ஊ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊ 6
ஊசி 4
ஊசித்துளையுற 1
ஊட்டத்து 1
ஊட்டல் 2
ஊட்டி 8
ஊட்டிடும் 1
ஊட்டு 1
ஊட்டும் 3
ஊட்டுவோன் 1
ஊடகம் 1
ஊடறுத்து 1
ஊடன் 1
ஊடாடாது 1
ஊடில் 1
ஊடு 12
ஊடுபோய் 1
ஊடும் 4
ஊடுற்றார் 1
ஊடுறு 1
ஊடே 10
ஊண் 6
ஊண்பொருட்டு 1
ஊணுக்கு 1
ஊணும் 1
ஊணே 1
ஊதியம் 1
ஊது 1
ஊமர் 2
ஊமர்கள் 1
ஊமர்காள் 1
ஊமன் 1
ஊமை 2
ஊமையாம் 1
ஊர் 14
ஊர 1
ஊரார் 1
ஊரிடை 1
ஊரில் 1
ஊரின் 1
ஊரினுள் 1
ஊரும் 4
ஊருவில் 1
ஊருவின் 1
ஊரை 1
ஊழ் 1
ஊழி 31
ஊழி-தொறு 1
ஊழி-தோறு 5
ஊழிகள் 1
ஊழிகள்-தோறும் 2
ஊழிசெய் 1
ஊழியுடன் 1
ஊழியும் 4
ஊழியுமாய் 1
ஊழியுள் 1
ஊற்றமும் 1
ஊற்று 1
ஊற்றுகை 1
ஊற 3
ஊறல் 6
ஊறலை 2
ஊறா 1
ஊறி 4
ஊறிடும் 5
ஊறிய 5
ஊறியது 1
ஊறு 4
ஊறுதல் 1
ஊறும் 10
ஊறுமா 1
ஊறுவர் 1
ஊன் 24
ஊன்_இலி 1
ஊன்றல் 1
ஊன்றலும் 1
ஊன்றி 1
ஊன்றிய 1
ஊன 1
ஊனங்கள் 1
ஊனத்தின் 1
ஊனத்து 1
ஊனத்தோர் 1
ஊனதன் 1
ஊனம் 10
ஊனமிலாள்-தன்னை 1
ஊனாய் 1
ஊனார் 1
ஊனிடை 2
ஊனில் 3
ஊனினை 2
ஊனுக்கு 1
ஊனும் 2
ஊனே 9
ஊனை 2
ஊனோ 1

ஊ (6)

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆ ஈ ஊ ஏ ஓம் என்று ஐந்திடம் – திருமந்:910/2
மேனி இரண்டும் ஊ ஆ ஈ ஏ ஓ என்னும் – திருமந்:911/3
மேனி இரண்டும் ஈ ஓ ஊ ஆ ஏ கூத்து ஆமே – திருமந்:911/4
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவாயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/2
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் சிவயநம ஆயிடும் – திருமந்:912/3
கூத்தே ஈ ஊ ஆ ஏ ஓம் நமசிவாய கோள் ஒன்றுமாறே – திருமந்:912/4
மேல்


ஊசி (4)

பரு ஊசி ஐந்தும் ஓர் பையினுள் வாழும் – திருமந்:183/1
பரு ஊசி ஐந்தும் பறக்கும் விருகம் – திருமந்:183/2
பரு ஊசி ஐந்தும் பனி-தலை பட்டால் – திருமந்:183/3
பரு ஊசி பையும் பறக்கின்றவாறே – திருமந்:183/4
மேல்


ஊசித்துளையுற (1)

ஊசித்துளையுற தூங்காது போகமே – திருமந்:825/4
மேல்


ஊட்டத்து (1)

அங்கி எழுப்பி அரும் கதிர் ஊட்டத்து
தங்கும் சசியால் தாமம் ஐந்து ஐந்து ஆகி – திருமந்:862/1,2
மேல்


ஊட்டல் (2)

நாள்-தோறும் ஈசன் நயந்து ஊட்டல் நாடிடார் – திருமந்:2022/2
பண்ணிய மாயையில் ஊட்டல் பரிந்தனன் – திருமந்:2421/2
மேல்


ஊட்டி (8)

