கோ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 4
கோக்கில் 1
கோங்கு 1
கோசத்து 1
கோசத்துள் 1
கோசமும் 1
கோசன 1
கோட்சரன் 1
கோட்டத்தில் 1
கோட்டி 1
கோட்டையை 1
கோடலால் 1
கோடி 32
கோடிகள் 2
கோடியில் 1
கோடியும் 1
கோடியே 1
கோடு 2
கோடும் 1
கோடையும் 1
கோண 2
கோணம் 2
கோணமாய் 1
கோணமும் 1
கோணா 1
கோணாத 1
கோணியை 1
கோணை 1
கோத்தவன் 1
கோத்து 2
கோதண்டத்து 1
கோதண்டம் 1
கோதண்டமும் 1
கோது 10
கோதை 4
கோதையர் 1
கோதையள் 1
கோதையும் 1
கோதையை 2
கோபம் 2
கோபுர 1
கோமத்துள் 1
கோமலர் 1
கோமள 2
கோமளம் 4
கோமளவல்லி 2
கோமான் 1
கோமுகம் 1
கோமுற்று 1
கோய் 1
கோயில் 22
கோயிலாய் 1
கோயிலில் 2
கோயிலின் 1
கோயிலும் 1
கோயிலுள் 1
கோர 1
கோரம் 1
கோரி 1
கோரை 2
கோல் 5
கோல்_வளை 1
கோல்காட்டி 1
கோல்கொண்டு 1
கோல்வளைதானே 1
கோல்வளையாட்கே 1
கோல்வளையாளொடும் 1
கோல 7
கோலக்கை 1
கோலங்கள் 2
கோலத்தள் 1
கோலத்தின் 1
கோலம் 11
கோலமே 1
கோலாகலம் 2
கோலால் 1
கோலி 7
கோலிக்கொண்டானே 1
கோலிங்கம் 1
கோலித்த 1
கோலிய 3
கோலொடு 2
கோவணம் 1
கோவாய் 1
கோவிற்கு 1
கோவின் 1
கோவினுள் 1
கோவே 2
கோவை 2
கோழிப்புள் 1
கோழை 2
கோழையும் 1
கோள் 4
கோளகை 1
கோளாக 1
கோளிகை 1
கோளும் 1
கோளுற 1
கோன் 13
கோன 1
கோனும் 3
கோனுமாய் 1
கோனே 2
கோனை 4
கோனையும் 1
கோனொடு 1
கோனொடும் 1

கோ (4)

இருவரும் கோ என்று இகல இறைவன் – திருமந்:362/2
கோ அடைந்து அ நெறி கூடலும் ஆமே – திருமந்:546/4
கோ உணர்த்தும் சத்தியாலே குறிவைத்து – திருமந்:2389/1
கோ வணங்கும்படி கோவணம் ஆகி பின் – திருமந்:2674/1
மேல்


கோக்கில் (1)

நண்ணி அனல் கோக்கில் நாட்டில் அழிவு ஆகும் – திருமந்:1912/2
மேல்


கோங்கு (1)

கோங்கு அரும்பு ஆகிய கோணை நிமிர்த்திட – திருமந்:808/3
மேல்


கோசத்து (1)

அறிய ஒண்ணாத அறு வகை கோசத்து
அறிய ஒண்ணாதது ஓர் அண்டம் பதிந்தே – திருமந்:1572/3,4
மேல்


கோசத்துள் (1)

கோசத்துள் ஆங்கு கொணர்ந்த கொடை தொழில் – திருமந்:465/2
மேல்


கோசமும் (1)

தான் ஆன வண்ணமும் கோசமும் சார்தரும் – திருமந்:2664/1
மேல்


கோசன (1)

ஆகின்ற கற்பூரம் ஆ கோசன நீரும் – திருமந்:1368/3
மேல்


கோட்சரன் (1)

கொடியும் படையும் கோட்சரன் ஐயைந்து – திருமந்:2917/3
மேல்


கோட்டத்தில் (1)

ஆங்கு வடமேற்கில் ஐயனார் கோட்டத்தில்
பாங்கு படவே பலாச பலகையில் – திருமந்:999/1,2
மேல்


கோட்டி (1)

குவை மிகு சூழ ஐம் சாண் ஆக கோட்டி
தவம் மிகு குகை முக்கோண முச்சாண் ஆக்கி – திருமந்:1914/2,3
மேல்


