எ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 18
எக்காலத்து 1
எக்கோணமும் 1
எகாரம் 1
எங்கணும் 4
எங்கள் 34
எங்கள்-தம் 1
எங்கு 10
எங்கும் 87
எங்குமாம் 1
எங்குமாய் 3
எங்கெங்கும் 1
எங்கே 1
எங்ஙனே 1
எச்ச 2
எஞ்சலில் 1
எஞ்சாது 1
எஞ்ஞான 1
எஞ்ஞானத்தோர்க்கு 1
எஞ்ஞானர் 1
எட்ட 2
எட்டலும் 1
எட்டனை 1
எட்டா 1
எட்டாக 1
எட்டாத 1
எட்டாதல் 1
எட்டாது 1
எட்டாம் 2
எட்டாய் 1
எட்டானை 1
எட்டி 4
எட்டிடை 1
எட்டியும் 1
எட்டியோகத்தால் 1
எட்டில் 5
எட்டின் 2
எட்டினில் 3
எட்டினுக்கு 1
எட்டினும் 1
எட்டினுள் 1
எட்டு 37
எட்டுக்கும் 1
எட்டுடன் 2
எட்டுநிலை 1
எட்டும் 41
எட்டுமாய் 1
எட்டுமே 1
எட்டெட்டு 5
எட்டெட்டும் 2
எட்டெட்டொடும் 1
எட்டெழுத்து 1
எட்டே 4
எட்டொடு 2
எட்டொடும் 1
எட்டோடு 2
எடுக்கலும் 1
எடுக்கின்ற 1
எடுக்கும் 2
எடுத்த 4
எடுத்தது 5
எடுத்ததும் 1
எடுத்தவர் 1
எடுத்தவன் 1
எடுத்தார்களே 1
எடுத்து 5
எடுத்துளும் 2
எண் 74
எண்-நின்று 1
எண்_அரு 1
எண்_இல் 3
எண்_இலா 4
எண்_இலி 15
எண்_இலிக்கு 1
எண்_இறந்து 1
எண்கண 1
எண்குணம் 1
எண்சித்தி 1
எண்ணத்தகா 1
எண்ணம் 1
எண்ணலும் 3
எண்ணவே 1
எண்ணா 3
எண்ணாம் 1
எண்ணாயிரத்து 1
எண்ணாயிரம் 2
எண்ணாள் 1
எண்ணி 19
எண்ணிக்கும் 1
எண்ணிடில் 1
எண்ணிய 6
எண்ணியும் 1
எண்ணியே 1
எண்ணிரண்டு 2
எண்ணில் 6
எண்ணிலும் 1
எண்ணினும் 1
எண்ணினை 1
எண்ணீர் 1
எண்ணு 1
எண்ணு-மின் 1
எண்ணும் 8
எண்ணும்-கால் 1
எண்ணுமே 1
எண்ணுவர் 2
எண்ணுற 1
எண்ணுறு 1
எண்ணுறும் 1
எண்ணூறு 1
எண்ணெண் 4
எண்ணெயும் 1
எண்ணைவர் 1
எண்திசையோர்களும் 1
எண்திசையோரும் 3
எண்பத்து 1
எண்பத்தொரு 1
எண்பத்தொன்றில் 1
எண்பத்தொன்றுமே 1
எண்பதாம் 1
எண்பதினாயிரம் 1
எண்பது 1
எண்பான் 1
எண்மடி 1
எண்மர் 4
எண்மர்கள் 1
எண்மரும் 1
எணப்படும் 1
எத்தவரே 1
எத்தன்மை 1
எத்தனை 7
எத்திக்கு 1
எத்திறம் 1
எதிர் 13
எதிர்க்கில் 3
எதிர்கொள்வர் 1
எதிர்கொள்ள 1
எதிர்ப்பட்டதன் 1
எதிர்வர 1
எதிரவன் 1
எதிரே 1
எது 4
எந்தை 29
எந்தைக்கு 1
எந்தையும் 1
எந்தையை 2
எந்நாளும் 1
எப்படி 1
எப்போதும் 1
எம் 81
எம்பிரான் 2
எம்பிரான்-தன்னை 1
எம்பெருமான் 3
எம்பெருமானும் 1
எம்மாயமும் 1
எம்மானை 2
எம்மிடை 1
எம்மை 1
எம்மையும் 1
எமக்கு 2
எமது 1
எய் 1
எய்த்து 1
எய்த்தேன் 1
எய்த 18
எய்தமை 1
எய்தலாமே 4
எய்தலும் 3
எய்தவன் 1
எய்தா 1
எய்தாதன 1
எய்தாது 1
எய்தாமல் 1
எய்தார் 1
எய்தி 13
எய்திட்டு 1
எய்திட 1
எய்திடல் 2
எய்திடு 1
எய்திடும் 5
எய்திய 9
எய்தியே 2
எய்தின 1
எய்தினர் 6
எய்தினள் 1
எய்தினார் 1
எய்தினால் 1
எய்தினும் 1
எய்தினோன் 1
எய்து 2
எய்துப 1
எய்தும் 21
எய்துமே 3
எய்துவ 1
எய்துவது 1
எய்துவர் 2
எய்துவன் 1
எய்துவோர்களே 1
எய்யாமை 1
எய்யும் 3
எய்யும்படி 1
எய்வர் 1
எயிறும் 1
எரி 11
எரிகொள்ளி 1
எரித்தலால் 1
எரித்து 1
எரிந்தவன் 1
எரிந்தால் 1
எரிமூட்டி 1
எரியாமல் 1
எரியின் 1
எரியும் 6
எரியுமே 1
எரிவட்டம் 1
எரு 2
எருத்துற 1
எருதாய் 1
எருது 1
எருமை 1
எல்லா 6
எல்லாம் 102
எல்லாரும் 2
எல்லியும் 1
எல்லை 7
எல்லையின் 1
எல்லையுள் 1
எலாம் 9
எலி 1
எலும்பும் 3
எவ்வணம் 1
எவ்வாய் 1
எவ்வாறு 2
எவ்வாறே 3
எவ்வினம் 1
எவரும் 1
எவரே 1
எவற்றுமாய் 1
எழ 17
எழலாம் 1
எழவைத்து 1
எழா 1
எழில் 11
எழில்வட்டம் 1
எழிலால் 1
எழு 71
எழுக 1
எழுகலை 1
எழுகின்ற 21
எழுகின்றது 4
எழுகின்றனள் 1
எழுகுணம் 3
எழுகையுள் 1
எழுத்ததாய் 1
எழுத்தது 1
எழுத்தாமே 1
எழுத்தாய் 4
எழுத்தாயே 1
எழுத்தாலே 2
எழுத்தாளரை 1
எழுத்திட்டு 2
எழுத்தின் 3
எழுத்தினள் 1
எழுத்தினில் 2
எழுத்தினுள் 1
எழுத்து 64
எழுத்துக்கள் 3
எழுத்துக்கு 1
எழுத்துடன் 3
எழுத்தும் 2
எழுத்துள் 2
எழுத்துள்ளும் 1
எழுத்துறில் 1
எழுத்தே 14
எழுத்தேயும் 1
எழுத்தை 5
எழுத்தொடு 2
எழுத்தோடு 2
எழுதலும் 1
எழுதா 1
எழுதாத 1
எழுதி 2
எழுதிடில் 1
எழுதிய 2
எழுதினான் 1
எழுந்த 21
எழுந்தது 8
எழுந்தவர் 1
எழுந்தவை 2
எழுந்தன்று 1
எழுந்தானே 1
எழுந்திட 3
எழுந்திடில் 1
எழுந்திடின் 1
எழுந்திடும் 2
எழுந்து 25
எழுந்தேன் 2
எழுந்தோம் 1
எழுநூற்றிருபத்தொன்பான் 1
எழுநூற்றைந்து 1
எழுப்ப 1
எழுப்பி 9
எழுப்பியே 1
எழுப்பும் 3
எழுப்புமே 1
எழுப்புவர் 1
எழுப்பே 1
எழுபதில் 1
எழுபது 1
எழும் 49
எழும்-போது 2
எழுமாம் 3
எழுமூன்று 1
எழுமே 1
எழுமேல் 1
எழுமைக்கும் 1
எழுவரும் 1
எழுவன 2
எழுவார்க்கு 1
எழுவார்கள் 1
எள்ளத்தனையும் 1
எள்ளலின் 1
எளிதா 1
எளிதாம் 2
எளிதாமே 1
எளிது 6
எளிமை 1
எளிய 1
எளியன் 2
எளியனும் 3
எற்றி 1
எற்றுக்கு 1
எறி 8
எறிகின்ற 1
எறிந்திடும் 1
எறிப்ப 2
எறிவது 2
எறிவன் 2
எறிவான் 1
என் 155
என்-கொல் 1
என்க 1
என்கிலர் 1
என்கின்ற 2
என்கின்றானே 1
என்கை 1
என்தன் 1
என்ப 11
என்பதாமே 1
என்பதால் 1
என்பதில் 1
என்பதின் 1
என்பது 10
என்பதே 1
என்பதை 2
என்பர் 34
என்பர்கள் 2
என்பவர் 1
என்பவர்க்கு 2
என்பவன் 1
என்பவனே 1
என்பவே 3
என்பன 1
என்பார் 9
என்பார்கள் 3
என்பால் 2
என்பாள் 2
என்பாளே 1
என்பான் 2
என்பில் 2
என்பினுள் 1
என்பீர் 2
என்பும் 1
என்பே 1
என்பேன் 1
என்பேனே 1
என்போர்க்கு 1
என்போர்கள் 1
என்ற 18
என்ற-கால் 1
என்றது 8
என்றல் 2
என்றன் 2
என்றனர் 1
என்றனை 1
என்றாய் 1
என்றார் 1
என்றார்க்கும் 1
என்றாரே 3
என்றால் 2
என்றாளே 5
என்றான் 1
என்றானும் 1
என்றானே 8
என்றிட்டு 3
என்றிட 2
என்றிடும் 1
என்று 249
என்றும் 54
என்றென்று 1
என்றே 19
என்றேன் 1
என்ன 39
என்னது 1
என்னவே 3
என்னன்-மின் 1
என்னாது 3
என்னாமல் 1
என்னார் 2
என்னால் 1
என்னில் 4
என்னிலும் 1
என்னின் 1
என்னினும் 1
என்னுடன் 1
என்னும் 45
என்னுள் 5
என்னுள்ளே 2
என்னுளும் 1
என்னுற்று 1
என்னே 5
என்னை 39
என்னையிட்டு 1
என்னையும் 1
என்னொடு 1
என்னொடும் 1
என்னோ 1
என்னோடு 2
என 122
எனக்கு 8
எனக்கே 1
எனது 4
எனப்படும் 1
எனல் 10
எனலாம் 1
எனலாமே 4
எனலாய் 1
எனலாய 1
எனாது 1
எனார் 1
எனில் 15
எனின் 3
எனினும் 1
எனும் 33
எனுமாறு 1
எனுள் 1
எனே 1
எனை 3
எனைத்தோர் 1
எனையும் 1
எனோடு 1

எ (18)

எ பரிசு ஆயினும் ஏத்து-மின் ஏத்தினால் – திருமந்:36/3
எ குழி தூர்த்தும் இறைவனை ஏத்து-மின் – திருமந்:210/3
எ தண்டமும் செய்யும் அம்மை இல் இம்மைக்கே – திருமந்:247/3
எ பகையாகிலும் எய்தார் இறைவனை – திருமந்:528/3
எ கணன் தானுக்கும் எந்தை பிரானே – திருமந்:1025/4
எ சதுரத்தும் இடம் பெற ஓடிட – திருமந்:1145/2
எ சதுரத்தும் இருந்தனள் தானே – திருமந்:1145/4
எ மார்க்கத்தார்க்கும் இயம்புவன் கேண்-மினோ – திருமந்:1482/4
எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என் – திருமந்:1568/3
ஏனோர் பெருமையின் ஆயினும் எ இறை – திருமந்:2012/1
ஈறு ஆகாதே எ உயிரும் பிறந்து இறுந்து – திருமந்:2160/3
கூசம் செய்து உன்னி குறிக்கொள்வது எ வண்ணம் – திருமந்:2408/3
மின்னிய எ உயிராய விகிர்தனை – திருமந்:2516/3
இலங்கியது எ ஒளி அ ஒளி ஈசன் – திருமந்:2689/1
எ பாழும் பாழும் யாவுமாய் அன்றாகி – திருமந்:2825/1
நிறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் ஈசன் – திருமந்:3020/1
அறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் இன்பம் – திருமந்:3020/2
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம் – திருமந்:3020/3
மேல்


எக்காலத்து (1)

எக்காலத்து இ உடல் வந்து எமக்கு ஆனது என் – திருமந்:2106/3
மேல்


எக்கோணமும் (1)

எக்கோணமும் சூழ எழில்வட்டம் இட்டு பின் – திருமந்:1312/3
மேல்


எகாரம் (1)

அதுவாம் எகாரம் ஒகாரம் அது அஞ்சாம் – திருமந்:927/2
மேல்


எங்கணும் (4)

போம் வழி எங்கணும் போகாது யோகிக்கு – திருமந்:877/2
வேறு செய்தான் என்னை எங்கணும் விட்டு உய்த்தான் – திருமந்:2312/2
குரவனாய் எங்கணும் கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2761/4
திரமுற எங்கணும் சேர்ந்து ஒழிவு அற்று – திருமந்:2835/2
மேல்


எங்கள் (34)

பிதற்று ஒழியேன் எங்கள் பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:38/3
நவ ஆகமம் எங்கள் நந்தி பெற்றானே – திருமந்:62/4
நற்பதமும் அளித்தான் எங்கள் நந்தியே – திருமந்:89/4
ஆர் அறிவார் எங்கள் அண்ணல் பெருமையை – திருமந்:95/1
களிம்பு அறுத்தான் எங்கள் கண்_நுதல் நந்தி – திருமந்:114/1
போதம் தரும் எங்கள் புண்ணிய நந்தியை – திருமந்:142/1
அருமாதவத்து எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:303/4
குசவனை போல் எங்கள் கோன் நந்தி வேண்டில் – திருமந்:443/3
ஏடு அங்கை நங்கை இறை எங்கள் முக்கண்ணி – திருமந்:1067/1
அன்பில் புக வல்லனாம் எங்கள் அப்பனும் – திருமந்:1128/2
புனைய வல்லாள் புவனத்து இறை எங்கள்
வனைய வல்லாள் அண்ட கோடிகள் உள்ளே – திருமந்:1149/1,2
உணர்ந்து ஒழிந்தேன் அவனாம் எங்கள் ஈசனை – திருமந்:1250/1
அணைந்து ஒழிந்தேன் எங்கள் ஆதி-தன் பாதம் – திருமந்:1250/3
பித்தரை காணின் நகும் எங்கள் பேர் நந்தி – திருமந்:1568/2
நாடும் உறவும் கலந்து எங்கள் நந்தியை – திருமந்:1654/1
வாயில் கொண்டான் எங்கள் மா நந்தி தானே – திருமந்:1729/4
பேர்ந்து அறிவான் எங்கள் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:1795/2
ஆரா வழி எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:1831/4
தேவுடையான் எங்கள் சீர் நந்தி தாள் தந்து – திருமந்:2384/2
இருப்பர் மனத்திடை எங்கள் பிரானார் – திருமந்:2640/3
மருவி பிரிவு அறியா எங்கள் மா நந்தி – திருமந்:2665/1
தலைப்படலாம் எங்கள் தத்துவன் தன்னை – திருமந்:2666/1
எளிய வாது செய்வார் எங்கள் ஈசனை – திருமந்:2709/1
எங்கள் பிரான் எழுத்து ஒன்றில் இருப்பது – திருமந்:2720/2
ஏழினில் சன்மார்க்கம் எங்கள் பரஞ்சோதி – திருமந்:2783/3
தெரிந்தவன் ஆடும் அளவு எங்கள் சிந்தை – திருமந்:2786/2
சோலை தண்ணீரும் உடைத்து எங்கள் நாட்டிடை – திருமந்:2959/2
பண்டு எங்கள் ஈசன் நெடுமால் பிரமனை – திருமந்:2964/1
தேயமும் நாடும் திரிந்து எங்கள் செல்வனை – திருமந்:2982/3
புகுந்து நின்றான் எங்கள் புண்ணிய மூர்த்தி – திருமந்:2985/1
புகுந்து நின்றான் எங்கள் போதறிவாளன் – திருமந்:2985/2
முகை அனைத்தும் எங்கள் ஆதி பிரானே – திருமந்:3010/4
எண்_இல் ஆனந்தமும் எங்கள் பிரானே – திருமந்:3018/4
இது அறிவான் நந்தி எங்கள் பிரானே – திருமந்:3044/4
மேல்


எங்கள்-தம் (1)

எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள்-தம் இறை – திருமந்:311/3
மேல்


எங்கு (10)

மன் மனம் எங்கு உண்டு வாயுவும் அங்கு உண்டு – திருமந்:620/1
மன் மனம் எங்கு இல்லை வாயுவும் அங்கு இல்லை – திருமந்:620/2
தான் எங்கு உளன் அங்கு உளள் தையல் மாதேவி – திருமந்:1055/1
ஊன் எங்கு உள அங்கு உளன் உயிர் காவலன் – திருமந்:1055/2
வான் எங்கு உள அங்கு உளே வந்து அப்பால் ஆம் – திருமந்:1055/3
எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என் – திருமந்:1568/3
தத்துவம் எங்கு உண்டு தத்துவன் அங்கு உண்டு – திருமந்:2817/1
தத்துவம் எங்கு இல்லை தத்துவன் அங்கு இல்லை – திருமந்:2817/2
எங்கு நின்றாரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2837/2
இங்கு நின்றான் அங்கு நின்றனன் எங்கு உளன் – திருமந்:3021/1
மேல்


எங்கும் (87)

கண் அளந்து எங்கும் கடந்து நின்றானே – திருமந்:13/4
கடந்து நின்றான் எங்கும் கண்டு நின்றானே – திருமந்:14/4
இணங்கி நின்றான் எங்கும் ஆகி நின்றானும் – திருமந்:28/1
எங்கும் மிகாமை வைத்தான் உலகு ஏழையும் – திருமந்:87/2
அளித்தான் உலகு எங்கும் தான் ஆன உண்மை – திருமந்:123/1
இருந்தார் சிவம் ஆகி எங்கும் தாம் ஆகி – திருமந்:127/1
எங்கும் நிறுத்தி இளைப்ப பெரும்பதி – திருமந்:223/3
எங்கும் வளம் கொள் இலங்கு ஒளி தானே – திருமந்:338/4
எங்கும் பரந்தும் இருநிலம் தாங்கியும் – திருமந்:341/1
எங்கும் கலந்தும் என் உள்ளத்து எழுகின்ற – திருமந்:342/1
புண்ணியன் நந்தி பொருந்தி உலகு எங்கும்
தண்ணிய மானை வளர்த்திடும் சத்தியும் – திருமந்:387/1,2
காரணன் அன்பில் கலந்து எங்கும் நின்றவன் – திருமந்:391/1
இடையாய் உலப்பு_இலி எங்கும் தான் ஆகி – திருமந்:413/3
காயம் வைத்தான் கலந்து எங்கும் நினைப்பது ஓர் – திருமந்:430/3
இதம் செய்யும் ஒத்து உடல் எங்கும் புகுந்து – திருமந்:462/2
கேட்டு நின்றேன் எங்கும் கேடு இல் பெரும் சுடர் – திருமந்:471/1
பாருடல் எங்கும் பரந்து எட்டும் பற்றுமே – திருமந்:472/4
அதோமுகம்-தன்னொடும் எங்கும் முயலும் – திருமந்:524/2
பண்டு உகந்து எங்கும் பழமறை தேடியை – திருமந்:578/3
அணு அத்தனை எங்கும் தான் ஆதல் என்று எட்டே – திருமந்:668/4
போகின்ற தத்துவம் எங்கும் புகலதாய் – திருமந்:674/2
பால் ஒளி ஆகி பரந்து எங்கும் நின்றது – திருமந்:675/3
கட்ட வல்லார்கள் கரந்து எங்கும் தான் ஆவர் – திருமந்:711/1
ஓரெழுத்தாலே உலகு எங்கும் தான் ஆகி – திருமந்:885/1
சொன்னால் இரண்டும் சுடர் நாகம் திக்கு எங்கும்
பன்னாலு நாகம் பரந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:1023/2,3
நல் ஒளியாக நடந்து உலகு எங்கும்
கல் ஒளியாக கலந்து உள் இருந்திடும் – திருமந்:1028/1,2
பார்த்திடம் எங்கும் பரந்து எழு சோதியை – திருமந்:1042/1
கோன் எங்கும் நின்ற குறி பல பாரே – திருமந்:1055/4
காலவி எங்கும் கருத்தும் அருத்தியும் – திருமந்:1216/1
ஏரொளி அ கலை எங்கும் நிறைந்த பின் – திருமந்:1255/3
இராசியுள் சக்கரம் எங்கும் நிறைந்த பின் – திருமந்:1270/1
கார் ஒளி அண்டம் பொதிந்து உலகு எங்கும்
பார் ஒளி நீர் ஒளி சார் ஒளி கால் ஒளி – திருமந்:1274/1,2
காக்கலும் ஆகும் கருத்தில் தடம் எங்கும்
நோக்கலும் ஆகும் நுணுக்கு அற்ற நுண்பொருள் – திருமந்:1283/2,3
புண்ணியன் ஆகி பொருந்தி உலகு எங்கும்
கண்ணியன் ஆகி கலந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1343/1,2
கண்டிடும் உள்ளம் கலந்து எங்கும் தான் ஆக – திருமந்:1353/2
தானே வெளி என எங்கும் நிறைந்தவள் – திருமந்:1361/1
கலந்து இருந்து எங்கும் கருணை பொழியும் – திருமந்:1373/2
காரணி சக்கரத்து உள்ளே கரந்து எங்கும்
காரணி தன் அருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:1389/3,4
பண்டை மறைகள் பரந்து எங்கும் தேடுமால் – திருமந்:1416/3
அத்தன் அருள் சத்தியாய் எங்கும் ஆமே – திருமந்:1430/4
அணுகும் உலகு எங்கும் ஆவியும் ஆமே – திருமந்:1526/4
உள்ளத்து உளே தான் கரந்து எங்கும் நின்றவன் – திருமந்:1531/1
சுத்த சிவன் எங்கும் தோய்வுற்று நிற்கின்றான் – திருமந்:1538/2
பார் எங்கும் ஆகி பரந்த பராபரம் – திருமந்:1706/3
கண் சுடர் ஆகி கலந்து எங்கும் தேவர்கள் – திருமந்:1716/3
தண் சுடராய் எங்கும் தற்பரம் ஆமே – திருமந்:1716/4
புரைத்து எங்கும் போகான் புரிசடையோனே – திருமந்:1774/4
பெட்டடித்து எங்கும் பிதற்றி திரிவேனை – திருமந்:1781/1
அருள் எங்கும் ஆன அளவை அறியார் – திருமந்:1798/1
அருள் எங்கும் கண்ணானது ஆர் அறிவாரே – திருமந்:1798/4
இருளே வெளியே எனும் எங்கும் ஈசன் – திருமந்:1806/3
தெருள் கண்ணினோர்க்கு எங்கும் சீரொளி ஆமே – திருமந்:1808/4
எங்கும் சிவமாய் அருளாம் இதயத்து – திருமந்:1909/1
புறம் அகம் எங்கும் புகுந்து ஒளிர் விந்து – திருமந்:1929/1
சென்றிடத்து எட்டு திசை எங்கும் போய்வரும் – திருமந்:1999/3
இணை_இலி ஈசன் அவன் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2010/3
பொறிவாய் ஒழிந்து எங்கும் தான் ஆன போதன் – திருமந்:2019/2
கண்காணி ஆக கலந்து எங்கும் நின்றானை – திருமந்:2067/3
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2071/3
உயிர் அது நின்றால் உணர்வு எங்கும் நிற்கும் – திருமந்:2078/1
உயிர் அது வேறா உணர்வு எங்கும் ஆகும் – திருமந்:2079/1
தான் எங்கும் ஆயவன் ஐம்மலம் தான் விட்டு – திருமந்:2207/1
பொறிவாய் ஒழிந்து எங்கும் தான் ஆன-போது – திருமந்:2363/2
தேயத்து உளே எங்கும் தேடி திரிவர்கள் – திருமந்:2550/3
செறிவு அறிவாய் எங்கும் நின்ற சிவனை – திருமந்:2580/2
கை வாய் இலா நிறை எங்கும் மெய் கண்டதே – திருமந்:2586/4
உடலை விட்டு இந்த உயிர் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2588/3
பரன் எங்கும் ஆர பரந்துற்று நிற்கும் – திருமந்:2590/1
திரன் எங்கும் ஆகி செறிவு எங்கும் எய்தும் – திருமந்:2590/2
திரன் எங்கும் ஆகி செறிவு எங்கும் எய்தும் – திருமந்:2590/2
காவலன் எங்கும் கலந்து நின்றானே – திருமந்:2639/4
வளங்கு ஒளி எங்கும் மருவி நின்றானே – திருமந்:2687/4
எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி – திருமந்:2722/1
எங்கும் திருமேனி எங்கும் சிவசத்தி – திருமந்:2722/1
எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம் – திருமந்:2722/2
எங்கும் சிதம்பரம் எங்கும் திருநட்டம் – திருமந்:2722/2
எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும் – திருமந்:2722/3
தவமாம் பரன் எங்கும் தானாக ஆடும் – திருமந்:2793/3
பரம குரவன் பரம் எங்கும் ஆகி – திருமந்:2835/1
தந்த உலகு எங்கும் தானே பராபரன் – திருமந்:3003/3
உத்தமன் எங்கும் உகக்கும் பெரும் கடல் – திருமந்:3019/1
எங்கும் நின்றான் மழை போல் இறை தானே – திருமந்:3021/4
தான் அறிந்து எங்கும் தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:3027/4
ஆவனும் ஆம் அமர்ந்து எங்கும் உலகினும் – திருமந்:3032/3
கழிந்திலன் எங்கும் பிறப்பு இலன் ஈசன் – திருமந்:3034/3
பலமையில் எங்கும் பரந்து நின்றானே – திருமந்:3036/4
கருக்கொடு எங்கும் கலந்து இருந்தானே – திருமந்:3042/3
மேல்


எங்குமாம் (1)

தங்கும் சிவஞானிக்கு எங்குமாம் தற்பரம் – திருமந்:1909/2
மேல்


எங்குமாய் (3)

இங்கே இறந்து எங்குமாய் நிற்கும் ஈசனே – திருமந்:1909/4
தான் எங்குமாய் நெறிநின்றது தான் விட்டு – திருமந்:2207/3
உரன் எங்குமாய் உலகு உண்டு உமிழ்க்கும் – திருமந்:2590/3
மேல்


எங்கெங்கும் (1)

எங்கும் சிவமாய் இருத்தலால் எங்கெங்கும்
தங்கும் சிவனருள்-தன் விளையாட்டு அதே – திருமந்:2722/3,4
மேல்


எங்கே (1)

எங்கே இருக்கினும் பூரி இடத்திலே – திருமந்:570/1
மேல்


எங்ஙனே (1)

சுகத்தை சொல் என்றால் சொல்லும் ஆறு எங்ஙனே – திருமந்:2944/4
மேல்


எச்ச (2)

எச்ச அகலா நின்று இளைக்கின்றவாறே – திருமந்:156/4
எச்ச இடைச்சி இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1394/4
மேல்


எஞ்சலில் (1)

எஞ்சலில் ஒன்று எனுமாறு என இ உடல் – திருமந்:2164/3
மேல்


எஞ்சாது (1)

எஞ்சாது இறைவனை எய்தலும் ஆமே – திருமந்:2026/4
மேல்


எஞ்ஞான (1)

எஞ்ஞான மெய் தீண்டியே இடை இட்டு போய் – திருமந்:499/3
மேல்


எஞ்ஞானத்தோர்க்கு (1)

எஞ்ஞானத்தோர்க்கு தனு மாயை தான் என்ப – திருமந்:2136/2
மேல்


எஞ்ஞானர் (1)

எஞ்ஞானர் ஏழ் கோடி மந்திர நாயகர் – திருமந்:494/3
மேல்


எட்ட (2)

ஏய்ந்த இளமதி எட்ட வல்லார்கட்கு – திருமந்:296/3
இரந்து உண்டு தன் கழல் எட்ட செய்தானே – திருமந்:1888/4
மேல்


எட்டலும் (1)

ஏனை விளைந்து அருள் எட்டலும் ஆமே – திருமந்:541/4
மேல்


எட்டனை (1)

எட்டனை ஆயினும் ஈசன் திறத்திறம் – திருமந்:989/3
மேல்


எட்டா (1)

யாவருக்கும் எட்டா இயந்திரராசனை – திருமந்:1318/3
மேல்


எட்டாக (1)

ஆம்பதம் எட்டாக விட்டிடின் மேலதாம் – திருமந்:1297/2
மேல்


எட்டாத (1)

ஆருக்கும் எட்டாத ஆதித்தன் தானே – திருமந்:1982/4
மேல்


எட்டாதல் (1)

வற்புறு காமியம் எட்டாதல் மாயே அம் – திருமந்:460/3
மேல்


எட்டாது (1)

எட்டாது எனின் நின்று எட்டும் இறைவனை – திருமந்:2470/2
மேல்


எட்டாம் (2)

பெரிய சிவகதி பேர் எட்டாம் சித்தியே – திருமந்:642/4
தங்கிய சாரூபம் தான் எட்டாம் யோகமாம் – திருமந்:1510/1
மேல்


எட்டாய் (1)

கட்டிய ஒன்று எட்டாய் காண நிறை இட்டு – திருமந்:995/2
மேல்


எட்டானை (1)

புரியம் உலகினில் பூண்ட எட்டானை
திரியும் களிற்றொடு தேவர் குழாமும் – திருமந்:2534/1,2
மேல்


எட்டி (4)

இலை நல ஆயினும் எட்டி பழுத்தால் – திருமந்:204/1
எட்டி பழுத்த இரும் கனி வீழ்ந்தன – திருமந்:260/1
எட்டு ஆகிய சித்தி ஓர் எட்டி யோகத்தால் – திருமந்:669/1
எட்டி பழத்துக்கு இளைக்கின்றவாறே – திருமந்:2901/4
மேல்


எட்டிடை (1)

அ-முதல் ஆகிய எட்டிடை உற்றிட்டு – திருமந்:996/2
மேல்


எட்டியும் (1)

எட்டியும் வேம்பும் இனியது ஓர் வாழையும் – திருமந்:2901/2
மேல்


எட்டியோகத்தால் (1)

சித்திகள் எட்டு அன்றி சேர் எட்டியோகத்தால்
புத்திகள் ஆனவை எல்லாம் புலப்படும் – திருமந்:670/1,2
மேல்


எட்டில் (5)

சூழான ஓர் எட்டில் தோன்றா நரைதிரை – திருமந்:647/3
ஒளிவரு நாளில் ஓர் எட்டில் உகளும் – திருமந்:1014/2
துலை இரு வட்டம் துய்ய விதம் எட்டில்
அலையுற்ற வட்டத்தில் ஈரெட்டு இதழாம் – திருமந்:1979/2,3
கேதமுறும் கேணி சூரியன் எட்டில்
சோதி-தன் ஈரெட்டில் சோடசம் தானே – திருமந்:1980/3,4
ஏழும் சகளம் இயம்பும் கடந்து எட்டில்
வாழும் பரம் என்றது கடந்து ஒன்பதில் – திருமந்:2532/1,2
மேல்


எட்டின் (2)

வளியுறும் எட்டின் மனமும் ஒடுங்கும் – திருமந்:846/3
மரணமிட்டு எட்டின் மகார எழுத்திட்டு – திருமந்:998/2
மேல்


எட்டினில் (3)

எட்டினில் ஒன்றும் இருமூன்றும் ஈரேழும் – திருமந்:917/2
எட்டினில் எட்டு அறை இட்டு ஓர் அறையிலே – திருமந்:995/1
எட்டினில் ஐந்து ஆகும் இந்திரியங்களும் – திருமந்:2124/1
மேல்


எட்டினுக்கு (1)

பூரித்த பூ இதழ் எட்டினுக்கு உள்ளே ஓர் – திருமந்:1084/1
மேல்


எட்டினும் (1)

தன் வலியான் மலை எட்டினும் தான் சாரான் – திருமந்:3023/3
மேல்


எட்டினுள் (1)

எட்டினுள் ஐந்து ஆகும் இந்திரியங்களும் – திருமந்:473/1
மேல்


எட்டு (37)

எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:72/1
மேக்கு மிக நின்ற எட்டு திசையொடும் – திருமந்:393/3
எட்டு திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு – திருமந்:441/1
ஏகத்துள் ஆங்கே இரண்டு எட்டு மூன்று ஐந்து – திருமந்:465/3
இரண்டாகும் நூற்று எட்டு உருத்திரர் என்பர் – திருமந்:495/3
எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:553/1
உத்தமம் ஆம் முது ஆசனம் எட்டு எட்டு – திருமந்:563/3
உத்தமம் ஆம் முது ஆசனம் எட்டு எட்டு
பத்தொடு நூறு பல ஆசனமே – திருமந்:563/3,4
சமாது இயம் ஆதியில் தான் எட்டு சித்தி – திருமந்:618/2
உதயம் அது நால் ஒழிய ஓர் எட்டு
பதியும் ஈராறு ஆண்டு பற்று அற பார்க்கில் – திருமந்:645/2,3
எட்டு ஆகிய சித்தி ஓர் எட்டி யோகத்தால் – திருமந்:669/1
சித்திகள் எட்டு அன்றி சேர் எட்டியோகத்தால் – திருமந்:670/1
எட்டு இவை தன்னோடு எழில் பரம் கைகூட – திருமந்:671/1
எட்டு அது கால் கொண்டிட வகை ஒத்த பின் – திருமந்:703/3
மூன்று மடக்கு உடை பாம்பு இரண்டு எட்டு உள – திருமந்:728/1
இருந்து அறி நாள் ஒன்று இரண்டு எட்டு மூன்று – திருமந்:743/2
எட்டு வரையின் மேல் எட்டு வரை கீறி – திருமந்:987/1
எட்டு வரையின் மேல் எட்டு வரை கீறி – திருமந்:987/1
எட்டினில் எட்டு அறை இட்டு ஓர் அறையிலே – திருமந்:995/1
பத்து இட்டு அங்கு எட்டு இட்டு ஆறு இட்டு நால் இட்டு – திருமந்:1032/1
தான் ஆன ஆறு எட்டு அது ஆம் பரைக்கு உள்மிசை – திருமந்:1174/1
யோகம் பராசத்தி உண்மை எட்டு ஆமே – திருமந்:1309/4
எட்டு ஆகிய சத்தி எட்டு ஆகும் யோகத்து – திருமந்:1310/1
எட்டு ஆகிய சத்தி எட்டு ஆகும் யோகத்து – திருமந்:1310/1
கூறு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைவியை – திருமந்:1332/1
தாங்கு-மின் எட்டு திசைக்கும் தலைமகன் – திருமந்:1525/1
எட்டு திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு – திருமந்:1884/1
சென்றிடத்து எட்டு திசை எங்கும் போய்வரும் – திருமந்:1999/3
ஐயைந்தும் எட்டு பகுதியும் மாயையும் – திருமந்:2294/1
ஊனங்கள் எட்டு ஒழித்து ஒன்றுவோர்கட்கே – திருமந்:2320/4
ஓத தகும் எட்டு யோகாந்த அந்தமும் – திருமந்:2370/3
ஒருங்கிய பூவும் ஓர் எட்டு இதழ் ஆகும் – திருமந்:2528/1
எட்டு அலர் உள்ளே இரண்டு அலர் உள்ளுறில் – திருமந்:2529/3
வகை எட்டு நான்கும் மற்று ஆங்கே நிறைந்து – திருமந்:2531/3
சுத்திகள் எட்டு ஈசன் தொல் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2737/4
ஏழு வளைகடல் எட்டு குலவரை – திருமந்:2907/1
ஈசன் என்று எட்டு திசையும் இயங்கின – திருமந்:3014/1
மேல்


