அ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 339
அ-முதல் 1
அ-உலகத்தே 1
அஃது 1
அக்க 1
அக்கணி 1
அக்கர 1
அக்கரத்து 1
அக்கரத்துளே 1
அக்கரம் 10
அக்கரை 3
அக்காரம் 1
அக்காரமும் 1
அக்கி 1
அக்கிரமத்தே 1
அக்கு 2
அக்கோணம் 1
அக 5
அகண்ட 3
அகண்டமும் 2
அகத்தான் 3
அகத்தானே 3
அகத்திய 1
அகத்தியன் 1
அகத்தில் 5
அகத்திலே 2
அகத்தின் 2
அகத்தினில் 2
அகத்து 16
அகத்தும் 1
அகத்துள் 1
அகத்தே 3
அகத்தோர் 1
அகந்து 1
அகந்தை 1
அகந்தையும் 1
அகப்பட்ட 2
அகப்பட்டவாறே 1
அகப்படும் 1
அகம் 37
அகம்படி 4
அகம்படியான் 1
அகம்புகும் 1
அகம்புறம் 2
அகம்புறமாய் 1
அகம்வந்த 1
அகமத்தர் 1
அகமாய் 1
அகமே 2
அகமோடு 1
அகரம் 1
அகரமாய் 1
அகராதி 5
அகராதியே 1
அகல் 24
அகல்கிலன் 1
அகல்வர் 1
அகல்வுற்றது 1
அகல 5
அகலத்துளே 3
அகலமும் 1
அகலவே 1
அகலா 1
அகலாது 1
அகலாதே 2
அகலிடத்தார் 1
அகலிடத்தானே 1
அகலிடம் 1
அகலினும் 1
அகலும் 4
அகள 1
அகளங்கள் 1
அகற்றி 4
அகற்றின 1
அகற்றீரே 1
அகன்ற 6
அகன்றவன் 2
அகன்றார் 1
அகன்றார்களே 3
அகன்றாரும் 1
அகன்றாலும் 1
அகன்றான் 2
அகன்றானை 2
அகன்றிட்டு 2
அகன்று 15
அகன்றோர் 2
அகார 13
அகாரணி 2
அகாரத்தை 1
அகாரம் 10
அகாரமும் 1
அகாரமே 1
அகிதமும் 1
அகில் 1
அகில 2
அகிலம் 2
அகிலமும் 4
அகிலாண்ட 1
அகோசர 1
அகோசரி 1
அகோரம் 1
அகோரர் 1
அங்க 3
அங்கங்கள் 2
அங்கத்தில் 1
அங்கத்து 3
அங்கத்தை 1
அங்கம் 5
அங்கமாய் 2
அங்கமும் 1
அங்கமே 2
அங்கரை 1
அங்காந்து 1
அங்கார் 1
அங்கி 64
அங்கி-தன்னில் 1
அங்கியாய் 2
அங்கியாய 1
அங்கியில் 4
அங்கியின் 5
அங்கியினாலே 1
அங்கியும் 3
அங்கியுள் 6
அங்கியை 1
அங்கியோடு 1
அங்கியோடே 1
அங்கு 141
அங்குச 5
அங்குசம் 5
அங்குதி 2
அங்குலம் 6
அங்குலி 1
அங்குளன் 1
அங்கே 39
அங்கை 2
அங்கையாளே 1
அங்ஙன் 1
அச்ச 1
அச்சம் 4
அச்சற 1
அச்சிரம் 1
அச்சு 2
அச்சுதற்கு 1
அச்சுதன் 1
அச்சுதனை 1
அச்சோயம் 2
அசத்சத்து 1
அசத்து 7
அசத்தும் 7
அசத்தொடு 1
அசபை 1
அசபையை 1
அசல் 1
அசற்குரு 2
அசி 2
அசித்து 2
அசித்தும் 4
அசிந்த 1
அசிபதத்து 1
அசிபதம் 5
அசுத்தம் 5
அசுத்தமும் 1
அசும்பின்-நின்று 1
அசுரர் 3
அசுரர்க்கு 1
அசுரர்கள் 1
அசுரரும் 1
அசுரரை 1
அசுரன் 2
அசேதனமாம் 1
அசைக்கின்ற 1
அசைத்து 1
அசைவானது 1
அசைவில் 1
அசைவின்-கண் 1
அசைவு 2
அஞ்ச 1
அஞ்சணவும் 1
அஞ்சது 1
அஞ்சல் 2
அஞ்சலி 2
அஞ்சலியோடும் 1
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 3
அஞ்சா 1
அஞ்சாகி 1
அஞ்சாதான் 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாம் 2
அஞ்சாய் 2
அஞ்சி 4
அஞ்சிட்ட 1
அஞ்சில் 3
அஞ்சின் 2
அஞ்சினர் 1
அஞ்சினோடு 1
அஞ்சு 23
அஞ்சுக்கும் 1
அஞ்சுக 1
அஞ்சுடன் 4
அஞ்சும் 13
அஞ்சுமாய் 1
அஞ்சுமே 1
அஞ்சுவன் 1
அஞ்செழுத்தாம் 1
அஞ்செழுத்தால் 3
அஞ்செழுத்தாலே 3
அஞ்செழுத்து 11
அஞ்செழுத்தும் 1
அஞ்செழுத்துள்ளே 1
அஞ்சே 3
அஞ்சையும் 3
அஞ்சொடு 3
அஞ்ஞான 1
அஞ்ஞானத்தோர்க்கு 1
அஞ்ஞானமும் 1
அஞ்ஞானர் 3
அட்ட 7
அட்டத்தை 1
அட்டமாசித்தி 2
அட்டமாசித்தியும் 1
அட்டாங்க 2
அட்டாங்கம் 1
அட்டி 2
அட்டினார்களே 1
அட்டு 2
அட 2
அடக்க 2
அடக்கத்தில் 1
அடக்கம் 1
அடக்கமும் 1
அடக்கமுமாய் 1
அடக்கலுமுறும் 1
அடக்கா 1
அடக்கி 8
அடக்கில் 3
