கை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 24
கைக்காரணம் 1
கைக்கொண்டு 10
கைக்கொண்டே 1
கைக்கொண்டோர் 1
கைக்கொள்வர் 1
கைக்கொள்ளுமே 1
கைகண்ட 4
கைகலந்தார்க்கே 1
கைகலந்தால் 1
கைகலந்தானை 1
கைகலந்து 1
கைகலந்தேனே 1
கைகள் 2
கைகளில் 2
கைகாட்ட 1
கைகாணார் 1
கைகூட்டுவது 1
கைகூட 1
கைகூடா 2
கைகூடாது 1
கைகூடார் 1
கைகூடில் 1
கைகூடினால் 3
கைகூடும் 2
கைகூப்பி 1
கைகூம்ப 1
கைகொள் 1
கைச்சதுரத்து 1
கைச்சிறு 1
கைச்சுடர் 1
கைத்தது 1
கைத்தலத்தினுள் 1
கைத்தலத்துளே 1
கைத்தலம் 1
கைத்தாயர்-தம்பால் 1
கைத்தாயாக 1
கைத்தாள் 1
கைதான் 1
கைதொழ 3
கைதொழு 2
கைநீந்தி 1
கைப்பட்ட 2
கைப்பிட்டு 1
கைப்பிடி 1
கைப்பொருள் 3
கையகத்தே 1
கையதாய் 1
கையது 1
கையரை 1
கையன் 2
கையாலே 1
கையில் 6
கையின் 2
கையினில் 1
கையினோடு 1
கையும் 4
கையே 1
கையேந்தி 1
கையேந்திய 1
கையை 1
கையொடு 1
கைவந்தது 1
கைவந்து 2
கைவந்தோர்க்கு 2
கைவரும் 1
கைவளம் 1
கைவிட்டவாறே 3
கைவிட்டால் 1
கைவிட்டிலேன் 1
கைவிட்டு 5
கைவிடல் 2
கைவிடாது 1
கைவிளக்கு 1
கைவைத்து 3

கை (24)

சிர முக நாசி சிறந்த கை தோள் தான் – திருமந்:358/3
அங்கி அ ஈசற்கு கை அம்பு தானே – திருமந்:421/4
மறியார் வளை கை வரு புனல் கங்கை – திருமந்:512/3
மாடி ஒரு கை மணி விளக்கு ஆனதே – திருமந்:667/4
வைத்த கை சென்னியில் நேரிதாய் தோன்றிடில் – திருமந்:770/1
சகம் கொண்ட கை இரண்டாறும் தழைப்ப – திருமந்:1024/3
வாட்டிய கை இரண்டு ஒன்று பதைத்து எழ – திருமந்:1027/3
தொடி ஆர் தட கை சுகோதய சுந்தரி – திருமந்:1151/1
கை தவம் இன்றி கருத்துறும்வாறே – திருமந்:1204/4
கை அவை ஆறும் கருத்துற நோக்கிடும் – திருமந்:1294/1
தாங்கிய கை அவை தார் கிளி ஞானமாய் – திருமந்:1382/3
கச்சு அணி கொங்கைகள் கை இரு காப்பு அதாய் – திருமந்:1394/3
பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில் – திருமந்:1542/3
சிவந்த குரு வந்து சென்னி கை வைக்க – திருமந்:1590/3
காய தேர் ஏறி மன பாகன் கை கூட்ட – திருமந்:1651/1
கயலுற்ற கண்ணியர் கை இணக்கு அற்று – திருமந்:1678/2
பாடிய கை இரண்டு எட்டும் பரந்து எழுந்து – திருமந்:1730/2
மூண்ட கை மாறினும் ஒன்று அது ஆமே – திருமந்:1766/4
கை அக நீண்டார் கடைத்தலைக்கே செல்வர் – திருமந்:1891/2
கரு முலை மீமிசை கை கீழில் காலாம் – திருமந்:1974/3
கை இருள் நீங்க கலந்து எழுந்தானே – திருமந்:1996/4
கண்காணியாகவே கை அகத்தே எழும் – திருமந்:2072/1
கை வாய் இலா நிறை எங்கும் மெய் கண்டதே – திருமந்:2586/4
ஆதி பரன் ஆட அம் கை கனல் ஆட – திருமந்:2751/1
மேல்


கைக்காரணம் (1)

கைக்காரணம் என்ன தந்தனன் காண் நந்தி – திருமந்:2487/2
மேல்


கைக்கொண்டு (10)

