் அடி – திருமந்:181/3
பொன்னை கடந்து இலங்கும் புலித்தோலினன் – திருமந்:271/1
தாணுவும் ஞாயிறும் தண் மதியும் கடந்து
தாண் முழுது அண்டமும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:374/3,4
காரியம் ஆன உபாதியை தான் கடந்து
ஆரிய காரணம் ஏழும் தன்-பால் உற – திருமந்:639/1,2
கைச்சதுரத்து கடந்து உள் ஒளிபெற – திருமந்:1145/3
ஆயும் அறிவும் கடந்து அணு வாரணி – திருமந்:1239/1
எண்ணிய எண்ணம் கடந்து நின்றாளே – திருமந்:1399/4
வேடம் கடந்து விகிர்தன்-தன்பால் மேவி – திருமந்:1438/1
உர நெறி உள்ள கடல் கடந்து ஏறும் – திருமந்:1562/3
கால் நந்தி உந்தி கடந்து கமலத்தின் – திருமந்:1746/3
காலம் கடந்து அழிந்தான் விந்து செற்றவன் – திருமந்:1954/2
ஈசத்துவம் கடந்து இல்லை என்று அப்புறம் – திருமந்:2063/1
அஞ்சொடு நான்கும் கடந்து அகமே புக்கு – திருமந்:2272/1
அளியும் அருளும் தெருளும் கடந்து
தெளிய அருளே சிவானந்தம் ஆமே – திருமந்:2325/3,4
அறிவு அறியாமை கடந்து அறிவானால் – திருமந்:2362/3
அண்டங்கள் ஏழும் கடந்து அகன்று அப்பாலும் – திருமந்:2388/1
துரியம் கடந்து துரியா தீதத்தே – திருமந்:2454/1
ஏழும் சகளம் இயம்பும் கடந்து எட்டில் – திருமந்:2532/1
வாழும் பரம் என்றது கடந்து ஒன்பதில் – திருமந்:2532/2
புலைநின்ற பொல்லா பிறவி கடந்து
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2597/3,4
அறிவு அறியாமை கடந்து அறிவானால் – திருமந்:2637/3
கடந்து நின்று அ வழி காட்டுகின்றானே – திருமந்:2643/4
துரியங்கள் மூன்றும் கடந்து ஒளிர் சோதி – திருமந்:2657/1
கூடிய அந்தமும் கோதண்டமும் கடந்து
ஏறிய ஞான ஞேயாந்தத்து இருக்கவே – திருமந்:2680/3,4
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு – திருமந்:2724/3
மாயை மா மாயை கடந்து நின்றார் காண – திருமந்:2766/3
காமணி ஞாலம் கடந்து நின்றானே – திருமந்:2785/4
நாதத்துவம் கடந்து ஆதி மறை நம்பி – திருமந்:2795/1
மந்திரம் ஒன்றுள் மருவி அது கடந்து
அந்தர வானத்தின் அப்புறத்து அ பர – திருமந்:2801/2,3
அமரத்துவம் கடந்து அண்டம் கடந்து – திருமந்:2832/1
அமரத்துவம் கடந்து அண்டம் கடந்து
தமரத்து நின்ற தனிமையன் ஈசன் – திருமந்:2832/1,2
புலைநின்ற பொல்லா பிறவி கடந்து
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2845/3,4
ஒல்லை கடந்து சென்று ஊர் புகல் ஆமே – திருமந்:2912/4
துரியங்கள் மூன்றும் கடந்து ஒளிர் சோதி – திருமந்:2940/1
கதறிய பாழை கடந்து அந்த கற்பனை – திருமந்:2948/3
அண்டம் கடந்து உயர்ந்து ஓங்கும் பெருமையன் – திருமந்:3006/1
கலை ஒரு மூன்றும் கடந்து அப்பால் நின்ற – திருமந்:3012/1
மேல்


கடந்தும் (1)

அந்தம் கடந்தும் அது அதுவாய் நிற்கும் – திருமந்:3003/1
மேல்


கடந்தேனே (1)

கைவளம் இன்றி கரு கடந்தேனே – திருமந்:2977/4
மேல்


கடந்தோர் (1)

கடந்தோர் ஆவி கழிவதன் முன்னே – திருமந்:212/2
மேல்


கடப்பித்து (2)

எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2016/2
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2903/2
மேல்


கடம் (1)

தானே தட வரை தண் கடம் ஆமே – திருமந்:10/4
மேல்


கடம்-தனில் (1)

கடம்-தனில் உள்ளே கருதுவராகில் – திருமந்:1192/2
மேல்


கடம்-தொறு (1)

கடம்-தொறு நின்ற கணக்கு அது காட்டி – திருமந்:2128/3
மேல்


கடம்-தொறும் (1)

கடம்-தொறும் நின்ற உயிர் கரை காணில் – திருமந்:137/3
மேல்


கடம்-தோறும் (1)

காடும் மலையும் கழனி கடம்-தோறும்
ஊடும் உருவினை உன்னகிலாரே – திருமந்:2563/3,4
மேல்


கடம்கடம்-தோறும் (1)

கடம்கடம்-தோறும் கதிரவன் தோன்றில் – திருமந்:2002/1
மேல்


கடமாய் (1)

நின்ற படம் கடமாய் நிலைநிற்றலில் – திருமந்:1930/2
மேல்


கடமையும் (1)

கேடும் கடமையும் கேட்டு வந்து ஐவரும் – திருமந்:1618/1
மேல்


கடல் (53)

கடந்து நின்றான் கடல்_வண்ணன் எம் மாயன் – திருமந்:14/2
திரை பசு பாவ செழும் கடல் நீந்தி – திருமந்:49/3
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினை கடல்
கோமத்துள் அங்கி குரை கடல் தானே – திருமந்:222/3,4
கோமத்துள் அங்கி குரை கடல் தானே – திருமந்:222/4
திளைக்கும் வினை கடல் தீர்வுறு தோணி – திருமந்:258/1
கடல் உடையான் மலையான் ஐந்து பூதத்து – திருமந்:299/1
அலை கடல் ஊடறுத்து அண்டத்து வானோர் – திருமந்:363/1
தண் கடல் விட்டது அமரரும் தேவரும் – திருமந்:364/1
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/2
விண் கடல் செய்தவர் மேல் எழுந்து அப்புறம் – திருமந்:364/3
கண் கடல் செய்யும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:364/4
திகை தெண் நீரில் கடல் ஒலி ஓசை – திருமந்:365/3
தான கரும் கடல் ஊழி தலைவனும் – திருமந்:377/2
ஓங்கு பெரும் கடல் உள்ளுறு வானொடும் – திருமந்:390/1
தானே கடல் மலை ஆதியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:412/3
அங்கி செய்து ஈசன் அலை கடல் சுட்டது – திருமந்:421/2
உதம் செய்யும் ஏழ் கடல் ஓதம் முதலாம் – திருமந்:423/2
திரை கடல் உப்பு திரண்டது போல – திருமந்:491/3
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:522/1
மணி கடல் யானை வார் குழல் மேகம் – திருமந்:606/1
ஆதி பிரமன் பெரும் கடல் வண்ணனும் – திருமந்:630/3
தானே வடவரை தண் கடல் கண்ணே – திருமந்:1165/4
நின்றிடும் ஏழ் கடல் ஏழ் புவி எல்லாம் – திருமந்:1358/1
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் – திருமந்:1363/1
தத்தும் வினை கடல் சாராது காணுமே – திருமந்:1451/4
உர நெறி உள்ள கடல் கடந்து ஏறும் – திருமந்:1562/3
மனத்து உறை மா கடல் ஏழும் கைநீந்தி – திருமந்:1637/1
அருளால் அமுத பெரும் கடல் ஆட்டி – திருமந்:1801/1
வெள்ள கடல் உள் விரிசடை நந்திக்கு – திருமந்:1834/1
உள்ள கடல் புக்கு வார் சுமை பூ கொண்டு – திருமந்:1834/2
கள்ள கடல் விட்டு கைதொழ மாட்டாதார் – திருமந்:1834/3
கழிப்படும் தண் கடல் கௌவை உடைத்து – திருமந்:1835/1
செய்தான் அறியும் செழும் கடல் வட்டத்து – திருமந்:2068/1
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு ஏழும் – திருமந்:2287/1
எறி கடல் ஏழின் மணல் அளவு ஆக – திருமந்:2297/2
அருந்தா அலை கடல் ஆறு சென்றாலே – திருமந்:2513/4
உவா கடல் ஒக்கின்ற ஊழியும் போன – திருமந்:2617/1
துவா கடல் உட்பட்டு துஞ்சினர் வானோர் – திருமந்:2617/2
அவா கடல் உட்பட்டு அழுந்தினர் மண்ணோர் – திருமந்:2617/3
தவா கடல் ஈசன் தரித்து நின்றானே – திருமந்:2617/4
மேகங்கள் ஏழும் விரி கடல் தீவு ஏழும் – திருமந்:2738/1
வான் நின்று இடிக்கில் என் மா கடல் பொங்கில் என் – திருமந்:2850/1
ஏறலுற்றேன் கடல் ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2868/4
ஒதுங்கிய தண் கடல் ஓதம் உலவ – திருமந்:2914/2
தோணி ஒன்று ஏறி தொடர்ந்து கடல் புக்கு – திருமந்:2915/1
நிலத்தை பிளந்து நெடும் கடல் ஓட்டி – திருமந்:2923/1
தானே கடல் மலை ஆதியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2967/3
சூழும் கரும் கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டனை – திருமந்:3000/1
உலவு செய் நோக்கம் பெரும் கடல் சூழ – திருமந்:3007/1
உத்தமன் எங்கும் உகக்கும் பெரும் கடல்
நித்தில சோதியன் நீல கருமையன் – திருமந்:3019/1,2
தன் வலியாலே தடம் கடல் ஆமே – திருமந்:3023/4
மண்ணவனாய் வலம் சூழ் கடல் ஏழுக்கும் – திருமந்:3037/2
நின்றனன் தானொடு மால் வரை ஏழ் கடல்
நின்றனன் தானே வளம் கனி ஆயே – திருமந்:3038/3,4
மேல்


கடல்_வண்ணன் (1)

கடந்து நின்றான் கடல்_வண்ணன் எம் மாயன் – திருமந்:14/2
மேல்


கடலாய் (1)

கடலாய் கார் முகில் நீர் பொழிவானாய் – திருமந்:413/2
மேல்


கடலிடை (2)

கடலிடை நில்லா கலம் சேருமா போல் – திருமந்:2561/3
கடலிடை வாழ்கின்ற கௌவை உலகத்து – திருமந்:3028/1
மேல்


கடலித்து (1)

கடலித்து இருந்து கருத வல்லார்கள் – திருமந்:616/3
மேல்


கடலில் (4)

கடலில் கெடுத்து குளத்தினில் காண்டல் – திருமந்:513/1
கடலில் சிறு கிணற்று ஏற்றம் இட்டால் ஒக்கும் – திருமந்:845/2
கடலில் அகப்பட்ட கட்டை ஒத்தாரே – திருமந்:1677/4
கறங்கு ஓலை கொள்ளிவட்டம் கடலில் திரை – திருமந்:2313/1
மேல்


கடலின் (2)

காண வல்லார்க்கு கடலின் அமுது ஒக்கும் – திருமந்:2823/2
கடலின் மலி திரை காணலும் ஆமே – திருமந்:3028/4
மேல்


கடலும் (2)

ஓத கடலும் உயிர்களுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1570/2
தீரா கடலும் நிலத்தும் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:1831/2
மேல்


கடலுள் (1)

அள்ளல் கடலுள் அழுந்துகின்றாரே – திருமந்:1834/4
மேல்


கடலை (1)

அள்ளல் கடலை அறுத்து நின்றானே – திருமந்:3016/4
மேல்


கடலொடு (1)

கடலொடு மேகம் களிறொடும் ஓசை – திருமந்:607/1
மேல்


கடவும் (1)

கடவும் திலை வனம் கைகண்ட மூலம் – திருமந்:2754/3
மேல்


கடவுள் (1)

கண்ணும் மா யோக கடவுள் இருப்பது – திருமந்:2671/2
மேல்


கடவுளுடன் (1)

காச்சு அற்ற சோதி கடவுளுடன் புணர்ந்து – திருமந்:1160/3
மேல்


கடவுளும் (1)

கழிந்தேன் கடவுளும் நானும் ஒன்று ஆனேன் – திருமந்:2958/2
மேல்


கடவுளை (3)

காயத்துள் நின்ற கடவுளை காண்கிலா – திருமந்:1530/2
கானம் கடந்த கடவுளை நாடு-மின் – திருமந்:1545/3
ஆளும் மலர் பதம் தந்த கடவுளை
நாளும் வழிபட்டு நன்மையுள் நின்றவர் – திருமந்:2995/1,2
மேல்


கடவூர் (1)

ஞால கடவூர் நலமாய் இருந்ததே – திருமந்:345/4
மேல்


கடவேன் (1)

நாடி வளைந்தது நான் கடவேன் அலேன் – திருமந்:1618/2
மேல்


கடன் (5)

கல்லாத மூடர் சொல் கேட்க கடன் அன்று – திருமந்:317/2
அவன் அவன் அங்கு உளதாம் கடன் ஆமே – திருமந்:1560/4
காச்சு அற்ற சோதி கடன் மூன்றும் கைக்கொண்டு – திருமந்:1595/3
கடன் கொண்டு நெல் குத்து கையரை ஊட்டி – திருமந்:2086/1
ஆரி கடன் நந்தி ஆமார் அறிபவர் – திருமந்:2625/2
மேல்


கடனுறும் (1)

கடனுறும் அ உரு வேறு என காணும் – திருமந்:2485/2
மேல்


கடனே (2)

மேல் கொண்டு தண்டம் செய் வேந்தன் கடனே – திருமந்:246/4
மெய் தண்டம் செய்வது அ வேந்தன் கடனே – திருமந்:247/4
மேல்


கடா (4)

கடா விடா ஐம்புலன் கட்டுண்ணும் வீடு – திருமந்:880/3
மூவா கடா விடின் மூட்டுகின்றாரே – திருமந்:2884/4
இரண்டு கடா உண்டு இ ஊரின் உள்ளே – திருமந்:2889/1
இரண்டு கடாவும் ஒரு கடா ஆமே – திருமந்:2889/4
மேல்


கடாவுக்கும் (1)

இரண்டு கடாவுக்கும் ஒன்றே தொழும்பன் – திருமந்:2889/2
மேல்


கடாவும் (2)

இரண்டு கடாவும் இருத்தி பிடிக்கில் – திருமந்:2889/3
இரண்டு கடாவும் ஒரு கடா ஆமே – திருமந்:2889/4
மேல்


கடி (4)

கடி மலர் குன்ற மலையது தானே – திருமந்:20/4
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1452/1
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1848/1
கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/4
மேல்


கடிகை (3)

அஞ்சு கடிகை மேல் ஆறாம் கடிகையில் – திருமந்:830/1
பஞ்ச கடிகை பரியங்க யோகமே – திருமந்:830/4
பரியங்க யோகத்து பஞ்ச கடிகை
அரிய இ வியோகம் அடைந்தவர்க்கு அல்லது – திருமந்:831/1,2
மேல்


கடிகையில் (2)

அஞ்சு கடிகை மேல் ஆறாம் கடிகையில்
துஞ்சுவது ஒன்ற துணைவி துணைவன்-பால் – திருமந்:830/1,2
பண்ணார் அமுதினை பஞ்ச கடிகையில்
எண்ணாம் என எண்ணி இருந்தான் இருந்ததே – திருமந்:832/3,4
மேல்


கடிந்த (1)

சீற்றம் கடிந்த திருநுதல் சேயிழை – திருமந்:1150/3
மேல்


கடிந்தனன் (1)

கடிந்தனன் மூள கதுவ வல்லார்க்கு – திருமந்:749/3
மேல்


கடிந்தார் (1)

வினை கடிந்தார் உள்ளத்து உள் ஒளி மேவி – திருமந்:1123/1
மேல்


கடிந்தாளே (2)

பதம் அறிந்து உம்முளே பார் கடிந்தாளே – திருமந்:843/4
மேவும் கிழத்தி வினை கடிந்தாளே – திருமந்:1122/4
மேல்


கடிந்து (1)

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை கடிந்து
ஏமம் பிடித்து இருந்தேனுக்கு எறி மணி – திருமந்:2436/1,2
மேல்


கடிப்பன் (1)

தின்பன் கடிப்பன் திருத்துவன் தானே – திருமந்:2980/4
மேல்


கடிய (1)

கடிய பிறப்பு அற காட்டினன் நந்தியே – திருமந்:1778/4
மேல்


கடியது (1)

கடியது ஓர் உண்மை கட்டு-மின் காண்-மின் – திருமந்:1687/3
மேல்


கடினமாய் (1)

கானின்-கண் நீரும் கலந்து கடினமாய்
தேனின்-கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாய் – திருமந்:385/2,3
மேல்


கடினமும் (1)

சொல்லலும் ஆகும் மண் நீர் கடினமும்
சொல்லலும் ஆகும் இவை அஞ்சும் கூடிடில் – திருமந்:822/2,3
மேல்


கடு (2)

காங்கு அரு மேட்டில் கடு பூசி விந்து விட்டு – திருமந்:999/3
காடு புக்கு ஆர் இனி காணார் கடு வெளி – திருமந்:2893/1
மேல்


கடுக்கன் (1)

காது பொன் ஆர்ந்த கடுக்கன் இரண்டு சேர்த்து – திருமந்:1424/1
மேல்


கடுங்கால் (1)

கடுங்கால் கரணம் கருத்துற கொண்டே – திருமந்:1942/4
மேல்


கடுத்த (1)

கடுத்த முகம் இரண்டு ஆறு கண்ணாக – திருமந்:1030/2
மேல்


கடும் (3)

கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே – திருமந்:1425/4
காயும் கடும் பரி கால் வைத்து வாங்கல் போல் – திருமந்:2131/1
காரியம் ஏழில் கலக்கும் கடும் பசு – திருமந்:2505/1
மேல்


கடுவெளி (3)

கற்ற இடம் எல்லாம் கடுவெளி ஆனது – திருமந்:1357/2
கல்லும் பிளந்து கடுவெளி ஆமே – திருமந்:2303/4
காரணம் ஏழும் கரக்கும் கடுவெளி
காரிய காரண வாதனை பற்று அற – திருமந்:2507/2,3
மேல்


கடை (11)

தேய்ந்து அற்று ஒழிந்த இளமை கடை முறை – திருமந்:179/1
காரிய காரண ஈசர் கடை முறை – திருமந்:398/2
கடை வைத்த ஈசனை கைகலந்தேனே – திருமந்:470/4
கடை வாசலை கட்டி காலை எழுப்பி – திருமந்:591/1
கார் ஆரும் கண்ணி கடை ஞானம் உட்பெய்திட்டு – திருமந்:823/2
செயின் கடை நேசம் சிவ பூசை ஆமே – திருமந்:1444/4
புற கடை இச்சித்து போகின்றவாறே – திருமந்:1681/4
யாரும் அறியார் அரும் கடை நூலவர் – திருமந்:1984/2
அடைய நெடும் கடை ஐந்தொடு நான்கே – திருமந்:2147/4
கடை வண்டு தான் உண்ணும் கண்கலந்திட்ட – திருமந்:2902/3
அடையா நெடும் கடை ஐந்தொடு நான்கே – திருமந்:2925/4
மேல்


கடை-தொறும் (1)

காமுற்று அகத்து இடுவர் கடை-தொறும்
ஈவற்ற எல்லை விடாது வழி காட்டி – திருமந்:2932/2,3
மேல்


கடை-தோறும் (1)

இரகதி செய்திடுவார் கடை-தோறும்
துரகதி உண்ண தொடங்குவர் தாமே – திருமந்:2558/3,4
மேல்


கடைக்கொண்ட (1)

கரும்பு தகர்த்து கடைக்கொண்ட நீர் போல் – திருமந்:180/2
மேல்


கடைத்தலைக்கே (1)

கை அக நீண்டார் கடைத்தலைக்கே செல்வர் – திருமந்:1891/2
மேல்


கடைந்து (1)

கரு வரை பற்றி கடைந்து அமுது உண்டார் – திருமந்:625/2
மேல்


கடைமுறை (1)

காட்டு சிவிகை ஒன்று ஏறி கடைமுறை
நாட்டார்கள் பின்செல்ல முன்னே பறை கொட்ட – திருமந்:153/2,3
மேல்


கடையவர் (1)

கடையவர் போயிடும் கண்டவர் நெஞ்சத்து – திருமந்:1140/3
மேல்


கடையார் (1)

கடையார் நின்றவர் கண்டு அறிவிப்ப – திருமந்:547/3
மேல்


கடையும் (1)

கடையும் தலையும் கரக்கும் சிவத்தே – திருமந்:2588/4
மேல்


கண் (72)

கண்_நுதலான் ஒரு காதலின் நிற்கவும் – திருமந்:12/1
கண் அளந்து எங்கும் கடந்து நின்றானே – திருமந்:13/4
கண் அகத்தே நின்று காதலித்தேனே – திருமந்:31/4
ஆதி கண் ஆவது அறிகிலர் ஆதர்கள் – திருமந்:110/2
கண் நின்று காட்டி களிம்பு அறுத்தானே – திருமந்:113/4
களிம்பு அறுத்தான் எங்கள் கண்_நுதல் நந்தி – திருமந்:114/1
கண் அது கண் ஒளி கண்டுகொளீரே – திருமந்:170/4
கண் அது கண் ஒளி கண்டுகொளீரே – திருமந்:170/4
கண் சுடரோன் உலகு ஏழும் கடந்த அ – திருமந்:221/3
கற்றறிவாளர் கருத்தில் ஓர் கண் உண்டு – திருமந்:291/2
கண் ஆற்றொடே சென்று கால் வழி காணுமே – திருமந்:336/4
திருந்திய காமன் செயல் அழித்து அம் கண்
அருந்தவ யோகம் கொறுக்கை அமர்ந்ததே – திருமந்:346/3,4
கண் கடல் செய்யும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:364/4
கண் பழியாத கமலத்து இருக்கின்ற – திருமந்:366/2
கண் இயல்பாக கலவி முழுதும் ஆய் – திருமந்:387/3
காண்கின்ற கண் ஒளி காதல்செய்து ஈசனை – திருமந்:434/1
கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:440/3
கட்டி அவிழ்ப்பான் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:441/4
கண் நின்ற மா மணி மா போதம் ஆமே – திருமந்:449/4
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:473/4
கண்_நுதல் நாமம் கலந்து உடம்பாய் இடை – திருமந்:474/1
மாதா உதரம் இரண்டும் ஒக்கில் கண் இல்லை – திருமந்:481/3
மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமே – திருமந்:568/4
காணா கண் கேளா செவி என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:588/3
கண் நாக்கு மூக்கு செவி ஞான கூட்டத்துள் – திருமந்:599/1
கண் ஆர் அமுதினை கண்டு அறிவார் இல்லை – திருமந்:603/2
காதல் வழிசெய்த கண் நுதல் அண்ணலை – திருமந்:712/1
சசி சரிப்பின் கட்டன் கண் துயில் கொண்டதே – திருமந்:873/4
அகாரம் தலையாய் இரு கண் சிகாரமாய் – திருமந்:921/3
கண் என உன்னி கலந்து நின்றாரே – திருமந்:993/4
மலர்ந்து எழு செம் முகம் மற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:1038/3
கண்டனள் எண் எண் கலையின் கண் மாலைகள் – திருமந்:1102/2
கலைத்தலை நெற்றி ஓர் கண் உடை கண்ணுள் – திருமந்:1112/1
கண் உடையாளை கலந்து அங்கு இருந்தவர் – திருமந்:1166/1
கடந்த பகைவனை கண் அது போக்கி – திருமந்:1292/2
காசினி மேல் அமர் கண்_நுதல் ஆகுமே – திருமந்:1383/4
கண் உடை நாயகி தன் அருள் ஆம் வழி – திருமந்:1384/1
கண் அமர் கூபம் கலந்து வருதலால் – திருமந்:1396/2
கண் அவன் என்று கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:1505/3
ஆதி கண் தெய்வமும் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:1570/4
உழவன் உழத்தியர் கண் ஒக்கும் என்றிட்டு – திருமந்:1619/3
கார் துறந்தார்க்கு அவன் கண்_நுதலாய் நிற்கும் – திருமந்:1620/3
தொழில் அறிவாளர் சுருதி கண் ஆக – திருமந்:1690/1
கண் சுடர் ஆகி கலந்து எங்கும் தேவர்கள் – திருமந்:1716/3
அஞ்சு முகம் உள ஐம்மூன்று கண் உள – திருமந்:1736/1
ஒளி இருள் கண்ட கண் போல வேறாய் உள் – திருமந்:1819/3
கண்ட சிவனும் கண் அன்றி இல்லையே – திருமந்:1871/4
கண் இன்றி காணும் செவி இன்றி கேட்டிடும் – திருமந்:1872/3
பார்க்கின்ற கண் ஆசை பாழ்பட மூலத்தே – திருமந்:1937/3
நாபி கண் நாசி நயன நடுவினும் – திருமந்:2000/1
காணாத கண்ணில் படலமே கண் ஒளி – திருமந்:2074/1
காணாதவர்கட்கும் கண் ஆம் பெரும் கண்ணை – திருமந்:2074/3
உய்த்து ஒன்றுமா போல் விழியும் தன் கண் ஒளி – திருமந்:2075/2
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:2124/4
கண் கால் உடலில் கரக்கின்ற கைகளில் – திருமந்:2127/2
அழிகின்ற ஓர் உடம்பு ஆகும் செவி கண்
கழிகின்ற கால் அ விரதங்கள் தானம் – திருமந்:2140/1,2
மேவிய அந்தகன் விழி கண் குருடனாம் – திருமந்:2169/1
பாரின் கண் விண்ணர் அகம்புகும் பான்மையர் – திருமந்:2337/3
கண் ஒன்றுதான் பல காணும் தனை காணா – திருமந்:2351/3
மேலொடு கீழ்ப்பக்கம் மெய் வாய் கண் நாசிகள் – திருமந்:2460/1
கூடு புக்கு ஏறலுற்றேன் அவன் கோலம் கண்
மூடி கண்டேன் உலகு ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2522/3,4
காண் வழி காட்ட கண் காணா கலதிகள் – திருமந்:2562/3
கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/4
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் மெய்த்தோற்றத்து – திருமந்:2586/1
செவி மெய் வாய் கண் மூக்கு சேர் இந்திரியம் – திருமந்:2589/1
ஆதி கண் தெய்வம் அவன் இவன் ஆமே – திருமந்:2646/4
காயன நந்தியை காண என் கண் பெற்றேன் – திருமந்:2658/3
அருவினை கண் சோரும் அழிவார் அகத்தே – திருமந்:2665/4
வளங்கு ஒளி அங்கியும் அற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:2684/3
களங்கு இருள் நட்டமே கண்_நுதல் ஆட – திருமந்:2691/3
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல் – திருமந்:2865/2
காயம் பலகை கவறு ஐந்து கண் மூன்றாய் – திருமந்:2866/1
மேல்


கண்-நின்று (1)

கண்-நின்று இலங்கும் கருத்தவன் தானே – திருமந்:3040/4
மேல்


கண்_நுதல் (8)

களிம்பு அறுத்தான் எங்கள் கண்_நுதல் நந்தி – திருமந்:114/1
கட்டி அவிழ்ப்பான் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:441/4
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:473/4
கண்_நுதல் நாமம் கலந்து உடம்பாய் இடை – திருமந்:474/1
காசினி மேல் அமர் கண்_நுதல் ஆகுமே – திருமந்:1383/4
கட்டி அவிழ்த்திடும் கண்_நுதல் காணுமே – திருமந்:2124/4
களங்கு இருள் நட்டமே கண்_நுதல் ஆட – திருமந்:2691/3
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல்
சுற்று அற்றவர் சுற்றி நின்ற என் சோதியை – திருமந்:2865/2,3
மேல்