அடக்கு 2
அடக்கும் 1
அடங்க 3
அடங்கலும் 1
அடங்காத 1
அடங்கான் 1
அடங்கி 4
அடங்கிட 2
அடங்கிடல் 1
அடங்கிடில் 2
அடங்கிடு 1
அடங்கிடும் 8
அடங்கிய 5
அடங்கியவாறும் 1
அடங்கியே 1
அடங்கிற்று 1
அடங்கினால் 1
அடங்கினும் 1
அடங்குகின்றாரே 1
அடங்கும் 11
அடங்குமா 1
அடங்குமே 2
அடங்குவர் 1
அடம்செய்யாது 1
அடர் 1
அடர்ப்ப 1
அடருறு 1
அடல் 4
அடலது 1
அடலேறு 1
அடவியில் 1
அடவியும் 2
அடவியுள் 1
அடி 108
அடிக்கில் 1
அடிக்கு 1
அடிக்குள் 2
அடிக்கே 3
அடிகள் 2
அடிகூட்டி 2
அடிசில் 2
அடிசிலை 1
அடிதொழ 3
அடிப்பது 1
அடிபணிந்து 1
அடிபணிவாரே 1
அடிபுனைந்து 1
அடிபெற்ற 1
அடிமை 8
அடிமைக்கு 1
அடிமையும் 1
அடியவர் 5
அடியவர்க்கு 1
அடியவர்க்கே 1
அடியனாய் 1
அடியார் 29
அடியார்-தங்கள் 1
அடியார்க்கு 2
அடியார்கட்கு 1
அடியார்கள் 1
அடியாருடன் 1
அடியாரும் 1
அடியாரை 3
அடியான் 2
அடியிணை 2
அடியில் 1
அடியின் 1
அடியுடை 1
அடியும் 1
அடியேற்கு 3
அடியேன் 5
அடியேனை 1
அடிவைக்கவே 1
அடிவைத்த 2
அடிவைத்து 1
அடுக்களை 1
அடுக்கும் 1
அடுகின்ற 1
அடுத்த 1
அடுத்தடுத்து 1
அடுத்திடும் 1
அடுத்து 2
அடுத்தே 1
அடுப்பு 2
அடுப்பை 1
அடும் 1
அடுவதும் 1
அடுவன 1
அடை 6
அடைக்கும் 2
அடைகின்ற 1
அடைகின்றது 1
அடைத்த 1
அடைத்தன 1
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 1
அடைத்தான் 1
அடைத்து 7
அடைதல் 1
அடைந்த 2
அடைந்த-கால் 1
அடைந்தவர்க்கு 1
அடைந்தற்றால் 1
அடைந்தன 1
அடைந்தார் 1
அடைந்தால் 1
அடைந்தாளே 1
அடைந்தானுக்கு 3
அடைந்தானுக்கும் 1
அடைந்திட்டு 2
அடைந்திடு 2
அடைந்திடும் 5
அடைந்து 14
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைப்பது 1
அடைய 3
அடையப்பட்டார்களும் 1
அடையவே 1
அடையா 4
அடையாமல் 1
அடையார் 2
அடையானும் 1
அடையில் 1
அடையும் 3
அடையுமே 1
அடைவது 3
அடைவில் 1
அடைவிலே 1
அடைவின் 1
அடைவினில் 1
அடைவு 2
அடைவே 1
அடைவை 1
அண்ட 13
அண்டங்கள் 6
அண்டசம் 1
அண்டத்தக்கார் 1
அண்டத்தார்க்கும் 1
அண்டத்தில் 1
அண்டத்தின் 2
அண்டத்து 18
அண்டத்துள் 3
அண்டத்தே 1
அண்டம் 25
அண்டமாய் 1
அண்டமும் 7
அண்டமொடு 2
அண்டர் 1
அண்டரும் 2
அண்டவை 1
அண்டாசன 1
அண்டாசனத்தின் 1
அண்டை 1
அண்ணல் 44
அண்ணலும் 6
அண்ணலுள் 1
அண்ணலே 1
அண்ணலை 14
அண்ணாக்கின் 1
அண்ணாந்து 3
அண்ணாவில் 1
அண்ணிக்கின்றானே 1
அண்ணிக்கும் 1
அண்ணியன் 1
அண்மை 1
அணங்கி 1
அணங்கு 1
அணங்குடன் 1
அணி 33
அணிகலன் 1
அணிந்த 1
அணிந்தார் 1
அணிந்து 4
அணிபவள் 1
அணிமா 1
அணிமாதி 3
அணியன் 4
அணியாதது 1
அணியில் 1
அணியும் 5
அணிவது 1
அணிவார்க்கு 2
அணிவிரல் 1
அணிவோம் 1
அணு 14
அணுக்களை 1
அணுக 2
அணுககிலாவே 1
அணுகலும் 2
அணுகா 5
அணுகாத 1
அணுகாதே 1
அணுகாமல் 1
அணுகானே 1
அணுகியது 1
அணுகியே 2
அணுகில் 2
அணுகினும் 1
அணுகுதல் 1
அணுகும் 1
அணுகுமே 1
அணுத்தானும் 1
அணுவன் 1
அணுவன்-தனை 1
அணுவனே 1
அணுவில் 5
அணுவின் 4
அணுவினும் 1
அணுவினை 3
அணுவும் 4
அணுவுள் 1
அணுவை 2
அணை 8
அணைகின்றில 1
அணைகோலி 1
அணைத்த 1
அணைத்தலும் 1
அணைந்த 1
அணைந்தவர் 1
அணைந்திட்டு 1
அணைந்து 3
அணைந்தும் 1
அணைப்பில் 1
அணைய 1
அணையாதது 1
அணையாரே 1
அணைவாம் 1
அணைவான் 2
அணைவீரே 1
அணோரணி 1
அத்தகு 4
அத்தகை 4
அத்தத்தில் 3
அத்தத்தினாலே 1
