கு – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்குட 1
குகை 5
குகைக்கு 1
குகையும் 1
குங்கும 1
குங்குமத்து 1
குங்குமம் 2
குசவர்க்கும் 1
குசவன் 2
குசவனை 1
குசும்ப 1
குசை 2
குஞ்சி 1
குஞ்சிகை 1
குஞ்சு 1
குட்டத்தில் 1
குட்டத்து 1
குட்டம் 1
குட்டமும் 1
குட்டி 2
குட 2
குடக்கு 1
குடக்கும் 1
குடம் 3
குடமாம் 1
குடமும் 1
குடர் 1
குடி 6
குடிகள் 1
குடிகளும் 2
குடிகொண்ட 1
குடிநீர் 1
குடிலில் 1
குடிலையுள் 1
குடிலையோடு 1
குடை 1
குடைந்து 1
குடையும் 1
குடைவிட்டு 1
குண்ட 1
குண்டத்தின் 5
குண்டத்து 3
குண்டத்துள் 1
குண்டம் 4
குண்டமும் 2
குண்டல 1
குண்டலகாதனும் 1
குண்டலகாதி 1
குண்டலகாதிக்கே 1
குண்டலம் 2
குண்டலி 2
குண்டலி-தன்னின் 1
குண்டலியும் 1
குண்டாலம் 1
குண்டிகை 3
குண 1
குணக்கும் 1
குணக்கொடு 1
குணங்கள் 2
குணங்களின் 1
குணங்களும் 2
குணஞ்செய்த 1
குணத்தனே 1
குணத்தனை 1
குணத்தின் 1
குணத்தினொடும் 1
குணத்து 3
குணத்தோன் 1
குணம் 33
குணமாம் 1
குணமாய் 1
குணமும் 2
குணர்ந்து 2
குணவிளக்கு 1
குணன் 1
குணனே 1
குத்தி 1
குத்து 3
குதம் 2
குதி 1
குதிக்கலும் 1
குதித்து 1
குதிரை 6
குதிரையும் 2
குப்பாய 1
குபேரன் 1
கும்ப 2
கும்பகம் 1
கும்பத்து 1
கும்பம் 1
கும்பி 1
கும்பிக்க 1
கும்பிட்டு 1
கும்பிட 2
கும்பிடு 1
கும்பித்து 2
குமரி 4
குமரியே 1
குமாரர்கள் 1
குமிழி 1
குமிழிக்குள் 1
குமிழியை 1
குமுதம் 1
குய்யமாம் 1
குயவன் 1
குயில் 2
குரக்களி 1
குரங்கினை 1
குரங்கு 1
குரம்பை 3
குரவம் 2
குரவர்க்கும் 1
குரவற்கும் 1
குரவன் 5
குரவன்-பால் 1
குரவனாய் 1
குரவனே 2
குராசத்தி 1
குரால் 1
குரானந்த 1
குரிசிலின் 1
குரு 29
குருகு 1
குருட்டாட்டம் 1
குருட்டினை 4
குருட்டு 1
குருடர் 1
குருடர்க்கு 1
குருடரும் 2
குருடரோடு 1
குருடனாம் 1
குருடும் 4
குருத்தலம் 1
குருத்து 1
குருந்தம் 1
குருநிலமாய் 1
குருநெறி 2
குருபத்தி 1
குருபதம் 2
குருபரன் 7
குருபரன்-பால் 1
குரும்பை 1
குருமடம் 1
குருவரம் 1
குருவழி 2
குருவாம் 2
குருவாய் 2
குருவார் 1
குருவின் 8
குருவினை 4
குருவும் 3
குருவே 4
குருவை 2
குரை 9
குரைக்கின்ற 1
குரைத்து 1
குரோம் 1
குலக்கன்னி 1
குலக்கொடி 1
குலக்கொழுந்து 1
குலத்தொடும் 1
குலத்தோர் 1
குலம் 5
குலமும் 2
குலவரை 3
குலாம் 2
குலாய 2
குலாவி 5
குலாவிய 5
குலை 3
குலைக்கின்ற 2
குலைக்கின்றவாறே 1
குலைத்தது 1
குலைத்தே 1
குலைந்து 1
குலைப்பட்டு 1
குவலய 2
குவலயத்தே 1
குவலயத்தோர்க்கு 1
குவலயம் 5
குவளை 3
குவி 6
குவிந்த 2
குவிந்தகை 1
குவிந்தது 4
குவிந்தன 1
குவிந்தனர் 1
குவிந்திட 1
குவிந்திடும் 1
குவிந்து 5
குவியும் 2
குவிவு 2
குவை 1
குழ 3
குழப்பனை 2
குழம்பில் 1
குழம்பின் 1
குழல் 12
குழல்வழி 1
குழலார் 1
குழலாளும் 1
குழலாளொடு 2
குழலாளொடும் 1
குழலி 7
குழலிக்கு 1
குழலியர் 1
குழலியின் 1
குழலியும் 2
குழலியை 2
குழலியோடு 1
குழலும் 1
குழவி 1
குழவிக்கே 1
குழவியும் 5
குழறிடில் 1
குழாங்களும் 1
குழாத்தினை 1
குழாம் 1
குழாமுடன் 1
குழாமும் 3
குழாய் 1
குழி 8
குழிந்தன 1
குழிபட்டு 1
குழியில் 3
குழியிலே 1
குழை 4
குழைத்தனர் 1
குழைத்து 1
குழைந்த 1
குழைந்து 1
குழைவார்க்கு 1
குளகு 1
குளத்திடை 2
குளத்தியும் 1
குளத்தில் 1
குளத்தின் 2
குளத்தினில் 3
குளத்தை 1
குளம் 4
குளி 1
குளிக்கின்ற 1
குளிக்கும் 1
குளிக்கொண்டே 1
குளிகை 1
குளிகையே 1
குளிர் 4
குளிர்கின்றவாறும் 1
குளிர்ந்த 1
குளிர்ந்து 1
குளிர்விக்கும் 1
குளிரும் 1
குற்றம் 6
குற்றமும் 1
குற்று 5
குற 1
குறவம் 1
குறவன் 1
குறள் 1
குறி 25
குறிக்க 1
குறிக்கிலே 2
குறிக்கின்ற 1
குறிக்கொண்-மின் 1
குறிக்கொண்ட 1
குறிக்கொண்ட-போதே 1
குறிக்கொண்டு 3
குறிக்கொள்வது 1
குறிக்கொள்ள 1
குறிக்கொள்ளில் 1
குறிகட்டி 1
குறிகள் 2
குறிகாணமாட்டார் 1
குறித்த 3
குறித்திடின் 1
குறித்திருந்தாள் 1
குறித்து 7
குறிதல் 1
குறிப்பது 3
குறிப்பினில் 2
குறிப்பினின் 1
குறிப்பு 6
குறிப்பொடும் 1
குறியது 1
குறியா 2
குறியாதது 1
குறியாதார் 1
குறியார் 1
குறியால் 1
குறியாளனை 3
குறியில் 1
குறியினில் 1
குறியுடன் 1
குறியும் 3
குறியுறும் 1
குறியை 1
குறிவழி 1
குறிவழியே 3
குறிவைத்து 1
குறுகா 1
குறுகி 1
குறுநரி 1
குறுமை 1
குறை 6
குறைகளும் 1
குறைகின்றவாறே 1
குறைந்திடு 1
குறைந்து 1
குறைப்பட்டவாறே 1
குறையா 1
குறையாது 1
குறையாமல் 1
குறையில் 2
குறையை 1
குறையோர்-தன் 1
குறைவதும் 1
குறைவு 1
குன்ற 1
குன்றல் 2
குன்றாது 1
குன்றாமல் 1
குன்றாமை 1
குன்றாரே 1
குன்றி 2
குன்றிடை 2
குன்றில் 1
குன்று 4
குன்றும் 2
குன்றுமே 2
குன்றுவர் 1
குனிக்கும் 3
குனிந்து 1

குக்குட (1)

குக்குட ஆசனம் கொள்ளலும் ஆமே – திருமந்:561/4
மேல்


குகை (5)

குகை இல்லை கொல்வது இலாமையினாலே – திருமந்:1347/2
அந்த உடல் தான் குகை செய்து இருத்திடில் – திருமந்:1913/2
தவம் மிகு குகை முக்கோண முச்சாண் ஆக்கி – திருமந்:1914/3
நல் குகை நால் வட்டம் பஞ்சாங்க பாதமாய் – திருமந்:1916/1
நள் குகை நால் வட்டம் படுத்ததன் மேல் சார – திருமந்:1918/1
மேல்


குகைக்கு (1)

இ நிலம் தான் குகைக்கு எய்தும் இடங்களே – திருமந்:1915/4
மேல்


குகையும் (1)

இயம்புவன் சித்த குகையும் இடமும் – திருமந்:2652/2
மேல்


குங்கும (1)

நடுவு படிகம் நல் குங்கும வன்னம் – திருமந்:1735/2
மேல்


குங்குமத்து (1)

பொங்கிய குங்குமத்து ஒளி பொருந்தினள் – திருமந்:1177/2
மேல்


குங்குமம் (2)

தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில் – திருமந்:1004/2
ஆகின்ற சந்தனம் குங்குமம் கத்தூரி – திருமந்:1368/1
மேல்


குசவர்க்கும் (1)

களிக்கும் குசவர்க்கும் காவிதியார்க்கும் – திருமந்:2924/3
மேல்


குசவன் (2)

குசவன் திரிகையில் ஏற்றிய மண்ணை – திருமந்:443/1
குசவன் மனத்து உற்றது எல்லாம் வனைவன் – திருமந்:443/2
மேல்


குசவனை (1)

குசவனை போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில் – திருமந்:443/3
மேல்


குசும்ப (1)

குசும்ப மலர் கந்தம் கூடி நின்றானே – திருமந்:2818/4
மேல்


குசை (2)

கொண்டு குதிரை குசை செறுத்தாரே – திருமந்:621/4
ஓடும் குதிரை குசை திண்ணம் பற்று-மின் – திருமந்:1679/1
மேல்


குஞ்சி (1)

உணர்ந்து இரும் குஞ்சி அங்கு உத்தமனார்க்கே – திருமந்:1038/4
மேல்


குஞ்சிகை (1)

குன்றல் இல் மோகினி மா திரு குஞ்சிகை
நன்று அறி கண்டிகை நாற்கால் கரீடணி – திருமந்:1051/2,3
மேல்


குஞ்சு (1)

குயில் குஞ்சு முட்டையை காக்கை கூட்டிட்டால் – திருமந்:488/1
மேல்


குட்டத்தில் (1)

