கூ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கூகின்ற 1
கூகை 2
கூகையும் 1
கூகையை 1
கூசம் 2
கூசற்ற 2
கூசி 2
கூசிய 1
கூட்ட 1
கூட்டங்கள் 1
கூட்டத்தால் 1
கூட்டத்தின் 1
கூட்டத்து 6
கூட்டத்தும் 1
கூட்டத்துள் 1
கூட்டம் 3
கூட்டமும் 2
கூட்டலால் 1
கூட்டி 9
கூட்டிட்டால் 1
கூட்டிடின் 1
கூட்டியே 1
கூட்டில் 1
கூட்டு 1
கூட்டுகின்றான் 1
கூட்டும் 3
கூட்டையே 2
கூட 13
கூடகில்லார் 2
கூடகிலாவே 2
கூடத்து 2
கூடம் 2
கூடல் 3
கூடலால் 1
கூடலும் 7
கூடவும் 1
கூடவே 1
கூடா 2
கூடாத 2
கூடார் 4
கூடான் 1
கூடி 43
கூடிட 1
கூடிடா 1
கூடிடில் 3
கூடிடும் 1
கூடிய 17
கூடியது 1
கூடியவாறே 1
கூடியும் 1
கூடியே 1
கூடின் 1
கூடினால் 2
கூடு 7
கூடு-மின் 1
கூடுகின்றேன் 1
கூடுதல் 1
கூடும் 13
கூடுவர் 4
கூடுவன் 3
கூடேன் 1
கூத்தப்பிரானும் 1
கூத்தப்பிரானே 1
கூத்தவன் 1
கூத்தன் 13
கூத்தனுக்கு 1
கூத்தனும் 4
கூத்தனை 19
கூத்தனொடு 1
கூத்தாய் 1
கூத்தி 1
கூத்தியும் 1
கூத்து 16
கூத்துக்கு 2
கூத்தும் 1
கூத்துள் 1
கூத்தே 11
கூப்பி 1
கூப்பிட்டு 1
கூப்பிடு 2
கூப்பிடும் 2
கூப்பிடுமாறே 1
கூப 1
கூபத்து 1
கூபத்தே 1
கூபம் 2
கூபமும் 1
கூம்பகில்லார் 1
கூம்பு 1
கூம்புகின்றார் 1
கூய்ந்து 1
கூர் 1
கூர்ந்த 1
கூர்ந்திடும் 1
கூர்ந்து 2
கூர்மன் 1
கூர்மை 2
கூரிய 1
கூரு 1
கூரும் 2
கூரை 4
கூரையில் 1
கூலவி 1
கூவல் 1
கூவலுள் 1
கூவி 3
கூவிக்கொண்டு 1
கூவிய 1
கூவிள 1
கூவும் 1
கூவே 1
கூழ் 1
கூழில் 1
கூழை 1
கூளியோடு 1
கூற்றத்தை 1
கூற்றம் 3
கூற்றமும் 1
கூற்றன் 1
கூற்று 3
கூற்றுவன் 1
கூற்றை 1
கூற 2
கூறகிலேனே 1
கூறது 5
கூறலும் 3
கூறன் 1
கூறா 4
கூறாத 1
கூறாம் 1
கூறான் 1
கூறி 2
கூறிட்டு 3
கூறிட்டுக்கொண்டு 1
கூறிடும் 1
கூறிய 8
கூறில் 3
கூறிலே 1
கூறினன் 1
கூறினில் 1
கூறு 16
கூறு-மின் 5
கூறுகின்றேனே 1
கூறுதல் 1
கூறும் 9
கூறும்-கால் 1
கூறுவர் 1
கூறே 4
கூறை 1
கூறையும் 1
கூன் 1
கூனல் 1
கூனும் 1
கூனை 1

கூகின்ற (1)

கூகின்ற நாவலின் கூழை தரும் கனி – திருமந்:2886/2
மேல்


கூகை (2)

நாகையை கூகை நணுகல் உறுதலும் – திருமந்:2891/3
கூகை குருந்தம் அது ஏறி குணம் பயில் – திருமந்:2921/1
மேல்


கூகையும் (1)

கூகையும் பாம்பும் கிளியொடு பூஞையும் – திருமந்:2891/1
மேல்


கூகையை (1)

கூகையை கண்டு எலி கூப்பிடும் ஆறே – திருமந்:2891/4
மேல்


கூசம் (2)

கூசம் இலாத சகாரத்தை முன் கொண்டு – திருமந்:1095/2
கூசம் செய்து உன்னி குறிக்கொள்வது எ வண்ணம் – திருமந்:2408/3
மேல்


கூசற்ற (2)

கூசற்ற முத்தியில் கூட்டலால் நாட்டத்தது – திருமந்:1574/3
கூசற்ற முத்தி அருள் அந்த கூட்டத்தின் – திருமந்:1802/3
மேல்


கூசி (2)

கூசி இருக்கும் குணம் அது ஆமே – திருமந்:2546/4
கூசி இருக்கும் குருகு இரை தேர்ந்து உண்ணும் – திருமந்:2927/2
மேல்


கூசிய (1)

கூசிய விந்து உடன் கொண்டு கூவே – திருமந்:1095/4
மேல்


கூட்ட (1)

காய தேர் ஏறி மன பாகன் கை கூட்ட
மாய தேர் ஏறி மங்கும் அவை உணர் – திருமந்:1651/1,2
மேல்


கூட்டங்கள் (1)

ஓதிடும் கூட்டங்கள் ஓர் ஐந்து உள அவை – திருமந்:1218/2
மேல்


கூட்டத்தால் (1)

பூ இயல் கூட்டத்தால் போதம் புரிந்து அருள் – திருமந்:2344/3
மேல்


கூட்டத்தின் (1)

கூசற்ற முத்தி அருள் அந்த கூட்டத்தின்
நேசத்து தோன்றா நிலை அருள் ஆமே – திருமந்:1802/3,4
மேல்


கூட்டத்து (6)

ஒத்த இரு மாயா கூட்டத்து இடை பூட்டி – திருமந்:492/2
மின் இடையாளும் மின்னாளனும் கூட்டத்து
பொன் இடை வட்டத்தின் உள்ளே புக பெய்து – திருமந்:841/1,2
அறிவான மாயையும் ஐம்புல கூட்டத்து
அறிவான மங்கை அருள் அது சேரில் – திருமந்:1133/1,2
ஒத்த இரு மாயா கூட்டத்து இடையூட்டி – திருமந்:1771/2
குறியா குறியினில் கூடாத கூட்டத்து
அறியா அறிவில் அவிழ்ந்து ஏக சித்தமாய் – திருமந்:2638/1,2
தென்றி கிடந்த சிறுநரி கூட்டத்து
குன்றாமை கூடி தராசின் நிறுத்த பின் – திருமந்:2918/2,3
மேல்