நால்வரும் நானாவித பொருள் கைக்கொண்டு
நால்வரும் யான் பெற்றது எல்லாம் பெறுக என – திருமந்:70/2,3
குருத்து உயர் சூலம் கைக்கொண்டு கொன்றானே – திருமந்:339/4
தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு
பாடி உள் நின்ற பகைவரை கட்டிட்டு – திருமந்:667/2,3
விண்டு எண் திசையும் விரை மலர் கைக்கொண்டு
தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/3,4
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டு அங்கு – திருமந்:1293/2
கால் அம் பூ பாசம் மழு கத்தி கைக்கொண்டு
கோலம் சேர் சங்கு குவிந்தகை எண் அதே – திருமந்:1398/3,4
குரவன் உயிர் முச்சொரூபமும் கைக்கொண்டு
அரிய பொருள் முத்திரை ஆக கொண்டு – திருமந்:1594/1,2
காச்சு அற்ற சோதி கடன் மூன்றும் கைக்கொண்டு
வாச்ச புகழ் மாள தாள் தந்து மன்னுமே – திருமந்:1595/3,4
மேல் முகம் ஈசானம் ஆகவே கைக்கொண்டு
சீல் முகம் செய்ய சிவன் அவன் ஆகுமே – திருமந்:1825/3,4
காற்று இசைக்கும் கமழ் ஆக்கையை கைக்கொண்டு
கூற்று உதைத்தான் தன்னை கூறி நின்று உய்-மின்னே – திருமந்:2105/3,4
மேல்


கைக்கொண்டே (1)

மாதர் உயிர் ஆசை கைக்கொண்டே வாடுவர் – திருமந்:1961/3
மேல்


கைக்கொண்டோர் (1)

கருமம் உணர்ந்து மா மாயை கைக்கொண்டோர்
அருளும் அறைவர் சகலத்து உற்றாரே – திருமந்:2260/3,4
மேல்


கைக்கொள்வர் (1)

மெய் வேடம் பூண்போர் மிகு பிச்சை கைக்கொள்வர்
பொய் வேடம் மெய் வேடம் போலவே பூணினும் – திருமந்:1660/2,3
மேல்


கைக்கொள்ளுமே (1)

சொன்மார்க்கம் என்ன சுருதி கைக்கொள்ளுமே – திருமந்:1484/4
மேல்


கைகண்ட (4)

கைகண்ட பல் நான்கில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2142/2
கைகண்ட ஐயைந்தில் கண்டம் கனா என்பர் – திருமந்:2200/2
கைகண்ட சத்தி சிவபாகத்தே காண – திருமந்:2239/3
கடவும் திலை வனம் கைகண்ட மூலம் – திருமந்:2754/3
மேல்


கைகலந்தார்க்கே (1)

கைகலந்தார்க்கே கருத்துறல் ஆமே – திருமந்:2601/4
மேல்


கைகலந்தால் (1)

காட்டும் பதினொன்றும் கைகலந்தால் உடல் – திருமந்:2301/1
மேல்


கைகலந்தானை (1)

கைகலந்தானை கருத்தினுள் நந்தியை – திருமந்:2604/1
மேல்


கைகலந்து (1)

கைகலந்து ஆவி எழும் பொழுது அண்ணலை – திருமந்:2601/3
மேல்


கைகலந்தேனே (1)

கடை வைத்த ஈசனை கைகலந்தேனே – திருமந்:470/4
மேல்


கைகள் (2)

சீர் திகழ் கைகள் அதனை தன் மேல் வைக்க – திருமந்:559/3
ஆபத்து கைகள் அடைந்தன நாலைந்து – திருமந்:1397/3
மேல்


கைகளில் (2)

கைச்சுடர் ஆகும் கருத்துற்ற கைகளில்
பை சுடர் மேனி பதைப்புற்று இலிங்கமும் – திருமந்:1021/2,3
கண் கால் உடலில் கரக்கின்ற கைகளில்
புண் கால் அறுபத்தெட்டு ஆக்கை புணர்க்கின்ற – திருமந்:2127/2,3
மேல்


கைகாட்ட (1)

சித்தை உறுக்கி சிவனருள் கைகாட்ட
பத்தியின் ஞானம் பெற பணிந்தான் அந்த – திருமந்:1697/2,3
மேல்


கைகாணார் (1)

கத்தும் சிலுகும் கலகமும் கைகாணார்
சத்தம் பரவிந்து தான் ஆம் என்று எண்ணியே – திருமந்:2969/3,4
மேல்


