கட்டுருபன்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

-அதிலே 1
-அது 1
-இடத்து 1
-உடன் 1
-உலகத்தே 1
-கண் 12
-கால் 25
-காலே 2
-காலை 1
-கொல் 9
-கொலோ 1
-தங்கள் 3
-தம் 19
-தமக்கு 1
-தமக்கும் 1
-தமது 1
-தமை 2
-தம்பால் 4
-தம்மை 5
-தம்மையும் 1
-தலை 1
-தன் 37
-தனக்கு 1
-தனில் 7
-தனுள் 1
-தனை 17
-தனோடு 1
-தன்பால் 1
-தன்னாலே 1
-தன்னில் 12
-தன்னின் 1
-தன்னுடன் 2
-தன்னுள் 1
-தன்னுளும் 1
-தன்னை 41
-தன்னையும் 2
-தன்னொடு 2
-தன்னொடும் 2
-தானும் 3
-தொறு 2
-தொறும் 24
-தோறு 5
-தோறும் 24
-நின்று 13
-பால் 28
-பாலது 1
-பாலே 3
-போது 19
-போதும் 1
-போதே 7
-மின் 107
-மினே 4
-மினோ 1
-மின்கள் 7
-மின்னே 1
-முதல் 6
-வாய் 2

-அதிலே (1)

நிந்தையில் வையா நினைவு-அதிலே வைத்து – திருமந்:1201/3
மேல்


-அது (1)

பொது ஊர் புறம் சுடுகாடு-அது நோக்கி – திருமந்:155/3
மேல்


-இடத்து (1)

ஆகிய அச்சோயம் தேவதத்தன்-இடத்து
ஆகியவை விட்டால் காயம் உபாதானம் – திருமந்:2493/1,2
மேல்


-உடன் (1)

பாவிய ச-உடன் பண்ணும் யகாரத்தை – திருமந்:1096/2
மேல்


-உலகத்தே (1)

அ-உலகத்தே பிறக்கில் உடலொடும் – திருமந்:1652/1
மேல்


-கண் (12)

நீதி-கண் ஈசன் நெடுமால் அயன் என்று – திருமந்:110/3
சோம்பர் கண்டு ஆர சுருதி-கண் தூக்கமே – திருமந்:128/4
மானின்-கண் வான் ஆகி வாயு வளர்ந்திடும் – திருமந்:385/1
கானின்-கண் நீரும் கலந்து கடினமாய் – திருமந்:385/2
தேனின்-கண் ஐந்தும் செறிந்து ஐந்து பூதமாய் – திருமந்:385/3
பூவின்-கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே – திருமந்:385/4
ஓசையில் ஏழும் ஒளியின்-கண் ஐந்தும் – திருமந்:723/1
ஓசையும் ஈசனும் ஒக்கும் உணர்வின்-கண்
ஓசை இறந்தவர் ஈசனை உள்குவர் – திருமந்:771/1,2
காலின்-கண் வந்த கலப்பு அறியாரே – திருமந்:1954/4
அணு அசைவின்-கண் ஆன கனவும் – திருமந்:2281/2
அஞ்சில் அமுதும் ஓர் ஏழின்-கண் ஆனந்தம் – திருமந்:2299/1
முடியும் நுனியின்-கண் முத்தலை மூங்கில் – திருமந்:2917/2
மேல்


-கால் (25)

மற்று அ வியாமளம் ஆகும்-கால் ஓத்தரந்து – திருமந்:63/3
பண்டம் பெய் கூரை பழகி விழுந்த-கால்
உண்ட அ பெண்டிரும் மக்களும் பின் செலார் – திருமந்:144/1,2
கூற்றன் வரும்-கால் குதிக்கலும் ஆமே – திருமந்:172/4
தான் ஒரு-கால் சண்ட மாருதமாய் நிற்கும் – திருமந்:415/2
நாடும் பிணி ஆகும் நஞ்சனம் சூழ்ந்த-கால்
நீடும் கலை கல்வி நீள் மேதை கூர் ஞானம் – திருமந்:646/1,2
வாரத்தில் சூலம் வரும் வழி கூறும்-கால்
நேர் ஒத்த திங்கள் சனி கிழக்கே ஆகும் – திருமந்:797/1,2
துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால்
இன்புடனே வந்து எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1005/3,4
பாதியில் வைத்து பல்-கால் பயில்விரேல் – திருமந்:1069/3
அத்தி மேல் வித்து இடில் அத்தி பழுத்த-கால்
மத்தில் ஏற வழி அதுவாமே – திருமந்:1230/3,4
நூறு சமயம் உளவா நுவலும்-கால்
ஆறு சமயம் அ ஆறு உட்படுவன – திருமந்:1537/1,2
சித்தம் யாவையும் திண்சிவம் ஆன-கால்
அத்தனும் அ இடத்தே அமர்ந்தானே – திருமந்:1582/3,4
குழ கன்று துள்ளிய கோணியை பல்-கால்
குழ கன்று கொட்டிலில் கட்ட வல்லார்க்கு உள் – திருமந்:1643/2,3
மேல் என்றும் கீழ் என்று இரண்டு அற காணும்-கால்
தான் என்றும் நான் என்றும் தன்மைகள் ஓர் ஆறும் – திருமந்:1706/1,2
ஆத்தி மலக்கிட்டு அகத்து இழுக்கு அற்ற-கால்
மாத்திக்கே செல்லும் வழி அது ஆமே – திருமந்:1841/3,4
ஏகத்த ஞானத்து முத்திரை எண்ணும்-கால்
ஆக தகு வேத கேசரி சாம்பவி – திருமந்:1897/2,3
அந்தம்_இல் ஞானி அருளை அடைந்த-கால்
அந்த உடல் தான் குகை செய்து இருத்திடில் – திருமந்:1913/1,2
தன்னிலை அன்னம் தனி ஒன்று அது என்ற-கால்
பின்ன மட அன்னம் பேறு அணுகாதே – திருமந்:2006/3,4
வல்லார் புலனும் வரும்-கால் உயிர் தோன்றி – திருமந்:2060/2
கண்காணி இல்லா இடம் இல்லை காணும்-கால்
கண்காணி ஆக கலந்து எங்கும் நின்றானை – திருமந்:2067/2,3
சுத்தம் அது ஆகிய சூக்குமம் சொல்லும்-கால்
சத்த பரிச ரூப ரச கந்தம் – திருமந்:2123/2,3
சேய கேவல விந்துடன் செல்ல சென்ற-கால்
ஆய தனுவின் பயன் இல்லை ஆமே – திருமந்:2198/3,4
சாத்திகம் எய்து நனவு என சாற்றும்-கால்
வாய்த்த இராசதம் மன்னும் கனவு என்ப – திருமந்:2296/1,2
நல்லாம் துரியம் புரிந்த-கால் நல் உயிர் – திருமந்:2308/2
சத்தி சிவன் பரஞானமும் சாற்றும்-கால்
உய்த்த அனந்தம் சிவம் உயர் ஆனந்தம் – திருமந்:2828/1,2
தோட்டத்தில் மாம்பழம் தொண்டி விழுந்த-கால்
நாட்டின் புறத்தில் நரி அழைத்து என் செய்யும் – திருமந்:2933/1,2
மேல்


-காலே (2)

ஊர் துறை-காலே ஒழிவர் ஒழிந்த பின் – திருமந்:157/2
வளிந்து அவை அங்கு எழு நாடிய-காலே – திருமந்:1288/4
மேல்