அருளான ஆனந்தத்து ஆரமுது ஊட்டி
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1800/3,4
அருளான ஆனந்தத்து ஆரமுது ஊட்டி
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1801/3,4
ஈன பிறவியில் இட்டது மீட்டு ஊட்டி
தானத்துள் இட்டு தனை ஊட்டி தாழ்த்தலும் – திருமந்:2061/1,2
தானத்துள் இட்டு தனை ஊட்டி தாழ்த்தலும் – திருமந்:2061/2
கடன் கொண்டு நெல் குத்து கையரை ஊட்டி
உடம்பினை ஓம்பி உயிரா திரிவர் – திருமந்:2086/1,2
உயிரிச்சை ஊட்டி உழி தரும் சத்தி – திருமந்:2336/1
உயிரிச்சை ஊட்டி உடன் உறலாலே – திருமந்:2336/3
ஒருவனுமே உள் உணர்த்தி நின்று ஊட்டி
அருவனும் ஆகிய ஆதரத்தானே – திருமந்:2390/3,4
மேல்


ஊட்டிடும் (1)

உண்ணும் தன் ஊடாடாது ஊட்டிடும் மாயையும் – திருமந்:2161/1
மேல்


ஊட்டு (1)

ஊட்டு அவி ஆவன உள்ளம் குளிர்விக்கும் – திருமந்:1824/3
மேல்


ஊட்டும் (3)

தோல் பையுள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும்
கூத்தன் புறப்பட்டு போன இ கூட்டையே – திருமந்:167/3,4
தரு முத்தி சார்பு ஊட்டும் சன்மார்க்கம் தானே – திருமந்:1479/4
உயிர்க்கு இவை ஊட்டுவோன் ஊட்டும் அவனே – திருமந்:2333/3
மேல்


ஊட்டுவோன் (1)

உயிர்க்கு இவை ஊட்டுவோன் ஊட்டும் அவனே – திருமந்:2333/3
மேல்


ஊடகம் (1)

ஊடகம் மேவி உறங்குகின்றாளே – திருமந்:1106/4
மேல்


ஊடறுத்து (1)

அலை கடல் ஊடறுத்து அண்டத்து வானோர் – திருமந்:363/1
மேல்


ஊடன் (1)

முச்சும் ஊடன் அணைவான் ஒருவன் உளன் – திருமந்:2171/2
மேல்


ஊடாடாது (1)

உண்ணும் தன் ஊடாடாது ஊட்டிடும் மாயையும் – திருமந்:2161/1
மேல்


ஊடில் (1)

ஊடில் பல உலகோர் எத்தவரே – திருமந்:1636/4
மேல்


ஊடு (12)

ஒல்கின்ற வான் வழி ஊடு வந்தேனே – திருமந்:83/4
ஓலையான் மேய்ந்தவர் ஊடு வரியாமை – திருமந்:161/3
ஞாலம் கடந்து அண்டம் ஊடு அறுத்தான் அடி – திருமந்:181/3
பற்று அற நாடி பரந்து ஒளி ஊடு போய் – திருமந்:1035/3
மேவி எழுகின்ற செஞ்சுடர் ஊடு சென்று – திருமந்:1777/1
ஊடு நின்றான் அவன் தன் அருளுற்றே – திருமந்:1816/4
ஊடு புக்கு ஆரும் உணர்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2522/2
செஞ்சுடர் மண்டலத்து ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2719/1
ஆனை துரக்கில் என் அம்பு ஊடு அறுக்கில் என் – திருமந்:2851/1
ஊடு புக்கு உண்டி அறுக்குறில் என் ஒக்கும் – திருமந்:2897/2
ஊனார் கமலத்தின் ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2989/2
வானகம் ஊடு அறுத்தான் இ உலகினில் – திருமந்:2997/1
மேல்


ஊடுபோய் (1)

கட்டிட்டு நின்று களம் கனி ஊடுபோய்
பொட்டிட்டு நின்று பூரணம் ஆனதே – திருமந்:662/3,4
மேல்


ஊடும் (4)

ஊடும் அவர் தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:406/3
ஊடும் அவர்-தமது உள்ளத்துளே நின்று – திருமந்:414/3
ஊடும் சமாதியில் உற்று படர் சிவன் – திருமந்:2376/2
ஊடும் உருவினை உன்னகிலாரே – திருமந்:2563/4
மேல்


ஊடுற்றார் (1)

ஒத்திட்டு இரண்டிடை ஊடுற்றார் சித்துமாய் – திருமந்:496/2
மேல்


ஊடுறு (1)

ஊடுறு ஞான உதய உண்மை முத்தியோன் – திருமந்:1428/3
மேல்


ஊடே (10)