குட்டத்தில் இட்டது ஓர் கொம்மட்டி ஆமே – திருமந்:2904/4
மேல்


குட்டத்து (1)

குட்டத்து நீரில் குவளை எழுந்தது – திருமந்:2904/2
மேல்


குட்டம் (1)

குட்டம் ஒரு முழம் உள்ளது அரை முழம் – திருமந்:2031/1
மேல்


குட்டமும் (1)

வீங்கும் கழலை சிரங்கொடு குட்டமும்
வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பல அதாய் – திருமந்:655/1,2
மேல்


குட்டி (2)

குட்டி பசுக்கள் ஓர் ஏழு உள ஐந்து உள – திருமந்:2874/2
குட்டி பசுக்கள் குட பால் சொரியினும் – திருமந்:2874/3
மேல்


குட (2)

குட குன்றில் இட்ட விளக்கு அதுவாமே – திருமந்:2407/4
குட்டி பசுக்கள் குட பால் சொரியினும் – திருமந்:2874/3
மேல்


குடக்கு (1)

நேர் ஒத்த வெள்ளி குடக்கு ஆக நிற்குமே – திருமந்:797/4
மேல்


குடக்கும் (1)

போவர் குடக்கும் குணக்கும் குறி வழி – திருமந்:2564/2
மேல்


குடம் (3)

குடம் உடைந்தால் அவை ஓடு என்று வைப்பர் – திருமந்:158/3
உற்ற பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2015/3
ஊற்று பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2875/2
மேல்


குடமாம் (1)

மஞ்சொடு மந்தாகினி குடமாம் என – திருமந்:2164/1
மேல்


குடமும் (1)

சுற்றிய சாலும் குடமும் சிறுதூதை – திருமந்:417/3
மேல்


குடர் (1)

குடர் பட வெம் தமர் கூப்பிடுமாறே – திருமந்:165/4
மேல்


குடி (6)

கோயிலில் இருந்து குடி கொண்ட கோன் நந்தி – திருமந்:116/2
கூடம் எடுத்து குடி புக்க மங்கையர் – திருமந்:576/1
கூவிக்கொண்டு ஈசன் குடி இருந்தானே – திருமந்:579/4
கோயிலின் உள்ளே குடி செய்து வாழ்பவர் – திருமந்:811/1
குடி மன்னராய் குற்றம் அற்று நின்றாரே – திருமந்:1601/4
குடி சார் நெறி கூடி நிற்பவர் கொள்கையே – திருமந்:1603/4
மேல்


குடிகள் (1)

தொழுது கொண்டு ஓடினார் தோட்ட குடிகள்
முழுதும் பழுத்தது வாழை கனியே – திருமந்:2869/3,4
மேல்


குடிகளும் (2)

கொண்டிட நிற்கும் குடிகளும் ஆறு எண்மர் – திருமந்:623/2
கோமுற்று அமரும் குடிகளும் தம்மிலே – திருமந்:2932/1
மேல்


குடிகொண்ட (1)

கோயில் கொண்டு அன்றே குடிகொண்ட ஐவரும் – திருமந்:1728/1
மேல்


குடிநீர் (1)

உடலில் கிடந்த உறுதி குடிநீர்
கடலில் சிறு கிணற்று ஏற்றம் இட்டால் ஒக்கும் – திருமந்:845/1,2
மேல்


குடிலில் (1)

உதய குடிலில் வயிந்தவம் ஒன்பான் – திருமந்:1923/2
மேல்


குடிலையுள் (1)

ஆய குடிலையுள் நாதம் அடைந்திட்டு – திருமந்:1812/2
மேல்


குடிலையோடு (1)

உந்து குடிலையோடு ஏமுறு குண்டலி – திருமந்:1925/3
மேல்


குடை (1)

குடை கொண்ட பாசத்து கோலம் உண்டானும் – திருமந்:2902/2
மேல்


குடைந்து (1)

மெள்ள குடைந்து நின்று ஆடார் வினை கெட – திருமந்:509/2
மேல்


குடையும் (1)

குடையும் குதிரையும் கொற்ற வாளும் கொண்டு – திருமந்:166/1
மேல்


குடைவிட்டு (1)

குடைவிட்டு போந்தது கோயில் எருமை – திருமந்:2925/1
மேல்


குண்ட (1)

மலர்ந்து இரு குண்ட மகாரத்து ஓர் மூக்கு – திருமந்:1038/2
மேல்


குண்டத்தின் (5)

குண்டத்தின் மேல் அங்கி கோலிக்கொண்டானே – திருமந்:424/4
உரைத்திடும் குண்டத்தின் உள்ளே முக்காலும் – திருமந்:1016/1
கொண்ட இ குண்டத்தின் உள் எழு சோதியாய் – திருமந்:1018/1
மாட்டிய குண்டத்தின் உள் எழு வேதத்துள் – திருமந்:1027/1
குண்டத்தின் உள்ளே குணம் பல காணினும் – திருமந்:1362/3
மேல்


குண்டத்து (3)

எடுத்த அ குண்டத்து இடம் பதினாறில் – திருமந்:1019/1
வின்னா இளம்பிறை மேவிய குண்டத்து
சொன்னால் இரண்டும் சுடர் நாகம் திக்கு எங்கும் – திருமந்:1023/1,2
நாடு அறி மண்டலம் நல்ல இ குண்டத்து
கோடு அற வீதியும் கொடர்ந்து உள் இரண்டழி – திருமந்:1298/1,2
மேல்


குண்டத்துள் (1)

கூட முக்கூடத்தின் உள் எழு குண்டத்துள்
ஆடிய ஐந்தும் அகம் புறம்பாய் நிற்கும் – திருமந்:1020/1,2
மேல்


குண்டம் (4)

நின்ற இ குண்டம் நிலை ஆறுகோணமாய் – திருமந்:1029/1
மட்டிட்ட குண்டம் மலர்ந்து எழு தாமரை – திருமந்:1032/2
மஞ்சிட்ட குண்டம் மலர்ந்து அங்கு இருத்தலால் – திருமந்:1034/2
கொடி ஆறு சென்று குலாவிய குண்டம்
அடி இரு கோணமாய் அந்தமும் ஒக்கும் – திருமந்:1040/1,2
மேல்


குண்டமும் (2)

சேர்ந்த கலை அஞ்சும் சேரும் இ குண்டமும்
ஆர்த்த திசைகளும் அங்கே அமர்ந்திடும் – திருமந்:1036/1,2
உகம் கண்ட ஒன்பது குண்டமும் ஒக்க – திருமந்:1043/1
மேல்


குண்டல (1)

சொல் மணி குண்டல காதி உழை கண்ணி – திருமந்:1083/2
மேல்


குண்டலகாதனும் (1)

குண்டலகாதனும் கூத்து ஒழிந்தானே – திருமந்:818/4
மேல்


குண்டலகாதி (1)

குண்டலகாதி கொலை வில் புருவத்தாள் – திருமந்:1050/1
மேல்


குண்டலகாதிக்கே (1)

கார் அணி மா மணி குண்டலகாதிக்கே – திருமந்:1049/4
மேல்


குண்டலம் (2)

காது அணி தாம்பிர குண்டலம் கண்டிகை – திருமந்:1662/2
காது அணி குண்டலம் கண்டிகை நாதமும் – திருமந்:1664/1
மேல்


குண்டலி (2)

கோலித்த குண்டலி உள் எழும் செஞ்சுடர் – திருமந்:580/3
உந்து குடிலையோடு ஏமுறு குண்டலி
விந்துவில் இ நான்கும் மேவா விளங்குமே – திருமந்:1925/3,4
மேல்


குண்டலி-தன்னின் (1)

ஆறாறு குண்டலி-தன்னின் அகத்து இட்டு – திருமந்:2419/1
மேல்


குண்டலியும் (1)

உதயத்தில் விந்துவில் ஓங்கு குண்டலியும்
உதய குடிலில் வயிந்தவம் ஒன்பான் – திருமந்:1923/1,2
மேல்


குண்டாலம் (1)

குண்டாலம் காயத்து குதிரை பழுத்தது – திருமந்:3025/2
மேல்


குண்டிகை (3)

கூடும் இரு வளை கோலக்கை குண்டிகை
நாடும் இருபத நல் நெடு ருத்திரம் – திருமந்:1207/2,3
குண்டிகை கோளிகை கண்ட அதனாலே – திருமந்:1210/4
இன்று இரு கையில் எடுத்த வெண் குண்டிகை
மன்று அது காணும் வழி அது ஆகவே – திருமந்:1388/2,3
மேல்


குண (1)

குண விளக்கு ஆகிய கூத்தப்பிரானும் – திருமந்:2018/1
மேல்


குணக்கும் (1)

போவர் குடக்கும் குணக்கும் குறி வழி – திருமந்:2564/2
மேல்


குணக்கொடு (1)

குணக்கொடு தெற்கு உத்தரபச்சிமம் கொண்டு – திருமந்:1700/3
மேல்


குணங்கள் (2)

பிறியீர் அதனில் பெருகும் குணங்கள்
செறியீர் அவற்றினுள் சித்திகள் இட்ட – திருமந்:469/2,3
குருவழி ஆகும் குணங்கள் உள் நின்று – திருமந்:1374/2
மேல்


குணங்களின் (1)

குருவழி ஆய குணங்களின் நின்று – திருமந்:2705/1
மேல்


குணங்களும் (2)

கொண்ட சராசரம் முற்றும் குணங்களும்
பண்டை மறையும் படைப்பு அளிப்பு ஆதியும் – திருமந்:1871/2,3
குலம் இல்லை கொள்ளும் குணங்களும் இல்லை – திருமந்:2957/2
மேல்


குணஞ்செய்த (1)

கூடு மரபில் குணஞ்செய்த மா நந்தி – திருமந்:414/2
மேல்


குணத்தனே (1)

கோனொடு தன்னையும் காணும் குணத்தனே – திருமந்:1426/4
மேல்


குணத்தனை (1)

கொண்டிருந்து ஆருயிர் கொள்ளும் குணத்தனை
நன்று உணர்ந்தார்க்கு அருள்செய்திடும் நாதனை – திருமந்:502/2,3
மேல்


குணத்தின் (1)

கோலம் கொண்டு ஆங்கே குணத்தின் உடன் புக்கு – திருமந்:2173/2
மேல்


குணத்தினொடும் (1)

கூம்புகின்றார் குணத்தினொடும் கூறுவர் – திருமந்:2352/2
மேல்


குணத்து (3)