-காலை (1)

புணர்ந்து உடனே நிற்கும் போதரும்-காலை
கணிந்து எழுவார்க்கு கதி அளிப்பாளே – திருமந்:1063/3,4
மேல்


-கொல் (9)

தான் நின்று அழைக்கும்-கொல் என்று தயங்குவார் – திருமந்:30/2
குவி மந்திரம்-கொல் கொடியது ஆமே – திருமந்:359/4
கண்ணில் எழுந்தது காண்பரிது அன்று-கொல்
கண்ணில் எழுந்தது காட்சிதர என்றே – திருமந்:1406/3,4
நானே அறிகிலன் நந்தி அறியும்-கொல்
ஊனே உருகி உணர்வை உணர்ந்த பின் – திருமந்:1796/2,3
அருள் பெற்ற காரணம் என்-கொல் அமரில் – திருமந்:2599/1
பண்டு இல்லை என்னும் பரம் கதி உண்டு-கொல்
கண்டு இல்லை மானுடர் கண்ட கருத்துறில் – திருமந்:2693/2,3
இரா மாற்றம் செய்வார்-கொல் ஏழை மனிதர் – திருமந்:2708/2
கரியன்-கொல் சேயன்-கொல் காண்கின்றிலேனே – திருமந்:2814/4
கரியன்-கொல் சேயன்-கொல் காண்கின்றிலேனே – திருமந்:2814/4
மேல்


-கொலோ (1)

கள்ள பெருமக்கள் காண்பர்-கொலோ என்று – திருமந்:2994/3
மேல்


-தங்கள் (3)

பண்டிதர்-தங்கள் பதினெட்டு பாடையும் – திருமந்:59/3
புணர்ந்தது பூரணம் புண்ணியர்-தங்கள்
கணங்களை தன் அருள்செய்கின்ற கன்னி – திருமந்:1126/2,3
புகுந்து நின்றான் அடியார்-தங்கள் நெஞ்சம் – திருமந்:2985/3
மேல்


-தம் (19)

முத்தர்-தம் முத்தி முதல் முப்பத்தாறே – திருமந்:125/4
மறையோர்-தம் வேதாந்தம் வாய்மையில் தூய்மை – திருமந்:233/2
தருமம் செய்யாதவர்-தம்-பாலது ஆகும் – திருமந்:263/2
எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள்-தம் இறை – திருமந்:311/3
இயங்கும் மடவார்-தம் இன்பமே எய்தி – திருமந்:330/2
ஏயம் கலந்த இருவர்-தம் சாயத்து – திருமந்:459/1
ஊனை விளைத்திடும் உம்பர்-தம் ஆதியை – திருமந்:541/3
தீவினையாளர்-தம் சென்னியில் உள்ளவன் – திருமந்:812/1
பூவினையாளர்-தம் பொன் பதி ஆனவன் – திருமந்:812/2
பாவினையாளர்-தம் பாகவத்து உள்ளவன் – திருமந்:812/3
மாவினையாளர்-தம் மதியில் உள்ளானே – திருமந்:812/4
உள்ளத்தின் உள்ளே உடன் இருந்தவர் ஐவர்-தம்
கள்ளத்தை நீக்கி கலந்து உடனே புல்கி – திருமந்:1183/1,2
வளர் பிறையில் தேவர்-தம் பாலின் மன்னி – திருமந்:1902/1
கருதும் அவர்-தம் கருத்தினுக்கு ஒப்ப – திருமந்:2385/1
மன்னிய சோகமாம் மாமறையாளர்-தம்
சென்னியது ஆன சிவயோகமாம் ஈது என்ன – திருமந்:2403/1,2
கன்றா மனத்தார்-தம் கல்வியுள் நல்லவன் – திருமந்:2520/3
பத்தர்-தம் பத்தியில் பால் படில் அல்லது – திருமந்:2626/3
சென்றார்-தம் சித்தம் மோன சமாதியாம் – திருமந்:2936/2
வள்ளல் பெருமை வழக்கம் செய்வார்கள்-தம்
அள்ளல் கடலை அறுத்து நின்றானே – திருமந்:3016/3,4
மேல்


-தமக்கு (1)

அந்தம் ஓர் ஆறும் அறியார் அவர்-தமக்கு
அந்தமோடு ஆதி அறிய ஒண்ணாதே – திருமந்:2371/3,4
மேல்


-தமக்கும் (1)

விண்ணில் அமரர்-தமக்கும் விளங்க அரிது – திருமந்:60/2
மேல்


-தமது (1)

ஊடும் அவர்-தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:414/3
மேல்


-தமை (2)

ஆசான் முன்னே துயில் மாணவர்-தமை
தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல் போல் – திருமந்:2163/1,2
அறை மணி வாள் கொண்டவர்-தமை போல – திருமந்:2512/2
மேல்


-தம்பால் (4)

பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால்
ஒல்கின்ற வான் வழி ஊடு வந்தேனே – திருமந்:83/3,4
கலந்து அருள் காலாங்கர்-தம்பால் அகோரர் – திருமந்:102/1
தருகின்ற-போது இரு கைத்தாயர்-தம்பால்
வருகின்ற நண்பு வகுத்திடும் தானே – திருமந்:475/3,4
பகை இல்லை என்றும் பணிந்தவர்-தம்பால்
நகை இல்லை நாள்நாளும் நன்மைகள் ஆகும் – திருமந்:1304/1,2
மேல்


-தம்மை (5)

வேட நெறி நில்லார்-தம்மை விறல் வேந்தன் – திருமந்:240/3
ஞானிகள் போல நடிக்கின்றவர்-தம்மை
ஞானிகளாலே நரபதி சோதித்து – திருமந்:242/2,3
வஞ்சகர் ஆனவர் வைகில் அவர்-தம்மை
அஞ்சுவன் நாதன் அரு நரகத்து இடும் – திருமந்:2118/2,3
வானவர்-தம்மை வலிசெய்து இருக்கின்ற – திருமந்:2631/1
நினைக்கின் நினைக்கும் நினைப்பவர்-தம்மை
சுனைக்குள் விளை மலர் சோதியினானை – திருமந்:2667/1,2
மேல்


-தம்மையும் (1)

இமையவர்-தம்மையும் எம்மையும் முன்னம் – திருமந்:1557/1
மேல்


-தலை (1)

பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால் – திருமந்:183/3
மேல்


-தன் (37)