வெம் தழல் ஊடே புறப்பட விண்ணவர் – திருமந்:353/2
பிண்டத்தின் ஊடே பிறந்து மரித்தது – திருமந்:466/2
வீணாத்தண்டு ஊடே வெளியுற தான் நோக்கி – திருமந்:588/2
நிலையார பாயும் நெடுநாடி ஊடே
சிலை ஆர் பொதுவில் திருநடம் ஆடும் – திருமந்:589/2,3
சொல்லா நடு நாடி ஊடே தொடர் மூலம் – திருமந்:857/2
சுருங்கிய தண்டின் சுழுனையின் ஊடே
ஒருங்கிய சோதியை ஓர்ந்து எழும் உய்ந்தே – திருமந்:2528/3,4
பரமாண்டத்து ஊடே பராசத்தி பாதம் – திருமந்:2734/1
பரமாண்டத்து ஊடே படர் ஒளி ஈசன் – திருமந்:2734/2
பரமாண்டத்து ஊடே படர் தரு நாதம் – திருமந்:2734/3
பரமாண்டத்து ஊடே பரன் நடம் ஆடுமே – திருமந்:2734/4
மேல்


ஊண் (6)

ஊண் படு நா உடை நெஞ்சம் உணர்ந்திட்டு – திருமந்:434/3
தூய்மை அருள் ஊண் சுருக்கம் பொறை செவ்வை – திருமந்:556/1
சசி உதித்தானேல் தனது ஊண் அருந்தி – திருமந்:873/2
பண் இடில் ஞானி ஊண் பார்க்கில் விசேடமே – திருமந்:1851/4
பகரும் ஞானி பகல் ஊண் பலத்துக்கு – திருமந்:1860/3
வித்தகம் ஆகிய வேடத்தர் உண்ட ஊண்
அத்தன் அயன் மால் அருந்திய வண்ணமாம் – திருமந்:1866/1,2
மேல்


ஊண்பொருட்டு (1)

சிந்தனை செய்யா தெளிவியாது ஊண்பொருட்டு
அந்தகர் ஆவோர் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2045/3,4
மேல்


ஊணுக்கு (1)

ஊணுக்கு இருந்தார் உணராத மாக்களே – திருமந்:2064/4
மேல்


ஊணும் (1)

ஊணும் உணர்வும் உறக்கமும் தான் ஆக – திருமந்:1302/3
மேல்


ஊணே (1)

அற்று நின்றார் உண்ணும் ஊணே அறன் என்னும் – திருமந்:253/1
மேல்


ஊதியம் (1)

ஊதியம் ஏதும் அறியார் உரைப்பினும் – திருமந்:870/1
மேல்


ஊது (1)

ஊது நல் சங்கும் உயர் கட்டி கப்பரை – திருமந்:1664/2
மேல்


ஊமர் (2)

மலம் என்று உடம்பை மதியாத ஊமர்
தலம் என்று வேறு தரித்தமை கண்டீர் – திருமந்:2137/1,2
சிவசிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர்
சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்து உள் அடங்க – திருமந்:2715/1,2
மேல்


ஊமர்கள் (1)

ஓதியும் ஏதும் அறியாத ஊமர்கள்
ஆதியும் அந்தமும் அந்திக்க வல்லீரேல் – திருமந்:870/2,3
மேல்


ஊமர்காள் (1)

உரை அற்றது ஒன்றை உரைசெய்யும் ஊமர்காள்
கரை அற்றது ஒன்றை கரை காணல் ஆகுமோ – திருமந்:2955/1,2
மேல்


ஊமன் (1)

ஊனத்து அவித்தை விட்டு ஊமன் நின்றானே – திருமந்:2157/4
மேல்


ஊமை (2)

ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில் – திருமந்:2158/1
ஊமை கிணற்றகத்து உள்ளே உறைவது ஓர் – திருமந்:2304/1
மேல்


ஊமையாம் (1)

மோனம் கைவந்து ஊமையாம் மொழி முற்றும் காண் – திருமந்:1611/3
மேல்


ஊர் (14)