கோட்டையை (1)

அடக்க அறிவு என்னும் கோட்டையை வைத்தேன் – திருமந்:2034/2
மேல்


கோடலால் (1)

கொண்டான் பலம் முற்றும் தந்தவன் கோடலால்
கொண்டான் என ஒன்றும் கூறகிலேனே – திருமந்:1784/3,4
மேல்


கோடி (32)

எண்ணில் இருபத்தெண் கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:58/2
எண்ணில் எழுபது கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:60/3
எண்_இலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும் – திருமந்:64/2
ஒப்பு இல் எழு கோடி உகம் இருந்தேனே – திருமந்:74/4
இருந்தேன் இ காயத்தே எண்_இலி கோடி
இருந்தேன் இரா பகல் அற்ற இடத்தே – திருமந்:80/1,2
ஊனம் இல் ஒன்பது கோடி உகம்-தனுள் – திருமந்:82/2
இருக்கில் இருக்கும் எண்_இலி கோடி
அருக்கின்ற மூலத்துள் அங்கே இருக்கும் – திருமந்:93/1,2
எஞ்ஞானர் ஏழ் கோடி மந்திர நாயகர் – திருமந்:494/3
முன்னுறு கோடி உறு கதி பேசிடில் – திருமந்:596/3
பாகுபடுத்தி பல் கோடி களத்தினால் – திருமந்:739/3
மூத்துடன் கோடி உகம் அது ஆமே – திருமந்:758/4
உகம் கோடி கண்டும் ஒசிவு அற நின்று – திருமந்:759/1
அகம் கோடி கண்டு உள் அலற காண்பர்கள் – திருமந்:759/2
சிவம் கோடி விட்டு செறிய இருந்து அங்கு – திருமந்:759/3
உகம் கோடி கண்டு அங்கு உயருறுவாரே – திருமந்:759/4
சாவதும் இல்லை சத கோடி ஊனே – திருமந்:803/4
ஏழாயிரத்தும் எழு கோடி தான் ஆகி – திருமந்:899/2
மூத்து உடல் கோடி உகம் கண்டவாறே – திருமந்:1042/4
பல் மணி சந்திர கோடி திருமுடி – திருமந்:1083/1
பூசனை கந்தம் புனை மலர் மா கோடி
யோசனை பஞ்சத்து ஒலிவந்து உரைசெய்யும் – திருமந்:1086/1,2
கொண்டனள் கோலம் கோடி அநேகங்கள் – திருமந்:1102/1
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1452/1
கானுறு கோடி கடி கமழ் சந்தனம் – திருமந்:1848/1
எண்_இலிக்கு ஐயம் இடில் கோடி ஆகுமால் – திருமந்:1851/3
கூறிடும் அந்தணர் கோடி பேர் உண்பதில் – திருமந்:1861/2
தத்துவம் ஆறாறு தன்மனு ஏழ் கோடி
மெய்த்தகு அன்னம் ஐம்பான் ஒன்று மேதினி – திருமந்:2184/1,2
ஆகின்ற எண்மர் எழு கோடி மந்திரர் – திருமந்:2232/3
பசு பல கோடி பிரமன் முதலாய் – திருமந்:2406/1
அண்டம் எழு கோடி பிண்டம் எழு கோடி – திருமந்:2773/1
அண்டம் எழு கோடி பிண்டம் எழு கோடி
தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி – திருமந்:2773/1,2
தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி – திருமந்:2773/2,3
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி
அண்ட நடம் செயும் ஆலயம் தானே – திருமந்:2773/3,4
மேல்


கோடிகள் (2)

வனைய வல்லாள் அண்ட கோடிகள் உள்ளே – திருமந்:1149/2
அளவு ஒன்று இலா அண்ட கோடிகள் ஆமே – திருமந்:1813/4
மேல்


கோடியில் (1)

ஓ மாயை உள் ஒளி ஓர் ஆறு கோடியில்
தாம் ஆன மந்திரம் சத்தி-தன் மூர்த்திகள் – திருமந்:1045/2,3
மேல்


கோடியும் (1)

எண்_இலி கோடியும் நீர் மேல் எழுத்தே – திருமந்:64/4
மேல்


கோடியே (1)

நால் ஒரு கோடியே நாற்பத்தெண்ணாயிரம் – திருமந்:2178/1
மேல்


கோடு (2)