போற்றி இசைத்தும் புகழ்ந்தும் புனிதன்-தன் அடி – திருமந்:24/1
சேர்ந்து இருந்தேன் சிவமங்கை-தன் பங்கனை – திருமந்:79/1
ஞான தலைவி-தன் நந்தி நகர் புக்கு – திருமந்:82/1
எல்லாரும் காண இயமன்-தன் தூதுவர் – திருமந்:199/2
குறையோர்-தன் மற்று உள்ள கோலாகலம் என்று – திருமந்:233/3
செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/4
தக்கன்-தன் வேள்வி தகர்த்த நல் வீரர்-பால் – திருமந்:370/1
தக்கன்-தன் வேள்வியில் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:370/2
தார் சடையான்-தன் தமராய் உலகினில் – திருமந்:546/1
எழுகின்ற சோதியுள் நாயகி-தன்-பால் – திருமந்:702/1
மாறா மலக்குதம்-தன் மேல் இரு விரல் – திருமந்:733/1
ஓமத்திலே உதம்பண்ணும் ஒருத்தி-தன்
நாம நமசிவ என்று இருப்பாருக்கு – திருமந்:973/2,3
தந்தை-தன் முன்னே சண்முகம் தோன்றலால் – திருமந்:1026/2
தாம் ஆன மந்திரம் சத்தி-தன் மூர்த்திகள் – திருமந்:1045/3
நின்றாள் அவன்-தன் உடலும் உயிருமாய் – திருமந்:1066/1
திண்ணிய சிந்தை-தன் தென்னனும் ஆமே – திருமந்:1078/4
வென்றிடு மங்கை-தன் மெய் உணர்வோர்க்கே – திருமந்:1232/4
அணைந்து ஒழிந்தேன் எங்கள் ஆதி-தன் பாதம் – திருமந்:1250/3
பேறுடையாள்-தன் பெருமையை எண்ணிடில் – திருமந்:1331/1
சுழி அறிவாளன்-தன் சொல் வழி முன்நின்று – திருமந்:1541/3
எந்தை பிரான்-தன் இணை அடி தானே – திருமந்:1604/4
மெச்ச பரன்-தன் வியாத்துவம் மேல் இட்டு – திருமந்:1608/2
சத்திக்கு மேலே பராசத்தி-தன் உள்ளே – திருமந்:1768/1
சத்தி சிவன்-தன் விளையாட்டு தாரணி – திருமந்:1772/1
சாம்பவி நந்தி-தன் அருள் பார்வையாம் – திருமந்:1894/1
போகி-தன் புத்தி புருடார்த்த நல் நெறி – திருமந்:1898/2
சோதி-தன் ஈரெட்டில் சோடசம் தானே – திருமந்:1980/4
மோனத்துள் வைத்தலும் முத்தன்-தன் செய்கையே – திருமந்:2061/4
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம் – திருமந்:2110/2
கெழுமிய சித்தம் பிராணன்-தன் காட்சி – திருமந்:2156/2
ஞானம்-தன் மேனி கிரியை நடு அங்கம் – திருமந்:2332/1
ஆதித்தன்-தன் கதிரால் அவை சேட்டிப்ப – திருமந்:2342/3
தத்துவம் ஆகும் சீவன்-தன் தற்பரம் – திருமந்:2396/3
முத்திக்கு வித்து முதல்வன்-தன் ஞானமே – திருமந்:2506/1
நகார முதலாகும் நந்தி-தன் நாமமே – திருமந்:2699/4
தங்கும் சிவனருள்-தன் விளையாட்டு அதே – திருமந்:2722/4
வேதம் அது ஓதும் சொரூபி-தன் மேன்மையே – திருமந்:2856/4
மேல்


-தனக்கு (1)

எவ்வாறு காண்பான் அறிவு-தனக்கு எல்லை – திருமந்:130/1
மேல்


-தனில் (7)

இல்லது சத்தி இடம்-தனில் உண்டாகி – திருமந்:383/1
மதி-தனில் ஈராறாய் மன்னும் கலையின் – திருமந்:645/1
கடம்-தனில் உள்ளே கருதுவராகில் – திருமந்:1192/2
போதாலயத்து அவிகாரம்-தனில் போத – திருமந்:1705/3
புனிதன் அருள்-தனில் புக்கு இருந்து இன்பத்து – திருமந்:1854/3
சாக்கிர சாக்கிரம் ஆதி-தனில் ஐந்தும் – திருமந்:2182/1
சத்தி பராபரம் சாந்தி-தனில் ஆன – திருமந்:2270/1
மேல்


-தனுள் (1)

ஊனம் இல் ஒன்பது கோடி உகம்-தனுள்
ஞானப்பால் ஆட்டி நாதனை அர்ச்சித்து – திருமந்:82/2,3
மேல்


-தனை (17)

தானே தனித்து எம் பிரான்-தனை சந்தித்தே – திருமந்:140/4
தேவர் பிரான்-தனை திவ்விய மூர்த்தியை – திருமந்:301/1
தீய வைத்து ஆர்-மின்கள் சேரும் வினை-தனை
மாய வைத்தான் வைத்தவன் பதி ஒன்று உண்டு – திருமந்:430/1,2
பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:972/3
நீ தங்கும் அங்க நியாசம்-தனை பண்ணி – திருமந்:1311/3
தார் அணியும் புகழ் தையல் நல்லாள்-தனை
கார் அணியும் பொழில் கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1329/3,4
அ முதலாகி அவர்க்கு உடையாள்-தனை
மை முதலாக வழுத்திடு நீயே – திருமந்:1334/3,4
மெல்லியல் ஆகிய மெய்ப்பொருளாள்-தனை
சொல் இயலாலே தொடர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1337/1,2
சைவம்-தனை அறிந்தே சிவம் சாருதல் – திருமந்:1512/2
தவம் வேண்டா மாற்றம்-தனை அறியாரே – திருமந்:1632/4
என்றும் நின்று ஏத்துவன் எம் பெருமான்-தனை
ஒன்றி என் உள்ளத்தின் உள் இருந்தானே – திருமந்:1762/3,4
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/2
ஆனா துரியத்து அணுவன்-தனை கண்டு – திருமந்:2372/2
ஒருவனை உன்னார் உயிர்-தனை உன்னார் – திருமந்:2390/1
போதம்-தனை உன்னி பூதாதி பேதமும் – திருமந்:2438/1
எல்லாம் அறியும் அறிவு-தனை விட்டு – திருமந்:2596/1
வாதி-தனை விட்டு இறை அருள் சத்தியால் – திருமந்:2712/2
மேல்


-தனோடு (1)

தனிநாயகன்-தனோடு என் நெஞ்சம் நாடி – திருமந்:1252/1
மேல்


-தன்பால் (1)

வேடம் கடந்து விகிர்தன்-தன்பால் மேவி – திருமந்:1438/1
மேல்


-தன்னாலே (1)

ஏசாத மாயாள்-தன்னாலே எழுப்புமே – திருமந்:2163/4
மேல்


-தன்னில் (12)

மாயத்தை மா மாயை-தன்னில் வரும் பரை – திருமந்:90/2
அளியார் முக்கோணம் வயிந்தவம்-தன்னில்
அளியார் திரிபுரையாம் அவள் தானே – திருமந்:401/1,2
சோதனை-தன்னில் துரிசு அற காணலாம் – திருமந்:721/1
நாதனும் நாயகி-தன்னில் பிரியும் நாள் – திருமந்:721/2
சட்கோணம்-தன்னில் ஸ்ரீம் ஹிரீம் தான் இட்டு – திருமந்:1312/1
ஏய்ந்த மரவுரி-தன்னில் எழுதிய – திருமந்:1366/1
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரமன் தலை-தன்னில்
பிச்சை அது ஏற்றான் பிரியா அறம் செய்ய – திருமந்:1887/1,2
கேவலம்-தன்னில் கிளர்ந்த விஞ்ஞாகலர் – திருமந்:2242/1
கேவலம்-தன்னில் கிளர் விந்து சத்தியால் – திருமந்:2242/2
அரன் உரைசெய்து அருள் ஆகமம்-தன்னில்
வரு சமய புற மாயை மா மாயை – திருமந்:2385/2,3
இருதயம்-தன்னில் எழுந்த பிராணன் – திருமந்:2761/1
அரன் அங்கி-தன்னில் அறையில் சங்காரம் – திருமந்:2799/2
மேல்


-தன்னின் (1)

ஆறாறு குண்டலி-தன்னின் அகத்து இட்டு – திருமந்:2419/1
மேல்


-தன்னுடன் (2)