எட்டுக்கும் (1)

ஈரைந்தும் ஐந்தும் இருமூன்று எட்டுக்கும்
பார் அஞ்சி நின்ற பகை பத்து நாளாகும் – திருமந்:783/1,2
மேல்


எட்டுடன் (2)

நாகமும் எட்டுடன் நாலு புரவியும் – திருமந்:457/3
இருந்தனர் கன்னிகள் எட்டுடன் ஒன்றாய் – திருமந்:1143/2
மேல்


எட்டுநிலை (1)

எட்டுநிலை உள எம் கோன் இருப்பிடம் – திருமந்:917/1
மேல்


எட்டும் (41)

எட்டும் என் ஆர் உயிராய் நின்ற ஈசனை – திருமந்:289/3
தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:406/1
தேடும் திசை எட்டும் சீவன் உடல் உயிர் – திருமந்:414/1
பதம் செய்யும் பாரும் பனி வரை எட்டும்
உதம் செய்யும் ஏழ் கடல் ஓதம் முதலாம் – திருமந்:423/1,2
போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்தெட்டும் – திருமந்:457/1
அக்கரம் எட்டும் எண் சாண் அது ஆகுமே – திருமந்:464/4
பாருடல் எங்கும் பரந்து எட்டும் பற்றுமே – திருமந்:472/4
பிரைச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி – திருமந்:549/3
எட்டும் வரப்பு இடம் தான் நின்று எட்டுமே – திருமந்:671/4
கற்ற அறிவு எட்டும் கலந்த அறிவு ஒன்பதும் – திருமந்:741/2
பகுத்து அறி பத்து எட்டும் பாராதிகள் நால் – திருமந்:747/3
இ வகை எட்டும் இடம்பெற ஓடிடில் – திருமந்:775/1
கூடிய எட்டும் இரண்டும் குவிந்து அறி – திருமந்:985/1
எட்டும் இரண்டும் இனிது அறிகின்றிலர் – திருமந்:986/1
எட்டும் இரண்டும் அறியாத ஏழையர் – திருமந்:986/2
எட்டும் இரண்டும் இரு மூன்று நான்கு என – திருமந்:986/3
தி கணன் ஆகி திகை எட்டும் கண்டவன் – திருமந்:1025/3
பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி – திருமந்:1090/3
கட்டு ஆகும் நாதாந்தத்து எட்டும் கலப்பித்தது – திருமந்:1310/2
புது உணர்வான புவனங்கள் எட்டும்
இது உணர்ந்து என் உடல் கோயில் கொண்டானே – திருமந்:1722/3,4
பாடிய கை இரண்டு எட்டும் பரந்து எழுந்து – திருமந்:1730/2
பிரான்மயம் ஆக பெயர்ந்தன எட்டும்
பரா மயம் என்று எண்ணி பள்ளி உணரார் – திருமந்:2076/1,2
உரிய சுழுமுனை முதல் எட்டும் சூக்கத்து – திருமந்:2258/3
விரியும் சுழுத்தியின் மிக்கு உள எட்டும்
அரிய பதினொன்றுமாம் அ அவத்தையே – திருமந்:2300/3,4
எட்டாது எனின் நின்று எட்டும் இறைவனை – திருமந்:2470/2
திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும் – திருமந்:2531/1
திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும் – திருமந்:2531/1
திகை எட்டும் தேர் எட்டும் தேவதை எட்டும்
வகை எட்டுமாய் நின்ற ஆதி பிரானை – திருமந்:2531/1,2
முகை எட்டும் உள் நின்று உதிக்கின்றவாறே – திருமந்:2531/4
சினம் புகுந்தான் திசை எட்டும் நடுங்க – திருமந்:2663/3
புகல் எளிது ஆகும் புவனங்கள் எட்டும்
அகல் ஒளிதாய் இருள் ஆசு அற வீசும் – திருமந்:2682/1,2
முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும் – திருமந்:2737/2
முத்திகள் எட்டும் முதலாம் பதம் எட்டும்
சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான் எட்டும் – திருமந்:2737/2,3
சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான் எட்டும் – திருமந்:2737/3
சித்திகள் எட்டும் சிவபதம் தான் எட்டும்
சுத்திகள் எட்டு ஈசன் தொல் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2737/3,4
தீ முதல் ஐந்தும் திசை எட்டும் கீழ் மேலும் – திருமந்:2766/1
ஏகாசம் ஆம் திசை எட்டும் திருக்கைகள் – திருமந்:2774/2
கமை அற்ற காமாதி காரணம் எட்டும்
திமிர செயலும் தெளிவுடன் நின்றோர் – திருமந்:2838/2,3
போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்து எட்டும் – திருமந்:2926/1
போகின்ற எட்டும் புகுகின்ற பத்து எட்டும்
ஆகி படைத்தன ஒன்பது வாய்தலும் – திருமந்:2926/1,2
பொது அது ஆன புவனங்கள் எட்டும்
இது அறிவான் நந்தி எங்கள் பிரானே – திருமந்:3044/3,4
மேல்


எட்டுமாய் (1)

வகை எட்டுமாய் நின்ற ஆதி பிரானை – திருமந்:2531/2
மேல்


எட்டுமே (1)

எட்டும் வரப்பு இடம் தான் நின்று எட்டுமே – திருமந்:671/4
மேல்


எட்டெட்டு (5)

ஓமத்தால் எட்டெட்டு கும்பிக்க உண்மையே – திருமந்:573/4
சமாதியில் எட்டெட்டு சித்தியும் எய்துமே – திருமந்:631/4
ஒத்த நல் அங்கி அது எட்டெட்டு உயர் கலை – திருமந்:854/3
எட்டெட்டு அனலின் கலை ஆகும் ஈராறுள் – திருமந்:855/1
வண்மையும் எட்டெட்டு சித்தி மயக்கமும் – திருமந்:1579/3
மேல்


எட்டெட்டும் (2)

எட்டெட்டும் ஈராறும் ஈரெட்டும் தீ கதிர் – திருமந்:856/1
விரிந்தது உள் கட்டம் எட்டெட்டும் ஆகில் – திருமந்:1278/3
மேல்


எட்டெட்டொடும் (1)

அஞ்சு அமுதாம் உபசாரம் எட்டெட்டொடும்
அஞ்சலியோடும் கலந்து அர்ச்சித்தார்களே – திருமந்:1827/3,4
மேல்


எட்டெழுத்து (1)

இணையார் திருவடி எட்டெழுத்து ஆகும் – திருமந்:898/1
மேல்


எட்டே (4)

சென்றனன் தான் இருந்தான் உணர்ந்து எட்டே – திருமந்:1/4
ஆனாத உண்மையும் வியாபியும் ஆம் எட்டே – திருமந்:649/4
அணு அத்தனை எங்கும் தான் ஆதல் என்று எட்டே – திருமந்:668/4
அகம் படி கண்டாம் அழிக்கலும் எட்டே – திருமந்:1874/4
மேல்


எட்டொடு (2)

மேல் திசைக்கும் கிழக்கு திசை எட்டொடு
மாற்றுவன் அப்படி ஆட்டவும் ஆமே – திருமந்:35/3,4
நாகமும் எட்டொடு நாலு புரவியும் – திருமந்:2926/3
மேல்


எட்டொடும் (1)

சித்திகள் எட்டொடும் திண்சிவம் ஆக்கிய – திருமந்:1575/1
மேல்


எட்டோடு (2)

தேடுகின்றேன் திசை எட்டோடு இரண்டையும் – திருமந்:2368/1
நடம் எட்டோடு ஐந்து ஆறு நாடியுள் நாடும் – திருமந்:2733/2
மேல்


எடுக்கலும் (1)

விண்ணுளும் என்ன எடுக்கலும் ஆமே – திருமந்:1029/4
மேல்


எடுக்கின்ற (1)

எடுக்கின்ற பாதங்கள் மூன்றது எழுத்தை – திருமந்:1030/1
மேல்


எடுக்கும் (2)

எடுக்கும் தாமரை இல் அகத்து உள்ளது – திருமந்:1144/2
பிண்டம் எடுக்கும் பிறப்பு இறப்பு எய்தியே – திருமந்:2133/4
மேல்


எடுத்த (4)

எடுத்த அ குண்டத்து இடம் பதினாறில் – திருமந்:1019/1
இன்று இரு கையில் எடுத்த வெண் குண்டிகை – திருமந்:1388/2
உலகம் எடுத்த சதாசிவன் தானே – திருமந்:1713/4
எண் சாண் அளவால் எடுத்த உடம்புக்குள் – திருமந்:2127/1
மேல்


எடுத்தது (5)

மன்றத்தே நம்பி மாடம் எடுத்தது
மன்றத்தே நம்பி சிவிகை பெற்று ஏறினான் – திருமந்:149/1,2
இலிங்கம் அது ஆக எடுத்தது உலகே – திருமந்:1712/4
உலகில் எடுத்தது சத்தி முதலா – திருமந்:1713/1
உலகில் எடுத்தது சத்தி வடிவாய் – திருமந்:1713/2
உலகில் எடுத்தது சத்தி குணமாய் – திருமந்:1713/3
மேல்


எடுத்ததும் (1)

திரண்டது காலம் எடுத்ததும் அஞ்சே – திருமந்:696/4
மேல்


எடுத்தவர் (1)

கத்தி எடுத்தவர் காடு புக்காரே – திருமந்:160/4
மேல்


எடுத்தவன் (1)

ஓங்க எடுத்தவன் ஒப்பு இல் பெரு வலி – திருமந்:350/2
மேல்


எடுத்தார்களே (1)

ஒப்ப அனைவரும் ஓட்டு எடுத்தார்களே – திருமந்:154/4
மேல்


எடுத்து (5)

என் அரு நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:518/4
கூடம் எடுத்து குடி புக்க மங்கையர் – திருமந்:576/1
இன்று சொல் நூலாய் எடுத்து உரைத்தேனே – திருமந்:1018/4
ஏந்து கரங்கள் எடுத்து அமர் பாசமே – திருமந்:1382/4
எண் திசை நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:1858/4
மேல்


எடுத்துளும் (2)

அஞ்சது காலம் எடுத்துளும் ஒன்றே – திருமந்:697/4
ஒன்று அது காலம் எடுத்துளும் முன்னே – திருமந்:698/4
மேல்


எண் (74)

எண்_இலி தேவர் இறந்தார் என பலர் – திருமந்:12/2
எண் அளந்து இன்ன நினைக்கிலார் ஈசனை – திருமந்:13/2
எண்_இலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும் – திருமந்:64/2
எண்_இலி கோடியும் நீர் மேல் எழுத்தே – திருமந்:64/4
இருந்தேன் இ காயத்தே எண்_இலி கோடி – திருமந்:80/1
இருக்கில் இருக்கும் எண்_இலி கோடி – திருமந்:93/1
எண் இன்றி மாந்தர் இறக்கின்றவாறே – திருமந்:143/4
அறுத்தனர் ஐவரும் எண்_இலி துன்பம் – திருமந்:213/2
இழுக்கு இன்றி எண்_இலி காலம் அது ஆமே – திருமந்:305/4
சத்தியம் எண் சித்தி தன்மையும் ஆமே – திருமந்:333/4
போத அமுதை பொசித்தவர் எண் சித்தி – திருமந்:335/2
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/2
ஆதித்தன் சந்திரன் அங்கி எண் பாலர்கள் – திருமந்:410/1
அண்டத்துள் ஊறி இருந்து எண் திரை ஆகி – திருமந்:424/2
கொடை உடையான் குணம் எண் குணம் ஆகும் – திருமந்:444/3
ஆதி படைத்தனன் எண்_இலி தேவரை – திருமந்:447/3
புக்கிடும் எண் விரல் புறப்பட்டு நால் விரல் – திருமந்:464/3
அக்கரம் எட்டும் எண் சாண் அது ஆகுமே – திருமந்:464/4
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அதோ முகம் – திருமந்:521/1
இயம நியமமே எண்_இலா ஆதனம் – திருமந்:552/1
கொல்லான் பொய் கூறான் களவு இலான் எண் குணன் – திருமந்:554/1
நீடுவர் எண் விரல் கண்டிப்பர் நால் விரல் – திருமந்:576/3
இல்வழியாளர் இமையவர் எண் திசை – திருமந்:637/3
பணிந்து எண் திசையும் பரமனை நாடி – திருமந்:640/1
துணிந்து எண் திசையும் தொழுது எம் பிரானை – திருமந்:640/2
அணிந்து எண் திசையினும் அட்டமாசித்தி – திருமந்:640/3
தணிந்து எண் திசை சென்று தாபித்தவாறே – திருமந்:640/4
ஏர் ஒன்று பன்னொன்றில் ஈராறாம் எண் சித்தி – திருமந்:648/2
சித்திகள் எண் சித்தி தான் ஆம் திரிபுரை – திருமந்:670/3
ஏத்துவர் பத்தினில் எண் திசை தோன்றிட – திருமந்:757/2
எண் மூன்றும் நாலும் இடவகையாய் நிற்கும் – திருமந்:776/2
ஏழாயிரத்து உயிர் எண்_இலா மந்திரம் – திருமந்:899/3
எண் திசை யோகி இறைவி பராசத்தி – திருமந்:1085/2
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அருட்செல்வி – திருமந்:1085/3
கண்டனள் எண் எண் கலையின் கண் மாலைகள் – திருமந்:1102/2
கண்டனள் எண் எண் கலையின் கண் மாலைகள் – திருமந்:1102/2
கண்டு எண் திசையும் கலந்து வரும் கன்னி – திருமந்:1167/1
பண்டு எண் திசையும் பராசத்தியாய் நிற்கும் – திருமந்:1167/2
விண்டு எண் திசையும் விரை மலர் கைக்கொண்டு – திருமந்:1167/3
தொண்டு எண் திசையும் தொழ நின்ற கன்னியே – திருமந்:1167/4
மிக்கிடும் எண் சத்தி வெண் நிற முக்கண்ணி – திருமந்:1175/3
இருந்தனர் கன்னிகள் எண் வகை எண்மர் – திருமந்:1371/2
கோலம் சேர் சங்கு குவிந்தகை எண் அதே – திருமந்:1398/4
எண் அமர் சத்திகள் நாற்பத்துநாலுடன் – திருமந்:1399/1
எண் அமர் சத்திகள் நாற்பத்துநால்வராம் – திருமந்:1399/2
இது பணிந்து எண் திசை மண்டலம் எல்லாம் – திருமந்:1454/1
எத்தனை ஆயிரம் வீழ்ந்தனர் எண்_இலி – திருமந்:1464/2
இருள் நீக்கி எண்_இல் பிறவி கடத்தி – திருமந்:1516/1
சுத்தியும் எண் சத்தி தூய்மையும் யோகத்து – திருமந்:1575/2
இலிங்கம் அது ஆவது எண் திசை எல்லாம் – திருமந்:1712/2
ஏத்தினர் எண்_இலி தேவர் எம் ஈசனை – திருமந்:1715/1
எண்_இல் இதயம் இறை ஞான சத்தியாம் – திருமந்:1744/1
சென்று நின்று எண் திசை ஏத்துவர் தேவர்கள் – திருமந்:1762/2
எண்_இலி பாவிகள் எம் இறை ஈசனை – திருமந்:1828/3
எண்_இலிக்கு ஐயம் இடில் கோடி ஆகுமால் – திருமந்:1851/3
எண் திசை நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:1858/4
புயங்களும் எண் திசை போது பாதாள – திருமந்:1873/3
எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/2
எண் இருநாலு திசை அந்தரம் ஒக்க – திருமந்:1881/3
யோகி எண் சித்தி அருள் ஒலி வாதனை – திருமந்:1898/1
எண்_இலா ஞானி உடல் எரி தாவிடில் – திருமந்:1911/1
எண்_அரு மன்னர் இழப்பார் அரசே – திருமந்:1911/4
சொன்னமுமாம் உரு தோன்றும் எண் சித்தியாம் – திருமந்:1966/3
எண்_இலி இல்லி அடைத்து அ இருட்டறை – திருமந்:2029/1
எண்_இலி இல்லியோடு ஏகில் பிழைதரும் – திருமந்:2029/2
எண்_இலி இல்லியோடு ஏகாமை காக்குமேல் – திருமந்:2029/3
எண்_இலி இல்லதோடு இன்பமது ஆமே – திருமந்:2029/4
சிவனை வழிபட்டார் எண்_இலா தேவர் – திருமந்:2119/1
எண் சாண் அளவால் எடுத்த உடம்புக்குள் – திருமந்:2127/1
ஈனம் இலா அண்டத்து எண் மடங்கு ஆமே – திருமந்:2298/4
எண் அறிவாய் நின்ற எந்தை பிரான்-தன்னை – திருமந்:2518/2
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி – திருமந்:2773/3
எண்_இல் ஆனந்தமும் எங்கள் பிரானே – திருமந்:3018/4
இருக்கின்ற எண் திசை அண்டம் பாதாளம் – திருமந்:3042/1
மேல்


எண்-நின்று (1)

எண்-நின்று எழுத்து அஞ்சும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:968/4
மேல்


எண்_அரு (1)

எண்_அரு மன்னர் இழப்பார் அரசே – திருமந்:1911/4
மேல்


எண்_இல் (3)

இருள் நீக்கி எண்_இல் பிறவி கடத்தி – திருமந்:1516/1
எண்_இல் இதயம் இறை ஞான சத்தியாம் – திருமந்:1744/1
எண்_இல் ஆனந்தமும் எங்கள் பிரானே – திருமந்:3018/4
மேல்


எண்_இலா (4)

இயம நியமமே எண்_இலா ஆதனம் – திருமந்:552/1
ஏழாயிரத்து உயிர் எண்_இலா மந்திரம் – திருமந்:899/3
எண்_இலா ஞானி உடல் எரி தாவிடில் – திருமந்:1911/1
சிவனை வழிபட்டார் எண்_இலா தேவர் – திருமந்:2119/1
மேல்


எண்_இலி (15)

எண்_இலி தேவர் இறந்தார் என பலர் – திருமந்:12/2
எண்_இலி கோடி தொகுத்திடும் ஆயினும் – திருமந்:64/2
எண்_இலி கோடியும் நீர் மேல் எழுத்தே – திருமந்:64/4
இருந்தேன் இ காயத்தே எண்_இலி கோடி – திருமந்:80/1
இருக்கில் இருக்கும் எண்_இலி கோடி – திருமந்:93/1
அறுத்தனர் ஐவரும் எண்_இலி துன்பம் – திருமந்:213/2
இழுக்கு இன்றி எண்_இலி காலம் அது ஆமே – திருமந்:305/4
ஆதி படைத்தனன் எண்_இலி தேவரை – திருமந்:447/3
எத்தனை ஆயிரம் வீழ்ந்தனர் எண்_இலி
சித்தர்கள் தேவர்கள் மூவர் பெருமையாய் – திருமந்:1464/2,3
ஏத்தினர் எண்_இலி தேவர் எம் ஈசனை – திருமந்:1715/1
எண்_இலி பாவிகள் எம் இறை ஈசனை – திருமந்:1828/3
எண்_இலி இல்லி அடைத்து அ இருட்டறை – திருமந்:2029/1
எண்_இலி இல்லியோடு ஏகில் பிழைதரும் – திருமந்:2029/2
எண்_இலி இல்லியோடு ஏகாமை காக்குமேல் – திருமந்:2029/3
எண்_இலி இல்லதோடு இன்பமது ஆமே – திருமந்:2029/4
மேல்


எண்_இலிக்கு (1)

எண்_இலிக்கு ஐயம் இடில் கோடி ஆகுமால் – திருமந்:1851/3
மேல்


எண்_இறந்து (1)

எண்_இறந்து தன்-பால் வருவர் இருநிலத்து – திருமந்:1881/2
மேல்


எண்கண (1)

முன் இருந்தார் முழுதும் எண்கண தேவர்கள் – திருமந்:1881/1
மேல்


எண்குணம் (1)

இருத்திடும் எண்குணம் எய்தலும் ஆகுமே – திருமந்:1205/4
மேல்


எண்சித்தி (1)

எய்தி வழிப்படில் எண்சித்தி உண்டாகும் – திருமந்:1006/3
மேல்


எண்ணத்தகா (1)

தன் சொல்லில் எண்ணத்தகா ஒன்பான் வேறு உள – திருமந்:2540/2
மேல்


எண்ணம் (1)

எண்ணிய எண்ணம் கடந்து நின்றாளே – திருமந்:1399/4
மேல்


எண்ணலும் (3)

ஈட்டும் அது திடம் எண்ணலும் ஆமே – திருமந்:2301/4
இணரும் அவன்-தன்னை எண்ணலும் ஆகான் – திருமந்:2857/3
இணரும் அவன்-தன்னை எண்ணலும் ஆகான் – திருமந்:3035/3
மேல்


எண்ணவே (1)

நமாதி சமாதி சிவம் ஆதல் எண்ணவே – திருமந்:2713/4
மேல்


எண்ணா (3)

எண்ணா கருடணை ஏட்டின் யகாரம் இட்டு – திருமந்:1002/1
எண்ணா பொன் ஒளி எழு வெள்ளி பூசிடா – திருமந்:1002/2
எண்ணா எழுத்தோடு எண்ணாயிரம் வேண்டிலே – திருமந்:1002/4
மேல்


எண்ணாம் (1)

எண்ணாம் என எண்ணி இருந்தான் இருந்ததே – திருமந்:832/4
மேல்


எண்ணாயிரத்து (1)

எண்ணாயிரத்து ஆண்டு யோகம் இருக்கினும் – திருமந்:603/1
மேல்


எண்ணாயிரம் (2)

சூக்குமம் எண்ணாயிரம் செபித்தாலும் மேல் – திருமந்:909/1
எண்ணா எழுத்தோடு எண்ணாயிரம் வேண்டிலே – திருமந்:1002/4
மேல்


எண்ணாள் (1)

ஏயா எண்ணாள் இன்ப மேல் பனி மூன்றிரண்டு – திருமந்:1939/3
மேல்


எண்ணி (19)

எண்ணி நின்ற அ பொருள் ஏத்துவன் யானே – திருமந்:58/4
அருத்தம் என்று எண்ணி அறையில் புதைத்து – திருமந்:202/2
வரும் செல்வத்து இன்பம் வர இருந்து எண்ணி
அரும் செல்வத்து ஆகுதி வேட்க நின்றாரே – திருமந்:220/3,4
நில்லாது சீவன் நிலை அன்று என எண்ணி
வல்லார் அறத்தும் தத்துவத்துளும் ஆயினோர் – திருமந்:314/1,2
எண்ணி எழுதி இளைத்து விட்டாரே – திருமந்:315/4
நிலை உலகுக்கு இவன் வேண்டும் என்று எண்ணி
தலையை அரிந்திட்டு சந்திசெய்தானே – திருமந்:340/3,4
அரியன் என்று எண்ணி அயர்வுற வேண்டா – திருமந்:348/2
எண்ணி இறைஞ்சாதார்க்கு ஈந்த இருவரும் – திருமந்:508/3
நிரைத்த இராசி நிரை முறை எண்ணி
பிரைச்சதம் எட்டும் பேசியே நந்தி – திருமந்:549/2,3
எண்ணாம் என எண்ணி இருந்தான் இருந்ததே – திருமந்:832/4
எண்ணி இருவர் இசைந்து அங்கு இருந்திட – திருமந்:931/3
நிரைத்த இராசி நெடு முறை எண்ணி
பிரை சதம் எட்டும் முன் பேசிய நந்தி – திருமந்:1090/2,3
தஞ்சம் என்று எண்ணி தன் சேவடி போற்றுவார்க்கு – திருமந்:1109/3
ஏங்க வரும் பிறப்பு எண்ணி உறுத்திட – திருமந்:1386/3
இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி
மலர் தொட்டு கொண்டேன் வரும் புனல் காணேன் – திருமந்:1640/1,2
எண்ணி இரண்டையும் வேர் அறுத்து அப்புறத்து – திருமந்:1647/3
திறம் ஏது என்று எண்ணி திகைத்து இருந்தேனே – திருமந்:1820/4
பரா மயம் என்று எண்ணி பள்ளி உணரார் – திருமந்:2076/2
திறப்பட்ட சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணி
அறப்பட்ட மற்ற பதி என்று அழைத்தேன் – திருமந்:2560/2,3
மேல்


எண்ணிக்கும் (1)

எண்ணிக்கும் ஏழேழ் பிறவி உணர்விக்கும் – திருமந்:1523/2
மேல்


எண்ணிடில் (1)

பேறுடையாள்-தன் பெருமையை எண்ணிடில்
நாடு உடையார்களும் நம்வசம் ஆகுவர் – திருமந்:1331/1,2
மேல்


எண்ணிய (6)

எண்ணிய வேதம் இசைந்த பரப்பினை – திருமந்:474/3
எண்ணிய நாட்கள் இருபத்தேழ் சூழ் மதி – திருமந்:1078/2
கடந்திடும் காலனும் எண்ணிய நாளும் – திருமந்:1326/2
எண்ணிய நாட்களில் இன்பமும் எய்திடும் – திருமந்:1367/2
எண்ணிய பூ இதழ் உள்ளே இருந்தவள் – திருமந்:1399/3
எண்ணிய எண்ணம் கடந்து நின்றாளே – திருமந்:1399/4
மேல்


எண்ணியும் (1)

பட்ட நெறி இது என்று எண்ணியும் பார்க்கவே – திருமந்:1944/4
மேல்


எண்ணியே (1)

சத்தம் பரவிந்து தான் ஆம் என்று எண்ணியே – திருமந்:2969/4
மேல்


எண்ணிரண்டு (2)

ஈராறு பெண்கலை எண்ணிரண்டு ஆண்கலை – திருமந்:865/1
ஈறு அது தான் முதல் எண்ணிரண்டு ஆயிரம் – திருமந்:1189/1
மேல்


எண்ணில் (6)

எண்ணில் இருபத்தெண் கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:58/2
எண்ணில் எழுபது கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:60/3
தேறிய ஏழில் சிறக்கும் வகை எண்ணில்
ஆறு ஒரு பத்தாய் அமர்ந்த இரண்டையும் – திருமந்:774/2,3
தெருள் அது சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணில்
அருள் அது செய்யும் எம் ஆதி பிரானே – திருமந்:1119/3,4
அருந்தவம் மேற்கொண்டு அங்கு அண்ணலை எண்ணில்
வருந்தா வகை செய்து வானவர் கோனும் – திருமந்:1552/2,3
எண்ணில் கலங்கி இறைவன் இவன் என்னார் – திருமந்:2991/2
மேல்


எண்ணிலும் (1)

எண்ணிலும் நீர் மேல் எழுத்தது ஆகுமே – திருமந்:60/4
மேல்


எண்ணினும் (1)

தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும்
ஈசன் உறவுக்கு எதிர் இல்லை தானே – திருமந்:17/3,4
மேல்


எண்ணினை (1)

எண்ணினை சென்று அணுகாமல் எணப்படும் – திருமந்:1436/3
மேல்


எண்ணீர் (1)

எண்ணீர் குரவன் இணை அடி தாமரை – திருமந்:336/2
மேல்


எண்ணு (1)

வேர் அது ஒன்றி நின்று எண்ணு மனோமயம் – திருமந்:1405/3
மேல்


எண்ணு-மின் (1)

இடுவதும் ஈவதும் எண்ணு-மின் இன்பம் – திருமந்:268/3
மேல்


எண்ணும் (8)

பயன் அறிந்து அ வழி எண்ணும் அளவில் – திருமந்:107/1
அடும் பரிசு ஒன்று இல்லை அண்ணலை எண்ணும்
விடும் பரிசாய் நின்ற மெய் நமன் தூதர் – திருமந்:176/2,3
எண்ணும் திசையுடன் ஏகாந்தன் ஆயிடும் – திருமந்:763/2
படித்து எண்ணும் நா எழு கொம்பு ஒரு நாலும் – திருமந்:1030/3
எண்ணும் கிழமைக்கு இசைந்து நின்றானே – திருமந்:1983/4
பெருவாய் முதல் எண்ணும் பேதமே பேதித்து – திருமந்:2481/1
பிணக்கு அறுத்தான் பிணி மூப்பு அறுத்து எண்ணும்
கணக்கு அறுத்து ஆண்டனன் காண் நந்தி என்னை – திருமந்:2974/1,2
எண்ணும் எழுத்தும் இனம் செயல் அ வழி – திருமந்:3041/1
மேல்


எண்ணும்-கால் (1)

ஏகத்த ஞானத்து முத்திரை எண்ணும்-கால்
ஆக தகு வேத கேசரி சாம்பவி – திருமந்:1897/2,3
மேல்


எண்ணுமே (1)

ஊறும் உடம்பை உயிர் உடம்பு எண்ணுமே – திருமந்:2129/4
மேல்


எண்ணுவர் (2)

எண்ணுவர் அண்ணல் இணையடி மந்திரம் – திருமந்:993/2
எத்தனை காலமும் எண்ணுவர் ஈசனை – திருமந்:3019/3
மேல்


எண்ணுற (1)

எண்ணுற ஆக முப்போதும் இயற்றி நீ – திருமந்:2519/3
மேல்


எண்ணுறு (1)

எண்ணுறு ஞானத்தின் நேர் முத்தி எய்துமே – திருமந்:2161/4
மேல்


எண்ணுறும் (1)

எண்ணுறும் முப்பதில் ஈர்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:184/4
மேல்


எண்ணூறு (1)

இருபதினாயிரத்து எண்ணூறு பேதம் – திருமந்:644/1
மேல்


எண்ணெண் (4)

மோன திசையும் முழு எண்ணெண் சித்தியும் – திருமந்:1426/2
எழுத்தொடு பாடலும் எண்ணெண் கலையும் – திருமந்:1461/1
இலிங்கம் அது ஆவது எண்ணெண் கலையும் – திருமந்:1712/3
அகம் பரம் ஆதனம் எண்ணெண் கிரியை – திருமந்:2653/3
மேல்


எண்ணெயும் (1)

கூறையும் சோறும் குழாய் அகத்து எண்ணெயும்
காறையும் நாணும் வளையலும் கண்டவர் – திருமந்:2894/1,2
மேல்


எண்ணைவர் (1)

பூசனை சத்திகள் எண்ணைவர் சூழவே – திருமந்:1404/1
மேல்


எண்திசையோர்களும் (1)

இந்து முதலாக எண்திசையோர்களும்
கொந்து அணியும் குழலாளொடு கோனையும் – திருமந்:1242/2,3
மேல்


எண்திசையோரும் (3)

எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்தினுள் – திருமந்:1870/3
எண்திசையோரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2942/2
எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்துளே – திருமந்:2966/3
மேல்


எண்பத்து (1)

அ பரிசு எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் – திருமந்:409/1
மேல்


எண்பத்தொரு (1)

நவாக்கரி எண்பத்தொரு வகை ஆக – திருமந்:1319/3
மேல்


எண்பத்தொன்றில் (1)

வாய்ந்த இ பெண் எண்பத்தொன்றில் நிரைத்த பின் – திருமந்:1366/2
மேல்


எண்பத்தொன்றுமே (1)

தானே கலந்த வரை எண்பத்தொன்றுமே – திருமந்:1364/4
மேல்


எண்பதாம் (1)

பாய்ந்த பின் நால் ஓடில் பாரினில் எண்பதாம்
பாய்ந்திடும் வாயு பகுத்து அறிந்து இ வகை – திருமந்:479/2,3
மேல்


எண்பதினாயிரம் (1)

ஏய்ந்தவைத்து எண்பதினாயிரம் வேண்டிலே – திருமந்:1001/4
மேல்


எண்பது (1)

ஏறிய வானில் எண்பது சென்றிடும் – திருமந்:774/1
மேல்


எண்பான் (1)

ஒத்து இருநூற்றிருபான் நான்கு எண்பான் ஒன்று – திருமந்:2184/3
மேல்


எண்மடி (1)

விந்துவை எண்மடி கொண்டது வீசமே – திருமந்:1276/4
மேல்


எண்மர் (4)

கொண்டிட நிற்கும் குடிகளும் ஆறு எண்மர்
கண்டிட நிற்கும் கருத்து நடு ஆக – திருமந்:623/2,3
ஆரியத்தாள் உண்டு அங்கு எண்மர் கன்னியர் – திருமந்:1084/2
இருந்தனர் கன்னிகள் எண் வகை எண்மர்
இருந்தனர் சூழ எதிர் சக்கரத்தே – திருமந்:1371/2,3
ஆகின்ற எண்மர் எழு கோடி மந்திரர் – திருமந்:2232/3
மேல்


எண்மர்கள் (1)

கொச்சையார் எண்மர்கள் கூடி வருதலால் – திருமந்:1394/2
மேல்


எண்மரும் (1)

என்று இவர் என்னோடு எண்மரும் ஆமே – திருமந்:67/4
மேல்


எணப்படும் (1)

எண்ணினை சென்று அணுகாமல் எணப்படும்
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/3,4
மேல்


எத்தவரே (1)

ஊடில் பல உலகோர் எத்தவரே – திருமந்:1636/4
மேல்


எத்தன்மை (1)

எத்தன்மை வேறு என்று கூறு செய்வீரே – திருமந்:2819/4
மேல்


எத்தனை (7)

எத்தனை ஆயிரம் வீழ்ந்தனர் எண்_இலி – திருமந்:1464/2
எய்திய காலங்கள் எத்தனை ஆயினும் – திருமந்:1521/1
மால் நந்தி எத்தனை காலம் அழைக்கினும் – திருமந்:1746/1
எத்தனை காலமும் ஏத்துவர் ஈசனை – திருமந்:2115/2
உகம் எத்தனை என்று ஒருவரும் தேறார் – திருமந்:2116/2
எத்தனை வானோரும் ஏத்தும் இறைவனை – திருமந்:2984/2
எத்தனை காலமும் எண்ணுவர் ஈசனை – திருமந்:3019/3
மேல்


எத்திக்கு (1)

எத்திக்கு இலர் இல்லை என்பதின் அமலர்க்கு – திருமந்:1451/2
மேல்


எத்திறம் (1)

இருக்கின்ற மந்திரம் எத்திறம் இல்லை – திருமந்:900/2
மேல்


எதிர் (13)