கோடு அற வீதியும் கொடர்ந்து உள் இரண்டழி – திருமந்:1298/2
கொடு கொட்டி பாண்டரம் கோடு சங்கார – திருமந்:2733/1
மேல்


கோடும் (1)

ஆனையும் கோடும் அறுபத்துநாலிலே – திருமந்:1418/4
மேல்


கோடையும் (1)

மாரியும் கோடையும் வார் பனி தூங்க நின்று – திருமந்:65/1
மேல்


கோண (2)

கோண நில்லாத குணத்து அடியார் மனத்து – திருமந்:29/3
சிகராதி தான் சிவவேதமே கோண
நகராதி தான் மூலமந்திரம் நண்ணுமே – திருமந்:2700/3,4
மேல்


கோணம் (2)

படுவது கோணம் பரந்திடும்வாறே – திருமந்:893/4
அன்புறு கோணம் அசி பதத்து ஆடிட – திருமந்:2788/2
மேல்


கோணமாய் (1)

அடி இரு கோணமாய் அந்தமும் ஒக்கும் – திருமந்:1040/2
மேல்


கோணமும் (1)

நாலு நல் கோணமும் நல் நால் இலிங்கமாய் – திருமந்:1299/3
மேல்


கோணா (1)

கோணா மனத்தை குறிக்கொண்டு கீழ் கட்டி – திருமந்:588/1
மேல்


கோணாத (1)

கோணாத போகமும் கூடாத கூட்டமும் – திருமந்:1610/2
மேல்


கோணியை (1)

குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால் – திருமந்:1643/2
மேல்


கோணை (1)

கோங்கு அரும்பு ஆகிய கோணை நிமிர்த்திட – திருமந்:808/3
மேல்


கோத்தவன் (1)

வில்லால் புரத்தை விளங்கு எரி கோத்தவன்
பொல்லா அசுரர்கள் பொன்றும்படிக்கே – திருமந்:360/3,4
மேல்


கோத்து (2)

விட்டத்தை பூட்டி மேல் பையை தாள் கோத்து
நட்டம் இருக்க நரன் இல்லை தானே – திருமந்:799/3,4
வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்த பின் – திருமந்:2567/1
மேல்


கோதண்டத்து (1)

ஆகிய கோதண்டத்து ஆகும் மனோன்மணி – திருமந்:1224/1
மேல்


கோதண்டம் (1)

கோமலர் கோதையும் கோதண்டம் ஆகுமே – திருமந்:1223/4
மேல்


கோதண்டமும் (1)

கூடிய அந்தமும் கோதண்டமும் கடந்து – திருமந்:2680/3
மேல்


கோது (10)

கோது குலாவிய கொன்றை குழல் சடை – திருமந்:16/1
கோது குலாவி குணம் பயில்வாரே – திருமந்:16/4
கோது குலத்தொடும் கூட்டி குழைத்தனர் – திருமந்:408/2
கோது இல் நயனம் கொடி மூக்கிலே உற – திருமந்:562/3
கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின் – திருமந்:582/2
குற்றம் தெளியார் குணம் கொண்டு கோது ஆட்டார் – திருமந்:1538/3
கொண்ட இ விந்து பரமம் போல் கோது அற – திருமந்:1930/1
குரு என்பவன் ஞானி கோது இலன் ஆனால் – திருமந்:2120/3
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஆனந்தம் – திருமந்:2767/2
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஞானத்து – திருமந்:2767/3
மேல்


கோதை (4)

கொம்பு அன்ன நுண் இடை கோதை குலாவிய – திருமந்:1147/2
கள் அவிழ் கோதை கலந்து உடனே நிற்கும் – திருமந்:1196/3
சுலாமயம் ஆகும் சுரி குழல் கோதை
கலாமயம் ஆக கலந்து நின்றாளே – திருமந்:1214/3,4
பூம் கமழ் கோதை புரிகுழலாளொடும் – திருமந்:1525/2
மேல்


கோதையர் (1)

கோதையர் சூழ குவிந்திட காணுமே – திருமந்:1414/4
மேல்


கோதையள் (1)

கார் இயல் கோதையள் காரணி நாரணி – திருமந்:1110/2
மேல்


கோதையும் (1)

கோமலர் கோதையும் கோதண்டம் ஆகுமே – திருமந்:1223/4
மேல்


கோதையை (2)