கோண நில்லாத குணத்து அடியார் மனத்து – திருமந்:29/3
கோலம் கடந்த குணத்து ஆண்டு மூவிரண்டு – திருமந்:745/3
கோன் அந்தம் இல்லா குணத்து அருள் ஆமே – திருமந்:2081/4
மேல்


குணத்தோன் (1)

அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2044/4
மேல்


குணம் (33)

கோது குலாவி குணம் பயில்வாரே – திருமந்:16/4
கூறு அங்கம் ஆக குணம் பயில்வார் இல்லை – திருமந்:55/2
கூடும் பிறவி குணம் செய்த மா நந்தி – திருமந்:406/2
கொடை உடையான் குணம் எண் குணம் ஆகும் – திருமந்:444/3
கொடை உடையான் குணம் எண் குணம் ஆகும் – திருமந்:444/3
கொண்டுகொண்டு உள்ளே குணம் பல காணலாம் – திருமந்:578/2
கூத்தன் குறியில் குணம் பல கண்டவர் – திருமந்:755/1
கொழுந்து அது ஆகும் குணம் அது தானே – திருமந்:815/4
குணம் அது ஆகிய கோமளவல்லி – திருமந்:816/1
கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குணம் பல – திருமந்:949/1
கொண்டிடும் வையம் குணம் பல தன்னையும் – திருமந்:1353/3
குண்டத்தின் உள்ளே குணம் பல காணினும் – திருமந்:1362/3
குணம் ஆர் இணை கண்ட மாலையும் குன்றாது – திருமந்:1423/3
ஞானிக்கு உடன் குணம் ஞானத்தில் நான்குமாம் – திருமந்:1473/1
குருட்டினை நீங்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1514/3
குருட்டினை நீக்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1518/3
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/2
குற்றம் தெளியார் குணம் கொண்டு கோது ஆட்டார் – திருமந்:1538/3
குறை அது கூறி குணம் கொண்டு போற்ற – திருமந்:1701/2
கட்டிய வாழ்நாள் சாநாள் குணம் கீழ்மை சீர் – திருமந்:1944/3
கொண்டு பயிலும் குணம் இல்லை ஆயினும் – திருமந்:2013/2
ஓது மலம் குணம் ஆகும் ஆதாரமோடு – திருமந்:2146/3
குறிதல் திருமேனி குணம் பல ஆகும் – திருமந்:2189/3
நோக்கு மலம் குணம் நோக்குதல் ஆகுமே – திருமந்:2254/4
மன்னும் மலம் குணம் மாளும் பிறப்பு அறும் – திருமந்:2331/2
குற்றமும் கண்டு குணம் குறை செய்ய ஓர் – திருமந்:2434/2
வந்த மலம் குணம் மாள சிவம் தோன்றின் – திருமந்:2489/3
பவமாம் மலம் குணம் பற்று அற்று பற்றா – திருமந்:2538/2
கூசி இருக்கும் குணம் அது ஆமே – திருமந்:2546/4
கண்டார் வரும் குணம் கேட்டார்க்கும் ஒக்குமே – திருமந்:2779/4
சொரூபம் உருவம் குணம் தொல் விழுங்கி – திருமந்:2843/1
கூகை குருந்தம் அது ஏறி குணம் பயில் – திருமந்:2921/1
கொண்டான் அறிவன் குணம் பல தானே – திருமந்:2946/4
மேல்


குணமாம் (1)

குரானந்த ரேகையாய் கூர்ந்த குணமாம்
சிரானந்தம் பூரித்து தென் திசை சேர்ந்து – திருமந்:2750/1,2
மேல்


குணமாய் (1)

உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய்
உலகம் எடுத்த சதாசிவன் தானே – திருமந்:1713/3,4
மேல்


குணமும் (2)

குறியும் குணமும் குரை கழல் நீங்கா – திருமந்:1471/3
மான குணமும் பரான்மா உபாதியும் – திருமந்:2314/3
மேல்


குணர்ந்து (2)

குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1222/3
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1306/3
மேல்


குணவிளக்கு (1)

குன்று நிறைந்த குணவிளக்கு ஆமே – திருமந்:2446/4
மேல்


குணன் (1)

கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன்
நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுச்செய்ய – திருமந்:554/1,2
மேல்


குணனே (1)

கொண்ட குணனே நலனே நல் கோமளம் – திருமந்:1943/1
மேல்


குத்தி (1)

பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
மேல்


குத்து (3)

கொல்லிடு குத்து என்று கூறிய மாக்களை – திருமந்:198/1
குத்து முலைச்சி குழைந்த மருங்கினள் – திருமந்:1163/1
கடன் கொண்டு நெல் குத்து கையரை ஊட்டி – திருமந்:2086/1
மேல்


குதம் (2)

குதம் செய்யும் அங்கி கொளுவி ஆகாசம் – திருமந்:423/3
குதம் செய்யும் அங்கியின் கோபம் தணிப்பான் – திருமந்:462/3
மேல்


குதி (1)

கொல்லையில் நின்று குதி கொள்ளும் கூத்தனுக்கு – திருமந்:542/3
மேல்


குதிக்கலும் (1)

கூற்றன் வரும்-கால் குதிக்கலும் ஆமே – திருமந்:172/4
மேல்


குதித்து (1)

குதித்து ஓடி போகின்ற கூற்றமும் சார்வாய் – திருமந்:2099/1
மேல்


குதிரை (6)

உய்யக்கொண்டு ஏறும் குதிரை மற்று ஒன்று உண்டு – திருமந்:564/2
ஆரியன் அல்லன் குதிரை இரண்டு உள – திருமந்:565/1
கொண்டு குதிரை குசை செறுத்தாரே – திருமந்:621/4
ஓடும் குதிரை குசை திண்ணம் பற்று-மின் – திருமந்:1679/1
கொல்ல நின்றோடும் குதிரை ஒத்தேனே – திருமந்:2028/4
குண்டாலம் காயத்து குதிரை பழுத்தது – திருமந்:3025/2
மேல்


குதிரையும் (2)

குடையும் குதிரையும் கொற்ற வாளும் கொண்டு – திருமந்:166/1
கூடு புக்கு ஆனது ஐந்து குதிரையும்
மூடு புக்கு ஆனது ஆறு உள ஒட்டகம் – திருமந்:2893/2,3
மேல்


குப்பாய (1)

ஓதிடும் வெண்ணீற்றால் உத்தூளம் குப்பாய
மீதினில் இட்ட ஆசனத்தின் மேல் வைத்து – திருமந்:1919/1,2
மேல்


குபேரன் (1)

மதிக்கும் குபேரன் வட திசை ஈசன் – திருமந்:2527/3
மேல்


கும்ப (2)

கும்ப களிறு ஐந்தும் கோலொடு பாகனும் – திருமந்:1127/1
கும்ப மலை மேல் எழுந்தது ஓர் கொம்பு உண்டு – திருமந்:2928/1
மேல்


கும்பகம் (1)

கொணர்ந்த வழிகொண்டு கும்பகம் ஆமே – திருமந்:1126/4
மேல்


கும்பத்து (1)

கும்பத்து அமரர் குழாம் வந்து எதிர் கொள்ள – திருமந்:635/2
மேல்


கும்பம் (1)

ஆறுதல் கும்பம் அறுபத்துநாலு அதில் – திருமந்:568/2
மேல்


கும்பி (1)

வணங்கிடும் மண்டலம் வாய்த்திட கும்பி
சுணங்கிட நின்றவை சொல்லலும் ஆமே – திருமந்:821/3,4
மேல்


கும்பிக்க (1)

ஓமத்தால் எட்டெட்டு கும்பிக்க உண்மையே – திருமந்:573/4
மேல்


கும்பிட்டு (1)

கொம்பு ஏறி கும்பிட்டு கூட்டம் இட்டாரே – திருமந்:626/4
மேல்


கும்பிட (2)

நாடி இறைவா நம என்று கும்பிட
ஈடு இல் புகழோன் எழுக என்றானே – திருமந்:352/3,4
கும்பிட அம்பலத்து ஆடிய கோன் நடம் – திருமந்:2752/1
மேல்


கும்பிடு (1)

கூற குருபரன் கும்பிடு தந்திடும் – திருமந்:2656/2
மேல்


கும்பித்து (2)

மால் ஆகி உந்தியுள் கும்பித்து வாங்கவே – திருமந்:572/3
கொட்டி பிராணன் அபானனும் கும்பித்து
நட்டம் இருக்க நமன் இல்லை தானே – திருமந்:574/3,4
மேல்


குமரி (4)

இனியது என் மூலை இருக்கும் குமரி
தனி ஒரு நாயகி தானே தலைவி – திருமந்:1105/1,2
கூடி இருந்த குமரி குலக்கன்னி – திருமந்:1106/2
குலாவிய கோல குமரி என் உள்ளம் – திருமந்:1111/1
கொய் தளிர் மேனி குமரி குலாம் கன்னி – திருமந்:1204/2
மேல்


குமரியே (1)

ஈறு ஆன கன்னி குமரியே காவிரி – திருமந்:2755/1
மேல்


குமாரர்கள் (1)

கொங்கை நல்லாளும் குமாரர்கள் ஐவரும் – திருமந்:1191/3
மேல்


குமிழி (1)

நீரிடை நின்ற குமிழி நிழலதாய் – திருமந்:472/3
மேல்


குமிழிக்குள் (1)

குமிழிக்குள் சுடர் ஐந்தையும் கூட்டி – திருமந்:881/2
மேல்


குமிழியை (1)

கழிகின்ற நீரில் குமிழியை காணில் – திருமந்:2587/2
மேல்


குமுதம் (1)

குமுதம் அது ஆக குளிர்ந்து எழு முத்து – திருமந்:1408/3
மேல்


குய்யமாம் (1)

காணும் அகோரம் இருதயம் குய்யமாம்
மாணுற வாமம் ஆம் சத்தி நல் பாதமே – திருமந்:1742/3,4
மேல்


குயவன் (1)

குளத்தின் மண் கொண்டு குயவன் வனைந்தான் – திருமந்:158/2
மேல்


குயில் (2)

குயில் குஞ்சு முட்டையை காக்கை கூட்டிட்டால் – திருமந்:488/1
குயில் கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி – திருமந்:2810/3
மேல்


குரக்களி (1)

கொத்தி திரிவர் குரக்களி ஞாளிகள் – திருமந்:1671/2
மேல்


குரங்கினை (1)

குரங்கினை கொட்டை பொதியலும் ஆமே – திருமந்:595/4
மேல்


குரங்கு (1)