ஈசன் உறவுக்கு எதிர் இல்லை தானே – திருமந்:17/4
கும்பத்து அமரர் குழாம் வந்து எதிர் கொள்ள – திருமந்:635/2
நூறும் அறுபதும் ஆறும் எதிர் இட – திருமந்:729/3
எதிர் மலையாமல் இருந்தனன் தானே – திருமந்:813/4
மான் தரு கண்ணியும் மாரனும் வந்து எதிர்
சான்று அது ஆகுவர் தாம் அவள் ஆயுமே – திருமந்:1238/3,4
இருந்தனர் சூழ எதிர் சக்கரத்தே – திருமந்:1371/3
கூனல் மதி மண்டலத்து எதிர் நீர் கண்டு – திருமந்:1472/3
அருட்கண் உளோர்க்கு எதிர் தோன்றும் அரனே – திருமந்:1808/2
எறி கதிர் சோமன் எதிர் நின்று எறிப்ப – திருமந்:1988/2
எதிர் அற நாளும் எருது வந்து ஏறும் – திருமந்:2497/1
கல் கலன் என்ன கதிர் எதிர் ஆமே – திருமந்:2567/4
தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாரே – திருமந்:2968/4
மாறு எதிர் வானவர் தானவர் நாள்-தொறும் – திருமந்:3017/1
மேல்


எதிர்க்கில் (3)

ஏற எதிர்க்கில் இறையவன் தான் ஆகும் – திருமந்:458/1
மாற எதிர்க்கில் அரியவன் தான் ஆகும் – திருமந்:458/2
குழவியும் இரண்டாம் அபானன் எதிர்க்கில்
குழவி அலி ஆகும் கொண்ட கால் ஒக்கிலே – திருமந்:482/3,4
மேல்


எதிர்கொள்வர் (1)

அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர்கொள்வர்
ஒட்டி ஒரு நிலம் ஆள்பவர் அ நிலம் – திருமந்:1884/2,3
மேல்


எதிர்கொள்ள (1)

ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ள
கார் உரு கண்டனை மெய் கண்டவாறே – திருமந்:636/3,4
மேல்


எதிர்ப்பட்டதன் (1)

ஈற்று கரடிக்கு எதிர்ப்பட்டதன் ஒக்கும் – திருமந்:1642/2
மேல்


எதிர்வர (1)

முற்று எழுந்து ஆங்கே முனிவர் எதிர்வர
தெற்றும் சிவபதம் சேரலும் ஆமே – திருமந்:633/3,4
மேல்


எதிரவன் (1)

எதிரவன் ஈசன் இடம் அது தானே – திருமந்:868/4
மேல்


எதிரே (1)

ஏனம் விளைந்து எதிரே காண் வழி-தொறும் – திருமந்:1472/2
மேல்


எது (4)

எது உணரா வகை நின்றனன் ஈசன் – திருமந்:1722/2
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2093/4
ஆட வல்லார் அவர் பேறு எது ஆமே – திருமந்:2559/4
எது அறியா வகை நின்றவன் ஈசன் – திருமந்:3044/2
மேல்


எந்தை (29)

படியார் அருளும் பரம்பரன் எந்தை
விடியா விளக்கு என்று மேவி நின்றேனே – திருமந்:48/3,4
கரை இல்லை எந்தை கழுமணி ஆறே – திருமந்:249/4
இச்சை உளே வைப்பர் எந்தை பிரான் என்று – திருமந்:278/3
எந்தை இவன் அல்ல யாமே உலகினில் – திருமந்:354/2
போர் புகழான் எந்தை பொன் அடி சேருவார் – திருமந்:546/2
இருநிதி ஆகிய எந்தை இடத்து – திருமந்:701/1
எவ்வணம் சொல்லுகேன் எந்தை இயற்கையே – திருமந்:953/4
எ கணன் தானுக்கும் எந்தை பிரானே – திருமந்:1025/4
எந்தை பிரானுக்கு இருமூன்று வட்டமாய் – திருமந்:1026/1
திரு ஒத்த சிந்தை வைத்து எந்தை நின்றானே – திருமந்:1137/4
எந்தை கரங்கள் இருமூன்றும் உள்ளது – திருமந்:1370/2
கோன் நந்தி எந்தை குறிப்பு அறிவார் இல்லை – திருமந்:1583/2
எந்தை பிரான்-தன் இணை அடி தானே – திருமந்:1604/4
புண்ணியன் எந்தை புனிதன் இணை அடி – திருமந்:1650/1
பராபரன் எந்தை பனி மதி சூடி – திருமந்:1760/1
எந்தை பரமனும் என் அம்மை கூட்டமும் – திருமந்:1770/1
பொய் இலன் மெய்யன் புவனாபதி எந்தை
மை இருள் நீக்கும் மதி அங்கி ஞாயிறு – திருமந்:1996/1,2
சிந்தையின் உள்ளே எந்தை திருவடி – திருமந்:2428/1
சிந்தையும் எந்தை திருவடி கீழ் அது – திருமந்:2428/2
எண் அறிவாய் நின்ற எந்தை பிரான்-தன்னை – திருமந்:2518/2
போற்றி என்றேன் எந்தை பொன்னான சேவடி – திருமந்:2521/1
பொருளதுவாய் நின்ற புண்ணியன் எந்தை
அருளது போற்றும் அடியவர் அன்றி – திருமந்:2556/1,2
எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் – திருமந்:2641/3
படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரன் எந்தை
கடந்து நின்று அ வழி காட்டுகின்றானே – திருமந்:2643/3,4
இடம் கொண்ட சத்தியும் எந்தை பிரானும் – திருமந்:2768/1
அன்புறு எந்தை நின்று ஆடலுற்றானே – திருமந்:2788/4
அவன் எந்தை ஆண்டு அருள் ஆதி பெருமான் – திருமந்:2975/3
புலமையின் நாற்றம் இல் புண்ணியன் எந்தை
நலமையின் ஞான வழக்கமும் ஆகும் – திருமந்:3036/1,2
புவனாபதி மிகு புண்ணியன் எந்தை
அவனே உலகில் அடர் பெரும் பாகன் – திருமந்:3039/1,2
மேல்


எந்தைக்கு (1)

இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி – திருமந்:1640/1
மேல்


எந்தையும் (1)

எந்தையும் என்னை அறியகிலான் ஆகில் – திருமந்:2428/3
மேல்


எந்தையை (2)

எந்தையை யானும் அறியகிலேனே – திருமந்:2428/4
நந்தியை எந்தையை ஞான தலைவனை – திருமந்:2801/1
மேல்


எந்நாளும் (1)

ஓங்கார உந்தி கீழ் உற்றிடும் எந்நாளும்
நீங்கா வகாரமும் நீள் கண்டத்து ஆயிடும் – திருமந்:1012/1,2
மேல்


எப்படி (1)

எப்படி அப்படி என்னும் அவ்வாறே – திருமந்:2945/4
மேல்


எப்போதும் (1)

துளங்கு ஒளி ஈசனை சொல்லும் எப்போதும்
உளங்கு ஒளி ஊனிடை நின்று உயிர்க்கின்ற – திருமந்:2687/2,3
மேல்


எம் (81)

என்னால் தொழப்படும் எம் இறை மற்று அவன் – திருமந்:9/3
அயலும் புடையும் எம் ஆதியை நோக்கில் – திருமந்:11/1
கடந்து நின்றான் கடல்_வண்ணன் எம் மாயன் – திருமந்:14/2
இது பதி கொள் என்ற எம் பெருமானே – திருமந்:18/4
கான களிறு கதற பிளந்த எம்
கோனை புகழு-மின் கூடலும் ஆமே – திருமந்:21/3,4
ஏத்தியும் எம் பெருமான் என்று இறைஞ்சியும் – திருமந்:39/3
வந்து இ வண்ணன் எம் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:46/4
தான் ஒரு கூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:112/1
தானே தனித்து எம் பிரான்-தனை சந்தித்தே – திருமந்:140/4
ஓமத்துள் அங்கியின் உள் உளன் எம் இறை – திருமந்:222/1
அன்பு அடைத்து எம் பெருமானை அறிகிலார் – திருமந்:276/2
புறம் கேட்டும் பொன் உரை மேனி எம் ஈசன் – திருமந்:300/3
புகழ நின்றார்க்கும் புராணன் எம் ஈசன் – திருமந்:308/1
கெடுகின்றது எம் பெருமான் என்ன ஈசன் – திருமந்:337/2
அடி சேர்வன் என்ன எம் ஆதியை நோக்கி – திருமந்:347/1
அளித்து ஆங்கு அடைவது எம் ஆதி பிரானை – திருமந்:361/2
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/2
ஆம் ஏழ் உலகுற நின்ற எம் அண்ணலும் – திருமந்:373/1
ஆள் கொடுத்து எம் போல் அரனை அறிகிலர் – திருமந்:379/2
செந்தாமரை வண்ணன் தீ வண்ணன் எம் இறை – திருமந்:405/1
ஆக்குகின்றான் அவன் ஆதி எம் ஆர் உயிர் – திருமந்:451/2
ஏனோர் பெருமையனாகிலும் எம் இறை – திருமந்:490/1
எம் பொன் தலைவன் இவனாம் என சொல்ல – திருமந்:635/3
துணிந்து எண் திசையும் தொழுது எம் பிரானை – திருமந்:640/2
ஊனே வழிசெய்து எம் உள்ளே இருந்திடும் – திருமந்:719/2
எட்டுநிலை உள எம் கோன் இருப்பிடம் – திருமந்:917/1
இருள் அது சத்தி வெளியது எம் அண்ணல் – திருமந்:1119/1
அருள் அது செய்யும் எம் ஆதி பிரானே – திருமந்:1119/4
தாவித்த அ பொருள் தான் அவன் எம் இறை – திருமந்:1153/1
நித்தமாய் நின்றாள் எம் நேரிழை கூறே – திருமந்:1180/4
ஓம என்று ஓதி எம் உள்ளொளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1206/2
புரிவளைக்கைச்சி எம் பொன் அணி மாதை – திருமந்:1248/3
உள்ளத்தும் உள்ளன் புறத்து உள்ளன் எம் இறை – திருமந்:1532/2
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1586/2
தாள் தந்த போதே தலை தந்த எம் இறை – திருமந்:1591/1
குரு வடிவில் கண்ட கோனை எம் கோவை – திருமந்:1597/3
எம் ஆருயிரும் இருநில தோற்றமும் – திருமந்:1625/1
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1629/2
அவிழும் மனமும் எம் ஆதி அறிவும் – திருமந்:1646/3
ஏத்தினர் எண்_இலி தேவர் எம் ஈசனை – திருமந்:1715/1
கூறு-மின் நூறு சதாசிவன் எம் இறை – திருமந்:1739/1
அருள் ஆர்ந்த சிந்தை எம் ஆதி பிரானை – திருமந்:1740/3
என்றும் எம் ஈசன் நடக்கும் இயல்பு அது – திருமந்:1747/2
என்றும் நின்று ஏத்துவன் எம் பெருமான்-தனை – திருமந்:1762/3
நீதியுள் மா தெய்வம் நின்மலன் எம் இறை – திருமந்:1767/3
ஒன்று என கண்டே எம் ஈசன் ஒருவனை – திருமந்:1775/1
பேர்ந்து அறிவான் எங்கள் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:1795/2
எண்_இலி பாவிகள் எம் இறை ஈசனை – திருமந்:1828/3
பிழைப்பு இன்றி எம் பெருமான் அருள் ஆமே – திருமந்:1833/4
ஏறு உடையாய் இறைவா எம் பிரான் என்று – திருமந்:1862/1
எம் சுடர் ஈசன் இறைவன் இணை அடி – திருமந்:1975/3
நேசத்து உளே நின்ற நின்மலன் எம் இறை – திருமந்:2063/3
என்றும் எம் ஈசன் அடியவர்க்கே நல்கும் – திருமந்:2088/2
நஞ்சு எம் பிரான் என்று நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:2094/2
இல்லை எனினும் பெரிது உளன் எம் இறை – திருமந்:2103/3
கூடியும் நின்றும் தொழுது எம் இறைவனை – திருமந்:2109/1
ஏறு உடையாய் இறைவா எம் பிரான் என்று – திருமந்:2111/1
இன்புறுவீர் அறிந்தே எம் இறைவனை – திருமந்:2112/1
வேது அறியாவணம் நின்றான் எம் இறை – திருமந்:2220/3
தன்னை அறியில் தயாபரன் எம் இறை – திருமந்:2288/2
இணங்கி எம் ஈசனை ஈசன் என்று உன்னில் – திருமந்:2515/2
அகந்து எம் பிரான் என்பான் அல்லும் பகலும் – திருமந்:2541/3
தியக்கம் செய்யாதே சிவன் எம் பெருமான் – திருமந்:2608/3
பூவினுள் நாற்றமும் போல் உளன் எம் இறை – திருமந்:2639/3
ஒலியும் எம் ஈசன் தனக்கு என்றே உள்கி – திருமந்:2649/2
தேட அரியன் சிறப்பு_இலி எம் இறை – திருமந்:2651/3
நிகழ்வு ஒழிந்தார் எம் பிரானொடும் கூடி – திருமந்:2669/2
யாவையும் ஆடிடும் எம் இறை ஆடவே – திருமந்:2731/4
எம் பரன் ஆடும் இரு தாளின் ஈர் ஒளி – திருமந்:2759/2
அகத்துள் ஆகாசம் எம் ஆதி அறிவு – திருமந்:2812/2
சேய் நின்ற செஞ்சுடர் எம் பெருமான் அடி – திருமந்:2824/3
எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி – திருமந்:2830/3
தங்கி நின்றான் தனிநாயகன் எம் இறை – திருமந்:2837/3
ஏனை பதியினில் எம் பெருமான் வைத்த – திருமந்:2851/3
போற்றுகின்றேன் எம் பிரான் என்று நானே – திருமந்:2988/4
ஆனது செய்யும் எம் ஆருயிர் தானே – திருமந்:2999/4
இல்லனும் அல்லன் உளன் அல்லன் எம் இறை – திருமந்:3015/1
உணர்வது நுண்ணறிவு எம் பெருமானை – திருமந்:3022/2
ஏனோர் பெருமையனாகிலும் எம் இறை – திருமந்:3024/1
அலைவு இலன் சங்கரன் ஆதி எம் ஆதி – திருமந்:3043/3
பேரும் பராபரன் பிஞ்ஞகன் எம் இறை – திருமந்:3045/3
மேல்


எம்பிரான் (2)

பெருமை சிறுமை அறிந்து எம்பிரான் போல் – திருமந்:133/1
இகல் ஒளி செய்து எம்பிரான் இருந்தானே – திருமந்:2682/4
மேல்


எம்பிரான்-தன்னை (1)

நின்று தொழுவன் கிடந்து எம்பிரான்-தன்னை
என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை – திருமந்:1500/1,2
மேல்


எம்பெருமான் (3)

பிழைப்பு இன்றி எம்பெருமான் அடி ஏத்தார் – திருமந்:187/3
எம்பெருமான் இறைவா முறையோ என்று – திருமந்:520/1
எம்பெருமான் அருள் பெற்று இருந்தாரே – திருமந்:2673/4
மேல்


எம்பெருமானும் (1)

இது அ பெருந்தகை எம்பெருமானும்
பொது அ கல்வியும் போகமும் ஆகி – திருமந்:1171/1,2
மேல்


எம்மாயமும் (1)

எம்மாயமும் விடுத்து எம்மை கரந்திட்டு – திருமந்:2635/3
மேல்


எம்மானை (2)

முயற்றுவன் ஓங்கு ஒளி வண்ணன் எம்மானை
இயல் திகழ் சோதி இறைவனும் ஆமே – திருமந்:94/3,4
எரியும் இளம்பிறை சூடும் எம்மானை
அரியன் பெரியன் என்று ஆட்பட்டது அல்லால் – திருமந்:2814/2,3
மேல்


எம்மிடை (1)

ஈசன் வந்து எம்மிடை ஈட்டி நின்றானே – திருமந்:288/4
மேல்


எம்மை (1)

எம்மாயமும் விடுத்து எம்மை கரந்திட்டு – திருமந்:2635/3
மேல்


எம்மையும் (1)

இமையவர்-தம்மையும் எம்மையும் முன்னம் – திருமந்:1557/1
மேல்


எமக்கு (2)

அளவேது எமக்கு என்பர் ஒண் பொருள் – திருமந்:174/2
எக்காலத்து இ உடல் வந்து எமக்கு ஆனது என் – திருமந்:2106/3
மேல்


எமது (1)

ஆர்த்து எமது ஈசன் அருள் சேவடி என்றன் – திருமந்:1837/2
மேல்


எய் (1)

எய் தகும் இந்தியம் ஈட்டியே வாட்டலும் – திருமந்:228/2
மேல்


எய்த்து (1)

பாகனும் எய்த்து அவை தாமும் இளைத்த பின் – திருமந்:2023/3
மேல்


எய்த்தேன் (1)

எய்த்தேன் உழலும் இருவினை மாற்றி இட்டு – திருமந்:1602/3
மேல்


எய்த (18)

வில்லி இலக்கு எய்த வில் குறி ஆமே – திருமந்:269/4
என் போல் மணியினை எய்த ஒண்ணாதே – திருமந்:272/4
எய்த கவச நியாசங்கள் முத்திரை – திருமந்:550/3
எய்த உரைசெய்வன் இ நிலை தானே – திருமந்:550/4
மேலாம் அருந்தவம் மேல் மேலும் வந்து எய்த
காலால் வருந்தி கழிவர் கணத்திடை – திருமந்:1212/1,2
சன்மார்க்கம் எய்த வரும் அரும் சீடர்க்கு – திருமந்:1484/1
எய்த உணர்ந்தவர் எய்வர் இறைவனை – திருமந்:1520/2
இன் எய்த வைத்தது ஓர் இன்ப பிறப்பினை – திருமந்:1586/1
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1586/2
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே – திருமந்:1586/4
இன் எய்த வைத்தது ஓர் இன்ப பிறப்பினை – திருமந்:1629/1
முன் எய்த வைத்த முதல்வனை எம் இறை – திருமந்:1629/2
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே – திருமந்:1629/4
இழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் மேல் எய்த
வழிகுலத்தோர் வேடம் பூண்பர் தே ஆக – திருமந்:1658/1,2
ஏகமும் கண்டு ஒன்றில் எய்த நின்றானே – திருமந்:1898/4
ஈறாம் அதீத துரியத்து இவன் எய்த
பேறு ஆன ஐவரும் போம் பிரகாசத்து – திருமந்:2263/2,3
ஈறு ஆகி யாவினும் யாவும் தனில் எய்த
வேறாய் வெளிபுக்கு வீடுற்றான் அருள் – திருமந்:2345/2,3
வில்லின் விசை நாணில் கோத்து இலக்கு எய்த பின் – திருமந்:2567/1
மேல்


எய்தமை (1)

அ புரம் எய்தமை ஆர் அறிவாரே – திருமந்:343/4
மேல்


எய்தலாமே (4)

கரை பசு பாசம் கடந்து எய்தலாமே – திருமந்:49/4
மா மயம் ஆனது வந்து எய்தலாமே – திருமந்:1241/4
தேடும் இன்ப பொருள் சென்று எய்தலாமே – திருமந்:1679/4
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தலாமே – திருமந்:2607/4
மேல்


எய்தலும் (3)

இருத்திடும் எண்குணம் எய்தலும் ஆகுமே – திருமந்:1205/4
எஞ்சாது இறைவனை எய்தலும் ஆமே – திருமந்:2026/4
இன்றே சென்று ஈசனை எய்தலும் ஆமே – திருமந்:2432/4
மேல்


எய்தவன் (1)

எய்யாமை நீங்கவே எய்தவன் தானாகி – திருமந்:2235/2
மேல்


எய்தா (1)

ஆறாறு அகன்ற சுழுத்தி அதில் எய்தா
பேறா நிலத்து உயிர் தொம்பதம் பேசிலே – திருமந்:2502/3,4
மேல்


எய்தாதன (1)

எய்தி வழிப்படில் எய்தாதன இல்லை – திருமந்:1006/1
மேல்


எய்தாது (1)

எய்துவது எய்தாது ஒழிவது இது அருள் – திருமந்:2603/1
மேல்


எய்தாமல் (1)

எய்தாமல் எய்தும் சுத்தாவத்தை என்பதே – திருமந்:2235/4
மேல்


எய்தார் (1)

எ பகையாகிலும் எய்தார் இறைவனை – திருமந்:528/3
மேல்


எய்தி (13)

பேசி இருந்து பிதற்றி மகிழ்வு எய்தி
நேசமும் ஆகும் நிகழ் ஒளியாய் நின்று – திருமந்:304/2,3
இயங்கும் மடவார்-தம் இன்பமே எய்தி
முயங்கும் நயம் கொண்ட ஞானத்து முந்தார் – திருமந்:330/2,3
மெய் பரிசு எய்தி விரிந்து உயிராய் நிற்கும் – திருமந்:409/2
பொய் பரிசு எய்தி புகலும் மனிதர்கட்கு – திருமந்:409/3
எய்தி வழிப்படில் எய்தாதன இல்லை – திருமந்:1006/1
எய்தி வழிப்படில் இந்திரன் செல்வம் முன் – திருமந்:1006/2
எய்தி வழிப்படில் எண்சித்தி உண்டாகும் – திருமந்:1006/3
எய்தி வழிப்படில் எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1006/4
இறை அடி தாழ்ந்து ஐ வணக்கமும் எய்தி
குறை அது கூறி குணம் கொண்டு போற்ற – திருமந்:1701/1,2
எய்தி அவனை இசையினால் ஏத்து-மின் – திருமந்:2043/2
ஏயும் உயிர் கேவல சகலத்து எய்தி
ஆய்தரு சுத்தமும் தான் வந்து அடையுமே – திருமந்:2268/3,4
அறிவு உற்று அறியாமை எய்தி நிற்போர்க்கே – திருமந்:2327/3
ஏன்று எய்தி இன்புற்று இருந்தே இளங்கொடி – திருமந்:2445/3
மேல்


எய்திட்டு (1)

அம்பு கொண்டு எய்திட்டு அகல துரத்திடில் – திருமந்:2607/3
மேல்


எய்திட (1)

தூசி மறவன் துணை வழி எய்திட
பாசம் கிடந்து பதைக்கின்றவாறே – திருமந்:2927/3,4
மேல்


எய்திடல் (2)

இறை தினை போதினில் எய்திடல் ஆமே – திருமந்:1203/4
எய்திடல் ஆகும் இருவினையின் பயன் – திருமந்:1204/1
மேல்


எய்திடு (1)

எய்திடு உயிர் சுத்தத்து இடுநெறி என்னவே – திருமந்:2256/3
மேல்


எய்திடும் (5)

மெழுகு உருகும் பரிசு எய்திடும் மெய்யே – திருமந்:838/2
இன்புடனே வந்து எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1005/4
எய்தி வழிப்படில் எய்திடும் முத்தியே – திருமந்:1006/4
எண்ணிய நாட்களில் இன்பமும் எய்திடும்
நண்ணிய நாமமும் நான்முகன் ஒத்த பின் – திருமந்:1367/2,3
எள்ளலின் நாதாந்தத்து எய்திடும் போதமே – திருமந்:2375/4
மேல்


எய்திய (9)

இருந்தார் இழவு வந்து எய்திய சோம்பே – திருமந்:127/4
எய்திய நாளில் இளமை கழியாமை – திருமந்:186/1
எய்திய நாளில் இசையினால் ஏத்து-மின் – திருமந்:186/2
எய்திய நாளில் எறிவது அறியாமல் – திருமந்:186/3
எய்திய நாளில் இருந்து கண்டேனே – திருமந்:186/4
ஈன்றிடும் ஆங்கு அவள் எய்திய பல் கலை – திருமந்:1238/2
எய்திய காலங்கள் எத்தனை ஆயினும் – திருமந்:1521/1
எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன – திருமந்:2256/1
எய்திய காலத்து இருபொழுதும் சிவன் – திருமந்:2602/1
மேல்


எய்தியே (2)

பிண்டம் எடுக்கும் பிறப்பு இறப்பு எய்தியே – திருமந்:2133/4
எய்யும்படி அடங்கும் நாலேழ் எய்தியே – திருமந்:2239/4
மேல்


எய்தின (1)

செற்றம் இலா செய்கைக்கு எய்தின செய்யுமே – திருமந்:2434/4
மேல்


எய்தினர் (6)

தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம் – திருமந்:1208/2
எய்தினர் செய்யும் இரு மாயா சத்தியின் – திருமந்:2338/1
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞான சத்தியின் – திருமந்:2338/2
எய்தினர் செய்யும் இரு ஞால சத்தியின் – திருமந்:2338/3
எய்தினர் செய்யும் இறை அருள் தானே – திருமந்:2338/4
பூதத்துவத்தே பொலிந்து இன்பம் எய்தினர்
நேதத்துவமும் அவற்றொடு நேதியும் – திருமந்:2795/2,3
மேல்


எய்தினள் (1)

அருந்தவம் எய்தினள் ஆதியின் ஆளே – திருமந்:1113/4
மேல்


எய்தினார் (1)

என்றும் எழுகின்ற ஏரினை எய்தினார்
அன்று அது ஆகுவர் தார் குழலாளொடு – திருமந்:1236/1,2
மேல்


எய்தினால் (1)

நேர் திகழ் கண்டத்தே நிலவு ஒளி எய்தினால்
ஓதுவது உன் உடல் உன்மத்தம் ஆமே – திருமந்:582/3,4
மேல்


எய்தினும் (1)

பல்வழி எய்தினும் பார் வழி ஆகுமே – திருமந்:637/4
மேல்


எய்தினோன் (1)

ஏன்ற அசிபதம் இ மூன்றோடு எய்தினோன்
ஆன்ற பராபரம் ஆகும் பிறப்பு அற – திருமந்:2437/2,3
மேல்


எய்து (2)

எய்து மதி கலை சூக்கத்தில் ஏறியே – திருமந்:851/1
சாத்திகம் எய்து நனவு என சாற்றும்-கால் – திருமந்:2296/1
மேல்


எய்துப (1)

ஈறான தற்பதம் எய்துப சாந்தத்து – திருமந்:2569/2
மேல்


எய்தும் (21)

புயலுற புல்லி புணர்ந்தவர் எய்தும்
மயலுறும் வானவர் சார இது என்பார் – திருமந்:206/2,3
செம்பொன் சிவகதி சென்று எய்தும் காலத்து – திருமந்:635/1
எய்தும் கலை போல ஏறி இறங்குமாம் – திருமந்:851/3
இருந்த அறை ஒன்றில் எய்தும் அகாரமே – திருமந்:920/4
இயலும் இ மந்திரம் எய்தும் வழியின் – திருமந்:929/1
சால வந்து எய்தும் தவத்து இன்பம் தான் வரும் – திருமந்:1211/2
கோலி வந்து எய்தும் குவிந்த பதவையோடு – திருமந்:1211/3
இன்று என் அகம்படி ஏழும் உயிர்ப்பு எய்தும்
துன்றிய ஓர் ஒன்பதின்மரும் சூழலுள் – திருமந்:1221/2,3
என்பார்கள் ஞானமும் எய்தும் சிவயோகமும் – திருமந்:1469/3
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும் – திருமந்:1586/3
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும் – திருமந்:1629/3
இ நிலம் தான் குகைக்கு எய்தும் இடங்களே – திருமந்:1915/4
திரை அருகா முன்னம் சேர்ந்து இன்பம் எய்தும்
வரை அருகு ஊறிய மா தவம் நோக்கின் – திருமந்:2100/2,3
ஏனை உயிர் வினைக்கு எய்தும் இடம் சென்றும் – திருமந்:2134/3
எய்தாமல் எய்தும் சுத்தாவத்தை என்பதே – திருமந்:2235/4
எய்தும் அரன் அருளே விளையாட்டோடு – திருமந்:2256/2
எய்தும் உயிர் இறை-பால் அறிவு ஆமே – திருமந்:2256/4
செல்லா சிவகதி சென்று எய்தும் அன்றே – திருமந்:2308/4
திரன் எங்கும் ஆகி செறிவு எங்கும் எய்தும்
உரன் எங்குமாய் உலகு உண்டு உமிழ்க்கும் – திருமந்:2590/2,3
பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு – திருமந்:2864/2
ஏய பரிய புரியும் தனது எய்தும்
சாயும் தனது வியாபகம் தானே – திருமந்:3026/3,4
மேல்


எய்துமே (3)

இயங்கும் இடை அறா ஆனந்தம் எய்துமே – திருமந்:330/4
சமாதியில் எட்டெட்டு சித்தியும் எய்துமே – திருமந்:631/4
எண்ணுறு ஞானத்தின் நேர் முத்தி எய்துமே – திருமந்:2161/4
மேல்


எய்துவ (1)

எய்துவ தூலம் இருவகை பக்கத்துள் – திருமந்:851/2
மேல்


எய்துவது (1)

எய்துவது எய்தாது ஒழிவது இது அருள் – திருமந்:2603/1
மேல்


எய்துவர் (2)

இரண்டாவதில் முத்தி எய்துவர் அத்தனை – திருமந்:495/1
இருந்து இன்பம் எய்துவர் ஈசன் அருளே – திருமந்:634/4
மேல்


எய்துவன் (1)

இருந்த மனை ஒன்றில் எய்துவன் தானே – திருமந்:914/4
மேல்


எய்துவோர்களே (1)

சித்தர் சிவஞானம் சென்று எய்துவோர்களே – திருமந்:1446/4
மேல்


எய்யாமை (1)

எய்யாமை நீங்கவே எய்தவன் தானாகி – திருமந்:2235/2
மேல்


எய்யும் (3)

எய்யும் கலை காலம் இந்து பருதி கால் – திருமந்:1941/2
எய்யும் நனவு கனவு சுழுத்தியாம் – திருமந்:2208/2
எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்று ஆகி – திருமந்:2294/3
மேல்


எய்யும்படி (1)

எய்யும்படி அடங்கும் நாலேழ் எய்தியே – திருமந்:2239/4
மேல்


எய்வர் (1)

எய்த உணர்ந்தவர் எய்வர் இறைவனை – திருமந்:1520/2
மேல்


எயிறும் (1)

அஞ்சின் உகிரும் எயிறும் அறுத்திட்டால் – திருமந்:2026/3
மேல்


எரி (11)

தாம் ஏழ் பிறப்பு எரி சார்ந்த வித்து ஆமே – திருமந்:120/4
இடிஞ்சில் இருக்க விளக்கு எரி கொண்டான் – திருமந்:164/1
முத்தீ கொளுவி முழங்கு எரி வேள்வியுள் – திருமந்:344/1
வில்லால் புரத்தை விளங்கு எரி கோத்தவன் – திருமந்:360/3
இடிஞ்சில் இருக்க விளக்கு எரி கொண்டு – திருமந்:749/2
மேவிய மண்டலம் மூன்றுடன் கீழ் எரி
தாவிய நல் பத தண் மதியம் கதிர் – திருமந்:1195/1,2
கவற்றிய கந்தம் கவர்ந்து எரி தீபம் – திருமந்:1243/2
எரி கொண்ட ஈசன் எழில் வடிவு ஆமே – திருமந்:1653/4
எண்_இலா ஞானி உடல் எரி தாவிடில் – திருமந்:1911/1
அடல் எரி வண்ணனும் அங்கு நின்றானே – திருமந்:2561/4
கிரணங்கள் ஏழும் கிளர்ந்து எரி பொங்கி – திருமந்:2702/1
மேல்


எரிகொள்ளி (1)

அடுப்பு இடு மூன்றிற்கும் அஞ்சு எரிகொள்ளி
அடுத்து எரியாமல் கொடு-மின் அரிசி – திருமந்:193/2,3
மேல்


எரித்தலால் (1)

ஏறு நெறியே மலத்தை எரித்தலால்
ஈறு இல் உரையால் இருளை அறுத்தலால் – திருமந்:2066/1,2
மேல்


எரித்து (1)

கண்ணும் கனலிடை கட்டி கலந்து எரித்து
உண்ணில் அமிர்து ஆகி யோகிக்கு அறிவாமே – திருமந்:1951/3,4
மேல்


எரிந்தவன் (1)

எரிந்தவன் ஆடல் கண்டு இன்புற்றவாறே – திருமந்:2786/4
மேல்


எரிந்தால் (1)

பொருள் சூழ் விளக்கு அது புக்கு எரிந்தால் போன்று – திருமந்:1517/2
மேல்


எரிமூட்டி (1)

வேர் தலை போக்கி விறகு இட்டு எரிமூட்டி
நீர் தலை மூழ்குவர் நீதியிலோரே – திருமந்:157/3,4
மேல்


எரியாமல் (1)

அடுத்து எரியாமல் கொடு-மின் அரிசி – திருமந்:193/3
மேல்


எரியின் (1)

சதி கொண்ட சாக்கி எரியின் வடிவு ஆம் – திருமந்:1653/3
மேல்


எரியும் (6)

நெய்-நின்று எரியும் நெடும் சுடரே சென்று – திருமந்:218/1
மை நின்று எரியும் வகை அறிவார்கட்கு – திருமந்:218/2
பாழி அகலும் எரியும் திரி போல் இட்டு – திருமந்:219/1
பொய்த்தே எரியும் புலன் வழி போகாமல் – திருமந்:1602/2
எரியும் மழையும் இயங்கும் வெளியும் – திருமந்:2534/3
எரியும் இளம்பிறை சூடும் எம்மானை – திருமந்:2814/2
மேல்


எரியுமே (1)

ஏனை மதி மண்டலம் கொண்டு எரியுமே – திருமந்:2222/4
மேல்


எரிவட்டம் (1)

தந்திரத்து உள் எழுத்து ஒன்று எரிவட்டம் ஆம் – திருமந்:1281/2
மேல்


எரு (2)

எரு இடும் வாசற்கு இரு விரல் மேலே – திருமந்:584/1
இடா கொண்டு தூவி எரு இட்டு வித்தி – திருமந்:2878/1
மேல்


எருத்துற (1)

எருத்துற ஏறி இருக்கிலும் ஆங்கே – திருமந்:2024/3
மேல்


எருதாய் (1)

குழ கன்று மூத்து எருதாய் சில நாளில் – திருமந்:177/3
மேல்


எருது (1)

எதிர் அற நாளும் எருது வந்து ஏறும் – திருமந்:2497/1
மேல்


எருமை (1)

குடைவிட்டு போந்தது கோயில் எருமை
படை கண்டு மீண்டது பாதி வழியில் – திருமந்:2925/1,2
மேல்


எல்லா (6)

முற்றது எல்லா முதல்வன் அருள்பெறில் – திருமந்:298/2
எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள்-தம் இறை – திருமந்:311/3
எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனே ஆயினும் – திருமந்:312/3
எல்லா கலையும் இடை பிங்கலை நடு – திருமந்:857/1
எல்லா உலகிற்கும் அப்பாலோன் இப்பாலாய் – திருமந்:1576/1
நில முழுது எல்லா நிறைந்தனன் ஈசன் – திருமந்:3007/2
மேல்


எல்லாம் (102)