கண்_நுதலாய் (1)

கார் துறந்தார்க்கு அவன் கண்_நுதலாய் நிற்கும் – திருமந்:1620/3
மேல்


கண்_நுதலான் (1)

கண்_நுதலான் ஒரு காதலின் நிற்கவும் – திருமந்:12/1
மேல்


கண்_நுதலானே (1)

கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/4
மேல்


கண்கலந்திட்ட (1)

கடை வண்டு தான் உண்ணும் கண்கலந்திட்ட
பெடை வண்டு தான் பெற்றது இன்பமும் ஆமே – திருமந்:2902/3,4
மேல்


கண்கள் (1)

துளங்கு ஒளி ஞாயிறும் திங்களும் கண்கள்
வளங்கு ஒளி அங்கியும் அற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:2684/2,3
மேல்


கண்களும் (2)

கால் பதி பத்து முகம் பார்த்து கண்களும்
பூ பதி பாதம் இரண்டு சுடர் முடி – திருமந்:1033/2,3
கதறு பதினெட்டு கண்களும் போக – திருமந்:2215/1
மேல்


கண்காணி (6)

கண விளக்கு ஆகிய கண்காணி ஆகுமே – திருமந்:2018/4
கண்காணி இல் என்று கள்ளம் பல செய்வார் – திருமந்:2067/1
கண்காணி இல்லா இடம் இல்லை காணும்-கால் – திருமந்:2067/2
கண்காணி ஆக கலந்து எங்கும் நின்றானை – திருமந்:2067/3
கண்காணி கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2067/4
கண்காணி ஆகிய காதலன் தானே – திருமந்:2072/4
மேல்


கண்காணிக்க (1)

விருத்தி கண்காணிக்க போவார் முப்போதும் – திருமந்:2895/2
மேல்


கண்காணியாக (2)

கண்காணியாக கருத்துள் இருந்திடும் – திருமந்:2072/2
கண்காணியாக கலந்து வழி செய்யும் – திருமந்:2072/3
மேல்


கண்காணியாகவே (1)

கண்காணியாகவே கை அகத்தே எழும் – திருமந்:2072/1
மேல்


கண்கொண்டு (2)

முகத்தில் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள் – திருமந்:2944/1
அகத்தில் கண்கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம் – திருமந்:2944/2
மேல்


கண்ட (48)

தப்பு இலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் – திருமந்:74/3
கண்ட சதுமுக காரணன்-தன்னொடும் – திருமந்:389/3
கருவை ஒழிந்தவர் கண்ட நால் மூவேழ் – திருமந்:454/1
மேலை வாசல் வெளியுற கண்ட பின் – திருமந்:622/3
மாலகு ஆகிய மாயனை கண்ட பின் – திருமந்:675/1
ஆகின்ற கால் ஒளி ஆவது கண்ட பின் – திருமந்:677/1
ஆகின்ற மின் ஒளி ஆவது கண்ட பின் – திருமந்:680/1
நாயகம் ஆகிய நல் ஒளி கண்ட பின் – திருமந்:692/1
போய் அகம் ஆன புவனங்கள் கண்ட பின் – திருமந்:692/3
நான் கண்ட வன்னியும் நாலு கலை ஏழும் – திருமந்:738/1
தான் கண்ட வாயு சரீரம் முழுதொடும் – திருமந்:738/2
மவ்விட்டு மேலே வளியுற கண்ட பின் – திருமந்:932/3
ஆகின்ற சி இரு தோள் வ-வாய் கண்ட பின் – திருமந்:941/3
உகம் கண்ட ஒன்பது குண்டமும் ஒக்க – திருமந்:1043/1
அகம் கண்ட யோகி உள்நாடி எழுப்பும் – திருமந்:1043/2
கண்ட சிலம்பு வளை சங்கு சக்கரம் – திருமந்:1085/1
தாம நறும் குழல் தையலை கண்ட பின் – திருமந்:1206/3
குண்டிகை கோளிகை கண்ட அதனாலே – திருமந்:1210/4
நாம் பதம் கண்ட பின் நாடறிந்தோமே – திருமந்:1297/4
கண்ட இ சக்கரம் நாவில் எழுதிடில் – திருமந்:1336/1
நாள் அது நாளும் புதுமைகள் கண்ட பின் – திருமந்:1355/3
கேடு இல்லை காணும் கிளர் ஒளி கண்ட பின் – திருமந்:1356/1
மாடு இல்லை காணும் வரும்வழி கண்ட பின் – திருமந்:1356/3
கண்ட இ முத்தம் கனல் திருமேனியாய் – திருமந்:1372/2
கண்ட இ வன்னி கலந்திடும் ஓர் ஆண்டில் – திருமந்:1390/2
கண்ட இ சத்தி இருதய பங்கயம் – திருமந்:1391/1
கண்ட இ சத்தி சதாசிவநாயகி – திருமந்:1402/2
குணம் ஆர் இணை கண்ட மாலையும் குன்றாது – திருமந்:1423/3
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/3
துறக்கும் தவம் கண்ட சோதி பிரானை – திருமந்:1614/2
கதிர் கண்ட காந்தம் கனலின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/1
மதி கண்ட காந்தம் மணி நீர் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/2
இலிங்க நல் கண்ட நிறையும் மகாரம் – திருமந்:1752/2
ஒளி இருள் கண்ட கண் போல வேறாய் உள் – திருமந்:1819/3
கண்ட சிவனும் கண் அன்றி இல்லையே – திருமந்:1871/4
கானிக்கு முத்திரை கண்ட சமயமே – திருமந்:1900/4
தூ நெறி கண்ட சுவடு நடு எழும் – திருமந்:1901/1
கண்ட கரணம் உள் செல்ல கண்டு ஏவிடே – திருமந்:1943/4
கண்ட கனவு ஐந்தும் கலந்தன தான் ஐந்தும் சென்று – திருமந்:2153/1
பொய் கண்ட மூவர் புருடர் சுழுனையின் – திருமந்:2200/3
மெய் கண்ட மேல் மூன்று மேவும் மெய் யோகத்தில் – திருமந்:2239/2
பொய் கண்ட மா மாயை தானும் புருடன் கண்டு – திருமந்:2294/2
தன் கண்ட தூயமும் தன்னில் விலாசமும் – திருமந்:2451/1
கண்டு இல்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில் – திருமந்:2693/3
கூத்தனை கண்ட அ கோமள கண்ணினள் – திருமந்:2800/2
மன சந்தியில் கண்ட மன் நனவு ஆகும் – திருமந்:2813/1
மறை ஒன்று கண்ட துருவம் பொன் ஆமே – திருமந்:2910/4
விரும்பியே உள்ளம் வெளியுற கண்ட பின் – திருமந்:2976/3
மேல்


கண்ட-போதே (1)

புவன் இவன் போவது பொய் கண்ட-போதே – திருமந்:2620/4
மேல்


கண்டகத்து (1)

கண்டகத்து அங்கே கருதியே கீழ் கட்டி – திருமந்:818/2
மேல்


கண்டங்கள் (5)

மிகைத்து எழு கண்டங்கள் மேல் அறியோமே – திருமந்:1016/4
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டனர் – திருமந்:1425/1
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டாய் அரும்பொருள் – திருமந்:1425/2
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டமாம் – திருமந்:1425/3
கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே – திருமந்:1425/4
மேல்


கண்டத்தால் (1)

பெறுமாறு இவை மூன்றும் கண்டத்தால் பேதித்து – திருமந்:2267/3
மேல்


கண்டத்தில் (3)

வந்து பின் நாக்கின் மதித்து எழும் கண்டத்தில்
உந்திய சோதி இதயத்து எழும் ஒலி – திருமந்:1188/2,3
கண்டத்தில் நின்ற கலப்பு அறியார்களே – திருமந்:1362/4
கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவு அதே – திருமந்:2154/4
மேல்


கண்டத்து (2)

நலங்கிடும் கண்டத்து நாபியின் உள்ளே – திருமந்:821/2
நீங்கா வகாரமும் நீள் கண்டத்து ஆயிடும் – திருமந்:1012/2
மேல்


கண்டத்தே (1)

நேர் திகழ் கண்டத்தே நிலவு ஒளி எய்தினால் – திருமந்:582/3
மேல்


கண்டது (4)

கண்டது ஒன்று இல்லை கனம் குழை அல்லது – திருமந்:1210/2
கண்டது சோதி கருத்துள் இருந்திட – திருமந்:1410/2
பூ நெறி கண்டது பொன் அகமாய் நிற்கும் – திருமந்:1901/2
மேல் நெறி கண்டது வெண்மதி மேதினி – திருமந்:1901/3
மேல்


கண்டதே (3)

தாரகை தாரகை தாரகை கண்டதே – திருமந்:1272/4
ஊனமிலாள்-தன்னை ஊனிடை கண்டதே – திருமந்:2324/4
கை வாய் இலா நிறை எங்கும் மெய் கண்டதே – திருமந்:2586/4
மேல்


கண்டம் (12)

கண்டம் கறுத்த கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:521/2
கண்டம் கறுத்த கபாலியும் ஆமே – திருமந்:735/4
உய் கண்டம் செய்த ஒருவனை சேரு-மின் – திருமந்:1037/2
பொய் கண்டம் இல்லா பொருள் கலந்தாரே – திருமந்:1037/4
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை – திருமந்:1407/3
சத்தி நல் கண்டம் தகு வித்தை தான் ஆகும் – திருமந்:1758/2
அந்தம்_இல் பானு அதி கண்டம் மேல் ஏற்றி – திருமந்:1958/3
கைகண்ட பல் நான்கில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2142/2
கைகண்ட ஐயைந்தில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2200/2
வாயொடு கண்டம் இதயம் மருவு உந்தி – திருமந்:2701/1
கண்டம் கரியான் கருணை திருவுரு – திருமந்:2732/3
தேசம் ஒன்று ஆங்கே செழும் கண்டம் ஒன்பதும் – திருமந்:3014/3
மேல்


கண்டமாம் (2)

மெய் கண்டமாம் விரி நீர் உலகு ஏழையும் – திருமந்:1037/1
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டமாம்
கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே – திருமந்:1425/3,4
மேல்


கண்டமும் (2)

இருள் ஆர்ந்த கண்டமும் ஏந்து மழுவும் – திருமந்:1740/1
கருத்து அறிந்து ஒன்பது கண்டமும் ஆங்கே – திருமந்:2221/1
மேல்


கண்டருளாமே (1)

கழல் ஆர் திருவடி கண்டருளாமே – திருமந்:1695/4
மேல்


கண்டவர் (18)

கண்டவர் கூறும் கருத்து அறிவார் என்க – திருமந்:59/2
ஓடிச்சென்று அங்கே ஒரு பொருள் கண்டவர்
நாடியின் உள் ஆக நாதம் எழுப்புவர் – திருமந்:661/1,2
கண்டவர் கண்டனர் காணார் வினைப்பயன் – திருமந்:752/3
கூத்தன் குறியில் குணம் பல கண்டவர்
சாத்திரம்-தன்னை தலைப்பெய்து நிற்பர்கள் – திருமந்:755/1,2
பாவினை நாடி பயன் அற கண்டவர்
தேவினை ஆடிய தீம் கரும்பு ஆமே – திருமந்:807/3,4
மடியாது கண்டவர் மாதனம் ஆமே – திருமந்:1040/4
கடையவர் போயிடும் கண்டவர் நெஞ்சத்து – திருமந்:1140/3
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டனர் – திருமந்:1425/1
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டமாம் – திருமந்:1425/3
தன்னொடும் கண்டவர் சன்மார்க்கத்தோரே – திருமந்:1485/4
ஆறு சமயமும் கண்டவர் கண்டிலர் – திருமந்:1533/1
அகம் படி கண்டவர் அல்லலில் சேரார் – திருமந்:1874/2
கருவழி கண்டவர் காணா வழியை – திருமந்:2056/2
சித்தர் சிவத்தை கண்டவர் சீருடன் – திருமந்:2526/1
குவியும் குருமடம் கண்டவர் தாம் போய் – திருமந்:2649/3
காறையும் நாணும் வளையலும் கண்டவர்
பாறையில் உற்ற பறக்கின்ற சீலை போல் – திருமந்:2894/2,3
கயல் ஒன்று கண்டவர் கண்டே இருப்பர் – திருமந்:2910/1
முயல் ஒன்று கண்டவர் மூவரும் உய்வர் – திருமந்:2910/2
மேல்


கண்டவர்க்கு (2)

புளி கண்டவர்க்கு புனல் ஊறுமா போல் – திருமந்:2778/1
களிக்கும் திருக்கூத்து கண்டவர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2778/2
மேல்


கண்டவள் (3)

தானே தனிநடம் கண்டவள் தன்னையும் – திருமந்:1341/3
ஆமே சுவை ஒளி ஊறு ஓசை கண்டவள்
ஆமே அனைத்து உயிர்-தன்னுளும் ஆமே – திருமந்:1350/3,4
பிண்டத்தின் உள்ளே பெருவெளி கண்டவள்
குண்டத்தின் உள்ளே குணம் பல காணினும் – திருமந்:1362/2,3
மேல்


கண்டவன் (7)

காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன்
ஏவன செய்யும் இளங்கிளையோனே – திருமந்:504/3,4
பார் ஒளி ஆக பதைப்பு அற கண்டவன்
தார் ஒளி ஆக தரணி முழுதும் ஆம் – திருமந்:693/2,3
தி கணன் ஆகி திகை எட்டும் கண்டவன்
எ கணன் தானுக்கும் எந்தை பிரானே – திருமந்:1025/3,4
திரண்டு எழ கண்டவன் சிந்தை உளானே – திருமந்:1769/4
மெய் கண்டவன் உந்தி ஆகும் துரியமே – திருமந்:2142/4
காவலன் பேர் நந்தி காட்டித்து கண்டவன்
ஏவன செய்யும் இளங்கிளையோனே – திருமந்:2175/3,4
மெய் கண்டவன் உந்தி மேவல் இருவரே – திருமந்:2200/4
மேல்


கண்டவாறே (4)

கார் உரு கண்டனை மெய் கண்டவாறே – திருமந்:636/4
மூத்து உடல் கோடி உகம் கண்டவாறே – திருமந்:1042/4
தலை தொட்டு கண்டேன் தவம் கண்டவாறே – திருமந்:1640/4
நாடியின் உள் ஆக நான் கண்டவாறே – திருமந்:2317/4
மேல்


கண்டன (2)

கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:679/2
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம் – திருமந்:684/2
மேல்


கண்டனர் (2)

கண்டவர் கண்டனர் காணார் வினைப்பயன் – திருமந்:752/3
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டவர் கண்டனர்
கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டாய் அரும்பொருள் – திருமந்:1425/1,2
மேல்


கண்டனள் (1)

கண்டனள் எண் எண் கலையின் கண் மாலைகள் – திருமந்:1102/2
மேல்


கண்டனன் (1)

மை அணி கண்டனன் மனம் பெறின் அ நிலம் – திருமந்:2870/3
மேல்


கண்டனும் (4)

பொருள் கொண்ட கண்டனும் போதத்தை ஆளும் – திருமந்:203/1
கண்டனும் கண்டியும் காதல் செய் யோகத்து – திருமந்:827/1
கண்டனும் கண்டியும் ஆகிய காரணம் – திருமந்:1210/3
விடம் கொண்ட கண்டனும் மேவிய காயத்து – திருமந்:2002/3
மேல்


கண்டனே (1)

நாத முடிவிலே நஞ்சு உண்ட கண்டனே – திருமந்:609/4
மேல்


கண்டனை (2)

கார் உரு கண்டனை மெய் கண்டவாறே – திருமந்:636/4
சூழும் கரும் கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டனை
ஏழும் இரண்டிலும் ஈசன் பிறப்பு_இலி – திருமந்:3000/1,2
மேல்


கண்டாம் (1)

அகம் படி கண்டாம் அழிக்கலும் எட்டே – திருமந்:1874/4
மேல்


கண்டாய் (1)

கண்டங்கள் ஒன்பதும் கண்டாய் அரும்பொருள் – திருமந்:1425/2
மேல்


கண்டாயே (1)

போம் இடத்து என்னொடும் போது கண்டாயே – திருமந்:544/4
மேல்


கண்டார் (9)

தூங்கி கண்டார் சிவலோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/1
தூங்கி கண்டார் சிவயோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/2
தூங்கி கண்டார் சிவபோகமும் தம் உள்ளே – திருமந்:129/3
தூங்கி கண்டார் நிலை சொல்வது எவ்வாறே – திருமந்:129/4
காக்கை கவரில் என் கண்டார் பழிக்கில் என் – திருமந்:167/1
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/2
கண்காணி கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2067/4
காணாது கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2074/4
கண்டார் வரும் குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே – திருமந்:2779/4
மேல்


கண்டார்க்கு (2)

நின்று கண்டார்க்கு இருள் நீக்கி நின்றானே – திருமந்:1522/4
கண்டார்க்கு அழகு இது காஞ்சிரத்தின் பழம் – திருமந்:2946/1
மேல்


கண்டாரே (4)

சாரித்து சத்தியை தாங்கள் கண்டாரே – திருமந்:1084/4
உணர்வு உடையார்கள் உணர்ந்து கண்டாரே – திருமந்:1786/4
அடியார் பொன்னம்பலத்து ஆடல் கண்டாரே – திருமந்:2740/4
உணர்வு உடையார்கள் உணர்ந்து கண்டாரே – திருமந்:2938/4
மேல்


கண்டால் (1)

காதலும் வேண்டாம் மெய் காயம் இடம் கண்டால்
சாதலும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால் – திருமந்:1633/2,3
மேல்


கண்டான் (5)

காலம் கண்டான் அடி காணலும் ஆமே – திருமந்:1704/4
கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவு அதே – திருமந்:2154/4
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/2
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான்
உன்னும் துரியமும் ஈசனோடு ஒன்றாக்கால் – திருமந்:2264/2,3
கரை கண்டான் உரை அற்ற கணக்கிலே – திருமந்:2511/4
மேல்


கண்டிகை (4)

கண்டிகை ஆரம் கதிர் முடி மா மதி – திருமந்:1050/3
நன்று அறி கண்டிகை நாற்கால் கரீடணி – திருமந்:1051/3
காது அணி தாம்பிர குண்டலம் கண்டிகை
ஓதி அவர்க்கும் உருத்திர சாதனம் – திருமந்:1662/2,3
காது அணி குண்டலம் கண்டிகை நாதமும் – திருமந்:1664/1
மேல்


கண்டிட (5)

விண்ணாறு வந்து வெளி கண்டிட ஓடி – திருமந்:600/3
கண்டிட நிற்கும் கருத்து நடு ஆக – திருமந்:623/3
உற்ற இடத்தே உறுபொருள் கண்டிட
செற்றம் அறுத்த செழும் சுடர் மெய்ப்பொருள் – திருமந்:952/2,3
நின்ற இ அண்டம் நிலைபெற கண்டிட
நின்ற இ அண்டமும் மூல மலம் ஒக்கும் – திருமந்:1275/2,3
நின்றிடும் சத்தி நிலைபெற கண்டிட
நின்றிடும் மேலை விளக்கு ஒளி தானே – திருமந்:1358/3,4
மேல்


கண்டிடத்து (1)

கண்டிடத்து உள்ளே கதிர் ஒளியாய் இடும் – திருமந்:1999/2
மேல்


கண்டிடின் (1)

மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின்
பொன்மை அது ஆக புலன்களும் போயிட – திருமந்:689/2,3
மேல்


கண்டிடும் (7)

கண்டிடும் சக்கரம் விந்து வளர்வதாம் – திருமந்:1273/1
கண்டிடும் நாதமும் தன் மேல் எழுந்திட – திருமந்:1273/2
கண்டிடும் வன்னி கொழுந்து அன ஒத்த பின் – திருமந்:1273/3
கண்டிடும் அப்புறம் கார் ஒளி ஆனதே – திருமந்:1273/4
கண்டிடும் சக்கரம் வெள்ளி பொன் செம்பு இடை – திருமந்:1323/1
கண்டிடும் உள்ளம் கலந்து எங்கும் தான் ஆக – திருமந்:1353/2
கண்டிடும் மேரு அணிமாதி தான் ஆகி – திருமந்:1401/2
மேல்


கண்டிப்பர் (1)

நீடுவர் எண் விரல் கண்டிப்பர் நால் விரல் – திருமந்:576/3
மேல்


கண்டியும் (2)

கண்டனும் கண்டியும் காதல் செய் யோகத்து – திருமந்:827/1
கண்டனும் கண்டியும் ஆகிய காரணம் – திருமந்:1210/3
மேல்


கண்டிருந்து (1)

கண்டிருந்து ஆருயிர் உண்டிடும் காலனை – திருமந்:502/1
மேல்


கண்டிலர் (4)

படி கண்டிலர் மீண்டும் பார் மிசை கூடி – திருமந்:88/2
கண்டிலர் காரண காரணி தம்மொடு – திருமந்:1065/3
ஆறு சமயமும் கண்டவர் கண்டிலர்
ஆறு சமய பொருளும் அவன் அலன் – திருமந்:1533/1,2
உம்பருள் வானவர் தானவர் கண்டிலர்
எம்பெருமான் அருள் பெற்று இருந்தாரே – திருமந்:2673/3,4
மேல்


கண்டிலள் (1)

இட்டான் அறிந்திலன் ஏற்றவள் கண்டிலள்
தட்டான் அறிந்தும் ஒருவர்க்கு உரைத்திலன் – திருமந்:486/1,2
மேல்


கண்டிலாத (1)

பொய் கண்டிலாத புருடன் இதயம் சுழுனை – திருமந்:2142/3
மேல்


கண்டிலேன் (1)

அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல – திருமந்:88/3
மேல்


கண்டீர் (8)

மண் ஒன்று கண்டீர் இரு வகை பாத்திரம் – திருமந்:143/1
துறவனும் கண்டீர் துறந்தவர் தம்மை – திருமந்:1616/3
தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர்
நலம் என்று இதனையே நாடி இருக்கில் – திருமந்:2137/2,3
இருவரும் கண்டீர் பிறப்பு இறப்பு உற்றார் – திருமந்:2280/2
தேன் உந்தும் ஆனந்த மா நடம் கண்டீர்
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு – திருமந்:2724/2,3
ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வமும் – திருமந்:2962/1
ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு உயிர் ஆவது – திருமந்:2962/2
நன்று கண்டீர் நல் நமச்சிவாய பழம் – திருமந்:2962/3
மேல்


கண்டீரே (1)

பிறவி அறுத்திடும் பித்தன் கண்டீரே – திருமந்:1616/4
மேல்


கண்டு (92)

கடந்து நின்றான் எங்கும் கண்டு நின்றானே – திருமந்:14/4
செப்ப_அரிய சிவம் கண்டு தான் தெளிந்து – திருமந்:126/3
சோம்பர் கண்டு ஆர சுருதி-கண் தூக்கமே – திருமந்:128/4
வைச்சு அகல்வுற்றது கண்டு மனிதர்கள் – திருமந்:156/1
தன்னது சாயை தனக்கு உதவாது கண்டு
என்னது மாடு என்று இருப்பார்கள் ஏழைகள் – திருமந்:170/1,2
ஈட்டிய தேன் பூ மணம் கண்டு இரதமும் – திருமந்:171/1
நின்றது கண்டு நினைக்கிலர் நீசர்கள் – திருமந்:185/2
ஈதாந்தம் எனாது கண்டு இன்புறுவோர்களே – திருமந்:225/4
கணக்கு அறிந்து உண்மையை கண்டு அண்ட நிற்கும் – திருமந்:316/3
சந்தி செய கண்டு எழுகின்ற அரிதானும் – திருமந்:354/1
உலகார் அழல் கண்டு உள் விழாது ஓடி – திருமந்:363/3
மேல் இங்ஙன் வைத்தது ஓர் மெய்ந்நெறி முன் கண்டு
ஆலிங்கனம் செய்து உலகம் வலம் வரும் – திருமந்:378/2,3
கடையார் நின்றவர் கண்டு அறிவிப்ப – திருமந்:547/3
இன்று கண்டு இங்கே இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:578/4
கண் ஆர் அமுதினை கண்டு அறிவார் இல்லை – திருமந்:603/2
கண்டு உணர்வாக கருதி இருப்பார்கள் – திருமந்:621/2
கான விளக்கு ஒளி கண்டு கொள்வார்கட்கு – திருமந்:683/3
சந்தியிலே கண்டு தான் ஆம் சக முகத்து – திருமந்:704/3
கண்டு இச்சிக்கும் நல் காயமும் ஆமே – திருமந்:736/4
ஊன் கண்டு கொண்ட உணர்வும் மருந்து ஆக – திருமந்:738/3
கழல் கண்டு போம்வழி காண வல்லார்க்கு – திருமந்:754/3
அகம் கோடி கண்டு உள் அலற காண்பர்கள் – திருமந்:759/2
உகம் கோடி கண்டு அங்கு உயருறுவாரே – திருமந்:759/4
நின்றது கண்டு நினைக்கிலர் நீசர்கள் – திருமந்:863/2
மண் மதி காலங்கள் மூன்றும் வழி கண்டு
வெண் மதி தோன்றிய நாளில் விளைந்த பின் – திருமந்:875/2,3
மா மன்று கண்டு மகிழ்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:944/4
வானில் எழுத்து ஒன்று கண்டு அறிவார் இல்லை – திருமந்:954/2
கண்டு எழுந்தேன் கமல மலர் உள் இடை – திருமந்:992/1
கதித்து அனல் உள் எழ கண்டு கொள்வார்க்கே – திருமந்:1019/3
பயம் கண்டு கொண்ட இ பாய் கரு ஒப்ப – திருமந்:1043/3
சகம் கண்டு கொண்டது சாதனம் ஆமே – திருமந்:1043/4
காணும் இருதய மந்திரமும் கண்டு
பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/1,2
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி – திருமந்:1167/1
கார் அணியும் பொழில் கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1329/4
முகத்துளும் முன் எழ கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1335/4
களி அது சக்கரம் கண்டு அறிவார்க்கு – திருமந்:1349/2
கண்டு அகத்து உள்ளே கருதி இருந்திடும் – திருமந்:1385/2
கண்டு அங்கு இருந்தவர் காரணி காணுமே – திருமந்:1388/4
கண்டு அங்கு இருந்தனர் காரணத்து உள்ளது – திருமந்:1416/2
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கண்டு
சித்தும் அசித்தும் சேர்வுறாமே நீத்த – திருமந்:1420/1,2
கூனல் மதி மண்டலத்து எதிர் நீர் கண்டு
ஊனம் அறுத்து நின்று ஒண் சுடர் ஆகுமே – திருமந்:1472/3,4
தோற்றங்கள் ஆன சுருதி சுடர் கண்டு
சீற்றம் ஒழிந்து சிவயோக சித்தராய் – திருமந்:1477/2,3
கண்டு கொண்டோம் இரண்டும் தொடர்ந்து ஆங்கு ஒளி – திருமந்:1522/1
யாவையும் மூன்றாய் உன கண்டு உரையாலே – திருமந்:1577/2
தான் என்று அவன் என்று இரண்டும் தனில் கண்டு
தான் என்ற பூவை அவன் அடி சாத்தினால் – திருமந்:1607/2,3
தலை தொட்ட நூல் கண்டு தாழ்ந்தது என் உள்ளம் – திருமந்:1640/3
ஆற்றில் கிடந்த முதலை கண்டு அஞ்சி போய் – திருமந்:1642/1
மூலம் கண்டு ஆங்கே முடிந்து முதல் இரண்டும் – திருமந்:1704/3
கரு கொண்ட ஈசனை கண்டு கொண்டேனே – திருமந்:1782/4
அண்ணல் அது கண்டு அருள்புரியாநிற்கும் – திருமந்:1828/2
ஏகமும் கண்டு ஒன்றில் எய்த நின்றானே – திருமந்:1898/4
கண்டு அகல் ஆதியின் காரண காரியத்து – திருமந்:1930/3
கண்ட கரணம் உள் செல்ல கண்டு ஏவிடே – திருமந்:1943/4
அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படி கண்டு
மன்ன பிராணனாம் விந்து மறித்திட்டு – திருமந்:1965/1,2
ஆதித்தன் ஓடி அடங்கும் இடம் கண்டு
சாதிக்க வல்லவர் தம்மை உணர்ந்தவர் – திருமந்:1986/1,2
கண்டு சிவன் உரு கொள்வர் கருத்துளே – திருமந்:2013/4
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2093/1,2
கருமங்களாலே கழிதலில் கண்டு
குரு என்பவன் ஞானி கோது இலன் ஆனால் – திருமந்:2120/2,3
கண்டு விடும் சூக்கம் காரணமா செல – திருமந்:2133/2
ஆவயின் முன் அடி காணும் அது கண்டு
மேவும் தடி கொண்டு சொல்லும் விழி பெற – திருமந்:2169/2,3
கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம் – திருமந்:2203/2
கண்டு கொண்டு உள்ளே கருதி கழிகின்ற – திருமந்:2219/2
மெய் கண்டு சுத்த அவத்தையில் வீடாகும் – திருமந்:2238/2
பொய் கண்ட மா மாயை தானும் புருடன் கண்டு
எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்று ஆகி – திருமந்:2294/2,3
ஆரும் கண்டு ஓரார் அவை அருள் என்றே – திருமந்:2337/4
ஆனா துரியத்து அணுவன்-தனை கண்டு
தேனார் பராபரம் சேர் சிவயோகமாய் – திருமந்:2372/2,3
அனாதி அடக்கி தனை கண்டு அரனாய் – திருமந்:2401/2
கதி செயும் காலங்கள் கண்டு கொளீரே – திருமந்:2430/4
குற்றமும் கண்டு குணம் குறை செய்ய ஓர் – திருமந்:2434/2
கண்டு பரனும் அ காரணோபாதிக்கே – திருமந்:2463/3
காரியம் ஏழ் கண்டு அறு மாய பாழ்விட – திருமந்:2495/1
காரணம் ஏழ் கண்டு அறும் போத பாழ்விட – திருமந்:2495/2
காரிய காரண வாதனை கண்டு அறும் – திருமந்:2495/3
தேனும் இருக்கும் சிறுவரை ஒன்று கண்டு
ஊனம் ஒன்று இன்றி உணர்வு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2523/2,3
அருவினை ஆவது கண்டு அகன்ற பின் – திருமந்:2547/3
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு
நாடகில்லார் நயம் பேசி திரிவர்கள் – திருமந்:2559/1,2
துறந்து புக்கு ஒள் ஒளி சோதியை கண்டு
பறந்தது என் உள்ளம் பணிந்து கிடந்தே – திருமந்:2585/1,2
வரம் இங்ஙன் கண்டு யான் வாழ்ந்துற்றவாறே – திருமந்:2590/4
நாடும் பெரும் துறை நான் கண்டு கொண்ட பின் – திருமந்:2651/1
கண்டு இல்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில் – திருமந்:2693/3
தேடி உளே கண்டு தீர்ந்து அற்றவாறே – திருமந்:2760/4
கண்டு சேவித்து கதி பெறுவார்களே – திருமந்:2777/4
எரிந்தவன் ஆடல் கண்டு இன்புற்றவாறே – திருமந்:2786/4
கூகையை கண்டு எலி கூப்பிடும் ஆறே – திருமந்:2891/4
அக்கரை நின்றது ஓர் ஆல மரம் கண்டு
நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வார் – திருமந்:2899/1,2
மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டு போய் – திருமந்:2899/3
தாழும் இருநிலம் தன்மை அது கண்டு
வாழ நினைக்கில் அது ஆலயம் ஆமே – திருமந்:2907/3,4
படை கண்டு மீண்டது பாதி வழியில் – திருமந்:2925/2
கண்டு அறிவார் இல்லை காயத்தின் நந்தியை – திருமந்:2942/1
கண்டு அங்கு இருக்கும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2964/2
காய மின் நாட்டிடை கண்டு கொண்டேனே – திருமந்:2982/4
காமம் ஓர் ஆயிரம் கண்டு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2987/4
மேல்