கூட்டத்தும் (1)

கொந்தார் குழலியர் கூடிய கூட்டத்தும்
அந்தார் பிறவி அறுத்து நின்றானே – திருமந்:405/3,4
மேல்


கூட்டத்துள் (1)

கண் நாக்கு மூக்கு செவி ஞான கூட்டத்துள்
பண்ணாக்கி நின்ற பழம் பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:599/1,2
மேல்


கூட்டம் (3)

கொம்பு ஏறி கும்பிட்டு கூட்டம் இட்டாரே – திருமந்:626/4
தவிர வைத்தான் நமன் தூதுவர் கூட்டம்
தவிர வைத்தான் பிறவி துயர் தானே – திருமந்:2050/3,4
திருந்தனர் விட்டார் செறி மல கூட்டம்
திருந்தனர் விட்டார் சிவமாய் அவமே – திருமந்:2339/3,4
மேல்


கூட்டமும் (2)

கோணாத போகமும் கூடாத கூட்டமும்
நாணாத நாணமும் நாதாந்த போதமும் – திருமந்:1610/2,3
எந்தை பரமனும் என் அம்மை கூட்டமும்
முந்த உரைத்து முறை சொல்லின் ஞானமாம் – திருமந்:1770/1,2
மேல்


கூட்டலால் (1)

கூசற்ற முத்தியில் கூட்டலால் நாட்டத்தது – திருமந்:1574/3
மேல்


கூட்டி (9)

கூட்டி கொணர்ந்து ஒரு கொம்பிடை வைத்திடும் – திருமந்:171/2
உறுவது அறி தண்டி ஒண் மணல் கூட்டி
அறு வகை ஆன் ஐந்தும் ஆட்ட தன் தாதை – திருமந்:351/1,2
கோது குலத்தொடும் கூட்டி குழைத்தனர் – திருமந்:408/2
குமிழிக்குள் சுடர் ஐந்தையும் கூட்டி
சமைய தண் தோட்டி தரிக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:881/2,3
அங்குலி கூட்டி அகம்புறம் பார்த்தனர் – திருமந்:1191/2
பசு பாசம் நீக்கி பதியுடன் கூட்டி
கசியாத நெஞ்சம் கசிய கசிவித்து – திருமந்:1486/1,2
அறியாது அவத்தை அறிவானை கூட்டி
அறியாது அறிவானை யார் அறிவாரே – திருமந்:2224/3,4
குருவினை கொண்டு அருள் சத்தி முன் கூட்டி
பெருமலம் நீங்கி பிறவாமை சுத்தமே – திருமந்:2262/3,4
எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி
நினையும் அளவில் நினைப்பித்தனனே – திருமந்:2830/3,4
மேல்


கூட்டிட்டால் (1)

குயில் குஞ்சு முட்டையை காக்கை கூட்டிட்டால்
அயிர்ப்பு இன்றி காக்கை வளர்க்கின்றது போல் – திருமந்:488/1,2
மேல்


கூட்டிடின் (1)

கூட்டும் குரு நந்தி கூட்டிடின் அல்லது – திருமந்:2937/3
மேல்


கூட்டியே (1)

பாசத்தை கூட்டியே கட்டி பறித்திட்டு – திருமந்:1574/1
மேல்


கூட்டில் (1)

சொல்லும் ஒரு கூட்டில் புக்கு சுகிக்கலாம் – திருமந்:908/1
மேல்


கூட்டு (1)

மண் உடையாரை மனித்தரில் கூட்டு ஒணா – திருமந்:1166/2
மேல்


கூட்டுகின்றான் (1)

கூட்டுகின்றான் குழம்பின் கருவை உரு – திருமந்:471/3
மேல்


கூட்டும் (3)

ஈறான வாசியில் கூட்டும் அது அன்றோ – திருமந்:2499/3
குறிப்பது உன்னில் குரை கழல் கூட்டும்
குறிப்பு அறிவான் தவம் கோன் உரு ஆமே – திருமந்:2706/3,4
கூட்டும் குரு நந்தி கூட்டிடின் அல்லது – திருமந்:2937/3
மேல்


கூட்டையே (2)

கூத்தன் புறப்பட்டு போன இ கூட்டையே – திருமந்:167/4
குளிகை இட்டு பொன் ஆக்குவன் கூட்டையே – திருமந்:2709/4
மேல்


கூட (13)

கூட வல்லார் அடி கூடுவன் யானே – திருமந்:543/4
கொண்டவை ஓர் ஆண்டு கூட இருந்திடில் – திருமந்:679/3
குவிந்து அவை ஓர் ஆண்டு கூட இருக்கில் – திருமந்:682/3
கூட வல்லார்கட்கு கூறலும் ஆமே – திருமந்:764/4
அங்கி மதி கூட ஆகும் கதிர் ஒளி – திருமந்:864/1
அங்கி கதிர் கூட ஆகும் மதி ஒளி – திருமந்:864/2
அங்கி சசி கதிர் கூட அ தாரகை – திருமந்:864/3
கூட முக்கூடத்தின் உள் எழு குண்டத்துள் – திருமந்:1020/1
கூலவி ஒன்றாகும் கூட இழைத்தனள் – திருமந்:1216/2
பதி எனும் நந்தி பதம் அது கூட
கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை – திருமந்:2497/2,3
அடியார் அருளால் அவன் அடி கூட
அடியான் இவன் என்று அடிமை கொண்டானே – திருமந்:2624/3,4
குரு அன்றி யாவர்க்கும் கூட ஒண்ணாதே – திருமந்:2840/4
சிவன் வந்து தேவர் குழாமுடன் கூட
பவம் வந்திட நின்ற பாசம் அறுத்திட்டு – திருமந்:2975/1,2
மேல்


கூடகில்லார் (2)

கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2093/1
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2559/1
மேல்


கூடகிலாவே (2)

கொதித்து எழும் வல்வினை கூடகிலாவே – திருமந்:1019/4
கொதித்து அங்கு எழுந்தவை கூடகிலாவே – திருமந்:1286/4
மேல்


கூடத்து (2)

அஞ்சையும் கூடத்து அடக்க வல்லார்கட்கே – திருமந்:977/3
கூடத்து உளான் அலன் கோயில் உள்ளான் அலன் – திருமந்:2614/2
மேல்


கூடம் (2)

கூடம் கிடந்தது கோலங்கள் இங்கு இல்லை – திருமந்:162/1
கூடம் எடுத்து குடி புக்க மங்கையர் – திருமந்:576/1
மேல்


கூடல் (3)

பெரியாருடன் கூடல் பேரின்பம் ஆமே – திருமந்:545/4
குருட்டு கிழவனை கூடல் குறித்து – திருமந்:1514/2
குறி அறியார்கள் தம் கூடல் பெரிது – திருமந்:2353/2
மேல்