கைகூட்டுவது (1)

அரணம் கைகூட்டுவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2702/4
மேல்


கைகூட (1)

எட்டு இவை தன்னோடு எழில் பரம் கைகூட
பட்டவர் சித்தர் பரலோகம் சேர்தலால் – திருமந்:671/1,2
மேல்


கைகூடா (2)

கணக்கு அறிந்தார்க்கு அன்றி கைகூடா காட்சி – திருமந்:316/2
தங்கும் சன்மார்க்கம் தனில் அன்றி கைகூடா
அங்கத்து உடல் சித்தி சாதனர் ஆகுவர் – திருமந்:1510/2,3
மேல்


கைகூடாது (1)

தான் இவை ஒக்கும் சமாதி கைகூடாது
போன வியோகி புகலிடம் போந்து பின் – திருமந்:1903/1,2
மேல்


கைகூடார் (1)

ஆங்காரம் அற்ற அனுபவம் கைகூடார்
சாங்காலம் உன்னார் பிறவாமை சார்வுறார் – திருமந்:1556/2,3
மேல்


கைகூடில் (1)

தவம் வேண்டா ஞான சமாதி கைகூடில்
தவம் வேண்டா அ சகமார்க்கத்தோர்க்கு – திருமந்:1632/2,3
மேல்


கைகூடினால் (3)

சாதலும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால்
போதலும் வேண்டாம் புலன் வழி போகார்க்கே – திருமந்:1633/3,4
சத்தமும் வேண்டாம் சமாதி கைகூடினால்
சுத்தமும் வேண்டாம் துடக்கு அற்று நிற்றலால் – திருமந்:1634/2,3
தான் அவன் ஆகும் சமாதி கைகூடினால்
ஆன மலம் அறும் அ பசு தன்மை போம் – திருமந்:2320/1,2
மேல்


கைகூடும் (2)

மோனம் கைவந்தோர்க்கு முத்தியும் கைகூடும்
மோனம் கைவந்தோர்க்கு சித்தியும் முன் நிற்கும் – திருமந்:1611/1,2
நவயோகம் கைகூடும் நல் இயல் காணும் – திருமந்:1882/3
மேல்


கைகூப்பி (1)

சிறப்பொடு வானவர் சென்று கைகூப்பி
மறப்பு இலர் நெஞ்சினுள் மந்திர மாலை – திருமந்:86/2,3
மேல்


கைகூம்ப (1)

கரு மன்னும் பாசம் கைகூம்ப தொழுது – திருமந்:1501/3
மேல்


கைகொள் (1)

கூடிய பாதம் சிலம்பு கைகொள் துடி – திருமந்:2781/2
மேல்


கைச்சதுரத்து (1)

கைச்சதுரத்து கடந்து உள் ஒளிபெற – திருமந்:1145/3
மேல்


கைச்சிறு (1)

கைச்சிறு கொங்கை கலந்து எழு கன்னியை – திருமந்:1369/2
மேல்


கைச்சுடர் (1)

கைச்சுடர் ஆகும் கருத்துற்ற கைகளில் – திருமந்:1021/2
மேல்


கைத்தது (1)

கரும்பும் கைத்தது தேனும் புளித்ததே – திருமந்:2976/4
மேல்


கைத்தலத்தினுள் (1)

எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்தினுள்
உண்டு எனில் நாம் இனி உய்ந்து ஒழிந்தோமே – திருமந்:1870/3,4
மேல்


கைத்தலத்துளே (1)

எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்துளே
உண்டனர் நான் இனி உய்ந்து ஒழிந்தேனே – திருமந்:2966/3,4
மேல்


கைத்தலம் (1)

கைத்தலம் சேர்தரு நெல்லி கனி ஒக்கும் – திருமந்:2992/2
மேல்


கைத்தாயர்-தம்பால் (1)

தருகின்ற-போது இரு கைத்தாயர்-தம்பால்
வருகின்ற நண்பு வகுத்திடும் தானே – திருமந்:475/3,4
மேல்


கைத்தாயாக (1)

மாயை கைத்தாயாக மா மாயை ஈன்றிட – திருமந்:2268/1
மேல்


கைத்தாள் (1)

கைத்தாள் கொண்டாரும் திறந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2605/2
மேல்


கைதான் (1)

அணிந்த அணிமா கைதான் ஆம் இவனும் – திருமந்:673/2
மேல்


கைதொழ (3)