வம்பு அவிழ் கோதையை வானவர் நாடியை – திருமந்:1058/2
நறை கமழ் கோதையை நாள்-தொறும் நண்ணி – திருமந்:1203/2
மேல்


கோபம் (2)

குதம் செய்யும் அங்கியின் கோபம் தணிப்பான் – திருமந்:462/3
குலைப்பட்டு இருந்திடும் கோபம் அகலும் – திருமந்:629/3
மேல்


கோபுர (1)

வள்ளல் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் – திருமந்:1823/2
மேல்


கோமத்துள் (1)

கோமத்துள் அங்கி குரை கடல் தானே – திருமந்:222/4
மேல்


கோமலர் (1)

கோமலர் கோதையும் கோதண்டம் ஆகுமே – திருமந்:1223/4
மேல்


கோமள (2)

குறி ஒன்றி நின்றிடும் கோமள கொம்பு – திருமந்:1182/2
கூத்தனை கண்ட அ கோமள கண்ணினள் – திருமந்:2800/2
மேல்


கோமளம் (4)

கொண்ட குழவியும் கோமளம் ஆயிடும் – திருமந்:483/2
கொத்தும் அ கொம்பு சிலை நீறு கோமளம்
அத்தன் தன் ஆகமம் அன்னம் அரிசி ஆம் – திருமந்:1719/2,3
குறைவு இலா வசியர்க்கு கோமளம் ஆகும் – திருமந்:1721/3
கொண்ட குணனே நலனே நல் கோமளம்
பண்டை உருவே பகர் வாய் பவளமே – திருமந்:1943/1,2
மேல்


கோமளவல்லி (2)

குணம் அது ஆகிய கோமளவல்லி
மணம் அது ஆக மகிழ்ந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:816/1,2
குற பெண் குவி முலை கோமளவல்லி
சிறப்பொடு பூசனை செய்ய நின்றார்க்கே – திருமந்:1524/3,4
மேல்


கோமான் (1)

கோமான் அலன் அசத்து ஆகும் குரவனே – திருமந்:2046/4
மேல்


கோமுகம் (1)

பத்திரம் கோமுகம் பங்கயம் கேசரி – திருமந்:563/1
மேல்


கோமுற்று (1)

கோமுற்று அமரும் குடிகளும் தம்மிலே – திருமந்:2932/1
மேல்


கோய் (1)

கோய் திறவாவிடில் கோழையும் ஆமே – திருமந்:593/4
மேல்


கோயில் (22)

செப்ப மதிள் உடை கோயில் சிதைந்த பின் – திருமந்:154/3
முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின் – திருமந்:518/1
உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று – திருமந்:725/3
சத்தியார் கோயில் இடம்வலம் சாதித்தான் – திருமந்:730/1
மை அணி கோயில் மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:820/4
தன் எழு கோயில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:824/4
சமயம் கிரியையில் தன் மனம் கோயில்
சமய மனு முறை தானே விசேடம் – திருமந்:1508/1,2
இது உணர்ந்து என் உடல் கோயில் கொண்டானே – திருமந்:1722/4
கோயில் கொண்டு அன்றே குடிகொண்ட ஐவரும் – திருமந்:1728/1
கோயில் கொண்டான் அடி கொல்லை பெரு மறை – திருமந்:1729/1
கொணர்ந்தேன் குவலயம் கோயில் என் நெஞ்சம் – திருமந்:1748/2
தராபரன் தன் அடியார் மன கோயில்
சிராபரன் தேவர்கள் சென்னியில் மன்னும் – திருமந்:1760/2,3
குரால் என்னும் என் மனம் கோயில் கொள் ஈசன் – திருமந்:1761/2
உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் – திருமந்:1823/1
பட மாட கோயில் பகவற்கு ஒன்று ஈயில் – திருமந்:1857/1
நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா – திருமந்:1857/2
நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயின் – திருமந்:1857/3
பட மாட கோயில் பகவற்கு அது ஆமே – திருமந்:1857/4
அண்ணல் தம் கோயில் அழல் இட்டது ஆங்கு ஒக்கும் – திருமந்:1911/2
கூடத்து உளான் அலன் கோயில் உள்ளான் அலன் – திருமந்:2614/2
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/2
குடைவிட்டு போந்தது கோயில் எருமை – திருமந்:2925/1
மேல்


கோயிலாய் (1)

கூடிய நெஞ்சத்து கோயிலாய் கொள்வனே – திருமந்:1445/4
மேல்


கோயிலில் (2)