கூடலால் (1)

சத்தியுள் நின்றோர்க்கு தத்துவம் கூடலால்
சுத்தி அகன்றோர் சுகானந்த போதரே – திருமந்:2862/3,4
மேல்


கூடலும் (7)

கோனை புகழு-மின் கூடலும் ஆமே – திருமந்:21/4
கூவும் துணை ஒன்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:174/4
கோலிங்கம் ஐஞ்சு அருள் கூடலும் ஆமே – திருமந்:378/4
கோ அடைந்து அ நெறி கூடலும் ஆமே – திருமந்:546/4
குறி அறிவாளர்க்கு கூடலும் ஆமே – திருமந்:1457/4
குரு வழியே சென்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:2056/4
குருவை வழிபடில் கூடலும் ஆமே – திருமந்:2119/4
மேல்


கூடவும் (1)

குளி அறிவாளர்க்கு கூடவும் ஒண்ணான் – திருமந்:510/2
மேல்


கூடவே (1)

மாறா கதிர்கொள்ளும் மற்று அங்கி கூடவே – திருமந்:853/4
மேல்


கூடா (2)

கோல் ஒன்று பற்றினால் கூடா பறவைகள் – திருமந்:295/3
மோனிக்கு இவை ஒன்றும் கூடா முன் மோகித்து – திருமந்:1473/2
மேல்


கூடாத (2)

கோணாத போகமும் கூடாத கூட்டமும் – திருமந்:1610/2
குறியா குறியினில் கூடாத கூட்டத்து – திருமந்:2638/1
மேல்


கூடார் (4)

குருவும் சிவனும் சமயமும் கூடார்
வெருவும் திருமகள் வீட்டு இல்லை ஆகும் – திருமந்:1489/2,3
செயலற்று இருப்பார் செகத்தொடும் கூடார்
செயலற்று இருப்பார்க்கே செய்தி உண்டாமே – திருமந்:2319/3,4
குழிபட்டு நின்றவர் கூடார் குறிகள் – திருமந்:2553/3
கூடார் அறநெறி நாள்-தொறும் இன்புற – திருமந்:2949/2
மேல்


கூடான் (1)

குறி ஒன்று இலா நித்தன் கூடான் கலாதி – திருமந்:2247/2
மேல்


கூடி (43)

உறை பொடும் கூடி நின்று ஓதலும் ஆமே – திருமந்:86/4
படி கண்டிலர் மீண்டும் பார் மிசை கூடி
அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல – திருமந்:88/2,3
ஊர் எலாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு – திருமந்:145/1
வையகத்தே மடவாரொடும் கூடி என் – திருமந்:207/1
குரு நெறியால் உரை கூடி நால் வேதத்து – திருமந்:227/2
குறிப்பு அறிந்தேன் உடல் உயிர் அது கூடி
செறிப்பு அறிந்தேன் மிகு தேவர் பிரானை – திருமந்:290/1,2
அணுகினும் சேயவன் அங்கியில் கூடி
நணுகினும் ஞான கொழுந்து ஒன்று நல்கும் – திருமந்:420/1,2
மறையவன் மூவரும் வந்து உடன் கூடி
இறையவன் செய்த இரும் பொறி யாக்கை – திருமந்:433/2,3
கூடி கொளில் கோல அஞ்சு எழுத்து ஆமே – திருமந்:576/4
கொண்டவை ஓர் ஆண்டு கூடி இருந்திடில் – திருமந்:684/3
மதியமும் ஞாயிறும் வந்து உடன் கூடி
துதி செய்பவர் அவர் தொல் வானவர்கள் – திருமந்:710/1,2
உயருறுவார் உலகத்தொடும் கூடி
பயனுறுவார் பலர் தாம் அறியாமல் – திருமந்:760/1,2
அடுகின்ற வாயுவை அந்தணன் கூடி
இடுகின்றவாறு சென்றின் பணி சேர – திருமந்:795/2,3
வகாரமோடு ஆறும் வளியுடன் கூடி
சிகாரமுடனே சிவன் சிந்தைசெய்ய – திருமந்:951/2,3
வகாரம் இரண்டும் வளியுடன் கூடி
ஒகார முதல்கொண்டு ஒருக்கால் உரைக்க – திருமந்:976/2,3
கூடி இருந்த குமரி குலக்கன்னி – திருமந்:1106/2
மங்கையும் மாரனும் தம்மொடு கூடி நின்று – திருமந்:1191/1
மூவரும் கூடி முதல்வியாய் முன்நிற்பார் – திருமந்:1195/3
நாதனும் நாலொன்பதின்மரும் கூடி நின்று – திருமந்:1218/1
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1222/3,4
குறியது கூடி குறிக்கொண்டு நோக்கும் – திருமந்:1240/3
குளிர்ந்த வரனை கூடி உள் வைத்து – திருமந்:1288/3
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1306/3,4
கொச்சையார் எண்மர்கள் கூடி வருதலால் – திருமந்:1394/2
கொண்டது ஓர் ஆண்டு கூடி வருகைக்கு – திருமந்:1410/3
மருள் நீங்கா வானவர் கோனொடும் கூடி
பொருள் நீங்கா இன்பம் புலம் பயில் தானே – திருமந்:1516/3,4
அறிவுடன் கூடி அழைத்தது ஓர் தோணி – திருமந்:1554/1
குடி சார் நெறி கூடி நிற்பவர் கொள்கையே – திருமந்:1603/4
கூடி தவம்செய்து கண்டேன் குரை கழல் – திருமந்:1636/1
கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல – திருமந்:1654/3
ஆறு அந்தமும் கூடி ஆகும் உடம்பினில் – திருமந்:1709/1
குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி
நெறிக்கும் பிராணன் நிலைபெற்ற சீவன் – திருமந்:1785/1,2
தவலோகம் சேர்ந்து பின் தான் வந்து கூடி
சிவயோக ஞானத்தால் சேர்ந்து அவர் நிற்பர் – திருமந்:1905/2,3
விந்துவும் நாதமும் மேவி உடன் கூடி
சந்திரனோடே தலைப்படும் ஆயிடில் – திருமந்:1971/1,2
கூடுவர் கூடி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2185/3
மும்மலம் கூடி முயங்கி மயங்குவோர் – திருமந்:2244/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கூடி
சித்தும் அசித்தும் சிவசித்தாய் நிற்கும் – திருமந்:2328/1,2
குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி
அறிவு அறியா இருந்து அன்னமும் ஆமே – திருமந்:2353/3,4
விருப்பொடு கூடி விகிர்தனை நாடி – திருமந்:2640/1
நிகழ்வு ஒழிந்தார் எம் பிரானொடும் கூடி
திகழ்வு ஒழிந்தார் தங்கள் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:2669/2,3
கூடி நின்றான் ஒரு காலத்து தேவர்கள் – திருமந்:2794/1
குசும்ப மலர் கந்தம் கூடி நின்றானே – திருமந்:2818/4
குன்றாமை கூடி தராசின் நிறுத்த பின் – திருமந்:2918/3
மேல்