சேனை வளைந்து திசை-தொறும் கைதொழ
ஊனை விளைத்திடும் உம்பர்-தம் ஆதியை – திருமந்:541/2,3
ஆய்ந்து அறிந்தேன் அவன் சேவடி கைதொழ
ஆய்ந்து அறிந்தேன் இம்மை அம்மை கண்டேனே – திருமந்:1571/3,4
கள்ள கடல் விட்டு கைதொழ மாட்டாதார் – திருமந்:1834/3
மேல்


கைதொழு (2)

வான கன்று ஆகிய வானவர் கைதொழு
மான கன்று ஈசன் அருள் வள்ளம் ஆமே – திருமந்:1453/3,4
பாய்ந்து உணர்வார் அரன் சேவடி கைதொழு
தேர்ந்து உணர் செய்வது ஓர் இன்பமும் ஆமே – திருமந்:1566/3,4
மேல்


கைநீந்தி (1)

மனத்து உறை மா கடல் ஏழும் கைநீந்தி
தவத்திடையாளர் தம் சார்வத்து வந்தார் – திருமந்:1637/1,2
மேல்


கைப்பட்ட (2)

கைப்பட்ட மா மணி தான் இடை கைவிட்டு – திருமந்:536/1
கைப்பட்ட நெய் பால் தயிர் நிற்க தான் அற – திருமந்:536/3
மேல்


கைப்பிட்டு (1)

கைப்பிட்டு உண்பான் போன்றும் கன்மி ஞானிக்கு ஒப்பே – திருமந்:536/4
மேல்


கைப்பிடி (1)

யாவர்க்கும் ஆம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி
யாவர்க்கும் ஆம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே – திருமந்:252/3,4
மேல்


கைப்பொருள் (3)

கைப்பொருள் ஆக கலந்திடும் ஓர் ஆண்டின் – திருமந்:676/3
கைப்பொருள் ஆக கலந்த உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:688/3
கைப்பொருள் ஆக கலந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1354/2
மேல்


கையகத்தே (1)

கையகத்தே கரும்பு ஆலையின் சாறு கொள் – திருமந்:207/3
மேல்


கையதாய் (1)

மன்றினுள் வித்தையும் மானுடர் கையதாய்
வென்றிடும் வையகம் மெல்லியல் மேவியே – திருமந்:1336/3,4
மேல்


கையது (1)

ஆமே தமருகம் பாசமும் கையது
ஆமே சிரத்தொடு வாளது கையே – திருமந்:1293/3,4
மேல்


கையரை (1)

கடன் கொண்டு நெல் குத்து கையரை ஊட்டி – திருமந்:2086/1
மேல்


கையன் (2)

கையன் இவன் என்று காதல் செய்வீரே – திருமந்:1520/4
கரி அட்ட கையன் கபாலம் கையேந்தி – திருமந்:2814/1
மேல்


கையாலே (1)

குன்று கையாலே குறைப்பட்டவாறே – திருமந்:2088/4
மேல்


கையில் (6)

கையில் படை அங்குச பாசத்தோடு அபய – திருமந்:1316/2
அன்று இரு கையில் அளந்த பொருள் முறை – திருமந்:1388/1
இன்று இரு கையில் எடுத்த வெண் குண்டிகை – திருமந்:1388/2
இருந்த இ சத்தி இருநாலு கையில்
பரந்த இ பூங்கிளி பாசம் மழுவாள் – திருமந்:1392/1,2
கல் மணி தாமரை கையில் தமருகம் – திருமந்:1403/3
கையில் கருமம் செய் காட்டது ஆமே – திருமந்:1521/4
மேல்


கையின் (2)

கையின் உள் வாயு கதித்து அங்கு எழுந்திடின் – திருமந்:820/3
மலர்ந்து இரு கையின் மலர் அவை ஏந்த – திருமந்:1378/3
மேல்


கையினில் (1)

கையினில் துல்லியம் காட்டும் உடலையும் – திருமந்:2130/3
மேல்


கையினோடு (1)

கால் போதம் கையினோடு அந்தர சக்கரம் – திருமந்:367/2
மேல்


கையும் (4)

திருந்து நல் சீ என்று உதறிய கையும்
அருந்தவர் வா என்று அணைத்த மலர் கையும் – திருமந்:2797/1,2
அருந்தவர் வா என்று அணைத்த மலர் கையும்
பொருந்தில் அமைப்பில் யவ் என்ற பொன் கையும் – திருமந்:2797/2,3
பொருந்தில் அமைப்பில் யவ் என்ற பொன் கையும்
திருந்த தீ ஆகும் திரு நிலை மவ்வே – திருமந்:2797/3,4
மருவிய அப்பும் அனலுடன் கையும்
கருவின் மிதித்த கமல பதமும் – திருமந்:2798/2,3
மேல்