கோயிலில் இருந்து குடி கொண்ட கோன் நந்தி – திருமந்:116/2
கூம்பு ஏறி கோயிலில் பூக்கின்றவாறே – திருமந்:1623/4
மேல்


கோயிலின் (1)

கோயிலின் உள்ளே குடி செய்து வாழ்பவர் – திருமந்:811/1
மேல்


கோயிலும் (1)

கூய்ந்து அறிந்து உள் உறை கோயிலும் ஆமே – திருமந்:810/4
மேல்


கோயிலுள் (1)

செப்ப மதிள் உடை கோயிலுள் வாழ்பவர் – திருமந்:154/2
மேல்


கோர (1)

கோர நெறி கொடு கொங்கு புக்காரே – திருமந்:273/4
மேல்


கோரம் (1)

அத்தகு கோரம் மகுடத்து ஈசானனே – திருமந்:1741/4
மேல்


கோரி (1)

கோரி என் உள்ளம் குலாவி நின்றாளே – திருமந்:1110/4
மேல்


கோரை (2)

கோரை எழுந்து கிடந்த குளத்தினில் – திருமந்:2911/1
பரிந்து உடன் போகின்ற பல் கோரை ஆமே – திருமந்:3029/4
மேல்


கோல் (5)

கோல் ஒன்று பற்றினால் கூடா பறவைகள் – திருமந்:295/3
கோல்_வளை உந்தியில் கொண்ட குழவியும் – திருமந்:484/1
பசுக்களை மேய்க்கின்ற ஆயன் கோல் போடில் – திருமந்:2193/3
கோல் இங்கு அமைத்த பின் கூப பறவைகள் – திருமந்:2908/3
ஆணி மிதித்து நின்று ஐவர் கோல் ஊன்றலும் – திருமந்:2935/2
மேல்


கோல்_வளை (1)

கோல்_வளை உந்தியில் கொண்ட குழவியும் – திருமந்:484/1
மேல்


கோல்காட்டி (1)

குருடர்க்கு கோல்காட்டி செல்லும் குருடர் – திருமந்:2048/1
மேல்


கோல்கொண்டு (1)

குலம் ஒன்று கோல்கொண்டு மேய்ப்பான் ஒருவன் – திருமந்:2025/3
மேல்


கோல்வளைதானே (1)

கூர்ந்து எழுகின்றனள் கோல்வளைதானே – திருமந்:1173/4
மேல்


கோல்வளையாட்கே (1)

கொண்டதும் இல்லையாம் கோல்வளையாட்கே – திருமந்:483/4
மேல்


கோல்வளையாளொடும் (1)

கூத்தன் கலந்திடும் கோல்வளையாளொடும்
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஆனந்தம் – திருமந்:2767/1,2
மேல்


கோல (7)

கோல வறட்டை குனிந்து குளகு இட்டு – திருமந்:505/1
கூடி கொளில் கோல அஞ்சு எழுத்து ஆமே – திருமந்:576/4
குறிப்பது கூடிய கோல குரம்பை – திருமந்:789/2
வைத்த அ கோல மதி அவள் ஆகுமே – திருமந்:1052/4
கோல குழலி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1100/1
குலாவிய கோல குமரி என் உள்ளம் – திருமந்:1111/1
கோல பெண்ணாட்கு குறை ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2959/4
மேல்


கோலக்கை (1)

கூடும் இரு வளை கோலக்கை குண்டிகை – திருமந்:1207/2
மேல்


கோலங்கள் (2)

கூடம் கிடந்தது கோலங்கள் இங்கு இல்லை – திருமந்:162/1
கோலத்தின் கோலங்கள் வெவ்வேறு கொண்டதே – திருமந்:627/4
மேல்


கோலத்தள் (1)

கொண்ட அரத்த நிறம் மன்னும் கோலத்தள்
கண்டிகை ஆரம் கதிர் முடி மா மதி – திருமந்:1050/2,3
மேல்


கோலத்தின் (1)

கோலத்தின் கோலங்கள் வெவ்வேறு கொண்டதே – திருமந்:627/4
மேல்


கோலம் (11)

