கௌ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌ 2
கௌவுளும் 1
கௌவை 2

கௌ (2)

பகை இல்லை கௌ முதல் ஐ அது ஈறா – திருமந்:1339/1
தான் அது கம்இரீம் கௌ அது ஈறாம் – திருமந்:1344/1
மேல்


கௌவுளும் (1)

கௌவுளும் ஐயுளும் கலந்து இரீம் சிரீம் என்று – திருமந்:1320/2
மேல்


கௌவை (2)

கழிப்படும் தண் கடல் கௌவை உடைத்து – திருமந்:1835/1
கடலிடை வாழ்கின்ற கௌவை உலகத்து – திருமந்:3028/1

மேல்