ஔ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔ 2
ஔகாரம் 1
ஔவொடு 1

ஔ (2)

மெய்ப்பொருள் ஔ முதல் ஹௌ அது ஈறா – திருமந்:1354/1
விளக்கு ஒளி ஸௌ முதல் ஔ அது ஈறா – திருமந்:1359/1
மேல்


ஔகாரம் (1)

விண்ட ஔகாரம் விளங்கின அன்றே – திருமந்:1410/4
மேல்


ஔவொடு (1)

சௌ முதல் ஔவொடு ஹௌவுடனாம் கிரீம் – திருமந்:1320/1

மேல்