கோலம் கடந்த குணத்து ஆண்டு மூவிரண்டு – திருமந்:745/3
அஞ்சிட்ட கோலம் அளப்பன ஐயைந்தும் – திருமந்:1034/1
ஓத உலவாத கோலம் ஒன்று ஆகுமே – திருமந்:1099/4
கொண்டனள் கோலம் கோடி அநேகங்கள் – திருமந்:1102/1
குராசத்தி கோலம் பல உணர்ந்தேனே – திருமந்:1169/4
கோலம் சேர் சங்கு குவிந்தகை எண் அதே – திருமந்:1398/4
கோலம் கொண்டு ஆங்கே குணத்தின் உடன் புக்கு – திருமந்:2173/2
குறிப்பது கோலம் அடலது ஆமே – திருமந்:2287/4
கூடு புக்கு ஏறலுற்றேன் அவன் கோலம் கண் – திருமந்:2522/3
கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டு ஆட – திருமந்:2760/3
குடை கொண்ட பாசத்து கோலம் உண்டானும் – திருமந்:2902/2
மேல்


கோலமே (1)

கூறது செய்து தரித்தனன் கோலமே – திருமந்:369/4
மேல்


கோலாகலம் (2)

குறையோர்-தன் மற்று உள்ள கோலாகலம் என்று – திருமந்:233/3
கோலாகலம் கெட்டு கூடு நல் முத்தியே – திருமந்:1892/4
மேல்


கோலால் (1)

கோலால் நடத்தி குறிவழியே சென்று – திருமந்:1956/2
மேல்


கோலி (7)

அவி மந்திரத்தின் அடுக்களை கோலி
செவி மந்திரம் செய்து தாம் உற நோக்கும் – திருமந்:359/2,3
வரம்பினை கோலி வழி செய்குவார்க்கு – திருமந்:595/3
கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு – திருமந்:1211/3
கோலி மேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும் – திருமந்:1704/2
தாம் அணி கோலி தறியுற பாய்ந்திடும் – திருமந்:2872/2
நாவணை கோலி நடுவில் செறு உழார் – திருமந்:2872/3
கால் அணை கோலி களர் உழுவாரே – திருமந்:2872/4
மேல்


கோலிக்கொண்டானே (1)

குண்டத்தின் மேல் அங்கி கோலிக்கொண்டானே – திருமந்:424/4
மேல்


கோலிங்கம் (1)

கோலிங்கம் ஐஞ்சு அருள் கூடலும் ஆமே – திருமந்:378/4
மேல்


கோலித்த (1)

கோலித்த குண்டலி உள் எழும் செஞ்சுடர் – திருமந்:580/3
மேல்


கோலிய (3)

கோலிய ஐம்முகன் கூற பரவிந்து – திருமந்:708/2
கோலிய ஐயைந்துள் ஆகும் குறிக்கிலே – திருமந்:2178/4
கோலிய நான்கு அவை ஞானம் கொணர் விந்து – திருமந்:2460/3
மேல்


கோலொடு (2)

கும்ப களிறு ஐந்தும் கோலொடு பாகனும் – திருமந்:1127/1
கொல்லும் களிறு ஐந்தும் கோலொடு சாய்ந்தன – திருமந்:2567/2
மேல்


கோவணம் (1)

கோ வணங்கும்படி கோவணம் ஆகி பின் – திருமந்:2674/1
மேல்


கோவாய் (1)

வருந்தி தவம் செய்து வானவர் கோவாய்
திருந்து அமராபதி செல்வன் இவன் என – திருமந்:634/1,2
மேல்


கோவிற்கு (1)

உச்சி அம் போது ஆக உள் அமர் கோவிற்கு
பிச்சை பிடித்து உண்டு பேதம் அற நினைந்து – திருமந்:1885/2,3
மேல்


கோவின் (1)

கோவின் மயிர் ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு – திருமந்:2011/2
மேல்


கோவினுள் (1)

கோவினுள் ஆடிடும் கூத்தப்பிரானே – திருமந்:2757/4
மேல்


கோவே (2)

குருவே உரை உணர்வு அற்றது ஓர் கோவே – திருமந்:1581/4
கொண்டவன் அன்றி நின்றான் தங்கள் கோவே – திருமந்:2388/4
மேல்


கோவை (2)

கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/2
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை
கரு வழி ஆற்றிட கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1597/3,4
மேல்


கோழிப்புள் (1)

கூத்தி வளர்த்தது ஓர் கோழிப்புள் ஆமே – திருமந்:2873/4
மேல்


கோழை (2)