ஓத தகும் அறம் எல்லாம் உள தர்க்க – திருமந்:51/2
நால்வரும் யான் பெற்றது எல்லாம் பெறுக என – திருமந்:70/3
இழைக்கின்றது எல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும் – திருமந்:187/2
தோன்றிய எல்லாம் துடைப்பன் அவன் அன்றி – திருமந்:323/1
வரத்தின் உலகத்து உயிர்களை எல்லாம்
வருத்தம் செய்தான் என்றும் வானவர் வேண்ட – திருமந்:339/2,3
ஓடிவந்து எல்லாம் ஒருங்கிய தேவர்கள் – திருமந்:352/1
இருவர் விளையாட்டும் எல்லாம் விளைக்கும் – திருமந்:396/2
உள் நின்ற யோனிகட்கு எல்லாம் ஒருவனே – திருமந்:440/2
குசவன் மனத்து உற்றது எல்லாம் வனைவன் – திருமந்:443/2
பகுத்து உணர் ஆகிய பல் உயிர் எல்லாம்
வகுத்து உள்ளும் நின்றது ஓர் மாண்பு அதுவாமே – திருமந்:476/3,4
கூற்று உதைத்தான் திருக்கோயில்கள் எல்லாம்
சாற்றிய பூசைகள் தப்பிடில் தானே – திருமந்:517/3,4
முளிந்தவர் வானவர் தானவர் எல்லாம்
விளிந்தவர் மெய்ந்நின்ற ஞானம் உணரார் – திருமந்:527/1,2
முன்னம் வந்தனர் எல்லாம் முடிந்தனர் – திருமந்:596/1
சிற்பனை எல்லாம் சிருட்டித்த பேரொளி – திருமந்:628/2
ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ள – திருமந்:636/3
புத்திகள் ஆனவை எல்லாம் புலப்படும் – திருமந்:670/2
தன் வழி ஆக தழைத்த பொருள் எல்லாம்
தன் வழி தன் அருள் ஆகி நின்றானே – திருமந்:678/3,4
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம்
கொண்டவை ஓர் ஆண்டு கூட இருந்திடில் – திருமந்:679/2,3
பறிந்தது பூத படை அவை எல்லாம்
குவிந்து அவை ஓர் ஆண்டு கூட இருக்கில் – திருமந்:682/2,3
கண்டன பூத படை அவை எல்லாம்
கொண்டவை ஓர் ஆண்டு கூடி இருந்திடில் – திருமந்:684/2,3
கைப்பொருள் ஆக கலந்த உயிர்க்கு எல்லாம்
தன் பொருள் ஆகிய தன்மையன் ஆகுமே – திருமந்:688/3,4
பூசுவன எல்லாம் பூசி புலர்த்திய – திருமந்:825/1
ஏகின்ற அ கலை எல்லாம் இடைவழி – திருமந்:852/3
பரந்தது மந்திரம் பல் உயிர்க்கு எல்லாம்
வரம் தரு மந்திரம் வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:943/1,2
நின்றது சக்கரம் நீளும் புவி எல்லாம்
மன்றதுவாய் நின்ற மாய நல் நாடனை – திருமந்:948/1,2
நவகுண்டத்து உள் எழு நன்மைகள் எல்லாம்
நவகுண்டம் ஆனவை நான் உரைப்பேனே – திருமந்:1015/3,4
பண்டையுள் வேதம் பரந்த பரப்பு எல்லாம்
இன்று சொல் நூலாய் எடுத்து உரைத்தேனே – திருமந்:1018/3,4
தனை அடைந்தோர்க்கு எல்லாம் தத்துவமாய் நிற்பள் – திருமந்:1123/2
உகந்து நின்றான் இ உலகங்கள் எல்லாம்
உகந்து நின்றான் அவன் அன்றோ தொகுத்தே – திருமந்:1162/3,4
கலந்து நின்றாள் உயிர் கற்பனை எல்லாம்
கலந்து நின்றாள் கலை ஞானங்கள் எல்லாம் – திருமந்:1215/2,3
கலந்து நின்றாள் கலை ஞானங்கள் எல்லாம்
கலந்து நின்றாள் கன்னி காலமும் ஆயே – திருமந்:1215/3,4
துன்மார்க்கம் ஆனவை எல்லாம் துரந்திடும் – திருமந்:1229/2
வித்து அது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன – திருமந்:1234/2
இ முதல் ஆகும் எழுத்து அவை எல்லாம் – திருமந்:1264/4
இ இனம் மூன்றும் இராசிகள் எல்லாம் – திருமந்:1269/4
நின்றிடு விந்து என்று உள்ள எழுத்து எல்லாம்
நின்றிடு நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன் – திருமந்:1271/1,2
விரையது விந்து விளைந்தன எல்லாம்
விரையது விந்து விளைந்த உயிரும் – திருமந்:1279/1,2
நவாக்கரி உள் எழும் நன்மைகள் எல்லாம்
நவாக்கரி மந்திரம் நாவுளே ஓத – திருமந்:1321/2,3
நலம்தரு ஞானமும் கல்வியும் எல்லாம்
உரம்தரு வல் வினை உம்மை விட்டு ஓடி – திருமந்:1322/1,2
நடந்திடும் பாரினில் நன்மைகள் எல்லாம்
கடந்திடும் காலனும் எண்ணிய நாளும் – திருமந்:1326/1,2
அடைந்திடும் பொன் வெள்ளி கல்லுடன் எல்லாம்
அடைந்திடும் ஆதி அருளும் திருவும் – திருமந்:1327/1,2
பகுத்திடும் வேத மெய் ஆகமம் எல்லாம்
தொகுத்து ஒரு நாவிடை சொல்ல வல்லாளை – திருமந்:1335/2,3
நடந்திடும் நாவினுள் நன்மைகள் எல்லாம்
தொடர்ந்திடும் சொல்லொடு சொல் பொருள் தானும் – திருமந்:1338/1,2
மிகை இல்லை சொல்லிய பல் உரு எல்லாம்
வகை இல்லை ஆக வணங்கிடும் தானே – திருமந்:1339/3,4
நலங்கிடு நல் உயிர் ஆனவை எல்லாம்
கலங்கிடும் காம வெகுளி மயக்கம் – திருமந்:1340/2,3
வகை இல்லை வாழ்கின்ற மன் உயிர்க்கு எல்லாம்
சிகை இல்லை சக்கரம் சேர்ந்தவர் தாமே – திருமந்:1347/3,4
உற்ற இடம் எல்லாம் உலப்பு_இல் பாழ் ஆக்கி – திருமந்:1357/1
கற்ற இடம் எல்லாம் கடுவெளி ஆனது – திருமந்:1357/2
நின்றிடும் ஏழ் கடல் ஏழ் புவி எல்லாம்
நின்றிடும் உள்ளம் நினைத்து அவை தான் ஒக்கும் – திருமந்:1358/1,2
கலப்பு அறியார் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம்
உலப்பு அறியார் உடலோடு உயிர்-தன்னை – திருமந்:1363/1,2
நாசம் அது எல்லாம் நடந்திடும் ஐ ஆண்டில் – திருமந்:1383/3
விளங்கிடும் வானிடை நின்றவை எல்லாம்
வணங்கிடும் மண்டலம் மன் உயிர் ஆக – திருமந்:1411/1,2
இது பணிந்து எண் திசை மண்டலம் எல்லாம்
அது பணிசெய்கின்றவள் ஒரு கூறன் – திருமந்:1454/1,2
தருக்கிய ஆசாரம் எல்லாம் தருமே – திருமந்:1470/3
வரும் கரை ஏகின்ற மன் உயிர்க்கு எல்லாம்
ஒருங்கு அரையாய் உலகு ஏழின் ஒத்தானே – திருமந்:1498/3,4
வந்திப்பது எல்லாம் வகையின் முடிந்ததே – திருமந்:1504/4
உள் நிற்பது எல்லாம் ஒழிய முதல்வனை – திருமந்:1523/3
சிவகதியே கதி மற்று உள்ள எல்லாம்
பவகதி பாச பிறவி ஒன்று உண்டு – திருமந்:1536/1,2
மாதவர் எல்லாம் மாதேவன் பிரான் என்பர் – திருமந்:1542/1
தரிக்கின்ற பல்லுயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1589/1
பிரிக்கின்ற இந்த பிணக்கு அறுத்து எல்லாம்
கருக்கொண்ட ஈசனை கண்டுகொண்டேனே – திருமந்:1589/3,4
தவத்திடை நின்று அறியாதவர் எல்லாம்
பவத்திடை நின்றது ஓர் பாடு அது ஆமே – திருமந்:1685/3,4
இலிங்கம் அது ஆவது எண் திசை எல்லாம்
இலிங்கம் அது ஆவது எண்ணெண் கலையும் – திருமந்:1712/2,3
தத்துவம் எல்லாம் சகலமுமாய் நிற்கும் – திருமந்:1738/3
ஒட்டடித்து உள்ளமர் மாசு எல்லாம் வாங்கி பின் – திருமந்:1781/2
தரிக்கின்ற பல் உயிர்க்கு எல்லாம் தலைவன் – திருமந்:1782/1
பிரிக்கின்ற விந்து பிணக்கு அறுத்து எல்லாம்
கரு கொண்ட ஈசனை கண்டு கொண்டேனே – திருமந்:1782/3,4
வந்தித்தது எல்லாம் அசுரர்க்கு வாரியாம் – திருமந்:1852/2
வையகம் எல்லாம் வர இருந்தாரே – திருமந்:1891/4
மண்ணுலகு எல்லாம் மயங்கும் அனல் மண்டியே – திருமந்:1912/4
அன்னவர் எல்லாம் அழிவு அற நின்றதே – திருமந்:1966/4
பகலவன் மாலவன் பல் உயிர்க்கு எல்லாம்
புகலவனாய் நின்ற புண்ணிய நாதன் – திருமந்:1976/1,2
பேதித்து உலகம் பிதற்றும் பிதற்று எல்லாம்
ஆதித்தனோடே அடங்குகின்றாரே – திருமந்:1986/3,4
மண விளக்கு ஆகிய மன் உயிர்க்கு எல்லாம்
பண விளக்கு ஆகிய பல் தலை நாகம் – திருமந்:2018/2,3
விரித்த பொருட்கு எல்லாம் வித்து ஆவது உள்ளம் – திருமந்:2036/2
பரிசன வேதி பரிசித்தது எல்லாம்
வரிசைதரும் பொன் வகை ஆகுமா போல் – திருமந்:2054/1,2
குரு பரிசித்த குவலயம் எல்லாம்
திரிமலம் தீர்ந்து சிவகதி ஆமே – திருமந்:2054/3,4
எல்லாம் இறைவன் இறைவி உடன் இன்பம் – திருமந்:2060/1
தேசத்தை எல்லாம் தெளியவைத்தானே – திருமந்:2063/4
வடக்கில் அடங்கிய வையகம் எல்லாம்
அகத்தில் அடங்கும் அறிவுடையோர்க்கே – திருமந்:2070/3,4
பெறுதற்கு அரிய பிராணிகள் எல்லாம்
பெறுதற்கு அரியது ஓர் பேறு இழந்தாரே – திருமந்:2090/3,4
ஒருத்தன் உள்ளான் உலகத்து உயிர்க்கு எல்லாம்
வருத்தி நில்லாது வழுக்குகின்றாரே – திருமந்:2098/3,4
இயற்பு இன்றி எல்லாம் இருள் மூடம் ஆமே – திருமந்:2210/4
எல்லாம் தன்னுள் புக யாவுளும் தான் ஆகி – திருமந்:2308/1
உள் நின்ற யோனிகட்கு எல்லாம் ஒருவனே – திருமந்:2351/2
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ – திருமந்:2356/1
பரானந்தி மன்னும் சிவானந்தம் எல்லாம்
பரானந்தம் மேல் மூன்றும் பாழுறு ஆனந்தம் – திருமந்:2398/1,2
ஆகுவது எல்லாம் அருள் பாசம் ஆகுமே – திருமந்:2422/4
படி தொழ நீ பண்டு பாவித்தது எல்லாம்
கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/3,4
அரிய துரிய மேல் அகிலமும் எல்லாம்
திரிய விழுங்கும் சிவபெருமானே – திருமந்:2593/3,4
எல்லாம் அறியும் அறிவு-தனை விட்டு – திருமந்:2596/1
எல்லாம் அறிந்தும் இலாபம் அங்கு இல்லை – திருமந்:2596/2
எல்லாம் அறிந்த அறிவினை நான் என்னில் – திருமந்:2596/3
எல்லாம் அறிந்த இறை எனலாமே – திருமந்:2596/4
பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம்
பரசிவன் ஆணை நடக்கும் பாதியால் – திருமந்:2672/1,2
தருக்கிய ஆதாரம் எல்லாம் தன் மேனி – திருமந்:2678/3
ஓதிய நம மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அ – திருமந்:2712/1
படம் கொடு நின்ற இ பல் உயிர்க்கு எல்லாம்
அடங்கலும் தாமாய் நின்று ஆடுகின்றாரே – திருமந்:2768/3,4
களிக்கும் திருக்கூத்து கண்டவர்க்கு எல்லாம்
அளிக்கும் அருள் கண்ணீர் சோர் நெஞ்சு உருக்கும் – திருமந்:2778/2,3
செய்வன எல்லாம் சிவம் ஆக காண்டலால் – திருமந்:2977/3
பல முழுது எல்லாம் படைத்தனன் முன்னே – திருமந்:3007/3
இரும் சுடர் விட்டிட்டு இகல் இடம் எல்லாம்
பரிந்து உடன் போகின்ற பல் கோரை ஆமே – திருமந்:3029/3,4
மேல்


எல்லாரும் (2)

எல்லாரும் காண இயமன்-தன் தூதுவர் – திருமந்:199/2
எல்லாரும் உய்ய கொண்டு இங்கே அளித்தலால் – திருமந்:1576/3
மேல்


எல்லியும் (1)

எல்லியும் காலையும் ஏத்து-மின் இறைவனை – திருமந்:293/3
மேல்


எல்லை (7)

எவ்வாறு காண்பான் அறிவு-தனக்கு எல்லை
அவ்வாறு அருள்செய்வான் ஆதி அரன் தானும் – திருமந்:130/1,2
எல்லை இல்லாத இலயம் உண்டாமே – திருமந்:542/4
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2016/2
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2903/2
எல்லை மயங்கி கிடந்த இரு நெறி – திருமந்:2912/2
எல்லை மயங்காது இயங்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2912/3
ஈவற்ற எல்லை விடாது வழி காட்டி – திருமந்:2932/3
மேல்


எல்லையின் (1)

ஏதம் இல் பூதாண்டத்து எல்லையின் ஈறே – திருமந்:2748/4
மேல்


எல்லையுள் (1)

இணக்கில் பராபரத்து எல்லையுள் இட்டு – திருமந்:1700/2
மேல்


எலாம் (9)

ஊர் எலாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு – திருமந்:145/1
காணகிலாதார் கழிந்த பொருள் எலாம்
காணகிலாமல் கழிகின்றவாறே – திருமந்:761/3,4
சொல் ஒளியாக தொடர்ந்த உயிர்க்கு எலாம்
கல் ஒளி கண்ணுளும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:1028/3,4
நின்றது அண்டமும் நீளும் புவி எலாம்
நின்ற இ அண்டம் நிலைபெற கண்டிட – திருமந்:1275/1,2
நானது சக்கரம் நன்று அறிவார்க்கு எலாம்
கானது கன்னி கலந்த பராசத்தி – திருமந்:1344/2,3
வெந்திடின் நாடு எலாம் வெப்புற தீயினில் – திருமந்:1910/2
வந்திடு பேதம் எலாம் பரவிந்து மேல் – திருமந்:1925/1
வந்த இ பல் உயிர் மன் உயிர்க்கு எலாம்
அந்தமும் ஆதியுமாம் மந்திரங்களும் – திருமந்:1969/2,3
ஒன்று இரண்டு என்றே உரை தருவோர்க்கு எலாம்
ஒன்று இரண்டாய் நிற்கும் ஒன்றோடு ஒன்று ஆனதே – திருமந்:2077/3,4
மேல்


எலி (1)

கூகையை கண்டு எலி கூப்பிடும் ஆறே – திருமந்:2891/4
மேல்


எலும்பும் (3)

எலும்பும் கபாலமும் ஏந்தி எழுந்த – திருமந்:371/1
எலும்பும் கபாலமும் ஏந்திலன் ஆகில் – திருமந்:371/3
எலும்பும் கபாலமும் இற்று மண் ஆமே – திருமந்:371/4
மேல்


எவ்வணம் (1)

எவ்வணம் சொல்லுகேன் எந்தை இயற்கையே – திருமந்:953/4
மேல்


எவ்வாய் (1)

எவ்வாய் உயிரும் இறை ஆட்ட ஆடலால் – திருமந்:2586/3
மேல்


எவ்வாறு (2)

எவ்வாறு காண்பான் அறிவு-தனக்கு எல்லை – திருமந்:130/1
சத்தும் அசத்தும் எவ்வாறு என தான் உன்னி – திருமந்:1697/1
மேல்


எவ்வாறே (3)

தூங்கி கண்டார் நிலை சொல்வது எவ்வாறே – திருமந்:129/4
கெட்டேன் இ மாயையின் கீழ்மை எவ்வாறே – திருமந்:486/4
உருவும் திரியும் உரைப்பது எவ்வாறே – திருமந்:2863/4
மேல்


எவ்வினம் (1)

எவ்வினம் மூன்றும் கிளர் தரு ஏரதாம் – திருமந்:1269/2
மேல்


எவரும் (1)

அறிவரும் ஞானத்து எவரும் அறியார் – திருமந்:1009/1
மேல்


எவரே (1)

இருந்து இந்திரன் எவரே வரினும் – திருமந்:1627/3
மேல்


எவற்றுமாய் (1)

எய்யும் படியாய் எவற்றுமாய் அன்று ஆகி – திருமந்:2294/3
மேல்


எழ (17)

நிற்கும் துரியமும் பேதித்து நினைவு எழ
வற்புறு காமியம் எட்டாதல் மாயே அம் – திருமந்:460/2,3
பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
பொட்டு எழ குத்தி பொறி எழ தண்டு இட்டு – திருமந்:711/3
விரிந்த அ பூவுடன் மேல் எழ வைக்கின் – திருமந்:817/3
விளங்கிடும் வாயுவை மேல் எழ உன்னி – திருமந்:821/1
கதித்து அனல் உள் எழ கண்டு கொள்வார்க்கே – திருமந்:1019/3
பாடிய பன்னீர் இராசியும் அங்கு எழ
நாடி கொள்வார்கட்கு நல் சுடர் தானே – திருமந்:1020/3,4
வாட்டிய கை இரண்டு ஒன்று பதைத்து எழ
நாட்டும் சுரர் இவர் நல் ஒளி தானே – திருமந்:1027/3,4
கொண்ட இ தத்துவம் உள்ளே கலந்து எழ
விண்ணுளும் என்ன எடுக்கலும் ஆமே – திருமந்:1029/3,4
அப்பினில் அப்புறம் மாருதமாய் எழ
அப்பினில் அப்புறம் ஆகாசம் ஆமே – திருமந்:1261/3,4
முகத்துளும் முன் எழ கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1335/4
முந்தை கிலீம் எழ முன் இருந்தாளே – திருமந்:1370/4
தாதாரம் ஆகவே தான் எழ சாதித்தால் – திருமந்:1708/3
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே கதிர் எழ
ஆகின்ற சத்தியின் உள்ளே அமர்ந்த பின் – திருமந்:1732/2,3
திரண்டு எழ கண்டவன் சிந்தை உளானே – திருமந்:1769/4
தொழுது எழ வையகத்தோர் இன்பம் ஆமே – திருமந்:1864/4
ஏற்றிய மூலத்து அழலை எழ மூட்டி – திருமந்:1962/2
மேல்


எழலாம் (1)

வீழ்ந்து எழலாம் விகிர்தன் திருநாமத்தை – திருமந்:967/1
மேல்


எழவைத்து (1)

வெளியை வெளிசெய்து மேல் எழவைத்து
தெளிய தெளியும் சிவபதம் தானே – திருமந்:2486/3,4
மேல்


எழா (1)

உயர்வு எழா வாயுவை உள்ளே அடக்கி – திருமந்:605/2
மேல்


எழில் (11)

இருக்கு உருவாம் எழில் வேதத்தின் உள்ளே – திருமந்:53/1
கொண்ட நல் வாயு இருவர்க்கும் ஒத்து எழில்
கொண்ட குழவியும் கோமளம் ஆயிடும் – திருமந்:483/1,2
எட்டு இவை தன்னோடு எழில் பரம் கைகூட – திருமந்:671/1
ஏர் ஆரும் தீபத்து எழில் சிந்தை வைத்திடில் – திருமந்:823/3
இடம் கொண்ட பாதம் எழில் சுடர் ஏக – திருமந்:1024/1
ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி – திருமந்:1049/3
மாறுதல் இன்றி மனோவசமாய் எழில்
தூறு அது செய்யும் சுகந்த சுழி அது – திருமந்:1189/2,3
என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை – திருமந்:1500/2
இருந்து வருந்தி எழில் தவம் செய்யும் – திருமந்:1627/1
எரி கொண்ட ஈசன் எழில் வடிவு ஆமே – திருமந்:1653/4
இருவரும் காண எழில் அம்பலத்தே – திருமந்:2790/1
மேல்


எழில்வட்டம் (1)

எக்கோணமும் சூழ எழில்வட்டம் இட்டு பின் – திருமந்:1312/3
மேல்


எழிலால் (1)

எழிலால் இறைவன் இடம் கொண்ட-போதே – திருமந்:1695/2
மேல்


எழு (71)

ஒப்பு இல் எழு கோடி உகம் இருந்தேனே – திருமந்:74/4
தொடர்ந்து எழு சுற்றம் வினையினும் தீய – திருமந்:212/1
மண் இயல்பாக மலர்ந்து எழு பூவிலே – திருமந்:387/4
வழி பல நீர் ஆடி வைத்து எழு வாங்கி – திருமந்:463/2
தணிந்து எழு நாதங்கள் தாம் இவை பத்தும் – திருமந்:606/3
இரைந்து எழு வாயு இடத்தினில் ஒடுங்கே – திருமந்:664/4
இரண்டது கால் கொண்டு எழு வகை சொல்லில் – திருமந்:696/2
முன் எழு நாபிக்கு முந்நால் விரல் கீழே – திருமந்:824/1
பன் எழு வேத பகல் ஒளி உண்டு என்னும் – திருமந்:824/2
நன் எழு நாதத்து நல் தீபம் வைத்திட – திருமந்:824/3
தன் எழு கோயில் தலைவனும் ஆமே – திருமந்:824/4
மலர்ந்து எழு பன்னிரண்டு அங்குலம் ஓடி – திருமந்:876/3
ஏழாயிரத்தும் எழு கோடி தான் ஆகி – திருமந்:899/2
நாம் என்று எழுப்பி நடு எழு தீபத்தை – திருமந்:944/2
எண்ணா பொன் ஒளி எழு வெள்ளி பூசிடா – திருமந்:1002/2
நவகுண்டத்து உள் எழு நல் தீபம் தானும் – திருமந்:1015/2
நவகுண்டத்து உள் எழு நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1015/3
நகைத்து எழு நாற்கோண நன்மைகள் ஐந்தும் – திருமந்:1016/2
மிகைத்து எழு கண்டங்கள் மேல் அறியோமே – திருமந்:1016/4
கொண்ட இ குண்டத்தின் உள் எழு சோதியாய் – திருமந்:1018/1
கூட முக்கூடத்தின் உள் எழு குண்டத்துள் – திருமந்:1020/1
மாட்டிய குண்டத்தின் உள் எழு வேதத்துள் – திருமந்:1027/1
படித்து எண்ணும் நா எழு கொம்பு ஒரு நாலும் – திருமந்:1030/3
அடுத்து எழு கண்ணானது அந்தம் இலாற்கே – திருமந்:1030/4
மட்டிட்ட குண்டம் மலர்ந்து எழு தாமரை – திருமந்:1032/2
மலர்ந்து எழு செம் முகம் மற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:1038/3
பார்த்திடம் எங்கும் பரந்து எழு சோதியை – திருமந்:1042/1
நாடிகள் மூன்று நடு எழு ஞாளத்து – திருமந்:1106/1
தேர்ந்து எழு மேல் ஆம் சிவன் அங்கியோடு உற – திருமந்:1173/1
வார்ந்து எழு மாயையும் மந்தமதாய் நிற்கும் – திருமந்:1173/2
ஓர்ந்து எழு விந்துவும் நாதமும் ஓங்கிட – திருமந்:1173/3
தக்கு எழு ஓரும் திரம் சொல்ல சொல்லவே – திருமந்:1175/2
இந்துவின்-நின்று எழு நாதம் இரவி போல் – திருமந்:1188/1
தொடர்ந்து எழு சோதி துளை வழி ஏறி – திருமந்:1192/3
சீலத்தை நீக்க திகழ்ந்து எழு மந்திரம் – திருமந்:1193/3
உணர்ந்து எழு மந்திரம் ஓம் எனும் உள்ளே – திருமந்:1222/1
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1222/3
ஏரொளி உள் எழு தாமரை நால் இதழ் – திருமந்:1255/1
ஏரொளி விந்துவினால் எழு நாதம் ஆம் – திருமந்:1255/2
உன்னிட்ட வட்டத்தில் ஒத்து எழு மந்திரம் – திருமந்:1282/1
கூறிய சக்கரத்து உள் எழு மந்திரம் – திருமந்:1285/1
தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்து எழு மாரணம் – திருமந்:1285/3
வளிந்து அவை அங்கு எழு நாடிய-காலே – திருமந்:1288/4
உணர்ந்து எழு மந்திரம் ஓம் எனும் உள்ளே – திருமந்:1306/1
குணர்ந்து எழு சூதனும் சூதியும் கூடி – திருமந்:1306/3
ஐ முதலாக வளர்ந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1334/1
பல் இயல் ஆக பரந்து எழு நாள் பல – திருமந்:1337/3
கைப்பொருள் ஆக கலந்து எழு சக்கரம் – திருமந்:1354/2
கைச்சிறு கொங்கை கலந்து எழு கன்னியை – திருமந்:1369/2
தணந்து எழு சக்கரம் தான் தருவாளே – திருமந்:1373/4
சூழ்ந்து எழு சோதி சுடர் முடி பாதமாய் – திருமந்:1382/1
மண்டலத்து உள்ளே மலர்ந்து எழு தீபத்தை – திருமந்:1385/1
மலர்ந்து எழு கொங்கை மணி கச்சு அணிந்து – திருமந்:1393/3
பால் அது போல பரந்து எழு விண்ணிலே – திருமந்:1395/4
கார் அது போல கலந்து எழு மண்ணிலே – திருமந்:1405/4
குமுதம் அது ஆக குளிர்ந்து எழு முத்து – திருமந்:1408/3
ஞானி புவி எழு நல் நூல் அனைத்துடன் – திருமந்:1426/1
குன்று குரைத்து எழு நாயை ஒத்தார்களே – திருமந்:1558/4
மேலாம் நிலத்து எழு விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1956/1
மாணிக்க மாலை மலர்ந்து எழு மண்டலம் – திருமந்:2064/1
ஆகின்ற எண்மர் எழு கோடி மந்திரர் – திருமந்:2232/3
கன்று நினைந்து எழு தாய் என வந்த பின் – திருமந்:2446/3
வணங்கு எழு நாடி அங்கு அன்புறல் ஆமே – திருமந்:2515/4
ஞாயிறு திங்கள் நவின்று எழு காலத்தில் – திருமந்:2703/1
அங்குசம் என்ன எழு மார்க்கம் போதத்தில் – திருமந்:2735/1
அண்டம் எழு கோடி பிண்டம் எழு கோடி – திருமந்:2773/1
அண்டம் எழு கோடி பிண்டம் எழு கோடி – திருமந்:2773/1
தெண் திரை சூழ்ந்த திசைகள் எழு கோடி – திருமந்:2773/2
எண் திசை சூழ்ந்த இலிங்கம் எழு கோடி – திருமந்:2773/3
எழு மழை பெய்யாது இருநில செவ்வி – திருமந்:2913/2
ஓசையின்-நின்று எழு சத்தம் உலப்பு இலி – திருமந்:3014/2
மேல்


எழுக (1)

ஈடு இல் புகழோன் எழுக என்றானே – திருமந்:352/4
மேல்


எழுகலை (1)

ஏன்று உள ஈராறு எழுகலை உச்சியில் – திருமந்:1187/2
மேல்


எழுகின்ற (21)

மனத்தில் எழுகின்ற மாய நல் நாடன் – திருமந்:22/1
இன்னிசை உள்ளே எழுகின்ற ஈசனை – திருமந்:97/2
எங்கும் கலந்தும் என் உள்ளத்து எழுகின்ற
அங்க முதல்வன் அருமறை ஓதிபால் – திருமந்:342/1,2
சந்தி செய கண்டு எழுகின்ற அரிதானும் – திருமந்:354/1
மூல நிலத்தில் எழுகின்ற மூர்த்தியை – திருமந்:590/2
எழுகின்ற சோதியுள் நாயகி-தன்-பால் – திருமந்:702/1
எழுகின்ற வாயு இடம் அது சொல்லில் – திருமந்:702/2
எழுகின்ற ஈரைம்பத்தெண் அற்று இருந்ததே – திருமந்:742/4
எழுகின்ற தீயை முன்னே கொண்டு சென்று இட்டால் – திருமந்:838/1
சிந்தை கமலத்து எழுகின்ற மா சத்தி – திருமந்:1076/3
தேன் நேர் எழுகின்ற தீபத்து ஒளியுடன் – திருமந்:1132/3
என்றும் எழுகின்ற ஏரினை எய்தினார் – திருமந்:1236/1
தான் நேர் எழுகின்ற சோதியை காணலாம் – திருமந்:1756/1
வான் நேர் எழுகின்ற ஐம்பதம் அமர்ந்திடம் – திருமந்:1756/2
பூ நேர் எழுகின்ற பொன் கொடி தன்னுடன் – திருமந்:1756/3
தான் நேர் எழுகின்ற வகாரம் அது தாமே – திருமந்:1756/4
மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடு சென்று – திருமந்:1777/1
மனத்தில் எழுகின்ற வாக்கு வசனம் – திருமந்:1972/3
இலை ஆம் இடையில் எழுகின்ற காம – திருமந்:2141/1
பாடி எழுகின்ற வேதாகமங்களும் – திருமந்:2317/3
எழுகின்ற தீயில் கற்பூரத்தை ஒக்க – திருமந்:2587/3
மேல்


எழுகின்றது (4)

இன்ப கலவியில் இட்டு எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:1128/1
ஞானம் விளைந்து எழுகின்றது ஓர் சிந்தையுள் – திருமந்:1472/1
இந்துவும் பானுவும் என்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:1853/1
தோன்றி என் உள்ளே சுழன்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:2445/1
மேல்


எழுகின்றனள் (1)

கூர்ந்து எழுகின்றனள் கோல்வளைதானே – திருமந்:1173/4
மேல்


எழுகுணம் (3)

தானே எழுகுணம் தண் சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:939/1
தானே எழுகுணம் வேதமும் ஆய் நிற்கும் – திருமந்:939/2
தானே எழுகுணம் ஆவதும் ஓதிடில் – திருமந்:939/3
மேல்


எழுகையுள் (1)

துன்று எழுகையுள் பூசி சுடரிடை – திருமந்:997/3
மேல்


எழுத்ததாய் (1)

கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் எழுத்ததாய்
பண்டை உள் நாவில் பகை அற விண்ட பின் – திருமந்:1290/1,2
மேல்


எழுத்தது (1)

எண்ணிலும் நீர் மேல் எழுத்தது ஆகுமே – திருமந்:60/4
மேல்


எழுத்தாமே (1)

அருவினை தீர்ப்பதும் அ எழுத்தாமே – திருமந்:2714/4
மேல்


எழுத்தாய் (4)

வேர் எழுத்தாய் விண்ணாய் அப்புறமாய் நிற்கும் – திருமந்:970/1
நீர் எழுத்தாய் நிலம் தாங்கியும் அங்கு உளன் – திருமந்:970/2
சீர் எழுத்தாய் அங்கியாய் உயிராம் எழுத்து – திருமந்:970/3
மேல் வரும் விந்துவும் அ எழுத்தாய் விடும் – திருமந்:1258/1
மேல்


எழுத்தாயே (1)

நின்றான் முகில் வண்ணன் நேர் எழுத்தாயே – திருமந்:1876/4
மேல்


எழுத்தாலே (2)

மா எழுத்தாலே மயக்கமே உற்றதே – திருமந்:885/4
ஆரும் உரைசெய்யலாம் அஞ்சு எழுத்தாலே
யாரும் அறியாத ஆனந்த ரூபம் ஆம் – திருமந்:1305/1,2
மேல்


எழுத்தாளரை (1)

சீர் எழுத்தாளரை சிதைய செப்பினோர் – திருமந்:531/2
மேல்


எழுத்திட்டு (2)

நாத எழுத்திட்டு நாடி கொள்ளீரே – திருமந்:963/4
மரணமிட்டு எட்டின் மகார எழுத்திட்டு
வரணம் இல் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பு இடை – திருமந்:998/2,3
மேல்


எழுத்தின் (3)

ஆறெட்டு எழுத்தின் மேல் ஆறும் பதினாலும் – திருமந்:930/1
கூத்தன் எழுத்தின் முதலெழுத்து ஓதினார் – திருமந்:935/2
ஐம்பது எழுத்தின் அடைவை அறிந்த பின் – திருமந்:2698/3
மேல்


எழுத்தினள் (1)

மேலாம் எழுத்தினள் ஆமத்தினாளே – திருமந்:1212/4
மேல்


எழுத்தினில் (2)

சோதி எழுத்தினில் ஐயிருமூன்று உள – திருமந்:963/3
விரிந்த எழுத்தினில் அப்புறம் அப்பே – திருமந்:1260/4
மேல்


எழுத்தினுள் (1)

நாலாம் எழுத்தினுள் ஞாலம் அடங்கிற்று – திருமந்:971/2
மேல்


எழுத்து (64)