தாமா குரங்கு கொளில் தம் மனத்து உள்ளன – திருமந்:2884/3
மேல்


குரம்பை (3)

நில்லா குரம்பை நிலை என்று உணர்வீர்காள் – திருமந்:312/2
குறிப்பது கூடிய கோல குரம்பை
பழப்பதி ஆவது பற்று அறும் பாசம் – திருமந்:789/2,3
பொள்ளல் குரம்பை புகுந்து புறப்படும் – திருமந்:1531/3
மேல்


குரவம் (2)

குரவம் செய்கின்ற குழலியை நாடி – திருமந்:1134/2
குரவம் செய்கின்ற குழலியை உன்னி – திருமந்:1528/2
மேல்


குரவர்க்கும் (1)

மூர்த்திகள் மூவர்க்கு மூவேழ் குரவர்க்கும்
தீர்த்தம் அதுவாம் தேர்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:1859/3,4
மேல்


குரவற்கும் (1)

தோம் மாறும் ஈசற்கும் தூய குரவற்கும்
காமாதி விட்டோர்க்கும் தரல் தந்து கற்பிப்போன் – திருமந்:507/2,3
மேல்


குரவன் (5)

எண்ணீர் குரவன் இணை அடி தாமரை – திருமந்:336/2
குரவன் அருளில் குறிவழி மூலன் – திருமந்:642/1
குரவன் உயிர் முச்சொரூபமும் கைக்கொண்டு – திருமந்:1594/1
பரம குரவன் பரம் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2835/1
சொரூப குரவன் சுகோதயம் தானே – திருமந்:2843/4
மேல்


குரவன்-பால் (1)

வரு நல் குரவன்-பால் வைக்கலும் ஆமே – திருமந்:2057/4
மேல்


குரவனாய் (1)

குரவனாய் எங்கணும் கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2761/4
மேல்


குரவனே (2)

கோமான் அலன் அசத்து ஆகும் குரவனே – திருமந்:2046/4
நேயர்க்கு அளிப்பவன் நீடும் குரவனே – திருமந்:2053/4
மேல்


குராசத்தி (1)

குராசத்தி கோலம் பல உணர்ந்தேனே – திருமந்:1169/4
மேல்


குரால் (1)

குரால் என்னும் என் மனம் கோயில் கொள் ஈசன் – திருமந்:1761/2
மேல்


குரானந்த (1)

குரானந்த ரேகையாய் கூர்ந்த குணமாம் – திருமந்:2750/1
மேல்


குரிசிலின் (1)

கோளும் வினையும் அறுக்கும் குரிசிலின்
வாளும் மனத்தொடும் வைத்து ஒழிந்தேனே – திருமந்:2995/3,4
மேல்


குரு (29)

குரு நெறி ஆம் சிவமா நெறி கூடும் – திருமந்:54/3
தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே – திருமந்:139/4
பற்று ஆய நல் குரு பூசைக்கும் பல் மலர் – திருமந்:197/1
குரு நெறியால் உரை கூடி நால் வேதத்து – திருமந்:227/2
குரு நெறியாலே குரு பதம் சேர்ந்து – திருமந்:232/2
குரு நெறியாலே குரு பதம் சேர்ந்து – திருமந்:232/2
சாதனம் ஆக சமைந்த குரு என்று – திருமந்:1041/2
கொடியது இரேகை குரு உள்ளிருப்ப – திருமந்:1197/1
சித்தம் குரு அருளால் சிவம் ஆகுமே – திருமந்:1455/4
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/2
சிவந்த குரு வந்து சென்னி கை வைக்க – திருமந்:1590/3
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/3
உய் தவத்து ஆனந்தத்து ஒண் குரு பாதத்தே – திருமந்:1612/3
ஆய குரு அருளாலே அதில் தூண்ட – திருமந்:2014/2
குறித்த அப்போதே குரு அருள் பெற்றால் – திருமந்:2051/3
பூசற்கு இரங்குவோர் போத குரு அன்றே – திருமந்:2052/4
குரு பரிசித்த குவலயம் எல்லாம் – திருமந்:2054/3
குரு வழியே சென்று கூடலும் ஆமே – திருமந்:2056/4
குரு என்பவனே வேதாகமம் கூறும் – திருமந்:2057/1
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2093/1
குரு என்பவன் ஞானி கோது இலன் ஆனால் – திருமந்:2120/3
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2559/1
பந்தம் அறுத்த பரம் குரு பற்றே – திருமந்:2662/4
குரு உரு அன்றி குனிக்கும் உருவம் – திருமந்:2762/1
குரு வடிவு உள்ளா குனிக்கும் உருவே – திருமந்:2763/2
சீய குரு நந்தி திரு அம்பலத்திலே – திருமந்:2802/1
வைத்த சொரூபத்த சத்தி வரு குரு
உய்த்த உடல் இவை உற்பலம் போலுமே – திருமந்:2828/3,4
குரு அன்றி யாவர்க்கும் கூட ஒண்ணாதே – திருமந்:2840/4
கூட்டும் குரு நந்தி கூட்டிடின் அல்லது – திருமந்:2937/3
மேல்


குருகு (1)

கூசி இருக்கும் குருகு இரை தேர்ந்து உண்ணும் – திருமந்:2927/2
மேல்


குருட்டாட்டம் (1)

குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி – திருமந்:1680/3
மேல்


குருட்டினை (4)

குருட்டினை நீங்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1514/3
குருட்டினை நீக்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1518/3
குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார் – திருமந்:1680/1
குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வார் – திருமந்:1680/2
மேல்


குருட்டு (1)

குருட்டு கிழவனை கூடல் குறித்து – திருமந்:1514/2
மேல்


குருடர் (1)

குருடர்க்கு கோல்காட்டி செல்லும் குருடர்
முரணும் பழம் குழி வீழ்வார்கள் முன் பின் – திருமந்:2048/1,2
மேல்


குருடர்க்கு (1)

குருடர்க்கு கோல்காட்டி செல்லும் குருடர் – திருமந்:2048/1
மேல்


குருடரும் (2)

குருடரும் வீழ்வர்கள் முன் பின் அறவே – திருமந்:2048/3
குருடரும் வீழ்வார் குருடரோடு ஆகியே – திருமந்:2048/4
மேல்


குருடரோடு (1)

குருடரும் வீழ்வார் குருடரோடு ஆகியே – திருமந்:2048/4
மேல்


குருடனாம் (1)

மேவிய அந்தகன் விழி கண் குருடனாம்
ஆவயின் முன் அடி காணும் அது கண்டு – திருமந்:2169/1,2
மேல்


குருடும் (4)

குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி – திருமந்:1680/3
குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி – திருமந்:1680/3
குருடும் குருடும் குழி விழுமாறே – திருமந்:1680/4
குருடும் குருடும் குழி விழுமாறே – திருமந்:1680/4
மேல்


குருத்தலம் (1)

குருத்தலம் வைத்தோர் குழை முகம் பார்வை – திருமந்:1920/3
மேல்


குருத்து (1)

குருத்து உயர் சூலம் கைக்கொண்டு கொன்றானே – திருமந்:339/4
மேல்


குருந்தம் (1)

கூகை குருந்தம் அது ஏறி குணம் பயில் – திருமந்:2921/1
மேல்


குருநிலமாய் (1)

குருநிலமாய் நின்ற கொள்கையான் ஈசன் – திருமந்:2805/2
மேல்


குருநெறி (2)

உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1478/2
உய்ய வகுத்த குருநெறி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1567/2
மேல்


குருபத்தி (1)

குருபத்தி செய்யும் குவலயத்தோர்க்கு – திருமந்:1479/3
மேல்


குருபதம் (2)

உவந்த குருபதம் உள்ளத்து வந்ததே – திருமந்:1590/4
பெரிய குருபதம் பேச ஒண்ணாதே – திருமந்:2657/4
மேல்


குருபரன் (7)

குறி அறிவிப்பான் குருபரன் ஆமே – திருமந்:119/4
யாவையும் நல்கும் குருபரன் அன்புற்றே – திருமந்:1577/4
உயலார் குருபரன் உய்ய கொண்டானே – திருமந்:1779/4
கூறாத சாக்கிராதீதம் குருபரன்
பேறாம் வியாத்தம் பிறழ் உபசாந்தமே – திருமந்:2509/3,4
கூற குருபரன் கும்பிடு தந்திடும் – திருமந்:2656/2
கூறு சமய குருபரன் நான் என்றும் – திருமந்:2758/2
கூடிய கோலம் குருபரன் கொண்டு ஆட – திருமந்:2760/3
மேல்


குருபரன்-பால் (1)

வாராத காதல் குருபரன்-பால் ஆக – திருமந்:1699/2
மேல்


குரும்பை (1)

கொங்கு ஈன்ற கொம்பின் குரும்பை குலாம் கன்னி – திருமந்:1177/1
மேல்


குருமடம் (1)

குவியும் குருமடம் கண்டவர் தாம் போய் – திருமந்:2649/3
மேல்


குருவரம் (1)

குருவரம் பெற்றவர் கூடிய பின்னை – திருமந்:2280/3
மேல்


குருவழி (2)

குருவழி ஆகும் குணங்கள் உள் நின்று – திருமந்:1374/2
குருவழி ஆய குணங்களின் நின்று – திருமந்:2705/1
மேல்


குருவாம் (2)

அத்தன் அருள் குருவாம் அவன் கூறிலே – திருமந்:2058/4
கூறு பரனே குருவாம் இயம்பிலே – திருமந்:2066/4
மேல்


குருவாய் (2)

சுத்த சிவன் குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து – திருமந்:1578/1
குருவாய் வரும் சத்தி கோன் உயிர் பன்மை – திருமந்:2481/3
மேல்


குருவார் (1)

குருவார் சிவதியானம் யோகத்தின் கூறே – திருமந்:598/4
மேல்


குருவின் (8)

தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் – திருமந்:139/1
தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் – திருமந்:139/2
தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் – திருமந்:139/3
கூரிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் – திருமந்:565/3
தெளிய குருவின் திருவருள் பெற்றால் – திருமந்:569/3
ஓதி குருவின் உபதேசம் கொண்டு – திருமந்:1311/2
பயிலும் குருவின் பதி புக்க-போதே – திருமந்:1511/3
குருவின் உருவம் குறித்த அப்போதே – திருமந்:2659/3
மேல்


குருவினை (4)

குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார் – திருமந்:1680/1
குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வார் – திருமந்:1680/2
கொள்ளினும் நல்ல குருவினை கொள்ளுக – திருமந்:1693/1
குருவினை கொண்டு அருள் சத்தி முன் கூட்டி – திருமந்:2262/3
மேல்