அவன் அன்றி ஊர் புகுமாறு அறியேனே – திருமந்:6/4
ஊர் எலாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டு – திருமந்:145/1
நாட்டுக்கு நாயகன் நம் ஊர் தலைமகன் – திருமந்:153/1
மது ஊர் குழலியும் மாடும் மனையும் – திருமந்:155/1
இது ஊர் ஒழிய இதணம் அது ஏறி – திருமந்:155/2
பொது ஊர் புறம் சுடுகாடு-அது நோக்கி – திருமந்:155/3
ஊர் துறை-காலே ஒழிவர் ஒழிந்த பின் – திருமந்:157/2
ஐவர்க்கு நாயகன் அ ஊர் தலைமகன் – திருமந்:564/1
ஒன்று அது கால் கொண்டு ஊர் வகை சொல்லிடில் – திருமந்:698/2
ஊர் இல்லை காணும் ஒளி அது ஒன்று உண்டு – திருமந்:844/3
அவள் அன்றி ஊர் புகுமாறு அறியேனே – திருமந்:1053/4
வனம் புகுந்தான் ஊர் வடக்கு என்பதாமே – திருமந்:2663/4
ஒருத்தி உள்ளாள் அவர் ஊர் அறியோமே – திருமந்:2895/4
ஒல்லை கடந்து சென்று ஊர் புகல் ஆமே – திருமந்:2912/4
மேல்


ஊர (1)

மது ஊர வாங்கியே வைத்து அகன்றார்களே – திருமந்:155/4
மேல்


ஊரார் (1)

உடையவன் மந்திரி உள்ளலும் ஊரார்
அடையா நெடும் கடை ஐந்தொடு நான்கே – திருமந்:2925/3,4
மேல்


ஊரிடை (1)

ஊரிடை சுணங்கனாய் பிறந்து அங்கு ஓர் உகம் – திருமந்:531/3
மேல்


ஊரில் (1)

ஊரில் உமாபதி ஆகி நின்றானே – திருமந்:2625/4
மேல்


ஊரின் (1)

இரண்டு கடா உண்டு இ ஊரின் உள்ளே – திருமந்:2889/1
மேல்


ஊரினுள் (1)

முத்த கயிறாக மூவர்கள் ஊரினுள்
நித்தம் பொருது நிரம்ப நின்றாரே – திருமந்:2890/3,4
மேல்


ஊரும் (4)

ஊரும் உயிரும் உலகும் ஒடுக்கிடும் – திருமந்:1110/3
ஊரும் உலகமும் ஒக்க படைக்கின்ற – திருமந்:1419/1
ஊரும் சகாரத்தை ஓது-மின் ஓதியே – திருமந்:1564/2
ஊரும் சகலன் உலப்பு_இலி தானே – திருமந்:3045/4
மேல்


ஊருவில் (1)

ஒக்க அடியிணை ஊருவில் ஏறிட்டு – திருமந்:561/1
மேல்


ஊருவின் (1)

ஓர் அணை அ பதம் ஊருவின் மேல் ஏறி இட்டு – திருமந்:559/1
மேல்


ஊரை (1)

ஊரை உணர்ந்தார் உணர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:1984/4
மேல்


ஊழ் (1)

ஊழ் கொண்ட மந்திரம் தன்னால் ஒடுங்கே – திருமந்:739/4
மேல்


ஊழி (31)