ஓர் எழுத்து ஒரு பொருள் உணர கூறிய – திருமந்:531/1
மந்திரம் ஓர் எழுத்து உரைத்த மாதவர் – திருமந்:533/1
கூடி கொளில் கோல அஞ்சு எழுத்து ஆமே – திருமந்:576/4
தாண்டவம் ஆன தனி எழுத்து ஓரெழுத்து – திருமந்:888/1
தான் ஒன்றும் அ நான்கும் தன் பேர் எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/2
தான் ஒன்றும் நாற்கோணம் தன் ஐந்து எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/3
அடையும் அறை ஒன்றுக்கு கீழ் எழுத்து ஆக்கி – திருமந்:924/2
அடைவின் எழுத்து ஐம்பத்தொன்றும் அமர்ந்ததே – திருமந்:924/4
அ திசைக்கு உள்நின்ற நவ் எழுத்து ஓதினால் – திருமந்:936/2
அ இயல்பு ஆய இருமூன்று எழுத்து ஐந்தையும் – திருமந்:942/1
ஆகின்ற சக்கரத்து உள்ளே எழுத்து ஐந்தும் – திருமந்:945/1
கொண்ட இ சக்கரம் கூத்தன் எழுத்து ஐந்தும் – திருமந்:949/3
அவ் என்ற போதினில் உவ் எழுத்து ஆலித்தால் – திருமந்:953/1
நீரில் எழுத்து இ உலகர் அறிவது – திருமந்:954/1
வானில் எழுத்து ஒன்று கண்டு அறிவார் இல்லை – திருமந்:954/2
நாவியின் கீழ் அது நல்ல எழுத்து ஒன்று – திருமந்:956/1
வேறு எழுத்து இன்றி விளம்ப வல்லார்கட்கு – திருமந்:962/3
ஆதி எழுத்து அவை ஐம்பதோடு ஒன்று என்பர் – திருமந்:963/2
எண்-நின்று எழுத்து அஞ்சும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:968/4
சீர் எழுத்தாய் அங்கியாய் உயிராம் எழுத்து
ஓரெழுத்து ஈசனும் ஒண் சுடர் ஆமே – திருமந்:970/3,4
நாலாம் எழுத்து ஓசை ஞாலம் உருவது – திருமந்:971/1
நாலாம் எழுத்து அது நல் நெறி தானே – திருமந்:971/4
பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின் – திருமந்:974/1
இட்ட நடுவுள் இறைவன் எழுத்து ஒன்றில் – திருமந்:987/2
சாவித்திரியில் தலை எழுத்து ஒன்று உள – திருமந்:994/3
ஏய்ந்த அகாரம் உகாரம் எழுத்து இட்டு – திருமந்:1001/2
வன்னி எழுத்து அவை மா பலம் உள்ளன – திருமந்:1256/1
வன்னி எழுத்து அவை வானுற ஓங்கின – திருமந்:1256/2
வன்னி எழுத்து அவை மா பெரும் சக்கரம் – திருமந்:1256/3
வன்னி எழுத்து இடுவார் அது சொல்லுமே – திருமந்:1256/4
சொல்லிடும் அ பதி அ எழுத்து ஆவன – திருமந்:1257/2
விரிந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1260/1
விரிந்த எழுத்து அது சக்கரமாக – திருமந்:1260/2
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி – திருமந்:1260/3
ஆகாச அக்கரத்து உள்ளே எழுத்து அவை – திருமந்:1262/2
ஆகாச அ எழுத்து ஆகி சிவானந்தம் – திருமந்:1262/3
அறிந்திடும் அ எழுத்து அ பதியோர்க்கும் – திருமந்:1263/3
அ முதல் ஆறும் அ ஆதி எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/1
அ முதல் ஆறும் அ அம்மை எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/2
இ முதல் ஆகும் எழுத்து அவை எல்லாம் – திருமந்:1264/4
எழுத்து அவை நூறொடு நாற்பத்துநாலும் – திருமந்:1265/1
எழுத்து அவை ஆறு அது அ நடு வன்னி – திருமந்:1265/2
எழுத்து அவை அ நடு அ சுடர் ஆகி – திருமந்:1265/3
எழுத்து அவைதான் முதல் அந்தமும் ஆமே – திருமந்:1265/4
நின்றிடு விந்து என்று உள்ள எழுத்து எல்லாம் – திருமந்:1271/1
விளைந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1280/1
விளைந்த எழுத்து அது சக்கரம் ஆக – திருமந்:1280/2
விளைந்த எழுத்து அவை மெய்யின் உள் நிற்கும் – திருமந்:1280/3
விளைந்த எழுத்து அவை மந்திரம் ஆமே – திருமந்:1280/4
தந்திரத்து உள் எழுத்து ஒன்று எரிவட்டம் ஆம் – திருமந்:1281/2
அறிந்திடும் சக்கரம் ஆதி எழுத்து
விரிந்திடும் சக்கரம் மேல் எழுத்து அம்மை – திருமந்:1284/1,2
விரிந்திடும் சக்கரம் மேல் எழுத்து அம்மை – திருமந்:1284/2
அறைவதும் ஆரணம் அ எழுத்து ஆகி – திருமந்:1301/2
ஆமே எழுத்து அஞ்சு ஆம் வழியே ஆக – திருமந்:1303/1
என்று இயல் அம்மை எழுத்து அவை பச்சையே – திருமந்:1365/4
ஊறிய ஆதாரத்து ஓர் எழுத்து ஆமே – திருமந்:1709/4
நின்றது நீள் பொருள் நீர் மேல் எழுத்து ஒத்து – திருமந்:2040/2
ஆயது ஈறாம் ஐந்தோடு ஆம் எழுத்து அஞ்சுமே – திருமந்:2701/4
எங்கள் பிரான் எழுத்து ஒன்றில் இருப்பது – திருமந்:2720/2
சங்கை கெட்டு அ எழுத்து ஒன்றையும் சாதித்தால் – திருமந்:2720/3
எழுத்து அறிவோம் என்று உரைப்பார்கள் ஏதர் – திருமந்:2721/3
எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்து அறியாரே – திருமந்:2721/4
ஏழினில் ஏழாய் இகந்து எழுத்து ஏழதாய் – திருமந்:2783/1
வாழும் எழுத்து ஐந்து மன்னனும் ஆமே – திருமந்:3000/4
மேல்


எழுத்துக்கள் (3)

நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தரு பூதமும் – திருமந்:947/1
நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தரு வண்ணமும் – திருமந்:947/2
நின்ற எழுத்துக்கள் நேர்தர நின்றிடில் – திருமந்:947/3
மேல்


எழுத்துக்கு (1)

முயலும் எழுத்துக்கு முன்னா இருந்ததே – திருமந்:929/4
மேல்


எழுத்துடன் (3)

விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன்
கட்ட வல்லார் உயிர் காக்க வல்லாரே – திருமந்:918/3,4
மேல் வரும் நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/2,3
நின்றிடு நாதமும் ஓங்கும் எழுத்துடன்
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில் – திருமந்:1271/2,3
மேல்


எழுத்தும் (2)

ஐம்பது எழுத்தும் போய் அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:965/4
எண்ணும் எழுத்தும் இனம் செயல் அ வழி – திருமந்:3041/1
மேல்


எழுத்துள் (2)

ஆகின்ற ஐம்பத்தோர் எழுத்துள் நிற்க – திருமந்:945/3
பரமாய அஞ்சு எழுத்துள் நடு ஆக – திருமந்:946/1
மேல்


எழுத்துள்ளும் (1)

நின்ற எழுத்துள்ளும் நின்றனன் தானே – திருமந்:947/4
மேல்


எழுத்துறில் (1)

ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில்
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சும் அடங்கிடும் – திருமந்:2158/1,2
மேல்


எழுத்தே (14)

எண்_இலி கோடியும் நீர் மேல் எழுத்தே – திருமந்:64/4
இருநிதி வாயு இயங்கும் எழுத்தே – திருமந்:701/4
ஏற்றுகின்றேன் நம்பிரான் ஓர் எழுத்தே – திருமந்:884/4
தான் ஒன்றி வாழிடம் தன் எழுத்தே ஆகும் – திருமந்:915/1
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து வேதங்களும் – திருமந்:965/1
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து ஆகமங்களும் – திருமந்:965/2
நாலாம் எழுத்தே நவில வல்லார்கட்கு – திருமந்:971/3
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/3
ஞாலம் அதுவாக விரிந்தது எழுத்தே – திருமந்:1259/4
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில் – திருமந்:1271/3
தத்துவமாவது அகார எழுத்தே – திருமந்:2180/4
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து வேதங்களும் – திருமந்:2698/1
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து ஆகமங்களும் – திருமந்:2698/2
ஐம்பது எழுத்தே அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2698/4
மேல்


எழுத்தேயும் (1)

ஐம்பது எழுத்தேயும் ஆவது அறிந்த பின் – திருமந்:965/3
மேல்


எழுத்தை (5)

விட்ட எழுத்தை விடாத எழுத்துடன் – திருமந்:918/3
யார் இ எழுத்தை அறிவார் அவர்கள் – திருமந்:954/3
ஊனில் எழுத்தை உணர்கிலர் தாமே – திருமந்:954/4
எடுக்கின்ற பாதங்கள் மூன்றது எழுத்தை
கடுத்த முகம் இரண்டு ஆறு கண்ணாக – திருமந்:1030/1,2
எழுத்தை அழுத்தும் எழுத்து அறியாரே – திருமந்:2721/4
மேல்


எழுத்தொடு (2)

எழுத்தொடு பாடலும் எண்ணெண் கலையும் – திருமந்:1461/1
ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில் – திருமந்:2158/1
மேல்


எழுத்தோடு (2)

ஓதும் எழுத்தோடு உயிர்க்கலை மூவைஞ்சும் – திருமந்:963/1
எண்ணா எழுத்தோடு எண்ணாயிரம் வேண்டிலே – திருமந்:1002/4
மேல்


எழுதலும் (1)

எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும்
சிந்தையின் உள்ளே சிவன் இருந்தானே – திருமந்:2641/3,4
மேல்


எழுதா (1)

ஏனை நிலமும் எழுதா மறை ஈறும் – திருமந்:1426/3
மேல்


எழுதாத (1)

எழுதாத புத்தகத்து ஏட்டின் பொருளை – திருமந்:2885/1
மேல்


எழுதி (2)

எண்ணி எழுதி இளைத்து விட்டாரே – திருமந்:315/4
ஏற்றின் புறத்தில் எழுதி வைத்து என் பயன் – திருமந்:2937/2
மேல்


எழுதிடில் (1)

கண்ட இ சக்கரம் நாவில் எழுதிடில்
கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் குறி அதாம் – திருமந்:1336/1,2
மேல்


எழுதிய (2)

ஏய்ந்த மரவுரி-தன்னில் எழுதிய
வாய்ந்த இ பெண் எண்பத்தொன்றில் நிரைத்த பின் – திருமந்:1366/1,2
அன்றே சிவனுக்கு எழுதிய ஆவணம் – திருமந்:1876/2
மேல்


எழுதினான் (1)

ஒன்றா உலகம் படைத்தான் எழுதினான்
நின்றான் முகில் வண்ணன் நேர் எழுத்தாயே – திருமந்:1876/3,4
மேல்


எழுந்த (21)

எலும்பும் கபாலமும் ஏந்தி எழுந்த
வலம்பன் மணி முடி வானவர் ஆதி – திருமந்:371/1,2
ஆலிங்கனம் செய்து எழுந்த பரஞ்சுடர் – திருமந்:378/1
தானே எழுந்த அ தத்துவநாயகி – திருமந்:719/1
ஈராறு கால் கொண்டு எழுந்த புரவியை – திருமந்:722/1
தானே எழுந்த மறையவன் ஆமே – திருமந்:939/4
தானே எழுந்த இ தத்துவநாயகி – திருமந்:1132/1
முச்சதுரத்தே எழுந்த முளை சுடர் – திருமந்:1145/1
தன்னிட்டு எழுந்த தகைப்பு அற பின் நிற்க – திருமந்:1282/3
தானே எழுந்த அ சக்கரம் சொல்லிடின் – திருமந்:1364/1
ஆகின்ற மூலத்து எழுந்த முழு மலர் – திருமந்:1380/1
மண்ணில் எழுந்த அகார உகாரங்கள் – திருமந்:1406/1
இசைந்து எழும் அன்பில் எழுந்த படியே – திருமந்:1590/1
சமயத்து எழுந்த அவத்தை ஈரைந்து உள – திருமந்:1734/1
சமயத்து எழுந்த இராசி ஈராறு உள – திருமந்:1734/2
சமயத்து எழுந்த சரீரம் ஆறெட்டு உள – திருமந்:1734/3
சமயத்து எழுந்த சதாசிவம் தானே – திருமந்:1734/4
கானத்து எழுந்த கருத்தின் தலையிலே – திருமந்:2157/3
தாடித்து எழுந்த தமருக ஓசையும் – திருமந்:2317/2
கரையற்று எழுந்த கலை வேட்டு அறுத்து – திருமந்:2648/2
இருதயம்-தன்னில் எழுந்த பிராணன் – திருமந்:2761/1
பிண்டாலம் வித்தில் எழுந்த பெரு முளை – திருமந்:3025/1
மேல்


எழுந்தது (8)

கண்ணில் எழுந்தது காண்பரிது அன்று-கொல் – திருமந்:1406/3
கண்ணில் எழுந்தது காட்சிதர என்றே – திருமந்:1406/4
மனத்தில் எழுந்தது ஓர் மாய கண்ணாடி – திருமந்:1681/1
மொட்டாய் எழுந்தது செம்பால் மலர்ந்தது – திருமந்:2876/2
மூங்கில் முளையில் எழுந்தது ஓர் வேம்பு உண்டு – திருமந்:2887/1
குட்டத்து நீரில் குவளை எழுந்தது
விட்டத்தின் உள்ளே விளங்க வல்லார்கட்கு – திருமந்:2904/2,3
மொட்டித்து எழுந்தது ஓர் மொட்டு உண்டு மொட்டினை – திருமந்:2919/1
கும்ப மலை மேல் எழுந்தது ஓர் கொம்பு உண்டு – திருமந்:2928/1
மேல்


எழுந்தவர் (1)

காலை எழுந்தவர் நித்தலும் நித்தலும் – திருமந்:182/1
மேல்


எழுந்தவை (2)

மதித்து அங்கு எழுந்தவை காரணமாகில் – திருமந்:1286/3
கொதித்து அங்கு எழுந்தவை கூடகிலாவே – திருமந்:1286/4
மேல்


எழுந்தன்று (1)

அ தீயின் உள் எழுந்தன்று கொலையே – திருமந்:344/4
மேல்


எழுந்தானே (1)

கை இருள் நீங்க கலந்து எழுந்தானே – திருமந்:1996/4
மேல்


எழுந்திட (3)

விந்துவிலும் சுழி நாதம் எழுந்திட
பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம் – திருமந்:964/1,2
கண்டிடும் நாதமும் தன் மேல் எழுந்திட
கண்டிடும் வன்னி கொழுந்து அன ஒத்த பின் – திருமந்:1273/2,3
பாரத்தின் உள்ளே பரந்து உள் எழுந்திட
வேர் அது ஒன்றி நின்று எண்ணு மனோமயம் – திருமந்:1405/2,3
மேல்


எழுந்திடில் (1)

விந்தில் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில்
விந்துவை எண்மடி கொண்டது வீசமே – திருமந்:1276/3,4
மேல்


எழுந்திடின் (1)

கையின் உள் வாயு கதித்து அங்கு எழுந்திடின்
மை அணி கோயில் மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:820/3,4
மேல்


எழுந்திடும் (2)

மாறி எழுந்திடும் ஓசை அது ஆமே – திருமந்:1751/4
சிதறி எழுந்திடும் சிந்தையை நீரும் – திருமந்:2215/2
மேல்


எழுந்து (25)

எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:72/1
காலை எழுந்து கருத்து அறிந்து ஓதிடின் – திருமந்:99/3
கிழக்கு எழுந்து ஓடிய ஞாயிறு மேற்கே – திருமந்:177/1
விண் கடல் செய்தவர் மேல் எழுந்து அப்புறம் – திருமந்:364/3
நந்தி எழுந்து நடுவுற ஓங்கிய – திருமந்:523/1
எழுந்து நீர் பெய்யினும் எட்டு திசையும் – திருமந்:553/1
முற்று எழுந்து ஆங்கே முனிவர் எதிர்வர – திருமந்:633/3
ஆங்கே எழுந்தோம் அவற்றுள் எழுந்து மிக்கு – திருமந்:650/3
கரந்து உள் எழுந்து கரந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:664/2
எழுந்து உடன் அங்கி இருந்தது இவ்வாறே – திருமந்:702/4
வான் நேர் எழுந்து மதியை விளக்கினள் – திருமந்:1132/2
வீசமும் நாதமும் எழுந்து உடன் ஒத்த பின் – திருமந்:1277/3
ஆலித்து எழுந்து அமைந்து ஊறி எழுந்து அதாய் – திருமந்:1289/2
ஆலித்து எழுந்து அமைந்து ஊறி எழுந்து அதாய் – திருமந்:1289/2
பாலித்து எழுந்து பகை அற நின்ற பின் – திருமந்:1289/3
இன்றும் இதயத்து எழுந்து நம எனே – திருமந்:1290/4
செவ்வுள் எழுந்து சிவாயநம என்னே – திருமந்:1320/4
விண்ணில் எழுந்து சிவாயநம என்று – திருமந்:1406/2
பாடிய கை இரண்டு எட்டும் பரந்து எழுந்து
தேடு முகம் ஐந்து செம் கணின் மூவைந்து – திருமந்:1730/2,3
எழுந்து இடம் காணில் இருக்கலும் ஆகும் – திருமந்:1769/2
தானத்து எழுந்து தருக்கும் துரியத்தின் – திருமந்:2157/1
வானத்து எழுந்து போய் வையம் பிறகிட்டு – திருமந்:2157/2
வணங்கிடும் ஐம்மலம் வாயு எழுந்து
விளங்கிடும் அ வழி தத்துவம் நின்றே – திருமந்:2177/3,4
அதீதத்து எழுந்து அறிவு ஆகிய மானன் – திருமந்:2199/3
கோரை எழுந்து கிடந்த குளத்தினில் – திருமந்:2911/1
மேல்


எழுந்தேன் (2)

கண்டு எழுந்தேன் கமல மலர் உள் இடை – திருமந்:992/1
எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் – திருமந்:2641/3
மேல்


எழுந்தோம் (1)

ஆங்கே எழுந்தோம் அவற்றுள் எழுந்து மிக்கு – திருமந்:650/3
மேல்


எழுநூற்றிருபத்தொன்பான் (1)

எழுநூற்றிருபத்தொன்பான் அது நாலாய் – திருமந்:702/3
மேல்


எழுநூற்றைந்து (1)

ஏர் அணி கன்னியர் எழுநூற்றைந்து ஆக்கினார் – திருமந்:663/2
மேல்


எழுப்ப (1)

சிந்தித்து எழுப்ப சிவன் அவன் ஆமே – திருமந்:732/4
மேல்


எழுப்பி (9)

ஏல எழுப்பி இவளுடன் சந்திக்க – திருமந்:590/3
கடை வாசலை கட்டி காலை எழுப்பி
இடை வாசல் நோக்கி இனிது உள் இருத்தி – திருமந்:591/1,2
சிந்தித்து எழுப்பி சிவமந்திரத்தினால் – திருமந்:732/2
செல்லா எழுப்பி சிரத்துடன் சேர்தலால் – திருமந்:857/3
அங்கி எழுப்பி அரும் கதிர் ஊட்டத்து – திருமந்:862/1
ஓம் என்று எழுப்பி தன் உத்தம நந்தியை – திருமந்:944/1
நாம் என்று எழுப்பி நடு எழு தீபத்தை – திருமந்:944/2
ஆம் என்று எழுப்பி அவ்வாறு அறிவார்கள் – திருமந்:944/3
ஒளியை ஒளிசெய்து ஓம் என்று எழுப்பி
வளியை வளிசெய்து வாய்த்திட வாங்கி – திருமந்:2486/1,2
மேல்


எழுப்பியே (1)

அ திசைக்கு உள்நின்ற அனலை எழுப்பியே
அ திசைக்கு உள்நின்ற நவ் எழுத்து ஓதினால் – திருமந்:936/1,2
மேல்


எழுப்பும் (3)

அகம் கண்ட யோகி உள்நாடி எழுப்பும்
பயம் கண்டு கொண்ட இ பாய் கரு ஒப்ப – திருமந்:1043/2,3
தேசாய தண்டால் எழுப்பும் செயல் போல் – திருமந்:2163/2
மாயை எழுப்பும் கலாதியை மற்று அதின் – திருமந்:2168/1
மேல்


எழுப்புமே (1)

ஏசாத மாயாள்-தன்னாலே எழுப்புமே – திருமந்:2163/4
மேல்


எழுப்புவர் (1)

நாடியின் உள் ஆக நாதம் எழுப்புவர்
தேடிச்சென்று அங்கே தேனை முகந்து உண்டு – திருமந்:661/2,3
மேல்


எழுப்பே (1)

உரம் தரு மந்திரம் ஓம் என்று எழுப்பே – திருமந்:943/4
மேல்


எழுபதில் (1)

கெட்டது எழுபதில் கேடு அறியீரே – திருமந்:163/4
மேல்


எழுபது (1)

எண்ணில் எழுபது கோடி நூறு ஆயிரம் – திருமந்:60/3
மேல்


எழும் (49)

வேயின் எழும் கனல் போலே இ மெய் எனும் – திருமந்:116/1
தோயம் அதாய் எழும் சூரியன் ஆமே – திருமந்:116/4
ஆர்த்து எழும் சுற்றமும் பெண்டிரும் மக்களும் – திருமந்:157/1
கனவு அது போல கசிந்து எழும் இன்பம் – திருமந்:205/3
அன்புறு சிந்தையின் மேல் எழும் அ ஒளி – திருமந்:282/1
கருவரை மூடி கலந்து எழும் வெள்ளத்து – திருமந்:362/1
வாதித்த விச்சையில் வந்து எழும் விந்துவே – திருமந்:382/4
பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர் – திருமந்:429/1
கோலித்த குண்டலி உள் எழும் செஞ்சுடர் – திருமந்:580/3
அட எழும் வீணை அண்டர் அண்டத்து – திருமந்:607/2
உந்தியுள் நின்று உதித்து எழும் ஆறே – திருமந்:651/4
முன் எழும் அ கலைநாயகி-தன்னுடன் – திருமந்:699/1
காட்டலும் ஆகும் கலந்து எழும் ஒன்று என – திருமந்:782/2
மதியின் எழும் கதிர் போல பதினாறாய் – திருமந்:813/1
உந்தி கமலத்து உதித்து எழும் சோதியை – திருமந்:869/1
அருவினில் அம்பரம் அங்கு எழும் நாதம் – திருமந்:960/1
கொதித்து எழும் வல்வினை கூடகிலாவே – திருமந்:1019/4
நல் சுடராய் எழும் நல்லது என்றாளே – திருமந்:1021/4
பண்டையில் வட்டம் பதைத்து எழும் ஆறாறும் – திருமந்:1029/2
வந்து பின் நாக்கின் மதித்து எழும் கண்டத்தில் – திருமந்:1188/2
உந்திய சோதி இதயத்து எழும் ஒலி – திருமந்:1188/3
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1222/4
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1306/4
ஒவ்வில் எழும் கிலீம் மந்திர பாதமா – திருமந்:1320/3
நவாக்கரி உள் எழும் நன்மைகள் எல்லாம் – திருமந்:1321/2
பாய்ந்து எழும் உள் ஒளி பாரில் பரந்தது – திருமந்:1348/3
மணந்து எழும் ஓசை ஒளி அது காணும் – திருமந்:1373/3
ஓங்கி எழும் கலைக்குள் உள் உணர்வு ஆனவள் – திருமந்:1386/2
படிகம் அது ஆக பரந்து எழும் உள்ளே – திருமந்:1408/2
தாமே உகாரம் தழைத்து எழும் சோமனும் – திருமந்:1412/2
மேருவும் மூவுலகு ஆளி இலங்கு எழும்
தாரணி நால் வகை சைவமும் ஆமே – திருமந்:1419/3,4
இசைந்து எழும் அன்பில் எழுந்த படியே – திருமந்:1590/1
பசைந்து எழும் ஈசரை பாசத்து உள் ஏக – திருமந்:1590/2
பகைத்து எழும் பூசல் உட்பட்டார் நடுவே – திருமந்:1630/2
ஆவி எழும் அளவு அன்றே உடலுற – திருமந்:1777/2
தூ நெறி கண்ட சுவடு நடு எழும்
பூ நெறி கண்டது பொன் அகமாய் நிற்கும் – திருமந்:1901/1,2
உள்ள அருணோதயத்து எழும் ஓசை தான் – திருமந்:1994/1
மண்டலத்து உள்ளே மலர்ந்து எழும் ஆதித்தன் – திருமந்:1999/1
கண்காணியாகவே கை அகத்தே எழும்
கண்காணியாக கருத்துள் இருந்திடும் – திருமந்:2072/1,2
இரவு அறிவானை எழும் சுடர் சோதியை – திருமந்:2101/2
மூன்றினின் உள்ளே முளைத்து எழும் சோதியை – திருமந்:2479/3
ஒருங்கிய சோதியை ஓர்ந்து எழும் உய்ந்தே – திருமந்:2528/4
கைகலந்து ஆவி எழும் பொழுது அண்ணலை – திருமந்:2601/3
திடமுற்று எழும் தேவதாருவாம் தில்லை – திருமந்:2733/3
விம்மும் வெருவும் விழும் எழும் மெய் சோரும் – திருமந்:2744/1
சத்தி வடிவு சகளத்து எழும் திரண்டு – திருமந்:2769/3
வாமணி அன்பு உடையார் மனத்துள் எழும்
காமணி ஞாலம் கடந்து நின்றானே – திருமந்:2785/3,4
உந்தியின் உள்ளே உதித்து எழும் சோதியை – திருமந்:2947/3
புகைந்து எழும் பூதலம் புண்ணியன் நண்ணி – திருமந்:2993/3
மேல்


எழும்-போது (2)

விடுகின்ற சீவனார் மேல் எழும்-போது
நடு நின்று நாடு-மின் நாதன்-தன் பாதம் – திருமந்:2110/1,2
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும்-போது
மரணம் கைவைத்து உயிர் மாற்றிடும்-போதும் – திருமந்:2702/2,3
மேல்


எழுமாம் (3)

இருந்த பிராணனும் உள்ளே எழுமாம்
பரிந்த இ தண்டுடன் அண்டம் பரிய – திருமந்:817/1,2
மணந்து எழுமாம் கதி ஆகியது ஆகும் – திருமந்:1222/2
மணந்து எழுமாம் கதி ஆகியது ஆகும் – திருமந்:1306/2
மேல்


எழுமூன்று (1)

பூரண சத்தி எழுமூன்று அறை ஆக – திருமந்:663/1
மேல்


எழுமே (1)

துருத்தி உள் வெள்ளியும் சோராது எழுமே – திருமந்:837/4
மேல்


எழுமேல் (1)

காய்ந்து எழுமேல் வினை காணகிலாதவர் – திருமந்:1348/2
மேல்


எழுமைக்கும் (1)

ஓங்கி எழுமைக்கும் யோகாந்தம் அ வழி – திருமந்:419/3
மேல்


எழுவரும் (1)

இந்த எழுவரும் என் வழி ஆமே – திருமந்:69/4
மேல்


எழுவன (2)

வீசம் இரண்டு உள நாதத்து எழுவன
வீசமும் ஒன்று விரைந்திடும் மேலுற – திருமந்:1277/1,2
முழக்கி எழுவன மும்மத வேழம் – திருமந்:2034/1
மேல்


எழுவார்க்கு (1)

கணிந்து எழுவார்க்கு கதி அளிப்பாளே – திருமந்:1063/4
மேல்


எழுவார்கள் (1)

இனத்து எழுவார்கள் இசைந்தன நாடி – திருமந்:1972/2
மேல்


எள்ளத்தனையும் (1)

எள்ளத்தனையும் இடைவிடாதே நின்று – திருமந்:1693/3
மேல்


எள்ளலின் (1)

எள்ளலின் நாதாந்தத்து எய்திடும் போதமே – திருமந்:2375/4
மேல்


எளிதா (1)

மேலை விளக்கு ஒளி வீடு எளிதா நின்றே – திருமந்:683/4
மேல்


எளிதாம் (2)

பயன் எளிதாம் பரு மா மணி செய்ய – திருமந்:392/1
பயன் எளிதாம் வயணம் தெளிந்தேனே – திருமந்:392/4
மேல்


எளிதாமே (1)

ஈசன் இருந்த இடம் எளிதாமே – திருமந்:2613/4
மேல்


எளிது (6)

நயன் எளிது ஆகிய நம்பன் ஒன்று உண்டு – திருமந்:392/2
சத்தி அருள் தரில் தான் எளிது ஆமே – திருமந்:1585/4
வானகம் ஏற வழி எளிது ஆமே – திருமந்:2316/4
புகல் எளிது ஆகும் புவனங்கள் எட்டும் – திருமந்:2682/1
பொய் ஒன்றும் இன்றி புக எளிது ஆமே – திருமந்:2870/4
பாடு அறிவார்க்கு பயன் எளிது ஆமே – திருமந்:2897/4
மேல்


எளிமை (1)

அருமை எளிமை அறிந்து அறிவார் ஆர் – திருமந்:133/2
மேல்


எளிய (1)

எளிய வாது செய்வார் எங்கள் ஈசனை – திருமந்:2709/1
மேல்


எளியன் (2)

எளியன் என்று ஈசனை நீசர் இகழில் – திருமந்:526/3
எளியன் நல் தீபம் இடல் மலர் கொய்தல் – திருமந்:1502/1
மேல்


எளியனும் (3)

இவன் தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:448/2
இவன் தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:1622/2
இவன்தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:3011/2
மேல்


எற்றி (1)

தனிச்சுடர் எற்றி தயங்கு இருள் நீங்க – திருமந்:1997/1
மேல்


எற்றுக்கு (1)

இரந்து உணி என்பார்கள் எற்றுக்கு இரக்கும் – திருமந்:1888/2
மேல்


எறி (8)

எறி மணி உள்ளே இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:1009/4
எறி கதிர் ஞாயிறு மின் பனி சோரும் – திருமந்:1988/1
எறி கதிர் சோமன் எதிர் நின்று எறிப்ப – திருமந்:1988/2
எறி கடல் ஏழின் மணல் அளவு ஆக – திருமந்:2297/2
ஏமம் பிடித்து இருந்தேனுக்கு எறி மணி – திருமந்:2436/2
ஏற்றி ஏது என்றும் எறி மணி தான் அக – திருமந்:2521/2
இல்லுள் இருந்து எறி கூரும் ஒருவற்கு – திருமந்:2567/3
சூடு எறி நெய் உண்டு மை கான்றிடுகின்ற – திருமந்:2897/3
மேல்


எறிகின்ற (1)

எட்டு திசையும் எறிகின்ற காற்றொடு – திருமந்:441/1
மேல்


எறிந்திடும் (1)

எறிந்திடும் வையத்து இடர் அவை காணின் – திருமந்:1346/2
மேல்


எறிப்ப (2)

எறி கதிர் சோமன் எதிர் நின்று எறிப்ப
விரிகதிர் உள்ளே வியங்கும் என் ஆவி – திருமந்:1988/2,3
ஆம் உயிர் மாயை எறிப்ப அறிவுற்று – திருமந்:2229/2
மேல்


எறிவது (2)

எய்திய நாளில் எறிவது அறியாமல் – திருமந்:186/3
எறிவது ஞானத்து உறைவாள் உருவி – திருமந்:2645/1
மேல்


எறிவன் (2)

அணங்கி எறிவன் அயிர் மன வாளால் – திருமந்:1493/2
நமன் வரின் ஞான வாள் கொண்டே எறிவன்
சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் – திருமந்:2968/1,2
மேல்


எறிவான் (1)

பிறையுள் கிடந்த முயலை எறிவான்
அறை மணி வாள் கொண்டவர்-தமை போல – திருமந்:2512/1,2
மேல்


என் (155)