கூடிட (1)

தன் பொருள் ஆகிய தத்துவம் கூடிட
கைப்பொருள் ஆக கலந்திடும் ஓர் ஆண்டின் – திருமந்:676/2,3
மேல்


கூடிடா (1)

ஒன்றும் இரண்டும் ஒருகாலும் கூடிடா
ஒன்று இரண்டு என்றே உரை தருவோர்க்கு எலாம் – திருமந்:2077/2,3
மேல்


கூடிடில் (3)

ஆகின்ற சந்திரன் தன் கலை கூடிடில்
ஆகின்ற சந்திரன் தான் அவன் ஆமே – திருமந்:685/3,4
சொல்லலும் ஆகும் இவை அஞ்சும் கூடிடில்
சொல்லலும் ஆம் தூர தரிசனம் தானே – திருமந்:822/3,4
செத்து நீர் சேர்வது சித்தினை கூடிடில்
செத்தார் இருந்தார் செகத்தில் திரிமலம் – திருமந்:1907/2,3
மேல்


கூடிடும் (1)

சந்தியில் ஆன சமாதியில் கூடிடும்
அந்தம் இலாத அறிவின் அரும்பொருள் – திருமந்:619/2,3
மேல்


கூடிய (17)

கொந்தார் குழலியர் கூடிய கூட்டத்தும் – திருமந்:405/3
விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய் அகம் கூடிய
அஞ்ஞான கன்மத்தினால் சுவர் யோனி புக்கு – திருமந்:499/1,2
குறிப்பது கூடிய கோல குரம்பை – திருமந்:789/2
கூடிய எட்டும் இரண்டும் குவிந்து அறி – திருமந்:985/1
கொண்டு ஒழிந்தேன் உடன் கூடிய காலத்து – திருமந்:992/2
கொள்ள தவநெறி கூடிய இன்பத்து – திருமந்:1183/3
கூடிய தம்பனம் மாரணம் வசியம் – திருமந்:1287/1
கூடிய நெஞ்சத்து கோயிலாய் கொள்வனே – திருமந்:1445/4
கூடிய பாதம் இரண்டும் படி மிசை – திருமந்:1730/1
கூடிய தான் அவனாம் குளிக்கொண்டே – திருமந்:1783/4
கூடிய காமம் குளிக்கும் இரதமும் – திருமந்:2174/3
அண்ணாந்து பார்த்து ஐவர் கூடிய சந்தியில் – திருமந்:2223/3
குருவரம் பெற்றவர் கூடிய பின்னை – திருமந்:2280/3
கூடிய அந்தமும் கோதண்டமும் கடந்து – திருமந்:2680/3
கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டு ஆட – திருமந்:2760/3
கூடிய திண் முழவம் குழல் ஓம் என்று – திருமந்:2776/1
கூடிய பாதம் சிலம்பு கைகொள் துடி – திருமந்:2781/2
மேல்


கூடியது (1)

அப்பினில் கூடியது ஒன்று ஆகுமாறு போல் – திருமந்:136/3
மேல்


கூடியவாறே (1)

கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என் – திருமந்:1816/3
மேல்


கூடியும் (1)

கூடியும் நின்றும் தொழுது எம் இறைவனை – திருமந்:2109/1
மேல்


கூடியே (1)

கூறும் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே
ஊறும் உடம்பை உயிர் உடம்பு எண்ணுமே – திருமந்:2129/3,4
மேல்


கூடின் (1)

சிவன் அருள் கூடின் அ சிவலோகம் ஆமே – திருமந்:1649/4
மேல்


கூடினால் (2)

ஓயா பதி அதன் உண்மையை கூடினால்
வீயா பரகாயம் மேவலும் ஆமே – திருமந்:643/3,4
ஆறு அந்தம் ஆகி நடுவுடன் கூடினால்
தேறிய மூவாறும் சிக்கென்று இருந்திடும் – திருமந்:2129/1,2
மேல்


கூடு (7)

கூடு மரபில் குணஞ்செய்த மா நந்தி – திருமந்:414/2
கோலாகலம் கெட்டு கூடு நல் முத்தியே – திருமந்:1892/4
கூடு புக்கு ஏறலுற்றேன் அவன் கோலம் கண் – திருமந்:2522/3
கூடு கெடின் மற்று ஓர் கூடு செய்வான் உளன் – திருமந்:2852/1
கூடு கெடின் மற்று ஓர் கூடு செய்வான் உளன் – திருமந்:2852/1
கூடு புக்கு ஆனது ஐந்து குதிரையும் – திருமந்:2893/2
புகை அனைத்தும் புறம் அங்கியில் கூடு
முகை அனைத்தும் எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:3010/3,4
மேல்


கூடு-மின் (1)

குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி – திருமந்:2353/3
மேல்


கூடுகின்றேன் (1)

கூடுகின்றேன் குறையா மனத்தாலே – திருமந்:2368/4
மேல்


கூடுதல் (1)

கொஞ்சிட்ட வன்னியை கூடுதல் முத்தியே – திருமந்:1034/4
மேல்


கூடும் (13)

குரு நெறி ஆம் சிவமா நெறி கூடும்
ஒரு நெறி ஒன்று ஆக வேதாந்தம் ஓதுமே – திருமந்:54/3,4
கூடும் பிறவி குணம் செய்த மா நந்தி – திருமந்:406/2
தலைப்பட்டு இருந்திட தத்துவம் கூடும்
வலைப்பட்டு இருந்திடும் மாது நல்லாளும் – திருமந்:629/1,2
கூடும் இரு வளை கோலக்கை குண்டிகை – திருமந்:1207/2
குறைவதும் இல்லை குரை கழல் கூடும்
அறைவதும் ஆரணம் அ எழுத்து ஆகி – திருமந்:1301/1,2
குழல் சேரும் என் உயிர் கூடும் குலைத்தே – திருமந்:1600/4
கூடும் தவம் செய்த கொள்கையான் தானே – திருமந்:1618/4
கூடும் உடல் பொருள் ஆவி குறிக்கொண்டு – திருமந்:1783/1
கூடும் உபசாந்தம் யோகாந்த கொள்கையே – திருமந்:2376/4
குலம் பல வண்ணம் குறிப்பொடும் கூடும்
பலம் பல பன்னிரு கால நினையும் – திருமந்:2542/2,3
கூடும் சிவனது கொய் மலர் சேவடி – திருமந்:2651/2
கூடும் பறவை இரை கொத்தி மற்று அதன் – திருமந்:2897/1
ஒழிந்தனவாயும் ஒருங்குடன் கூடும்
கழிந்திலன் எங்கும் பிறப்பு இலன் ஈசன் – திருமந்:3034/2,3
மேல்