கண்டுகண்டு (1)

கண்டுகண்டு உள்ளே கருத்துற வாங்கிடில் – திருமந்:578/1
மேல்


கண்டுகொண்டேனே (4)

கருக்கொண்ட ஈசனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1589/4
கரு வழி ஆற்றிட கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1597/4
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2597/4
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2845/4
மேல்


கண்டுகொளீரே (1)

கண் அது கண் ஒளி கண்டுகொளீரே – திருமந்:170/4
மேல்


கண்டும் (11)

விழ கண்டும் தேறார் விழி இலா மாந்தர் – திருமந்:177/2
விழ கண்டும் தேறார் வியன் உலகோரே – திருமந்:177/4
காலம் கழிவன கண்டும் அறிகிலார் – திருமந்:181/2
இழைக்கின்றது எல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும்
பிழைப்பு இன்றி எம்பெருமான் அடி ஏத்தார் – திருமந்:187/2,3
அழிந்தன கண்டும் அறம் அறியாரே – திருமந்:261/4
இன்பம் அது கண்டும் ஈகிலா பேதைகள் – திருமந்:267/3
உகம் கோடி கண்டும் ஒசிவு அற நின்று – திருமந்:759/1
கண்டும் கொள்ளும் தனிநாயகி-தன்னையும் – திருமந்:1330/1
குறுகா நறு மலர் கொய்வன கண்டும்
சிறுகால் அறநெறி சேரகிலாரே – திருமந்:1497/3,4
குறி அது கண்டும் கொடுவினையாளர் – திருமந்:1554/3
போது சடக்கென போகின்றது கண்டும்
வாதுசெய்து என்னோ மனிதர் பெறுவது – திருமந்:2085/1,2
மேல்


கண்டுள (1)

நீல் நெறி கண்டுள நின்மலன் ஆமே – திருமந்:1901/4
மேல்


கண்டுளோர் (2)

தற்பரம் கண்டுளோர் சைவ சித்தாந்தரே – திருமந்:1421/4
வேதாந்தம் அல்லாத சித்தாந்தம் கண்டுளோர்
சாதாரணம் அன்ன சைவர் உபாயமே – திருமந்:1435/3,4
மேல்


கண்டுளோன் (1)

கண்ணிய நேயம் கரை ஞானம் கண்டுளோன்
திண்ணிய சுத்தன் சிவமுத்தன் சித்தனே – திருமந்:1475/3,4
மேல்


கண்டே (3)

விண் உடையார்களை மேலுற கண்டே – திருமந்:1166/4
ஒன்று என கண்டே எம் ஈசன் ஒருவனை – திருமந்:1775/1
கயல் ஒன்று கண்டவர் கண்டே இருப்பர் – திருமந்:2910/1
மேல்


கண்டேற்கு (1)

தின்று கண்டேற்கு இது தித்தித்தவாறே – திருமந்:2962/4
மேல்


கண்டேன் (12)

முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/4
கண்டேன் கமழ் தரு கொன்றையினான் அடி – திருமந்:285/1
கண்டேன் கரி உரியான் தன் கழல் இணை – திருமந்:285/2
கண்டேன் கமல மலர் உறைவான் அடி – திருமந்:285/3
கண்டேன் கழல் அது என் அன்பினுள் யானே – திருமந்:285/4
துரிசு அற நாடியே தூவெளி கண்டேன்
அரியது எனக்கு இல்லை அட்டமாசித்தி – திருமந்:641/2,3
உடம்பினுக்கு உள்ளே உறுபொருள் கண்டேன்
உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று – திருமந்:725/2,3
கூடி தவம்செய்து கண்டேன் குரை கழல் – திருமந்:1636/1
தேடி தவம்செய்து கண்டேன் சிவகதி – திருமந்:1636/2
தலை தொட்டு கண்டேன் தவம் கண்டவாறே – திருமந்:1640/4
தேடியும் கண்டேன் சிவன் பெருந்தன்மையை – திருமந்:1816/2
மூடி கண்டேன் உலகு ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2522/4
மேல்


கண்டேனே (10)

எய்திய நாளில் இருந்து கண்டேனே – திருமந்:186/4
தொலையாத ஆனந்த சோதி கண்டேனே – திருமந்:589/4
ஆய்ந்து அறிந்தேன் இம்மை அம்மை கண்டேனே – திருமந்:1571/4
ஆற்றலும் கேட்டதும் அன்று கண்டேனே – திருமந்:2521/4
மூடி கண்டேன் உலகு ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2522/4
பரஞ்சோதி-தன்னை பறைய கண்டேனே – திருமந்:2842/4
ஏறலுற்றேன் கடல் ஏழும் கண்டேனே – திருமந்:2868/4
ஒன்றி நின்றே பல ஊழி கண்டேனே – திருமந்:2953/4
செழும் சார்பு உடைய சிவனை கண்டேனே – திருமந்:2958/4
தணிந்து நின்றேன் சிவன் தன்மை கண்டேனே – திருமந்:2972/4
மேல்


கண்டோர் (5)

நாதாந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற காட்சியர் – திருமந்:1422/2
கண்டங்கள் கண்டோர் கடும் சுத்த சைவரே – திருமந்:1425/4
வேதாந்தம் கண்டோர் பிரமம் இத்தியாதரர் – திருமந்:1435/1
நாதாந்தம் கண்டோர் நடுக்கு அற்ற யோகிகள் – திருமந்:1435/2
அடியார் அரன் அடி ஆனந்தம் கண்டோர்
அடியார் ஆனவர் அத்தர் அருளுற்றோர் – திருமந்:2740/1,2
மேல்


கண்டோரே (1)

நவம் ஆன தத்துவம் நாடி கண்டோரே – திருமந்:497/4
மேல்


கண்டோன் (1)

விட்ட பசு பாச மெய் கண்டோன் மேவுறான் – திருமந்:2409/2
மேல்


கண்ணதும் (1)

கண்ணதும் காய் கதிரோனும் உலகினை – திருமந்:184/1
மேல்


கண்ணவன் (1)

கண்ணவன் ஆகி கலந்து நின்றானே – திருமந்:3037/4
மேல்


கண்ணன் (2)

கண்ணன் பிறப்பு_இலி காண் நந்தியாய் உள்ளே – திருமந்:763/1
பீலி கண்ணன் அன்ன வடிவு செய்வாள் ஒரு – திருமந்:2959/3
மேல்


கண்ணனும் (1)

கருக்கு உருவாய் நின்ற கண்ணனும் ஆமே – திருமந்:53/4
மேல்


கண்ணாக (2)

காமுற்ற பிங்கலை கண்ணாக இ இரண்டு – திருமந்:573/3
கடுத்த முகம் இரண்டு ஆறு கண்ணாக
படித்து எண்ணும் நா எழு கொம்பு ஒரு நாலும் – திருமந்:1030/2,3
மேல்


கண்ணாடி (4)

கண்ணாடி போல கலந்து நின்றானே – திருமந்:603/4
மனத்தில் எழுந்தது ஓர் மாய கண்ணாடி
நினைப்பின் அதனினில் நிழலையும் காணார் – திருமந்:1681/1,2
கண்ணாடி காணும் கருத்தது என்றானே – திருமந்:2223/4
நீதி கண்ணாடி நினைவார் மனத்து உளன் – திருமந்:2986/3
மேல்


கண்ணாடியில் (2)

வேத கண்ணாடியில் வேறே வெளிப்படு – திருமந்:2986/2
கீத கண்ணாடியில் கேட்டு நின்றேனே – திருமந்:2986/4
மேல்


கண்ணாம் (1)

நெஞ்சு சிரம் சிகை நீள் கவசம் கண்ணாம்
வஞ்சம் இல் விந்து வளர் நிறம் பச்சையாம் – திருமந்:1743/1,2
மேல்


கண்ணார (1)

கண்ணார பார்த்து கலந்து ஆங்கு இருந்திடில் – திருமந்:600/2
மேல்


கண்ணாரை (1)

காமனை வென்ற கண்ணாரை உகப்பது – திருமந்:2954/3
மேல்


கண்ணால் (1)

கண்ணால் தொடே சென்று கால் வழி மாறுமே – திருமந்:882/4
மேல்


கண்ணாளும் (1)

மையிட்ட கண்ணாளும் மாடும் இருக்கவே – திருமந்:151/3
மேல்


கண்ணாறு (1)

கண்ணாறு மோழை படாமல் கரை கட்டி – திருமந்:800/2
மேல்


கண்ணான் (2)

வல்லார் எனில் அருள் கண்ணான் மதித்து உளோர் – திருமந்:310/2
பொய் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர் – திருமந்:1578/3
மேல்


கண்ணானது (2)

அடுத்து எழு கண்ணானது அந்தம் இலாற்கே – திருமந்:1030/4
அருள் எங்கும் கண்ணானது ஆர் அறிவாரே – திருமந்:1798/4
மேல்


கண்ணி (7)

துன்புறு கண்ணி ஐந்து ஆடும் துடக்கு அற்று – திருமந்:282/3
சதோமுகத்து ஒண் மலர் கண்ணி பிரானும் – திருமந்:524/3
கார் ஆரும் கண்ணி கடை ஞானம் உட்பெய்திட்டு – திருமந்:823/2
சொல் மணி குண்டல காதி உழை கண்ணி
நல் மணி சூரிய சோம நயனத்தாள் – திருமந்:1083/2,3
அம்பு அன்ன கண்ணி அரிவை மனோன்மணி – திருமந்:1147/1
மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு – திருமந்:1204/3
சேயுறு கண்ணி திருவெழுத்து அஞ்சையும் – திருமந்:2703/3
மேல்


கண்ணிக்கு (1)

அது வித்திலே நின்று அம் கண்ணிக்கு நந்தி – திருமந்:1931/1
மேல்


கண்ணிய (2)

கண்ணிய நேயம் கரை ஞானம் கண்டுளோன் – திருமந்:1475/3
கண்ணிய சேதனன் கண்வந்த பேரருள் – திருமந்:2421/3
மேல்


கண்ணியர் (1)

கயலுற்ற கண்ணியர் கை இணக்கு அற்று – திருமந்:1678/2
மேல்


கண்ணியன் (1)

கண்ணியன் ஆகி கலந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1343/2
மேல்


கண்ணியும் (1)

மான் தரு கண்ணியும் மாரனும் வந்து எதிர் – திருமந்:1238/3
மேல்


கண்ணியை (2)

கயலுறு கண்ணியை காணகிலாரே – திருமந்:760/4
சந்தித்து இருந்த இடம் பெரும் கண்ணியை
உந்தியின் மேல் வைத்து உகந்து இருந்தானே – திருமந்:1770/3,4
மேல்


கண்ணியொடு (1)

இன்புறு கண்ணியொடு ஏற்க இசைந்தன – திருமந்:282/2
மேல்


கண்ணில் (7)

வீங்கு வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே – திருமந்:655/4
கண்ணில் வியாதி உரோகம் தனஞ்செயன் – திருமந்:656/1
கண்ணில் இ ஆணிகள் காசம் அவன் அல்லன் – திருமந்:656/2
கண்ணில் எழுந்தது காண்பரிது அன்று-கொல் – திருமந்:1406/3
கண்ணில் எழுந்தது காட்சிதர என்றே – திருமந்:1406/4
காணாத கண்ணில் படலமே கண் ஒளி – திருமந்:2074/1
கண்ணில் கவரும் கருத்தில் அது இது – திருமந்:3041/3
மேல்


கண்ணிலும் (1)

கண்ணிலும் வந்த புலன் அல்லன் காட்சியன் – திருமந்:3018/2
மேல்


கண்ணின் (2)

களங்கம் இல் நாதாந்தம் கண்ணின் உள் நண்ணி – திருமந்:1926/3
காண வல்லார்க்கு அவன் கண்ணின் மணி ஒக்கும் – திருமந்:2823/1
மேல்


கண்ணினள் (1)

கூத்தனை கண்ட அ கோமள கண்ணினள்
மூர்த்திகள் மூவர் முதல்வன் இடை செல்ல – திருமந்:2800/2,3
மேல்


கண்ணினாள் (1)

நீல குவளை மலர் அன்ன கண்ணினாள்
ஆலிக்கும் இன் அமுது ஆனந்த சுந்தரி – திருமந்:1100/2,3
மேல்


கண்ணினில் (2)

கண்ணினில் கூர்மன் கலந்திலன் ஆதலால் – திருமந்:656/3
கண்ணினில் சோதி கலந்ததும் இல்லையே – திருமந்:656/4
மேல்


கண்ணினின் (1)

கண்ணினின் உள்ளே கலந்து அங்கு இருந்தது – திருமந்:315/2
மேல்


கண்ணினை (1)

கண்ணினை சென்று அணுகா பல காட்சிகள் – திருமந்:1436/2
மேல்


கண்ணினோர்க்கு (2)

இருள் கண்ணினோர்க்கு அங்கு இரவியும் தோன்றா – திருமந்:1808/3
தெருள் கண்ணினோர்க்கு எங்கும் சீரொளி ஆமே – திருமந்:1808/4
மேல்


கண்ணீர் (1)

அளிக்கும் அருள் கண்ணீர் சோர் நெஞ்சு உருக்கும் – திருமந்:2778/3
மேல்


கண்ணுக்கும் (1)

கரந்தும் கரந்திலன் கண்ணுக்கும் தோன்றான் – திருமந்:1628/1
மேல்


கண்ணுடன் (1)

காணாத கண்ணுடன் கேளாத கேள்வியும் – திருமந்:1610/1
மேல்


கண்ணும் (2)

கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து – திருமந்:1951/3
கண்ணும் மா யோக கடவுள் இருப்பது – திருமந்:2671/2
மேல்


கண்ணுள் (1)

கலைத்தலை நெற்றி ஓர் கண் உடை கண்ணுள்
முலை தலை மங்கை முயங்கி இருக்கும் – திருமந்:1112/1,2
மேல்


கண்ணுளும் (2)

கல் ஒளி கண்ணுளும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:1028/4
கண்ணுளும் மெய்யுளும் காணலும் ஆமே – திருமந்:1351/4
மேல்


கண்ணுற்று (1)

கண்ணுற்று நின்ற கனி அது ஆகுமே – திருமந்:1523/4
மேல்


கண்ணுற (2)

காதல் வழிசெய்து கண்ணுற நோக்கிடில் – திருமந்:712/2
கண்ணுற உள்ளே கருதிடில் காலையில் – திருமந்:2519/2
மேல்


கண்ணே (1)

தானே வடவரை தண் கடல் கண்ணே – திருமந்:1165/4
மேல்


கண்ணை (3)

வேல் ஒத்த கண்ணை வெளியில் விழித்து இரு – திருமந்:583/3
கண்ணை இடந்து களி தந்த ஆனந்தம் – திருமந்:1983/3
காணாதவர்கட்கும் கண் ஆம் பெரும் கண்ணை
காணாது கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2074/3,4
மேல்


கண்ணோடு (1)

உகந்து நின்றான் நம்பி ஒண்ணுதல் கண்ணோடு
உகந்து நின்றான் நம்முழை புக நோக்கி – திருமந்:1162/1,2
மேல்


கண்புறம் (1)

கண்புறம் நின்ற கருத்துள் நில்லானே – திருமந்:194/4
மேல்


கண்வந்த (1)

கண்ணிய சேதனன் கண்வந்த பேரருள் – திருமந்:2421/3
மேல்


கண்விழிப்பித்து (1)

களிம்பு அறுத்தான் அருள் கண்விழிப்பித்து
களிம்பு அணுகாத கதிர் ஒளி காட்டி – திருமந்:114/2,3
மேல்


கண (2)

கண விளக்கு ஆகிய கண்காணி ஆகுமே – திருமந்:2018/4
பறிவது பல் கண பற்று விட்டாரே – திருமந்:2645/4
மேல்


கணக்கிலே (1)

கரை கண்டான் உரை அற்ற கணக்கிலே – திருமந்:2511/4
மேல்


கணக்கு (11)

கணக்கு அறிந்தார்க்கு அன்றி காண ஒண்ணாது – திருமந்:316/1
கணக்கு அறிந்தார்க்கு அன்றி கைகூடா காட்சி – திருமந்:316/2
கணக்கு அறிந்து உண்மையை கண்டு அண்ட நிற்கும் – திருமந்:316/3
கணக்கு அறிந்தார் கல்வி கற்று அறிந்தாரே – திருமந்:316/4
கற்று அன்பில் நிற்போர் கணக்கு அறிந்தார்களே – திருமந்:318/4
காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு அறிவார் இல்லை – திருமந்:571/2
காற்றை பிடிக்கும் கணக்கு அறிவாளர்க்கு – திருமந்:571/3
கரனுறு கேள்வி கணக்கு அறிந்தேனே – திருமந்:706/4
கடம்-தொறு நின்ற கணக்கு அது காட்டி – திருமந்:2128/3
காண்டலும் காய கணக்கு அற்றவாறே – திருமந்:2479/4
கணக்கு அறுத்து ஆண்டனன் காண் நந்தி என்னை – திருமந்:2974/2
மேல்


கணக்கை (2)

கருவழி ஆகும் கணக்கை அறுத்து – திருமந்:1374/3
கருவழி ஆய கணக்கை அறுக்க – திருமந்:2705/2
மேல்


கணங்களை (1)

கணங்களை தன் அருள்செய்கின்ற கன்னி – திருமந்:1126/3
மேல்


கணத்திடை (1)

காலால் வருந்தி கழிவர் கணத்திடை
நாலாம் நளின நின்று ஏத்தி நட்டு உச்சி தன் – திருமந்:1212/2,3
மேல்


கணத்துக்கும் (1)

பத்து வகைக்கும் பதினெண் கணத்துக்கும்
வித்தகனாய் நிற்கும் வெம் கதிரோனே – திருமந்:835/3,4
மேல்


கணந்து (2)

கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1222/4
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1306/4
மேல்


கணம் (5)

தண் மதி வீழ் அளவில் கணம் இன்றே – திருமந்:875/4
கணம் பதினெட்டும் கருதும் ஒருவன் – திருமந்:1493/3
ஆன் ஐந்தும் ஆட்டி அமரர் கணம் தொழ – திருமந்:1832/1
கணம் பதினெட்டும் கழல் அடி காண – திருமந்:2515/3
நாடி நல் கணம் ஆரம் பல் பூதங்கள் – திருமந்:2776/3
மேல்


கணமும் (1)

பேயும் கணமும் பெரிது உடை பெண்பிள்ளை – திருமந்:1178/2
மேல்


கணவனை (1)

கணவனை காண அனாதியும் ஆமே – திருமந்:1123/4
மேல்


கணன் (3)

அ கணன் தானே அகிலமும் உண்டவன் – திருமந்:1025/2
தி கணன் ஆகி திகை எட்டும் கண்டவன் – திருமந்:1025/3
எ கணன் தானுக்கும் எந்தை பிரானே – திருமந்:1025/4
மேல்


கணிகையர் (1)

பாட்டும் ஒலியும் பரக்கும் கணிகையர்
ஆட்டும் அறாத அவனியின் மாட்டாதார் – திருமந்:56/1,2
மேல்


கணிந்தார் (1)

கணிந்தார் ஒருவர்க்கு கைவிடல் ஆமே – திருமந்:1877/4
மேல்


கணிந்து (1)

கணிந்து எழுவார்க்கு கதி அளிப்பாளே – திருமந்:1063/4
மேல்


கணின் (1)

தேடு முகம் ஐந்து செம் கணின் மூவைந்து – திருமந்:1730/3
மேல்


கணு (3)

கணு அற நின்ற கலப்பது உணரார் – திருமந்:2010/2
கணு இன்றி வேதாகம நெறி காணான் – திருமந்:2044/2
கணு ஒன்று இலாத சிவமும் கலந்தால் – திருமந்:2440/2
மேல்


கணுவில் (1)

கணுவில் இ நான்கும் கலந்த ஈரைந்தே – திருமந்:2468/4
மேல்


கணைகள் (1)

கதி மனை உள்ளே கணைகள் பரப்பி – திருமந்:813/3
மேல்


கத்தவும் (1)

கத்தவும் வேண்டாம் கருத்து அறிந்து ஆறினால் – திருமந்:1634/1
மேல்


கத்தி (3)

கத்தி எடுத்தவர் காடு புக்காரே – திருமந்:160/4
கால் அம் பூ பாசம் மழு கத்தி கைக்கொண்டு – திருமந்:1398/3
கத்தி திரிவர் கழுவடி நாய் போல் – திருமந்:1671/1
மேல்


கத்திய (1)

கத்திய நாய் போல் கதறுகின்றாரே – திருமந்:1199/4
மேல்


கத்தும் (2)

கத்தும் கழுதைகள் போலும் கலதிகள் – திருமந்:1538/1
கத்தும் சிலுகும் கலகமும் கைகாணார் – திருமந்:2969/3
மேல்


கத்தூரி (2)

ஆயம் கத்தூரி அது மிகும் அ வழி – திருமந்:17/2
ஆகின்ற சந்தனம் குங்குமம் கத்தூரி
போகின்ற சாந்து சவாது புழுகு நெய் – திருமந்:1368/1,2
மேல்


கத்தூரியும் (1)

கள் அவிழ் தாமம் களபம் கத்தூரியும்
தெள்ளிய சாந்து புழுகு பன்னீர் சேர்த்து – திருமந்:1918/2,3
மேல்


கதம் (1)

கதம் அறிந்து அங்கே கபாலம் கறுக்கும் – திருமந்:843/2
மேல்


கதவு (2)

பாய்ந்து அறிந்து உள்ளே படி கதவு ஒன்று இட்டு – திருமந்:810/3
பையினின் உள்ளே படி கதவு ஒன்று இடின் – திருமந்:820/1
மேல்


கதவும் (1)

காலனும் இல்லை கதவும் திறந்திடும் – திருமந்:805/2
மேல்


கதற (1)

கான களிறு கதற பிளந்த எம் – திருமந்:21/3
மேல்


கதறி (1)

கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியினும் – திருமந்:2015/1
மேல்


கதறிய (1)

கதறிய பாழை கடந்து அந்த கற்பனை – திருமந்:2948/3
மேல்


கதறு (1)

கதறு பதினெட்டு கண்களும் போக – திருமந்:2215/1
மேல்


கதறுகின்றாரே (1)

கத்திய நாய் போல் கதறுகின்றாரே – திருமந்:1199/4
மேல்


கதி (18)

திருவடியே செல் கதி அது செப்பில் – திருமந்:138/3
போ கதி நாடி புறம் கொடுத்து உண்ணுவர் – திருமந்:215/2
முன்னுறு கோடி உறு கதி பேசிடில் – திருமந்:596/3
கதி கொன்றை ஈசன் கழல் சேரலாமே – திருமந்:610/4
கதி மனை உள்ளே கணைகள் பரப்பி – திருமந்:813/3
கணிந்து எழுவார்க்கு கதி அளிப்பாளே – திருமந்:1063/4
கதி வர நின்றது ஓர் காரணம் காணார் – திருமந்:1154/2
மணந்து எழுமாம் கதி ஆகியது ஆகும் – திருமந்:1222/2
ஆம் அயன் மால் அரன் ஈசன் மால் ஆம் கதி
ஓம் மயம் ஆகிய ஒன்பதும் ஒன்றிட – திருமந்:1241/1,2
மணந்து எழுமாம் கதி ஆகியது ஆகும் – திருமந்:1306/2
சிவகதியே கதி மற்று உள்ள எல்லாம் – திருமந்:1536/1
கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவாறும் – திருமந்:1596/3
சென்றே புகும் கதி இல்லை நும் சித்தத்து – திருமந்:2104/3
கதி சாக்கிரம் கனவு ஆதி சுழுத்தி – திருமந்:2307/2
கதி செயும் காலங்கள் கண்டு கொளீரே – திருமந்:2430/4
கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை – திருமந்:2497/3
பண்டு இல்லை என்னும் பரம் கதி உண்டு-கொல் – திருமந்:2693/2
கண்டு சேவித்து கதி பெறுவார்களே – திருமந்:2777/4
மேல்