முன் எழும் அ கலைநாயகி-தன்னுடன்
முன்னுறு வாயு முடி வகை சொல்லிடின் – திருமந்:699/1,2
ஆய் வரும் அ தனிநாயகி-தன்னுடன்
ஆய் வரும் வாயு அளப்பது சொல்லிடில் – திருமந்:700/1,2
மேல்


-தன்னுள் (1)

பத்தியுள் நின்று பரம்-தன்னுள் நின்று மா – திருமந்:2862/2
மேல்


-தன்னுளும் (1)

ஆமே அனைத்து உயிர்-தன்னுளும் ஆமே – திருமந்:1350/4
மேல்


-தன்னை (41)

துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:25/3
பிதற்று ஒழியேன் எங்கள் பேர் நந்தி-தன்னை
பிதற்று ஒழியேன் பெருமை தவன் யானே – திருமந்:38/3,4
போய் அரன்-தன்னை புகழ்வார் பெறுவது – திருமந்:42/1
பிறப்பு_இலி நாதனை பேர் நந்தி-தன்னை
சிறப்பொடு வானவர் சென்று கைகூப்பி – திருமந்:86/1,2
ஆயத்தை அ சிவம்-தன்னை அகோசர – திருமந்:90/3
பிதற்றுகின்றேன் என்றும் பேர் நந்தி-தன்னை
இயற்றுவன் நெஞ்சத்து இரவும் பகலும் – திருமந்:94/1,2
ஆர்வம் உடையவர் காண்பார் அரன்-தன்னை
ஈரம் உடையவர் காண்பார் இணை அடி – திருமந்:273/1,2
பாரம் உடையவர் காண்பார் பவம்-தன்னை
கோர நெறி கொடு கொங்கு புக்காரே – திருமந்:273/3,4
சக்கரம்-தன்னை சசி முடி மேல் விட – திருமந்:370/3
பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிரான்-தன்னை அர்ச்சித்தால் – திருமந்:519/1
தாபிக்கு மந்திரம்-தன்னை அறிகிலர் – திருமந்:579/2
தாபிக்கும் மந்திரம்-தன்னை அறிந்த பின் – திருமந்:579/3
ஒருக்கால் உபாதியை ஒண் சோதி-தன்னை
பிரித்து உணர் வந்த உபாதி பிரிவை – திருமந்:585/1,2
ஒண்ணா நயனத்தில் உற்ற ஒளி-தன்னை
கண்ணார பார்த்து கலந்து ஆங்கு இருந்திடில் – திருமந்:600/1,2
சாத்திரம்-தன்னை தலைப்பெய்து நிற்பர்கள் – திருமந்:755/2
புனைய வல்லாள் மண்டலத்து ஒளி-தன்னை
புனைய வல்லாளையும் போற்றி என்பேனே – திருமந்:1149/3,4
பூசிக்கும் போது புவனாபதி-தன்னை
ஆசற்று அகத்தினில் ஆவா கனம்பண்ணி – திருமந்:1315/1,2
வணங்கிடும் தத்துவநாயகி-தன்னை
நலங்கிடு நல் உயிர் ஆனவை எல்லாம் – திருமந்:1340/1,2
உலப்பு அறியார் உடலோடு உயிர்-தன்னை
சிலப்பு அறியார் சில தேவரை நாடி – திருமந்:1363/2,3
நின்று தொழுவன் கிடந்து எம்பிரான்-தன்னை
என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை – திருமந்:1500/1,2
சைவம் சிவம்-தன்னை சாராமல் நீவுதல் – திருமந்:1512/3
சைவ பெருமை தனிநாயகன்-தன்னை
உய்ய உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் நந்தியை – திருமந்:1559/1,2
அனல் குறியாளனை ஆதி பிரான்-தன்னை
நினை குறியாளனை ஞான கொழுந்தின் – திருமந்:1565/2,3
பெருவடி வைத்து அந்த பேர் நந்தி-தன்னை
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/2,3
நாடு-மின் நந்தியை நம் பெருமான்-தன்னை
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/3,4
உணர்த்து-மின் நாவுடையாள்-தன்னை உன்னியே – திருமந்:1700/4
மான சதாசிவன்-தன்னை ஆவாகித்து – திருமந்:1825/2
உலப்பு அறியார் உடலோடு உயிர்-தன்னை
அலப்பு அறிந்து இங்கு அரசாளகிலாதார் – திருமந்:2287/2,3
ஊனமிலாள்-தன்னை ஊனிடை கண்டதே – திருமந்:2324/4
அன்று ஆகும் என்னாது ஐவகை அந்தம்-தன்னை
ஒன்று ஆன வேதாந்த சித்தாந்தம் உள்ளிட்டு – திருமந்:2400/1,2
உயிரை பரனை உயர் சிவன்-தன்னை
அயர்வு அற்று அறி தொந்த தசி அதனால் – திருமந்:2402/1,2
எண் அறிவாய் நின்ற எந்தை பிரான்-தன்னை
பண் அறிவாளனை பாவித்த மாந்தரை – திருமந்:2518/2,3
விண்ணவராலும் அறிவறியான்-தன்னை
கண்ணுற உள்ளே கருதிடில் காலையில் – திருமந்:2519/1,2
மெய்கலந்தாரொடு மெய்கலந்தான்-தன்னை
பொய்கலந்தார் முன் புகுதா ஒருவனை – திருமந்:2600/1,2
மெய்கலந்தான்-தன்னை வேதமுதல்வனை – திருமந்:2604/2
அத்தனை மாயா அமரர் பிரான்-தன்னை
சுத்தனை தூய் நெறியாய் நின்ற சோதியை – திருமந்:2623/2,3
தலைப்படும் காலத்து தத்துவன்-தன்னை
விலக்குறின் மேலை விதி என்றும் கொள்க – திருமந்:2668/1,2
பரஞ்சோதி-தன்னை பறைய கண்டேனே – திருமந்:2842/4
இணரும் அவன்-தன்னை எண்ணலும் ஆகான் – திருமந்:2857/3
துன்னி நின்றான்-தன்னை உன்னி முன்னா இரு – திருமந்:2858/1
இணரும் அவன்-தன்னை எண்ணலும் ஆகான் – திருமந்:3035/3
மேல்


-தன்னையும் (2)

வென்றிடல் ஆகும் விழை புலன்-தன்னையும்
வென்றிடு மங்கை-தன் மெய் உணர்வோர்க்கே – திருமந்:1232/3,4
கண்டும் கொள்ளும் தனிநாயகி-தன்னையும்
மொண்டு கொளும் முக வசியம் அது ஆயிடும் – திருமந்:1330/1,2
மேல்


-தன்னொடு (2)

நின்ற பராசத்தி நீள் பரன்-தன்னொடு
நின்று அறி ஞானமும் இச்சையுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1136/1,2
தவகதி-தன்னொடு நேர் ஒன்று தோன்றில் – திருமந்:1536/3
மேல்


-தன்னொடும் (2)

கண்ட சதுமுக காரணன்-தன்னொடும்
பண்டு இ உலகம் படைக்கும் பொருளே – திருமந்:389/3,4
அதோமுகம்-தன்னொடும் எங்கும் முயலும் – திருமந்:524/2
மேல்


-தானும் (3)