கூடுவர் (4)

அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர்
அ உலகத்தே அருள் பெறுவாரே – திருமந்:1652/3,4
அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர்
அ உலகத்தே அருள்பெறுவாரே – திருமந்:1869/3,4
கூடுவர் கூடி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2185/3
கூடுவர் நந்தி அவனை குறித்து உடன் – திருமந்:2563/2
மேல்


கூடுவன் (3)

கூட வல்லார் அடி கூடுவன் யானே – திருமந்:543/4
கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல – திருமந்:1654/3
குறி உடையானொடும் கூடுவன் நானே – திருமந்:2636/4
மேல்


கூடேன் (1)

அதைத்து ஒழிந்தேன் இனி யாரொடும் கூடேன்
சிதைத்து அடியேன் வினை சிந்தனை தீர – திருமந்:1691/2,3
மேல்


கூத்தப்பிரானும் (1)

குண விளக்கு ஆகிய கூத்தப்பிரானும்
மண விளக்கு ஆகிய மன் உயிர்க்கு எல்லாம் – திருமந்:2018/1,2
மேல்


கூத்தப்பிரானே (1)

கோவினுள் ஆடிடும் கூத்தப்பிரானே – திருமந்:2757/4
மேல்


கூத்தவன் (1)

கூத்தவன் ஒன்றிடும் கூர்மை அறிந்து அங்கே – திருமந்:757/1
மேல்


கூத்தன் (13)

துளக்க_அறும் ஆனந்த கூத்தன் சொல்போந்து – திருமந்:91/3
கூத்தன் புறப்பட்டு போன இ கூட்டையே – திருமந்:167/4
கூத்தன் குறியில் குணம் பல கண்டவர் – திருமந்:755/1
கூத்தன் எழுத்தின் முதலெழுத்து ஓதினார் – திருமந்:935/2
கொண்ட இ சக்கரம் கூத்தன் எழுத்து ஐந்தும் – திருமந்:949/3
கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் எழுத்ததாய் – திருமந்:1290/1
கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் குறி அதாம் – திருமந்:1336/2
கொண்டு அங்கு இருந்தனர் கூத்தன் ஒளியினை – திருமந்:1416/1
நடந்தான் செயும் நந்தி நல் ஞான கூத்தன்
படம்தான் செய்து உள்ளுள் படிந்திருந்தானே – திருமந்:2741/3,4
அரதனம் மன்றினில் மாணிக்க கூத்தன்
குரவனாய் எங்கணும் கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2761/3,4
கூத்தன் கலந்திடும் கோல்வளையாளொடும் – திருமந்:2767/1
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஆனந்தம் – திருமந்:2767/2
கூத்தன் கலந்திடும் கோது இலா ஞானத்து – திருமந்:2767/3
மேல்


கூத்தனுக்கு (1)

கொல்லையில் நின்று குதி கொள்ளும் கூத்தனுக்கு
எல்லை இல்லாத இலயம் உண்டாமே – திருமந்:542/3,4
மேல்


கூத்தனும் (4)

நடம் கொண்ட கூத்தனும் நாடுகின்றானே – திருமந்:666/4
குழல்வழி நின்றிடும் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:754/4
குன்றிடை பொன் திகழ் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:756/4
கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்து அதின் மேலே – திருமந்:2767/4
மேல்


கூத்தனை (19)

கூத்தனை காணும் குறி பல பேசிடில் – திருமந்:935/1
கூத்தனை காணும் குறி அது ஆமே – திருமந்:935/4
சிற்பரம் சோதி சிவானந்த கூத்தனை
சொல் பதம் ஆம் அந்த சுந்தர கூத்தனை – திருமந்:2723/1,2
சொல் பதம் ஆம் அந்த சுந்தர கூத்தனை
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/2,3
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2723/3
பொன் பதி கூத்தனை பொன் தில்லை கூத்தனை
அற்புத கூத்தனை யார் அறிவாரே – திருமந்:2723/3,4
அற்புத கூத்தனை யார் அறிவாரே – திருமந்:2723/4
உம்பரில் கூத்தனை உத்தம கூத்தனை – திருமந்:2742/1
உம்பரில் கூத்தனை உத்தம கூத்தனை
செம்பொன் திருமன்றுள் சேவக கூத்தனை – திருமந்:2742/1,2
செம்பொன் திருமன்றுள் சேவக கூத்தனை
சம்பந்த கூத்தனை தற்பர கூத்தனை – திருமந்:2742/2,3
சம்பந்த கூத்தனை தற்பர கூத்தனை – திருமந்:2742/3
சம்பந்த கூத்தனை தற்பர கூத்தனை
இன்புற நாடி என் அன்பில் வைத்தேனே – திருமந்:2742/3,4
மாணிக்க கூத்தனை வண் தில்லை கூத்தனை – திருமந்:2743/1
மாணிக்க கூத்தனை வண் தில்லை கூத்தனை
பூணுற்ற மன்றுள் புரிசடை கூத்தனை – திருமந்:2743/1,2
பூணுற்ற மன்றுள் புரிசடை கூத்தனை
சேணுற்ற சோதி சிவானந்த கூத்தனை – திருமந்:2743/2,3
சேணுற்ற சோதி சிவானந்த கூத்தனை
ஆணிப்பொன் கூத்தனை யார் உரைப்பாரே – திருமந்:2743/3,4
ஆணிப்பொன் கூத்தனை யார் உரைப்பாரே – திருமந்:2743/4
கூத்தனை கண்ட அ கோமள கண்ணினள் – திருமந்:2800/2
சுந்தர கூத்தனை என் சொல்லும் ஆறே – திருமந்:2801/4
மேல்


கூத்தனொடு (1)

கூத்தனொடு ஒன்றிய கொள்கையராய் நிற்பர் – திருமந்:935/3
மேல்


கூத்தாய் (1)

ஆனந்த கூத்தாய் அகப்படும் தானே – திருமந்:892/4
மேல்


கூத்தி (1)

கூத்தி வளர்த்தது ஓர் கோழிப்புள் ஆமே – திருமந்:2873/4
மேல்


கூத்தியும் (1)

கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்து அதின் மேலே – திருமந்:2767/4
மேல்


கூத்து (16)