கதித்து (2)

கையின் உள் வாயு கதித்து அங்கு எழுந்திடின் – திருமந்:820/3
கதித்து அனல் உள் எழ கண்டு கொள்வார்க்கே – திருமந்:1019/3
மேல்


கதியில் (1)

கதியில் கரணம் கலைவை கரியே – திருமந்:1923/4
மேல்


கதியும் (1)

கதியும் பசு பாச நீக்கமும் காட்டி – திருமந்:2413/2
மேல்


கதிர் (27)

களிம்பு அணுகாத கதிர் ஒளி காட்டி – திருமந்:114/3
கருத்துறு செம்பொன் செய் காய் கதிர் சோதி – திருமந்:277/1
மதியின் எழும் கதிர் போல பதினாறாய் – திருமந்:813/1
எட்டெட்டும் ஈராறும் ஈரெட்டும் தீ கதிர்
சுட்டு இட்ட சோமனில் தோன்றும் கலை என – திருமந்:856/1,2
கட்டப்படும் தாரகை கதிர் நால் உள – திருமந்:856/3
அங்கியில் சின்ன கதிர் இரண்டு ஆட்டத்து – திருமந்:858/1
அங்கி எழுப்பி அரும் கதிர் ஊட்டத்து – திருமந்:862/1
திங்கள் கதிர் அங்கி சேர்கின்ற யோகமே – திருமந்:862/4
அங்கி மதி கூட ஆகும் கதிர் ஒளி – திருமந்:864/1
அங்கி கதிர் கூட ஆகும் மதி ஒளி – திருமந்:864/2
அங்கி சசி கதிர் கூட அ தாரகை – திருமந்:864/3
கண்டிகை ஆரம் கதிர் முடி மா மதி – திருமந்:1050/3
தாவிய நல் பத தண் மதியம் கதிர்
மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்நிற்பார் – திருமந்:1195/2,3
படர்ந்திடு நாமமும் பாய் கதிர் போல – திருமந்:1326/3
கயிலை இறைவன் கதிர் வடிவு ஆமே – திருமந்:1511/4
கதிர் கண்ட காந்தம் கனலின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/1
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கதிர் எழ – திருமந்:1732/2
எறி கதிர் ஞாயிறு மின் பனி சோரும் – திருமந்:1988/1
எறி கதிர் சோமன் எதிர் நின்று எறிப்ப – திருமந்:1988/2
ஒரு கதிர் ஆகில் உவா அது ஆமே – திருமந்:1988/4
கண்டிடத்து உள்ளே கதிர் ஒளியாய் இடும் – திருமந்:1999/2
கல் ஒளி மா நிறம் சோபை கதிர் தட்ட – திருமந்:2483/1
கல் கலன் என்ன கதிர் எதிர் ஆமே – திருமந்:2567/4
விளங்கு ஒளி அங்கி விரி கதிர் சோமன் – திருமந்:2683/1
அலர் கதிர் அங்கி ஒத்து ஆதி பிரானும் – திருமந்:3001/2
கங்குல் நின்றான் கதிர் மா மதி ஞாயிறு – திருமந்:3021/3
விண்-நின்று இயங்கும் விரி கதிர் செல்வனும் – திருமந்:3040/2
மேல்


கதிர்கொள்ளும் (1)

மாறா கதிர்கொள்ளும் மற்று அங்கி கூடவே – திருமந்:853/4
மேல்


கதிர்ப்படு (1)

களிப்படு வித்து கதிர்ப்படு சோதி – திருமந்:1101/3
மேல்


கதிரவன் (3)

காலைக்கு சங்கு கதிரவன் தானே – திருமந்:867/4
கதிரவன் சந்திரன் காலம் அளக்கும் – திருமந்:868/1
கடம்கடம்-தோறும் கதிரவன் தோன்றில் – திருமந்:2002/1
மேல்


கதிரால் (1)

ஆதித்தன்-தன் கதிரால் அவை சேட்டிப்ப – திருமந்:2342/3
மேல்


கதிராலே (1)

மத்த இருள் சிவனான கதிராலே
தொத்து அற விட்டிட சுத்தர் ஆவார்களே – திருமந்:2245/3,4
மேல்


கதிரில் (1)

புணர் விந்து வீசும் கதிரில் குறையில் – திருமந்:879/2
மேல்


கதிருக்கும் (1)

வெம் கதிருக்கும் சனிக்கும் இடைநின்ற – திருமந்:836/1
மேல்


கதிரையும் (1)

தீங்கு கதிரையும் சோதித்து அனலுறும் – திருமந்:871/2
மேல்


கதிரோன் (2)

ஊழி கதிரோன் ஒளியை வென்றானே – திருமந்:380/4
அவினம் அ கதிரோன் வர வந்தே – திருமந்:1267/4
மேல்


கதிரோனுக்கும் (1)

சுட்டப்படும் கதிரோனுக்கும் சூழ் கலை – திருமந்:855/2
மேல்


கதிரோனும் (1)

கண்ணதும் காய் கதிரோனும் உலகினை – திருமந்:184/1
மேல்


கதிரோனே (1)

வித்தகனாய் நிற்கும் வெம் கதிரோனே – திருமந்:835/4
மேல்


கதுவ (2)

சிவந்த பரம் இது சென்று கதுவ
உவந்த பெரு வழி ஓடி வந்தானே – திருமந்:357/3,4
கடிந்தனன் மூள கதுவ வல்லார்க்கு – திருமந்:749/3
மேல்


கதையோடு (1)

தொக்க கதையோடு தொல் முத்திரையாளே – திருமந்:1175/4
மேல்


கந்த (3)

கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை – திருமந்:1460/2
கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை – திருமந்:2622/2
கந்த மலரில் இரண்டு இதழ் கன்னியும் – திருமந்:2662/2
மேல்


கந்தம் (12)

சாந்து கமழும் கவரியின் கந்தம் போல் – திருமந்:34/1
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கந்தம்
துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கல்வியே – திருமந்:294/3,4
வாச மலர் கந்தம் மன்னி நின்றானே – திருமந்:304/4
பூமரு கந்தம் புவனம் அது ஆயிடும் – திருமந்:691/2
பூசனை கந்தம் புனை மலர் மா கோடி – திருமந்:1086/1
கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்து எரி தீபம் – திருமந்:1243/2
பூவினில் கந்தம் பொருந்தியவாறு போல் – திருமந்:1459/1
கந்தம் அது ஆகிய காரண காரியம் – திருமந்:1927/3
சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம்
புத்திமான் ஆங்காரம் புரியட்டகாயமே – திருமந்:2123/3,4
குசும்ப மலர் கந்தம் கூடி நின்றானே – திருமந்:2818/4
துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:2857/4
துணரின் மலர் கந்தம் துன்னி நின்றானே – திருமந்:3035/4
மேல்


கந்தமும் (1)

அரும்பும் கந்தமும் ஆகிய ஆனந்தம் – திருமந்:2976/2
மேல்


கந்தர (1)

கந்தர ஆகரம் காலுடம்பு ஆயினாள் – திருமந்:964/3
மேல்


கந்தரத்து (1)

கந்தரத்து உள்ளும் இரேகையில் ஒன்று இல்லை – திருமந்:1281/3
மேல்


கந்தரம் (1)

விரவிய கந்தரம் மேல் வெளி ஆமே – திருமந்:1974/4
மேல்


கந்தன் (1)

கந்தன் சுவாமி கலந்து அங்கு இருத்தலான் – திருமந்:1026/3
மேல்


கந்தாய் (1)

கந்தாய் குழியில் கசடு அற வல்லார்க்கு – திருமந்:672/2
மேல்


கந்துரு (2)

கந்துரு காலாங்கி கஞ்ச மலையனோடு – திருமந்:69/3
ஓர்ந்திடும் கந்துரு கேண்-மின்கள் பூதலத்து – திருமந்:1443/3
மேல்


கப்பரை (1)

ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை
ஏதம் இல் பாதுகம் யோகாந்தம் ஆதனம் – திருமந்:1664/2,3
மேல்


கப்பிடின் (1)

தேறில் இதனை தெளி உச்சி கப்பிடின்
மாறும் இதற்கு மறு மயிர் ஆமே – திருமந்:847/3,4
மேல்


கப்புறு (1)

கப்புறு சொற்பதம் ஆள கலந்தமை – திருமந்:2945/3
மேல்


கபாலம் (5)

கதம் அறிந்து அங்கே கபாலம் கறுக்கும் – திருமந்:843/2
சூலம் கபாலம் கையேந்திய சூலிக்கு – திருமந்:1081/1
நல் மணி சூலம் கபாலம் கிளியுடன் – திருமந்:1403/1
ஆகத்து நீறு அணி ஆங்கு அ கபாலம்
சீகத்த மாத்திரை திண் பிரம்பு ஆகுமே – திருமந்:1663/3,4
கரி அட்ட கையன் கபாலம் கையேந்தி – திருமந்:2814/1
மேல்


கபாலமுடன் (1)

அங்குசம் சூலம் கபாலமுடன் ஞானம் – திருமந்:2780/2
மேல்


கபாலமும் (4)

எலும்பும் கபாலமும் ஏந்தி எழுந்த – திருமந்:371/1
எலும்பும் கபாலமும் ஏந்திலன் ஆகில் – திருமந்:371/3
எலும்பும் கபாலமும் இற்று மண் ஆமே – திருமந்:371/4
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டு அங்கு – திருமந்:1293/2
மேல்


கபாலமே (1)

இளகும் மேனி இருளும் கபாலமே – திருமந்:849/4
மேல்


கபாலி (1)

நடந்து வயிரவன் சூல கபாலி
கடந்த பகைவனை கண் அது போக்கி – திருமந்:1292/1,2
மேல்


கபாலியும் (1)

கண்டம் கறுத்த கபாலியும் ஆமே – திருமந்:735/4
மேல்


கபாலினி (1)

சூடும் இளம்பிறை சூலி கபாலினி
நீடும் இளம் கொடி நின் மலி நேரிழை – திருமந்:1209/1,2
மேல்


கம்பலை (1)

கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய் – திருமந்:1116/3
மேல்


கமல (8)

கண்டேன் கமல மலர் உறைவான் அடி – திருமந்:285/3
வீங்கும் கமல மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:390/3
கண்டு எழுந்தேன் கமல மலர் உள் இடை – திருமந்:992/1
கார் ஏர் குழலி கமல மலர் அன்ன – திருமந்:1200/3
செம்பொன் செய் மேனி கமல திருவடி – திருமந்:1456/2
கழல் ஆர் கமல திருவடி என்னும் – திருமந்:1600/1
கருவின் மிதித்த கமல பதமும் – திருமந்:2798/3
சேடார் கமல செழும் சுடருள் சென்று – திருமந்:2949/3
மேல்


கமலத்திடை (1)

ஒத்து அடங்கும் கமலத்திடை ஆயிழை – திருமந்:1062/1
மேல்


கமலத்தின் (4)

கால் நந்தி உந்தி கடந்து கமலத்தின்
மேல் நந்தி ஒன்பதின் மேவி நின்றானே – திருமந்:1746/3,4
ஆவி கமலத்தின் அப்புறத்து இன்புற – திருமந்:1842/1
ஒழுக கமலத்தின் உள்ளே இருந்து – திருமந்:2156/3
ஊனார் கமலத்தின் ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2989/2
மேல்


கமலத்து (7)

ஆதி கமலத்து அலர்மிசையானும் – திருமந்:104/2
கண் பழியாத கமலத்து இருக்கின்ற – திருமந்:366/2
தான கமலத்து இருந்த சதுமுகன் – திருமந்:377/1
உந்தி கமலத்து உதித்து எழும் சோதியை – திருமந்:869/1
சிந்தை கமலத்து எழுகின்ற மா சத்தி – திருமந்:1076/3
காரணி மந்திரம் ஓதும் கமலத்து
பூரணகும்ப இரேசம் பொருந்திய – திருமந்:1088/1,2
இ பரிசே கமலத்து உறை ஈசனை – திருமந்:2092/3
மேல்


கமலத்துள் (1)

மீண்டார் கமலத்துள் அங்கி மிக சென்று – திருமந்:2978/1
மேல்


கமலத்தை (1)

கழற்றி மலத்தை கமலத்தை பூரித்து – திருமந்:726/2
மேல்


கமலம் (3)

கடந்து நின்றான் கமலம் மலர் ஆதி – திருமந்:14/1
கடந்து நின்றான் கமலம் மலர் மேலே – திருமந்:26/3
பாவித்து இதய கமலம் பதிவித்து அங்கு – திருமந்:1318/2
மேல்


கமழ் (13)

இது பதி ஏலம் கமழ் பொழில் ஏழும் – திருமந்:19/1
கண்டேன் கமழ் தரு கொன்றையினான் அடி – திருமந்:285/1
தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில் – திருமந்:1004/2
மணம் கமழ் பூங்குழலாள் மங்கையும் தானும் – திருமந்:1063/2
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும் – திருமந்:1147/3
கள் அடையார் அ கமழ் குழலார் மனம் – திருமந்:1158/2
நறை கமழ் கோதையை நாள்-தொறும் நண்ணி – திருமந்:1203/2
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1452/1
பூம் கமழ் கோதை புரிகுழலாளொடும் – திருமந்:1525/2
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1848/1
காற்று இசைக்கும் கமழ் ஆக்கையை கைக்கொண்டு – திருமந்:2105/3
கானது கூவிள மாலை கமழ் சடை – திருமந்:2999/3
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும் – திருமந்:3016/2
மேல்


கமழ்கின்ற (2)

காயத்தின் உள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியை – திருமந்:2071/2
காயத்தின் உள்ளே கமழ்கின்ற நந்தியை – திருமந்:2550/2
மேல்


கமழ்பவர் (1)

கற்றன போதம் கமழ்பவர் மானிடர் – திருமந்:253/2
மேல்


கமழும் (1)

சாந்து கமழும் கவரியின் கந்தம் போல் – திருமந்:34/1
மேல்


கம்இரீம் (1)

தான் அது கம்இரீம் கௌ அது ஈறாம் – திருமந்:1344/1
மேல்


கமுகு (1)

கமுகு ஊறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை – திருமந்:248/3
மேல்


கமை (2)

கமை அறிந்தார் உள் கலந்து நின்றானே – திருமந்:1550/4
கமை அற்ற காமாதி காரணம் எட்டும் – திருமந்:2838/2
மேல்


கய (1)

போதனை போது ஐஞ்சு பொய் கய வாரணம் – திருமந்:1044/3
மேல்


கயத்தில் (1)

கரும் தாள் கயத்தில் கரும் பாம்பு நீங்க – திருமந்:2513/2
மேல்


கயத்துள் (1)

புரிவன கன்ம கயத்துள் புகுமே – திருமந்:2547/4
மேல்


கயம்-தொறும் (1)

கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா – திருமந்:324/1
மேல்


கயல் (3)

கல் தறி காட்ட கயல் உள ஆக்குமே – திருமந்:291/4
கயல் திகழ் முக்கண்ணும் கம்பலை செவ்வாய் – திருமந்:1116/3
கயல் ஒன்று கண்டவர் கண்டே இருப்பர் – திருமந்:2910/1
மேல்


கயலுற்ற (1)

கயலுற்ற கண்ணியர் கை இணக்கு அற்று – திருமந்:1678/2
மேல்


கயலுறு (1)

கயலுறு கண்ணியை காணகிலாரே – திருமந்:760/4
மேல்


கயவர் (1)

கல்லா மனித்தர் கயவர் உலகினில் – திருமந்:314/3
மேல்


கயவர்கள் (1)

பெற்றிருந்தாரையும் பேணார் கயவர்கள்
உற்றிருந்தாரை உளைவன சொல்லுவர் – திருமந்:530/1,2
மேல்


கயிலை (4)

வளப்பின் கயிலை வழியில் வந்தேனே – திருமந்:91/4
பாங்கர் கயிலை பராபரன்-தானும் – திருமந்:390/2
கயிலை இறைவன் கதிர் வடிவு ஆமே – திருமந்:1511/4
போற்றிசெய் அம் தண் கயிலை பொருப்பனை – திருமந்:2105/1
மேல்


கயிலையில் (1)

கனி சுடராய் நின்ற கயிலையில் ஈசன் – திருமந்:1997/3
மேல்


கயிற்றால் (2)

வல்லடிக்காரர் வலி கயிற்றால் கட்டி – திருமந்:198/2
கட்டனம் செய்து கயிற்றால் தொழுமி உள் – திருமந்:2906/3
மேல்


கயிறாக (1)

முத்த கயிறாக மூவர்கள் ஊரினுள் – திருமந்:2890/3
மேல்


கர்ப்ப (2)

ஆக்குகின்றான் கர்ப்ப கோளகை உள்ளிருந்து – திருமந்:451/3
விட்ட பின் கர்ப்ப உற்பத்தி விதியிலே – திருமந்:1944/1
மேல்


கர்ப்பத்து (1)

கர்ப்பத்து கேவலம் மாயாள் கிளைகூட்ட – திருமந்:460/1
மேல்


கர்ப்பன் (1)

நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
மேல்


கர்ப்பூரம் (1)

தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில் – திருமந்:1004/2
மேல்


கரக்கின்ற (1)

கண் கால் உடலில் கரக்கின்ற கைகளில் – திருமந்:2127/2
மேல்


கரக்கின்றவை (1)

கரக்கின்றவை செய்த காண்தகையானே – திருமந்:436/4
மேல்


கரக்கும் (2)

காரணம் ஏழும் கரக்கும் கடுவெளி – திருமந்:2507/2
கடையும் தலையும் கரக்கும் சிவத்தே – திருமந்:2588/4
மேல்


கரகத்தால் (1)

கரகத்தால் நீராட்டி காவை வளர்க்கார் – திருமந்:264/3
மேல்


கரங்கள் (2)

எந்தை கரங்கள் இருமூன்றும் உள்ளது – திருமந்:1370/2
ஏந்து கரங்கள் எடுத்து அமர் பாசமே – திருமந்:1382/4
மேல்


கரங்களும் (1)

கொண்ட முகம் ஐந்து கூறும் கரங்களும்
ஒன்று இரண்டு ஆகவே மூன்று நாலு ஆனதே – திருமந்:1402/3,4
மேல்


கரசரணாதி (1)

கரசரணாதி கலக்கும் படியே – திருமந்:2761/2
மேல்


கரடிக்கு (1)

ஈற்று கரடிக்கு எதிர்ப்பட்டதன் ஒக்கும் – திருமந்:1642/2
மேல்


கரண (2)

கரண இரளி பலகை யமன் திசை – திருமந்:998/1
சித்த கரண செயல்களும் செய்திடும் – திருமந்:1059/3
மேல்


கரணங்கள் (3)

காக்கலும் ஆகும் கரணங்கள் நான்கையும் – திருமந்:713/1
ஒன்றிய அந்த கரணங்கள் நான்குடன் – திருமந்:2154/2
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும்-போது – திருமந்:2702/2
மேல்


கரணங்களாம் (1)

தன்னை மறைத்தது தன் கரணங்களாம்
தன்னின் மறைந்தது தன் கரணங்களே – திருமந்:2289/3,4
மேல்


கரணங்களுள் (1)

தீ மேவு பல் கரணங்களுள் உற்றன – திருமந்:120/3
மேல்


கரணங்களே (1)

தன்னின் மறைந்தது தன் கரணங்களே – திருமந்:2289/4
மேல்


கரணங்களோடு (1)

கனவகத்தே உள் கரணங்களோடு
முனவகத்தே நின்று உதறி உள் புக்கு – திருமந்:2216/2,3
மேல்


கரணம் (11)

பொழிந்த புனல் பூதம் போற்றும் கரணம்
ஒழிந்த நுதல் உச்சி உள்ளே ஒளித்ததே – திருமந்:455/3,4
போதாலயத்து புலன் கரணம் புந்தி – திருமந்:1492/3
போதாலயத்து புலன் கரணம் புந்தி – திருமந்:1707/3
ஆய கரணம் படைக்கும் ஐம்பூதமும் – திருமந்:1805/2
கதியில் கரணம் கலைவை கரியே – திருமந்:1923/4
கடுங்கால் கரணம் கருத்துற கொண்டே – திருமந்:1942/4
கண்ட கரணம் உள் செல்ல கண்டு ஏவிடே – திருமந்:1943/4
இந்தியம் அந்த கரணம் இவை உயிர் – திருமந்:2083/1
அந்த கரணம் ஒரு நான்கும் ஆன்மாவும் – திருமந்:2144/3
ஏய்ந்த கரணம் இறந்த துரியத்து – திருமந்:2309/3
அவ்வாய அந்த கரணம் அகிலமும் – திருமந்:2586/2
மேல்


கரணமும் (2)

கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆய்விடும் – திருமந்:473/2
கட்டிய மூன்று கரணமும் ஆயிடும் – திருமந்:2124/2
மேல்


கரத்திலே (1)

அக்கி உமிழ்ந்தது வாயு கரத்திலே – திருமந்:370/4
மேல்


கரத்தினுள் (1)

கரத்தினுள் நின்று கழிவு செய்தானே – திருமந்:111/4
மேல்


கரத்துளே (1)

பெண்ணின் நல்லாளும் பிரான் அ கரத்துளே
எண்ணி இருவர் இசைந்து அங்கு இருந்திட – திருமந்:931/2,3
மேல்


கரதலம் (1)

அஞ்சினோடு அஞ்சு கரதலம் தான் உள – திருமந்:1736/2
மேல்


கரந்தன (1)

கரந்தன கன்னிகள் அப்படி சூழ – திருமந்:1378/2
மேல்


கரந்திட்டு (1)

எம்மாயமும் விடுத்து எம்மை கரந்திட்டு
சும்மா இருந்து இடம் சோதனை ஆகுமே – திருமந்:2635/3,4
மேல்


கரந்திடும் (2)

கரந்திடும் கேடகம் வில் அம்பு கொண்டு அங்கு – திருமந்:1392/3
காரியம் ஏழும் கரந்திடும் மாயையுள் – திருமந்:2507/1
மேல்


கரந்திலன் (1)

கரந்தும் கரந்திலன் கண்ணுக்கும் தோன்றான் – திருமந்:1628/1
மேல்


கரந்து (7)

கரந்து உள் எழுந்து கரந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:664/2
கரந்து உள் எழுந்து கரந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:664/2
கட்ட வல்லார்கள் கரந்து எங்கும் தான் ஆவர் – திருமந்:711/1
காரணி சக்கரத்து உள்ளே கரந்து எங்கும் – திருமந்:1389/3
உள்ளத்து உளே தான் கரந்து எங்கும் நின்றவன் – திருமந்:1531/1
கருவில் கரந்து உள்ளம் காண வல்லார்க்கு இங்கு – திருமந்:2665/3
விளங்கு ஒளி மின் ஒளி ஆகி கரந்து
துளங்கு ஒளி ஈசனை சொல்லும் எப்போதும் – திருமந்:2687/1,2
மேல்


கரந்தும் (1)

கரந்தும் கரந்திலன் கண்ணுக்கும் தோன்றான் – திருமந்:1628/1
மேல்


கரம் (6)

கலந்து இரு பாதம் இரு கரம் ஆகும் – திருமந்:1038/1
நாலு அம் கரம் உள நாகபாச அங்குசம் – திருமந்:1081/2
இருந்த கரம் இரு வில் அம்பு கொண்டே – திருமந்:1371/4
பரந்த கரம் இரு பங்கயம் ஏந்தி – திருமந்:1376/1
குவிந்த கரம் இரு கொய் தளிர் பாணி – திருமந்:1376/2
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை – திருமந்:1407/3
மேல்


கரனுறு (1)

கரனுறு கேள்வி கணக்கு அறிந்தேனே – திருமந்:706/4
மேல்


கரி (7)

கண்டேன் கரி உரியான் தன் கழல் இணை – திருமந்:285/2
கள்ள தட்டானார் கரி இட்டு மூடினார் – திருமந்:834/2
பொய் கரி ஆன புருடாதி பேதமும் – திருமந்:2007/2
மெய் கரி ஞானம் கிரியா விசேடத்து – திருமந்:2007/3
செய் கரி ஈசன் அனாதியே செய்ததே – திருமந்:2007/4
கரி உண் விளவின் கனி போல் உயிரும் – திருமந்:2593/1
கரி அட்ட கையன் கபாலம் கையேந்தி – திருமந்:2814/1
மேல்


கரித்து (1)

கரித்து நின்றான் கருதாதவர் சிந்தை – திருமந்:2431/3
மேல்


கரியன் (1)

செய்யன் கரியன் வெளியன் நல் பச்சையன் – திருமந்:1520/1
மேல்


கரியன்-கொல் (1)

கரியன்-கொல் சேயன்-கொல் காண்கின்றிலேனே – திருமந்:2814/4
மேல்


கரியான் (1)

கண்டம் கரியான் கருணை திருவுரு – திருமந்:2732/3
மேல்


கரியே (1)

கதியில் கரணம் கலைவை கரியே – திருமந்:1923/4
மேல்


கரீடணி (1)

நன்று அறி கண்டிகை நாற்கால் கரீடணி
துன்றிய நல் சுத்த தாமரை சுத்தையே – திருமந்:1051/3,4
மேல்


கரு (18)

கூறும் கரு மயிர் வெண் மயிர் ஆவது – திருமந்:192/3
நித்த சங்காரம் கரு இடர் நீக்கினால் – திருமந்:427/1
துலை பொறியில் கரு ஐந்துடன் ஆட்டி – திருமந்:467/2
கரு இடும் வாசற்கு இரு விரல் கீழே – திருமந்:584/2
கரு இடும் சோதி கலந்து நின்றானே – திருமந்:584/4
கரு வரை பற்றி கடைந்து அமுது உண்டார் – திருமந்:625/2
பயம் கண்டு கொண்ட இ பாய் கரு ஒப்ப – திருமந்:1043/3
கரு ஒத்து நின்று கலங்கின-போது – திருமந்:1137/3
கரு மன்னும் பாசம் கைகூம்ப தொழுது – திருமந்:1501/3
கரு வழி ஆற்றிட கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1597/4
வந்த கரு ஐந்தும் செய்யும் அவை ஐந்தே – திருமந்:1757/4
கரு கொண்ட ஈசனை கண்டு கொண்டேனே – திருமந்:1782/4
கருத்து உளன் ஈசன் கரு உயிரோடும் – திருமந்:1947/2
கரு முலை மீமிசை கை கீழில் காலாம் – திருமந்:1974/3
கரு வரம்பு ஆகிய காயம் துரியம் – திருமந்:2280/1
கரு அன்றியே நின்று தான் கரு ஆகும் – திருமந்:2840/2
கரு அன்றியே நின்று தான் கரு ஆகும் – திருமந்:2840/2
கைவளம் இன்றி கரு கடந்தேனே – திருமந்:2977/4
மேல்


கருக்கு (1)

கருக்கு உருவாய் நின்ற கண்ணனும் ஆமே – திருமந்:53/4
மேல்


கருக்குழி (3)

கன்றிய காலன் கருக்குழி வைத்த பின் – திருமந்:185/3
திருவின் கருக்குழி தேடி புகுந்த – திருமந்:454/3
கன்றிய காலன் கருக்குழி வைத்த பின் – திருமந்:863/3
மேல்


கருக்கொடு (1)

கருக்கொடு எங்கும் கலந்து இருந்தானே – திருமந்:3042/3
மேல்


கருக்கொண்ட (1)

கருக்கொண்ட ஈசனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1589/4
மேல்


கருக்கொண்டு (1)

கருக்கொண்டு காமாரி சார முகம் தேர்ந்து – திருமந்:2149/3
மேல்


கருடணை (1)