பாங்கர் கயிலை பராபரன்-தானும்
வீங்கும் கமல மலர் மிசை மேல் அயன் – திருமந்:390/2,3
தன் மேனி-தானும் சதாசிவமாய் நிற்கும் – திருமந்:1750/2
திரு தக்க மாலும் திசைமுகன்-தானும்
உருத்திர சோதியும் உள்ளத்து உளாரே – திருமந்:2315/3,4
மேல்


-தொறு (2)

உடல் உடையான் பல ஊழி-தொறு ஊழி – திருமந்:299/2
கடம்-தொறு நின்ற கணக்கு அது காட்டி – திருமந்:2128/3
மேல்


-தொறும் (24)

நக்கன் என்று ஏத்திடு நாதனை நாள்-தொறும்
பக்க நின்றார் அறியாத பரமனை – திருமந்:3/2,3
நானும் நின்று ஏத்துவன் நாள்-தொறும் நந்தியை – திருமந்:37/1
அந்தி மதி புனை அரன் அடி நாள்-தொறும்
சிந்தைசெய்து ஆகமம் செப்பலுற்றேனே – திருமந்:73/3,4
கடம்-தொறும் நின்ற உயிர் கரை காணில் – திருமந்:137/3
கழுநீர் பசு பெறில் கயம்-தொறும் தேரா – திருமந்:324/1
சேனை வளைந்து திசை-தொறும் கைதொழ – திருமந்:541/2
பொன் செய் விளக்கும் புகை தீபம் திசை-தொறும்
துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால் – திருமந்:1005/2,3
ஆகம் செய்து ஆங்கே அடியவர் நாள்-தொறும்
பாகம் செய் ஞானம் படர்கின்ற கொம்பே – திருமந்:1057/3,4
செம்பொன் செய் யாக்கை செறி கமழ் நாள்-தொறும்
நம்பனை நோக்கி நவிலுகின்றாளே – திருமந்:1147/3,4
முத்து வதனத்தி முகம்-தொறும் முக்கண்ணி – திருமந்:1194/1
நறை கமழ் கோதையை நாள்-தொறும் நண்ணி – திருமந்:1203/2
மோக முகம் ஐந்து முக்கண் முகம்-தொறும்
நாகம் உரித்து நடம்செய்யும் நாதர்க்கே – திருமந்:1217/3,4
ஆய மனம்-தொறும் அறுமுகம் அவை தனில் – திருமந்:1220/3
ஏனம் விளைந்து எதிரே காண் வழி-தொறும்
கூனல் மதி மண்டலத்து எதிர் நீர் கண்டு – திருமந்:1472/2,3
சொல்லகில்லேன் சுடர் சோதியை நாள்-தொறும்
சொல்லகில்லேன் திருமங்கையும் அங்கு உள – திருமந்:2028/1,2
நஞ்சு எம் பிரான் என்று நாதனை நாள்-தொறும்
துஞ்சும் அளவும் தொழு-மின் தொழாவிடில் – திருமந்:2094/2,3
மேற்கொண்டவர் வினை போய் அற நாள்-தொறும்
நீர்க்கின்ற செஞ்சடை நீளன் உருவத்தின் – திருமந்:2121/2,3
துன்னிய ஆறு ஒளி தூய் மொழி நாள்-தொறும்
உன்னியவாறு ஒளி ஒத்தது தானே – திருமந்:2686/3,4
சீலம் மயிர்க்கால்-தொறும் தேக்கிடுமே – திருமந்:2831/4
ஓதும் மயிர்க்கால்-தொறும் அமுது ஊறிய – திருமந்:2856/1
காமுற்று அகத்து இடுவர் கடை-தொறும்
ஈவற்ற எல்லை விடாது வழி காட்டி – திருமந்:2932/2,3
கூடார் அறநெறி நாள்-தொறும் இன்புற – திருமந்:2949/2
தொண்டர் நடந்த கனை கழல் காண்-தொறும்
தொண்டர்கள் தூய் நெறி தூங்கி நின்றானே – திருமந்:3006/3,4
மாறு எதிர் வானவர் தானவர் நாள்-தொறும்
கூறுதல் செய்து குரை கழல் நாடுவர் – திருமந்:3017/1,2
மேல்


-தோறு (5)

ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1458/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1458/2
ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1846/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1846/2
முகமத்தோடு ஒத்து நின்று ஊழி-தோறு ஊழி – திருமந்:1865/3
மேல்


-தோறும் (24)

நாள்-தோறும் மன்னவன் நாட்டில் தவ நெறி – திருமந்:239/1
நாள்-தோறும் நாடி அவன் நெறி நாடானேல் – திருமந்:239/2
நாள்-தோறும் நாடு கெட மூடம் நண்ணுமால் – திருமந்:239/3
நாள்-தோறும் செல்வம் நரபதி குன்றுமே – திருமந்:239/4
பருவங்கள்-தோறும் பயன் பல ஆன – திருமந்:396/3
உரா சத்தி ஊழிகள்-தோறும் உடனே – திருமந்:1056/3
பரந்தன வாயு திசைதிசை-தோறும்
குவிந்தன முத்தின் முக ஒளி நோக்கி – திருமந்:1146/2,3
உறைபதி-தோறும் முறைமுறை மேவி – திருமந்:1203/1
துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும்
சென்று வெளிப்படும் தேவர் பிரானே – திருமந்:1500/3,4
இரு மன்னும் நாள்-தோறும் இன்புற்று இருந்தே – திருமந்:1501/4
வந்திப்பன் வானவர் தேவனை நாள்-தோறும்
வந்திப்பது எல்லாம் வகையின் முடிந்ததே – திருமந்:1504/3,4
என்ப இறை நாடி நாள்-தோறும் நாட்டினில் – திருமந்:1657/3
நான் இது தான் என நின்றவன் நாள்-தோறும்
ஊன் இது தான் உயிர் போல் உணர்வான் உளன் – திருமந்:1790/1,2
வந்தவன் நன் மயிர்க்கால்-தோறும் மன்னிட – திருமந்:1963/2
கடம்கடம்-தோறும் கதிரவன் தோன்றில் – திருமந்:2002/1
நாள்-தோறும் ஈசன் நடத்தும் தொழில் உன்னார் – திருமந்:2022/1
நாள்-தோறும் ஈசன் நயந்து ஊட்டல் நாடிடார் – திருமந்:2022/2
நாள்-தோறும் ஈசன் நல்லோர்க்கு அருள் நல்கலால் – திருமந்:2022/3
நாள்-தோறும் நாடார்கள் நாள் வினையாளரே – திருமந்:2022/4
நடக்கின்ற நந்தியை நாள்-தோறும் உன்னில் – திருமந்:2039/1
நடக்கின்ற ஞானத்தை நாள்-தோறும் நோக்கி – திருமந்:2407/2
இரகதி செய்திடுவார் கடை-தோறும்
துரகதி உண்ண தொடங்குவர் தாமே – திருமந்:2558/3,4
காடும் மலையும் கழனி கடம்-தோறும்
ஊடும் உருவினை உன்னகிலாரே – திருமந்:2563/3,4
பராபரன் ஆகி பல் ஊழிகள்-தோறும்
பராபரனாய் இ அகல் இடம் தாங்கி – திருமந்:3008/1,2
மேல்


-நின்று (13)