தப்பு இலா மன்றில் தனி கூத்து கண்ட பின் – திருமந்:74/3
குண்டலகாதனும் கூத்து ஒழிந்தானே – திருமந்:818/4
தாண்டவ கூத்து தனிநின்ற தற்பரம் – திருமந்:888/3
தாண்டவ கூத்து தமனியம் தானே – திருமந்:888/4
நடம் இரண்டு ஒன்றே நமன் செய்யும் கூத்து
நடம் இரண்டு ஒன்றே நகை செயா மந்திரம் – திருமந்:902/2,3
வாறே அருளால் வளர் கூத்து காணலாம் – திருமந்:905/3
மேனி இரண்டும் ஈ ஓ ஊ ஆ ஏ கூத்து ஆமே – திருமந்:911/4
உரந்து அங்கு இருந்தவள் கூத்து உகந்தாளே – திருமந்:1392/4
ஆனந்தம் ஆனந்த கூத்து உகந்தானுக்கே – திருமந்:2725/4
கொண்டு அங்கு உமை காண கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2732/4
ஆனத்தி ஆடி பின் நவ கூத்து ஆடி – திருமந்:2736/1
கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2749/4
குரவனாய் எங்கணும் கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2761/4
கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்து அதின் மேலே – திருமந்:2767/4
கொண்டு பரஞ்சோதி கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2771/4
புண்டரிக பத பொன்னம்பல கூத்து
கண்டு சேவித்து கதி பெறுவார்களே – திருமந்:2777/3,4
மேல்


கூத்துக்கு (2)

தானே பரஞ்சுடர் தத்துவ கூத்துக்கு
தானே தனக்கு தராதலம் தானே – திருமந்:889/3,4
தானே ரீங்கார தத்துவ கூத்துக்கு
தானே உலகில் தனிநடம் தானே – திருமந்:901/3,4
மேல்


கூத்தும் (1)

தித்தித்த கூத்தும் சிவனும் வெளிப்படும் – திருமந்:730/3
மேல்


கூத்துள் (1)

செம்மை சிறந்த திரு அம்பல கூத்துள்
அம் மலர் பொன் பாதத்து அன்பு வைப்பார்கட்கே – திருமந்:2744/3,4
மேல்


கூத்தே (11)

கூத்தே சிவாயநம மசி ஆயிடும் – திருமந்:912/1
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவாயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/2
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/3
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் நமசிவாய கோள் ஒன்றுமாறே – திருமந்:912/4
மன்றினில் ஆடினான் மாணிக்க கூத்தே – திருமந்:913/4
கொண்ட இ சக்கரத்துள் நின்ற கூத்தே – திருமந்:949/4
நாதம் கொண்டு ஆடினான் ஞானானந்த கூத்தே – திருமந்:2729/4
அன்பதும் ஆடினான் ஆனந்த கூத்தே – திருமந்:2782/4
மூன்றிலும் ஆடினான் மோகாந்த கூத்தே – திருமந்:2784/4
அத்தனும் ஆடினான் ஆனந்த கூத்தே – திருமந்:2789/4
தவமாம் சிவானந்தத்தோர் ஞான கூத்தே – திருமந்:2793/4
மேல்


கூப்பி (1)

அஞ்சலி கூப்பி அறுபத்தறுவரும் – திருமந்:57/3
மேல்


கூப்பிட்டு (1)

கூறிட்டு மும்மலம் கூப்பிட்டு போமே – திருமந்:930/4
மேல்


கூப்பிடு (2)

கூப்பிடு கொள்ளா குறுநரி கொட்டகத்து – திருமந்:2881/1
கூப்பிடு மீண்டது ஓர் கூரை கொண்டாரே – திருமந்:2900/4
மேல்


கூப்பிடும் (2)

கூகையை கண்டு எலி கூப்பிடும் ஆறே – திருமந்:2891/4
கூப்பிடும் ஆற்றிலே வன்காடு இரு காதம் – திருமந்:2900/1
மேல்


கூப்பிடுமாறே (1)

குடர் பட வெம் தமர் கூப்பிடுமாறே – திருமந்:165/4
மேல்


கூப (1)

கோல் இங்கு அமைத்த பின் கூப பறவைகள் – திருமந்:2908/3
மேல்


கூபத்து (1)

கூபத்து சத்தி குளிர் முகம் பத்து உள – திருமந்:1397/1
மேல்


கூபத்தே (1)

பெரிய பிரானை பிரணவ கூபத்தே
துரிய வல்லார்க்கு துரிசு இல்லை தானே – திருமந்:2454/3,4
மேல்


கூபம் (2)

கண் அமர் கூபம் கலந்து வருதலால் – திருமந்:1396/2
தண் அமர் கூபம் தழைத்தது காணுமே – திருமந்:1396/4
மேல்


கூபமும் (1)

விண்டு அலர் கூபமும் விஞ்சத்து அடவியும் – திருமந்:621/1
மேல்


கூம்பகில்லார் (1)

கூம்பகில்லார் வந்து கொள்ளலும் ஆமே – திருமந்:2352/4
மேல்


கூம்பு (1)

கூம்பு ஏறி கோயிலில் பூக்கின்றவாறே – திருமந்:1623/4
மேல்


கூம்புகின்றார் (1)

கூம்புகின்றார் குணத்தினொடும் கூறுவர் – திருமந்:2352/2
மேல்


கூய்ந்து (1)

கூய்ந்து அறிந்து உள் உறை கோயிலும் ஆமே – திருமந்:810/4
மேல்


கூர் (1)

நீடும் கலை கல்வி நீள் மேதை கூர் ஞானம் – திருமந்:646/2
மேல்


கூர்ந்த (1)

குரானந்த ரேகையாய் கூர்ந்த குணமாம் – திருமந்:2750/1
மேல்


கூர்ந்திடும் (1)

வானே மழை பொழி மா மறை கூர்ந்திடும்
ஊனே உருகிய உள்ளம் ஒன்று ஆமே – திருமந்:2598/3,4
மேல்


கூர்ந்து (2)

கூர்ந்து எழுகின்றனள் கோல்வளைதானே – திருமந்:1173/4
கூர்ந்து அவர்க்கே குரை கழல் காட்டிடும் – திருமந்:2114/3
மேல்


கூர்மன் (1)

கண்ணினில் கூர்மன் கலந்திலன் ஆதலால் – திருமந்:656/3
மேல்


கூர்மை (2)

அப்பினில் கூர்மை ஆதித்தன் வெம்மையால் – திருமந்:136/1
கூத்தவன் ஒன்றிடும் கூர்மை அறிந்து அங்கே – திருமந்:757/1
மேல்


கூரிய (1)

கூரிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் – திருமந்:565/3
மேல்


கூரு (1)

கூரு மழை பொழியாது பொழி புனல் – திருமந்:2920/3
மேல்


கூரும் (2)

இல்லுள் இருந்து எறி கூரும் ஒருவற்கு – திருமந்:2567/3
கூரும் இ வானின் இலங்கை குறியுறும் – திருமந்:2747/2
மேல்