எண்ணா கருடணை ஏட்டின் யகாரம் இட்டு – திருமந்:1002/1
மேல்


கருடன் (3)

கரும் தாள் கருடன் விசும்பூடு இறப்ப – திருமந்:2513/1
கருடன் உருவம் கருதும் அளவில் – திருமந்:2659/1
நோக்கும் கருடன் நொடி ஏழ் உலகையும் – திருமந்:3033/1
மேல்


கருணை (3)

காய்ந்து அறிவு ஆக கருணை பொழிந்திடும் – திருமந்:810/2
கலந்து இருந்து எங்கும் கருணை பொழியும் – திருமந்:1373/2
கண்டம் கரியான் கருணை திருவுரு – திருமந்:2732/3
மேல்


கருணைசெய்தானே (1)

காரிகையார்க்கு கருணைசெய்தானே – திருமந்:65/4
மேல்


கருத்தது (2)

கருத்தது வித்தாய் காரண காரியம் – திருமந்:1947/3
கண்ணாடி காணும் கருத்தது என்றானே – திருமந்:2223/4
மேல்


கருத்தவன் (1)

கண்-நின்று இலங்கும் கருத்தவன் தானே – திருமந்:3040/4
மேல்


கருத்தில் (4)

கற்றறிவாளர் கருத்தில் ஓர் கண் உண்டு – திருமந்:291/2
காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் தடம் எங்கும் – திருமந்:1283/2
கானத்தி ஆடி கருத்தில் தரித்து ஆடி – திருமந்:2736/2
கண்ணில் கவரும் கருத்தில் அது இது – திருமந்:3041/3
மேல்


கருத்தின் (2)

கருத்தின் நல் நூல் கற்று கால்கொத்தி பாகன் – திருமந்:2024/1
கானத்து எழுந்த கருத்தின் தலையிலே – திருமந்:2157/3
மேல்


கருத்தினில் (1)

கருத்தினில் அக்கரம் ஆயுவும் யாவும் – திருமந்:1947/1
மேல்


கருத்தினுக்கு (1)

கருதும் அவர்-தம் கருத்தினுக்கு ஒப்ப – திருமந்:2385/1
மேல்


கருத்தினுள் (2)

கைவிடல் ஆவது ஒன்று இல்லை கருத்தினுள்
எய்தி அவனை இசையினால் ஏத்து-மின் – திருமந்:2043/1,2
கைகலந்தானை கருத்தினுள் நந்தியை – திருமந்:2604/1
மேல்


கருத்து (39)

கண்டவர் கூறும் கருத்து அறிவார் என்க – திருமந்:59/2
காலை எழுந்து கருத்து அறிந்து ஓதிடின் – திருமந்:99/3
கைவிட்டு நாடி கருத்து அழிந்து அச்சற – திருமந்:151/1
கருத்து அறியாதவர் கால் அற்றவாறே – திருமந்:202/4
கல்லாதவரும் கருத்து அறி காட்சியை – திருமந்:310/1
கல்லாத மூடர் கருத்து அறியாரே – திருமந்:317/4
கள் உண்ணும் மாந்தர் கருத்து அறியாரே – திருமந்:328/4
கருத்து உறை அந்தகன் தன் போல் அசுரன் – திருமந்:339/1
கண் கடல் செய்யும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:364/4
கண்டம் கறுத்த கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:521/2
காலத்தை வெல்லும் கருத்து இது தானே – திருமந்:583/4
கண்டிட நிற்கும் கருத்து நடு ஆக – திருமந்:623/3
கருத்து அழகாலே கலந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:837/2
கவ் உண்டு நிற்கும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:933/2
கவ் உண்டு நிற்கும் கருத்து அறிவாளர்க்கு – திருமந்:933/3
கள்ள ஒளியின் கருத்து ஆகும் கன்னியே – திருமந்:1117/4
தொத்த கருத்து அது சொல்லகிலேனே – திருமந்:1163/4
கற்றான் அறியும் கருத்து அறிவார்கட்கு – திருமந்:1251/3
காணலும் ஆகும் கருத்து உள் இருந்திடில் – திருமந்:1352/2
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து இலர் – திருமந்:1519/2
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து உண்டேல் – திருமந்:1519/3
கள்ள தலைவன் கருத்து அறியார்களே – திருமந்:1531/4
காயம் விளைக்கும் கருத்து அறியார்களே – திருமந்:1540/4
கத்தவும் வேண்டாம் கருத்து அறிந்து ஆறினால் – திருமந்:1634/1
காத்தனர் என்னும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:1715/4
காண்டற்கு அரியன் கருத்து இலன் நந்தியும் – திருமந்:1793/1
காணும் அளவும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:1843/2
கருத்து உளன் ஈசன் கரு உயிரோடும் – திருமந்:1947/2
கருத்து உறுமாறு இவை கற்பனை தானே – திருமந்:1947/4
சத்தமும் சத்த மனமும் மன கருத்து
ஒத்து அறிகின்ற இடமும் அறிகிலர் – திருமந்:1973/1,2
காயத்துள் நின்ற கருத்து அறியாரே – திருமந்:2071/4
கல்முதல் ஈசன் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2082/2
கருத்து அறியாது கழிந்தன காலம் – திருமந்:2098/1
கருத்து அறிந்து ஒன்பது கண்டமும் ஆங்கே – திருமந்:2221/1
காலனும் இல்லை கருத்து இல்லை தானே – திருமந்:2305/4
காயமும் இல்லை கருத்து இல்லை தானே – திருமந்:2548/4
காயத்துள் நின்ற கருத்து அறியாரே – திருமந்:2550/4
களங்கு ஒளி ஈசன் கருத்து அது தானே – திருமந்:2688/4
கண்டு அங்கு இருக்கும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2964/2
மேல்


கருத்தும் (1)

காலவி எங்கும் கருத்தும் அருத்தியும் – திருமந்:1216/1
மேல்


கருத்துள் (6)

கண்புறம் நின்ற கருத்துள் நில்லானே – திருமந்:194/4
கற்று அற்று நின்றார் கருத்துள் இருந்திடும் – திருமந்:1035/2
காடு இல்லை காணும் கருத்துள் இடத்துக்கே – திருமந்:1356/4
கண்டது சோதி கருத்துள் இருந்திட – திருமந்:1410/2
கன்றாய நந்தி கருத்துள் இருந்தனன் – திருமந்:1985/2
கண்காணியாக கருத்துள் இருந்திடும் – திருமந்:2072/2
மேல்


கருத்துளே (1)

கண்டு சிவன் உரு கொள்வர் கருத்துளே – திருமந்:2013/4
மேல்


கருத்துற்ற (2)

கால் அறிந்து உள்ளே கருத்துற்ற செஞ்சுடர் – திருமந்:1017/2
கைச்சுடர் ஆகும் கருத்துற்ற கைகளில் – திருமந்:1021/2
மேல்


கருத்துற (8)

கண்டுகண்டு உள்ளே கருத்துற வாங்கிடில் – திருமந்:578/1
காக்கலும் ஆகும் கருத்துற நில்லே – திருமந்:713/4
கழிகின்ற உள்ளே கருத்துற நோக்கில் – திருமந்:762/3
காணலும் ஆகும் கருத்துற ஒன்றே – திருமந்:780/4
கன்றிய நாளும் கருத்துற மூன்று ஆகும் – திருமந்:784/2
கை அவை ஆறும் கருத்துற நோக்கிடும் – திருமந்:1294/1
காணலும் ஆகும் கருத்துற நில்லே – திருமந்:1352/4
கடுங்கால் கரணம் கருத்துற கொண்டே – திருமந்:1942/4
மேல்


கருத்துறல் (1)

கைகலந்தார்க்கே கருத்துறல் ஆமே – திருமந்:2601/4
மேல்


கருத்துறில் (1)

கண்டு இல்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில்
விண்டு இல்லை உள்ளே விளக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:2693/3,4
மேல்


கருத்துறு (1)

கருத்துறு செம்பொன் செய் காய் கதிர் சோதி – திருமந்:277/1
மேல்


கருத்துறும் (1)

கருத்துறும் காலம் கருதும் மனமும் – திருமந்:1205/1
மேல்


கருத்துறும்வாறே (1)

கை தவம் இன்றி கருத்துறும்வாறே – திருமந்:1204/4
மேல்


கருத்துறை (1)

களியார் பரமும் கருத்துறை அந்த – திருமந்:2726/3
மேல்


கருத்தே (1)

வேண்டியவாறு அதுவாகும் கருத்தே – திருமந்:1296/4
மேல்


கருத்தை (1)

களர் உழுவார்கள் கருத்தை அறியோம் – திருமந்:2880/1
மேல்


கருத (1)

கடலித்து இருந்து கருத வல்லார்கள் – திருமந்:616/3
மேல்


கருதலர் (1)

கருதலர் மாள கருவாயில் நின்ற – திருமந்:2514/1
மேல்


கருதலும் (2)

கன்றலும் கருதலும் கருமம் செய்தலும் – திருமந்:1686/1
களர் உழுவார்கள் கருதலும் இல்லை – திருமந்:2880/2
மேல்


கருதாதவர் (1)

கரித்து நின்றான் கருதாதவர் சிந்தை – திருமந்:2431/3
மேல்


கருதி (8)

செல்வம் கருதி சிலர் பலர் வாழ்வு எனும் – திருமந்:269/1
இல்லம் கருதி இறைவனை ஏத்து-மின் – திருமந்:269/3
கற்றறிவாளர் கருதி உரைசெய்யும் – திருமந்:291/3
கண்டு உணர்வாக கருதி இருப்பார்கள் – திருமந்:621/2
காத்து உடல் உள்ளே கருதி இருந்தவர் – திருமந்:1042/3
கண்டு அகத்து உள்ளே கருதி இருந்திடும் – திருமந்:1385/2
கூவி கருதி கொடுபோய் சிவத்திடை – திருமந்:1842/3
கண்டு கொண்டு உள்ளே கருதி கழிகின்ற – திருமந்:2219/2
மேல்


கருதிடில் (1)

கண்ணுற உள்ளே கருதிடில் காலையில் – திருமந்:2519/2
மேல்


கருதிய (6)

கற்றறிவாளர் கருதிய காலத்து – திருமந்:291/1
காணலும் ஆகும் கருதிய பத்து ஓடில் – திருமந்:780/1
காணும் பொருளும் கருதிய தெய்வமும் – திருமந்:1302/1
கனம் அவை அற்று கருதிய நெஞ்சம் – திருமந்:1379/3
தொட்டுறும் காலங்கள் தோன்ற கருதிய
கட்டிய வாழ்நாள் சாநாள் குணம் கீழ்மை சீர் – திருமந்:1944/2,3
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல் – திருமந்:2865/2
மேல்


கருதியது (1)

சத்தி கருதியது ஆம் பல தேவரும் – திருமந்:344/3
மேல்


கருதியே (2)

நான் நின்று அழைப்பது ஞானம் கருதியே – திருமந்:30/4
கண்டகத்து அங்கே கருதியே கீழ் கட்டி – திருமந்:818/2
மேல்


கருதின (1)

கார்தரு வண்ணம் கருதின கைவரும் – திருமந்:1325/3
மேல்


கருது (1)

காயத்திரியே கருது சாவித்திரி – திருமந்:226/1
மேல்


கருதும் (11)

கற்று இருந்து ஆங்கே கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:633/2
கருதும் இருபதில் காண ஆறு ஆகும் – திருமந்:781/1
கருதும் ஐயைந்தில் காண்பது மூன்று ஆம் – திருமந்:781/2
கருதும் இருபதுடன் ஆறு காணில் – திருமந்:781/3
கருதும் இரண்டு என காட்டலும் ஆமே – திருமந்:781/4
கருத்துறும் காலம் கருதும் மனமும் – திருமந்:1205/1
கணம் பதினெட்டும் கருதும் ஒருவன் – திருமந்:1493/3
கண் அவன் என்று கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:1505/3
கருதும் அவர்-தம் கருத்தினுக்கு ஒப்ப – திருமந்:2385/1
கருமங்கள் ஒன்று கருதும் கருமத்து – திருமந்:2547/1
கருடன் உருவம் கருதும் அளவில் – திருமந்:2659/1
மேல்


கருதுமே (1)

கூவி அருளிய கோனை கருதுமே – திருமந்:2384/4
மேல்


கருதுவர் (1)

ஐவரும் மைந்தரும் ஆள கருதுவர்
ஐவரும் ஐந்து சினத்தொடே நின்றிடில் – திருமந்:2027/2,3
மேல்


கருதுவராகில் (1)

கடம்-தனில் உள்ளே கருதுவராகில்
தொடர்ந்து எழு சோதி துளை வழி ஏறி – திருமந்:1192/2,3
மேல்


கருப்பை (1)

காரது மாருதம் கருப்பை உடையது – திருமந்:2145/3
மேல்


கரும் (7)

கழி நடப்பார் நடந்தார் கரும் பாரும் – திருமந்:265/2
தான கரும் கடல் ஊழி தலைவனும் – திருமந்:377/2
கரும் தாள் கருடன் விசும்பூடு இறப்ப – திருமந்:2513/1
கரும் தாள் கயத்தில் கரும் பாம்பு நீங்க – திருமந்:2513/2
கரும் தாள் கயத்தில் கரும் பாம்பு நீங்க – திருமந்:2513/2
போது கரும் குழல் போனவர் தூது இடை – திருமந்:2692/1
சூழும் கரும் கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டனை – திருமந்:3000/1
மேல்


கரும்பினில் (1)

காலினில் ஊறும் கரும்பினில் கட்டியும் – திருமந்:2639/1
மேல்


கரும்பு (9)

கரும்பு தகர்த்து கடைக்கொண்ட நீர் போல் – திருமந்:180/2
கரும்பு ஒத்து காஞ்சிரம் காயும் ஒத்தேனே – திருமந்:180/4
கையகத்தே கரும்பு ஆலையின் சாறு கொள் – திருமந்:207/3
தேவினை ஆடிய தீம் கரும்பு ஆமே – திருமந்:807/4
தீம் கரும்பு ஆகவே செய் தொழில் உள்ளவர் – திருமந்:808/1
ஆம் கரும்பு ஆக அடைய நாவு ஏறிட்டு – திருமந்:808/2
ஊன் கரும்பு ஆகியே ஊன் நீர் வருமே – திருமந்:808/4
ஆர்த்திடும் அங்குச பாசம் பசும் கரும்பு
ஆர்த்திடும் பூம்பிள்ளை ஆகுமாம் ஆதிக்கே – திருமந்:1068/3,4
சேயன் அணியன் தித்திக்கும் தீம் கரும்பு
ஆய அமுதாகி நின்று அண்ணிக்கின்றானே – திருமந்:2365/3,4
மேல்


கரும்பும் (3)

ஆலை கரும்பும் அமுதும் அக்காரமும் – திருமந்:2959/1
கரும்பும் தேனும் கலந்த ஓர் காயத்தில் – திருமந்:2976/1
கரும்பும் கைத்தது தேனும் புளித்ததே – திருமந்:2976/4
மேல்


கரும்பொடு (1)

கமுகு ஊறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை – திருமந்:248/3
மேல்


கரும (2)

கரும நியம் ஆதி கைவிட்டு காணும் – திருமந்:232/3
தோய்ந்த கரும துரிசு அகலாதே – திருமந்:2309/4
மேல்


கருமங்கள் (4)

ஆய்ந்து அற்ற பின்னை அரிய கருமங்கள்
பாய்ந்து அற்ற கங்கை படர் சடை நந்தியை – திருமந்:179/2,3
அளியார் கருமங்கள் ஐந்து செய்வாளே – திருமந்:401/4
ந-முதல் ஓர் ஐந்தின் நாடும் கருமங்கள்
அ முதல் ஐந்தில் அடங்கிய வல்வினை – திருமந்:983/1,2
கருமங்கள் ஒன்று கருதும் கருமத்து – திருமந்:2547/1
மேல்


கருமங்களாலே (1)

கருமங்களாலே கழிதலில் கண்டு – திருமந்:2120/2
மேல்


கருமத்து (2)

தம் தவ நல் கருமத்து நின்று ஆங்கு இட்டு – திருமந்:224/3
கருமங்கள் ஒன்று கருதும் கருமத்து
உரிமையும் கன்மமும் முன்னும் பிறவிக்கு – திருமந்:2547/1,2
மேல்


கருமம் (5)

அறிவார் கருமம் அவள் இச்சை என்பர் – திருமந்:1054/3
கையில் கருமம் செய் காட்டது ஆமே – திருமந்:1521/4
கன்றலும் கருதலும் கருமம் செய்தலும் – திருமந்:1686/1
கருமம் உணர்ந்து மா மாயை கைக்கொண்டோர் – திருமந்:2260/3
தே உணர்த்தும் கருமம் செய்தி செய்யவே – திருமந்:2389/2
மேல்


கருமமும் (2)

அன்னிய பாசமும் ஆகும் கருமமும்
முன்னும் அவத்தையும் மூல பகுதியும் – திருமந்:1485/1,2
பின்றை அம் கருமமும் பேர்த்து அருள் நேர்பெற்று – திருமந்:2618/3
மேல்


கருமமே (1)

மூவயின் ஆன்மா முயலும் கருமமே – திருமந்:2169/4
மேல்


கருமுதல் (1)

காய நல் நாட்டு கருமுதல் ஆனவன் – திருமந்:2365/2
மேல்


கருமையன் (1)

நித்தில சோதியன் நீல கருமையன்
எத்தனை காலமும் எண்ணுவர் ஈசனை – திருமந்:3019/2,3
மேல்


கருவரை (1)

கருவரை மூடி கலந்து எழும் வெள்ளத்து – திருமந்:362/1
மேல்


கருவரையான் (1)

கானவன் என்றும் கருவரையான் என்றும் – திருமந்:2631/3
மேல்


கருவழி (3)

கருவழி ஆகும் கணக்கை அறுத்து – திருமந்:1374/3
கருவழி கண்டவர் காணா வழியை – திருமந்:2056/2
கருவழி ஆய கணக்கை அறுக்க – திருமந்:2705/2
மேல்


கருவாகிய (1)

கைவிட்டிலேன் கருவாகிய காலத்து – திருமந்:503/1
மேல்


கருவாயில் (1)

கருதலர் மாள கருவாயில் நின்ற – திருமந்:2514/1
மேல்


கருவி (3)

ஆதி அவத்தை கருவி தொண்ணூற்றாறே – திருமந்:2146/4
ஈறு ஆம் கருவி இவற்றால் வகுத்திட்டு – திருமந்:2419/3
ஓதும் கருவி தொண்ணூறு உடன் ஓர் ஆறு – திருமந்:2438/2
மேல்


கருவிட்டு (1)

உன்ன கருவிட்டு உரவோன் அரன் அருள் – திருமந்:1908/1
மேல்


கருவியும் (1)

தத்துவ பேதம் சமைத்து கருவியும்
வைத்தனன் ஈசன் மலம் அறுமாறே – திருமந்:2211/3,4
மேல்


கருவில் (2)

கருவில் அதீதம் கலப்பிக்கும் மாயை – திருமந்:2258/1
கருவில் கரந்து உள்ளம் காண வல்லார்க்கு இங்கு – திருமந்:2665/3
மேல்


கருவின் (1)

கருவின் மிதித்த கமல பதமும் – திருமந்:2798/3
மேல்


கருவும் (1)

பாயும் கருவும் உருவாம் என பல – திருமந்:459/2
மேல்


கருவுற்றிடும் (1)

கருவுற்றிடும் சீவன் காணும் சகலத்தே – திருமந்:2261/4
மேல்


கருவை (4)

கருவை ஒழிந்தவர் கண்ட நால் மூவேழ் – திருமந்:454/1
பழி பல செய்கின்ற பாச கருவை
சுழி பல வாங்கி சுடாமல் வைத்தானே – திருமந்:463/3,4
கூட்டுகின்றான் குழம்பின் கருவை உரு – திருமந்:471/3
அந்த கருவை அருவை வினை செய்தல் – திருமந்:2647/1
மேல்


கரை (24)

கரை பசு பாசம் கடந்து எய்தலாமே – திருமந்:49/4
கரை அற்ற சோதி கலந்த சத்து ஆமே – திருமந்:134/4
கடம்-தொறும் நின்ற உயிர் கரை காணில் – திருமந்:137/3
கரை இல்லை எந்தை கழுமணி ஆறே – திருமந்:249/4
இரும் கரை மேல் இருந்து இன்புற நாடி – திருமந்:439/2
வரும் கரை ஓரா வகையினில் கங்கை – திருமந்:439/3
அரும் கரை பேணில் அழுக்கு அறலாமே – திருமந்:439/4
என்ன மாயம் இடி கரை நிற்குமே – திருமந்:596/4
கண்ணாறு மோழை படாமல் கரை கட்டி – திருமந்:800/2
கரை அருகே நின்ற கானல் உவரி – திருமந்:848/1
கண்ணிய நேயம் கரை ஞானம் கண்டுளோன் – திருமந்:1475/3
அரும் கரை ஆவது அ அடி நீழல் – திருமந்:1498/1
பெரும் கரை ஆவது பிஞ்ஞகன் ஆணை – திருமந்:1498/2
வரும் கரை ஏகின்ற மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:1498/3
பாசம் கரை பதி சாயுச்சியமே – திருமந்:1509/4
கரை அற்ற சத்தாதி நான்கும் கடந்த – திருமந்:1593/3
கரை அற்ற நந்தி கலையும் திக்கு ஆமே – திருமந்:1725/4
தன் மனை சாலை குளம் கரை ஆற்று இடை – திருமந்:1915/1
கரை அருகு ஆறா கழனி விளைந்த – திருமந்:2100/1
கரை கண்டான் உரை அற்ற கணக்கிலே – திருமந்:2511/4
கரை அற்ற சத்தியாதி காணில் அகார – திருமந்:2844/2
தாது அவிழ் புன்னை தயங்கும் இரு கரை
ஏதம் இல் ஈசன் இயங்கு நெறி இது – திருமந்:2931/2,3
கரை அற்றது ஒன்றை கரை காணல் ஆகுமோ – திருமந்:2955/2
கரை அற்றது ஒன்றை கரை காணல் ஆகுமோ – திருமந்:2955/2
மேல்


கரைத்து (1)

கரைத்து உணர்வு உன்னல் கரைதல் உள் நோக்கால் – திருமந்:585/3
மேல்


கரைதல் (1)

கரைத்து உணர்வு உன்னல் கரைதல் உள் நோக்கால் – திருமந்:585/3
மேல்


கரைந்தது (1)

பரத்தில் கரைந்தது பதிந்த நல் காயம் – திருமந்:491/1
மேல்


கரைந்து (1)

காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறி-மினே – திருமந்:250/4
மேல்


கரையற்று (1)

கரையற்று எழுந்த கலை வேட்டு அறுத்து – திருமந்:2648/2
மேல்


கரையினில் (1)

அன்னம் இரண்டு உள ஆற்றம் கரையினில்
துன்னி இரண்டும் துணைபிரியாது அன்ன – திருமந்:2006/1,2
மேல்


கல் (20)

கல் தறி காட்ட கயல் உள ஆக்குமே – திருமந்:291/4
கழிய நின்றார்க்கு ஒரு கல் பசுவாமே – திருமந்:308/4
கல் ஒளி போல கலந்து உள் இருந்திடும் – திருமந்:383/2
இலயங்கள் மூன்றினும் ஒன்று கல் பாந்தம் – திருமந்:422/1
கட்டுவித்து ஆர் மதில் கல் ஒன்று வாங்கிடில் – திருமந்:516/1
கல் கொடி ஆகிய காமுகன் ஆமே – திருமந்:690/4
தானே அளித்தது ஓர் கல் ஒளி ஆகுமே – திருமந்:937/4
கல் ஒளியே என நின்ற வடதிசை – திருமந்:938/1
கல் ஒளியே என நின்றனன் இந்திரன் – திருமந்:938/2
கல் ஒளியே என நின்ற சிகாரத்தை – திருமந்:938/3
கல் ஒளியே என காட்டி நின்றானே – திருமந்:938/4
கல் அதன் தாளையும் கற்றும் வின்னாளே – திருமந்:1022/4
கல் ஒளியாக கலந்து உள் இருந்திடும் – திருமந்:1028/2
கல் ஒளி கண்ணுளும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:1028/4
கல் இயல் ஒப்பது காணும் திருமேனி – திருமந்:1082/3
கல் மணி தாமரை கையில் தமருகம் – திருமந்:1403/3
புரந்த கல் ஆல் நிழல் புண்ணியன் சொன்ன – திருமந்:2087/2
கல் ஒளி மா நிறம் சோபை கதிர் தட்ட – திருமந்:2483/1
கல் கலன் என்ன கதிர் எதிர் ஆமே – திருமந்:2567/4
உருளாத கல் மனம் உற்று நின்றேனே – திருமந்:2952/4
மேல்


கல்முதல் (1)

கல்முதல் ஈசன் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2082/2
மேல்


கல்லது (1)

கல்லது நெஞ்சம் பிளந்திடும் காட்சியன் – திருமந்:3015/2
மேல்


கல்லா (5)

கல்லா அரசனும் காலனும் நேர் ஒப்பர் – திருமந்:238/1
கல்லா அரசனில் காலன் மிக நல்லன் – திருமந்:238/2
கல்லா அரசன் அறம் ஓரான் கொல் என்பான் – திருமந்:238/3
கல்லா மனித்தர் கயவர் உலகினில் – திருமந்:314/3
பாசி குளத்தில் வீழ் கல்லா மனம் பார்க்கின் – திருமந்:1506/2
மேல்


கல்லாத (4)

கல்லாத மூடரை காணவும் ஆகாது – திருமந்:317/1
கல்லாத மூடர் சொல் கேட்க கடன் அன்று – திருமந்:317/2
கல்லாத மூடர்க்கு கல்லாதார் நல்லராம் – திருமந்:317/3
கல்லாத மூடர் கருத்து அறியாரே – திருமந்:317/4
மேல்


கல்லாதவர்கள் (1)

கல்லாதவர்கள் கலப்பு அறியாரே – திருமந்:311/4
மேல்


கல்லாதவரும் (1)

கல்லாதவரும் கருத்து அறி காட்சியை – திருமந்:310/1
மேல்


கல்லாதார் (4)

கல்லாதார் உண்மை பற்றா நிற்பர் கற்றோரும் – திருமந்:310/3
கல்லாதார் இன்பம் காணுகிலாரே – திருமந்:310/4
கல்லாதார் நெஞ்சத்து காண ஒண்ணாதே – திருமந்:312/4
கல்லாத மூடர்க்கு கல்லாதார் நல்லராம் – திருமந்:317/3
மேல்


கல்லுடன் (1)

அடைந்திடும் பொன் வெள்ளி கல்லுடன் எல்லாம் – திருமந்:1327/1
மேல்


கல்லும் (1)

கல்லும் பிளந்து கடுவெளி ஆமே – திருமந்:2303/4
மேல்


கல்லேன் (2)

கல்லேன் அரன்நெறி அறியா தகைமையின் – திருமந்:313/2
கல்லேன் கழிய நின்று ஆட வல்லேனே – திருமந்:313/4
மேல்


கல்லை (1)

மெய்ப்பட்ட கல்லை சுமப்போன் விதி போன்றும் – திருமந்:536/2
மேல்


கல்வி (8)

கறிப்பு அறியா மிகும் கல்வி கற்றேனே – திருமந்:290/4
கல்வி உடையார் கழிந்து ஓடி போகின்றார் – திருமந்:293/1
கணக்கு அறிந்தார் கல்வி கற்று அறிந்தாரே – திருமந்:316/4
கள்ள மனம் உடை கல்வி இலோரே – திருமந்:509/4
நீடும் கலை கல்வி நீள் மேதை கூர் ஞானம் – திருமந்:646/2
வணங்குற்ற கல்வி மா ஞானம் மிகுத்தல் – திருமந்:705/2
தான் ஆன பொன் செம்மை வெண் நிறத்தாள் கல்வி
தான் ஆன போகமும் முத்தியும் நல்குமே – திருமந்:1047/3,4
பிறிவில் சுக யோகம் பேரருள் கல்வி
குறிதல் திருமேனி குணம் பல ஆகும் – திருமந்:2189/2,3
மேல்