குருவும் (3)

குருவும் சிவனும் சமயமும் கூடார் – திருமந்:1489/2
தேவனும் சுத்த குருவும் உபாயத்துள் – திருமந்:1577/1
குருவும் என நிற்கும் கொள்கையன் ஆகும் – திருமந்:1763/3
மேல்


குருவே (4)

குருவே சிவம் என கூறினன் நந்தி – திருமந்:1581/1
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார் – திருமந்:1581/2
குருவே சிவனுமாய் கோனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1581/3
குருவே உரை உணர்வு அற்றது ஓர் கோவே – திருமந்:1581/4
மேல்


குருவை (2)

சாதனம் ஆகும் குருவை வழிபட்டு – திருமந்:721/3
குருவை வழிபடில் கூடலும் ஆமே – திருமந்:2119/4
மேல்


குரை (9)

குறைந்து அடைந்து ஈசன் குரை கழல் நாடும் – திருமந்:40/1
கோமத்துள் அங்கி குரை கடல் தானே – திருமந்:222/4
குறைவதும் இல்லை குரை கழல் கூடும் – திருமந்:1301/1
கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்து-மின் – திருமந்:1453/1
குறியும் குணமும் குரை கழல் நீங்கா – திருமந்:1471/3
கூடி தவம்செய்து கண்டேன் குரை கழல் – திருமந்:1636/1
கூர்ந்து அவர்க்கே குரை கழல் காட்டிடும் – திருமந்:2114/3
குறிப்பது உன்னில் குரை கழல் கூட்டும் – திருமந்:2706/3
கூறுதல் செய்து குரை கழல் நாடுவர் – திருமந்:3017/2
மேல்


குரைக்கின்ற (1)

குரைக்கின்ற வாரி குவலய நீரும் – திருமந்:1773/1
மேல்


குரைத்து (1)

குன்று குரைத்து எழு நாயை ஒத்தார்களே – திருமந்:1558/4
மேல்


குரோம் (1)

கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/2
மேல்


குலக்கன்னி (1)

கூடி இருந்த குமரி குலக்கன்னி
பாடக சீறடி பைம்பொன் சிலம்பு ஒலி – திருமந்:1106/2,3
மேல்


குலக்கொடி (1)

கொண்டல் வரை நின்று இழிந்த குலக்கொடி
அண்டத்துள் ஊறி இருந்து எண் திரை ஆகி – திருமந்:424/1,2
மேல்


குலக்கொழுந்து (1)

ஆகாச வண்ணன் அமரர் குலக்கொழுந்து
ஏகாச மாசுணம் இட்டு அங்கு இருந்தவன் – திருமந்:2809/1,2
மேல்


குலத்தொடும் (1)

கோது குலத்தொடும் கூட்டி குழைத்தனர் – திருமந்:408/2
மேல்


குலத்தோர் (1)

தான் இ குலத்தோர் சரியை கிரியையே – திருமந்:1473/4
மேல்


குலம் (5)

குலம் தரும் கீழ் அங்கி கோளுற நோக்கி – திருமந்:357/2
உருவம் பிரமன் உயர் குலம் ஆகுமே – திருமந்:1667/4
குலம் ஒன்று கோல்கொண்டு மேய்ப்பான் ஒருவன் – திருமந்:2025/3
குலம் பல வண்ணம் குறிப்பொடும் கூடும் – திருமந்:2542/2
குலம் இல்லை கொள்ளும் குணங்களும் இல்லை – திருமந்:2957/2
மேல்


குலமும் (2)

ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனும் – திருமந்:2104/1
தலமும் குலமும் தவம் சித்தம் ஆகும் – திருமந்:2679/3
மேல்


குலவரை (3)

கொண்ட குறியும் குலவரை உச்சியும் – திருமந்:1870/1
ஏழு வளைகடல் எட்டு குலவரை
ஆழும் விசும்பினில் அங்கி மழை வளி – திருமந்:2907/1,2
கொண்ட சுழியும் குலவரை உச்சியும் – திருமந்:2966/1
மேல்


குலாம் (2)

கொங்கு ஈன்ற கொம்பின் குரும்பை குலாம் கன்னி – திருமந்:1177/1
கொய் தளிர் மேனி குமரி குலாம் கன்னி – திருமந்:1204/2
மேல்


குலாய (2)

கோல குழலி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1100/1
கூறிய கன்னி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1181/1
மேல்


குலாவி (5)

யாது குலாவி அமரரும் தேவரும் – திருமந்:16/3
கோது குலாவி குணம் பயில்வாரே – திருமந்:16/4
உணர்ச்சி இல்லாது குலாவி உலாவி – திருமந்:283/3
கோரி என் உள்ளம் குலாவி நின்றாளே – திருமந்:1110/4
குயில் கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி – திருமந்:2810/3
மேல்


குலாவிய (5)

கோது குலாவிய கொன்றை குழல் சடை – திருமந்:16/1
மாது குலாவிய வாள்_நுதல் பாகனை – திருமந்:16/2
கொடி ஆறு சென்று குலாவிய குண்டம் – திருமந்:1040/1
குலாவிய கோல குமரி என் உள்ளம் – திருமந்:1111/1
கொம்பு அன்ன நுண் இடை கோதை குலாவிய
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும் – திருமந்:1147/2,3
மேல்


குலை (3)

குலை நலவாம் கனி கொண்டு உணல் ஆகா – திருமந்:204/2
குலை மேல் இருந்த கொழும் கனி வீழ – திருமந்:2882/2
குலை இல்லை கொய்யும் மலர் உண்டு சூடும் – திருமந்:2898/3
மேல்


குலைக்கின்ற (2)

குலைக்கின்ற நீரில் குவலய நீரும் – திருமந்:2836/1
குலைக்கின்ற நல் நகையாம் கொங்கு உழக்கின் – திருமந்:2892/1
மேல்


குலைக்கின்றவாறே (1)

கொழுத்தன வேழம் குலைக்கின்றவாறே – திருமந்:2034/4
மேல்


குலைத்தது (1)

கொண்ட குறியை குலைத்தது தானே – திருமந்:2806/4
மேல்


குலைத்தே (1)

குழல் சேரும் என் உயிர் கூடும் குலைத்தே – திருமந்:1600/4
மேல்


குலைந்து (1)

வணங்குடனே வந்த வாழ்வு குலைந்து
சுணங்கனுக்காக சுழல்கின்றவாறே – திருமந்:753/3,4
மேல்


குலைப்பட்டு (1)

குலைப்பட்டு இருந்திடும் கோபம் அகலும் – திருமந்:629/3
மேல்


குவலய (2)

குரைக்கின்ற வாரி குவலய நீரும் – திருமந்:1773/1
குலைக்கின்ற நீரில் குவலய நீரும் – திருமந்:2836/1
மேல்


குவலயத்தே (1)

கூளியோடு ஆடி குவலயத்தே ஆடி – திருமந்:2746/2
மேல்


குவலயத்தோர்க்கு (1)

குருபத்தி செய்யும் குவலயத்தோர்க்கு
தரு முத்தி சார்பு ஊட்டும் சன்மார்க்கம் தானே – திருமந்:1479/3,4
மேல்


குவலயம் (5)

குறிப்பினின் உள்ளே குவலயம் தோன்றும் – திருமந்:587/1
கொணர்ந்தேன் குவலயம் கோயில் என் நெஞ்சம் – திருமந்:1748/2
கொழுந்தினை காணில் குவலயம் தோன்றும் – திருமந்:1769/1
குறிப்பினில் உள்ளே குவலயம் தோன்றும் – திருமந்:1794/1
குரு பரிசித்த குவலயம் எல்லாம் – திருமந்:2054/3
மேல்


குவளை (3)

நீல குவளை மலர் அன்ன கண்ணினாள் – திருமந்:1100/2
உழவன் உழவினில் பூத்த குவளை
உழவன் உழத்தியர் கண் ஒக்கும் என்றிட்டு – திருமந்:1619/2,3
குட்டத்து நீரில் குவளை எழுந்தது – திருமந்:2904/2
மேல்


குவி (6)

குவி மந்திரம்-கொல் கொடியது ஆமே – திருமந்:359/4
கொம்பு அனையாளை குவி முலை மங்கையை – திருமந்:1058/1
குற பெண் குவி முலை கோமளவல்லி – திருமந்:1524/3
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2530/3
குவி ஒன்று இலாமல் விரிந்து குவிந்து – திருமந்:2589/3
கூறே குவி முலை கொம்பு அனையாளொடும் – திருமந்:2979/3
மேல்


குவிந்த (2)

கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு – திருமந்:1211/3
குவிந்த கரம் இரு கொய் தளிர் பாணி – திருமந்:1376/2
மேல்


குவிந்தகை (1)

கோலம் சேர் சங்கு குவிந்தகை எண் அதே – திருமந்:1398/4
மேல்


குவிந்தது (4)

பரந்து குவிந்தது பார் முதல் பூதம் – திருமந்:664/3
மனம் விரிந்து குவிந்தது மா தவம் – திருமந்:2981/1
மனம் விரிந்து குவிந்தது வாயுவும் – திருமந்:2981/2
மனம் விரிந்து குவிந்தது மன் உயிர் – திருமந்:2981/3
மேல்


குவிந்தன (1)

குவிந்தன முத்தின் முக ஒளி நோக்கி – திருமந்:1146/3
மேல்


குவிந்தனர் (1)

குவிந்தனர் சத்திகள் முப்பத்திருவர் – திருமந்:1415/1
மேல்


குவிந்திட (1)

கோதையர் சூழ குவிந்திட காணுமே – திருமந்:1414/4
மேல்


குவிந்திடும் (1)

குவிந்திடும் சக்கரம் கூறலும் ஆமே – திருமந்:1284/4
மேல்


குவிந்து (5)

விரிந்து குவிந்து விளைந்த இ மங்கை – திருமந்:664/1
குவிந்து அவை ஓர் ஆண்டு கூட இருக்கில் – திருமந்:682/3
கூடிய எட்டும் இரண்டும் குவிந்து அறி – திருமந்:985/1
சால விரிந்து குவிந்து சகலத்தில் – திருமந்:1787/2
குவி ஒன்று இலாமல் விரிந்து குவிந்து
தவிர் ஒன்று இலாத சராசரம் தானே – திருமந்:2589/3,4
மேல்


குவியும் (2)

குவியும் குருமடம் கண்டவர் தாம் போய் – திருமந்:2649/3
விரியும் குவியும் விள்ளாம் மிளிரும் தன் – திருமந்:2863/3
மேல்