விண்-நின்று இழிந்து வினைக்கு ஈடாய் மெய்கொண்டு – திருமந்:113/1
விண்-நின்று நீர் வீழின் மீண்டும் மண் ஆனால் போல் – திருமந்:143/3
நெய்-நின்று எரியும் நெடும் சுடரே சென்று – திருமந்:218/1
விண்-நின்று அமரர் விரும்பி அடிதொழ – திருமந்:968/3
எண்-நின்று எழுத்து அஞ்சும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:968/4
இந்துவின்-நின்று எழு நாதம் இரவி போல் – திருமந்:1188/1
தனதாம் விந்து தான்-நின்று போந்து – திருமந்:2187/3
திரையின்-நின்று ஆகிய தெண்புனல் போலவுற்று – திருமந்:2511/2
அசும்பின்-நின்று ஊறியது ஆரமுதாகும் – திருமந்:2818/2
ஓசையின்-நின்று எழு சத்தம் உலப்பு இலி – திருமந்:3014/2
விண்-நின்று இயங்கும் விரி கதிர் செல்வனும் – திருமந்:3040/2
மண்-நின்று இயங்கும் வாயுவுமாய் நிற்கும் – திருமந்:3040/3
கண்-நின்று இலங்கும் கருத்தவன் தானே – திருமந்:3040/4
மேல்


-பால் (28)

போதாந்த மாம்பரன்-பால் புக புக்கதால் – திருமந்:235/3
தேன் ஒரு-பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன் – திருமந்:275/3
அங்கி உதயம்செய் மேல்-பால் அவனொடு – திருமந்:338/2
மங்கி உதயம்செய் வட-பால் தவ முனி – திருமந்:338/3
தக்கன்-தன் வேள்வி தகர்த்த நல் வீரர்-பால்
தக்கன்-தன் வேள்வியில் தாமோதரன் தானும் – திருமந்:370/1,2
தீது இல் பரை அதன்-பால் திகழ் நாதமே – திருமந்:381/4
ஆரிய காரணம் ஏழும் தன்-பால் உற – திருமந்:639/2
எழுகின்ற சோதியுள் நாயகி-தன்-பால்
எழுகின்ற வாயு இடம் அது சொல்லில் – திருமந்:702/1,2
துஞ்சுவது ஒன்ற துணைவி துணைவன்-பால்
நெஞ்சு நிறைந்தது வாய் கொளாது என்றது – திருமந்:830/2,3
ஞானம் உளது ஆக வேண்டுவோர் நக்கன்-பால்
ஞானம் உள வேடம் நண்ணி நிற்பாரே – திருமந்:1668/3,4
என்று இவை இறை-பால் இயற்கை அல்லவே – திருமந்:1686/4
வாராத காதல் குருபரன்-பால் ஆக – திருமந்:1699/2
சாராத சாதக நான்கும் தன்-பால் உற்றோன் – திருமந்:1699/3
அவன்-பால் அணுகியே அன்பு செய்வார்கள் – திருமந்:1880/1
சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன் – திருமந்:1880/2
அவன்-பால் அணுகியே நாடும் அடியார் – திருமந்:1880/3
இவன்-பால் பெருமை இலயம் அதாமே – திருமந்:1880/4
எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/2
காதல் மாதின்-பால் பற்று அற விட்டு – திருமந்:1942/3
வரு நல் குரவன்-பால் வைக்கலும் ஆமே – திருமந்:2057/4
பஞ்சமும் ஆம் புவி சற்குரு-பால் முன்னி – திருமந்:2118/1
தந்தோர் தம் சுத்த கேவலத்து அற்ற தற்பரத்தின்-பால்
துரியத்து இடையே அறிவுற – திருமந்:2237/2,3
தன்-பால் தனை அறி தத்துவம் தானே – திருமந்:2237/4
எய்தும் உயிர் இறை-பால் அறிவு ஆமே – திருமந்:2256/4
அத்தன் பரன்-பால் அடைதல் சித்தாந்தமே – திருமந்:2373/4
உரிய சுழுனையும் ஓவும் சிவன்-பால்
அரிய துரியம் அசி பதம் ஆமே – திருமந்:2444/3,4
தம்-பால் பறவை புகுந்து உண தானொட்டாது – திருமந்:2607/2
தனிவு இனி நாதன்-பால் தக்கன செய்யில் – திருமந்:2609/3
மேல்


-பாலது (1)

தருமம் செய்யாதவர்-தம்-பாலது ஆகும் – திருமந்:263/2
மேல்


-பாலே (3)

பட்டிட்டு நின்றது பார்ப்பதி-பாலே – திருமந்:1032/4
அடங்கிடும் அன்பினது ஆயிழை-பாலே – திருமந்:1192/4
திருந்து நும்தம் சிந்தை சிவன் அவன்-பாலே – திருமந்:1627/4
மேல்


-போது (19)

அழைக்கின்ற-போது அறியார் அவர் தாமே – திருமந்:187/4
செவ்வியன் ஆகி சிறந்து உண்ணும்-போது ஒரு – திருமந்:196/3
ஒழுக்கமும் சிந்தை உணர்கின்ற-போது
வழுக்கிவிடாவிடில் வானவர் கோனும் – திருமந்:305/2,3
தருகின்ற-போது இரு கைத்தாயர்-தம்பால் – திருமந்:475/3
உதித்து வலத்து இடம் போகின்ற-போது
அதிர்த்து அஞ்சி ஓடுதல் ஆம் அகன்றாரும் – திருமந்:794/1,2
பூ மேல் உறைகின்ற-போது அகம் வந்தனள் – திருமந்:1130/3
கரு ஒத்து நின்று கலங்கின-போது
திரு ஒத்த சிந்தை வைத்து எந்தை நின்றானே – திருமந்:1137/3,4
வழி சென்ற மாதவம் வைகின்ற-போது
பழி செல்லும் வல்வினை பற்று அறுத்து ஆங்கே – திருமந்:1549/1,2
மனம் புகுந்து இன்பம் பொழிகின்ற-போது
நலம் புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும் – திருமந்:1759/2,3
விடுகின்ற சீவனார் மேல் எழும்-போது
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம் – திருமந்:2110/1,2
வடியுடை மாநகர் தான் வரும்-போது
அடியுடை ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் – திருமந்:2165/2,3
பொறிவாய் ஒழிந்து எங்கும் தான் ஆன-போது
அறிவாய் அவற்றினுள் தானாய் அறிவின் – திருமந்:2363/2,3
பொன்றாத-போது புனை புகழானே – திருமந்:2520/4
புனிதன் செயல் ஆகும்-போது அ புவிக்கே – திருமந்:2609/4
உளம் கனி தேடி அழிதரும்-போது
களம் கனி அங்கியில் கைவிளக்கு ஏற்றி – திருமந்:2634/2,3
தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும்-போது
தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே – திருமந்:2643/1,2
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும்-போது
மரணம் கைவைத்து உயிர் மாற்றிடும்-போதும் – திருமந்:2702/2,3
வெறிக்க வினை துயர் வந்திடும்-போது
செறிக்கின்ற நந்தி திருவெழுத்து ஓதும் – திருமந்:2706/1,2
உயிர்க்கின்ற உள் ஒளி சேர்கின்ற-போது
குயில் கொண்ட பேதை குலாவி உலாவி – திருமந்:2810/2,3
மேல்


-போதும் (1)

மரணம் கைவைத்து உயிர் மாற்றிடும்-போதும்
அரணம் கைகூட்டுவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2702/3,4
மேல்


-போதே (7)