கல்விக்கு (1)

கடந்திடும் கல்விக்கு அரசி இவள் ஆக – திருமந்:1338/3
மேல்


கல்வியும் (2)

பொது அ கல்வியும் போகமும் ஆகி – திருமந்:1171/2
நலம்தரு ஞானமும் கல்வியும் எல்லாம் – திருமந்:1322/1
மேல்


கல்வியுள் (2)

அது அ கல்வியுள் ஆயுழி யோகமே – திருமந்:1171/4
கன்றா மனத்தார்-தம் கல்வியுள் நல்லவன் – திருமந்:2520/3
மேல்


கல்வியே (1)

துணையதுவாய் வரும் தூய நல் கல்வியே – திருமந்:294/4
மேல்


கலக்கி (1)

ஆற்று பெருக்கில் கலக்கி மலக்காதே – திருமந்:172/2
மேல்


கலக்கின்ற (3)

கால திசையில் கலக்கின்ற சந்தினில் – திருமந்:627/2
கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை – திருமந்:1460/2
கந்த மலரில் கலக்கின்ற நந்தியை – திருமந்:2622/2
மேல்


கலக்கின்றவாறே (1)

காணியும் அங்கே கலக்கின்றவாறே – திருமந்:2929/4
மேல்


கலக்கு (1)

கலக்கு நாள் முன்னாள் தன்னிடை காதல் – திருமந்:1955/1
மேல்


கலக்கும் (5)

தாக்கும் கலக்கும் தயாபரன் தானே – திருமந்:393/4
காலோடு உயிரும் கலக்கும் வகை சொல்லில் – திருமந்:694/1
காரியம் ஏழில் கலக்கும் கடும் பசு – திருமந்:2505/1
காரணம் ஏழில் கலக்கும் பரசிவன் – திருமந்:2505/2
கரசரணாதி கலக்கும் படியே – திருமந்:2761/2
மேல்


கலகமும் (2)

வேண்டியவாறு கலகமும் ஆயிடும் – திருமந்:1296/1
கத்தும் சிலுகும் கலகமும் கைகாணார் – திருமந்:2969/3
மேல்


கலங்க (1)

சித்தம் கலங்க சிதைவுகள் செய்தவர் – திருமந்:532/2
மேல்


கலங்கன்-மின் (1)

தேற்ற தெளி-மின் தெளிந்தீர் கலங்கன்-மின்
ஆற்று பெருக்கில் கலக்கி மலக்காதே – திருமந்:172/1,2
மேல்


கலங்காது (2)

சித்தம் கலங்காது செய்கின்ற ஆனந்தம் – திருமந்:835/2
ஆணி கலங்காது அ ஆயிரத்து ஆண்டே – திருமந்:866/4
மேல்


கலங்காதே (1)

தெளிந்தார் கலங்கினும் நீ கலங்காதே
அளித்து ஆங்கு அடைவது எம் ஆதி பிரானை – திருமந்:361/1,2
மேல்


கலங்கி (1)

எண்ணில் கலங்கி இறைவன் இவன் என்னார் – திருமந்:2991/2
மேல்


கலங்கிட (1)

ஈசன் அடியார் இதயம் கலங்கிட
தேசமும் நாடும் சிறப்பும் அழிந்திடும் – திருமந்:534/1,2
மேல்


கலங்கிடும் (1)

கலங்கிடும் காம வெகுளி மயக்கம் – திருமந்:1340/3
மேல்


கலங்கிய (1)

மண்ணில் கலங்கிய நீர் போல் மனிதர்கள் – திருமந்:2991/1
மேல்


கலங்கில் (1)

ஆணி கலங்கில் அது இது ஆமே – திருமந்:2935/4
மேல்


கலங்கின-போது (1)

கரு ஒத்து நின்று கலங்கின-போது
திரு ஒத்த சிந்தை வைத்து எந்தை நின்றானே – திருமந்:1137/3,4
மேல்


கலங்கினும் (2)

அச்சு உழன்று ஆணி கலங்கினும் ஆதியை – திருமந்:309/3
தெளிந்தார் கலங்கினும் நீ கலங்காதே – திருமந்:361/1
மேல்


கலங்குவர் (1)

காமத்தோர் காம கள் உண்டே கலங்குவர்
ஓமத்தோர் உள் ஒளிக்கு உள்ளே உணர்வார்கள் – திருமந்:327/2,3
மேல்


கலசம் (2)

துன்ப கலசம் அணைவான் ஒருவனே – திருமந்:468/2
ஒன்பது நீர்ச்சால் கலசம் பதினெட்டு – திருமந்:468/3
மேல்


கலத்தின் (1)

கலத்தின் மலத்தை தண் சீதத்தை பித்தை – திருமந்:1955/3
மேல்


கலத்து (1)

அனாதியில் கேவலம் அச்ச கலத்து இட்டு – திருமந்:2236/3
மேல்


கலதி (1)

காமாதி நீங்கா கலதி கலதிகட்கு – திருமந்:2046/2
மேல்


கலதிகட்கு (1)

காமாதி நீங்கா கலதி கலதிகட்கு
ஆமாறு அசத்து அறிவிப்போன் அறிவிலோன் – திருமந்:2046/2,3
மேல்


கலதிகட்கே (1)

காமமும் கள்ளும் கலதிகட்கே ஆகும் – திருமந்:326/1
மேல்


கலதிகள் (4)

கற்றும் சிவஞானம் இல்லா கலதிகள்
சுற்றமும் வீடார் துரிசு அறார் மூடர்கள் – திருமந்:318/1,2
கத்தும் கழுதைகள் போலும் கலதிகள்
சுத்த சிவன் எங்கும் தோய்வுற்று நிற்கின்றான் – திருமந்:1538/1,2
காலும் தலையும் அறியார் கலதிகள்
கால் அந்த சத்தி அருள் என்பர் காரணம் – திருமந்:2425/1,2
காண் வழி காட்ட கண் காணா கலதிகள்
தீ நெறி செல்வான் திரிகின்றவாறே – திருமந்:2562/3,4
மேல்


கலந்த (21)

கரை அற்ற சோதி கலந்த சத்து ஆமே – திருமந்:134/4
ஏயம் கலந்த இருவர்-தம் சாயத்து – திருமந்:459/1
மாயம் கலந்த மனோலயம் ஆனதே – திருமந்:459/4
கலந்த உயிருடன் காலம் அறியில் – திருமந்:592/1
கலந்த உயிர் அது காலின் நெருக்கம் – திருமந்:592/2
கலந்த உயிர் அது கால் அது கட்டில் – திருமந்:592/3
கலந்த உயிர் உடல் காலமும் நிற்குமே – திருமந்:592/4
கைப்பொருள் ஆக கலந்த உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:688/3
காக்கலும் ஆகும் கலந்த நல் வாயுவும் – திருமந்:713/3
கற்ற அறிவு எட்டும் கலந்த அறிவு ஒன்பதும் – திருமந்:741/2
காணலும் ஆகும் கலந்த இரண்டையும் – திருமந்:780/2
காட்டலும் ஆகும் கலந்த ஈரைந்தே – திருமந்:782/4
களவு காயம் கலந்த இ நீரிலே – திருமந்:849/2
கட்டிட்டு நின்று கலந்த மெய் ஆகமும் – திருமந்:1032/3
கானது கன்னி கலந்த பராசத்தி – திருமந்:1344/3
தானே கலந்த வரை எண்பத்தொன்றுமே – திருமந்:1364/4
மன்று கலந்த மனைவாழ்க்கை வாதனை – திருமந்:2154/3
கால் அங்கி நீர் பூ கலந்த ஆகாயம் – திருமந்:2305/1
கணுவில் இ நான்கும் கலந்த ஈரைந்தே – திருமந்:2468/4
அகராதி ஈரெண் கலந்த பரையும் – திருமந்:2700/1
கரும்பும் தேனும் கலந்த ஓர் காயத்தில் – திருமந்:2976/1
மேல்


கலந்தது (7)

காயம் கலந்தது காண பதிந்த பின் – திருமந்:459/3
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் கறுக்கும் – திருமந்:514/1
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் சிவக்கும் – திருமந்:514/2
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் வெளுக்கும் – திருமந்:514/3
கலந்தது நீர் நிலம் காற்று அதுவாமே – திருமந்:514/4
கனவா நனவில் கலந்தது இவ்வாறே – திருமந்:2187/4
அப்பும் அனலும் கலந்தது அவ்வாறே – திருமந்:2266/4
மேல்


கலந்ததும் (1)

கண்ணினில் சோதி கலந்ததும் இல்லையே – திருமந்:656/4
மேல்


கலந்தமை (1)

கப்புறு சொற்பதம் ஆள கலந்தமை
எப்படி அப்படி என்னும் அவ்வாறே – திருமந்:2945/3,4
மேல்


கலந்தவர் (2)

காய்ந்தவர் என்றும் கலந்தவர் தாமே – திருமந்:1036/4
காதலினால் விடார் யோகம் கலந்தவர்
மாதர் உயிர் ஆசை கைக்கொண்டே வாடுவர் – திருமந்:1961/2,3
மேல்


கலந்தவள் (1)

காரணி காரியம் ஆக கலந்தவள்
வாரணி ஆரணி வானவர் மோகினி – திருமந்:402/2,3
மேல்


கலந்தன (1)

கண்ட கனவு ஐந்தும் கலந்தன தான் ஐந்தும் சென்று – திருமந்:2153/1
மேல்


கலந்தாரே (1)

பொய் கண்டம் இல்லா பொருள் கலந்தாரே – திருமந்:1037/4
மேல்


கலந்தால் (2)

புரை அற்ற பாலின் உள் நெய் கலந்தால் போல் – திருமந்:134/1
கணு ஒன்று இலாத சிவமும் கலந்தால்
இணை அறு பால் தேன் அமுது என இன்ப – திருமந்:2440/2,3
மேல்


கலந்தாலும் (1)

ஆகம் இரண்டும் கலந்தாலும் ஆங்கு உறா – திருமந்:1960/2
மேல்


கலந்திட்டு (1)

காயத்திலே மூன்று நாளில் கலந்திட்டு
காயத்துள் தன் மனம் ஆகும் கலா விந்து – திருமந்:1935/1,2
மேல்


கலந்திடும் (7)

கைப்பொருள் ஆக கலந்திடும் ஓர் ஆண்டின் – திருமந்:676/3
உவ் என்ற முத்தி உருகி கலந்திடும்
மவ் என்று என்னுள்ளே வழிப்பட்ட நந்தியை – திருமந்:953/2,3
கன்றிய ரேகை கலந்திடும் செம்மையில் – திருமந்:1365/3
கண்ட இ வன்னி கலந்திடும் ஓர் ஆண்டில் – திருமந்:1390/2
கூத்தன் கலந்திடும் கோல்வளையாளொடும் – திருமந்:2767/1
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஆனந்தம் – திருமந்:2767/2
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஞானத்து – திருமந்:2767/3
மேல்


கலந்திலன் (1)

கண்ணினில் கூர்மன் கலந்திலன் ஆதலால் – திருமந்:656/3
மேல்


கலந்து (76)

காயம் இரண்டும் கலந்து கொதிக்கினும் – திருமந்:17/1
தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும் – திருமந்:17/3
கலந்து அருள் காலாங்கர்-தம்பால் அகோரர் – திருமந்:102/1
கண்ணினின் உள்ளே கலந்து அங்கு இருந்தது – திருமந்:315/2
அ பரிசே அது நீர்மையை உள் கலந்து
அ பரிசே சிவன் ஆலிகின்றானே – திருமந்:355/3,4
கருவரை மூடி கலந்து எழும் வெள்ளத்து – திருமந்:362/1
கல் ஒளி போல கலந்து உள் இருந்திடும் – திருமந்:383/2
கானின்-கண் நீரும் கலந்து கடினமாய் – திருமந்:385/2
காரணன் அன்பில் கலந்து எங்கும் நின்றவன் – திருமந்:391/1
காயம் வைத்தான் கலந்து எங்கும் நினைப்பது ஓர் – திருமந்:430/3
காவுடை தீபம் கலந்து பிறந்திடும் – திருமந்:472/2
கண்_நுதல் நாமம் கலந்து உடம்பாய் இடை – திருமந்:474/1
கள்ளத்தினாரும் கலந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:511/2
செந்தீ கலந்து உள் சிவன் என நிற்கும் – திருமந்:523/2
முந்தி கலந்து அங்கு உலகம் வலம்வரும் – திருமந்:523/3
ஆகமும் உள் கலந்து அங்கு உளன் ஆதலினால் – திருமந்:529/2
கரு இடும் சோதி கலந்து நின்றானே – திருமந்:584/4
கண்ணார பார்த்து கலந்து ஆங்கு இருந்திடில் – திருமந்:600/2
கண்ணாடி போல கலந்து நின்றானே – திருமந்:603/4
காரணம் ஆகி கலந்து விரிந்ததே – திருமந்:663/4
காட்டலும் ஆகும் கலந்து இருபத்தேழில் – திருமந்:782/1
காட்டலும் ஆகும் கலந்து எழும் ஒன்று என – திருமந்:782/2
காட்டலும் ஆகும் கலந்து இருபத்தெட்டில் – திருமந்:782/3
காய குழலி கலவியொடும் கலந்து
ஊசித்துளையுற தூங்காது போகமே – திருமந்:825/3,4
கருத்து அழகாலே கலந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:837/2
கண் என உன்னி கலந்து நின்றாரே – திருமந்:993/4
கந்தன் சுவாமி கலந்து அங்கு இருத்தலான் – திருமந்:1026/3
கல் ஒளியாக கலந்து உள் இருந்திடும் – திருமந்:1028/2
கொண்ட இ தத்துவம் உள்ளே கலந்து எழ – திருமந்:1029/3
கலந்து இரு பாதம் இரு கரம் ஆகும் – திருமந்:1038/1
கண் உடையாளை கலந்து அங்கு இருந்தவர் – திருமந்:1166/1
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி – திருமந்:1167/1
கள்ளத்தை நீக்கி கலந்து உடனே புல்கி – திருமந்:1183/2
கள் அவிழ் கோதை கலந்து உடனே நிற்கும் – திருமந்:1196/3
கலாமயம் ஆக கலந்து நின்றாளே – திருமந்:1214/4
கலந்து நின்றாள் கன்னி காதலனோடும் – திருமந்:1215/1
கலந்து நின்றாள் உயிர் கற்பனை எல்லாம் – திருமந்:1215/2
கலந்து நின்றாள் கலை ஞானங்கள் எல்லாம் – திருமந்:1215/3
கலந்து நின்றாள் கன்னி காலமும் ஆயே – திருமந்:1215/4
கௌவுளும் ஐயுளும் கலந்து இரீம் சிரீம் என்று – திருமந்:1320/2
கண்ணியன் ஆகி கலந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1343/2
காணலும் ஆகும் கலந்து உயிர் செய்வன – திருமந்:1352/1
காணலும் ஆகும் கலந்து வழி செய – திருமந்:1352/3
கண்டிடும் உள்ளம் கலந்து எங்கும் தான் ஆக – திருமந்:1353/2
கைப்பொருள் ஆக கலந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1354/2
காய்ந்த அவி நெய்யுள் கலந்து உடன் ஓமமும் – திருமந்:1366/3
கைச்சிறு கொங்கை கலந்து எழு கன்னியை – திருமந்:1369/2
கலந்து இருந்து எங்கும் கருணை பொழியும் – திருமந்:1373/2
கால் அது ஆக கலந்து கொள் என்று – திருமந்:1395/2
கண் அமர் கூபம் கலந்து வருதலால் – திருமந்:1396/2
காசினி சக்கரத்து உள்ளே கலந்து அவள் – திருமந்:1404/3
கார் அது போல கலந்து எழு மண்ணிலே – திருமந்:1405/4
கமை அறிந்தார் உள் கலந்து நின்றானே – திருமந்:1550/4
கார் அறிவாளர் கலந்து பிறப்பார்கள் – திருமந்:1553/3
நாடும் உறவும் கலந்து எங்கள் நந்தியை – திருமந்:1654/1
கண் சுடர் ஆகி கலந்து எங்கும் தேவர்கள் – திருமந்:1716/3
அஞ்சலியோடும் கலந்து அர்ச்சித்தார்களே – திருமந்:1827/4
கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து – திருமந்:1951/3
கை இருள் நீங்க கலந்து எழுந்தானே – திருமந்:1996/4
கண்காணி ஆக கலந்து எங்கும் நின்றானை – திருமந்:2067/3
கண்காணியாக கலந்து வழி செய்யும் – திருமந்:2072/3
கற்பனை இன்றி கலந்து நின்றானே – திருமந்:2439/4
தற்பரன் கால பரமும் கலந்து அற்ற – திருமந்:2451/3
உய் கலந்து ஊழி தலைவனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2600/3
காவலன் எங்கும் கலந்து நின்றானே – திருமந்:2639/4
களங்கு ஒளி செய்து கலந்து நின்றானே – திருமந்:2683/4
களி ஒளி ஆறும் கலந்து உடன் வேறாய் – திருமந்:2765/3
கான் நின்ற செந்தீ கலந்து உடன் வேகில் என் – திருமந்:2850/2
கானத்து உழுவை கலந்து வளைக்கில் என் – திருமந்:2851/2
கள்ள செய் அங்கே கலந்து கிடந்தது – திருமந்:2871/2
காப்பு இடு கள்ளர் கலந்து நின்றார் உளர் – திருமந்:2900/2
கட்டியும் தேனும் கலந்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:2901/3
கற்பனை இன்றி கலந்து நின்றானே – திருமந்:2943/4
காற்றது ஈசன் கலந்து நின்றானே – திருமந்:3009/4
கண்ணவன் ஆகி கலந்து நின்றானே – திருமந்:3037/4
கருக்கொடு எங்கும் கலந்து இருந்தானே – திருமந்:3042/3
மேல்


கலந்துடன் (1)

காணலும் ஆகும் கலந்துடன் வைத்ததே – திருமந்:769/4
மேல்


கலந்தும் (1)

எங்கும் கலந்தும் என் உள்ளத்து எழுகின்ற – திருமந்:342/1
மேல்


கலந்துற (1)

கால் அது கொண்டு கலந்துற வீசிடின் – திருமந்:1355/2
மேல்


கலப்பது (2)

மட்டு கலப்பது மஞ்சனம் ஆமே – திருமந்:289/4
கணு அற நின்ற கலப்பது உணரார் – திருமந்:2010/2
மேல்


கலப்பாலே (3)

மல கலப்பாலே மறைந்தது சத்தி – திருமந்:2213/1
மல கலப்பாலே மறைந்தது ஞானம் – திருமந்:2213/2
மல கலப்பாலே மறைந்தனன் தாணு – திருமந்:2213/3
மேல்


கலப்பிக்கும் (1)

கருவில் அதீதம் கலப்பிக்கும் மாயை – திருமந்:2258/1
மேல்


கலப்பித்தது (1)

கட்டு ஆகும் நாதாந்தத்து எட்டும் கலப்பித்தது
ஒட்டாத விந்துவும் தான் அற்று ஒழிந்தது – திருமந்:1310/2,3
மேல்


கலப்பினள் (1)

காரண காரியம் ஆகும் கலப்பினள்
பூரண விந்து பொதிந்த புராதனி – திருமந்:1179/2,3
மேல்


கலப்பு (8)

கல்லாதவர்கள் கலப்பு அறியாரே – திருமந்:311/4
காணலும் ஆகும் கலப்பு அற மூவைந்தேல் – திருமந்:780/3
கண்டத்தில் நின்ற கலப்பு அறியார்களே – திருமந்:1362/4
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் – திருமந்:1363/1
காலின்-கண் வந்த கலப்பு அறியாரே – திருமந்:1954/4
மல கலப்பு அற்றால் மதியொளி ஆமே – திருமந்:2213/4
காணும் நனவில் மல கலப்பு ஆகுமே – திருமந்:2259/4
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு ஏழும் – திருமந்:2287/1
மேல்


கலப்பும் (1)

அறிவார் அறிவன அப்பும் கலப்பும்
அறிவான் இருந்து அங்கு அறிவிக்கின் அல்லால் – திருமந்:2581/2,3
மேல்


கலப்பை (1)

கலை வழி நின்ற கலப்பை அறியில் – திருமந்:714/3
மேல்


கலம் (5)

கவிழ்கின்ற நீர் மிசை செல்லும் கலம் போல் – திருமந்:173/2
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:440/1
விச்சு கலம் உண்டு வேலி செய் ஒன்று உண்டு – திருமந்:1886/1
மண் ஒன்றுதான் பல நல் கலம் ஆயிடும் – திருமந்:2351/1
கடலிடை நில்லா கலம் சேருமா போல் – திருமந்:2561/3
மேல்


கலவ (1)

கேவலம் தன்னின் கலவ சகலத்தின் – திருமந்:2302/1
மேல்


கலவா (1)

காமியம் மாயேயமும் கலவா நிற்ப – திருமந்:2229/3
மேல்


கலவி (4)

அன்பில் கலவி செய்து ஆதி பிரான் வைத்த – திருமந்:281/3
கண் இயல்பாக கலவி முழுதும் ஆய் – திருமந்:387/3
இன்ப கலவி இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:635/4
இன்ப கலவி இனிது உறை தையலும் – திருமந்:1127/3
மேல்


கலவியில் (1)

இன்ப கலவியில் இட்டு எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:1128/1
மேல்


கலவியுமாய் (1)

இன்பமும் இன்ப கலவியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:416/2
மேல்


கலவியுள் (1)

காயம் புணர்க்கும் கலவியுள் மா சத்தி – திருமந்:1249/3
மேல்


கலவியுள்ளாய் (1)

அன்பில் கலவியுள்ளாய் ஒழிந்தாரே – திருமந்:1127/4
மேல்


கலவியுளே (1)

காணில் தனது கலவியுளே நிற்கும் – திருமந்:1463/2
மேல்


கலவியொடும் (1)

காய குழலி கலவியொடும் கலந்து – திருமந்:825/3
மேல்


கலன் (1)

கல் கலன் என்ன கதிர் எதிர் ஆமே – திருமந்:2567/4
மேல்


கலா (2)

சமைய நிருவாணம் கலா சுத்தி ஆகும் – திருமந்:1450/3
காயத்துள் தன் மனம் ஆகும் கலா விந்து – திருமந்:1935/2
மேல்


கலாசுத்தி (1)

சமைய நிர்வாணம் கலாசுத்தி ஆகும் – திருமந்:1845/3
மேல்


கலாதி (3)

பிற்பால் சகலம் கலாதி பிறிவது ஆம் – திருமந்:2246/2
குறி ஒன்று இலா நித்தன் கூடான் கலாதி
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன் – திருமந்:2247/2,3
வைச்ச கலாதி வரு தத்துவம் கெட – திருமந்:2456/1
மேல்


கலாதியாம் (1)

நனவில் கலாதியாம் நால் ஒன்று அகன்று – திருமந்:2450/1
மேல்


கலாதியே (1)

கட்டிட்ட தொண்ணூற்றொடு ஆறும் கலாதியே – திருமந்:856/4
மேல்


கலாதியை (1)

மாயை எழுப்பும் கலாதியை மற்று அதின் – திருமந்:2168/1
மேல்


கலாந்த (1)

ஆன கலாந்த நாதாந்த யோகாந்தமும் – திருமந்:2381/2
மேல்


கலாந்தத்து (3)

மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண் ஒளி – திருமந்:1492/2
மேதாதி ஈரெண் கலாந்தத்து விண் ஒளி – திருமந்:1707/2
ஆசார நேயம் அறையும் கலாந்தத்து
பேசா உரை உணர்வு அற்ற பெருந்தகை – திருமந்:2380/2,3
மேல்


கலாந்தம் (3)

கொள்கையில் ஆன கலாந்தம் குறிக்கொள்ளில் – திருமந்:2377/1
உண்மை கலாந்தம் இரண்டு ஐந்தோடு ஏழ் அந்தம் – திருமந்:2383/2
ஆகும் கலாந்தம் இரண்டு அந்த நாதாந்தம் – திருமந்:2399/1
மேல்


கலாந்தமும் (1)

ஆதி கலாந்தமும் ஆறு அந்தம் ஆமே – திருமந்:2370/4
மேல்


கலாமயம் (1)

கலாமயம் ஆக கலந்து நின்றாளே – திருமந்:1214/4
மேல்


கலாவி (1)

கலாவி இருந்த கலை தலையாளே – திருமந்:1111/4
மேல்


கலை (55)

அருமை வல்லான் கலை ஞானத்துள் தோன்றும் – திருமந்:548/1
காயாதி பூதம் கலை கால மாயையில் – திருமந்:643/1
நீடும் கலை கல்வி நீள் மேதை கூர் ஞானம் – திருமந்:646/2
ஆகின்ற சந்திரன் தன் கலை கூடிடில் – திருமந்:685/3
மேதாதி ஈரெண் கலை செல்லம் மீது ஒளி – திருமந்:709/3
காக்கலும் ஆகும் கலை பதினாறையும் – திருமந்:713/2
கலை வழி நின்ற கலப்பை அறியில் – திருமந்:714/3
நான் கண்ட வன்னியும் நாலு கலை ஏழும் – திருமந்:738/1
இருந்தனள் சத்தியும் அ கலை சூழ – திருமந்:814/1
எய்து மதி கலை சூக்கத்தில் ஏறியே – திருமந்:851/1
எய்தும் கலை போல ஏறி இறங்குமாம் – திருமந்:851/3
ஏகின்ற அ கலை எல்லாம் இடைவழி – திருமந்:852/3
ஆறாதது ஆம் கலை ஆதித்தன் சந்திரன் – திருமந்:853/1
பேறு ஆம் கலை முற்றும் பெருங்கால் ஈரெட்டும் – திருமந்:853/3
பத்தும் இரண்டும் பகலோன் உயர் கலை
பத்தினொடு ஆறும் உயர் கலை பால் மதி – திருமந்:854/1,2
பத்தினொடு ஆறும் உயர் கலை பால் மதி – திருமந்:854/2
ஒத்த நல் அங்கி அது எட்டெட்டு உயர் கலை
அ திறன் நின்றமை ஆய்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:854/3,4
எட்டெட்டு அனலின் கலை ஆகும் ஈராறுள் – திருமந்:855/1
சுட்டப்படும் கதிரோனுக்கும் சூழ் கலை
கட்டப்படும் ஈரெட்டாம் மதி கலை – திருமந்:855/2,3
கட்டப்படும் ஈரெட்டாம் மதி கலை
ஒட்டப்படா இவை ஒன்றோடு ஒன்றாவே – திருமந்:855/3,4
சுட்டு இட்ட சோமனில் தோன்றும் கலை என – திருமந்:856/2
வளர்கின்ற ஆதித்தன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/1
தளர்கின்ற சந்திரன் தன் கலை ஆறும் – திருமந்:876/2
ஈறில் இனன் கலை ஈரைந்தொடே மதித்து – திருமந்:878/3
நமன் இல்லை நல் கலை நாள் இல்லை தானே – திருமந்:881/4
படுவது இரண்டும் பல கலை வல்லார் – திருமந்:893/1
பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம் – திருமந்:964/2
உத்தாரம் பன்னிரண்டு ஆதி கலை தொகும் – திருமந்:991/3
சேர்ந்த கலை அஞ்சும் சேரும் இ குண்டமும் – திருமந்:1036/1
கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/3
பன்னிரண்டு ஆம் கலை ஆதி வயிரவி – திருமந்:1075/1
மெல்லியல் வஞ்சி விடமி கலை ஞானி – திருமந்:1082/1
கலாவி இருந்த கலை தலையாளே – திருமந்:1111/4
காந்தாரம் ஆறும் கலை முதல் ஈரெட்டும் – திருமந்:1198/2
கலந்து நின்றாள் கலை ஞானங்கள் எல்லாம் – திருமந்:1215/3
ஈன்றிடும் ஆங்கு அவள் எய்திய பல் கலை
மான் தரு கண்ணியும் மாரனும் வந்து எதிர் – திருமந்:1238/2,3
ஏரொளி அ கலை எங்கும் நிறைந்த பின் – திருமந்:1255/3
கற்பன கற்று கலை மன்னும் மெய்யோகம் – திருமந்:1421/1
வைத்த கலை கால் நான் மடங்கான் மாற்றி – திருமந்:1612/2
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கலை நிலை – திருமந்:1732/1
போய கலை பல ஆக புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1812/3
எய்யும் கலை காலம் இந்து பருதி கால் – திருமந்:1941/2
வந்தன தம்மில் பரம் கலை ஆதி வைத்து – திருமந்:1993/3
வைத்த பதம் கலை ஓர் ஐந்தும் வந்தவே – திருமந்:2184/4
போதம் கலை காலம் நியதி மா மாயை – திருமந்:2190/3
ஆகும் அனாதி கலை ஆகம வேதம் – திருமந்:2379/1
தேசார் சிவம் ஆகும் தன் ஞானத்தின் கலை
ஆசார நேயம் அறையும் கலாந்தத்து – திருமந்:2380/1,2
உண்மை கலை ஆறு ஓர் ஐந்தான் அடங்கிடும் – திருமந்:2383/1
உண்மை கலை ஒன்றில் ஈறு ஆய நாதாந்தத்து – திருமந்:2383/3
உண்மை கலை சொல்ல ஓர் அந்தம் ஆமே – திருமந்:2383/4
ஆகும் பொழுதில் கலை ஐந்தாம் ஆதலில் – திருமந்:2399/2
ஓதும் கலை மாயை ஓர் இரண்டு ஓர் முத்தி – திருமந்:2543/3
கரையற்று எழுந்த கலை வேட்டு அறுத்து – திருமந்:2648/2
ஓதும் கலை காலம் ஊழியுடன் அண்ட – திருமந்:2730/3
கலை ஒரு மூன்றும் கடந்து அப்பால் நின்ற – திருமந்:3012/1
மேல்