ஆன் நின்று அழைக்கும் அது போல் என் நந்தியை – திருமந்:30/3
போற்றி என் அன்புள் பொலிய வைத்தேனே – திருமந்:44/4
நந்தி அருள் ஆவது என் செயும் நாட்டினில் – திருமந்:68/3
இந்த எழுவரும் என் வழி ஆமே – திருமந்:69/4
பேர் உடையாள் என் பிறப்பு அறுத்து ஆண்டவள் – திருமந்:78/2
இருந்தேன் என் நந்தி இணை அடி கீழே – திருமந்:80/4
வந்திப்பது நந்தி நாமம் என் வாய்மையால் – திருமந்:141/3
காக்கை கவரில் என் கண்டார் பழிக்கில் என் – திருமந்:167/1
காக்கை கவரில் என் கண்டார் பழிக்கில் என்
பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/1,2
பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என் – திருமந்:167/2
பால் துளி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிச்சில் என்
தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் – திருமந்:167/2,3
நாம் விதி வேண்டும் அது என் சொலின் மானிடர் – திருமந்:195/3
வையகத்தே மடவாரொடும் கூடி என்
மெய் அகத்தோர் உளம் வைத்த விதி அது – திருமந்:207/1,2
ஒண் சுடர் ஆகி என் உள்ளத்து இருக்கின்ற – திருமந்:221/2
வேட நெறி நில்லார் வேடம் பூண்டு என் பயன் – திருமந்:240/1
விழித்து இருந்து என் செய்வீர் வெம்மை பரந்து – திருமந்:254/3
விழ கவன்று என் செய்வீர் ஏழை நெஞ்சீரே – திருமந்:254/4
பின்னி கிடந்தது என் பேரன்பு தானே – திருமந்:271/4
என் போல் மணியினை எய்த ஒண்ணாதே – திருமந்:272/4
என் அன்பு உருக்கி இறைவனை ஏத்து-மின் – திருமந்:274/1
தான் ஒரு வண்ணம் என் அன்பில் நின்றானே – திருமந்:275/4
கண்டேன் கழல் அது என் அன்பினுள் யானே – திருமந்:285/4
விட்டு பிடிப்பது என் மே தகு சோதியை – திருமந்:289/1
எட்டும் என் ஆர் உயிராய் நின்ற ஈசனை – திருமந்:289/3
எங்கும் கலந்தும் என் உள்ளத்து எழுகின்ற – திருமந்:342/1
நின்று உயிர் ஆக்கும் நிமலன் என் ஆருயிர் – திருமந்:394/1
ஆகாயம் ஆதி சதாசிவர் ஆதி என்
போகாத சத்தியுள் போந்து உடன் போந்தனர் – திருமந்:400/1,2
என் அரு நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:518/4
நீ இடர்ப்பட்டு இருந்து என் செய்வாய் நெஞ்சமே – திருமந்:544/3
இரங்கி விழித்து இருந்து என் செய்வை பேதாய் – திருமந்:595/2
இயைந்தனள் ஏந்திழை என் உளம் மேவி – திருமந்:972/1
என் ஆகத்து உள்ளே இடம் கொண்டவாறே – திருமந்:1023/4
நம்பி என் உள்ளே நயந்து வைத்தேனே – திருமந்:1058/4
கலை பல வென்றிடும் கன்னி என் உள்ளம் – திருமந்:1060/3
தெளி படுவித்து என் சிந்தையின் உள்ளே – திருமந்:1101/2
இனியது என் மூலை இருக்கும் குமரி – திருமந்:1105/1
உபாயம் அளிக்கும் ஒருத்தி என் உள்ளத்து – திருமந்:1108/1
கோரி என் உள்ளம் குலாவி நின்றாளே – திருமந்:1110/4
குலாவிய கோல குமரி என் உள்ளம் – திருமந்:1111/1
இருந்தனள் ஏந்திழை என் உள்ளம் மேவி – திருமந்:1113/1
ஓதி என் உள்ளத்து உடன் இயைந்தாளே – திருமந்:1114/4
இயைந்தனள் ஏந்திழை என் உள்ளம் மேவி – திருமந்:1115/1
ஓதும் என் உள்ளத்து உடன் முகிழ்த்தாளே – திருமந்:1120/4
என்பில் பராசத்தி என் அம்மை தானே – திருமந்:1128/4
என் அம்மை என் அப்பன் என்னும் செருக்கு அற்று – திருமந்:1129/1
என் அம்மை என் அப்பன் என்னும் செருக்கு அற்று – திருமந்:1129/1
போற்றி என்பேன் புவனாபதி அம்மை என்
ஆற்றல் உள் நிற்கும் அருந்தவ பெண்பிள்ளை – திருமந்:1150/1,2
பெண் உடை ஆண் என் பிறப்பு அறிந்து ஈர்க்கின்ற – திருமந்:1159/3
ஆச்சு அற்று என் உள் புகுந்து ஆலிக்கும் தானே – திருமந்:1160/4
இருந்தனள் ஏந்திழை என் உளம் மேவி – திருமந்:1185/1
வித்தகி என் உள்ளம் மேவி நின்றாளே – திருமந்:1194/4
இன்று என் அகம்படி ஏழும் உயிர்ப்பு எய்தும் – திருமந்:1221/2
அடங்கி இருப்பது என் அன்பின் பெருமை – திருமந்:1247/2
தனிநாயகன்-தனோடு என் நெஞ்சம் நாடி – திருமந்:1252/1
கனியாய் நினைவது என் காரணம் அம்மையே – திருமந்:1252/4
இன்று என் மனத்துள் இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1391/4
இன்று என் மனத்துளே இல் அடைந்து ஆளுமே – திருமந்:1416/4
ஞானம் விளக்கிய நாதன் என் உள் புகுந்து – திருமந்:1529/3
எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என் – திருமந்:1568/3
எ தவமாகில் என் எங்கு பிறக்கில் என்
ஒத்து உணர்வார்க்கு ஒல்லையூர் புகல் ஆமே – திருமந்:1568/3,4
திருவடி வைத்து என் சிரத்து அருள் நோக்கி – திருமந்:1597/1
குழல் சேரும் என் உயிர் கூடும் குலைத்தே – திருமந்:1600/4
தலை தொட்ட நூல் கண்டு தாழ்ந்தது என் உள்ளம் – திருமந்:1640/3
வேடம் கொண்டு என் செய்வீர் வேண்டா மனிதரே – திருமந்:1679/2
ஏய் எனில் என் என மாட்டார் பிரசைகள் – திருமந்:1682/1
இது உணர்ந்து என் உடல் கோயில் கொண்டானே – திருமந்:1722/4
அஞ்சுடன் அஞ்சு ஆயுதம் உள நம்பி என்
நெஞ்சு புகுந்து நிறைந்து நின்றானே – திருமந்:1736/3,4
மாறு செய்வான் என் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:1739/4
தெருள் ஆர்ந்து என் உள்ளே தெளிந்து இருந்தேனே – திருமந்:1740/4
நின்று தொழுதேன் என் நெஞ்சத்தின் உள்ளே – திருமந்:1747/4
கொணர்ந்தேன் குவலயம் கோயில் என் நெஞ்சம் – திருமந்:1748/2
மனம் புகுந்து என் உயிர் மன்னிய வாழ்க்கை – திருமந்:1759/1
குரால் என்னும் என் மனம் கோயில் கொள் ஈசன் – திருமந்:1761/2
ஒன்றி என் உள்ளத்தின் உள் இருந்தானே – திருமந்:1762/4
எந்தை பரமனும் என் அம்மை கூட்டமும் – திருமந்:1770/1
அன்று என் அருள்செய்யும் ஆதி பிரானே – திருமந்:1775/4
தூய அருள் தந்த நந்திக்கு என் சொல்வதே – திருமந்:1787/4
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1800/4
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1801/4
உறவு ஆகி வந்து என் உளம் புகுந்தானே – திருமந்:1803/4
கூடியவாறே குறியா குறி தந்து என்
ஊடு நின்றான் அவன் தன் அருளுற்றே – திருமந்:1816/3,4
இரும் தன்மையாலும் என் நெஞ்சு இடம் கொள்ள – திருமந்:1844/2
அகரம் ஆயிரம் அந்தணர்க்கு ஈயில் என்
சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில் என் – திருமந்:1860/1,2
சிகரம் ஆயிரம் செய்து முடிக்கில் என்
பகரும் ஞானி பகல் ஊண் பலத்துக்கு – திருமந்:1860/2,3
எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்தினுள் – திருமந்:1870/3
ஒழியும் என் ஆவி உழவு கொண்டானே – திருமந்:1875/4
என் தாயோ என் அப்பன் ஏழேழ் பிறவியும் – திருமந்:1876/1
என் தாயோ என் அப்பன் ஏழேழ் பிறவியும் – திருமந்:1876/1
துவாதச மார்க்கம் என் சோடச மார்க்கமாம் – திருமந்:1899/1
விந்து என் வீசத்தை மேவிய மூலத்து – திருமந்:1958/1
உருகிக்கிடக்கும் என் உள்ளன்பு தானே – திருமந்:1987/4
விரிகதிர் உள்ளே வியங்கும் என் ஆவி – திருமந்:1988/3
கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என்
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2016/1,2
பெருக்க பிதற்றில் என் பேய்த்தேர் நினைந்து என் – திருமந்:2036/1
பெருக்க பிதற்றில் என் பேய்த்தேர் நினைந்து என்
விரித்த பொருட்கு எல்லாம் வித்து ஆவது உள்ளம் – திருமந்:2036/1,2
என் இது ஈசன் இயல்பு அறியாரே – திருமந்:2073/4
அதிர்த்து இருந்து என் செய்திர் ஆறுதிர் ஆகில் – திருமந்:2099/3
எக்காலத்து இ உடல் வந்து எமக்கு ஆனது என்
அ காலம் உன்ன அருள் பெறலாமே – திருமந்:2106/3,4
அளித்தனன் என் உள்ளே ஆரியன் வந்து – திருமந்:2150/2
ஒரு சுடரா வந்து என் உள்ளத்துள் ஆமே – திருமந்:2350/4
தன் தாள் இணை என் தலை மிசை ஆனதே – திருமந்:2427/4
என் நாயகனார் இசைந்து அங்கு இருந்திடு இடம் – திருமந்:2429/2
கால் கொண்டு என் சென்னியில் கட்டறக்கட்டற – திருமந்:2433/1
மேல் கொண்டு என் செம்மை விளம்ப ஒண்ணாதே – திருமந்:2433/4
தோன்றி என் உள்ளே சுழன்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:2445/1
என்னை அறிய இசைவித்த என் நந்தி – திருமந்:2457/1
என்னிலும் என் உயிராய இறைவனை – திருமந்:2516/1
புறப்பட்டுப்போகும் புகுதும் என் நெஞ்சில் – திருமந்:2560/1
இற பற்றினேன் இங்கு இது என் என்கின்றானே – திருமந்:2560/4
என் உளம் வந்து இவன் என் அடியான் என்று – திருமந்:2584/2
என் உளம் வந்து இவன் என் அடியான் என்று – திருமந்:2584/2
பறந்தது என் உள்ளம் பணிந்து கிடந்தே – திருமந்:2585/2
இருந்த என் நந்தி இதயத்து உளானே – திருமந்:2592/4
மெய் என் புரவியை மேற்கொள்ளல் ஆமே – திருமந்:2603/4
நான் கன்றாய் நாடி அழைத்தேன் என் நாதனை – திருமந்:2627/2
இறைவன் என்று என் மனம் ஏத்தகிலாவே – திருமந்:2629/4
தலைவனை நாடி தயங்கும் என் உள்ளம் – திருமந்:2632/2
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/2
திரை ஒத்த என் உடல் நீங்காது இருத்தி – திருமந்:2648/3
ஆயன நந்தி அடிக்கு என் தலை பெற்றேன் – திருமந்:2658/1
வாயன நந்தியை வாழ்த்த என் வாய் பெற்றேன் – திருமந்:2658/2
காயன நந்தியை காண என் கண் பெற்றேன் – திருமந்:2658/3
சேயன நந்திக்கு என் சிந்தை பெற்றேனே – திருமந்:2658/4
உளங்கு ஒளி ஆவது என் உள்நின்ற சீவன் – திருமந்:2690/1
ஞானத்துள் ஆடி முடித்தான் என் நாதனே – திருமந்:2736/4
இன்புற நாடி என் அன்பில் வைத்தேனே – திருமந்:2742/4
சுந்தர கூத்தனை என் சொல்லும் ஆறே – திருமந்:2801/4
வெயில் கொண்டு என் உள்ளம் வெளியது ஆமே – திருமந்:2810/4
செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என் – திருமந்:2847/1
செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என் – திருமந்:2847/1
செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என்
மத்தகத்தே உளி நாட்டி மறிக்கில் என் – திருமந்:2847/1,2
மத்தகத்தே உளி நாட்டி மறிக்கில் என்
வித்தகன் நந்தி விதிவழி அல்லது – திருமந்:2847/2,3
பேறு இட்டு என் உள்ளம் பிரியகிலாவே – திருமந்:2849/4
வான் நின்று இடிக்கில் என் மா கடல் பொங்கில் என் – திருமந்:2850/1
வான் நின்று இடிக்கில் என் மா கடல் பொங்கில் என்
கான் நின்ற செந்தீ கலந்து உடன் வேகில் என் – திருமந்:2850/1,2
கான் நின்ற செந்தீ கலந்து உடன் வேகில் என்
தான் ஒன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கில் என் – திருமந்:2850/2,3
தான் ஒன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கில் என்
நான் ஒன்றி நாதனை நாடுவேன் நானே – திருமந்:2850/3,4
ஆனை துரக்கில் என் அம்பு ஊடு அறுக்கில் என் – திருமந்:2851/1
ஆனை துரக்கில் என் அம்பு ஊடு அறுக்கில் என்
கானத்து உழுவை கலந்து வளைக்கில் என் – திருமந்:2851/1,2
கானத்து உழுவை கலந்து வளைக்கில் என்
ஏனை பதியினில் எம் பெருமான் வைத்த – திருமந்:2851/2,3
என்னுற்று அறிவான் என் விழித்தானே – திருமந்:2859/4
சுற்று அற்றவர் சுற்றி நின்ற என் சோதியை – திருமந்:2865/3
ஊறி கிடந்தது என் உள்ளன்பு தானே – திருமந்:2867/4
ஊடு புக்கு உண்டி அறுக்குறில் என் ஒக்கும் – திருமந்:2897/2
கொல்லையில் மேயும் பசுக்களை செய்வது என்
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி – திருமந்:2903/1,2
நாட்டின் புறத்தில் நரி அழைத்து என் செய்யும் – திருமந்:2933/2
ஏற்றின் புறத்தில் எழுதி வைத்து என் பயன் – திருமந்:2937/2
மரு_இலி வந்து என் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:2941/4
சீரார் பிரான் வந்து என் சிந்தை புகுந்தனன் – திருமந்:2960/2
எண்திசையோரும் வந்து என் கைத்தலத்துளே – திருமந்:2966/3
என் நெஞ்சம் ஈசன் இணை அடி தாம் சேர்ந்து – திருமந்:2973/1
அவன் வந்து என் உள்ளே அகப்பட்டவாறே – திருமந்:2975/4
என் பொன் மணியை இறைவனை ஈசனை – திருமந்:2980/3
நீக்கும் வினை என் நிமலன் பிறப்பு_இலி – திருமந்:3033/3
வாழ்கவே வாழ்க என் நந்தி திருவடி – திருமந்:3047/1
மேல்


என்-கொல் (1)

அருள் பெற்ற காரணம் என்-கொல் அமரில் – திருமந்:2599/1
மேல்


என்க (1)

கண்டவர் கூறும் கருத்து அறிவார் என்க
பண்டிதர்-தங்கள் பதினெட்டு பாடையும் – திருமந்:59/2,3
மேல்


என்கிலர் (1)

சிவசிவ என்கிலர் தீவினையாளர் – திருமந்:2716/1
மேல்


என்கின்ற (2)

வேதியராயும் விகிர்தன் ஆம் என்கின்ற
நீதியுள் ஈசன் நினைப்பு ஒழிவாரே – திருமந்:529/3,4
தன்னை பரனை சதாசிவன் என்கின்ற
மன்னை பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற – திருமந்:1432/1,2
மேல்


என்கின்றானே (1)

இற பற்றினேன் இங்கு இது என் என்கின்றானே – திருமந்:2560/4
மேல்


என்கை (1)

நான் என்று அவன் என்கை நல்லது ஒன்று அன்றே – திருமந்:1607/4
மேல்


என்தன் (1)

இதயத்தும் நாட்டத்தும் என்தன் சிரத்தும் – திருமந்:1596/1
மேல்


என்ப (11)

கழிகின்ற கால் அறுபத்திரண்டு என்ப
எழுகின்ற ஈரைம்பத்தெண் அற்று இருந்ததே – திருமந்:742/3,4
ஆமே பரங்கள் அறியா இடம் என்ப
ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம் – திருமந்:891/2,3
என்ப இறை நாடி நாள்-தோறும் நாட்டினில் – திருமந்:1657/3
எஞ்ஞானத்தோர்க்கு தனு மாயை தான் என்ப
அஞ்ஞானத்தோர்க்கு கன்மம் தனு ஆகும் – திருமந்:2136/2,3
ஆணவம் ஆதி மூன்று ஈசர்க்கு இரண்டு என்ப
ஆணவம் ஒன்றே சதாசிவற்கு ஆவதே – திருமந்:2183/3,4
வாய்த்த இராசதம் மன்னும் கனவு என்ப
ஓய்த்திடும் தாமதம் உற்ற சுழுத்தியாம் – திருமந்:2296/2,3
வேதாந்த தொம்பதம் மேவும் பசு என்ப
நாதாந்த பாசம் விட நின்ற நன் பதி – திருமந்:2392/1,2
பாசம் பயில் உயிர் தானே பசு என்ப
பாசம் பயில பதி பரம் ஆதலால் – திருமந்:2423/2,3
ஏகிய தொந்த தசி என்ப மெய்யறிவு – திருமந்:2493/3
ஆருப சாந்தமே தொந்த தசி என்ப
ஆகிய சீவன் பரன் சிவனாமே – திருமந்:2570/3,4
வினவுற ஆனந்தம் மீது ஒழிவு என்ப
இனமுற்றான் நந்தி ஆனந்தம் இரண்டே – திருமந்:2813/3,4
மேல்


என்பதாமே (1)

வனம் புகுந்தான் ஊர் வடக்கு என்பதாமே – திருமந்:2663/4
மேல்


என்பதால் (1)

தெள்ளும் பரநாதத்தின் செயல் என்பதால்
வள்ளல் பரவிந்து வைகரி ஆதி வாக்கு – திருமந்:1994/2,3
மேல்


என்பதில் (1)

இ பாழும் இன்னவாறு என்பதில் இலா இன்பத்து – திருமந்:2825/3
மேல்


என்பதின் (1)

எத்திக்கு இலர் இல்லை என்பதின் அமலர்க்கு – திருமந்:1451/2
மேல்


என்பது (10)

இயக்கு இல்லை போக்கு இல்லை ஏன் என்பது இல்லை – திருமந்:488/3
மொழிகின்ற முப்பத்துமூன்று என்பது ஆகும் – திருமந்:742/2
சிவம் என்பது ஆனாம் எனும் தெளிவுற்றதே – திருமந்:984/4
முத்திக்கு நாயகி என்பது அறிகிலர் – திருமந்:1199/2
இவன் அவன் என்பது அறிய வல்லார்கட்கு – திருமந்:1560/3
குருவே சிவம் என்பது குறித்து ஓரார் – திருமந்:1581/2
நிகர் இலை என்பது நிச்சயம் தானே – திருமந்:1860/4
வர இருந்தால் அறியான் என்பது ஆமே – திருமந்:1889/4
ஆன்மாவே மைந்தன் ஆயினான் என்பது
தான் மா மறை அறை தன்மை அறிகிலர் – திருமந்:2306/1,2
நான் என்றும் தான் என்று இரண்டு இல்லை என்பது
நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான் – திருமந்:2820/2,3
மேல்


என்பதே (1)

எய்தாமல் எய்தும் சுத்தாவத்தை என்பதே – திருமந்:2235/4
மேல்


என்பதை (2)

அரு நிலம் என்பதை யார் அறிவாரே – திருமந்:2498/4
அருநிலம் என்பதை ஆர் அறிவாரே – திருமந்:2572/4
மேல்


என்பர் (34)

எனக்கு இறை அன்பு இலன் என்பர் இறைவன் – திருமந்:22/3
அளவேது எமக்கு என்பர் ஒண் பொருள் – திருமந்:174/2
அன்பு சிவம் இரண்டு என்பர் அறிவு இலார் – திருமந்:270/1
அன்பில் இறைவனை யாம் அறிவோம் என்பர்
இன்ப பிறப்பும் இறப்பும் இலான் நந்தி – திருமந்:287/2,3
ஓதி உணர வல்லோம் என்பர் உள் நின்ற – திருமந்:319/3
இரண்டாகும் நூற்று எட்டு உருத்திரர் என்பர்
முரண் சேர் சகலத்தர் மும்மலத்தாரே – திருமந்:495/3,4
ஆதி எழுத்து அவை ஐம்பதோடு ஒன்று என்பர்
சோதி எழுத்தினில் ஐயிருமூன்று உள – திருமந்:963/2,3
விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர்
எட்டனை ஆயினும் ஈசன் திறத்திறம் – திருமந்:989/2,3
ஆறுக்கு நாலே இருபத்துநாலு என்பர்
சாவித்திரியில் தலை எழுத்து ஒன்று உள – திருமந்:994/2,3
அறிவார் பராசத்தி ஆனந்தம் என்பர்
அறிவார் அரு உருவாம் அவள் என்பர் – திருமந்:1054/1,2
அறிவார் அரு உருவாம் அவள் என்பர்
அறிவார் கருமம் அவள் இச்சை என்பர் – திருமந்:1054/2,3
அறிவார் கருமம் அவள் இச்சை என்பர்
அறிவார் பரனும் அவளிடத்தானே – திருமந்:1054/3,4
நற்றாள் இறைவனே நற்பயனே என்பர்
கற்றான் அறியும் கருத்து அறிவார்கட்கு – திருமந்:1251/2,3
இனியார் இருப்பிடம் ஏழ் உலகு என்பர்
பனியான் மலர்ந்த பைம் போதுகை ஏந்தி – திருமந்:1252/2,3
தையலும் தானும் தனிநாயகம் என்பர்
வைகலும் தன்னை வணங்கும் அவர்கட்கு – திருமந்:1521/2,3
மாதவர் எல்லாம் மாதேவன் பிரான் என்பர்
நாதம் அது ஆக அறியப்படும் நந்தி – திருமந்:1542/1,2
அமை அறிந்தோம் என்பர் ஆதி பிரானும் – திருமந்:1550/3
பொய் தகு கண்ணான் நமர் என்பர் புண்ணியர் – திருமந்:1578/3
தீரன் இருந்த திருமலை சூழ் என்பர்
ஊரை உணர்ந்தார் உணர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:1984/3,4
மேவு பிரான் என்பர் விண்ணவர் தாமே – திருமந்:1995/4
அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவிலார் – திருமந்:2033/1
வடக்கு வடக்கு என்பர் வைத்தது ஒன்று இல்லை – திருமந்:2070/1
கைகண்ட பல் நான்கில் கண்டம் கனா என்பர்
பொய் கண்டிலாத புருடன் இதயம் சுழுனை – திருமந்:2142/2,3
ஆகின்ற தொண்ணூறோடு ஆறும் பொது என்பர்
ஆகின்ற ஆறாறு அருஞ்சைவர் தத்துவம் – திருமந்:2179/1,2
கைகண்ட ஐயைந்தில் கண்டம் கனா என்பர்
பொய் கண்ட மூவர் புருடர் சுழுனையின் – திருமந்:2200/2,3
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு என்பர் தத்துவம் – திருமந்:2348/1
பேதம் அது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே – திருமந்:2397/4
கால் அந்த சத்தி அருள் என்பர் காரணம் – திருமந்:2425/2
நிறை அறிவோம் என்பர் நெஞ்சிலர் தாமே – திருமந்:2512/4
தம்பரம் அல்லது தாம் அறியோம் என்பர்
உம்பருள் வானவர் தானவர் கண்டிலர் – திருமந்:2673/2,3
ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பர் அறிவு இலர் – திருமந்:2796/1
கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரை வலிது என்பர்
கொட்டுக்கும் தாலிக்கும் பாரைக்கும் மூன்றுக்கும் – திருமந்:2909/2,3
இட்டம் வலிது என்பர் ஈசன் அருளே – திருமந்:2909/4
வாழைக்கு சூரை வலிது வலிது என்பர்
வாழையும் சூரையும் வன் துண்டம் செய்திட்டு – திருமந்:2922/2,3
மேல்


என்பர்கள் (2)

அரிய பரம்பரம் என்பர்கள் ஆதர் – திருமந்:2498/2
ஆதி நடம் செய்தான் என்பர்கள் ஆதர்கள் – திருமந்:2787/1
மேல்


என்பவர் (1)

வரைவரை என்பவர் மதி இலா மாந்தர் – திருமந்:848/2
மேல்


என்பவர்க்கு (2)

உள்ளத்தும் உள்ளன் புறத்து உள்ளன் என்பவர்க்கு
உள்ளத்தும் உள்ளன் புறத்து உள்ளன் எம் இறை – திருமந்:1532/1,2
உள்ளத்தும் இல்லை புறத்து இல்லை என்பவர்க்கு
உள்ளத்தும் இல்லை புறத்து இல்லை தானே – திருமந்:1532/3,4
மேல்


என்பவன் (1)

குரு என்பவன் ஞானி கோது இலன் ஆனால் – திருமந்:2120/3
மேல்


என்பவனே (1)

குரு என்பவனே வேதாகமம் கூறும் – திருமந்:2057/1
மேல்


என்பவே (3)

ஏய மன் நூற்றெட்டு உருத்திரர் என்பவே – திருமந்:2243/4
போதாந்த தற்பதம் போமசி என்பவே – திருமந்:2387/4
ஏகாந்தமாம் பிரமாண்டத்த என்பவே – திருமந்:2728/4
மேல்


என்பன (1)

எய்திய பெத்தமும் முத்தமும் என்பன
எய்தும் அரன் அருளே விளையாட்டோடு – திருமந்:2256/1,2
மேல்


என்பார் (9)

போற்றி என்பார் அமரர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/1
போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/2
போற்றி என்பார் மனிதர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/3
ஈசன் அது இது என்பார் நினைப்பு இலார் – திருமந்:105/3
மயலுறும் வானவர் சார இது என்பார்
அயலுற பேசி அகன்று ஒழிந்தாரே – திருமந்:206/3,4
அல்லாதவர்கள் அறிவு பல என்பார்
எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள்-தம் இறை – திருமந்:311/2,3
அது இது என்பார் அவனை அறியார் – திருமந்:1154/1
ஆகும் கலையிடை நான்கு எனலாம் என்பார்
ஆகும் அருக்கன் அனல் மதியோடு ஒன்ற – திருமந்:1990/2,3
ஆசூசம் ஆசூசம் என்பார் அறிவிலார் – திருமந்:2551/1
மேல்


என்பார்கள் (3)

முப்புரம் செற்றனன் என்பார்கள் மூடர்கள் – திருமந்:343/2
என்பார்கள் ஞானமும் எய்தும் சிவயோகமும் – திருமந்:1469/3
இரந்து உணி என்பார்கள் எற்றுக்கு இரக்கும் – திருமந்:1888/2
மேல்


என்பால் (2)

என்பால் மிடைந்து நரம்பு வரிக்கட்டி – திருமந்:461/1
உள்ள சரி ஆதி ஒட்டியே மீட்டு என்பால்
வள்ளல் அருத்தியே வைத்த வளம் பாடி – திருமந்:2977/1,2
மேல்


என்பாள் (2)

ஓங்காரி என்பாள் அவள் ஒரு பெண்பிள்ளை – திருமந்:1073/1
சத்தி என்பாள் ஒரு சாதக பெண்பிள்ளை – திருமந்:1199/1
மேல்


என்பாளே (1)

சன்மார்க்க தேவியும் சத்தி என்பாளே – திருமந்:1229/4
மேல்


என்பான் (2)

கல்லா அரசன் அறம் ஓரான் கொல் என்பான்
நல்லாரை காலன் நணுக நில்லானே – திருமந்:238/3,4
அகந்து எம் பிரான் என்பான் அல்லும் பகலும் – திருமந்:2541/3
மேல்


என்பில் (2)

என்பில் கொளுவி இசைந்துறு தோல் தசை – திருமந்:432/3
என்பில் பராசத்தி என் அம்மை தானே – திருமந்:1128/4
மேல்


என்பினுள் (1)

என்பினுள் சோதி இலங்குகின்றானே – திருமந்:1456/4
மேல்


என்பீர் (2)

உய்ந்தனம் என்பீர் உறுபொருள் காண்கிலீர் – திருமந்:1460/1
உய்ந்தனம் என்பீர் உறுபொருள் காண்கிலீர் – திருமந்:2622/1
மேல்


என்பும் (1)

என்பும் உருக இராப்பகல் ஏத்துவன் – திருமந்:2980/2
மேல்


என்பே (1)

என்பே விறகா இறைச்சி அறுத்து இட்டு – திருமந்:272/1
மேல்


என்பேன் (1)

போற்றி என்பேன் புவனாபதி அம்மை என் – திருமந்:1150/1
மேல்


என்பேனே (1)

புனைய வல்லாளையும் போற்றி என்பேனே – திருமந்:1149/4
மேல்


என்போர்க்கு (1)

நெறி சோகம் என்போர்க்கு
சிவம் ஆம் அமலன் சிறந்தனன் தானே – திருமந்:2476/3,4
மேல்


என்போர்கள் (1)

பரகதி உண்டு என இல்லை என்போர்கள்
நரகதி செல்வது ஞாலம் அறியும் – திருமந்:2558/1,2
மேல்


என்ற (18)

இது பதி கொள் என்ற எம் பெருமானே – திருமந்:18/4
ஒன்றின் பதம் செய்த ஓம் என்ற அப்புற – திருமந்:424/3
தம் பகை கொல் என்ற தற்பரன் தானே – திருமந்:520/4
அவ் என்ற போதினில் உவ் எழுத்து ஆலித்தால் – திருமந்:953/1
உவ் என்ற முத்தி உருகி கலந்திடும் – திருமந்:953/2
பூணு நடு என்ற அந்தம் சிகையே – திருமந்:1092/4
அது இது என்ற அவமே கழியாதே – திருமந்:1231/1
தான் என்று நான் என்ற தத்துவம் நல்கலால் – திருமந்:1441/3
தான் என்ற பூவை அவன் அடி சாத்தினால் – திருமந்:1607/3
நிச்சலும் என்னை நினை என்ற அ பொருள் – திருமந்:1780/2
அருள் அது என்ற அகல் இடம் ஒன்றும் – திருமந்:1821/1
பொருள் அது என்ற புகலிடம் ஒன்றும் – திருமந்:1821/2
உண்டு என்ற பேரொளிக்கு உள்ளாம் உள ஒளி – திருமந்:2388/2
அறிவு அறிவு என்ற அறிவும் அனாதி – திருமந்:2405/1
உண்டு என்ற சத்தி சதாசிவத்து உச்சி மேல் – திருமந்:2732/2
பொருந்தில் அமைப்பில் யவ் என்ற பொன் கையும் – திருமந்:2797/3
நான் என்ற ஞான முதல்வனே நல்கினான் – திருமந்:2820/3
மருவ சிவம் என்ற மா முப்பதத்தின் – திருமந்:2829/3
மேல்


என்ற-கால் (1)

தன்னிலை அன்னம் தனி ஒன்று அது என்ற-கால்
பின்ன மட அன்னம் பேறு அணுகாதே – திருமந்:2006/3,4
மேல்


என்றது (8)

நெஞ்சு நிறைந்தது வாய் கொளாது என்றது
பஞ்ச கடிகை பரியங்க யோகமே – திருமந்:830/3,4
அவ்வொடு சவ் என்றது அரன் உற்ற மந்திரம் – திருமந்:957/1
அவ்வொடு சவ் என்றது ஆரும் அறிகிலர் – திருமந்:957/2
அவ்வொடு சவ் என்றது ஆரும் அறிந்த பின் – திருமந்:957/3
உண்டு இல்லை என்றது உரு செய்து நின்றது – திருமந்:1065/1
என்றது போல இரு முச்சமயமும் – திருமந்:1558/2
வாழும் பரம் என்றது கடந்து ஒன்பதில் – திருமந்:2532/2
வேற்று உடல் தான் என்றது பெரும் தெய்வமாம் – திருமந்:3009/3
மேல்


என்றல் (2)

பரம் என்றல் அன்றி பகர் ஒன்றும் இன்றே – திருமந்:2120/4
ஆன்மாவே மைந்தன் அரனுக்கு இவன் என்றல்
ஆன்மாவும் இல்லையா ஐயைந்தும் இல்லையே – திருமந்:2306/3,4
மேல்


என்றன் (2)

என்றன் அகம் படிந்து ஏழ் உலகும் தொழ – திருமந்:1061/2
ஆர்த்து எமது ஈசன் அருள் சேவடி என்றன்
மூர்த்தியை மூவா முதல் உருவாய் நின்ற – திருமந்:1837/2,3
மேல்


என்றனர் (1)

வென்று விரைந்து விரை பணி என்றனர்
நின்று பொருந்த இறை பணி நேர்பட – திருமந்:1840/1,2
மேல்


என்றனை (1)

புகலிடத்து என்றனை போதவிட்டானை – திருமந்:4/2
மேல்


என்றாய் (1)

உன்னை அறியாது உடலை முன் நான் என்றாய்
உன்னை அறிந்து துரியத்து உற நின்றாய் – திருமந்:2279/1,2
மேல்


என்றார் (1)

இட பக்கமே இறை நொந்தது என்றார்
கிடக்க படுத்தார் கிடந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:148/3,4
மேல்


என்றார்க்கும் (1)

அன்னம் பிராணன் என்றார்க்கும் இரு விந்து – திருமந்:1966/1
மேல்


என்றாரே (3)

ஞாலத்து இவன் மிக நல்லன் என்றாரே – திருமந்:540/4
உடையான் வருக என ஓலம் என்றாரே – திருமந்:547/4
இன்சொல் அளிக்கும் இறைவி என்றாரே – திருமந்:1109/4
மேல்


என்றால் (2)

பின்மார்க்கம் மூன்றும் பெற இயல்பாம் என்றால்
நன்மார்க்கம் தானே சிவனொடு நாடலே – திருமந்:1484/2,3
சுகத்தை சொல் என்றால் சொல்லும் ஆறு எங்ஙனே – திருமந்:2944/4
மேல்


என்றாளே (5)

நல் சுடராய் எழும் நல்லது என்றாளே – திருமந்:1021/4
நல்லது என்றாளே நமக்குற்ற நாயகம் – திருமந்:1022/1
சொல் அது என்றாளே சுடர் முடி பாதம் ஆம் – திருமந்:1022/2
அவாவை அடக்கி வைத்து அஞ்சல் என்றாளே – திருமந்:1108/4
பொங்கார் குழலியும் போற்றி என்றாளே – திருமந்:2356/4
மேல்


என்றான் (1)

தன்னை அறியாது உடலை முன் தான் என்றான்
தன்னை முன் கண்டான் துரியம்-தனை கண்டான் – திருமந்:2264/1,2
மேல்


என்றானும் (1)

மூவடி தா என்றானும் முனிவரும் – திருமந்:376/2
மேல்


என்றானே (8)

ஞாலத்து நம் அடி நல்கிடு என்றானே – திருமந்:108/4
முடுகிய வையத்து முன்னிர் என்றானே – திருமந்:337/4
ஈடு இல் புகழோன் எழுக என்றானே – திருமந்:352/4
அலை வாயில் வீழாமல் அஞ்சல் என்றானே – திருமந்:363/4
முடிகின்ற தீபத்தின் முன் உண்டு என்றானே – திருமந்:795/4
ஆரா அருட்கடல் ஆடுக என்றானே – திருமந்:1815/4
கண்ணாடி காணும் கருத்தது என்றானே – திருமந்:2223/4
பின்னி நின்றேன் நீ பெரியை என்றானே – திருமந்:2360/4
மேல்


என்றிட்டு (3)

உழவன் உழத்தியர் கண் ஒக்கும் என்றிட்டு
உழவன் அதனை உழவு ஒழிந்தானே – திருமந்:1619/3,4
அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு
அஞ்சும் அடக்கா அறிவு அறிந்தேனே – திருமந்:2033/3,4
அறிவே அறிவை அறிகின்றது என்றிட்டு
அறைகின்றன மறையீறுகள் தாமே – திருமந்:2358/3,4
மேல்


என்றிட (2)

சிவசிவ என்றிட தீவினை மாளும் – திருமந்:2716/2
சிவசிவ என்றிட தேவரும் ஆவர் – திருமந்:2716/3
மேல்


என்றிடும் (1)

தேம் மயன் நாளும் தெனாதென என்றிடும்
மா மயம் ஆனது வந்து எய்தலாமே – திருமந்:1241/3,4
மேல்


என்று (249)