அத்தம் 2
அத்தமும் 1
அத்தர் 1
அத்தராய் 1
அத்தற்கு 2
அத்தன் 25
அத்தனாய் 1
அத்தனின் 1
அத்தனும் 10
அத்தனை 13
அத்தனோடு 1
அத்தா 1
அத்தி 8
அத்தின் 2
அத்தினை 1
அத்துவ 1
அத்துவா 1
அத்துள்ளே 2
அத்தை 1
அத்தையும் 1
அதர் 1
அதல் 1
அதற்கு 5
அதன் 24
அதன்-பால் 1
அதனால் 5
அதனாலே 2
அதனில் 2
அதனின் 1
அதனினில் 1
அதனுள் 2
அதனை 10
அதனோடே 1
அதா 1
அதாம் 4
அதாமே 1
அதாய் 12
அதி 15
அதிக்கின்ற 1
அதிகாதி 1
அதிகாரம் 1
அதிசயம் 2
அதிசயமொடு 1
அதிசுபன் 1
அதிசூக்கம் 1
அதிதேவொடும் 1
அதிபக்குவர்க்கே 1
அதிபதி 3
அதிர்த்து 2
அதிர 1
அதிரவன் 1
அதில் 16
அதிலான 1
அதின் 5
அதீத 5
அதீதத்தம் 1
அதீதத்தன் 1
அதீதத்தில் 1
அதீதத்து 3
அதீதத்துள் 7
அதீதம் 13
அதீதமாம் 1
அதீதமும் 1
அதீதமே 1
அதீதாதீதம் 1
அது 394
அதுக்கு 1
அதும் 1
அதுவாக 3
அதுவாகும் 2
அதுவாம் 3
அதுவாமே 7
அதுவாய் 8
அதுவாயிடும் 2
அதுவாலே 1
அதுவும் 1
அதுவுள் 1
அதுவே 5
அதே 8
அதைத்து 1
அதோ 8
அதோமுகத்தால் 1
அதோமுகம் 4
அதோமுகம்-தன்னொடும் 1
அதோமுகன் 1
அந்த 39
அந்தகர் 1
அந்தகன் 2
அந்தணர் 10
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணன் 2
அந்தத்தின் 2
அந்தத்து 2
அந்தத்துற்று 1
அந்தம் 42
அந்தம்-தன்னை 1
அந்தம்_இல் 6
அந்தம்_இலானும் 1
அந்தமாம் 3
அந்தமாய் 3
அந்தமான 1
அந்தமும் 33
அந்தமுமாம் 1
அந்தமே 1
அந்தமொடு 1
அந்தமோடு 1
அந்தர 5
அந்தரத்திலே 1
அந்தரம் 2
அந்தரி 1
அந்தார் 1
அந்தி 5
அந்தி_வண்ணா 1
அந்திக்க 1
அந்திக்கு 2
அந்திப்பன் 1
அந்தியில் 1
அந்தியும் 1
அந்நாளும் 1
அநுபூதிகத்து 1
அநுபோக 1
அநேகங்கள் 1
அநேகரும் 1
அப்படி 4
அப்பன் 2
அப்பனார் 1
அப்பனும் 2
அப்பனை 3
அப்பா 1
அப்பாம் 1
அப்பால் 15
அப்பாலாம் 1
அப்பாலாய் 1
அப்பாலும் 1
அப்பாலை 4
அப்பாலைக்கு 1
அப்பாலோன் 1
அப்பாவிகள் 1
அப்பிலே 1
அப்பினில் 6
அப்பு 5
அப்பும் 7
அப்புற 1
அப்புறத்தானே 1
அப்புறத்து 6
அப்புறம் 20
அப்புறமாய் 1
அப்பே 2
அப்போதே 3
அபய 1
அபரத்துள் 1
அபரம் 2
அபாயம் 1
அபானன் 1
அபானனும் 1
அபானனை 1
அபிடேகத்து 1
அபிடேகம் 1
அபிடேகமே 4
அபிமானி 1
அபிராமி 1
அபேதம் 2
அபேதமே 1
அம் 30
அம்பத 1
அம்பர 2
அம்பரம் 2
அம்பரன் 1
அம்பரை 1
அம்பல 1
அம்பலத்திலே 1
அம்பலத்து 4
அம்பலத்தே 2
அம்பலம் 14
அம்பலமே 1
அம்பு 8
அம்புயம் 1
அம்புவி 2
அம்பே 1
அம்மனை 3
அம்மா 1
அம்மான் 2
அம்மானை 1
அம்மை 14
அம்மையும் 6
அம்மையே 1
அம்மையொடு 1
அம்மையோடு 1
அமட்ட 1
அமர் 16
அமர்ந்த 14
அமர்ந்ததே 2
அமர்ந்தவள் 1
அமர்ந்தன 2
அமர்ந்தனன் 1
அமர்ந்தாளே 1
அமர்ந்தானே 2
அமர்ந்திடம் 2
அமர்ந்திடும் 5
அமர்ந்திருந்தானே 1
அமர்ந்து 20
அமர்ந்தோரை 1
அமரத்துவம் 1
அமரர் 24
அமரர்-தமக்கும் 1
அமரர்க்கு 3
அமரர்க்கும் 1
அமரர்கள் 9
அமரர்களாக 1
அமரரும் 10
அமரன் 1
அமரா 1
அமராபதி 6
அமராபதிக்கே 1
அமரில் 3
அமருகின்றானே 1
அமரும் 8
அமலத்தர் 1
அமலம் 2
அமலமே 1
அமலர்க்கு 1
அமலன் 2
அமலனை 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்து 3
அமிழ்ந்து 1
அமுத 10
அமுதம் 11
அமுதமாய் 1
அமுதமும் 1
அமுதமுறும் 2
அமுதமே 2
அமுதாகி 1
அமுதாம் 1
அமுதாய் 1
அமுதானதும் 1
அமுதினை 3
அமுது 16
அமுதும் 2
அமுதுற 1
அமுதே 1
அமுதேஸ்வரி 2