ஒப்பு_இலி வள்ளலை ஊழி முதல்வனை – திருமந்:36/2
ஊழி அகலும் உறுவினை நோய் பல – திருமந்:219/2
உடல் உடையான் பல ஊழி-தொறு ஊழி
அடல் விடை ஏறும் அமரர்கள் நாதன் – திருமந்:299/2,3
ஊழி வலம்செய்ய ஒண் சுடர் ஆதியும் – திருமந்:349/2
தான கரும் கடல் ஊழி தலைவனும் – திருமந்:377/2
ஊழி வலம்செய்து அங்கு ஓரும் ஒருவற்கு – திருமந்:380/1
ஊழி கதிரோன் ஒளியை வென்றானே – திருமந்:380/4
உகந்து நின்றே படைத்தான் பல ஊழி
உகந்து நின்றே படைத்தான் ஐந்து பூதம் – திருமந்:445/2,3
ஆதி படைத்தனன் ஆசு இல் பல் ஊழி
ஆதி படைத்தனன் எண்_இலி தேவரை – திருமந்:447/2,3
அதோமுகன் ஊழி தலைவனும் ஆமே – திருமந்:524/4
உரிமை வல்லோன் உணர்ந்து ஊழி இருக்கும் – திருமந்:548/3
உடையாமல் ஊழி இருக்கலும் ஆமே – திருமந்:591/4
பிண்டமும் ஊழி பிரியாது இருக்குமே – திருமந்:612/4
மண் இடை பல் ஊழி வாழலும் ஆமே – திருமந்:841/4
ஊழி பிரியாது இருக்கின்ற யோகிகள் – திருமந்:874/1
ஊழி முதலாய் உயர்வார் உலகினில் – திருமந்:874/3
உன் அம்மை ஊழி தலைவனும் அங்கு உளன் – திருமந்:1129/2
ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1458/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1458/2
ஊழி முயன்றும் ஓர் உச்சி உளானே – திருமந்:1458/4
ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1846/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1846/2
ஊழி முயன்றும் ஓர் உச்சி உளானே – திருமந்:1846/4
முகமத்தோடு ஒத்து நின்று ஊழி-தோறு ஊழி
அகமத்தர் ஆகி நின்று ஆய்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:1865/3,4
ஊழி பராபரம் ஓங்கிய பத்தினில் – திருமந்:2532/3
பல் ஊழி பண்பன் பகலோன் இறையவன் – திருமந்:2533/1
நல் ஊழி ஐந்தின் உள்ளே நின்ற ஊழிகள் – திருமந்:2533/2
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/3
அ ஊழி உச்சியுள் ஒன்றில் பகவனே – திருமந்:2533/4
உய் கலந்து ஊழி தலைவனுமாய் நிற்கும் – திருமந்:2600/3
ஒன்றி நின்றே பல ஊழி கண்டேனே – திருமந்:2953/4
மேல்


ஊழி-தொறு (1)

உடல் உடையான் பல ஊழி-தொறு ஊழி – திருமந்:299/2
மேல்


ஊழி-தோறு (5)

ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1458/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1458/2
ஊழி-தோறு ஊழி உணர்ந்தவர்க்கு அல்லால் – திருமந்:1846/1
ஊழி-தோறு ஊழி உணரவும் தான் ஒட்டான் – திருமந்:1846/2
முகமத்தோடு ஒத்து நின்று ஊழி-தோறு ஊழி – திருமந்:1865/3
மேல்


ஊழிகள் (1)

நல் ஊழி ஐந்தின் உள்ளே நின்ற ஊழிகள்
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/2,3
மேல்


ஊழிகள்-தோறும் (2)

உரா சத்தி ஊழிகள்-தோறும் உடனே – திருமந்:1056/3
பராபரன் ஆகி பல் ஊழிகள்-தோறும்
பராபரனாய் இ அகல் இடம் தாங்கி – திருமந்:3008/1,2
மேல்


ஊழிசெய் (1)

உணர்ந்து இலர் ஈசனை ஊழிசெய் சத்தி – திருமந்:1126/1
மேல்


ஊழியுடன் (1)

ஓதும் கலை காலம் ஊழியுடன் அண்ட – திருமந்:2730/3
மேல்


ஊழியும் (4)

ஒழிந்தன காலங்கள் ஊழியும் போயின – திருமந்:261/1
உலகம் புடைபெயர்ந்து ஊழியும் போன – திருமந்:2480/1
உவா கடல் ஒக்கின்ற ஊழியும் போன – திருமந்:2617/1
உருவம் நினைப்பவர் ஊழியும் காண்பர் – திருமந்:2841/2
மேல்


ஊழியுமாய் (1)

முன்புறு காலமும் ஊழியுமாய் நிற்கும் – திருமந்:416/3
மேல்


ஊழியுள் (1)

செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள்
அ ஊழி உச்சியுள் ஒன்றில் பகவனே – திருமந்:2533/3,4
மேல்


ஊற்றமும் (1)

ஊற்றமும் ஓசையும் ஓசை ஒடுக்கமும் – திருமந்:3009/2
மேல்


ஊற்று (1)

ஊற்று பசுக்கள் ஒரு குடம் பால் போதும் – திருமந்:2875/2
மேல்


ஊற்றுகை (1)

ஊற்றுகை உள்ளத்து ஒருங்கலும் ஆமே – திருமந்:2041/4
மேல்


ஊற (3)

தெள்ளமுது ஊற சிவாயநம என்று – திருமந்:2704/1
உள்ளமுது ஊற ஒருகால் உரைத்திடும் – திருமந்:2704/2
மதுங்கிய வார் களி ஆரமுது ஊற
பொதுங்கிய ஐவரை போய் வளைத்தானே – திருமந்:2914/3,4
மேல்