நக்கன் என்று ஏத்திடு நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:3/2
அண்ணல் இவன் என்று அறியகிலார்களே – திருமந்:12/4
தேசம் கலந்து ஒரு தேவன் என்று எண்ணினும் – திருமந்:17/3
ஆற்றியது என்று மயலுற்ற சிந்தையை – திருமந்:24/3
அந்தம்_இல் ஈசன் அருள் நமக்கே என்று
நந்தியை நாளும் வணங்கப்படும் அவர் – திருமந்:27/2,3
தான் நின்று அழைக்கும்-கொல் என்று தயங்குவார் – திருமந்:30/2
ஏத்தியும் எம் பெருமான் என்று இறைஞ்சியும் – திருமந்:39/3
அந்தி_வண்ணா அரனே சிவனே என்று
சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ – திருமந்:46/1,2
முந்தி வண்ணா முதல்வா பரனே என்று
வந்து இ வண்ணன் எம் மனம் புகுந்தானே – திருமந்:46/3,4
விடியா விளக்கு என்று மேவி நின்றேனே – திருமந்:48/4
சூடுவன் நெஞ்சு இடை வைப்பன் பிரான் என்று
பாடுவன் பன் மலர் தூவி பணிந்து நின்று – திருமந்:50/1,2
ஆடுவன் ஆடி அமரர் பிரான் என்று
நாடுவன் யான் இன்று அறிவது தானே – திருமந்:50/3,4
என்று இவர் என்னோடு எண்மரும் ஆமே – திருமந்:67/4
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:72/2
அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல – திருமந்:88/3
முடி கண்டேன் என்று அயன் பொய் மொழிந்தானே – திருமந்:88/4
நீதி-கண் ஈசன் நெடுமால் அயன் என்று
பேதித்து அவரை பிதற்றுகின்றாரே – திருமந்:110/3,4
சிவயோகம் ஆவது சித்து அசித்து என்று
தவ யோகத்து உள் புக்கு தன் ஒளி தானாய் – திருமந்:122/1,2
பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேரிட்டு – திருமந்:145/2
குடம் உடைந்தால் அவை ஓடு என்று வைப்பர் – திருமந்:158/3
என்னது மாடு என்று இருப்பார்கள் ஏழைகள் – திருமந்:170/2
கொல்லிடு குத்து என்று கூறிய மாக்களை – திருமந்:198/1
செல்லிடு நில் என்று தீவாய் நரகிடை – திருமந்:198/3
நில்லிடும் என்று நிறுத்துவர் தாமே – திருமந்:198/4
அருத்தம் என்று எண்ணி அறையில் புதைத்து – திருமந்:202/2
பொய்க்குழி தூர்ப்பான் புலரி புலருது என்று
அ குழி தூர்க்கும் அரும் பண்டம் தேடுவீர் – திருமந்:210/1,2
பெரும் செல்வம் கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:220/1
குறையோர்-தன் மற்று உள்ள கோலாகலம் என்று
அறிவோர் மறை தெரிந்த அந்தணர் ஆமே – திருமந்:233/3,4
இன்மை அறியாது இளையர் என்று ஓராது – திருமந்:255/2
நான் தெய்வம் என்று நமன் வருவானே – திருமந்:257/4
இன்பம் இடர் என்று இரண்டுற வைத்தது – திருமந்:267/1
தான் ஒரு காலம் சயம்பு என்று ஏத்தினும் – திருமந்:275/1
இருத்தியும் வைத்தும் இறைவன் என்று ஏத்தியும் – திருமந்:277/2
இச்சை உளே வைப்பர் எந்தை பிரான் என்று
நச்சியே அண்ணலை நாடுகிலாரே – திருமந்:278/3,4
நம்பனை நானாவித பொருள் ஆகும் என்று
உம்பரில் வானவர் ஓதும் தலைவனை – திருமந்:286/1,2
பெருமான் இவன் என்று பேசி இருக்கும் – திருமந்:303/1
நில்லா குரம்பை நிலை என்று உணர்வீர்காள் – திருமந்:312/2
நிலை உலகுக்கு இவன் வேண்டும் என்று எண்ணி – திருமந்:340/3
அரியன் என்று எண்ணி அயர்வுற வேண்டா – திருமந்:348/2
ஆங்கு நெரித்து அமரா என்று அழைத்த பின் – திருமந்:350/3
நாடி இறைவா நம என்று கும்பிட – திருமந்:352/3
அலர்ந்திருந்தான் என்று அமரர் துதிப்ப – திருமந்:357/1
இருவரும் கோ என்று இகல இறைவன் – திருமந்:362/2
எண் கடல் சூழ் எம் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் – திருமந்:364/2
சமைக்க வல்லானை சயம்பு என்று ஏத்தி – திருமந்:365/1
என்று இவர் ஆக இசைந்து இருந்தானே – திருமந்:403/4
ஏது பணி என்று இசையும் இருவருக்கு – திருமந்:408/3
என்று இவர் ஆக இசைந்து இருந்தானே – திருமந்:438/4
ஈவ பெரும் பிழை என்று கொளீரே – திருமந்:506/4
எம்பெருமான் இறைவா முறையோ என்று
வம்பு அவிழ் வானோர் அசுரன் வலி சொல்ல – திருமந்:520/1,2
உண்டது நஞ்சு என்று உரைப்பர் உணர்வு இலோர் – திருமந்:521/3
எளியன் என்று ஈசனை நீசர் இகழில் – திருமந்:526/3
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல் – திருமந்:553/2
காணா கண் கேளா செவி என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:588/3
ஏது உகந்தான் இவன் என்று அருள்செய்திடும் – திருமந்:632/3
அணு அத்தனை எங்கும் தான் ஆதல் என்று எட்டே – திருமந்:668/4
உடம்பினை முன்னம் இழுக்கு என்று இருந்தேன் – திருமந்:725/1
உடம்புளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று
உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேனே – திருமந்:725/3,4
சாலவும் புல்லி சதம் என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:734/2
நன்று என்று மூன்றுக்கு நாள் அது சென்றிடும் – திருமந்:756/2
காணலும் ஆகும் பிரமன் அரி என்று
காணலும் ஆகும் கறைக்கண்டன் ஈசனை – திருமந்:769/1,2
ஆய் உரு ஆறு என்று அளக்கலும் ஆமே – திருமந்:778/4
ஒள்ளிய காயத்துக்கு ஊனம் இலை என்று
வள்ளல் நமக்கு மகிழ்ந்து உரைத்தானே – திருமந்:791/3,4
தேன் நீர் பருகி சிவாய நம என்று
கான் நீர் வரும் வழி கங்கை தருவிக்கும் – திருமந்:809/2,3
ஆதி மருந்து என்று அறிவார் அகல் இடம் – திருமந்:850/3
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஒன்று என்று அறைந்திட – திருமந்:910/1
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆ ஈ ஊ ஏ ஓம் என்று ஐந்திடம் – திருமந்:910/2
உரம் தரு மந்திரம் ஓம் என்று எழுப்பே – திருமந்:943/4
ஓம் என்று எழுப்பி தன் உத்தம நந்தியை – திருமந்:944/1
நாம் என்று எழுப்பி நடு எழு தீபத்தை – திருமந்:944/2
ஆம் என்று எழுப்பி அவ்வாறு அறிவார்கள் – திருமந்:944/3
மவ் என்று என்னுள்ளே வழிப்பட்ட நந்தியை – திருமந்:953/3
நாம நமசிவ என்று இருப்பாருக்கு – திருமந்:973/3
அகாரம் உயிர் என்று அறையலும் ஆமே – திருமந்:975/4
தஞ்சம் இது என்று சாற்றுகின்றேனே – திருமந்:980/4
நண்ணுவர் நண்ணி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:993/3
மைந்தன் இவன் என்று மாட்டி கொள்ளீரே – திருமந்:1026/4
சாதனம் ஆக சமைந்த குரு என்று
போதனம் ஆக பொருந்த உலகு ஆளும் – திருமந்:1041/2,3
சொல்நிலை சோடசம் அந்தம் என்று ஓதிடே – திருமந்:1075/4
பேணு நம என்று பேசும் தலை மேலே – திருமந்:1092/2
பகை நின்ற அங்கத்தை பார் என்று மாறி – திருமந்:1093/2
உறங்கல் ஐயா என்று உபாயம் செய்தாளே – திருமந்:1107/4
தஞ்சம் என்று எண்ணி தன் சேவடி போற்றுவார்க்கு – திருமந்:1109/3
தெருள் அது சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணில் – திருமந்:1119/3
ஆதியில் வேதமே யாம் என்று அறிகிலர் – திருமந்:1121/2
ஆதி என்று ஓதினள் ஆவின் கிழத்தியே – திருமந்:1121/4
செடி ஆர் வினை கெட சேர்வரை என்று என்று – திருமந்:1151/3
செடி ஆர் வினை கெட சேர்வரை என்று என்று
அடியார் வினை கெடுத்து ஆதியும் ஆமே – திருமந்:1151/3,4
இணைந்து பரம் என்று இசைந்து இது தானே – திருமந்:1170/4
ஓம என்று ஓதி எம் உள்ளொளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1206/2
நாம நமசிவ என்று இருப்பார்க்கு – திருமந்:1213/3
இராசியுள் சக்கரம் என்று அறி விந்துவாம் – திருமந்:1270/2
நின்றிடு விந்து என்று உள்ள எழுத்து எல்லாம் – திருமந்:1271/1
தேறி நிருமல சிவாயநம என்று
கூறு-மின் கூறில் குறைகளும் இல்லையே – திருமந்:1300/3,4
இறவு இல்லை என்று என்று இயம்பினர் காணே – திருமந்:1301/4
இறவு இல்லை என்று என்று இயம்பினர் காணே – திருமந்:1301/4
இட்டு வாமத்து ஆங்கு கிரோங்கு என்று மேவிடே – திருமந்:1313/4
கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/2
நால் பால நாரதாய சுவாகா என்று
சீர் பாக சேடத்தை மாற்றி பின் சேவியே – திருமந்:1317/3,4
கௌவுளும் ஐயுளும் கலந்து இரீம் சிரீம் என்று
ஒவ்வில் எழும் கிலீம் மந்திர பாதமா – திருமந்:1320/2,3
என்று இயல் அம்மை எழுத்து அவை பச்சையே – திருமந்:1365/4
கால் அது ஆக கலந்து கொள் என்று
மால் அது ஆக வழிபாடு செய்து நீ – திருமந்:1395/2,3
விண்ணில் எழுந்து சிவாயநம என்று
கண்ணில் எழுந்தது காண்பரிது அன்று-கொல் – திருமந்:1406/2,3
என்று அங்கு இருந்த அமுத கலையிடை – திருமந்:1407/1
தான் என்று நான் என்று இரண்டு இலா தற்பதம் – திருமந்:1441/2
தான் என்று நான் என்று இரண்டு இலா தற்பதம் – திருமந்:1441/2
தான் என்று நான் என்ற தத்துவம் நல்கலால் – திருமந்:1441/3
தான் என்று நான் என்றும் சாற்றகில்லேனே – திருமந்:1441/4
நேர்ந்திடும் மூல சரியை நெறி இது என்று
ஆய்ந்திடும் காலாங்கி கஞ்ச மலையமான் – திருமந்:1443/1,2
தேடி திரிந்து சிவபெருமான் என்று
பாடு-மின் பாடி பணி-மின் பணிந்த பின் – திருமந்:1445/2,3
ஆழி அமரும் அரி அயன் என்று உளார் – திருமந்:1458/3
சித்தம் என்று இ மூன்றும் சிந்திக்கும் செய்கையும் – திருமந்:1468/3
அது இது ஆதி பரம் என்று அகல்வர் – திருமந்:1503/1
இது வழி என்று அங்கு இறைஞ்சினர் இல்லை – திருமந்:1503/2
கண் அவன் என்று கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:1505/3
கையன் இவன் என்று காதல் செய்வீரே – திருமந்:1520/4
பேதம் செய்யாதே பிரான் என்று கை தொழில் – திருமந்:1542/3
நன்று இது தீது இது என்று உரையாளர்கள் – திருமந்:1558/3
இ தவம் அ தவம் என்று இரு பேர் இடும் – திருமந்:1568/1
அத்தன் இவன் என்று அடிபணிவாரே – திருமந்:1578/4
வான் நந்தி என்று மகிழும் ஒருவற்கு – திருமந்:1583/3
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு ஆகும் தத்துவம் – திருமந்:1607/1
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு ஆகும் தத்துவம் – திருமந்:1607/1
தான் என்று அவன் என்று இரண்டும் தனில் கண்டு – திருமந்:1607/2
தான் என்று அவன் என்று இரண்டும் தனில் கண்டு – திருமந்:1607/2
நான் என்று அவன் என்கை நல்லது ஒன்று அன்றே – திருமந்:1607/4
இலை தொட்டு பூ பறித்து எந்தைக்கு என்று எண்ணி – திருமந்:1640/1
தேடுவன் தேடி சிவபெருமான் என்று
கூடுவன் கூடி குறை கழற்கே செல்ல – திருமந்:1654/2,3
உடல் உயிர் உண்மை என்று ஓர்ந்து கொள்ளாதார் – திருமந்:1677/3
தீ என்று இங்கு உன்னை தெளிவன் தெளிந்த பின் – திருமந்:1683/3
பேய் என்று இங்கு என்னை பிறர் தெளியாரே – திருமந்:1683/4
என்று இவை இறை-பால் இயற்கை அல்லவே – திருமந்:1686/4
ஓதிய நாளே உணர்வது தான் என்று
நீதியுள் நீர்மை நினைந்தவர்க்கு அல்லது – திருமந்:1694/2,3
மேல் என்றும் கீழ் என்று இரண்டு அற காணும்-கால் – திருமந்:1706/1
வாழ்த்தினர் வாச பசும் தென்றல் வள்ளல் என்று
ஆர்த்தனர் அண்டம் கடந்த புறம்நின்று – திருமந்:1715/2,3
ஆரும் அறியார் அகாரம் அவன் என்று
பாரும் உகாரம் பரந்திட்ட நாயகி – திருமந்:1751/1,2
அன்று நின்றான் கிடந்தான் அவன் என்று
சென்று நின்று எண் திசை ஏத்துவர் தேவர்கள் – திருமந்:1762/1,2
ஏவர் பிரான் என்று இறைஞ்சுவர் அவ்வழி – திருமந்:1765/3
நன்று என்று அடியிணை நான் அவனை தொழ – திருமந்:1775/2
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:1817/3
திறம் ஏது என்று எண்ணி திகைத்து இருந்தேனே – திருமந்:1820/4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1829/4
சாத்தியும் வைத்தும் சயம்பு என்று ஏத்தியும் – திருமந்:1841/1
ஆழி அமரும் அரி அயன் என்று உளார் – திருமந்:1846/3
நச்சு-மின் நச்சி நம என்று நாமத்தை – திருமந்:1850/2
இந்துவும் பானுவும் என்று எழுகின்றது ஓர் – திருமந்:1853/1
கொண்டது மூன்று புவனமும் கொண்டது என்று
எண் திசை நந்தி எடுத்து உரைத்தானே – திருமந்:1858/3,4
ஏறு உடையாய் இறைவா எம் பிரான் என்று
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள் – திருமந்:1862/1,2
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று
வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:1862/3,4
முத்தியாம் என்று நம் மூலன் மொழிந்ததே – திருமந்:1866/4
அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர்கொள்வர் – திருமந்:1884/2
பட்ட நெறி இது என்று எண்ணியும் பார்க்கவே – திருமந்:1944/4
மாதரை மாய வரும் கூற்றம் என்று உன்ன – திருமந்:1953/1
ஆகும் அ பூரனை ஆம் என்று அறியுமே – திருமந்:1990/4
செய் இருள் நீக்கும் திரு உடை நந்தி என்று
கை இருள் நீங்க கலந்து எழுந்தானே – திருமந்:1996/3,4
அன்னமயம் என்று அறிந்து கொண்டேனே – திருமந்:2005/4
ஈசத்துவம் கடந்து இல்லை என்று அப்புறம் – திருமந்:2063/1
கண்காணி இல் என்று கள்ளம் பல செய்வார் – திருமந்:2067/1
பரா மயம் என்று எண்ணி பள்ளி உணரார் – திருமந்:2076/2
துன்பத்துளே சிலர் சோறொடு கூறை என்று
துன்பத்துளே நின்று தூங்குகின்றார்களே – திருமந்:2089/3,4
ஈரமும் நல்ல என்று இன்புறு காலத்து – திருமந்:2091/2
நஞ்சு எம் பிரான் என்று நாதனை நாள்-தொறும் – திருமந்:2094/2
ஆதி பயன் என்று அமரர் பிரான் என்று – திருமந்:2096/3
ஆதி பயன் என்று அமரர் பிரான் என்று
நாதியே வைத்து அது நாடுகின்றேனே – திருமந்:2096/3,4
அரவு அறிவார் முன் ஒரு தெய்வம் என்று
விரவு அறியாமலே மேல் வைத்தவாறே – திருமந்:2101/3,4
ஏறு உடையாய் இறைவா எம் பிரான் என்று
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள் – திருமந்:2111/1,2
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று
வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:2111/3,4
உகம் எத்தனை என்று ஒருவரும் தேறார் – திருமந்:2116/2
மலம் என்று உடம்பை மதியாத ஊமர் – திருமந்:2137/1
தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர் – திருமந்:2137/2
நலம் என்று இதனையே நாடி இருக்கில் – திருமந்:2137/3
பிச்சன் பெரியன் பிறப்பு_இலி என்று என்று – திருமந்:2171/3
பிச்சன் பெரியன் பிறப்பு_இலி என்று என்று
நச்சி அவன் அருள் நான் உய்ந்தவாறே – திருமந்:2171/3,4
அறிகின்றாய் நீ என்று அருள்செய்தார் நந்தி – திருமந்:2181/3
அறிகின்ற நான் என்று அறிந்துகொண்டேனே – திருமந்:2181/4
ஈது என்று அறிந்திலன் இத்தனை காலமும் – திருமந்:2209/1
ஈது என்று அறிந்த பின் ஏதும் அறிந்திலேன் – திருமந்:2209/2
ஈது என்று அறியும் அறிவை அறிந்த பின் – திருமந்:2209/3
ஈது என்று அறியும் இயல்பு உடையோனே – திருமந்:2209/4
அத்தன் அருள் என்று அருளால் அறிந்த பின் – திருமந்:2255/3
அன்ன வியாத்தன் அமலன் என்று அறிதியே – திருமந்:2279/4
அறிகின்றாய் நீ என்று அருள்செய்தான் நந்தி – திருமந்:2323/3
அறிகின்ற நான் என்று அறிந்து கொண்டேனே – திருமந்:2323/4
தானே அறிவான் அறிவு சதசத்து என்று
ஆனால் இரண்டும் அரன் அருளாய் நிற்க – திருமந்:2329/2,3
சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரம் என்று
ஒல்லை உணர்ந்தால் உயிர்க்குயிர் ஆகுமே – திருமந்:2335/3,4
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு என்பர் தத்துவம் – திருமந்:2348/1
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு என்பர் தத்துவம் – திருமந்:2348/1
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு அற்ற தன்மையை – திருமந்:2348/2
தான் என்று அவன் என்று இரண்டு அற்ற தன்மையை – திருமந்:2348/2
தான் என்று இரண்டு உன்னார் கேவலத்து ஆனவர் – திருமந்:2348/3
அறியகிலேன் என்று அரற்றாதே நீயும் – திருமந்:2350/1
சிங்காசனத்தே சிவன் இருந்தான் என்று
சங்கு ஆர் வளையும் சிலம்பும் சரேலென – திருமந்:2356/2,3
அறிவு வடிவு என்று அறியாத என்னை – திருமந்:2357/1
அறிவு வடிவு என்று அருள்செய்தான் நந்தி – திருமந்:2357/2
அறிவு வடிவு என்று அருளால் அறிந்தே – திருமந்:2357/3
அறிவு வடிவு என்று அறிந்திருந்தேனே – திருமந்:2357/4
அறிவு அறிவு என்று அங்கு அரற்றும் உலகம் – திருமந்:2362/1
ஓதும் பொதுவும் சிறப்பும் என்று உள்ளன – திருமந்:2397/2
ஆவது ஒன்று இல்லை அகம் புறத்து என்று அகன்று – திருமந்:2475/3
ஒளியை ஒளிசெய்து ஓம் என்று எழுப்பி – திருமந்:2486/1
வேறாகிய பரை யா என்று மெய்ப்பரன் – திருமந்:2499/2
யகாரம் உயிர் என்று அறையலும் ஆமே – திருமந்:2503/4
இணங்கி எம் ஈசனை ஈசன் என்று உன்னில் – திருமந்:2515/2
பதமுத்தி மூன்றும் பழுது என்று கைவிட்டு – திருமந்:2525/1
திறப்பட்ட சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணி – திருமந்:2560/2
அறப்பட்ட மற்ற பதி என்று அழைத்தேன் – திருமந்:2560/3
நாவின் இன் மந்திரம் என்று நடு அங்கி – திருமந்:2564/3
பிறிவு அறியாது பிரான் என்று பேணும் – திருமந்:2580/3
என் உளம் வந்து இவன் என் அடியான் என்று
பொன் வளர் மேனி புகழ்கின்ற வானவன் – திருமந்:2584/2,3
அவன் இவன் ஈசன் என்று அன்புற நாடி – திருமந்:2620/1
சிவன் இவன் ஈசன் என்று உண்மையை ஓரார் – திருமந்:2620/2
அடியான் இவன் என்று அடிமை கொண்டானே – திருமந்:2624/4
ஒத்து உலகு ஏழும் அறியா ஒருவன் என்று
அத்தன் இருந்திடம் ஆர் அறிவார் சொல்ல – திருமந்:2626/1,2
இறைவன் என்று என் மனம் ஏத்தகிலாவே – திருமந்:2629/4
நிலை பெறு கேடு என்று முன்னே படைத்த – திருமந்:2632/1
அறிவு அறிவு என்று அங்கு அரற்றும் உலகம் – திருமந்:2637/1
எந்தை வந்தான் என்று எழுந்தேன் எழுதலும் – திருமந்:2641/3
அவனுக்கு இவன் இல்லம் என்று என்று அறிந்தும் – திருமந்:2650/3
அவனுக்கு இவன் இல்லம் என்று என்று அறிந்தும் – திருமந்:2650/3
அவனை புறம்பு என்று அரற்றுகின்றாரே – திருமந்:2650/4
பரசு பதி என்று பார் முழுது எல்லாம் – திருமந்:2672/1
தெள்ளமுது ஊற சிவாயநம என்று
உள்ளமுது ஊற ஒருகால் உரைத்திடும் – திருமந்:2704/1,2
நெஞ்சு நினைந்து தம் வாயால் பிரான் என்று
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று – திருமந்:2707/1,2
துஞ்சும் பொழுது உன் துணை தாள் சரண் என்று
மஞ்சு தவழும் வடவரை மீது உறை – திருமந்:2707/2,3
திரிமலம் நீங்கி சிவாய என்று ஓதும் – திருமந்:2714/3
சிவாய சிவசிவ என்று என்றே சிந்தை – திருமந்:2718/3
எழுத்து அறிவோம் என்று உரைப்பார்கள் ஏதர் – திருமந்:2721/3
சிற்றம்பலம் என்று சேர்ந்துகொண்டேனே – திருமந்:2770/4
கூடிய திண் முழவம் குழல் ஓம் என்று
ஆடிய மானுடர் ஆதி பிரான் என்ன – திருமந்:2776/1,2
திருந்து நல் சீ என்று உதறிய கையும் – திருமந்:2797/1
அருந்தவர் வா என்று அணைத்த மலர் கையும் – திருமந்:2797/2
அரியன் பெரியன் என்று ஆட்பட்டது அல்லால் – திருமந்:2814/3
எத்தன்மை வேறு என்று கூறு செய்வீரே – திருமந்:2819/4
நான் என்றும் தான் என்று இரண்டு இல்லை என்பது – திருமந்:2820/2
நான் என்று நானும் நினைப்பு ஒழிந்தேனே – திருமந்:2820/4
ஞானத்தின் நல் நெறி நான் என்று அறிவோர்தல் – திருமந்:2821/2
எங்கு நின்றாரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2837/2
ஏயும் நெறி என்று இறைநூல் இயம்புமே – திருமந்:2839/4
புலர்ந்தது போது என்று புட்கள் சிலம்ப – திருமந்:2934/1
புலர்ந்தது போது என்று பூங்கொடி புல்லி – திருமந்:2934/2
எண்திசையோரும் இறைவன் என்று ஏத்துவர் – திருமந்:2942/2
அதுக்கு என்று இருவர் அமர்ந்த சொல் கேட்டும் – திருமந்:2950/1
சத்தம் பரவிந்து தான் ஆம் என்று எண்ணியே – திருமந்:2969/4
சிவபெருமான் என்று நான் அழைத்து ஏத்த – திருமந்:2971/1
தவ பெருமான் என்று தான் வந்து நின்றான் – திருமந்:2971/2
பித்தன் இவன் என்று பேசுகின்றாரே – திருமந்:2984/4
போற்றுகின்றேன் எம் பிரான் என்று நானே – திருமந்:2988/4
கள்ள பெருமக்கள் காண்பர்-கொலோ என்று
உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளித்திருந்து ஆளுமே – திருமந்:2994/3,4
ஈசன் என்று எட்டு திசையும் இயங்கின – திருமந்:3014/1
மேல்


என்றும் (54)

தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/2
பிதற்றுகின்றேன் என்றும் பேர் நந்தி-தன்னை – திருமந்:94/1
வானவர் என்றும் மனிதர் இவர் என்றும் – திருமந்:109/1
வானவர் என்றும் மனிதர் இவர் என்றும்
தேன் அமர் கொன்றை சிவன் அருள் அல்லது – திருமந்:109/1,2
மை நின்று அவிழ்தரும் அ தினமாம் என்றும்
செய் நின்ற செல்வம் தீ அது ஆமே – திருமந்:218/3,4
சித்தர்கள் என்றும் தெரிந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:284/2
வல்லார்கள் என்றும் வழி ஒன்றி வாழ்கின்றார் – திருமந்:311/1
ஏன்று நின்றார் என்றும் ஈசன் இணை அடி – திருமந்:323/2
வருத்தம் செய்தான் என்றும் வானவர் வேண்ட – திருமந்:339/3
தேகத்துக்கு என்றும் சிதைவு இல்லை ஆமே – திருமந்:581/4
இதம் அறிந்து என்றும் இருப்பாள் ஒருத்தி – திருமந்:843/3
வீர மருந்து என்றும் விண்ணோர் மருந்து என்றும் – திருமந்:850/1
வீர மருந்து என்றும் விண்ணோர் மருந்து என்றும்
நாரி மருந்து என்றும் நந்தி அருள்செய்தான் – திருமந்:850/1,2
நாரி மருந்து என்றும் நந்தி அருள்செய்தான் – திருமந்:850/2
தேவர் உறைகின்ற சிற்றம்பலம் என்றும்
தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றும் – திருமந்:886/1,2
தேவர் உறைகின்ற சிதம்பரம் என்றும்
தேவர் உறைகின்ற திரு அம்பலம் என்றும் – திருமந்:886/2,3
தேவர் உறைகின்ற திரு அம்பலம் என்றும்
தேவர் உறைகின்ற தென்பொது ஆமே – திருமந்:886/3,4
காய்ந்தவர் என்றும் கலந்தவர் தாமே – திருமந்:1036/4
என்றும் எழுகின்ற ஏரினை எய்தினார் – திருமந்:1236/1
பகை இல்லை என்றும் பணிந்தவர்-தம்பால் – திருமந்:1304/1
வினை இல்லை என்றும் விருத்தமும் இல்லை – திருமந்:1304/3
சேர்ந்தவர் என்றும் திசை ஒளி ஆனவர் – திருமந்:1348/1
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடி நான் சாரவே – திருமந்:1441/1
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடி நான் சாரவே – திருமந்:1441/1
தான் என்று நான் என்றும் சாற்றகில்லேனே – திருமந்:1441/4
என்றும் தொழுவன் எழில் பரஞ்சோதியை – திருமந்:1500/2
சிந்திப்பன் என்றும் ஒருவன் செறி கழல் – திருமந்:1504/2
மேல் என்றும் கீழ் என்று இரண்டு அற காணும்-கால் – திருமந்:1706/1
தான் என்றும் நான் என்றும் தன்மைகள் ஓர் ஆறும் – திருமந்:1706/2
தான் என்றும் நான் என்றும் தன்மைகள் ஓர் ஆறும் – திருமந்:1706/2
என்றும் எம் ஈசன் நடக்கும் இயல்பு அது – திருமந்:1747/2
என்றும் நின்று ஏத்துவன் எம் பெருமான்-தனை – திருமந்:1762/3
சத்திதான் என்றும் சமைந்து உரு ஆகுமே – திருமந்:1772/4
வயனங்களால் என்றும் வந்து நின்றானே – திருமந்:1836/4
பாசத்து உள்ளே என்றும் பாவியும் அண்ணலை – திருமந்:2063/2
பித்தர்கட்கு என்றும் பிறப்பு இல்லை தானே – திருமந்:2069/4
என்றும் எம் ஈசன் அடியவர்க்கே நல்கும் – திருமந்:2088/2
உரனுறு சந்நிதி சேட்டிப்ப என்றும்
திரனுறு தோயா சிவாநந்தி ஆமே – திருமந்:2391/3,4
தற்பதம் என்றும் தொம்பதம் தான் என்றும் – திருமந்:2439/1
தற்பதம் என்றும் தொம்பதம் தான் என்றும்
நிற்ப தசியத்துள் நேரிழையாள் பதம் – திருமந்:2439/1,2
உள்ளம் உரு என்றும் உருவம் உளம் என்றும் – திருமந்:2500/1
உள்ளம் உரு என்றும் உருவம் உளம் என்றும்
உள்ள பரிசு அறிந்து ஓரும் அவர்கட்கு – திருமந்:2500/1,2
ஏற்றி ஏது என்றும் எறி மணி தான் அக – திருமந்:2521/2
கானவன் என்றும் கருவரையான் என்றும் – திருமந்:2631/3
கானவன் என்றும் கருவரையான் என்றும்
ஊனதன் உள் நினைந்து ஒன்றுபட்டாரே – திருமந்:2631/3,4
விலக்குறின் மேலை விதி என்றும் கொள்க – திருமந்:2668/2
ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான் என்றும்
கூறு சமய குருபரன் நான் என்றும் – திருமந்:2758/1,2
கூறு சமய குருபரன் நான் என்றும்
தேறினர் தெற்கு திரு அம்பலத்து உள்ளே – திருமந்:2758/2,3
அரன் அடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே – திருமந்:2799/4
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடினேன் நாடலும் – திருமந்:2820/1
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடினேன் நாடலும் – திருமந்:2820/1
நான் என்றும் தான் என்று இரண்டு இல்லை என்பது – திருமந்:2820/2
யாவரும் என்றும் அறிய வல்லார் இல்லை – திருமந்:2920/2
புலம்பனுக்கு என்றும் புலர்ந்திலை போதே – திருமந்:2934/4
மேல்


என்றென்று (1)

பராசத்தி என்றென்று பல் வகையாலும் – திருமந்:1169/1
மேல்


என்றே (19)

வேங்கடம் என்றே விரகு அறியாதவர் – திருமந்:190/3
அண்ணல் இவன் என்றே அஞ்சலி அத்தனாய் – திருமந்:508/2
பார் கொண்ட நாட்டுக்கு பஞ்சமும் ஆம் என்றே
சீர் கொண்ட நந்தி தெரிந்து உரைத்தானே – திருமந்:519/3,4
ஞானியை நிந்திப்பவனும் நலன் என்றே
ஞானியை வந்திப்பவனுமே நல்வினை – திருமந்:538/1,2
கோது இல் பரானந்தம் என்றே குறி கொண்-மின் – திருமந்:582/2
இருந்தனள் தான் அங்கு இளம்பிறை என்றே – திருமந்:1235/4
கண்ணில் எழுந்தது காட்சிதர என்றே – திருமந்:1406/4
அத்தன் இவன் என்றே அன்புறுவார்களே – திருமந்:1464/4
பெரும் தன்மையாளரை பேதிக்க என்றே
இருந்து இந்திரன் எவரே வரினும் – திருமந்:1627/2,3
நற்பால் அரசுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு என்றே
முற்பாலே நந்தி மொழிந்து வைத்தானே – திருமந்:2047/3,4
ஒன்று இரண்டு என்றே உரை தருவோர்க்கு எலாம் – திருமந்:2077/3
ஆரும் கண்டு ஓரார் அவை அருள் என்றே – திருமந்:2337/4
அரிய பரம்பரம் என்றே துதிக்கும் – திருமந்:2498/3
பத்தர் பரசும் பசுபதி தான் என்றே – திருமந்:2623/4
ஒலியும் எம் ஈசன் தனக்கு என்றே உள்கி – திருமந்:2649/2
சிவசிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர் – திருமந்:2715/1
சிவாய சிவசிவ என்று என்றே சிந்தை – திருமந்:2718/3
போமாறு அறிந்தேன் புகும் ஆறும் ஈது என்றே
ஏமாப்பது இல்லை இனி ஓர் இடம் இல்லை – திருமந்:2846/2,3
பன்னினர் என்றே பாடு அறிவீரே – திருமந்:2983/4
மேல்


என்றேன் (1)

போற்றி என்றேன் எந்தை பொன்னான சேவடி – திருமந்:2521/1
மேல்


என்ன (39)

பொன்னால் புரிந்திட்ட பொன் சடை என்ன
பின்னால் பிறங்க இருந்தவன் பேர் நந்தி – திருமந்:9/1,2
பேணி தொழுது என்ன பேறு பெற்றாரே – திருமந்:131/4
சென்று அத்தா என்ன திரிந்திலன் தானே – திருமந்:149/4
கெடுகின்றது எம் பெருமான் என்ன ஈசன் – திருமந்:337/2
அடி சேர்வன் என்ன எம் ஆதியை நோக்கி – திருமந்:347/1
பிரமனும் மாலும் பிரானே நான் என்ன
பிரமன் மால் தங்கள் தம் பேதைமையாலே – திருமந்:372/1,2
பின்னை வந்தவர்க்கு என்ன பிரமாணம் – திருமந்:596/2
என்ன மாயம் இடி கரை நிற்குமே – திருமந்:596/4
ஆர் இவன் என்ன அரனாம் இவன் என்ன – திருமந்:636/2
ஆர் இவன் என்ன அரனாம் இவன் என்ன
ஏருறு தேவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொள்ள – திருமந்:636/2,3
அ வகை ஐம்பதே என்ன அறியலாம் – திருமந்:775/2
அரகர என்ன அரியது ஒன்று இல்லை – திருமந்:916/1
அரகர என்ன அறிகிலர் மாந்தர் – திருமந்:916/2
அரகர என்ன அமரரும் ஆவர் – திருமந்:916/3
அரகர என்ன அறும் பிறப்பு அன்றே – திருமந்:916/4
சீறிட்டு நின்று சிவாயநம என்ன
கூறிட்டு மும்மலம் கூப்பிட்டு போமே – திருமந்:930/3,4
விண்ணுளும் என்ன எடுக்கலும் ஆமே – திருமந்:1029/4
இருள் புரை ஈசி மனோன்மணி என்ன
வரு பலவாய் நிற்கும் மா மாது தானே – திருமந்:1046/3,4
சொன்மார்க்கம் என்ன சுருதி கைக்கொள்ளுமே – திருமந்:1484/4
ஊன் என ஊன் உயிர் என்ன உடன் நின்று – திருமந்:1788/2
துன்றி அவை அல்ல ஆகும் துணை என்ன
நின்றது தான் விளையாட்டு என்னுள் நேயமே – திருமந்:1811/3,4
என்ன புதல்வர்க்கும் வேண்டி இடு ஞானி – திருமந்:1908/3
பொருந்தும் உடல் மனம் போல் மலம் என்ன
திருந்தும் உடல் மனமாம் கூறு சேர்ந்திட்டு – திருமந்:1933/2,3
உந்தும் அருணோதயம் என்ன உள்ளத்தே – திருமந்:1993/4
சீவன் என சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2017/1
ஏயும் அவர் என்ன ஏய்ந்திடும் காயமே – திருமந்:2131/4
ஆன விளக்கொளி தூண்டும் அவன் என்ன
தான விளக்கொளியாம் மூல சாதனத்து – திருமந்:2222/1,2
பொறி ஒளி பொன் அணி என்ன விளங்கி – திருமந்:2297/3
ஆகும் அரனே பஞ்சாந்தகன் ஆம் என்ன
ஆகும் மறை ஆகமம் மொழிந்தான் அன்றே – திருமந்:2399/3,4
சென்னியது ஆன சிவயோகமாம் ஈது என்ன
அன்னது சித்தாந்த மா மறையாய் பொருள் – திருமந்:2403/2,3
கைக்காரணம் என்ன தந்தனன் காண் நந்தி – திருமந்:2487/2
கல் கலன் என்ன கதிர் எதிர் ஆமே – திருமந்:2567/4
ஆயது நான் ஆனேன் என்ன சமைந்து அற – திருமந்:2577/2
திரியிலும் சீராம் பராபரன் என்ன
உரிய உரை அற்ற ஓம் மயம் ஆமே – திருமந்:2578/3,4
சிவசிவ என்ன சிவகதி தானே – திருமந்:2716/4
அங்குசம் என்ன எழு மார்க்கம் போதத்தில் – திருமந்:2735/1
ஆடிய மானுடர் ஆதி பிரான் என்ன
நாடி நல் கணம் ஆரம் பல் பூதங்கள் – திருமந்:2776/2,3
சிந்தை அது என்ன சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2853/1
சிந்தை அது என்ன சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2853/1
மேல்


என்னது (1)

என்னது மாடு என்று இருப்பார்கள் ஏழைகள் – திருமந்:170/2
மேல்


என்னவே (3)

தீது அற்று அகம்வந்த சிவன் சத்தி என்னவே
பேதித்து ஞானம் கிரியை பிறத்தலால் – திருமந்:382/2,3
எய்திடு உயிர் சுத்தத்து இடுநெறி என்னவே
எய்தும் உயிர் இறை-பால் அறிவு ஆமே – திருமந்:2256/3,4
பண்டுறு நின்ற பராசத்தி என்னவே
கொண்டவன் அன்றி நின்றான் தங்கள் கோவே – திருமந்:2388/3,4
மேல்


என்னன்-மின் (1)

ஆர்க்கும் இடு-மின் அவர் இவர் என்னன்-மின்
பார்த்து இருந்து உண்-மின் பழம்பொருள் போற்றன்-மின் – திருமந்:250/1,2
மேல்


என்னாது (3)

தன்னை அறியாது தான் நலன் என்னாது இங்கு – திருமந்:255/1
அ நெறி இ நெறி என்னாது அட்டாங்க – திருமந்:551/1
அன்று ஆகும் என்னாது ஐவகை அந்தம்-தன்னை – திருமந்:2400/1
மேல்


என்னாமல் (1)

ஞானத்தின் ஞானமே நான் எனது என்னாமல்
ஞானத்தில் யோகமே நாதாந்த நல் ஒளி – திருமந்:1474/2,3
மேல்


என்னார் (2)