கூரை (4)

பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால் – திருமந்:144/1
மேல் உள கூரை பிரியும் பிரிந்தால் முன் – திருமந்:146/3
வேகின்ற கூரை விருத்தி பெற்றாரே – திருமந்:2886/4
கூப்பிடு மீண்டது ஓர் கூரை கொண்டாரே – திருமந்:2900/4
மேல்


கூரையில் (1)

வேம்பு ஏறி நோக்கினன் மீகாமன் கூரையில்
கூம்பு ஏறி கோயிலில் பூக்கின்றவாறே – திருமந்:1623/3,4
மேல்


கூலவி (1)

கூலவி ஒன்றாகும் கூட இழைத்தனள் – திருமந்:1216/2
மேல்


கூவல் (1)

உற்று நின்று ஆங்கு ஒரு கூவல் குளத்தினில் – திருமந்:253/3
மேல்


கூவலுள் (1)

கொட்டனம் செய்து குளிக்கின்ற கூவலுள்
வட்டன பூமி மருவி வந்து ஊறிடும் – திருமந்:2906/1,2
மேல்


கூவி (3)

கூவி அவிழும் குறிக்கொண்ட-போதே – திருமந்:456/4
கூவி கருதி கொடுபோய் சிவத்திடை – திருமந்:1842/3
கூவி அருளிய கோனை கருதுமே – திருமந்:2384/4
மேல்


கூவிக்கொண்டு (1)

கூவிக்கொண்டு ஈசன் குடி இருந்தானே – திருமந்:579/4
மேல்


கூவிய (1)

கூவிய சீவன் பிராணன் முதலாக – திருமந்:1096/1
மேல்


கூவிள (1)

கானது கூவிள மாலை கமழ் சடை – திருமந்:2999/3
மேல்


கூவும் (1)

கூவும் துணை ஒன்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:174/4
மேல்


கூவே (1)

கூசிய விந்து உடன் கொண்டு கூவே – திருமந்:1095/4
மேல்


கூழ் (1)

கொத்தி உலை பெய்து கூழ் அட்டு வைத்தனர் – திருமந்:160/2
மேல்


கூழில் (1)

கொதிக்கின்ற கூழில் துடுப்பு இடலாமே – திருமந்:2099/4
மேல்


கூழை (1)

கூகின்ற நாவலின் கூழை தரும் கனி – திருமந்:2886/2
மேல்


கூளியோடு (1)

கூளியோடு ஆடி குவலயத்தே ஆடி – திருமந்:2746/2
மேல்


கூற்றத்தை (1)

கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பு அறிந்தார்களே – திருமந்:1477/4
மேல்


கூற்றம் (3)

வன்மையில் வந்திடும் கூற்றம் வரு முன்னம் – திருமந்:255/3
கூற்றம் துரக்கின்ற கோள் பைந்தொடியே – திருமந்:1150/4
மாதரை மாய வரும் கூற்றம் என்று உன்ன – திருமந்:1953/1
மேல்


கூற்றமும் (1)

குதித்து ஓடி போகின்ற கூற்றமும் சார்வாய் – திருமந்:2099/1
மேல்


கூற்றன் (1)

கூற்றன் வரும்-கால் குதிக்கலும் ஆமே – திருமந்:172/4
மேல்


கூற்று (3)

கூற்று உதைத்தானை யான் கூறுகின்றேனே – திருமந்:2/4
கூற்று உதைத்தான் திருக்கோயில்கள் எல்லாம் – திருமந்:517/3
கூற்று உதைத்தான் தன்னை கூறி நின்று உய்-மின்னே – திருமந்:2105/4
மேல்


கூற்றுவன் (1)

மேல் துறந்து அண்ணல் விளங்கு ஒளி கூற்றுவன்
நாள் துறந்தார்க்கு அவன் நண்பன் அவா_இலி – திருமந்:1620/1,2
மேல்


கூற்றை (1)

கூற்றை உதைக்கும் குறி அது ஆமே – திருமந்:571/4
மேல்


கூற (2)

கோலிய ஐம்முகன் கூற பரவிந்து – திருமந்:708/2
கூற குருபரன் கும்பிடு தந்திடும் – திருமந்:2656/2
மேல்


கூறகிலேனே (1)

கொண்டான் என ஒன்றும் கூறகிலேனே – திருமந்:1784/4
மேல்


கூறது (5)

கூறது ஆக குறித்து நல் சக்கரம் – திருமந்:369/1
கூறது செய்து கொடுத்தனன் மாலுக்கு – திருமந்:369/2
கூறது செய்து கொடுத்தனன் சத்திக்கு – திருமந்:369/3
கூறது செய்து தரித்தனன் கோலமே – திருமந்:369/4
மோனையில் வைத்து மொழிதரு கூறது
ஆனவை ஓம் எனும் அ உயிர் மார்க்கமே – திருமந்:1226/3,4
மேல்


கூறலும் (3)

கூட வல்லார்கட்கு கூறலும் ஆமே – திருமந்:764/4
குவிந்திடும் சக்கரம் கூறலும் ஆமே – திருமந்:1284/4
பின்றலும் பிறங்கலும் பெருமை கூறலும்
என்று இவை இறை-பால் இயற்கை அல்லவே – திருமந்:1686/3,4
மேல்


கூறன் (1)

அது பணிசெய்கின்றவள் ஒரு கூறன்
இது பணி மானுடர் செய் பணி ஈசன் – திருமந்:1454/2,3
மேல்


கூறா (4)

கூறா இலிங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்-மின் – திருமந்:733/2
கூறா உபதேசம் கொண்டது காணுமே – திருமந்:733/4
கூறா வியோமம் பரம் என கொண்டனன் – திருமந்:2172/3
கூறா உபதேசம் கூறில் சிவபரம் – திருமந்:2447/2
மேல்


கூறாத (1)

கூறாத சாக்கிராதீதம் குருபரன் – திருமந்:2509/3
மேல்


கூறாம் (1)

அருந்திய அன்னம் அவை மூன்று கூறாம்
பொருந்தும் உடல் மனம் போல் மலம் என்ன – திருமந்:1933/1,2
மேல்


கூறான் (1)

கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன் – திருமந்:554/1
மேல்


கூறி (2)

குறை அது கூறி குணம் கொண்டு போற்ற – திருமந்:1701/2
கூற்று உதைத்தான் தன்னை கூறி நின்று உய்-மின்னே – திருமந்:2105/4
மேல்


கூறிட்டு (3)

கூறிட்டு மும்மலம் கூப்பிட்டு போமே – திருமந்:930/4
அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு – திருமந்:2008/2,3
கோவின் மயிர் ஒன்று நூறுடன் கூறிட்டு
மேவிய கூறு அது ஆயிரம் ஆயினால் – திருமந்:2011/2,3
மேல்