கோழை ஒழுக்கம் குளம் மூடு பாசியில் – திருமந்:208/1
கோழை அடைகின்றது அண்ணல் குறிப்பினில் – திருமந்:2549/2
மேல்


கோழையும் (1)

கோய் திறவாவிடில் கோழையும் ஆமே – திருமந்:593/4
மேல்


கோள் (4)

கொடை இல்லை கோள் இல்லை கொண்டாட்டம் இல்லை – திருமந்:209/3
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் நமசிவாய கோள் ஒன்றுமாறே – திருமந்:912/4
கூற்றம் துரக்கின்ற கோள் பைந்தொடியே – திருமந்:1150/4
தவிர வைத்தான் வினை தன் அடியார் கோள்
தவிர வைத்தான் சிரத்தோடு தன் பாதம் – திருமந்:2050/1,2
மேல்


கோளகை (1)

ஆக்குகின்றான் கர்ப்ப கோளகை உள்ளிருந்து – திருமந்:451/3
மேல்


கோளாக (1)

ஆள் கொடுத்து இன்பம் கொடுத்து கோளாக
தாள் கொடுத்தான் அடி சாரகிலாரே – திருமந்:379/3,4
மேல்


கோளிகை (1)

குண்டிகை கோளிகை கண்ட அதனாலே – திருமந்:1210/4
மேல்


கோளும் (1)

கோளும் வினையும் அறுக்கும் குரிசிலின் – திருமந்:2995/3
மேல்


கோளுற (1)

குலம் தரும் கீழ் அங்கி கோளுற நோக்கி – திருமந்:357/2
மேல்


கோன் (13)

கோன் ஒரு கூறு உடல் உள் நின்று உயிர்க்கின்ற – திருமந்:112/3
கோயிலில் இருந்து குடி கொண்ட கோன் நந்தி – திருமந்:116/2
குசவனை போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில் – திருமந்:443/3
எட்டுநிலை உள எம் கோன் இருப்பிடம் – திருமந்:917/1
கோன் எங்கும் நின்ற குறி பல பாரே – திருமந்:1055/4
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை – திருமந்:1583/2
கோன் அந்தம் இல்லா குணத்து அருள் ஆமே – திருமந்:2081/4
கோன் அந்தம் வாய்க்கும் மகாவாக்கியம் ஆமே – திருமந்:2326/4
குருவாய் வரும் சத்தி கோன் உயிர் பன்மை – திருமந்:2481/3
குறிப்பு அறிவான் தவம் கோன் உரு ஆமே – திருமந்:2706/4
கும்பிட அம்பலத்து ஆடிய கோன் நடம் – திருமந்:2752/1
எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி – திருமந்:2830/3
கோன் முன்னம் சென்னி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2848/3
மேல்


கோன (1)

கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்து-மின் – திருமந்:1453/1
மேல்


கோனும் (3)

வழுக்கிவிடாவிடில் வானவர் கோனும்
இழுக்கு இன்றி எண்_இலி காலம் அது ஆமே – திருமந்:305/3,4
வருந்தா வகை செய்து வானவர் கோனும்
பெரும் தன்மை நல்கும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:1552/3,4
மறந்து அறியா என்னை வானவர் கோனும்
இறந்து பிறவாமல் ஈங்கு வைத்தானே – திருமந்:2585/3,4
மேல்


கோனுமாய் (1)

குருவே சிவனுமாய் கோனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1581/3
மேல்


கோனே (2)

விருத்தி கொடுத்திடும் விண்ணவர் கோனே – திருமந்:277/4
வைக்கும் உயர் நிலை வானவர் கோனே – திருமந்:615/4
மேல்


கோனை (4)

கோனை புகழு-மின் கூடலும் ஆமே – திருமந்:21/4
மயக்கு அற நாடு-மின் வானவர் கோனை
பெயல் கொண்டல் போல பெரும் செல்வம் ஆமே – திருமந்:169/3,4
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/3
கூவி அருளிய கோனை கருதுமே – திருமந்:2384/4
மேல்


கோனையும் (1)

கொந்து அணியும் குழலாளொடு கோனையும்
வந்தனை செய்யும் வழி நவில்வீரே – திருமந்:1242/3,4
மேல்


கோனொடு (1)

கோனொடு தன்னையும் காணும் குணத்தனே – திருமந்:1426/4
மேல்


கோனொடும் (1)

மருள் நீங்கா வானவர் கோனொடும் கூடி – திருமந்:1516/3

மேல்