குவிவு (2)

விரிவு குவிவு அற விட்ட நிலத்தே – திருமந்:2657/3
விரிவு குவிவு விழுங்கி உமிழ்ந்தே – திருமந்:2940/3
மேல்


குவை (1)

குவை மிகு சூழ ஐம் சாண் ஆக கோட்டி – திருமந்:1914/2
மேல்


குழ (3)

குழ கன்று மூத்து எருதாய் சில நாளில் – திருமந்:177/3
குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால் – திருமந்:1643/2
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/3
மேல்


குழப்பனை (2)

காய குழப்பனை காய நல் நாடனை – திருமந்:2071/1
காய குழப்பனை காய நல் நாடனை – திருமந்:2550/1
மேல்


குழம்பில் (1)

துன்ப குழம்பில் துயருறும் பாசத்துள் – திருமந்:1128/3
மேல்


குழம்பின் (1)

கூட்டுகின்றான் குழம்பின் கருவை உரு – திருமந்:471/3
மேல்


குழல் (12)

கோது குலாவிய கொன்றை குழல் சடை – திருமந்:16/1
மணி கடல் யானை வார் குழல் மேகம் – திருமந்:606/1
வண்டி இச்சிக்கும் மலர் குழல் மாதரார் – திருமந்:736/3
கூறும் மகாரம் குழல் வழி ஓடிட – திருமந்:765/3
வாச நறும் குழல் மாலையும் சாத்தி – திருமந்:825/2
கொள்ளி பறிய குழல் வழியே சென்று – திருமந்:834/3
தாம நறும் குழல் தையலை கண்ட பின் – திருமந்:1206/3
சுலாமயம் ஆகும் சுரி குழல் கோதை – திருமந்:1214/3
குழல் சேரும் என் உயிர் கூடும் குலைத்தே – திருமந்:1600/4
கொன்று மலங்கள் குழல் வழி ஓடிட – திருமந்:1985/3
போது கரும் குழல் போனவர் தூது இடை – திருமந்:2692/1
கூடிய திண் முழவம் குழல் ஓம் என்று – திருமந்:2776/1
மேல்


குழல்வழி (1)

குழல்வழி நின்றிடும் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:754/4
மேல்


குழலார் (1)

கள் அடையார் அ கமழ் குழலார் மனம் – திருமந்:1158/2
மேல்


குழலாளும் (1)

மாரன் குழலாளும் அ பதி தானும் முன் – திருமந்:1233/3
மேல்


குழலாளொடு (2)

அன்று அது ஆகுவர் தார் குழலாளொடு
மன் தரு கங்கை மதியொடு மாதவர் – திருமந்:1236/2,3
கொந்து அணியும் குழலாளொடு கோனையும் – திருமந்:1242/3
மேல்


குழலாளொடும் (1)

போகம் செய் சத்தி புரி குழலாளொடும்
பாகம் செய்து ஆங்கே பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1057/1,2
மேல்


குழலி (7)

காய குழலி கலவியொடும் கலந்து – திருமந்:825/3
தாம குழலி தயைக்கண்ணி உள்நின்ற – திருமந்:1091/1
கோல குழலி குலாய புருவத்தள் – திருமந்:1100/1
ஏய குழலி இளம்பிறை ஏந்திழை – திருமந்:1104/2
மதுவ குழலி மனோன்மணி மங்கை – திருமந்:1171/3
கார் ஏர் குழலி கமல மலர் அன்ன – திருமந்:1200/3
ஏய வார் குழலி இனிது நின்றாளே – திருமந்:1220/4
மேல்


குழலிக்கு (1)

வாய்ந்த குழலிக்கு மன்னர்க்கும் ஆனந்தம் – திருமந்:833/2
மேல்


குழலியர் (1)

கொந்தார் குழலியர் கூடிய கூட்டத்தும் – திருமந்:405/3
மேல்


குழலியின் (1)

ஆம்பல் குழலியின் கஞ்சுளி பட்டது – திருமந்:1623/2
மேல்


குழலியும் (2)

மது ஊர் குழலியும் மாடும் மனையும் – திருமந்:155/1
பொங்கார் குழலியும் போற்றி என்றாளே – திருமந்:2356/4
மேல்


குழலியை (2)

குரவம் செய்கின்ற குழலியை நாடி – திருமந்:1134/2
குரவம் செய்கின்ற குழலியை உன்னி – திருமந்:1528/2
மேல்


குழலியோடு (1)

வாய்ந்த குழலியோடு அடைந்து மலர்ந்திட – திருமந்:833/3
மேல்


குழலும் (1)

தரும் தண் முழவம் குழலும் இயம்ப – திருமந்:634/3
மேல்


குழவி (1)

குழவி அலி ஆகும் கொண்ட கால் ஒக்கிலே – திருமந்:482/4
மேல்


குழவிக்கே (1)

மாதா உதரத்தில் வந்த குழவிக்கே – திருமந்:481/4
மேல்


குழவியும் (5)

குழவியும் ஆண் ஆம் வலத்தது ஆகில் – திருமந்:482/1
குழவியும் பெண் ஆம் இடத்தது ஆகில் – திருமந்:482/2
குழவியும் இரண்டாம் அபானன் எதிர்க்கில் – திருமந்:482/3
கொண்ட குழவியும் கோமளம் ஆயிடும் – திருமந்:483/2
கோல்_வளை உந்தியில் கொண்ட குழவியும்
தால் வளை உள்ளே தயங்கிய சோதி ஆம் – திருமந்:484/1,2
மேல்


குழறிடில் (1)

கொண்ட நல் வாயு இருவர்க்கும் குழறிடில்
கொண்டதும் இல்லையாம் கோல்வளையாட்கே – திருமந்:483/3,4
மேல்


குழாங்களும் (1)

ஆராதனையும் அமரர் குழாங்களும்
தீரா கடலும் நிலத்தும் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:1831/1,2
மேல்


குழாத்தினை (1)

கொண்டான் உயிர் பொருள் காய குழாத்தினை
கொண்டான் பலம் முற்றும் தந்தவன் கோடலால் – திருமந்:1784/2,3
மேல்


குழாம் (1)

கும்பத்து அமரர் குழாம் வந்து எதிர் கொள்ள – திருமந்:635/2
மேல்


குழாமுடன் (1)

சிவன் வந்து தேவர் குழாமுடன் கூட – திருமந்:2975/1
மேல்


குழாமும் (3)

திசையும் திசை பெறு தேவர் குழாமும்
விசையம் பெருகிய வேத முதல் ஆம் – திருமந்:214/2,3
அமைச்சரும் ஆனை குழாமும் அரசும் – திருமந்:1630/1
திரியும் களிற்றொடு தேவர் குழாமும்
எரியும் மழையும் இயங்கும் வெளியும் – திருமந்:2534/2,3
மேல்


குழாய் (1)

கூறையும் சோறும் குழாய் அகத்து எண்ணெயும் – திருமந்:2894/1
மேல்


குழி (8)

அ குழி தூர்க்கும் அரும் பண்டம் தேடுவீர் – திருமந்:210/2
எ குழி தூர்த்தும் இறைவனை ஏத்து-மின் – திருமந்:210/3
அ குழி தூரும் அழுக்கு அற்ற போதே – திருமந்:210/4
அ குழி தூர்க்கை யாவர்க்கும் அரியது – திருமந்:211/2
அ குழி தூர்க்கும் அறிவை அறிந்த பின் – திருமந்:211/3
அ குழி தூரும் அழுக்கற்றவாறே – திருமந்:211/4
குருடும் குருடும் குழி விழுமாறே – திருமந்:1680/4
முரணும் பழம் குழி வீழ்வார்கள் முன் பின் – திருமந்:2048/2
மேல்


குழிந்தன (1)

பச்சி மதிக்கும் பரந்து குழிந்தன
சத்திமான் ஆக தழைத்த கொடியே – திருமந்:1039/3,4
மேல்


குழிபட்டு (1)

குழிபட்டு நின்றவர் கூடார் குறிகள் – திருமந்:2553/3
மேல்


குழியில் (3)

கந்தாய் குழியில் கசடு அற வல்லார்க்கு – திருமந்:672/2
மாய குழியில் விழுவர் மனை மக்கள் – திருமந்:1530/3
ஆறை குழியில் அழுந்துகின்றாரே – திருமந்:2894/4
மேல்


குழியிலே (1)

நண்ணுவர் ஏழாம் நரக குழியிலே – திருமந்:508/4
மேல்


குழை (4)

கண்டது ஒன்று இல்லை கனம் குழை அல்லது – திருமந்:1210/2
கொண்ட கனகம் குழை முடி ஆடையாய் – திருமந்:1372/1
இணையார் இணை குழை ஈர் அணை முத்திரை – திருமந்:1423/2
குருத்தலம் வைத்தோர் குழை முகம் பார்வை – திருமந்:1920/3
மேல்


குழைத்தனர் (1)

கோது குலத்தொடும் கூட்டி குழைத்தனர்
ஏது பணி என்று இசையும் இருவருக்கு – திருமந்:408/2,3
மேல்


குழைத்து (1)

பாங்கு பட பனி நீரால் குழைத்து வைத்து – திருமந்:1004/3
மேல்


குழைந்த (1)

குத்து முலைச்சி குழைந்த மருங்கினள் – திருமந்:1163/1
மேல்


குழைந்து (1)

தாதில் குழைந்து தலைகண்டவாறே – திருமந்:826/4
மேல்


குழைவார்க்கு (1)

அன்போடு உருகி அகம் குழைவார்க்கு அன்றி – திருமந்:272/3
மேல்


குளகு (1)

கோல வறட்டை குனிந்து குளகு இட்டு – திருமந்:505/1
மேல்


குளத்திடை (2)

கொட்டியும் ஆம்பலும் பூத்த குளத்திடை
எட்டியும் வேம்பும் இனியது ஓர் வாழையும் – திருமந்:2901/1,2
பாசி படர்ந்து கிடந்த குளத்திடை
கூசி இருக்கும் குருகு இரை தேர்ந்து உண்ணும் – திருமந்:2927/1,2
மேல்


குளத்தியும் (1)

ஆந்த குளத்தியும் மந்திரர் ஆயவும் – திருமந்:1198/3
மேல்


குளத்தில் (1)

பாசி குளத்தில் வீழ் கல்லா மனம் பார்க்கின் – திருமந்:1506/2
மேல்


குளத்தின் (2)

குளத்தின் மண் கொண்டு குயவன் வனைந்தான் – திருமந்:158/2
உண்ணில் குளத்தின் முகந்து ஒருபால் வைத்து – திருமந்:2991/3
மேல்