ஊறல் (6)

ஊன் ஊறல் பாயும் உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:804/1
வான் ஊறல் பாயும் வகை அறிவார் இல்லை – திருமந்:804/2
வான் ஊறல் வகை அறிவாளர்க்கு – திருமந்:804/3
தேன் ஊறல் உண்டு தெளியலும் ஆமே – திருமந்:804/4
அனித்திடும் மேலை அரும் கனி ஊறல்
கனி சுடராய் நின்ற கயிலையில் ஈசன் – திருமந்:1997/2,3
வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பி உண்ணாதவர் – திருமந்:2704/3
மேல்


ஊறலை (2)

உண்ணீர் அமுதமுறும் ஊறலை திறந்து – திருமந்:336/1
உண்ணீர் அமுதமுறும் ஊறலை திறந்து – திருமந்:882/1
மேல்


ஊறா (1)

ஊறா உயிர்த்து உண்டு உறங்கிடும் மாயையே – திருமந்:2461/4
மேல்


ஊறி (4)

அண்டத்துள் ஊறி இருந்து எண் திரை ஆகி – திருமந்:424/2
ஊறி இருந்தனள் உள் உடையார்க்கே – திருமந்:1139/4
ஆலித்து எழுந்து அமைந்து ஊறி எழுந்து அதாய் – திருமந்:1289/2
ஊறி கிடந்தது என் உள்ளன்பு தானே – திருமந்:2867/4
மேல்


ஊறிடும் (5)

ஆய்ந்து உரைசெய்யில் அமுதம் நின்று ஊறிடும்
வாய்ந்து உரைசெய்யும் வருகின்ற காலத்து – திருமந்:802/1,2
அந்தர வானத்து அமுதம் வந்து ஊறிடும்
அங்குதி மந்திரம் ஆகுதி ஆமே – திருமந்:961/3,4
வாய் முலை பெய்ய மதுர நின்று ஊறிடும்
தாய் முலை ஆவது அறியார் தமர் உளோர் – திருமந்:1682/2,3
அந்தர வானத்து அமுதம் வந்து ஊறிடும்
அங்குதி மந்திரம் ஆகுதி ஆகுமே – திருமந்:1971/3,4
வட்டன பூமி மருவி வந்து ஊறிடும்
கட்டனம் செய்து கயிற்றால் தொழுமி உள் – திருமந்:2906/2,3
மேல்


ஊறிய (5)

இன்புறு காலத்து இருவர் முன்பு ஊறிய
துன்புறு பாசத்து உயர் மனை வான் உளன் – திருமந்:453/1,2
அளிந்து அமுது ஊறிய ஆதி பிரானை – திருமந்:527/3
ஊறிய ஆதாரத்து ஓர் எழுத்து ஆமே – திருமந்:1709/4
வரை அருகு ஊறிய மா தவம் நோக்கின் – திருமந்:2100/3
ஓதும் மயிர்க்கால்-தொறும் அமுது ஊறிய
பேதம் அபேதம் பிறழாத ஆனந்தம் – திருமந்:2856/1,2
மேல்


ஊறியது (1)

அசும்பின்-நின்று ஊறியது ஆரமுதாகும் – திருமந்:2818/2
மேல்


ஊறு (4)

கமுகு ஊறு தெங்கு கரும்பொடு வாழை – திருமந்:248/3
உரை இல்லை உள்ளத்து அகத்து நின்று ஊறு
நுரை இல்லை மாசு இல்லை நுண்ணிய தெள் நீர் – திருமந்:249/2,3
ஊறு படாது உடல் வேண்டும் உபாயமும் – திருமந்:883/3
ஆமே சுவை ஒளி ஊறு ஓசை கண்டவள் – திருமந்:1350/3
மேல்


ஊறுதல் (1)

ஊறுதல் முப்பத்திரண்டு அதி இரேசகம் – திருமந்:568/3
மேல்


ஊறும் (10)