கையே (1)

ஆமே சிரத்தொடு வாளது கையே – திருமந்:1293/4
மேல்


கையேந்தி (1)

கரி அட்ட கையன் கபாலம் கையேந்தி
எரியும் இளம்பிறை சூடும் எம்மானை – திருமந்:2814/1,2
மேல்


கையேந்திய (1)

சூலம் கபாலம் கையேந்திய சூலிக்கு – திருமந்:1081/1
மேல்


கையை (1)

அரிய முழந்தாளில் அம் கையை நீட்டி – திருமந்:560/2
மேல்


கையொடு (1)

மை தவழ் கண்ணி நல் மாதுரி கையொடு
கை தவம் இன்றி கருத்துறும்வாறே – திருமந்:1204/3,4
மேல்


கைவந்தது (1)

மாண்டான் ஒருவன் கைவந்தது தானே – திருமந்:2978/4
மேல்


கைவந்து (2)

மோனம் கைவந்து ஊமையாம் மொழி முற்றும் காண் – திருமந்:1611/3
மோனம் கைவந்து ஐங்கருமமும் முன்னுமே – திருமந்:1611/4
மேல்


கைவந்தோர்க்கு (2)

மோனம் கைவந்தோர்க்கு முத்தியும் கைகூடும் – திருமந்:1611/1
மோனம் கைவந்தோர்க்கு சித்தியும் முன் நிற்கும் – திருமந்:1611/2
மேல்


கைவரும் (1)

கார்தரு வண்ணம் கருதின கைவரும்
நார்தரு வண்ணம் நடந்திடு நீயே – திருமந்:1325/3,4
மேல்


கைவளம் (1)

கைவளம் இன்றி கரு கடந்தேனே – திருமந்:2977/4
மேல்


கைவிட்டவாறே (3)

காட்டி கொடுத்தது கைவிட்டவாறே – திருமந்:171/4
காட்டி கொடுத்தவர் கைவிட்டவாறே – திருமந்:175/4
காட்டிக்கொடுத்தவர் கைவிட்டவாறே – திருமந்:2933/4
மேல்


கைவிட்டால் (1)

திண்மையின் ஞானி சிவகாயம் கைவிட்டால்
வண்மை அருள்தான் அடைந்து அன்பில் ஆறுமே – திருமந்:2619/3,4
மேல்


கைவிட்டிலேன் (1)

கைவிட்டிலேன் கருவாகிய காலத்து – திருமந்:503/1
மேல்


கைவிட்டு (5)

கைவிட்டு நாடி கருத்து அழிந்து அச்சற – திருமந்:151/1
கரும நியம் ஆதி கைவிட்டு காணும் – திருமந்:232/3
கைப்பட்ட மா மணி தான் இடை கைவிட்டு
மெய்ப்பட்ட கல்லை சுமப்போன் விதி போன்றும் – திருமந்:536/1,2
பேதமும் நாதாந்த பெற்றியில் கைவிட்டு
வேதம் சொல் தொம்பதம் ஆகும் தன் மெய்ம்மையே – திருமந்:2438/3,4
பதமுத்தி மூன்றும் பழுது என்று கைவிட்டு
இதமுற்ற பாச இருளை துரந்து – திருமந்:2525/1,2
மேல்


கைவிடல் (2)

கணிந்தார் ஒருவர்க்கு கைவிடல் ஆமே – திருமந்:1877/4
கைவிடல் ஆவது ஒன்று இல்லை கருத்தினுள் – திருமந்:2043/1
மேல்


கைவிடாது (1)

என்னை அறிந்திட்டு இருத்தலும் கைவிடாது
என்னையிட்டு என்னை உசாவுகின்றானே – திருமந்:2366/3,4
மேல்


கைவிளக்கு (1)

களம் கனி அங்கியில் கைவிளக்கு ஏற்றி – திருமந்:2634/3
மேல்


கைவைத்து (3)

மூக்கினில் கைவைத்து மூடிட்டு கொண்டுபோய் – திருமந்:147/3
படர் வினை பற்று அற பார்த்து கைவைத்து
நொடியின் அடி வைத்து நுண்ணுணர்வு ஆக்கி – திருமந்:1778/2,3
மரணம் கைவைத்து உயிர் மாற்றிடும்-போதும் – திருமந்:2702/3

மேல்