தவ்வி கொடு உண்-மின் தலைப்பட்ட-போதே – திருமந்:196/4
சிந்தினர் அண்ணல் சினம்செய்த-போதே – திருமந்:353/4
கூவி அவிழும் குறிக்கொண்ட-போதே – திருமந்:456/4
பயிலும் குருவின் பதி புக்க-போதே
கயிலை இறைவன் கதிர் வடிவு ஆமே – திருமந்:1511/3,4
அண்ணல் இறைவன் அருள் பெற்ற-போதே – திருமந்:1650/4
எழிலால் இறைவன் இடம் கொண்ட-போதே
விழலார் விறலாம் வினை அது போக – திருமந்:1695/2,3
புவன் இவன் போவது பொய் கண்ட-போதே – திருமந்:2620/4
மேல்


-மின் (107)

கோனை புகழு-மின் கூடலும் ஆமே – திருமந்:21/4
தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/2
துறப்பு_இலி-தன்னை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:25/3
தொடர்ந்து நின்றானை தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:26/1
போற்று-மின் போற்றி புகழ்-மின் புகழ்ந்திடில் – திருமந்:35/2
போற்று-மின் போற்றி புகழ்-மின் புகழ்ந்திடில் – திருமந்:35/2
எ பரிசு ஆயினும் ஏத்து-மின் ஏத்தினால் – திருமந்:36/3
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/2
மயக்கு அற நாடு-மின் வானவர் கோனை – திருமந்:169/3
தேற்ற தெளி-மின் தெளிந்தீர் கலங்கன்-மின் – திருமந்:172/1
தேற்ற தெளி-மின் தெளிந்தீர் கலங்கன்-மின்
ஆற்று பெருக்கில் கலக்கி மலக்காதே – திருமந்:172/1,2
எய்திய நாளில் இசையினால் ஏத்து-மின்
எய்திய நாளில் எறிவது அறியாமல் – திருமந்:186/2,3
அடுத்து எரியாமல் கொடு-மின் அரிசி – திருமந்:193/3
ஆம் விதி நாடி அறம் செய்-மின் அ நிலம் – திருமந்:195/1
போம் விதி நாடி புனிதனை போற்று-மின்
நாம் விதி வேண்டும் அது என் சொலின் மானிடர் – திருமந்:195/2,3
அவ்வியம் பேசி அறம் கெட நில்லன்-மின்
வெவ்வியன் ஆகி பிறர் பொருள் வவ்வன்-மின் – திருமந்:196/1,2
வெவ்வியன் ஆகி பிறர் பொருள் வவ்வன்-மின்
செவ்வியன் ஆகி சிறந்து உண்ணும்-போது ஒரு – திருமந்:196/2,3
தவ்வி கொடு உண்-மின் தலைப்பட்ட-போதே – திருமந்:196/4
எ குழி தூர்த்தும் இறைவனை ஏத்து-மின்
அ குழி தூரும் அழுக்கு அற்ற போதே – திருமந்:210/3,4
ஆர்க்கும் இடு-மின் அவர் இவர் என்னன்-மின் – திருமந்:250/1
ஆர்க்கும் இடு-மின் அவர் இவர் என்னன்-மின்
பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின் – திருமந்:250/1,2
பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின் – திருமந்:250/2
பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின்
வேட்கை உடையீர் விரைந்து ஒல்லை உண்ணன்-மின் – திருமந்:250/2,3
வேட்கை உடையீர் விரைந்து ஒல்லை உண்ணன்-மின்
காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறி-மினே – திருமந்:250/3,4
இடுவதும் ஈவதும் எண்ணு-மின் இன்பம் – திருமந்:268/3
இல்லம் கருதி இறைவனை ஏத்து-மின்
வில்லி இலக்கு எய்த வில் குறி ஆமே – திருமந்:269/3,4
என் அன்பு உருக்கி இறைவனை ஏத்து-மின்
முன் அன்பு உருக்கி முதல்வனை நாடு-மின் – திருமந்:274/1,2
முன் அன்பு உருக்கி முதல்வனை நாடு-மின்
பின் அன்பு உருக்கி பெருந்தகை நந்தியும் – திருமந்:274/2,3
நண்புறு சிந்தையை நாடு-மின் நீரே – திருமந்:282/4
கற்கின்ற செய்-மின் கழிந்து அறும் பாவங்கள் – திருமந்:292/2
சொல் குன்றல் இன்றி தொழு-மின் தொழுத பின் – திருமந்:292/3
எல்லியும் காலையும் ஏத்து-மின் இறைவனை – திருமந்:293/3
பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின்
முற்றது எல்லா முதல்வன் அருள்பெறில் – திருமந்:298/1,2
ஓது-மின் கேள்-மின் உணர்-மின் உணர்ந்த பின் – திருமந்:301/3
ஓது-மின் கேள்-மின் உணர்-மின் உணர்ந்த பின் – திருமந்:301/3
ஓது-மின் கேள்-மின் உணர்-மின் உணர்ந்த பின் – திருமந்:301/3
தன் நெறி சென்று சமாதியிலே நின்-மின்
நல் நெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தில் ஏகலாம் – திருமந்:551/2,3
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/2
கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின்
நேர் திகழ் கண்டத்தே நிலவு ஒளி எய்தினால் – திருமந்:582/2,3
கூறா இலிங்கத்தின் கீழே குறிக்கொண்-மின்
ஆறா உடம்பு இடை அண்ணலும் அங்கு உளன் – திருமந்:733/2,3
தொகுத்து அறி முப்பத்துமூன்று தொகு-மின்
பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/2,3
தேறி அறி-மின் தெரிந்து தெளிந்தே – திருமந்:793/4
உய் கண்டம் செய்த ஒருவனை சேரு-மின்
செய்கண்ட ஞானம் திருந்திய தேவர்கள் – திருமந்:1037/2,3
சூடு-மின் சென்னி வாய் தோத்திரம் சொல்லுமே – திருமந்:1067/4
பைய நின்று ஏத்தி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1103/3
கூறு-மின் கூறில் குறைகளும் இல்லையே – திருமந்:1300/4
கூறு உடையாளையும் கூறு-மின் நீரே – திருமந்:1331/4
கூறு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைவியை – திருமந்:1332/1
ஆறு-மின் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வு என – திருமந்:1332/2
மாறு-மின் வையம் வரும் வழி தன்னையும் – திருமந்:1332/3
தேறு-மின் நாயகி சேவடி சேர்ந்தே – திருமந்:1332/4
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/3
கோன கன்று ஆயே குரை கழல் ஏத்து-மின்
ஞான கன்று ஆகிய நடுவே உழிதரும் – திருமந்:1453/1,2
வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின்
பயந்தும் பிறவிப்பயன் அது ஆகும் – திருமந்:1499/2,3
துன்று மலர் தூவி தொழு-மின் தொழும்-தோறும் – திருமந்:1500/3
உரு மன்னி வாழும் உலகத்தீர் கேண்-மின்
கரு மன்னும் பாசம் கைகூம்ப தொழுது – திருமந்:1501/2,3
தாங்கு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைமகன் – திருமந்:1525/1
தேறு-மின் தேறி தெளி-மின் தெளிந்த பின் – திருமந்:1533/3
தேறு-மின் தேறி தெளி-மின் தெளிந்த பின் – திருமந்:1533/3
கானம் கடந்த கடவுளை நாடு-மின்
ஊனம் கடந்த உரு அது ஆமே – திருமந்:1545/3,4
துன்னி மனமே தொழு-மின் துணை_இலி – திருமந்:1555/3
ஈரும் மனத்தை இரண்டு அற வீசு-மின்
ஊரும் சகாரத்தை ஓது-மின் ஓதியே – திருமந்:1564/1,2
ஊரும் சகாரத்தை ஓது-மின் ஓதியே – திருமந்:1564/2
மாத்திரை போது மறித்து உள்ளே நோக்கு-மின்
பார்த்த அ பார்வை பசுமரத்தாணி போல் – திருமந்:1631/2,3
ஓடும் குதிரை குசை திண்ணம் பற்று-மின்
வேடம் கொண்டு என் செய்வீர் வேண்டா மனிதரே – திருமந்:1679/1,2
நாடு-மின் நந்தியை நம் பெருமான்-தன்னை – திருமந்:1679/3
கடியது ஓர் உண்மை கட்டு-மின் காண்-மின் – திருமந்:1687/3
கடியது ஓர் உண்மை கட்டு-மின் காண்-மின்
விடியாமை காக்கும் விளக்கு அது ஆமே – திருமந்:1687/3,4
உணர்த்து-மின் நாவுடையாள்-தன்னை உன்னியே – திருமந்:1700/4
கூறிய ஆதாரம் மற்றும் குறி கொண்-மின்
ஆறிய அக்கரம் ஐம்பதின் மேலே – திருமந்:1709/2,3
கூறு-மின் நூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:1739/1
விளக்கினை ஏற்றி வெளியை அறி-மின்
விளக்கின் முன்னே வேதனை மாறும் – திருமந்:1818/1,2
கூறு-மின் நீர் முன் பிறந்து இங்கு இறந்தமை – திருமந்:1822/1
நச்சு-மின் நச்சி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:1850/2
விச்சு-மின் விச்சி விரிசுடர் மூன்றினும் – திருமந்:1850/3
நச்சு-மின் பேர் நந்தி நாயகன் ஆகுமே – திருமந்:1850/4
எய்தி அவனை இசையினால் ஏத்து-மின்
ஐவருடைய அவாவினில் தோன்றிய – திருமந்:2043/2,3
துஞ்சும் அளவும் தொழு-மின் தொழாவிடில் – திருமந்:2094/3
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2103/1
நல்ல வரன் நெறி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2103/4
நன்றே நினை-மின் நமன் இல்லை நாணாமே – திருமந்:2104/2
புக்கு பிறவாமல் போம் வழி நாடு-மின்
எக்காலத்து இ உடல் வந்து எமக்கு ஆனது என் – திருமந்:2106/2,3
சாகின்ற போதும் தலைவனை நாடு-மின்
ஆகின்ற அ பொருள் அக்கரை ஆகுமே – திருமந்:2107/3,4
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம் – திருமந்:2110/2
வெல்லும் அளவில் விடு-மின் வெகுளியை – திருமந்:2303/1
செல்லும் அளவும் செலுத்து-மின் சிந்தையை – திருமந்:2303/2
குறி அறியா வகை கூடு-மின் கூடி – திருமந்:2353/3
அறிவு அறிவு ஆக அறிந்து அன்பு செய்-மின்
அறிவு அறிவு ஆக அறியும் இ வண்ணம் – திருமந்:2361/1,2
தொடக்கு ஒன்றும் இன்றி தொழு-மின் தொழுதால் – திருமந்:2407/3
பதியது தோற்றும் பதமது வைம்-மின்
மதியது செய்து மலர் பதம் ஓதும் – திருமந்:2430/1,2
தொட்டே இரு-மின் துரிய நிலத்தினை – திருமந்:2470/1
உய்யும் வகையால் உணர்வினால் ஏத்து-மின்
மெய்யன் அரன்நெறி மேல் உண்டு திண் என – திருமந்:2606/1,2
துயக்கு அறுத்தானை தொடர்-மின் தொடர்ந்தால் – திருமந்:2608/2
ஆசையும் அன்பும் அறு-மின் அறுத்த பின் – திருமந்:2613/3
ஆசை அறு-மின் கள் ஆசை அறு-மின் கள் – திருமந்:2615/1
ஆசை அறு-மின் கள் ஆசை அறு-மின் கள் – திருமந்:2615/1
பெறு துணை செய்து பிறப்பு அறுத்து உய்-மின்
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/2,3
புன்மை பொய்யாதே புனிதனை நாடு-மின்
பன்மையில் உம்மை பரிசு செய்வானே – திருமந்:2642/3,4
நாடு-மின் நாதாந்த நம் பெருமான் உகந்து – திருமந்:2764/3
நக்கார் கழல் வழி நாடு-மின் நீரே – திருமந்:2815/4
நோக்கு-மின் நோக்கப்படும் பொருள் நுண்ணிது – திருமந்:2854/2
விலக்கு-மின் யாவர்க்கும் வேண்டில் குறையாது – திருமந்:2923/3
தூ மொழி வாசகம் சொல்லு-மின் நீரே – திருமந்:2954/4
நாமம் ஓர் ஆயிரம் ஓது-மின் நாதனை – திருமந்:2987/1
நானாவிதம் செய்து நாடு-மின் நந்தியை – திருமந்:2989/1
தலைவனை நாடு-மின் தத்துவ நாதன் – திருமந்:3012/2
மேல்