குளத்தினில் (3)

உற்று நின்று ஆங்கு ஒரு கூவல் குளத்தினில்
பற்றி வந்து உண்ணும் பயன் அறியாரே – திருமந்:253/3,4
கடலில் கெடுத்து குளத்தினில் காண்டல் – திருமந்:513/1
கோரை எழுந்து கிடந்த குளத்தினில்
ஆரை படர்ந்து தொடர்ந்து கிடந்தது – திருமந்:2911/1,2
மேல்


குளத்தை (1)

விண் ஆறு பாய்ச்சி குளத்தை நிரப்பினால் – திருமந்:800/3
மேல்


குளம் (4)

கோழை ஒழுக்கம் குளம் மூடு பாசியில் – திருமந்:208/1
தன் மனை சாலை குளம் கரை ஆற்று இடை – திருமந்:1915/1
ஆறே அருவி அகம் குளம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2530/1
ஆறே அருவி அகம் குளம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2979/1
மேல்


குளி (1)

குளி அறிவாளர்க்கு கூடவும் ஒண்ணான் – திருமந்:510/2
மேல்


குளிக்கின்ற (1)

கொட்டனம் செய்து குளிக்கின்ற கூவலுள் – திருமந்:2906/1
மேல்


குளிக்கும் (1)

கூடிய காமம் குளிக்கும் இரதமும் – திருமந்:2174/3
மேல்


குளிக்கொண்டே (1)

கூடிய தான் அவனாம் குளிக்கொண்டே – திருமந்:1783/4
மேல்


குளிகை (1)

குளிகை இட்டு பொன் ஆக்குவன் கூட்டையே – திருமந்:2709/4
மேல்


குளிகையே (1)

குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் குளிகையே – திருமந்:952/4
மேல்


குளிர் (4)

கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:72/3
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:553/3
கூபத்து சத்தி குளிர் முகம் பத்து உள – திருமந்:1397/1
குறவம் சிலம்ப குளிர் வரை ஏறி – திருமந்:2629/2
மேல்


குளிர்கின்றவாறும் (1)

கொதிக்கின்றவாறும் குளிர்கின்றவாறும்
பதிக்கின்றவாறு இந்த பார் அகம் முற்றும் – திருமந்:2621/1,2
மேல்


குளிர்ந்த (1)

குளிர்ந்த வரனை கூடி உள் வைத்து – திருமந்:1288/3
மேல்


குளிர்ந்து (1)

குமுதம் அது ஆக குளிர்ந்து எழு முத்து – திருமந்:1408/3
மேல்


குளிர்விக்கும் (1)

ஊட்டு அவி ஆவன உள்ளம் குளிர்விக்கும்
பாட்டு அவி காட்டுதும் பால் அவி ஆகுமே – திருமந்:1824/3,4
மேல்


குளிரும் (1)

நீரில் குளிரும் நெருப்பினில் சுட்டிடும் – திருமந்:2625/1
மேல்


குற்றம் (6)

குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் குளிகையே – திருமந்:952/4
அறிந்த அ சத்தம் இ மேல் இவை குற்றம்
அறிந்தவை ஒன்றுவிட்டு ஒன்று பத்து ஆக – திருமந்:1291/2,3
குற்றம் தெளியார் குணம் கொண்டு கோது ஆட்டார் – திருமந்:1538/3
குடி மன்னராய் குற்றம் அற்று நின்றாரே – திருமந்:1601/4
மூன்று உள குற்றம் முழுது நலிவன – திருமந்:2435/1
குற்றம் அறுத்த பொன் போலும் கனலிடை – திருமந்:2595/2
மேல்


குற்றமும் (1)

குற்றமும் கண்டு குணம் குறை செய்ய ஓர் – திருமந்:2434/2
மேல்


குற்று (5)

வித்து குற்று உண்பான் விலை அறியாதவன் – திருமந்:1964/1
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து சுட்டு உண்பவன் – திருமந்:1964/2
வித்து குற்று உண்பானில் வேறு அலன் நீற்றவன் – திருமந்:1964/3
வித்து குற்று உண்ணாமல் வித்து வித்தான் நன்றே – திருமந்:1964/4
வித்து குற்று உண்டு விளைபுலம் பாழ்செய்யும் – திருமந்:2069/3
மேல்


குற (1)

குற பெண் குவி முலை கோமளவல்லி – திருமந்:1524/3
மேல்


குறவம் (1)

குறவம் சிலம்ப குளிர் வரை ஏறி – திருமந்:2629/2
மேல்


குறவன் (1)

புனத்து குறவன் புணர்ந்த கொழு மீன் – திருமந்:2923/2
மேல்


குறள் (1)

பாய்கின்ற வாயு குறையில் குறள் ஆகும் – திருமந்:480/1
மேல்


குறி (25)

குறி அறிவிப்பான் குருபரன் ஆமே – திருமந்:119/4
வில்லி இலக்கு எய்த வில் குறி ஆமே – திருமந்:269/4
கூற்றை உதைக்கும் குறி அது ஆமே – திருமந்:571/4
கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின் – திருமந்:582/2
கூத்தனை காணும் குறி பல பேசிடில் – திருமந்:935/1
கூத்தனை காணும் குறி அது ஆமே – திருமந்:935/4
கொண்ட இ சக்கரத்துள்ளே குறி ஐந்தும் – திருமந்:949/2
கோன் எங்கும் நின்ற குறி பல பாரே – திருமந்:1055/4
குறி ஒன்றி நின்றிடும் கோமள கொம்பு – திருமந்:1182/2
கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் குறி அதாம் – திருமந்:1336/2
குறி அறிவாளர்க்கு கூடலும் ஆமே – திருமந்:1457/4
குறி அது கண்டும் கொடுவினையாளர் – திருமந்:1554/3
நய குறி காணில் அரன்நெறி ஆமே – திருமந்:1565/4
கூறிய ஆதாரம் மற்றும் குறி கொண்-மின் – திருமந்:1709/2
கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என் – திருமந்:1816/3
குறிக்கொண்ட சிந்தை குறி வழி நோக்கில் – திருமந்:2039/3
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2093/1
குறி ஒன்று இலா நித்தன் கூடான் கலாதி – திருமந்:2247/2
குறி அறியார்கள் குறிகாணமாட்டார் – திருமந்:2353/1
குறி அறியார்கள் தம் கூடல் பெரிது – திருமந்:2353/2
குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி – திருமந்:2353/3
கூடகில்லார் குரு வைத்த குறி கண்டு – திருமந்:2559/1
போவர் குடக்கும் குணக்கும் குறி வழி – திருமந்:2564/2
குறி அறியாதவர் கொள் அறியாரே – திருமந்:2580/4
குறி உடையானொடும் கூடுவன் நானே – திருமந்:2636/4
மேல்


குறிக்க (1)

சங்கே குறிக்க தலைவனும் ஆமே – திருமந்:570/4
மேல்


குறிக்கிலே (2)

கூறு ஆகும் ஞானி சரிதை குறிக்கிலே – திருமந்:1434/4
கோலிய ஐயைந்துள் ஆகும் குறிக்கிலே – திருமந்:2178/4
மேல்


குறிக்கின்ற (1)

குறிக்கின்ற தேகமும் தேகியும் கூடி – திருமந்:1785/1
மேல்


குறிக்கொண்-மின் (1)

கூறா இலிங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்-மின்
ஆறா உடம்பு இடை அண்ணலும் அங்கு உளன் – திருமந்:733/2,3
மேல்


குறிக்கொண்ட (1)

குறிக்கொண்ட சிந்தை குறி வழி நோக்கில் – திருமந்:2039/3
மேல்


குறிக்கொண்ட-போதே (1)

கூவி அவிழும் குறிக்கொண்ட-போதே – திருமந்:456/4
மேல்


குறிக்கொண்டு (3)

கோணா மனத்தை குறிக்கொண்டு கீழ் கட்டி – திருமந்:588/1
குறியது கூடி குறிக்கொண்டு நோக்கும் – திருமந்:1240/3
கூடும் உடல் பொருள் ஆவி குறிக்கொண்டு
நாடி அடி வைத்து அருள் ஞான சத்தியால் – திருமந்:1783/1,2
மேல்


குறிக்கொள்வது (1)

கூசம் செய்து உன்னி குறிக்கொள்வது எ வண்ணம் – திருமந்:2408/3
மேல்


குறிக்கொள்ள (1)

கொண்டான் அடியேன் அடிமை குறிக்கொள்ள
கொண்டான் உயிர் பொருள் காய குழாத்தினை – திருமந்:1784/1,2
மேல்


குறிக்கொள்ளில் (1)

கொள்கையில் ஆன கலாந்தம் குறிக்கொள்ளில்
விள்கையில் ஆன நிவிர்த்தாதி மேதாதிக்கு – திருமந்:2377/1,2
மேல்


குறிகட்டி (1)

கொற்ற பசுக்கள் குறிகட்டி மேயினும் – திருமந்:2015/2
மேல்


குறிகள் (2)

கோலி மேல் நின்ற குறிகள் பதினாறும் – திருமந்:1704/2
குழிபட்டு நின்றவர் கூடார் குறிகள்
கழிபட்டவர்க்கு அன்றி காண ஒண்ணாதே – திருமந்:2553/3,4
மேல்


குறிகாணமாட்டார் (1)

குறி அறியார்கள் குறிகாணமாட்டார்
குறி அறியார்கள் தம் கூடல் பெரிது – திருமந்:2353/1,2
மேல்


குறித்த (3)

கொண்டிடும் உள்ளே குறித்த வினைகளை – திருமந்:1323/2
குறித்த அப்போதே குரு அருள் பெற்றால் – திருமந்:2051/3
குருவின் உருவம் குறித்த அப்போதே – திருமந்:2659/3
மேல்


குறித்திடின் (1)

பேரறிவாளன் பெருமை குறித்திடின்
மேருவும் மூவுலகு ஆளி இலங்கு எழும் – திருமந்:1419/2,3
மேல்


குறித்திருந்தாள் (1)

குறித்திருந்தாள் அவள் கூறிய ஐந்து – திருமந்:1156/3
மேல்


குறித்து (7)

இருந்தார் முக்காலத்து இயல்பை குறித்து அங்கு – திருமந்:127/3
அத்தம் இது குறித்து ஆண்டு கொள் அப்பிலே – திருமந்:135/4
அங்கு விரல் குறித்து ஆழிசெய்தானே – திருமந்:342/4
கூறது ஆக குறித்து நல் சக்கரம் – திருமந்:369/1
குருட்டு கிழவனை கூடல் குறித்து
குருட்டினை நீங்கி குணம் பல காட்டி – திருமந்:1514/2,3
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார் – திருமந்:1581/2
கூடுவர் நந்தி அவனை குறித்து உடன் – திருமந்:2563/2
மேல்