அமுதை 2
அமுதொடு 1
அமை 2
அமைக்க 1
அமைச்சரும் 1
அமைச்சருள் 1
அமைத்த 2
அமைத்தது 1
அமைத்தல் 1
அமைத்து 3
அமைந்த 2
அமைந்தது 3
அமைந்து 6
அமைப்பில் 1
அமைமன்று 1
அமைய 3
அமையும் 2
அமைவாள் 1
அமைவு 1
அயமுறும் 1
அயர் 2
அயர்வு 2
அயர்வுற 1
அயர்வோர்க்கும் 1
அயரும் 1
அயல் 1
அயலும் 1
அயலுற 1
அயற்கு 1
அயன் 26
அயனார் 1
அயனொடு 2
அயிக்கியத்து 1
அயிக்கியத்துவமாகிய 1
அயிர் 1
அயிர்ப்பு 2
அயில் 1
அயின்றது 1
அர்ச்சனை 6
அர்ச்சிக்க 2
அர்ச்சிக்கும் 1
அர்ச்சித்தார்களே 1
அர்ச்சித்தால் 1
அர்ச்சித்து 2
அர்ச்சிப்பவர்க்கு 1
அர்ச்சியும் 1
அர 1
அரகர 5
அரசரும் 1
அரசரை 1
அரசன் 1
அரசனில் 1
அரசனுக்கு 1
அரசனும் 3
அரசாளகிலாதார் 1
அரசி 2
அரசு 3
அரசுக்கும் 1
அரசுடன் 1
அரசும் 1
அரசே 1
அரணம் 1
அரணன் 1
அரணிய 1
அரத்த 1
அரத்தமே 1
அரதனம் 1
அரந்த 1
அரவம் 1
அரவம்செய்யாமல் 1
அரவு 1
அரற்றாதே 1
அரற்றி 1
அரற்றியும் 2
அரற்றுகின்றாரே 2
அரற்றுகின்றேன் 1
அரற்றும் 2
அரற்றுவன் 1
அரன் 49
அரன்-தன்னை 2
அரன்நெறி 10
அரனாம் 1
அரனாய் 5
அரனார்க்கு 1
அரனுக்கு 3
அரனும் 1
அரனுற்று 1
அரனே 3
அரனை 4
அரா 2
அராகாதி 1
அரி 8
அரிக்கின்ற 2
அரிகரி 1
அரிசி 3
அரித்த 1
அரிதாம் 1
அரிதாரம் 1
அரிதானும் 1
அரிது 5
அரிந்திட்டு 1
அரிந்து 1
அரிந்தேன் 1
அரிய 28
அரியத்தக்காரே 1
அரியது 5
அரியவள் 1
அரியவன் 1
அரியவே 1
அரியன் 4
அரியன 2
அரியான் 1
அரியானை 1
அரிவை 5
அரு 11
அருக்கம் 1
அருக்கன் 5
அருக்கனும் 2
அருக்கின்ற 1
அருகா 1
அருகு 3
அருகே 1
அருங்கலம் 1
அருங்குளம் 1
அருச்சனை 2
அருச்சனையோடே 1
அருஞ்சன 1
அருஞ்சைவர் 1
அருட்கடல் 2
அருட்கண் 2
அருட்குலம் 1
அருட்செல்வி 1
அருட்பேதமே 1
அருண் 1
அருணோதயத்து 1
அருணோதயம் 2
அருத்தம் 1
அருத்தமும் 2
அருத்தி 2
அருத்தியும் 1
அருத்தியுள் 1
அருத்தியே 1
அருந்த 1
அருந்தண்டம் 1
அருந்தவ 6
அருந்தவம் 9
அருந்தவர் 4
அருந்தவர்க்கு 1
அருந்தா 1
அருந்தி 1
அருந்திட 1
அருந்திய 2
அருநனா 1
அருநியமத்தருக்கு 1
அருநிலம் 1
அருநிலையாய் 1
அரும் 19
அரும்பு 2
அரும்பும் 1
அரும்பொருள் 12
அருமந்த 1
அருமறை 5
அருமாதவத்து 1
அருமிகு 1
அருமை 5
அருவம் 3
அருவமொடு 1
அருவரையாய் 1
அருவழி 1
அருவழியோர்க்கே 1
அருவனும் 1
அருவாகும் 1
அருவாய் 2
அருவி 5
அருவினில் 1
அருவினை 5
அருவு 1
அருவும் 2
அருவுரு 3
அருவே 1
அருவை 1
அருவோடு 1
அருள் 155
அருள்-தனில் 1
அருள்கூர 1
அருள்செய் 1
அருள்செய்க 1
அருள்செய்கின்ற 3
அருள்செய்கையே 1
அருள்செய்த 2
அருள்செய்தவர் 1
அருள்செய்தார் 1
அருள்செய்தான் 6
அருள்செய்திட்டு 1
அருள்செய்திடும் 5
அருள்செய்து 1
அருள்செய்யில் 1
அருள்செய்யும் 5
அருள்செய்வான் 1
அருள்தான் 1
அருள்நெறி 1
அருள்புரிந்தானே 2
அருள்புரிந்து 1
அருள்புரியாநிற்கும் 1
அருள்பெற்ற 2
அருள்பெற்றவாறே 1
அருள்பெற்று 1
அருள்பெறில் 1
அருள்பெறுவாரே 1
அருள்வழி 1
அருள்வன 1
அருள்வெளி 1
அருள 2
அருளது 2
அருளாம் 1
அருளாய் 1
அருளார் 1
அருளால் 29
அருளாலே 13
அருளாவிடில் 1
அருளான 3
அருளி 2
அருளிய 3
அருளில் 11
அருளின் 3
அருளினின் 1
அருளுகின்றானே 2
அருளுடன் 2
அருளுதி 1
அருளும் 25
அருளுமே 1
அருளுவர் 1
அருளுற்றே 1
அருளுற்றோர் 1
அருளே 7
அருளை 3
அரூபம் 1