-மினே (4)

காக்கை கரைந்து உண்ணும் காலம் அறி-மினே – திருமந்:250/4
ஆகாச அக்கரம் ஆவது அறி-மினே – திருமந்:1262/4
வைய தலைவனை வந்து அடைந்து உய்-மினே – திருமந்:1559/4
நின்றே நிலைபெற நீர் நினைந்து உய்-மினே – திருமந்:2104/4
மேல்


-மினோ (1)

எ மார்க்கத்தார்க்கும் இயம்புவன் கேண்-மினோ – திருமந்:1482/4
மேல்


-மின்கள் (7)

தீய வைத்து ஆர்-மின்கள் சேரும் வினை-தனை – திருமந்:430/1
ஓவியம் ஆன உணர்வை அறி-மின்கள்
பாவிகள் இத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:751/1,2
ஓர்ந்திடும் கந்துரு கேண்-மின்கள் பூதலத்து – திருமந்:1443/3
வென்று புலன்கள் விரைந்து விடு-மின்கள்
குன்று விழ அதில் தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:2040/3,4
வல்ல பரிசால் உரை-மின்கள் வாய்மையை – திருமந்:2103/2
பாடி உளே நின்று பாதம் பணி-மின்கள்
ஆடி உளே நின்று அறிவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2109/2,3
ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை அறு-மின்கள்
ஆசைப்படப்பட ஆய்வரும் துன்பங்கள் – திருமந்:2615/2,3
மேல்


-மின்னே (1)

கூற்று உதைத்தான் தன்னை கூறி நின்று உய்-மின்னே – திருமந்:2105/4
மேல்


-முதல் (6)

ந-முதல் ஓர் ஐந்தின் நாடும் கருமங்கள் – திருமந்:983/1
சி-முதல் உள்ளே தெளிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:983/3
ந-முதல் அவ்வொடு நாவினர் ஆகியே – திருமந்:996/1
அ-முதல் ஆகிய எட்டிடை உற்றிட்டு – திருமந்:996/2
உ-முதல் ஆகவே உண்பவர் உச்சி மேல் – திருமந்:996/3
உ-முதல் ஆயவன் உற்று நின்றானே – திருமந்:996/4
மேல்


-வாய் (2)

ஆகின்ற பாதமும் அ ந-வாய் நின்றிடும் – திருமந்:941/1
ஆகின்ற சி இரு தோள் வ-வாய் கண்ட பின் – திருமந்:941/3

மேல்