அமுது ஊறும் மா மழை நீர் அதனாலே – திருமந்:248/1
அமுது ஊறும் பல் மரம் பார் மிசை தோற்றும் – திருமந்:248/2
அமுது ஊறும் காஞ்சிரை ஆங்கு அது ஆமே – திருமந்:248/4
ஊறும் உயிர் நடுவே உயிர் உக்கிரம் – திருமந்:793/3
உருவிட ஊறும் உறு மந்திரமே – திருமந்:960/4
தெளிவரும் நாளில் சிவ அமுது ஊறும்
ஒளிவரு நாளில் ஓர் எட்டில் உகளும் – திருமந்:1014/1,2
ஊறும் உடம்பை உயிர் உடம்பு எண்ணுமே – திருமந்:2129/4
ஊறும் அருவி உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:2535/1
காலினில் ஊறும் கரும்பினில் கட்டியும் – திருமந்:2639/1
ஒளிக்குள் ஆனந்தத்து அமுது ஊறும் உள்ளத்தே – திருமந்:2778/4
மேல்


ஊறுமா (1)

புளி கண்டவர்க்கு புனல் ஊறுமா போல் – திருமந்:2778/1
மேல்


ஊறுவர் (1)

ஊறுவர் உள்ளத்து அகத்தும் புறத்துளும் – திருமந்:3017/3
மேல்


ஊன் (24)

ஊன் பற்றி நின்ற உணருறு மந்திரம் – திருமந்:85/3
ஊன் அமர்ந்தோரை உணர்வது தானே – திருமந்:109/4
ஊன் தெய்வம் ஆக உயிர்க்கின்ற பல் உயிர் – திருமந்:257/3
உகந்து நின்றே உயிர் ஊன் படைத்தானே – திருமந்:445/4
ஊன் கண்டு கொண்ட உணர்வும் மருந்து ஆக – திருமந்:738/3
ஊன் ஊறல் பாயும் உயர் வரை உச்சி மேல் – திருமந்:804/1
ஊன் கரும்பு ஆகியே ஊன் நீர் வருமே – திருமந்:808/4
ஊன் கரும்பு ஆகியே ஊன் நீர் வருமே – திருமந்:808/4
ஊன் நீர் வழியாக உள் நாவை ஏறிட்டு – திருமந்:809/1
ஊன் எங்கு உள அங்கு உளன் உயிர் காவலன் – திருமந்:1055/2
ஊன் நிலை செய்யும் உரு_இலி தானே – திருமந்:1682/4
உகல் இடமாய் நின்ற ஊன் அதன் உள்ளே – திருமந்:1723/2
நிலம்தரு நீர் தெளி ஊன் அவை செய்ய – திருமந்:1727/2
ஊன் என ஊன் உயிர் என்ன உடன் நின்று – திருமந்:1788/2
ஊன் என ஊன் உயிர் என்ன உடன் நின்று – திருமந்:1788/2
ஊன் இது தான் உயிர் போல் உணர்வான் உளன் – திருமந்:1790/2
ஊன் அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் – திருமந்:1797/3
உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் – திருமந்:1823/1
ஊன் அந்தமாய் உலகாய் நின்ற ஒண் சுடர் – திருமந்:2081/2
உன் முதல் ஆகிய ஊன் உயிர் உண்டு எனும் – திருமந்:2082/1
ஊன் அந்தமாய் உணர்வாய் உள் உணர்வுறில் – திருமந்:2326/3
ஊன் கன்றாய் நாடி வந்து உள் புகுந்தானே – திருமந்:2627/4
உருவு_இலி ஊன்_இலி ஊனம் ஒன்று இல்லி – திருமந்:2941/1
ஊன் அறிந்து உள்ளே உயிர்க்கின்ற ஒண் சுடர் – திருமந்:3027/3
மேல்


ஊன்_இலி (1)

உருவு_இலி ஊன்_இலி ஊனம் ஒன்று இல்லி – திருமந்:2941/1
மேல்


ஊன்றல் (1)

ஊன்றல் இல்லா உள் ஒளிக்கு ஒளி ஆமே – திருமந்:2322/4
மேல்


ஊன்றலும் (1)

ஆணி மிதித்து நின்று ஐவர் கோல் ஊன்றலும்
வாணிபம் செய்வார் வழியிடை ஆற்றிடை – திருமந்:2935/2,3
மேல்


ஊன்றி (1)

ஊன்றி இருக்க உடம்பு அழியாதே – திருமந்:728/4
மேல்


ஊன்றிய (1)

ஊன்றிய நந்தி உயர் மோனத்தானே – திருமந்:2661/4
மேல்


ஊன (1)

ஊன பிறவி ஒழிக்கும் ஒருவனை – திருமந்:21/2
மேல்


ஊனங்கள் (1)

ஊனங்கள் எட்டு ஒழித்து ஒன்றுவோர்கட்கே – திருமந்:2320/4
மேல்


ஊனத்தின் (1)