கலைக்குள் (1)

ஓங்கி எழும் கலைக்குள் உள் உணர்வு ஆனவள் – திருமந்:1386/2
மேல்


கலைகள் (2)

நத்தார் கலைகள் பதினாறு நாட்டி பின் – திருமந்:991/2
கூறும் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே – திருமந்:2129/3
மேல்


கலைகளின் (1)

அளிக்கும் கலைகளின் நாலறுபத்து – திருமந்:2150/3
மேல்


கலைகளும் (1)

பதித்த கலைகளும் பாலித்து நிற்கும் – திருமந்:1019/2
மேல்


கலைகாலம் (1)

ஈசன் நல் வித்தை இராகம் கலைகாலம்
மாசு அகல் வித்தை நியதி மகா மாயை – திருமந்:2191/2,3
மேல்


கலைத்தலை (1)

கலைத்தலை நெற்றி ஓர் கண் உடை கண்ணுள் – திருமந்:1112/1
மேல்


கலைநாயகி-தன்னுடன் (1)

முன் எழும் அ கலைநாயகி-தன்னுடன்
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின் – திருமந்:699/1,2
மேல்


கலைநின்ற (2)

கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2597/4
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2845/4
மேல்


கலையிடை (2)

என்று அங்கு இருந்த அமுத கலையிடை
சென்று அங்கு இருந்த அமுத பயோதரி – திருமந்:1407/1,2
ஆகும் கலையிடை நான்கு எனலாம் என்பார் – திருமந்:1990/2
மேல்


கலையில் (1)

ஐந்து கலையில் அகராதி தன்னிலே – திருமந்:978/1
மேல்


கலையின் (4)

மதி-தனில் ஈராறாய் மன்னும் கலையின்
உதயம் அது நால் ஒழிய ஓர் எட்டு – திருமந்:645/1,2
தன்மை அது ஆக தழைத்த கலையின் உள் – திருமந்:687/1
கண்டனள் எண் எண் கலையின் கண் மாலைகள் – திருமந்:1102/2
ஓதிய வண்ணம் கலையின் உயர்கலை – திருமந்:1121/1
மேல்


கலையும் (6)

ஒன்றிய ஈரெண் கலையும் உடனுற – திருமந்:185/1
எல்லா கலையும் இடை பிங்கலை நடு – திருமந்:857/1
ஒன்றிய ஈரெண் கலையும் உடனுற – திருமந்:863/1
எழுத்தொடு பாடலும் எண்ணெண் கலையும்
பழித்தலை பாச பிறவியும் நீங்கா – திருமந்:1461/1,2
இலிங்கம் அது ஆவது எண்ணெண் கலையும்
இலிங்கம் அது ஆக எடுத்தது உலகே – திருமந்:1712/3,4
கரை அற்ற நந்தி கலையும் திக்கு ஆமே – திருமந்:1725/4
மேல்


கலையுள் (1)

ஆறுள் கலையுள் அகல் உவா ஆமே – திருமந்:878/4
மேல்


கலையோடு (1)

ஆகும் கலையோடு அருக்கன் அனல் மதி – திருமந்:1990/1
மேல்


கலையோடுற (1)

நின்றவள் நேரிழை நீள் கலையோடுற
என்றன் அகம் படிந்து ஏழ் உலகும் தொழ – திருமந்:1061/1,2
மேல்


கலைவை (1)

கதியில் கரணம் கலைவை கரியே – திருமந்:1923/4
மேல்


கவ் (2)

கவ் உண்டு நிற்கும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:933/2
கவ் உண்டு நிற்கும் கருத்து அறிவாளர்க்கு – திருமந்:933/3
மேல்


கவச (2)

எய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை – திருமந்:550/3
கங்காளன் பூசும் கவச திருநீற்றை – திருமந்:1666/1
மேல்


கவசம் (3)

சிகை நின்ற அந்த கவசம் கொண்டு ஆதி – திருமந்:1093/1
நெஞ்சு சிரம் சிகை நீள் கவசம் கண்ணாம் – திருமந்:1743/1
வண்ண கவசம் வனப்பு உடை இச்சையாம் – திருமந்:1744/3
மேல்


கவர்ந்து (1)

கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்து எரி தீபம் – திருமந்:1243/2
மேல்


கவரியின் (1)

சாந்து கமழும் கவரியின் கந்தம் போல் – திருமந்:34/1
மேல்


கவரில் (1)

காக்கை கவரில் என் கண்டார் பழிக்கில் என் – திருமந்:167/1
மேல்


கவரும் (1)

கண்ணில் கவரும் கருத்தில் அது இது – திருமந்:3041/3
மேல்


கவற்றிய (1)

கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்து எரி தீபம் – திருமந்:1243/2
மேல்


கவற்றின் (1)

மாய கவற்றின் மறைப்பு அறியேனே – திருமந்:2866/4
மேல்


கவறு (1)

காயம் பலகை கவறு ஐந்து கண் மூன்றாய் – திருமந்:2866/1
மேல்


கவன்று (1)

விழ கவன்று என் செய்வீர் ஏழை நெஞ்சீரே – திருமந்:254/4
மேல்


கவிழ்கின்ற (1)

கவிழ்கின்ற நீர் மிசை செல்லும் கலம் போல் – திருமந்:173/2
மேல்


கழல் (34)

குறைந்து அடைந்து ஈசன் குரை கழல் நாடும் – திருமந்:40/1
கனிந்தவர் ஈசன் கழல் அடி காண்பர் – திருமந்:266/1
கண்டேன் கரி உரியான் தன் கழல் இணை – திருமந்:285/2
கண்டேன் கழல் அது என் அன்பினுள் யானே – திருமந்:285/4
நிற்கின்ற போதே நிலை உடையான் கழல்
கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள் – திருமந்:292/1,2
நன்று ஆம் கழல் அடி நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:375/4
கதி கொன்றை ஈசன் கழல் சேரலாமே – திருமந்:610/4
கழல் கொள் திருவடி காண்குறில் ஆங்கே – திருமந்:737/3
கழல் கண்டு போம்வழி காண வல்லார்க்கு – திருமந்:754/3
செப்ப_அரியான் கழல் சேர்தலும் ஆமே – திருமந்:861/4
இணையார் கழல் இணை ஈரஞ்சு அது ஆகும் – திருமந்:898/2
இணையார் கழல் இணை ஐம்பத்தொன்று ஆகும் – திருமந்:898/3
இணையார் கழல் இணை ஏழாயிரமே – திருமந்:898/4
பொன் கொடி மாதர் புனை கழல் ஏத்துவர் – திருமந்:1245/1
குறைவதும் இல்லை குரை கழல் கூடும் – திருமந்:1301/1
கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்து-மின் – திருமந்:1453/1
குறியும் குணமும் குரை கழல் நீங்கா – திருமந்:1471/3
சிந்திப்பன் என்றும் ஒருவன் செறி கழல்
வந்திப்பன் வானவர் தேவனை நாள்-தோறும் – திருமந்:1504/2,3
கழல் ஆர் கமல திருவடி என்னும் – திருமந்:1600/1
கூடி தவம்செய்து கண்டேன் குரை கழல்
தேடி தவம்செய்து கண்டேன் சிவகதி – திருமந்:1636/1,2
கழல் ஆர் திருவடி கண்டருளாமே – திருமந்:1695/4
போது புனை கழல் பூமி அது ஆவது – திருமந்:1724/1
கற்றன விட்டேன் கழல் பணிந்தேனே – திருமந்:1817/4
புறமே திரிந்தேனை பொன் கழல் சூட்டி – திருமந்:1820/1
கனை கழல் ஈசனை காண அரிதாம் – திருமந்:1826/2
கனை கழல் ஈசனை காண்குற வல்லார் – திருமந்:1826/3
இரந்து உண்டு தன் கழல் எட்ட செய்தானே – திருமந்:1888/4
கூர்ந்து அவர்க்கே குரை கழல் காட்டிடும் – திருமந்:2114/3
கணம் பதினெட்டும் கழல் அடி காண – திருமந்:2515/3
குறிப்பது உன்னில் குரை கழல் கூட்டும் – திருமந்:2706/3
நக்கார் கழல் வழி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2815/4
விளக்கு உடையான் கழல் மேவலும் ஆமே – திருமந்:2816/4
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும் – திருமந்:3006/3
கூறுதல் செய்து குரை கழல் நாடுவர் – திருமந்:3017/2
மேல்


கழலிணை (1)

சொன்னான் கழலிணை சூடி நின்றேனே – திருமந்:2429/4
மேல்


கழலும் (1)

உடல் கழன்றால் வேடம் உடனே கழலும்
உடல் உயிர் உண்மை என்று ஓர்ந்து கொள்ளாதார் – திருமந்:1677/2,3
மேல்


கழலை (3)

உரும் இடி நாகம் உரோணி கழலை
தருமம் செய்வார் பக்கல் தாழகிலாவே – திருமந்:263/3,4
வீங்கும் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும் – திருமந்:655/1
வழிகின்ற காலத்து வட்ட கழலை
பழிகின்ற காலத்து பை அகற்றீரே – திருமந்:819/3,4
மேல்


கழற்கே (1)

கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல – திருமந்:1654/3
மேல்


கழற்றி (1)

கழற்றி மலத்தை கமலத்தை பூரித்து – திருமந்:726/2
மேல்


கழறி (1)

தானே கழறி தணியவும் வல்லனாய் – திருமந்:1341/1
மேல்


கழன்றால் (1)

உடல் கழன்றால் வேடம் உடனே கழலும் – திருமந்:1677/2
மேல்


கழன்று (1)

கட்ட கழன்று கீழ் நான்று வீழாமல் – திருமந்:799/1
மேல்


கழனி (3)

கரை அருகு ஆறா கழனி விளைந்த – திருமந்:2100/1
காடும் மலையும் கழனி கடம்-தோறும் – திருமந்:2563/3
அரிக்கின்ற நாற்றங்கால் அல்லல் கழனி
திரிக்கின்ற ஒட்டம் சிக்கென கட்டி – திருமந்:2877/1,2
மேல்


கழி (3)

பாலுள் பரும் கழி முப்பத்திரண்டு உள – திருமந்:146/2
கழி நடப்பார் நடந்தார் கரும் பாரும் – திருமந்:265/2
கழி நடக்கு உண்டவர் கற்பனை கேட்பர் – திருமந்:1548/2
மேல்


கழிகின்ற (9)

கழிகின்ற கால் அறுபத்திரண்டு என்ப – திருமந்:742/3
கழிகின்ற அ பொருள் காணகிலாதார் – திருமந்:762/1
கழிகின்ற அ பொருள் காணலும் ஆகும் – திருமந்:762/2
கழிகின்ற உள்ளே கருத்துற நோக்கில் – திருமந்:762/3
கழிகின்ற வாயுவும் காக்கலும் ஆகும் – திருமந்:819/2
கழிகின்ற தன்னை உள் காக்கலும் தேரார் – திருமந்:1936/2
கழிகின்ற கால் அ விரதங்கள் தானம் – திருமந்:2140/2
கண்டு கொண்டு உள்ளே கருதி கழிகின்ற
விண்டு அலர் தாமரை மேல் ஒன்றும் கீழ் ஆக – திருமந்:2219/2,3
கழிகின்ற நீரில் குமிழியை காணில் – திருமந்:2587/2
மேல்


கழிகின்றவாறே (1)

காணகிலாமல் கழிகின்றவாறே – திருமந்:761/4
மேல்


கழிகுலத்தோர்கள் (1)

கழிகுலத்தோர்கள் களையப்பட்டோரே – திருமந்:1658/4
மேல்


கழித்துணையாய் (1)

கழித்துணையாய் கற்று இலாதவர் சிந்தை – திருமந்:297/2
மேல்


கழிதலில் (1)

கருமங்களாலே கழிதலில் கண்டு – திருமந்:2120/2
மேல்


கழிந்த (4)

கழிந்த பெருமையை காட்டகிலானே – திருமந்:71/4
காலம் கழிந்த பயிர் அது ஆகுமே – திருமந்:505/4
காணகிலாதார் கழிந்த பொருள் எலாம் – திருமந்:761/3
விதித்தன நாட்களும் வீழ்ந்து கழிந்த
அதிர்த்து இருந்து என் செய்திர் ஆறுதிர் ஆகில் – திருமந்:2099/2,3
மேல்


கழிந்தது (1)

பேதித்த நாலும் பிதற்றி கழிந்தது
சோதிக்குள் நின்று துடி இடை செய்கின்ற – திருமந்:1981/2,3
மேல்


கழிந்தன (3)

ஆண்டு பலவும் கழிந்தன அப்பனை – திருமந்:178/1
கழிந்தன கற்பனை நாளும் குறுகி – திருமந்:261/2
கருத்து அறியாது கழிந்தன காலம் – திருமந்:2098/1
மேல்


கழிந்தனர் (1)

பிதற்றி கழிந்தனர் பேதை மனிதர் – திருமந்:1116/1
மேல்


கழிந்திடும் (1)

காதல் அது ஆகிய காமம் கழிந்திடும்
சாதலும் இல்லை சதகோடி ஆண்டினும் – திருமந்:1953/2,3
மேல்


கழிந்திலன் (1)

கழிந்திலன் எங்கும் பிறப்பு இலன் ஈசன் – திருமந்:3034/3
மேல்


கழிந்து (4)

கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள் – திருமந்:292/2
கல்வி உடையார் கழிந்து ஓடி போகின்றார் – திருமந்:293/1
காணகிலாதார் கழிந்து ஓடிப்போவர்கள் – திருமந்:761/1
கழிந்து அது போகாமல் காக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:815/3
மேல்


கழிந்தேன் (1)

கழிந்தேன் கடவுளும் நானும் ஒன்று ஆனேன் – திருமந்:2958/2
மேல்


கழிப்படும் (1)

கழிப்படும் தண் கடல் கௌவை உடைத்து – திருமந்:1835/1
மேல்


கழிப்பித்தல் (1)

ஈனவர் வேடம் கழிப்பித்தல் இன்பமே – திருமந்:1656/4
மேல்


கழிபட்டவர்க்கு (1)

கழிபட்டவர்க்கு அன்றி காண ஒண்ணாதே – திருமந்:2553/4
மேல்


கழிய (3)

கழிய நின்றார்க்கு ஒரு கல் பசுவாமே – திருமந்:308/4
கல்லேன் கழிய நின்று ஆட வல்லேனே – திருமந்:313/4
காயம் ஓர் ஐந்தும் கழிய தான் ஆகியே – திருமந்:2655/2
மேல்


கழியாத (1)

கழியாத அ பொருள் காணலும் ஆமே – திருமந்:762/4
மேல்


கழியாதே (1)

அது இது என்ற அவமே கழியாதே
மது விரி பூங்குழல் மங்கை நல்லாளை – திருமந்:1231/1,2
மேல்


கழியாமை (1)

எய்திய நாளில் இளமை கழியாமை
எய்திய நாளில் இசையினால் ஏத்து-மின் – திருமந்:186/1,2
மேல்


கழியும் (1)

சுழற்றி கொடுக்கவே சுத்தி கழியும்
கழற்றி மலத்தை கமலத்தை பூரித்து – திருமந்:726/1,2
மேல்


கழிவதன் (1)

கடந்தோர் ஆவி கழிவதன் முன்னே – திருமந்:212/2
மேல்


கழிவதும் (1)

மாலை படுவதும் வாழ்நாள் கழிவதும்
சாலும் அ ஈசன் சலவியன் ஆகிலும் – திருமந்:182/2,3
மேல்


கழிவர் (1)

காலால் வருந்தி கழிவர் கணத்திடை – திருமந்:1212/2
மேல்


கழிவன (1)

காலம் கழிவன கண்டும் அறிகிலார் – திருமந்:181/2
மேல்


கழிவிடு (1)

பத்தி விற்று உண்டு பகலை கழிவிடு
மத்தகர்க்கு அன்றோ மறுபிறப்பு உள்ளது – திருமந்:2069/1,2
மேல்


கழிவு (3)

கரத்தினுள் நின்று கழிவு செய்தானே – திருமந்:111/4
கழிவு முதலும் காதல் துணையும் – திருமந்:1875/1
கழிவு அற்ற மா மாயை மாயையின் ஆகும் – திருமந்:2334/2
மேல்


கழுத்தில் (1)

ஆட்டின் கழுத்தில் அதர் கிடந்து அற்றே – திருமந்:2937/4
மேல்


கழுத்து (1)

கறங்கு வளைக்கை கழுத்து ஆர புல்லி – திருமந்:1107/2
மேல்


கழுதைகள் (1)

கத்தும் கழுதைகள் போலும் கலதிகள் – திருமந்:1538/1
மேல்


கழுநீர் (3)

கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா – திருமந்:324/1
கழுநீர் விடாய்த்து தம் காயம் சுருக்கும் – திருமந்:324/2
அம்புயம் நீலம் கழுநீர் அணி நெய்தல் – திருமந்:1003/1
மேல்


கழுமணி (1)

கரை இல்லை எந்தை கழுமணி ஆறே – திருமந்:249/4
மேல்


கழுவடி (1)

கத்தி திரிவர் கழுவடி நாய் போல் – திருமந்:1671/1
மேல்


கள் (13)

முழுநீர் கள் உண்போர் முறைமை அகன்றோர் – திருமந்:324/3
காமத்தோர் காம கள் உண்டே கலங்குவர் – திருமந்:327/2
கள் உண்ணும் மாந்தர் கருத்து அறியாரே – திருமந்:328/4
மயங்கும் தியங்கும் கள் வாய்மை அழிக்கும் – திருமந்:330/1
சத்தியை வேண்டி சமயத்தோர் கள் உண்பர் – திருமந்:332/1
மோகியர் கள் உண்டு மூடராய் மோகமுற்று – திருமந்:335/3
வல்லான் பகுத்து உண்பான் மாசு இலான் கள் காமம் – திருமந்:554/3
கள் உண்ண வேண்டாம் தானே களி தரும் – திருமந்:566/2
கள் அடையார் அ கமழ் குழலார் மனம் – திருமந்:1158/2
கள் அவிழ் கோதை கலந்து உடனே நிற்கும் – திருமந்:1196/3
கள் அவிழ் தாமம் களபம் கத்தூரியும் – திருமந்:1918/2
ஆசை அறு-மின் கள் ஆசை அறு-மின் கள் – திருமந்:2615/1
ஆசை அறு-மின் கள் ஆசை அறு-மின் கள்
ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அறு-மின்கள் – திருமந்:2615/1,2
மேல்


கள்வன் (1)

காய பைக்கு உள் நின்ற கள்வன் புறப்பட்டால் – திருமந்:2122/3
மேல்


கள்வனை (2)

கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2597/4
கலைநின்ற கள்வனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:2845/4
மேல்


கள்ள (9)

கள்ள மனம் உடை கல்வி இலோரே – திருமந்:509/4
கள்ள தட்டானார் கரி இட்டு மூடினார் – திருமந்:834/2
கள்ள ஒளியின் கருத்து ஆகும் கன்னியே – திருமந்:1117/4
கள்ள தலைவன் கருத்து அறியார்களே – திருமந்:1531/4
கள்ள புலன் ஐந்தும் காளா மணிவிளக்கே – திருமந்:1823/4
கள்ள கடல் விட்டு கைதொழ மாட்டாதார் – திருமந்:1834/3
கள்ள செய் அங்கே கலந்து கிடந்தது – திருமந்:2871/2
கள்ள பெருமக்கள் காண்பர்-கொலோ என்று – திருமந்:2994/3
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும் – திருமந்:3016/2
மேல்


கள்ளத்தினாரும் (1)

கள்ளத்தினாரும் கலந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:511/2
மேல்


கள்ளத்தை (1)

கள்ளத்தை நீக்கி கலந்து உடனே புல்கி – திருமந்:1183/2
மேல்


கள்ளம் (1)

கண்காணி இல் என்று கள்ளம் பல செய்வார் – திருமந்:2067/1
மேல்


கள்ளர் (1)

காப்பு இடு கள்ளர் கலந்து நின்றார் உளர் – திருமந்:2900/2
மேல்


கள்ளரை (1)

காப்பு இடு கள்ளரை வெள்ளர் தொடர்ந்திட்டு – திருமந்:2900/3
மேல்


கள்ளும் (1)

காமமும் கள்ளும் கலதிகட்கே ஆகும் – திருமந்:326/1
மேல்


களக்கம் (1)

களக்கம் அற மூன்றில் காணலும் ஆமே – திருமந்:779/4
மேல்


களங்கம் (1)

களங்கம் இல் நாதாந்தம் கண்ணின் உள் நண்ணி – திருமந்:1926/3
மேல்


களங்கு (3)

களங்கு ஒளி செய்து கலந்து நின்றானே – திருமந்:2683/4
களங்கு ஒளி ஈசன் கருத்து அது தானே – திருமந்:2688/4
களங்கு இருள் நட்டமே கண்_நுதல் ஆட – திருமந்:2691/3
மேல்


களத்தினால் (1)

பாகுபடுத்தி பல் கோடி களத்தினால்
ஊழ் கொண்ட மந்திரம் தன்னால் ஒடுங்கே – திருமந்:739/3,4
மேல்


களபம் (1)

கள் அவிழ் தாமம் களபம் கத்தூரியும் – திருமந்:1918/2
மேல்


களம் (3)

கட்டிட்டு நின்று களம் கனி ஊடுபோய் – திருமந்:662/3
களம் கொள் மணியுடன் காம வினோதம் – திருமந்:1246/3
களம் கனி அங்கியில் கைவிளக்கு ஏற்றி – திருமந்:2634/3
மேல்


களர் (4)

கால் அணை கோலி களர் உழுவாரே – திருமந்:2872/4
களர் உழுவார்கள் கருத்தை அறியோம் – திருமந்:2880/1
களர் உழுவார்கள் கருதலும் இல்லை – திருமந்:2880/2
களர் உழுவார்கள் களரின் முளைத்த – திருமந்:2880/3
மேல்


களரின் (1)

களர் உழுவார்கள் களரின் முளைத்த – திருமந்:2880/3
மேல்


களவு (6)

கன்னம் களவு மிகுந்திடும் காசினி – திருமந்:518/3
கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன் – திருமந்:554/1
காமம் களவு கொலை என காண்பவை – திருமந்:556/3
களவு காயம் கலந்த இ நீரிலே – திருமந்:849/2
கண்காணி கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2067/4
காணாது கண்டார் களவு ஒழிந்தாரே – திருமந்:2074/4
மேல்


களவுகள் (1)

கொலையே களவுகள் காமம் பொய்கூறல் – திருமந்:200/1
மேல்


களி (8)

கள் உண்ண வேண்டாம் தானே களி தரும் – திருமந்:566/2
களி தரும் காயம் கனகம் அது ஆமே – திருமந்:846/4
களி அது சக்கரம் கண்டு அறிவார்க்கு – திருமந்:1349/2
அ களி ஆகிய ஆங்காரம் போயிடும் – திருமந்:1413/2
கண்ணை இடந்து களி தந்த ஆனந்தம் – திருமந்:1983/3
களி பவளத்தினன் கார் இருள் நீங்கி – திருமந்:2695/3
களி ஒளி ஆறும் கலந்து உடன் வேறாய் – திருமந்:2765/3
மதுங்கிய வார் களி ஆரமுது ஊற – திருமந்:2914/3
மேல்


களிக்கும் (3)

களிக்கும் இ சிந்தையில் காரணம் காட்டி – திருமந்:1345/2
களிக்கும் திருக்கூத்து கண்டவர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2778/2
களிக்கும் குசவர்க்கும் காவிதியார்க்கும் – திருமந்:2924/3
மேல்


களிகூர (1)

நாதன் நடத்தால் நயனம் களிகூர
வேதம் துதித்திட போய் அடைந்தார் விண்ணே – திருமந்:142/3,4
மேல்


களிப்படு (1)

களிப்படு வித்து கதிர்ப்படு சோதி – திருமந்:1101/3
மேல்


களிப்பொடும் (1)

களிப்பொடும் காதன்மை என்னும் பெருமை – திருமந்:437/3
மேல்


களிம்பு (4)

கண் நின்று காட்டி களிம்பு அறுத்தானே – திருமந்:113/4
களிம்பு அறுத்தான் எங்கள் கண்_நுதல் நந்தி – திருமந்:114/1
களிம்பு அறுத்தான் அருள் கண்விழிப்பித்து – திருமந்:114/2
களிம்பு அணுகாத கதிர் ஒளி காட்டி – திருமந்:114/3
மேல்


களியார் (1)

களியார் பரமும் கருத்துறை அந்த – திருமந்:2726/3
மேல்


களிற்றொடு (1)

திரியும் களிற்றொடு தேவர் குழாமும் – திருமந்:2534/2
மேல்


களிறு (4)

கான களிறு கதற பிளந்த எம் – திருமந்:21/3
கும்ப களிறு ஐந்தும் கோலொடு பாகனும் – திருமந்:1127/1
ஆக மதத்தன ஐந்து களிறு உள – திருமந்:2023/1
கொல்லும் களிறு ஐந்தும் கோலொடு சாய்ந்தன – திருமந்:2567/2
மேல்


களிறொடும் (1)

கடலொடு மேகம் களிறொடும் ஓசை – திருமந்:607/1
மேல்


களைந்தான் (1)

நலம் களைந்தான் உள் நயந்தான் அறிந்தே – திருமந்:118/4
மேல்


களைந்து (1)

வாடி தவம்செய்வதே தவம் இவை களைந்து
ஊடில் பல உலகோர் எத்தவரே – திருமந்:1636/3,4
மேல்


களையப்பட்டோரே (1)