அரை 3
அரைக்கின்ற 1
அரையாய் 1
அல் 1
அல்குல் 1
அல்ல 23
அல்லது 29
அல்லல் 1
அல்லலில் 1
அல்லவாய 1
அல்லவே 1
அல்லன் 10
அல்லா 1
அல்லாத 1
அல்லாதது 1
அல்லாதவர்கள் 1
அல்லாதவரே 1
அல்லால் 12
அல்லும் 3
அல 1
அலகு 2
அலங்கார் 1
அலங்கார 1
அலப்பு 1
அலமந்து 3
அலமம் 1
அலர் 7
அலர்கின்றது 1
அலர்கின்றனன் 1
அலர்ந்த 1
அலர்ந்திடும் 1
அலர்ந்திருந்தான் 1
அலர்ந்திருந்தானே 1
அலர்ந்து 2
அலர்மிசையானும் 1
அலரோனுக்கு 1
அலவாம் 1
அலற 1
அலன் 9
அலாதார் 2
அலால் 1
அலி 4
அலேன் 1
அலை 5
அலைக்கின்ற 1
அலைத்த 1
அலைந்து 1
அலையா 1
அலையுற்ற 1
அலைவு 2
அவ் 2
அவ்வவ் 1
அவ்வவர் 5
அவ்வவர்க்கே 1
அவ்வழி 1
அவ்வாய் 1
அவ்வாய 1
அவ்வாறு 6
அவ்வாறே 5
அவ்விட்டு 1
அவ்வியம் 1
அவ்வியே 1
அவ்வினம் 1
அவ்வும் 1
அவ்வே 3
அவ்வொடு 5
அவ 1
அவகதி 1
அவத்தை 9
அவத்தைப்படுவானே 1
அவத்தையில் 4
அவத்தையின் 2
அவத்தையும் 1
அவத்தையுள் 1
அவத்தையே 1
அவத்தையோடு 1
அவம் 12
அவமதி 1
அவமாம் 2
அவமும் 4
அவமே 2
அவயவத்தில் 1
அவயோகம் 2
அவர் 35
அவர்-தம் 1
அவர்-தம்மை 1
அவர்-தமக்கு 1
அவர்-தமது 1
அவர்க்கு 6
அவர்க்கும் 1
அவர்க்கே 2
அவர்கட்கு 4
அவர்கட்கே 1
அவர்கள் 2
அவரில் 1
அவருடன் 1
அவரே 3
அவரை 1
அவரொடும் 1
அவரோடு 1
அவள் 23
அவளிடத்தானே 1
அவளுக்கு 2
அவளுடன் 1
அவளை 1
அவளொடும் 1
அவற்றால் 1
அவற்றில் 2
அவற்றின் 2
அவற்றினுள் 4
அவற்றுடன் 1
அவற்றுள் 3
அவற்றையே 1
அவற்றொடு 1
அவன் 111
அவன்-தன் 1
அவன்-தன்னை 2
அவன்-பால் 2
அவன்-பாலே 1
அவனாகத்தான் 1
அவனாம் 2
அவனாயுறல் 1
அவனி 4
அவனியின் 1
அவனுக்கு 2
அவனுக்கும் 1
அவனுக்கே 1
அவனும் 8
அவனுள் 1
அவனே 19
அவனை 17
அவனொடு 2
அவா 3
அவா_இலி 1
அவாயம் 2
அவாவினில் 1
அவாவினை 1
அவாவும் 1
அவாவை 1
அவி 9
அவிகாரம்-தனில் 1
அவித்தாம் 1
அவித்தார் 1
அவித்தை 1
அவியும் 1
அவிர்ந்தது 1
அவிழ் 9
அவிழ்கின்ற 2
அவிழ்த்திடும் 2
அவிழ்தரும் 1
அவிழ்ந்து 1
அவிழ்ப்பார்கள் 1
அவிழ்ப்பான் 1
அவிழும் 2
அவினம் 1
அவை 63
அவைதான் 1
அவையாய் 2
அழகாலே 1
அழகிய 2
அழகியவாறே 2
அழகு 2
அழகுற 2
அழப்படி 1
அழல் 8
அழலை 1
அழற்றி 1
அழி 1
அழிக்கலாம் 1
அழிக்கலும் 1
அழிக்கின்ற 1
அழிக்கும் 1
அழிகின்ற 9
அழிகின்றவாறே 1
அழிகை 1
அழித்தலை 1
அழித்தவள் 1
அழித்து 1
அழிதகவு 1
அழிதரும்-போது 1
அழிந்த 2
அழிந்தது 2
அழிந்தமை 2
அழிந்தன 1
அழிந்தாரே 1
அழிந்தான் 1
அழிந்திடும் 3
அழிந்திலள் 1
அழிந்து 13
அழியா 1
அழியாத 4
அழியாது 1
அழியாதே 1
அழியாமே 1
அழியில் 2
அழியும் 4
அழியுமே 1
அழிவ 2
அழிவர் 1
அழிவன 2
அழிவார் 1
அழிவு 13
அழிவும் 2
அழுக்கற்றவாறே 1
அழுக்கினை 1
அழுக்கு 6
அழுங்கல் 1
அழுத்தலும் 1
அழுத்திடின் 1
அழுத்தும் 1
அழுதிட்டு 3
அழுது 2
அழுதும் 2
அழுந்தாதார் 1
அழுந்திய 3
அழுந்தினர் 1
அழுந்துகின்றாரே 2
அழுவன் 1
அழுவாரும் 1
அழுவாரே 1
அழுவைகள் 1
அழைக்கின்ற-போது 1
அழைக்கினும் 1
அழைக்கும் 3
அழைக்கும்-கொல் 1
அழைத்த 1
அழைத்தது 1
அழைத்து 2
அழைத்தேன் 2
அழைப்பது 1
அள் 1
அள்ளல் 2
அளக்கலும் 1
அளக்கின்ற 3
அளக்கின்றது 2
அளக்கும் 2
அளக 1
அளகை 1
அளங்கு 1
அளந்த 1
அளந்தவன் 1
அளந்தார் 1
அளந்தான் 2
அளந்து 3
அளந்தேன் 4
அளப்பது 1
அளப்பர்கள் 1
அளப்பரிது 1
அளப்பவர் 1
அளப்பன 1