ஊனத்தின் உள்ளே உயிர் போல் உணர்கின்ற – திருமந்:377/3
மேல்


ஊனத்து (1)

ஊனத்து அவித்தை விட்டு ஊமன் நின்றானே – திருமந்:2157/4
மேல்


ஊனத்தோர் (1)

ஊனத்தோர் சித்தி வந்தோர் காயம் ஆகுமே – திருமந்:1904/4
மேல்


ஊனதன் (1)

ஊனதன் உள் நினைந்து ஒன்றுபட்டாரே – திருமந்:2631/4
மேல்


ஊனம் (10)

ஊனம் இல் ஒன்பது கோடி உகம்-தனுள் – திருமந்:82/2
ஒள்ளிய காயத்துக்கு ஊனம் இலை என்று – திருமந்:791/3
ஒளி தரும் ஓர் ஆண்டில் ஊனம் ஒன்று இல்லை – திருமந்:846/2
ஊனம் அற உணர்ந்தார் உளத்து ஓங்குமே – திருமந்:1072/4
ஊனம் அறுத்து நின்று ஒண் சுடர் ஆகுமே – திருமந்:1472/4
ஊனம் கடந்த உரு அது ஆமே – திருமந்:1545/4
ஊனம் இல் ஞானி நல் யோகி உடல் விட்டால் – திருமந்:1906/1
ஊனம் இல் முத்தராய் மீளார் உணர்வுற்றே – திருமந்:1906/4
ஊனம் ஒன்று இன்றி உணர்வு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2523/3
உருவு_இலி ஊன்_இலி ஊனம் ஒன்று இல்லி – திருமந்:2941/1
மேல்


ஊனமிலாள்-தன்னை (1)

ஊனமிலாள்-தன்னை ஊனிடை கண்டதே – திருமந்:2324/4
மேல்


ஊனாய் (1)

ஊனாய் உயிராய் உணர் அங்கியாய் முன்னம் – திருமந்:374/1
மேல்


ஊனார் (1)

ஊனார் கமலத்தின் ஊடு சென்று அப்புறம் – திருமந்:2989/2
மேல்


ஊனிடை (2)

ஊனமிலாள்-தன்னை ஊனிடை கண்டதே – திருமந்:2324/4
உளங்கு ஒளி ஊனிடை நின்று உயிர்க்கின்ற – திருமந்:2687/3
மேல்


ஊனில் (3)

ஊனில் நின்று ஆங்கே உயிர்க்கின்ற ஆறே – திருமந்:37/4
ஊனில் எழுத்தை உணர்கிலர் தாமே – திருமந்:954/4
ஊனில் சுடும் அங்கி உத்தமன் தானே – திருமந்:1463/4
மேல்


ஊனினை (2)

ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க்கு அல்லது – திருமந்:1452/3
ஊனினை நீக்கி உண்பவர்க்கு அல்லது – திருமந்:1848/3
மேல்


ஊனுக்கு (1)

ஒழிகின்ற ஊனுக்கு உறுதுணை இல்லையே – திருமந்:2140/4
மேல்


ஊனும் (2)

ஊனும் உயிரும் உணர்வு அது ஆமே – திருமந்:1305/4
ஊனும் அழிந்து உயிரும் அழிந்து உடன் – திருமந்:2951/2
மேல்


ஊனே (9)

ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:490/2
ஊனே வழிசெய்து எம் உள்ளே இருந்திடும் – திருமந்:719/2
சாவதும் இல்லை சத கோடி ஊனே – திருமந்:803/4
ஊனே உருகி உணர்வை உணர்ந்த பின் – திருமந்:1796/3
ஊனே அவற்றுள் உயிர் ஓம்பா மாயுமே – திருமந்:1938/4
ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்குளன் – திருமந்:2012/2
ஊனே என நினைந்து ஓர்ந்து கொள் உன்னிலே – திருமந்:2055/4
ஊனே உருகிய உள்ளம் ஒன்று ஆமே – திருமந்:2598/4
ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:3024/2
மேல்


ஊனை (2)

ஊனை விளைத்திடும் உம்பர்-தம் ஆதியை – திருமந்:541/3
ஊனை விளக்கி உடன் இருந்தானே – திருமந்:1529/4
மேல்


ஊனோ (1)

ஊனோ உயிரோ உறுகின்றது ஏது இன்பம் – திருமந்:2354/1

மேல்