கழிகுலத்தோர்கள் களையப்பட்டோரே – திருமந்:1658/4
மேல்


களைவீர் (1)

மாற்றி களைவீர் மறுத்து உங்கள் செல்வத்தை – திருமந்:172/3
மேல்


கற்கவே (1)

போமா நரகில் புகான் போதம் கற்கவே – திருமந்:507/4
மேல்


கற்கின்ற (1)

கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள் – திருமந்:292/2
மேல்


கற்குழி (1)

கற்குழி தூர கனகமும் தேடுவர் – திருமந்:211/1
மேல்


கற்பகம் (2)

கா மேல் வருகின்ற கற்பகம் ஆனது – திருமந்:1412/3
கார் ஒன்று கற்பகம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:1706/4
மேல்


கற்பங்கள் (1)

கற்பாய கற்பங்கள் நீக்காமல் கற்பித்தால் – திருமந்:2047/1
மேல்


கற்பமும் (1)

பறவையில் கற்பமும் பாம்பு மெய் ஆக – திருமந்:2629/1
மேல்


கற்பன (1)

கற்பன கற்று கலை மன்னும் மெய்யோகம் – திருமந்:1421/1
மேல்


கற்பனை (12)

தற்பரன் கற்பனை ஆகும் சராசரத்து – திருமந்:89/2
கழிந்தன கற்பனை நாளும் குறுகி – திருமந்:261/2
காண்பது ஆண் பெண் அலி எனும் கற்பனை
பூண்பது மாதா பிதா வழி போலவே – திருமந்:477/2,3
கற்பனை அற்று கனல் வழியே சென்று – திருமந்:628/1
கலந்து நின்றாள் உயிர் கற்பனை எல்லாம் – திருமந்:1215/2
கழி நடக்கு உண்டவர் கற்பனை கேட்பர் – திருமந்:1548/2
கருத்து உறுமாறு இவை கற்பனை தானே – திருமந்:1947/4
கற்பனை இன்றி கலந்து நின்றானே – திருமந்:2439/4
கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை
உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின்றேனே – திருமந்:2497/3,4
காரிய காரணம் கற்பனை சொல் பதம் – திருமந்:2505/3
கற்பனை இன்றி கலந்து நின்றானே – திருமந்:2943/4
கதறிய பாழை கடந்து அந்த கற்பனை
உதறிய பாழில் ஒடுங்குகின்றேனே – திருமந்:2948/3,4
மேல்


கற்பாய (1)

கற்பாய கற்பங்கள் நீக்காமல் கற்பித்தால் – திருமந்:2047/1
மேல்


கற்பித்தால் (1)

கற்பாய கற்பங்கள் நீக்காமல் கற்பித்தால்
தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/1,2
மேல்


கற்பித்து (1)

தன்னில் அகாரமும் மாயையும் கற்பித்து
பன்னிரண்டு ஆதியோடு அந்தம் பதினாலும் – திருமந்:1075/2,3
மேல்


கற்பிப்போன் (1)

காமாதி விட்டோர்க்கும் தரல் தந்து கற்பிப்போன்
போமா நரகில் புகான் போதம் கற்கவே – திருமந்:507/3,4
மேல்


கற்பூரத்தை (1)

எழுகின்ற தீயில் கற்பூரத்தை ஒக்க – திருமந்:2587/3
மேல்


கற்பூரம் (1)

ஆகின்ற கற்பூரம் ஆ கோசன நீரும் – திருமந்:1368/3
மேல்


கற்ற (5)

கற்ற அறிவு எட்டும் கலந்த அறிவு ஒன்பதும் – திருமந்:741/2
கற்ற இடம் எல்லாம் கடுவெளி ஆனது – திருமந்:1357/2
கற்ற பசுக்கள் கதறி திரியினும் – திருமந்:2015/1
ஆயத்தவர் தத்துவம் உணர்ந்து தாம் கற்ற
நேயர்க்கு அளிப்பவன் நீடும் குரவனே – திருமந்:2053/3,4
செறியும் செயல் இலான் தினம் கற்ற வல்லோன் – திருமந்:2247/3
மேல்


கற்றவர் (1)

கற்றவர் பேரின்பம் உற்று நின்றாரே – திருமந்:298/4
மேல்


கற்றறிவாளர் (3)

கற்றறிவாளர் கருதிய காலத்து – திருமந்:291/1
கற்றறிவாளர் கருத்தில் ஓர் கண் உண்டு – திருமந்:291/2
கற்றறிவாளர் கருதி உரைசெய்யும் – திருமந்:291/3
மேல்


கற்றன (2)

கற்றன போதம் கமழ்பவர் மானிடர் – திருமந்:253/2
கற்றன விட்டேன் கழல் பணிந்தேனே – திருமந்:1817/4
மேல்


கற்றான் (1)

கற்றான் அறியும் கருத்து அறிவார்கட்கு – திருமந்:1251/3
மேல்


கற்றிருந்தார் (1)

கற்றிருந்தார் வழி உற்றிருந்தார் அவர் – திருமந்:530/3
மேல்


கற்று (9)

கழித்துணையாய் கற்று இலாதவர் சிந்தை – திருமந்:297/2
கணக்கு அறிந்தார் கல்வி கற்று அறிந்தாரே – திருமந்:316/4
கற்று அன்பில் நிற்போர் கணக்கு அறிந்தார்களே – திருமந்:318/4
கற்று இருந்து ஆங்கே கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:633/2
கற்று அற்று நின்றார் கருத்துள் இருந்திடும் – திருமந்:1035/2
கற்பன கற்று கலை மன்னும் மெய்யோகம் – திருமந்:1421/1
கருத்தின் நல் நூல் கற்று கால்கொத்தி பாகன் – திருமந்:2024/1
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல் – திருமந்:2865/2
கற்று அற்றவர் கற்று கருதிய கண்_நுதல் – திருமந்:2865/2
மேல்


கற்றும் (2)

கற்றும் சிவஞானம் இல்லா கலதிகள் – திருமந்:318/1
கல் அதன் தாளையும் கற்றும் வின்னாளே – திருமந்:1022/4
மேல்


கற்றேனே (1)

கறிப்பு அறியா மிகும் கல்வி கற்றேனே – திருமந்:290/4
மேல்


கற்றோர் (1)

கன்னி ஒரு சிறை கற்றோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/1
மேல்


கற்றோரும் (1)

கல்லாதார் உண்மை பற்றா நிற்பர் கற்றோரும்
கல்லாதார் இன்பம் காணுகிலாரே – திருமந்:310/3,4
மேல்


கறங்கு (2)

கறங்கு வளைக்கை கழுத்து ஆர புல்லி – திருமந்:1107/2
கறங்கு ஓலை கொள்ளிவட்டம் கடலில் திரை – திருமந்:2313/1
மேல்


கறந்தனன் (1)

கன்றது ஆக கறந்தனன் நந்தியும் – திருமந்:948/3
மேல்


கறந்து (2)

பாலை கறந்து பருகுவதே ஒக்கும் – திருமந்:505/2
காற்று பசுக்கள் கறந்து உண்ணும் காலத்து – திருமந்:2875/3
மேல்


கறவையை (1)

வரிக்கின்ற நல்லான் கறவையை பூட்டில் – திருமந்:2877/3
மேல்


கறி (1)

பொரித்த கறி போனகம் இளநீரும் – திருமந்:1920/2
மேல்


கறிப்பு (1)

கறிப்பு அறியா மிகும் கல்வி கற்றேனே – திருமந்:290/4
மேல்


கறுக்கும் (3)

கலந்தது நீர் அது உடம்பில் கறுக்கும்
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் சிவக்கும் – திருமந்:514/1,2
உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறுக்கும்
புறப்பட்டு போகான் புரிசடையோனே – திருமந்:575/3,4
கதம் அறிந்து அங்கே கபாலம் கறுக்கும்
இதம் அறிந்து என்றும் இருப்பாள் ஒருத்தி – திருமந்:843/2,3
மேல்


கறுத்த (3)

கண்டம் கறுத்த கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:521/2
கண்டம் கறுத்த கபாலியும் ஆமே – திருமந்:735/4
கறுத்த இரும்பே கனகம் அது ஆனால் – திருமந்:2051/1
மேல்


கறை (1)

கறை மணிகண்டனை காண்குற மாட்டார் – திருமந்:2512/3
மேல்


கறைக்கண்டன் (1)

காணலும் ஆகும் கறைக்கண்டன் ஈசனை – திருமந்:769/2
மேல்


கன்ம (1)

புரிவன கன்ம கயத்துள் புகுமே – திருமந்:2547/4
மேல்


கன்மத்தால் (1)

விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய் அகம் கூடிய – திருமந்:499/1
மேல்


கன்மத்தினால் (1)

அஞ்ஞான கன்மத்தினால் சுவர் யோனி புக்கு – திருமந்:499/2
மேல்


கன்மம் (8)

வேண்டார்கள் கன்மம் விமலனுக்கு ஆட்பட்டோர் – திருமந்:1008/1
வேண்டார்கள் கன்மம் அதில் இச்சை அற்றபேர் – திருமந்:1008/2
வேண்டார்கள் கன்மம் மிகு சிவயோகிகள் – திருமந்:1008/3
வேண்டார்கள் கன்மம் மிகுதி ஓர் ஆய்ந்த அன்பே – திருமந்:1008/4
தவத்திடை நின்றவர் தாம் உண்ணும் கன்மம்
சிவத்திடை நின்றது தேவர் அறியார் – திருமந்:1685/1,2
அஞ்ஞானத்தோர்க்கு கன்மம் தனு ஆகும் – திருமந்:2136/3
அதனால் உணர்வோன் அரும் கன்மம் உன்னி – திருமந்:2162/2
ஆணவ மாயையும் கன்மம் மூன்றுமே – திருமந்:2241/3
மேல்


கன்மமாம் (1)

மருவிய கன்மமாம் அந்த யோகம் – திருமந்:644/2
மேல்


கன்மமும் (1)

உரிமையும் கன்மமும் முன்னும் பிறவிக்கு – திருமந்:2547/2
மேல்


கன்மமுமாம் (1)

ஆணவ மாயையும் கன்மமுமாம் மலம் – திருமந்:2192/1
மேல்


கன்மி (1)

கைப்பிட்டு உண்பான் போன்றும் கன்மி ஞானிக்கு ஒப்பே – திருமந்:536/4
மேல்


கன்றது (1)

கன்றது ஆக கறந்தனன் நந்தியும் – திருமந்:948/3
மேல்


கன்றலும் (1)

கன்றலும் கருதலும் கருமம் செய்தலும் – திருமந்:1686/1
மேல்


கன்றா (1)

கன்றா மனத்தார்-தம் கல்வியுள் நல்லவன் – திருமந்:2520/3
மேல்


கன்றாய் (2)

நான் கன்றாய் நாடி அழைத்தேன் என் நாதனை – திருமந்:2627/2
ஊன் கன்றாய் நாடி வந்து உள் புகுந்தானே – திருமந்:2627/4
மேல்


கன்றாய (1)

கன்றாய நந்தி கருத்துள் இருந்தனன் – திருமந்:1985/2
மேல்


கன்றிய (6)

கன்றிய காலன் கருக்குழி வைத்த பின் – திருமந்:185/3
கன்றிய நாளும் கருத்துற மூன்று ஆகும் – திருமந்:784/2
கன்றிய காலன் கருக்குழி வைத்த பின் – திருமந்:863/3
கன்றிய ரேகை கலந்திடும் செம்மையில் – திருமந்:1365/3
கன்றிய செம்பு கனல் இரதம் சலம் – திருமந்:1720/2
கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவு அதே – திருமந்:2154/4
மேல்


கன்று (11)

குழ கன்று மூத்து எருதாய் சில நாளில் – திருமந்:177/3
மான் கன்று நின்று வளர்கின்றவாறே – திருமந்:738/4
கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்து-மின் – திருமந்:1453/1
ஞான கன்று ஆகிய நடுவே உழிதரும் – திருமந்:1453/2
வான கன்று ஆகிய வானவர் கைதொழு – திருமந்:1453/3
மான கன்று ஈசன் அருள் வள்ளம் ஆமே – திருமந்:1453/4
குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால் – திருமந்:1643/2
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/3
கன்று நினைந்து எழு தாய் என வந்த பின் – திருமந்:2446/3
ஆன் கன்று தேடி அழைக்கும் அது போல் – திருமந்:2627/1
மலை மேல் மழை பெய்ய மான் கன்று துள்ள – திருமந்:2882/1
மேல்


கன்றுக்கு (1)

வான் கன்றுக்கு அப்பாலாய் நின்ற மறைப்பொருள் – திருமந்:2627/3
மேல்


கன்னம் (1)

கன்னம் களவு மிகுந்திடும் காசினி – திருமந்:518/3
மேல்


கன்னல் (1)

வார் அணி கொங்கை மலர் கன்னல் வாளி வில் – திருமந்:1049/2
மேல்


கன்னி (20)

கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/3
ஆதி வயிரவி கன்னி துறை மன்னி – திருமந்:1099/1
கன்னியும் கன்னி அழிந்திலள் காதலி – திருமந்:1118/1
கணங்களை தன் அருள்செய்கின்ற கன்னி
கொணர்ந்த வழிகொண்டு கும்பகம் ஆமே – திருமந்:1126/3,4
ஆலிக்கும் கன்னி அரிவை மனோன்மணி – திருமந்:1161/1
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி
பண்டு எண் திசையும் பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1167/1,2
கன்னி ஒளி என நின்ற இ சந்திரன் – திருமந்:1168/1
கொங்கு ஈன்ற கொம்பின் குரும்பை குலாம் கன்னி
பொங்கிய குங்குமத்து ஒளி பொருந்தினள் – திருமந்:1177/1,2
கூறிய கன்னி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1181/1
கொய் தளிர் மேனி குமரி குலாம் கன்னி
மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு – திருமந்:1204/2,3
கலந்து நின்றாள் கன்னி காதலனோடும் – திருமந்:1215/1
கலந்து நின்றாள் கன்னி காலமும் ஆயே – திருமந்:1215/4
கானது கன்னி கலந்த பராசத்தி – திருமந்:1344/3
கன்னி துறைபடிந்து ஆடிய ஆடவர் – திருமந்:1519/1
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து இலர் – திருமந்:1519/2
கன்னி துறைபடிந்து ஆடும் கருத்து உண்டேல் – திருமந்:1519/3
காண்தகையானொடும் கன்னி உணரினும் – திருமந்:1766/3
கன்னி ஒரு சிறை கற்றோர் ஒரு சிறை – திருமந்:2073/1
ஈறு ஆன கன்னி குமரியே காவிரி – திருமந்:2755/1
தெருளாத கன்னி தெளிந்து இருந்து ஓத – திருமந்:2885/2
மேல்


கன்னிக்கு (1)

கன்னிக்கு பிள்ளைகள் ஐவர் முனாள் இல்லை – திருமந்:2152/3
மேல்


கன்னிகள் (7)

இருந்தனர் கன்னிகள் எட்டுடன் ஒன்றாய் – திருமந்:1143/2
இருந்தனர் கன்னிகள் எண் வகை எண்மர் – திருமந்:1371/2
கரந்தன கன்னிகள் அப்படி சூழ – திருமந்:1378/2
காரணி கன்னிகள் ஐம்பத்திருவராய் – திருமந்:1389/2
நேசவள் கன்னிகள் நாற்பத்து நேர் அதாய் – திருமந்:1404/2
நாடு_இலி கன்னிகள் நாலொன்பதின்மரும் – திருமந்:1409/2
நடந்தனர் கன்னிகள் நாலெண்மர் சூழ – திருமந்:1415/2
மேல்


கன்னிகை (1)

கார் ஒளி ஆகிய கன்னிகை பொன் நிறம் – திருமந்:1375/3
மேல்


கன்னியர் (5)

மட்டிட்ட கன்னியர் மாதுடன் சேர்ந்தனர் – திருமந்:662/2
ஏர் அணி கன்னியர் எழுநூற்றைந்து ஆக்கினார் – திருமந்:663/2
ஆரியத்தாள் உண்டு அங்கு எண்மர் கன்னியர்
பாரித்த பெண்கள் அறுபத்துநால்வரும் – திருமந்:1084/2,3
பயனுறு கன்னியர் போகத்தின் உள்ளே – திருமந்:2807/1
பக்கனார் மிக்கார் படங்கினார் கன்னியர்
நக்கு மலர் உண்டு நடுவு நின்றாரே – திருமந்:2916/3,4
மேல்


கன்னியும் (3)

இருந்தனள் கன்னியும் அ நடு ஆக – திருமந்:814/2
கன்னியும் கன்னி அழிந்திலள் காதலி – திருமந்:1118/1
கந்த மலரில் இரண்டு இதழ் கன்னியும்
பந்தம் இலாத பளிங்கின் உருவினள் – திருமந்:2662/2,3
மேல்


கன்னியே (3)

கள்ள ஒளியின் கருத்து ஆகும் கன்னியே – திருமந்:1117/4
தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/4
கன்னியை கன்னியே காதலித்தாளே – திருமந்:2152/4
மேல்


கன்னியை (2)

கைச்சிறு கொங்கை கலந்து எழு கன்னியை
தச்சிது ஆக சமைந்த இ மந்திரம் – திருமந்:1369/2,3
கன்னியை கன்னியே காதலித்தாளே – திருமந்:2152/4
மேல்


கன (1)

மற்று அது உண்டி கன நனவு ஆதலே – திருமந்:2195/4
மேல்


கனகம் (3)

களி தரும் காயம் கனகம் அது ஆமே – திருமந்:846/4
கொண்ட கனகம் குழை முடி ஆடையாய் – திருமந்:1372/1
கறுத்த இரும்பே கனகம் அது ஆனால் – திருமந்:2051/1
மேல்


கனகமும் (2)

கற்குழி தூர கனகமும் தேடுவர் – திருமந்:211/1
காணும் கனகமும் காரிகை ஆமே – திருமந்:1302/4
மேல்


கனகாசலத்து (1)

காளியோடு ஆடி கனகாசலத்து ஆடி – திருமந்:2746/1
மேல்


கனத்த (2)

கனத்த இரதம் அ காமத்தை நாடிலே – திருமந்:1972/4
கனத்த மனத்து அடைந்தால் உயர்ந்தாரே – திருமந்:2667/4
மேல்


கனம் (3)

கனம் செய்த வாள்_நுதல் பாகனும் அங்கே – திருமந்:41/3
கண்டது ஒன்று இல்லை கனம் குழை அல்லது – திருமந்:1210/2
கனம் அவை அற்று கருதிய நெஞ்சம் – திருமந்:1379/3
மேல்


கனம்பண்ணி (1)

ஆசற்று அகத்தினில் ஆவா கனம்பண்ணி
பேசிய பிராண பிரதிட்டை அது செய்து – திருமந்:1315/2,3
மேல்


கனமும் (1)

மானா கனமும் பரகாயத்தேகமும் – திருமந்:649/2
மேல்


கனல் (13)

வேயின் எழும் கனல் போலே இ மெய் எனும் – திருமந்:116/1
கால் கொண்டு கட்டி கனல் கொண்டு மேல் ஏற்றி – திருமந்:246/1
கற்பனை அற்று கனல் வழியே சென்று – திருமந்:628/1
தரணி சலம் கனல் கால் தக்க வானம் – திருமந்:859/1
காமனும் சாமன் இரவி கனல் உடன் – திருமந்:1208/3
மதித்திடும் அம்மையும் அம் கனல் ஒக்கும் – திருமந்:1286/2
கண்ட இ முத்தம் கனல் திருமேனியாய் – திருமந்:1372/2
கன்றிய செம்பு கனல் இரதம் சலம் – திருமந்:1720/2
விந்துவும் நாதமும் மேவ கனல் மூல – திருமந்:1963/1
வாய்ந்த கனல் என வாதனை நின்றால் போல் – திருமந்:2309/2
வெளி கால் கனல் அப்பு மேவும் மண் நின்ற – திருமந்:2464/1
வெளி கால் கனல் அப்பு மேவும் மண் நின்ற – திருமந்:2464/3
ஆதி பரன் ஆட அம் கை கனல் ஆட – திருமந்:2751/1
மேல்


கனலிடை (2)

கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து – திருமந்:1951/3
குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் கனலிடை
அற்று அற வைத்து இறை மாற்று அற ஆற்றிடில் – திருமந்:2595/2,3
மேல்


கனலில் (2)

பொன் போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும் – திருமந்:272/2
விரவு கனலில் வியன் உரு மாறி – திருமந்:1667/2
மேல்


கனலின் (1)

கதிர் கண்ட காந்தம் கனலின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/1
மேல்


கனலை (1)

காய்ந்த இரும்பு கனலை அகன்றாலும் – திருமந்:2309/1
மேல்


கனவகத்தே (1)

கனவகத்தே உள் கரணங்களோடு – திருமந்:2216/2
மேல்


கனவா (1)

கனவா நனவில் கலந்தது இவ்வாறே – திருமந்:2187/4
மேல்


கனவாம் (3)

கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம்
கனவில் சுழுத்தியும் காணாமை காணல் – திருமந்:2203/2,3
துரிய கனவாம் அகம் உணர் போதம் – திருமந்:2205/2
அறிவு அறியாமை அடைய கனவாம்
அறிவு அறி அ அறியாமை சுழுத்தி – திருமந்:2206/2,3
மேல்


கனவில் (1)

கனவில் சுழுத்தியும் காணாமை காணல் – திருமந்:2203/3
மேல்


கனவிலும் (1)

காலன் வார்த்தை கனவிலும் இல்லையே – திருமந்:622/4
மேல்


கனவின் (1)

கனவின் நனவு போல் காண்டல் நனவாம் – திருமந்:2203/1
மேல்


கனவினில் (1)

கனவினில் கண்டு மறத்தல் கனவாம் – திருமந்:2203/2
மேல்


கனவு (12)

கனவு அது போல கசிந்து எழும் இன்பம் – திருமந்:205/3
கண்ட கனவு ஐந்தும் கலந்தன தான் ஐந்தும் சென்று – திருமந்:2153/1
கன்றிய கண்டத்தில் கண்டான் கனவு அதே – திருமந்:2154/4
நனவில் கனவு இல்லை ஐந்து நனவில் – திருமந்:2196/1
கனவு இலா சூக்குமம் காணும் சுழுத்தி – திருமந்:2196/2
புரியட்டகம் தன்னின் மூன்று கனவு
புரியட்டகத்தில் இரண்டு சுழுத்தி – திருமந்:2201/2,3
நனவில் கனவு நினைத்தல் மறத்தல் – திருமந்:2202/2
சுழுத்தி கனவு அதன் உண்மை சுழுத்தியில் – திருமந்:2204/2
எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம் – திருமந்:2208/2
விரி சகம் உண்ட கனவு மெய் சாந்தி – திருமந்:2282/2
வாய்த்த இராசதம் மன்னும் கனவு என்ப – திருமந்:2296/2
கதி சாக்கிரம் கனவு ஆதி சுழுத்தி – திருமந்:2307/2
மேல்


கனவும் (4)

பேணும் கனவும் மா மாயை திரோதாயி – திருமந்:2259/3
அணு அசைவின்-கண் ஆன கனவும்
அணு அசைவில் பராதீதம் சுழுத்தி – திருமந்:2281/2,3
திரமார் கனவும் சிறந்த சுழுத்தி – திருமந்:2283/2
விரிவில் கனவும் இதன் உபசாந்தத்து – திருமந்:2444/2
மேல்


கனவுற (1)

கனவுற ஆனந்தம் காண்டல் அதனை – திருமந்:2813/2
மேல்


கனவொடும் (1)

சாக்கிர சாக்கிரம் தன்னில் கனவொடும்
சாக்கிரம் தன்னில் சுழுத்தி துரியமே – திருமந்:2253/1,2
மேல்


கனவோட (1)

நனவில் கனவோட நல் செய்தி ஆனதே – திருமந்:2188/4
மேல்


கனன்றிடும் (1)

காய விளக்கு அது நின்று கனன்றிடும்
சேய விளக்கினை தேடுகின்றேனே – திருமந்:2367/3,4
மேல்


கனா (8)

ஆக நனாவில் கனா மறந்து அல்லது – திருமந்:2132/2
கைகண்ட பல் நான்கில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2142/2
தோயும் சுழுனை கனா நனாவும் துன்னி – திருமந்:2168/3
ஆறாம் அவை விட ஆகும் நனா கனா
வேறு ஆன ஐந்தும் விடவே நனாவினில் – திருமந்:2197/2,3
கைகண்ட ஐயைந்தில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2200/2
அரிய கனா தூலாம் அ நனவு ஆமே – திருமந்:2258/4
விரிந்த கனா இடர் வீட்டும் சுழுனை – திருமந்:2285/3
வேறாய் நனவு மிகுத்த கனா நனா – திருமந்:2502/2
மேல்


கனாவே (1)

பட்டு அலர்கின்றது ஓர் பண்டு அம் கனாவே – திருமந்:2529/4
மேல்


கனி (19)

காய்ச்ச பலாவின் கனி உண்ணமாட்டாமல் – திருமந்:201/3
குலை நலவாம் கனி கொண்டு உணல் ஆகா – திருமந்:204/2
எட்டி பழுத்த இரும் கனி வீழ்ந்தன – திருமந்:260/1
கட்டிட்டு நின்று களம் கனி ஊடுபோய் – திருமந்:662/3
அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி
தங்கும் அவள் மனை தான் அறிவாயே – திருமந்:1177/3,4
வளம் கனி ஒக்கும் வள நிறத்தார்க்கும் – திருமந்:1494/1
வளம் கனி ஒப்பது ஓர் வாய்மையன் ஆகும் – திருமந்:1494/2
கண்ணுற்று நின்ற கனி அது ஆகுமே – திருமந்:1523/4
அனித்திடும் மேலை அரும் கனி ஊறல் – திருமந்:1997/2
கனி சுடராய் நின்ற கயிலையில் ஈசன் – திருமந்:1997/3
கரி உண் விளவின் கனி போல் உயிரும் – திருமந்:2593/1
வளம் கனி தேடிய வன் தாள் பறவை – திருமந்:2634/1
உளம் கனி தேடி அழிதரும்-போது – திருமந்:2634/2
களம் கனி அங்கியில் கைவிளக்கு ஏற்றி – திருமந்:2634/3
குலை மேல் இருந்த கொழும் கனி வீழ – திருமந்:2882/2
கூகின்ற நாவலின் கூழை தரும் கனி
ஆகின்ற பைங்கூழ் அவை உண்ணும் ஐவரும் – திருமந்:2886/2,3
கைத்தலம் சேர்தரு நெல்லி கனி ஒக்கும் – திருமந்:2992/2
கானக வாழை கனி நுகர்ந்து உள்ளுறும் – திருமந்:2997/3
நின்றனன் தானே வளம் கனி ஆயே – திருமந்:3038/4
மேல்


கனிந்தவர் (1)

கனிந்தவர் ஈசன் கழல் அடி காண்பர் – திருமந்:266/1
மேல்


கனிந்து (2)

உளம் கனிந்து உள்ளம் உகந்திருப்பார்க்கு – திருமந்:1494/3
பழம் கனிந்து உள்ளே பகுந்து நின்றானே – திருமந்:1494/4
மேல்


கனியாய் (1)

கனியாய் நினைவது என் காரணம் அம்மையே – திருமந்:1252/4
மேல்


கனியே (1)

முழுதும் பழுத்தது வாழை கனியே – திருமந்:2869/4
மேல்


கனியை (1)

திருத்தி வளர்த்தது ஓர் தேமாம் கனியை
அருத்தம் என்று எண்ணி அறையில் புதைத்து – திருமந்:202/1,2
மேல்


கனை (3)

கனை கழல் ஈசனை காண அரிதாம் – திருமந்:1826/2
கனை கழல் ஈசனை காண்குற வல்லார் – திருமந்:1826/3
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும் – திருமந்:3006/3

மேல்