குறிதல் (1)

குறிதல் திருமேனி குணம் பல ஆகும் – திருமந்:2189/3
மேல்


குறிப்பது (3)

குறிப்பது கூடிய கோல குரம்பை – திருமந்:789/2
குறிப்பது கோலம் அடலது ஆமே – திருமந்:2287/4
குறிப்பது உன்னில் குரை கழல் கூட்டும் – திருமந்:2706/3
மேல்


குறிப்பினில் (2)

குறிப்பினில் உள்ளே குவலயம் தோன்றும் – திருமந்:1794/1
கோழை அடைகின்றது அண்ணல் குறிப்பினில்
ஆழ அடைத்து அங்கு அனலில் புறம் செய்து – திருமந்:2549/2,3
மேல்


குறிப்பினின் (1)

குறிப்பினின் உள்ளே குவலயம் தோன்றும் – திருமந்:587/1
மேல்


குறிப்பு (6)

குறிப்பு அறிந்தேன் உடல் உயிர் அது கூடி – திருமந்:290/1
கூற்றத்தை வென்றார் குறிப்பு அறிந்தார்களே – திருமந்:1477/4
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை – திருமந்:1583/2
கொல்லை செய் நெஞ்சம் குறிப்பு அறியாதே – திருமந்:2016/4
குறிப்பு அறிவான் தவம் கோன் உரு ஆமே – திருமந்:2706/4
கொல்லை செய் நெஞ்சம் குறிப்பு அறியாதே – திருமந்:2903/4
மேல்


குறிப்பொடும் (1)

குலம் பல வண்ணம் குறிப்பொடும் கூடும் – திருமந்:2542/2
மேல்


குறியது (1)

குறியது கூடி குறிக்கொண்டு நோக்கும் – திருமந்:1240/3
மேல்


குறியா (2)

கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என் – திருமந்:1816/3
குறியா குறியினில் கூடாத கூட்டத்து – திருமந்:2638/1
மேல்


குறியாதது (1)

குறியாதது ஒன்றை குறியாதார் தம்மை – திருமந்:306/3
மேல்


குறியாதார் (1)

குறியாதது ஒன்றை குறியாதார் தம்மை – திருமந்:306/3
மேல்


குறியார் (1)

குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார் – திருமந்:1879/3
மேல்


குறியால் (1)

குறியால் அறிந்து இன்பம் கொண்டது அடிமை – திருமந்:1879/2
மேல்


குறியாளனை (3)

மினல் குறியாளனை வேதியர் வேதத்து – திருமந்:1565/1
அனல் குறியாளனை ஆதி பிரான்-தன்னை – திருமந்:1565/2
நினை குறியாளனை ஞான கொழுந்தின் – திருமந்:1565/3
மேல்


குறியில் (1)

கூத்தன் குறியில் குணம் பல கண்டவர் – திருமந்:755/1
மேல்


குறியினில் (1)

குறியா குறியினில் கூடாத கூட்டத்து – திருமந்:2638/1
மேல்


குறியுடன் (1)

கூறிய ஞான குறியுடன் வீடவே – திருமந்:2382/3
மேல்


குறியும் (3)

குறியும் குணமும் குரை கழல் நீங்கா – திருமந்:1471/3
கொண்ட குறியும் குலவரை உச்சியும் – திருமந்:1870/1
காட்டும் குறியும் கடந்தவர் காரணம் – திருமந்:2937/1
மேல்


குறியுறும் (1)

கூரும் இ வானின் இலங்கை குறியுறும்
சாரும் திலை வன தண் மா மலையத்தூடு – திருமந்:2747/2,3
மேல்


குறியை (1)

கொண்ட குறியை குலைத்தது தானே – திருமந்:2806/4
மேல்


குறிவழி (1)

குரவன் அருளில் குறிவழி மூலன் – திருமந்:642/1
மேல்


குறிவழியே (3)

கோலால் நடத்தி குறிவழியே சென்று – திருமந்:1956/2
கூடுவர் கூடி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2185/3
கோன் முன்னம் சென்னி குறிவழியே சென்று – திருமந்:2848/3
மேல்


குறிவைத்து (1)

கோ உணர்த்தும் சத்தியாலே குறிவைத்து
தே உணர்த்தும் கருமம் செய்தி செய்யவே – திருமந்:2389/1,2
மேல்


குறுகா (1)

குறுகா நறு மலர் கொய்வன கண்டும் – திருமந்:1497/3
மேல்


குறுகி (1)

கழிந்தன கற்பனை நாளும் குறுகி
பிழிந்தன போல தம் பேரிடர் ஆக்கை – திருமந்:261/2,3
மேல்


குறுநரி (1)

கூப்பிடு கொள்ளா குறுநரி கொட்டகத்து – திருமந்:2881/1
மேல்


குறுமை (1)

நெடியான் குறுமை செய் நேசம் அறுத்து – திருமந்:3013/2
மேல்


குறை (6)

வாங்கிய காலத்து மற்று ஓர் குறை இல்லை – திருமந்:650/2
கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல – திருமந்:1654/3
குறை அது கூறி குணம் கொண்டு போற்ற – திருமந்:1701/2
அக குறை கேடு இல்லை அ உலகுக்கே – திருமந்:1868/4
குற்றமும் கண்டு குணம் குறை செய்ய ஓர் – திருமந்:2434/2
கோல பெண்ணாட்கு குறை ஒன்றும் இல்லையே – திருமந்:2959/4
மேல்


குறைகளும் (1)

கூறு-மின் கூறில் குறைகளும் இல்லையே – திருமந்:1300/4
மேல்


குறைகின்றவாறே (1)

குன்றி நிறையை குறைகின்றவாறே – திருமந்:2918/4
மேல்


குறைந்திடு (1)

விந்தில் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில் – திருமந்:1276/3
மேல்


குறைந்து (1)

குறைந்து அடைந்து ஈசன் குரை கழல் நாடும் – திருமந்:40/1
மேல்


குறைப்பட்டவாறே (1)

குன்று கையாலே குறைப்பட்டவாறே – திருமந்:2088/4
மேல்


குறையா (1)

கூடுகின்றேன் குறையா மனத்தாலே – திருமந்:2368/4
மேல்


குறையாது (1)

விலக்கு-மின் யாவர்க்கும் வேண்டில் குறையாது
அருத்தமும் இன்றி அடுவதும் ஆமே – திருமந்:2923/3,4
மேல்


குறையாமல் (1)

கொண்ட விரதம் குறையாமல் தான் ஒன்றி – திருமந்:612/1
மேல்


குறையில் (2)

பாய்கின்ற வாயு குறையில் குறள் ஆகும் – திருமந்:480/1
புணர் விந்து வீசும் கதிரில் குறையில்
உணர்வும் உடம்பும் உவை ஒக்க நிற்கில் – திருமந்:879/2,3
மேல்


குறையை (1)

முன்னி அவர் தம் குறையை முடித்திடும் – திருமந்:2858/2
மேல்


குறையோர்-தன் (1)

குறையோர்-தன் மற்று உள்ள கோலாகலம் என்று – திருமந்:233/3
மேல்


குறைவதும் (1)

குறைவதும் இல்லை குரை கழல் கூடும் – திருமந்:1301/1
மேல்


குறைவு (1)

குறைவு இலா வசியர்க்கு கோமளம் ஆகும் – திருமந்:1721/3
மேல்


குன்ற (1)

கடி மலர் குன்ற மலையது தானே – திருமந்:20/4
மேல்


குன்றல் (2)

சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/3
குன்றல் இல் மோகினி மா திரு குஞ்சிகை – திருமந்:1051/2
மேல்


குன்றாது (1)

குணம் ஆர் இணை கண்ட மாலையும் குன்றாது
அணைவாம் சரியை கிரியையினார்க்கே – திருமந்:1423/3,4
மேல்


குன்றாமல் (1)

கொண்ட விரத நீர் குன்றாமல் நின்றிடின் – திருமந்:1390/3
மேல்


குன்றாமை (1)

குன்றாமை கூடி தராசின் நிறுத்த பின் – திருமந்:2918/3
மேல்


குன்றாரே (1)

தத்துவ ஞானிகள் தன்மை குன்றாரே – திருமந்:2847/4
மேல்


குன்றி (2)

நன் மார்க்கமும் குன்றி ஞானமும் தங்காது – திருமந்:535/2
குன்றி நிறையை குறைகின்றவாறே – திருமந்:2918/4
மேல்


குன்றிடை (2)

குன்றிடை பொன் திகழ் கூத்தனும் ஆமே – திருமந்:756/4
குன்றிடை நின்றிடும் கொள்கையன் ஆமே – திருமந்:948/4
மேல்


குன்றில் (1)

குட குன்றில் இட்ட விளக்கு அதுவாமே – திருமந்:2407/4
மேல்


குன்று (4)

குன்று குரைத்து எழு நாயை ஒத்தார்களே – திருமந்:1558/4
குன்று விழ அதில் தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:2040/4
குன்று கையாலே குறைப்பட்டவாறே – திருமந்:2088/4
குன்று நிறைந்த குணவிளக்கு ஆமே – திருமந்:2446/4
மேல்


குன்றும் (2)

மன்னர்க்கு தீங்கு உள வாரி வளம் குன்றும்
கன்னம் களவு மிகுந்திடும் காசினி – திருமந்:518/2,3
தன் பாவம் குன்றும் தனக்கே பகை ஆகும் – திருமந்:2047/2
மேல்


குன்றுமே (2)

நாள்-தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே – திருமந்:239/4
பலமும் அற்றே பரபோகமும் குன்றுமே – திருமந்:501/4
மேல்


குன்றுவர் (1)

போற்ற_அரு மன்னரும் போர் வலி குன்றுவர்
கூற்று உதைத்தான் திருக்கோயில்கள் எல்லாம் – திருமந்:517/2,3
மேல்


குனிக்கும் (3)

குரு உரு அன்றி குனிக்கும் உருவம் – திருமந்:2762/1
குரு வடிவு உள்ளா குனிக்கும் உருவே – திருமந்:2763/2
கொண்டாடு மன்றுள் குனிக்கும் திருக்கூத்து – திருமந்:2779/3
மேல்


குனிந்து (1)

கோல வறட்டை குனிந்து குளகு இட்டு – திருமந்:505/1

மேல்