அளப்பு 1
அளப்பு_இல் 1
அளப்புறுவார்களை 1
அளவல்லன் 3
அளவாம் 1
அளவால் 1
அளவில் 6
அளவின் 2
அளவினில் 1
அளவு 15
அளவு_இல் 2
அளவும் 11
அளவே 5
அளவேது 1
அளவை 3
அளற்று 1
அளி 4
அளிக்கின்ற 1
அளிக்கும் 9
அளித்த 1
அளித்தது 1
அளித்ததே 2
அளித்தல் 1
அளித்தலால் 2
அளித்தலே 1
அளித்தனன் 1
அளித்தான் 7
அளித்தானே 1
அளித்திட்டு 1
அளித்திட 1
அளித்திடும் 4
அளித்து 2
அளிது 1
அளிந்த 1
அளிந்து 1
அளிப்பதும் 1
அளிப்பவன் 1
அளிப்பாளே 1
அளிப்பு 1
அளிப்பும் 1
அளியது 1
அளியவன் 1
அளியார் 5
அளியில் 1
அளியும் 1
அளிவுறுவார் 1
அளைந்து 1
அற்கொடி 1
அற்புத 1
அற்புதம் 3
அற்புதமே 1
அற்ற 70
அற்ற-கால் 1
அற்றது 10
அற்றபேர் 1
அற்றம் 2
அற்றமும் 1
அற்றவர் 3
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவரோடும் 1
அற்றவாறே 6
அற்றார் 2
அற்றார்களே 1
அற்றால் 3
அற்றிட 2
அற்றிடம் 1
அற்றிடும் 2
அற்று 44
அற்றே 3
அற்றை 1
அற்றோர் 4
அற்றோன் 1
அற 104
அறக்கெடுத்து 1
அறத்தும் 1
அறநெறி 6
அறப்பட்ட 1
அறப்பதி 1
அறப்பெற 2
அறம் 17
அறமும் 1
அறமே 1
அறல் 2
அறலாமே 1
அறவன் 1
அறவாழி 1
அறவான் 1
அறவே 2
அறவோரையும் 1
அறவோன் 1
அறன் 2
அறா 1
அறாத 1
அறாதே 1
அறார் 1
அறி 27
அறி-மின் 2
அறி-மின்கள் 1
அறி-மினே 2
அறிகிலர் 26
அறிகிலன் 2
அறிகிலா 1
அறிகிலார் 8
அறிகிலீர் 1
அறிகிலேன் 3
அறிகின்ற 11
அறிகின்றது 1
அறிகின்றாய் 2
அறிகின்றிலர் 1
அறிகின்று 1
அறிஞ்சு 1
அறிதலும் 1
அறிதியே 1
அறிந்த 36
அறிந்தவர் 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தனன் 2
அறிந்தார் 3
அறிந்தார்க்கு 2
அறிந்தார்களே 3
அறிந்தாரே 4
அறிந்தால் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்திட்டு 2
அறிந்திடில் 2
அறிந்திடு 1
அறிந்திடும் 9
அறிந்திடுவார்கள் 1
அறிந்திருந்தேனே 1
அறிந்திலர் 1
அறிந்திலன் 2
அறிந்திலேன் 3
அறிந்து 62
அறிந்துகொண்டேனே 1
அறிந்துகொள்வார்க்கே 2
அறிந்தும் 4
அறிந்தே 6
அறிந்தேயும் 1
அறிந்தேன் 12
அறிந்தேனும் 1
அறிந்தேனே 8
அறிந்தோம் 1
அறிந்தோர் 1
அறிந்தோர்க்கே 1
அறிப்புறு 2
அறிபவர் 2
அறிய 20
அறியகில்லார்களே 1
அறியகிலார்களே 1
அறியகிலாரே 3
அறியகிலான் 1
அறியகிலானே 1
அறியகிலேன் 1
அறியகிலேனே 1
அறியப்படும் 1
அறியலாம் 3
அறியலுற்று 1
அறியவே 1
அறியா 19
அறியாத 15
அறியாதவர் 6
அறியாதவரும் 1
அறியாதவற்றை 1
அறியாதவன் 1
அறியாதார் 6
அறியாதான் 1
அறியாது 20
அறியாதே 6
அறியாதோன் 1
அறியாமல் 5
அறியாமலே 1
அறியாமை 14
அறியாமையின் 1
அறியாமையும் 1
அறியாமையை 2
அறியார் 42
அறியார்கள் 4
அறியார்களே 4
அறியாரே 32
அறியாவணம் 1
அறியாவிடில் 1
அறியாவிடின் 1
அறியான் 4
அறியில் 11
அறியிலோர் 1
அறியின் 2
அறியீர் 1
அறியீரே 3
அறியும் 27
அறியும்-கொல் 1
அறியுமே 1
அறியேனே 8
அறியோம் 2
அறியோமே 10
அறிவது 6
அறிவதும் 1
அறிவதே 1
அறிவரும் 1
அறிவல்லது 1
அறிவல்லார்கட்கு 1
அறிவற்று 1
அறிவறியான்-தன்னை 1
அறிவறிவு 1
அறிவன் 4
அறிவன 2
அறிவனாம் 1
அறிவாக 1
அறிவாகி 1
அறிவாகியும் 1
அறிவாகும் 1
அறிவாம் 4
அறிவாமே 1
அறிவாய் 11
அறிவாயே 1
அறிவார் 85
அறிவார்க்கு 11
அறிவார்க்கே 3
அறிவார்கட்கு 4
அறிவார்கள் 2
அறிவார்களே 2
அறிவாரே 18
அறிவாலே 2
அறிவாவது 1
அறிவாளர் 7