கூறிட்டுக்கொண்டு (1)

கூறிட்டுக்கொண்டு சுமந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2849/2
மேல்


கூறிடும் (1)

கூறிடும் அந்தணர் கோடி பேர் உண்பதில் – திருமந்:1861/2
மேல்


கூறிய (8)

கொல்லிடு குத்து என்று கூறிய மாக்களை – திருமந்:198/1
ஓர் எழுத்து ஒரு பொருள் உணர கூறிய
சீர் எழுத்தாளரை சிதைய செப்பினோர் – திருமந்:531/1,2
குறித்திருந்தாள் அவள் கூறிய ஐந்து – திருமந்:1156/3
கூறிய கன்னி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1181/1
கூறிய சக்கரத்து உள் எழு மந்திரம் – திருமந்:1285/1
கூறிய ஆதாரம் மற்றும் குறி கொண்-மின் – திருமந்:1709/2
கொண்டிடு நித்தலும் கூறிய அன்றே – திருமந்:1840/4
கூறிய ஞான குறியுடன் வீடவே – திருமந்:2382/3
மேல்


கூறில் (3)

அணு ஆதி சித்திகள் ஆனவை கூறில்
அணுவில் அணுவின் பெருமையில் நேர்மை – திருமந்:668/1,2
கூறு-மின் கூறில் குறைகளும் இல்லையே – திருமந்:1300/4
கூறா உபதேசம் கூறில் சிவபரம் – திருமந்:2447/2
மேல்


கூறிலே (1)

அத்தன் அருள் குருவாம் அவன் கூறிலே – திருமந்:2058/4
மேல்


கூறினன் (1)

குருவே சிவம் என கூறினன் நந்தி – திருமந்:1581/1
மேல்


கூறினில் (1)

அத்தன் அமைத்த உடல் இரு கூறினில்
சுத்தம் அது ஆகிய சூக்குமம் சொல்லும்-கால் – திருமந்:2123/1,2
மேல்


கூறு (16)

கூறு அங்கம் ஆக குணம் பயில்வார் இல்லை – திருமந்:55/2
தான் ஒரு கூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:112/1
வான் ஒரு கூறு மருவியும் அங்கு உளான் – திருமந்:112/2
கோன் ஒரு கூறு உடல் உள் நின்று உயிர்க்கின்ற – திருமந்:112/3
தான் ஒரு கூறு சலம் அயன் ஆமே – திருமந்:112/4
தக்க நல் சத்தியை தான் கூறு செய்ததே – திருமந்:368/4
கூறு மதி ஒன்றினுக்கு இருபத்தேழு – திருமந்:746/3
கூறு உடையாளையும் கூறு-மின் நீரே – திருமந்:1331/4
கூறு ஆகும் ஞானி சரிதை குறிக்கிலே – திருமந்:1434/4
கூறு சமயங்கள் கொண்ட நெறி நில்லா – திருமந்:1537/3
திருந்தும் உடல் மனமாம் கூறு சேர்ந்திட்டு – திருமந்:1933/3
மேவிய கூறு அது ஆயிரம் ஆயினால் – திருமந்:2011/3
ஆவியின் கூறு நூறாயிரத்து ஒன்றே – திருமந்:2011/4
கூறு பரனே குருவாம் இயம்பிலே – திருமந்:2066/4
கூறு சமய குருபரன் நான் என்றும் – திருமந்:2758/2
எத்தன்மை வேறு என்று கூறு செய்வீரே – திருமந்:2819/4
மேல்


கூறு-மின் (5)

கூறு-மின் கூறில் குறைகளும் இல்லையே – திருமந்:1300/4
கூறு உடையாளையும் கூறு-மின் நீரே – திருமந்:1331/4
கூறு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைவியை – திருமந்:1332/1
கூறு-மின் நூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:1739/1
கூறு-மின் நீர் முன் பிறந்து இங்கு இறந்தமை – திருமந்:1822/1
மேல்


கூறுகின்றேனே (1)

கூற்று உதைத்தானை யான் கூறுகின்றேனே – திருமந்:2/4
மேல்


கூறுதல் (1)

கூறுதல் செய்து குரை கழல் நாடுவர் – திருமந்:3017/2
மேல்


கூறும் (9)

கண்டவர் கூறும் கருத்து அறிவார் என்க – திருமந்:59/2
கூறும் கரு மயிர் வெண் மயிர் ஆவது – திருமந்:192/3
கூறும் பொருளில் தகார உகாரங்கள் – திருமந்:765/1
கூறும் மகாரம் குழல் வழி ஓடிட – திருமந்:765/3
கொண்ட முகம் ஐந்து கூறும் கரங்களும் – திருமந்:1402/3
குரு என்பவனே வேதாகமம் கூறும்
பரஇன்பன் ஆகி சிவயோகம் பாவித்து – திருமந்:2057/1,2
கூறும் கலைகள் பதினெட்டும் கூடியே – திருமந்:2129/3
இனம் என கூறும் இரும் காயம் ஏவல் – திருமந்:2609/2
விலமையில் வைத்துள வேதியர் கூறும்
பலமையில் எங்கும் பரந்து நின்றானே – திருமந்:3036/3,4
மேல்


கூறும்-கால் (1)

வாரத்தில் சூலம் வரும் வழி கூறும்-கால்
நேர் ஒத்த திங்கள் சனி கிழக்கே ஆகும் – திருமந்:797/1,2
மேல்


கூறுவர் (1)

கூம்புகின்றார் குணத்தினொடும் கூறுவர்
தேம்புகின்றார் சிவம் சிந்தை செய்யாதவர் – திருமந்:2352/2,3
மேல்


கூறே (4)

குருவார் சிவதியானம் யோகத்தின் கூறே – திருமந்:598/4
நித்தமாய் நின்றாள் எம் நேரிழை கூறே – திருமந்:1180/4
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2530/3
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2979/3
மேல்


கூறை (1)

துன்பத்துளே சிலர் சோறொடு கூறை என்று – திருமந்:2089/3
மேல்


கூறையும் (1)

கூறையும் சோறும் குழாய் அகத்து எண்ணெயும் – திருமந்:2894/1
மேல்


கூன் (1)

பாய்கின்ற வாயு நடுப்படில் கூன் ஆகும் – திருமந்:480/3
மேல்


கூனல் (1)

கூனல் மதி மண்டலத்து எதிர் நீர் கண்டு – திருமந்:1472/3
மேல்


கூனும் (1)

வீங்கிய வாதமும் கூனும் முடம் அதாய் – திருமந்:655/3
மேல்


கூனை (1)

கூனை இருள் அற நோக்கும் ஒருவற்கு – திருமந்:2316/3

மேல்