அரிய பரமென்பர் ஆகார் இது அன்று என்னார்
உரிய பரம்பரமாம் ஒன்று உதிக்கும் – திருமந்:2572/2,3
எண்ணில் கலங்கி இறைவன் இவன் என்னார்
உண்ணில் குளத்தின் முகந்து ஒருபால் வைத்து – திருமந்:2991/2,3
மேல்


என்னால் (1)

என்னால் தொழப்படும் எம் இறை மற்று அவன் – திருமந்:9/3
மேல்


என்னில் (4)

செறிவால் அனுபோகம் சித்திக்கும் என்னில்
குறியாதது ஒன்றை குறியாதார் தம்மை – திருமந்:306/2,3
ஒண்ணாத யோகத்தை உற்றவர் ஆர் என்னில்
விண் ஆர்ந்த கங்கை விரிசடை வைத்தவன் – திருமந்:832/1,2
செம்பு பொன் ஆகும் சிவாய நம என்னில்
செம்பு பொன் ஆக திரண்டது சிற்பரம் – திருமந்:903/1,2
எல்லாம் அறிந்த அறிவினை நான் என்னில்
எல்லாம் அறிந்த இறை எனலாமே – திருமந்:2596/3,4
மேல்


என்னிலும் (1)

என்னிலும் என் உயிராய இறைவனை – திருமந்:2516/1
மேல்


என்னின் (1)

என்னின் மனிதர் இகழ்வர் இ ஏழைகள் – திருமந்:1555/2
மேல்


என்னினும் (1)

துன்ப பிறவி தொழில் பல என்னினும்
அன்பில் கலவி செய்து ஆதி பிரான் வைத்த – திருமந்:281/2,3
மேல்


என்னுடன் (1)

பிணக்கு அறுத்து என்னுடன் முன் வந்த துன்பம் – திருமந்:2974/3
மேல்


என்னும் (45)

செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும் – திருமந்:74/1
தாயினும் மும்மலம் மாற்றி தயா என்னும்
தோயம் அதாய் எழும் சூரியன் ஆமே – திருமந்:116/3,4
அற்று நின்றார் உண்ணும் ஊணே அறன் என்னும்
கற்றன போதம் கமழ்பவர் மானிடர் – திருமந்:253/1,2
மால் போதகன் என்னும் வண்மைக்கு இங்கு ஆங்காரம் – திருமந்:367/1
களிப்பொடும் காதன்மை என்னும் பெருமை – திருமந்:437/3
ஒட்டி உயிர் நிலை என்னும் இ காயப்பை – திருமந்:441/3
ஒட்டிய பாச உணர்வு என்னும் காயப்பை – திருமந்:473/3
அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று – திருமந்:617/1
இடையொடு பிங்கலை என்னும் இரண்டு – திருமந்:665/1
செவ்வாய் வியாழன் சனி ஞாயிறு என்னும்
இவ்வாறு அறிகின்ற யோகி இறைவனே – திருமந்:792/1,2
பன் எழு வேத பகல் ஒளி உண்டு என்னும்
நன் எழு நாதத்து நல் தீபம் வைத்திட – திருமந்:824/2,3
மேனி இரண்டும் ஊ ஆ ஈ ஏ ஓ என்னும்
மேனி இரண்டும் ஈ ஓ ஊ ஆ ஏ கூத்து ஆமே – திருமந்:911/3,4
போந்திடும் என்னும் புரிசடையோனே – திருமந்:967/4
நயந்தனள் அங்கே நமசிவ என்னும்
பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:972/2,3
நண்ணிய பஞ்சாங்கம் நண்ணும் செபம் என்னும்
மன்னும் மனம் பவனத்தொடு வைகுமே – திருமந்:1007/3,4
நயந்தனள் அங்கே நம சிவ என்னும்
அயன் தனை யோரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:1115/2,3
என் அம்மை என் அப்பன் என்னும் செருக்கு அற்று – திருமந்:1129/1
அது இது என்னும் அவாவினை நீக்கி – திருமந்:1186/1
கழல் ஆர் கமல திருவடி என்னும்
நிழல் சேர பெற்றேன் நெடுமால் அறியா – திருமந்:1600/1,2
பதைக்கின்ற போதே பரம் என்னும் வித்தை – திருமந்:1692/1
காத்தனர் என்னும் கருத்து அறியாரே – திருமந்:1715/4
குரால் என்னும் என் மனம் கோயில் கொள் ஈசன் – திருமந்:1761/2
பேர் நந்தி என்னும் பிறங்கு சடையனை – திருமந்:1863/2
பேர் நந்தி என்னும் பிதற்று ஒழியேனே – திருமந்:1863/4
அடக்க அறிவு என்னும் கோட்டையை வைத்தேன் – திருமந்:2034/2
ஆய்ந்து கொள் ஆனந்தம் என்னும் அருள்செய்யில் – திருமந்:2038/3
ஆனைகள் ஐந்தும் அடக்கி அறிவு என்னும்
ஞான திரியை கொளுவி அதன் உள்புக்கு – திருமந்:2316/1,2
தானோ பெரிது அறிவோம் என்னும் மானுடர் – திருமந்:2354/3
தான் ஆன வேதாந்தம் தான் என்னும் சித்தாந்தம் – திருமந்:2372/1
பண்டை மறைகள் பரவான் உடல் என்னும்
துண்ட மதியோன் துரியாதீதம் தன்னை – திருமந்:2463/1,2
அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று – திருமந்:2471/1
பகர்ந்த பிரான் என்னும் பண்பினை நாடி – திருமந்:2541/2
வினை விட வீடு என்னும் வேதமும் ஓதார் – திருமந்:2557/3
கடி தொழ காண் என்னும் கண்_நுதலானே – திருமந்:2583/4
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் மெய்த்தோற்றத்து – திருமந்:2586/1
உண்டு இல்லை என்னும் உலகத்து இயல்வது – திருமந்:2693/1
பண்டு இல்லை என்னும் பரம் கதி உண்டு-கொல் – திருமந்:2693/2
தெளிய ஓதி சிவாயநம என்னும்
குளிகை இட்டு பொன் ஆக்குவன் கூட்டையே – திருமந்:2709/3,4
நம என்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கி – திருமந்:2717/1
சிவ என்னும் நாமத்தை சிந்தையுள் ஏற்ற – திருமந்:2717/2
படர் ஒன்றி என்னும் பரமாம் பரமே – திருமந்:2754/4
வீட நின்றான் விகிர்தா என்னும் நாமத்தை – திருமந்:2794/2
ஐ என்னும் வித்தினில் ஆனை விளைப்பது ஓர் – திருமந்:2870/1
எப்படி அப்படி என்னும் அவ்வாறே – திருமந்:2945/4
ஒழிந்தேன் பிறவி உறவு என்னும் பாசம் – திருமந்:2958/1
மேல்


என்னுள் (5)

ஒன்றாக என்னுள் புகுந்து உணர்வு ஆகியே – திருமந்:1066/3
தாயில் கொண்டால் போல் தலைவன் என்னுள் புக – திருமந்:1728/3
நின்றது தான் விளையாட்டு என்னுள் நேயமே – திருமந்:1811/4
என்னுள் இருக்கும் இளையா விளக்கினை – திருமந்:2005/3
புரை அற்ற என்னுள் புகும் தற்பரனே – திருமந்:2648/4
மேல்


என்னுள்ளே (2)

மவ் என்று என்னுள்ளே வழிப்பட்ட நந்தியை – திருமந்:953/3
நேடிக்கொண்டு என்னுள்ளே நேர்தரு நந்தியை – திருமந்:2522/1
மேல்


என்னுளும் (1)

என்னுளும் ஆகி இடம் பெற நின்றவள் – திருமந்:1351/2
மேல்


என்னுற்று (1)

என்னுற்று அறிவான் என் விழித்தானே – திருமந்:2859/4
மேல்


என்னே (5)

பின்னை நின்று என்னே பிறவி பெறுவது – திருமந்:81/1
என்னே இ மாயை இருள் அது தானே – திருமந்:1118/4
செவ்வுள் எழுந்து சிவாயநம என்னே – திருமந்:1320/4
நீதி ஈறு ஆக நிறுத்தினன் என்னே – திருமந்:2190/4
அரன் அடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே – திருமந்:2799/4
மேல்


என்னை (39)

என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் – திருமந்:81/3
விரும்புவர் முன் என்னை மெல் இயல் மாதர் – திருமந்:180/1
ஒளியுற வைத்து என்னை உய்ய உண்டாளே – திருமந்:1064/4
ஒளி படுவித்து என்னை உய்ய கொண்டாளே – திருமந்:1101/4
அம்மையும் அத்தனும் ஆர் அறிவார் என்னை
அம்மையோடு அத்தனும் யானும் உடன் இருந்து – திருமந்:1254/2,3
உருகிட என்னை அங்கு உய்ய கொண்டானே – திருமந்:1594/4
மாச்சு அற்ற என்னை சிவம் ஆக்கி ஆள்வித்து – திருமந்:1595/2
அச்சம் கெடுத்து என்னை ஆண்டனள் நந்தியே – திருமந்:1608/4
என்னை அறிவித்து இருந்தனன் நந்தியே – திருமந்:1609/4
பேய் என்று இங்கு என்னை பிறர் தெளியாரே – திருமந்:1683/4
நிச்சலும் என்னை நினை என்ற அ பொருள் – திருமந்:1780/2
நிறமே புகுந்து என்னை நின்மலன் ஆக்கி – திருமந்:1820/2
அறிகின்ற என்னை அறியாது இருந்தேன் – திருமந்:2181/2
என்னை அறியலுற்று இன்புற்றவாறே – திருமந்:2288/4
வேறு செய்தான் என்னை எங்கணும் விட்டு உய்த்தான் – திருமந்:2312/2
அறிகின்ற என்னை அறியாது இருந்தேன் – திருமந்:2323/2
அறிவு வடிவு என்று அறியாத என்னை
அறிவு வடிவு என்று அருள்செய்தான் நந்தி – திருமந்:2357/1,2
என்னை அறிந்திலேன் இத்தனை காலமும் – திருமந்:2366/1
என்னை அறிந்த பின் ஏதும் அறிந்திலேன் – திருமந்:2366/2
என்னை அறிந்திட்டு இருத்தலும் கைவிடாது – திருமந்:2366/3
என்னையிட்டு என்னை உசாவுகின்றானே – திருமந்:2366/4
எந்தையும் என்னை அறியகிலான் ஆகில் – திருமந்:2428/3
பால் கொண்ட என்னை பரன் கொள்ள நாடினான் – திருமந்:2433/3
அச்சம் அறுத்து என்னை ஆண்டனன் நந்தியே – திருமந்:2456/4
என்னை அறிய இசைவித்த என் நந்தி – திருமந்:2457/1
என்னை அறிந்து அறியாத இடத்து உய்த்து – திருமந்:2457/2
மறந்து அறியா என்னை வானவர் கோனும் – திருமந்:2585/3
இரும்பிடை நீர் என என்னை உள்வாங்கி – திருமந்:2592/1
தொடர்ந்து நின்றான் என்னை சோதிக்கும்-போது – திருமந்:2643/1
வேதித்து என்னை விலக்க வல்லார் இல்லை – திருமந்:2646/2
அடங்காத என்னை அடக்கி அடி வைத்து – திருமந்:2741/1
இடம் காண் பரானந்தத்தே என்னை இட்டு – திருமந்:2741/2
ஆட நின்றான் என்னை ஆட்கொண்டவாறே – திருமந்:2794/4
ஆராலும் என்னை அமட்ட ஒண்ணாது இனி – திருமந்:2960/1
வந்து என்னை ஆண்ட மணிவிளக்கு ஆனவன் – திருமந்:2963/2
அன்னையும் அத்தனும் ஆர் அறிவார் என்னை
அன்னையும் அத்தனும் யானும் உடன் இருந்து – திருமந்:2965/2,3
அவ பெருமான் என்னை ஆள் உடை நாதன் – திருமந்:2971/3
பின்னம் செய்து என்னை பிணக்கு அறுத்தானே – திருமந்:2973/4
கணக்கு அறுத்து ஆண்டனன் காண் நந்தி என்னை
பிணக்கு அறுத்து என்னுடன் முன் வந்த துன்பம் – திருமந்:2974/2,3
மேல்


என்னையிட்டு (1)

என்னையிட்டு என்னை உசாவுகின்றானே – திருமந்:2366/4
மேல்


என்னையும் (1)

தட்டு ஒக்க மாறினன் தன்னையும் என்னையும்
வட்டம் அது ஒத்து அது வாணிபம் வாய்த்ததே – திருமந்:1781/3,4
மேல்


என்னொடு (1)

நலம் புகுந்து என்னொடு நாதனை நாடும் – திருமந்:1759/3
மேல்


என்னொடும் (1)

போம் இடத்து என்னொடும் போது கண்டாயே – திருமந்:544/4
மேல்


என்னோ (1)

வாதுசெய்து என்னோ மனிதர் பெறுவது – திருமந்:2085/2
மேல்


என்னோடு (2)

என்று இவர் என்னோடு எண்மரும் ஆமே – திருமந்:67/4
ஒளி பவளத்து என்னோடு ஈசன் நின்றானே – திருமந்:2695/4
மேல்


என (122)

எண்_இலி தேவர் இறந்தார் என பலர் – திருமந்:12/2
நில் என நிற்பித்த நீதியுள் ஈசனை – திருமந்:23/2
இல் என வேண்டா இறையவர் தம் முதல் – திருமந்:23/3
சந்தி என தக்க தாமரை வாள் முகத்து – திருமந்:27/1
நால்வரும் யான் பெற்றது எல்லாம் பெறுக என
நால்வரும் தேவராய் நாதர் ஆனார்களே – திருமந்:70/3,4
சோதித்த பேரொளி மூன்று ஐந்து என நின்ற – திருமந்:110/1
பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் – திருமந்:115/1
மலங்கள் ஐந்தாம் என மாற்றி அருளி – திருமந்:118/1
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/2
அச்சு அகலாது என நாடும் அரும்பொருள் – திருமந்:156/2
பாலன் இளையன் விருத்தன் என நின்ற – திருமந்:181/1
நில்லாது சீவன் நிலை அன்று என எண்ணி – திருமந்:314/1
பல்லார் அமரர் பரிந்து அருள்செய்க என
வில்லால் புரத்தை விளங்கு எரி கோத்தவன் – திருமந்:360/2,3
வீழி தலை நீர் விதித்தது தா என
ஊழி கதிரோன் ஒளியை வென்றானே – திருமந்:380/3,4
இவன் தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:448/2
பாயும் கருவும் உருவாம் என பல – திருமந்:459/2
செந்தீ கலந்து உள் சிவன் என நிற்கும் – திருமந்:523/2
உடையான் வருக என ஓலம் என்றாரே – திருமந்:547/4
காமம் களவு கொலை என காண்பவை – திருமந்:556/3
சொங்கு இல்லை ஆக சுவத்திகம் என மிக – திருமந்:558/3
சீர் திகழ் சிங்காதனம் என செப்புமே – திருமந்:562/4
திருந்து அமராபதி செல்வன் இவன் என
தரும் தண் முழவம் குழலும் இயம்ப – திருமந்:634/2,3
எம் பொன் தலைவன் இவனாம் என சொல்ல – திருமந்:635/3
பரிசு அறி வானவர் பண்பன் அடி என
துரிசு அற நாடியே தூவெளி கண்டேன் – திருமந்:641/1,2
என இருபத்தஞ்சும் ஈராறு அதனால் – திருமந்:744/2
கருதும் இரண்டு என காட்டலும் ஆமே – திருமந்:781/4
காட்டலும் ஆகும் கலந்து எழும் ஒன்று என
காட்டலும் ஆகும் கலந்து இருபத்தெட்டில் – திருமந்:782/2,3
ஓர் அஞ்சொடு ஒன்று என ஒன்று நாளே – திருமந்:783/4
எண்ணாம் என எண்ணி இருந்தான் இருந்ததே – திருமந்:832/4
சுட்டு இட்ட சோமனில் தோன்றும் கலை என
கட்டப்படும் தாரகை கதிர் நால் உள – திருமந்:856/2,3
செம்பு பொன் ஆகும் சிரீயும் கிரீயும் என
செம்பு பொன் ஆன திரு அம்பலமே – திருமந்:903/3,4
கல் ஒளியே என நின்ற வடதிசை – திருமந்:938/1
கல் ஒளியே என நின்றனன் இந்திரன் – திருமந்:938/2
கல் ஒளியே என நின்ற சிகாரத்தை – திருமந்:938/3
கல் ஒளியே என காட்டி நின்றானே – திருமந்:938/4
எட்டும் இரண்டும் இரு மூன்று நான்கு என
பட்டது சித்தாந்த சன்மார்க்க பாதமே – திருமந்:986/3,4
கண் என உன்னி கலந்து நின்றாரே – திருமந்:993/4
தானே தலைவி என நின்ற தற்பரை – திருமந்:1074/1
கன்னி ஒளி என நின்ற இ சந்திரன் – திருமந்:1168/1
தான் ஆம் பரவாதனை என தக்கதே – திருமந்:1174/4
ஆமை ஒன்று ஏறி அகம்படியான் என
ஓம என்று ஓதி எம் உள்ளொளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1206/1,2
ஆறு-மின் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வு என
மாறு-மின் வையம் வரும் வழி தன்னையும் – திருமந்:1332/2,3
தானே வெளி என எங்கும் நிறைந்தவள் – திருமந்:1361/1
காரணி சத்திகள் ஐம்பத்திரண்டு என
காரணி கன்னிகள் ஐம்பத்திருவராய் – திருமந்:1389/1,2
நேர் என ஈராறு நீதி நெடும் போகம் – திருமந்:1433/3
ஒத்து திருவடி நீழல் சரண் என
தத்தும் வினை கடல் சாராது காணுமே – திருமந்:1451/3,4
குரு என வந்து குணம் பல நீக்கி – திருமந்:1527/2
செந்நெறி கண்டார் சிவன் என பெற்றார் பின் – திருமந்:1546/2
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு – திருமந்:1580/2
குருவே சிவம் என கூறினன் நந்தி – திருமந்:1581/1
வீடு அந்தம் இன்றியே ஆள்க என விட்ட அருள் – திருமந்:1591/3
காணாய் என வந்து காட்டினன் நந்தியே – திருமந்:1610/4
இவன் தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:1622/2
நண்ணி விளக்கு என ஞானம் விளைந்தது – திருமந்:1650/2
ஏய் எனில் என் என மாட்டார் பிரசைகள் – திருமந்:1682/1
சத்தும் அசத்தும் எவ்வாறு என தான் உன்னி – திருமந்:1697/1
மேதாதியாலே விடாது ஓம் என தூண்டி – திருமந்:1708/1
உலந்திலர் பின்னும் உளர் என நிற்பர் – திருமந்:1727/1
ஓங்கிய ஆதியும் அந்தமுமாம் என
ஈங்கு இவை தம் உடல் இந்துவும் ஆமே – திருமந்:1749/3,4
குருவும் என நிற்கும் கொள்கையன் ஆகும் – திருமந்:1763/3
தரு என நல்கும் சதாசிவன் தானே – திருமந்:1763/4
ஒன்று என கண்டே எம் ஈசன் ஒருவனை – திருமந்:1775/1
கொண்டான் என ஒன்றும் கூறகிலேனே – திருமந்:1784/4
நான் என நீ என வேறு இல்லை நண்ணுதல் – திருமந்:1788/1
நான் என நீ என வேறு இல்லை நண்ணுதல் – திருமந்:1788/1
ஊன் என ஊன் உயிர் என்ன உடன் நின்று – திருமந்:1788/2
வான் என வானவர் நின்று மனிதர்கள் – திருமந்:1788/3
தேன் என இன்பம் திளைக்கின்றவாறே – திருமந்:1788/4
நான் இது தான் என நின்றவன் நாள்-தோறும் – திருமந்:1790/1
பெருந்தன்மை தான் என யான் என வேறாய் – திருமந்:1791/1
பெருந்தன்மை தான் என யான் என வேறாய் – திருமந்:1791/1
ஆர்ந்து அறிவார் அறிவே துணையாம் என
சார்ந்து அறிவான் பெருந்தன்மை வல்லானே – திருமந்:1795/3,4
பற்றிய மாயா படலம் என பண்ணி – திருமந்:1817/2
அங்கு ஆங்கு என நின்று சகம் உண்ட வான் தோய்தல் – திருமந்:1909/3
மூவர் பிரான் என முன்னொரு காலத்து – திருமந்:1995/2
தானே அயன் மால் என நின்று தாபிக்கும் – திருமந்:2003/2
சீவன் என சிவன் என்ன வேறு இல்லை – திருமந்:2017/1
தானே என நின்ற சற்குரு சந்நிதி – திருமந்:2055/1
தானே என நின்ற தன்மை வெளிப்படில் – திருமந்:2055/2
ஊனே என நினைந்து ஓர்ந்து கொள் உன்னிலே – திருமந்:2055/4
தான் அந்தமாம் என நின்ற தனிச்சுடர் – திருமந்:2081/1
விஞ்சத்து உறையும் விகிர்தா என நின்னை – திருமந்:2117/3
மஞ்சொடு மந்தாகினி குடமாம் என
விஞ்சு அறிவில்லோன் விளம்பு மிகு மதி – திருமந்:2164/1,2
எஞ்சலில் ஒன்று எனுமாறு என இ உடல் – திருமந்:2164/3
கூறா வியோமம் பரம் என கொண்டனன் – திருமந்:2172/3
தத்துவ நாலேழ் என உன்னத்தக்கதே – திருமந்:2176/4
துரியம் பரம் என தோன்றிடும் தானே – திருமந்:2205/4
சாத்திகம் எய்து நனவு என சாற்றும்-கால் – திருமந்:2296/1
வாய்ந்த கனல் என வாதனை நின்றால் போல் – திருமந்:2309/2
மேவிய பொய்க்கரி ஆட்டும் வினை என
பாவிய பூதம் கொண்டாட்டி படைப்பாதி – திருமந்:2344/1,2
பாடுகின்றேன் பரமே துணையாம் என
கூடுகின்றேன் குறையா மனத்தாலே – திருமந்:2368/3,4
ஞானம் என ஞேய ஞாதுரு ஆகுமே – திருமந்:2381/4
துன்னிய ஆகம நூல் என தோன்றுமே – திருமந்:2403/4
ஆய பசுவும் அடலேறு என நிற்கும் – திருமந்:2411/2
இணை அறு பால் தேன் அமுது என இன்ப – திருமந்:2440/3
கன்று நினைந்து எழு தாய் என வந்த பின் – திருமந்:2446/3
வேறும் என முச்சொரூபத்து வீடுற்று அங்கு – திருமந்:2478/3
கடனுறும் அ உரு வேறு என காணும் – திருமந்:2485/2
சேய முப்பாழ் என சிவசத்தியில் சீவன் – திருமந்:2496/2
கதி என பாழை கடந்த அந்த கற்பனை – திருமந்:2497/3
தேறா சிவாயநம என தேறிலே – திருமந்:2499/4
பரகதி உண்டு என இல்லை என்போர்கள் – திருமந்:2558/1
நீ அது ஆனாய் என நின்ற பேருரை – திருமந்:2577/1
சேய் நாடு ஒளி என சிவகதி ஐந்துமே – திருமந்:2579/4
இரும்பிடை நீர் என என்னை உள்வாங்கி – திருமந்:2592/1
தானே உலகில் தலைவன் என தகும் – திருமந்:2598/1
மெய்யன் அரன்நெறி மேல் உண்டு திண் என
பொய் ஒன்றும் இன்றி புறம் பொலிவார் நடு – திருமந்:2606/2,3
உயப்போ என மனம் ஒன்றுவித்தானே – திருமந்:2608/4
இனம் என கூறும் இரும் காயம் ஏவல் – திருமந்:2609/2
தான் ஆம் பறவை வனம் என தக்கன – திருமந்:2664/2
தானே இருக்கும் அவன் என நண்ணிடும் – திருமந்:2697/2
சிவாயநம என சித்தம் ஒருக்கி – திருமந்:2718/1
நெஞ்சு என நீங்கா நிலைபெறல் ஆகுமே – திருமந்:2719/4
உருவில் சிவாயநம என ஓதே – திருமந்:2798/4
உள்ளத்துள் ஓம் என ஈசன் ஒருவனை – திருமந்:2804/1
தரனாய் தனாது என ஆறு அறி ஒண்ணா – திருமந்:2855/3
உலை மேல் இருந்த உறுப்பு என கொல்லன் – திருமந்:2882/3
நின்றார் இருந்தார் கிடந்தார் என இல்லை – திருமந்:2936/1
அப்பினில் உப்பு என அத்தன் அணைந்திட்டு – திருமந்:2945/1
இவன்தான் என நின்று எளியனும் அல்லன் – திருமந்:3011/2
நின்றனன் தான் நிலம் கீழொடு மேல் என
நின்றனன் தானொடு மால் வரை ஏழ் கடல் – திருமந்:3038/2,3
அவனே இறை என மாலுற்றவாறே – திருமந்:3039/4
மேல்


எனக்கு (8)

எனக்கு இறை அன்பு இலன் என்பர் இறைவன் – திருமந்:22/3
அத்தன் எனக்கு இங்கு அருளால் அளித்ததே – திருமந்:84/4
அரியது எனக்கு இல்லை அட்டமாசித்தி – திருமந்:641/3
முன்பு நின்று ஆங்கே மொழிவது எனக்கு அருள் – திருமந்:1456/3
அன்பால் எனக்கு அருள் ஆவதும் ஆவன – திருமந்:1469/2
முன் நின்று எனக்கு ஒரு முத்தி தந்தானே – திருமந்:1648/4
அறமே புகுந்து எனக்கு ஆரமுது ஈந்த – திருமந்:1820/3
உரை அற்றது ஒன்றை உரைத்தான் எனக்கு
கரையற்று எழுந்த கலை வேட்டு அறுத்து – திருமந்:2648/1,2
மேல்


எனக்கே (1)

தன் அன்பு எனக்கே தலைநின்றவாறே – திருமந்:274/4
மேல்


எனது (4)

இலை பொறி ஏற்றி எனது உடல் ஈசன் – திருமந்:467/1
ஏய் எனது உள்ளத்து இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1104/4
ஞானத்தின் ஞானமே நான் எனது என்னாமல் – திருமந்:1474/2
மதம் அற்று எனது யான் மாற்றிவிட்டு ஆங்கே – திருமந்:2525/3
மேல்


எனப்படும் (1)

அத்தன் உருவம் உலகு ஏழ் எனப்படும்
அத்தனின் பாதாளம் அளவு உள்ள சேவடி – திருமந்:3004/2,3
மேல்


எனல் (10)

ஆணவம் நீங்காதவர் எனல் ஆகுமே – திருமந்:398/4
பார் திகழ் பத்மாசனம் எனல் ஆகுமே – திருமந்:559/4
ஆம் உயிர் தேய் மதி நாளே எனல் விந்து – திருமந்:877/1
நண்பு அழியாமே நம எனல் ஆமே – திருமந்:992/4
ஏனை தவசி இவன் எனல் ஆகுமே – திருமந்:1674/4
அளியது எனல் ஆகும் ஆன்மாவை அன்றி – திருமந்:2325/2
அடைத்த அனாதியை ஐந்து எனல் ஆமே – திருமந்:2418/4
நண்ணிய பாசத்தில் நான் எனல் ஆணவம் – திருமந்:2421/1
செம்பொருள் ஆன சிவம் எனல் ஆமே – திருமந்:2573/4
நாம் ஆம் முதல்வனும் நான் எனல் ஆமே – திருமந்:2846/4
மேல்


எனலாம் (1)

ஆகும் கலையிடை நான்கு எனலாம் என்பார் – திருமந்:1990/2
மேல்


எனலாமே (4)

உருவம் அலால் உடல் ஒன்று எனலாமே – திருமந்:2125/4
உடன் உறை பேதமும் ஒன்று எனலாமே – திருமந்:2485/4
எல்லாம் அறிந்த இறை எனலாமே – திருமந்:2596/4
செறியா செறிவே சிவம் எனலாமே – திருமந்:2638/4
மேல்


எனலாய் (1)

மணி எனலாய் நின்றவாறு அது போல – திருமந்:2482/2
மேல்


எனலாய (1)

வந்த வியாபி எனலாய அ நெறி – திருமந்:1927/2
மேல்


எனாது (1)

ஈதாந்தம் எனாது கண்டு இன்புறுவோர்களே – திருமந்:225/4
மேல்


எனார் (1)

சோதிக்கில் மூன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்று எனார்
பேதித்து உலகம் பிணங்குகின்றார்களே – திருமந்:104/3,4
மேல்


எனில் (15)

தன்னை அப்பா எனில் அப்பனும் ஆய் உளன் – திருமந்:7/3
நினைத்தது அறிவன் எனில் தான் நினைக்கிலர் – திருமந்:22/2
வல்லார் எனில் அருள் கண்ணான் மதித்து உளோர் – திருமந்:310/2
பாகன் விடான் எனில் பன்றியும் ஆமே – திருமந்:457/4
போக்கலும் ஆகும் புகல் அற ஒன்று எனில்
தேக்கலும் ஆகும் திருந்திய பத்தே – திருமந்:777/3,4
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் செல்வம் – திருமந்:1645/1
பிரான் அருள் உண்டு எனில் உண்டு நல் ஞானம் – திருமந்:1645/2
ஞானம் உள்ளார் வேடம் இன்று எனில் நல் முத்தர் – திருமந்:1668/2
ஏய் எனில் என் என மாட்டார் பிரசைகள் – திருமந்:1682/1
பிரான் நல்ல நாம் எனில் பேதை உலகம் – திருமந்:1761/1
பேறு எனில் ஓர் பிடி பேறு அது ஆகுமே – திருமந்:1861/4
உண்டு எனில் நாம் இனி உய்ந்து ஒழிந்தோமே – திருமந்:1870/4
அப்பும் அனலும் அகலத்துளே ஏது எனில்
அப்பும் அனலும் கலந்தது அவ்வாறே – திருமந்:2266/3,4
உலைக்கு புறம் எனில் ஓடும் இருக்கும் – திருமந்:2892/3
இன்னிசை பாட இருந்தவர் ஆர் எனில்
முன்னியல் கால முதல்வனார் நாமத்தை – திருமந்:2983/2,3
மேல்


எனின் (3)

மெய்ப்பொருளாக விளைந்தது ஏது எனின்
நல் பொருள் ஆகிய நல்ல வசித்துவம் – திருமந்:688/1,2
மேல் ஆம் தலத்தில் விரிந்தவர் ஆர் எனின்
மால் ஆம் திசைமுகன் மா நந்தியாய் அவர் – திருமந்:840/1,2
எட்டாது எனின் நின்று எட்டும் இறைவனை – திருமந்:2470/2
மேல்


எனினும் (1)

இல்லை எனினும் பெரிது உளன் எம் இறை – திருமந்:2103/3
மேல்


எனும் (33)

தமிழ் சொல் வட சொல் எனும் இ இரண்டும் – திருமந்:66/3
வேயின் எழும் கனல் போலே இ மெய் எனும்
கோயிலில் இருந்து குடி கொண்ட கோன் நந்தி – திருமந்:116/1,2
ஈறும் பிறப்பும் ஓர் ஆண்டு எனும் நீரே – திருமந்:192/4
செல்வம் கருதி சிலர் பலர் வாழ்வு எனும்
புல்லறிவாளரை போற்றி புலராமல் – திருமந்:269/1,2
தலைவன் எனும் பெயர் தான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:363/2
பறிகின்ற பத்து எனும் பாரம் செய்தானே – திருமந்:452/4
காண்பது ஆண் பெண் அலி எனும் கற்பனை – திருமந்:477/2
தானே இவன் எனும் தன்மையன் ஆமே – திருமந்:686/4
ஆயுமே வாயநமசி எனும் மந்திரம் – திருமந்:923/3
சிவம் என்பது ஆனாம் எனும் தெளிவுற்றதே – திருமந்:984/4
மூலம் அது ஆம் எனும் முத்திக்கு நேர்பட – திருமந்:1135/3
தான் ஆன விந்து சகமே பரம் எனும்
தான் ஆம் பரவாதனை என தக்கதே – திருமந்:1174/3,4
அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி – திருமந்:1177/3
உணர்ந்து எழு மந்திரம் ஓம் எனும் உள்ளே – திருமந்:1222/1
ஆனவை ஓம் எனும் அ உயிர் மார்க்கமே – திருமந்:1226/4
கால் அரை முக்கால் முழுது எனும் மந்திரம் – திருமந்:1289/1
உணர்ந்து எழு மந்திரம் ஓம் எனும் உள்ளே – திருமந்:1306/1
மார்க்கம் சன்மார்க்கம் எனும் நெறி வைகாதோர் – திருமந்:1487/3
தரும் எனும் ஞானத்தால் தன் செயல் அற்றால் – திருமந்:1527/3
ஆன சமயம் அது இது நன்று எனும்
மாய மனிதர் மயக்கம் அது ஒழி – திருமந்:1545/1,2
முத்தி கொடுக்கும் முனிவன் எனும் பதம் – திருமந்:1639/3
இருளே வெளியே எனும் எங்கும் ஈசன் – திருமந்:1806/3
உன் முதல் ஆகிய ஊன் உயிர் உண்டு எனும்
கல்முதல் ஈசன் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2082/1,2
ஓம் எனும் ஓசையின் உள்ளே உறைவது ஓர் – திருமந்:2436/3
ஆய வியாப்தம் எனும் முப்பாழாம் அந்த – திருமந்:2496/3
பதி எனும் நந்தி பதம் அது கூட – திருமந்:2497/2
ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உள்ளே ஒருமொழி – திருமந்:2676/1
ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உள்ளே உருவரு – திருமந்:2676/2
ஓம் எனும் ஓங்காரத்து உள்ளே பல பேதம் – திருமந்:2676/3
ஓம் எனும் ஓங்காரம் ஒண் முத்தி சித்தியே – திருமந்:2676/4
தங்கிய தொந்தி எனும் தாள ஒத்தினில் – திருமந்:2735/2
ஓம் எனும் ஓரெழுத்துள் நின்ற ஓசை போல் – திருமந்:2824/1
உள்ளத்து ஒடுங்கும் புறத்துளும் நான் எனும்
கள்ள தலைவன் கமழ் சடை நந்தியும் – திருமந்:3016/1,2
மேல்


எனுமாறு (1)

எஞ்சலில் ஒன்று எனுமாறு என இ உடல் – திருமந்:2164/3
மேல்


எனுள் (1)

பரஞ்சோதி எனுள் படிந்ததன் பின்னை – திருமந்:2842/2
மேல்


எனே (1)

இன்றும் இதயத்து எழுந்து நம எனே – திருமந்:1290/4
மேல்


எனை (3)

எனை அடிமை கொண்ட ஏந்திழை ஈசன் – திருமந்:1123/3
வைச்சன ஆறாறு மாற்றி எனை வைத்து – திருமந்:1608/1
சென்றான் எனை விடுத்து ஆங்கில் செல்லாமையும் – திருமந்:2295/3
மேல்


எனைத்தோர் (1)

இங்கு இத்தை வாழ்வும் எனைத்தோர் அகிதமும் – திருமந்:2117/1
மேல்


எனையும் (1)

எனையும் எம் கோன் நந்தி தன் அருள் கூட்டி – திருமந்:2830/3
மேல்


எனோடு (1)

ஒன்று எனோடு ஒன்றி நின்று ஒத்து அடைந்தாளே – திருமந்:1061/4

மேல்