அறிவாளர்க்கு 11
அறிவாளரும் 1
அறிவாளன்-தன் 1
அறிவாளனை 1
அறிவான் 16
அறிவான 2
அறிவானால் 2
அறிவானும் 1
அறிவானே 1
அறிவானை 4
அறிவிக்க 3
அறிவிக்கின் 1
அறிவித்தான் 1
அறிவித்து 3
அறிவிப்ப 1
அறிவிப்பான் 1
அறிவிப்போன் 3
அறிவில் 4
அறிவில்லோன் 1
அறிவிலார் 2
அறிவிலோன் 4
அறிவின் 2
அறிவினில் 1
அறிவினுக்கு 1
அறிவினை 4
அறிவீரே 2
அறிவு 88
அறிவு-தனக்கு 1
அறிவு-தனை 1
அறிவுக்கு 5
அறிவுடன் 1
அறிவுடையார் 4
அறிவுடையார்கட்கு 1
அறிவுடையோர்க்கே 1
அறிவும் 8
அறிவுற்று 1
அறிவுற 1
அறிவே 5
அறிவை 6
அறிவையும் 1
அறிவொடும் 1
அறிவோடு 1
அறிவோம் 4
அறிவோர் 2
அறிவோர்தல் 1
அறிவோரே 2
அறிவோன் 1
அறின் 1
அறு 30
அறு-மின் 3
அறு-மின்கள் 1
அறுக்க 2
அறுக்கில் 1
அறுக்கின்ற 1
அறுக்கின்றவாறே 1
அறுக்கும் 5
அறுக்குறில் 1
அறுகோணம் 2
அறுத்த 7
அறுத்தலால் 1
அறுத்தலும் 1
அறுத்தன 1
அறுத்தனர் 1
அறுத்தால் 2
அறுத்தாளே 2
அறுத்தான் 6
அறுத்தானே 6
அறுத்தானை 1
அறுத்திட்டால் 1
அறுத்திட்டு 4
அறுத்திட 1
அறுத்திடும் 1
அறுத்து 24
அறுத்தேன் 1
அறுத்தேனே 1
அறுத்தோர் 1
அறுதலும் 1
அறுநான்கு 1
அறுப்போர்களே 1
அறுபத்தறுவரும் 1
அறுபத்திரண்டு 1
அறுபத்துநால் 3
அறுபத்துநால்வர் 1
அறுபத்துநால்வரும் 1
அறுபத்துநாலிலே 1
அறுபத்துநாலு 1
அறுபத்தெட்டு 2
அறுபது 1
அறுபதும் 4
அறும் 29
அறுமாறே 2
அறுமுகம் 1
அறுமுகன் 1
அறுவகை 1
அறுவர் 1
அறுவரும் 1
அறுவிக்கும் 1
அறுவை 1
அறை 10
அறைக்கீரை 2
அறைகள் 1
அறைகின்றன 1
அறைந்த 1
அறைந்திட 1
அறைந்திடில் 1
அறையலும் 2
அறையாக 1
அறையாது 1
அறையாமே 1
அறையில் 6
அறையிலே 1
அறையின் 1
அறையும் 1
அறையே 2
அறையோ 2
அறைவதும் 1
அறைவர் 1
அன்பதும் 1
அன்பர் 3
அன்பர்க்கு 1
அன்பருக்கு 1
அன்பனை 2
அன்பால் 1
அன்பான 1
அன்பில் 14
அன்பின் 5
அன்பினது 1
அன்பினுள் 1
அன்பினை 1
அன்பினோடு 1
அன்பு 27
அன்புடனே 1
அன்புடையார்கள் 1
அன்பும் 3
அன்புவைத்து 1
அன்புள் 2
அன்புற்றது 2
அன்புற்றே 1
அன்புற 4
அன்புறல் 1
அன்புறு 5
அன்புறுவார்களே 1
அன்புறுவாரே 1
அன்புறுவீர் 1
அன்பே 4
அன்பொடே 1
அன்போடு 1
அன்றாகி 2
அன்றாம் 2
அன்றி 51
அன்றிய 1
அன்றியே 3
அன்று 18
அன்று-கொல் 1
அன்றும் 1
அன்றே 28
அன்றோ 6
அன்ன 15
அன்னத்தில் 1
அன்னது 1
அன்னதோடு 1
அன்னம் 10
அன்னமயம் 1
அன்னமும் 2
அன்னவர் 1
அன்னிய 1
அன்னியம் 1
அன்னியன் 1
அன்னையும் 4
அன 3
அனதான 1
அனந்தம் 1
அனந்தாதியர் 1
அனந்தானந்தி 1
அனல் 19
அனலாய் 1
அனலில் 2
அனலின் 1
அனலுடன் 1
அனலும் 5
அனலுறும் 1
அனலை 2
அனலொடு 1
அனவர 1
அனாதனன் 1
அனாதி 14
அனாதிகள் 1
அனாதியான் 1
அனாதியில் 3
அனாதியும் 3
அனாதியே 3
அனாதியை 1
அனித்திடும் 1
அனித 1
அனுக்கிரகம் 1
அனுகிரக 1
அனுசந்தான 1
அனுபவம் 1
அனுபூதியில் 1
அனுபூதியே 1
அனுபோகம் 2
அனைத்து 11
அனைத்துடன் 1
அனைத்தும் 6
அனைத்துமாய் 2
அனைய 2
அனையாளை 1
அனையாளொடும் 2
அனைவரும் 1

அ (339)

ஆயம் கத்தூரி அது மிகும் அ வழி – திருமந்:17/2
அ பரிசு ஈசன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:36/4
எண்ணி நின்ற அ பொருள் ஏத்துவன் யானே – திருமந்:58/4
மற்று அ வியாமளம் ஆகும்-கால் ஓத்தரந்து – திருமந்:63/3
செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அ பேர் பெற்றும் – திருமந்:74/1
இருந்த அ காரணம் கேள் இந்திரனே – திருமந்:75/1
ஆயத்தை அ சிவம்-தன்னை அகோசர – திருமந்:90/3
பயன் அறிந்து அ வழி எண்ணும் அளவில் – திருமந்:107/1
வயனம் பெறுவீர் அ வானவராலே – திருமந்:107/4
புலங்கள் ஐந்தான் அ பொதுவின் உள் நந்தி – திருமந்:118/3
அ பரிசு ஆக அமர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:126/4
பெற்றார் அ மன்றில் பிரியா பெரும் பேறு – திருமந்:132/3
உப்பு என பேர் பெற்று உரு செய்த அ உரு – திருமந்:136/2
உண்ட அ பெண்டிரும் மக்களும் பின் செலார் – திருமந்:144/2
வாசந்தி பேசி மணம்புணர்ந்த அ பதி – திருமந்:150/1
இடையும் அ காலம் இருந்து நடுவே – திருமந்:166/2
சாலும் அ ஈசன் சலவியன் ஆகிலும் – திருமந்:182/3
ஐவரும் அ செய்யை காத்து வருவார்கள் – திருமந்:188/2
ஐவரும் அ செய்யை காவல் விட்டாரே – திருமந்:188/4
ஆம் விதி நாடி அறம் செய்-மின் அ நிலம் – திருமந்:195/1
அ குழி தூர்க்கும் அரும் பண்டம் தேடுவீர் – திருமந்:210/2
அ குழி தூரும் அழுக்கு அற்ற போதே – திருமந்:210/4
அ குழி தூர்க்கை யாவர்க்கும் அரியது – திருமந்:211/2
அ குழி தூர்க்கும் அறிவை அறிந்த பின் – திருமந்:211/3
அ குழி தூரும் அழுக்கற்றவாறே – திருமந்:211/4
தொடர்ந்து நின்று அ வழி தூர்க்கலும் ஆமே – திருமந்:212/4
மை நின்று அவிழ்தரும் அ தினமாம் என்றும் – திருமந்:218/3
கண் சுடரோன் உலகு ஏழும் கடந்த அ
தண் சுடர் ஓம தலைவனும் ஆமே – திருமந்:221/3,4
வாய்ந்த மனிதர்கள் அ வழியாய் நிற்பர் – திருமந்:245/2
மெய் தண்டம் செய்வது அ வேந்தன் கடனே – திருமந்:247/4
தான் தவம் செய்வதாம் செய் தவத்து அ வழி – திருமந்:257/1
கிளைக்கும் தனக்கும் அ கேடு இல் புகழோன் – திருமந்:258/3
அன்புறு சிந்தையின் மேல் எழும் அ ஒளி – திருமந்:282/1
அ பணி செஞ்சடை ஆதி புராதனன் – திருமந்:343/1
அ புரம் எய்தமை ஆர் அறிவாரே – திருமந்:343/4
அ தீயின் உள் எழுந்தன்று கொலையே – திருமந்:344/4
ஆழி கொடுத்தனன் அச்சுதற்கு அ வழி – திருமந்:349/3
அ பரிசே அயனார் பதி வேள்வியுள் – திருமந்:355/1
அ பரிசே அங்கி அதிசயம் ஆகிலும் – திருமந்:355/2
அ பரிசே அது நீர்மையை உள் கலந்து – திருமந்:355/3
அ பரிசே சிவன் ஆலிகின்றானே – திருமந்:355/4
அ பரிசே அயன் மால் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:356/1
அ பரிசே அவர் ஆகிய காரணம் – திருமந்:356/2
அ பரிசு அங்கி உள நாளும் உள்ளிட்டு – திருமந்:356/3
அ பரிசு ஆகி அலர்ந்திருந்தானே – திருமந்:356/4
வல்லது ஆக வழி செய்த அ பொருள் – திருமந்:383/3
புவனம் படைப்பான் அ புண்ணியன் தானே – திருமந்:386/4
காயத்தில் சோதி பிறக்கும் அ காற்றிடை – திருமந்:388/2
அ பரிசு எண்பத்து நான்கு நூறாயிரம் – திருமந்:409/1
ஓங்கி எழுமைக்கும் யோகாந்தம் அ வழி – திருமந்:419/3
தாங்கி நின்றானும் அ தாரணி தானே – திருமந்:419/4
அங்கி அ ஈசற்கு கை அம்பு தானே – திருமந்:421/4
பாழே முதலா எழும் பயிர் அ பயிர் – திருமந்:429/1
பாழாம் பயிராய் அடங்கும் அ பாழிலே – திருமந்:429/4
அக்கிரமத்தே தோன்றும் அ யோனியும் – திருமந்:464/2
அண்டத்தின் உள்ளுறு சீவனும் அ வகை – திருமந்:466/3
அருள் இல்லை ஆதலின் அ ஓர் உயிரை – திருமந்:475/2
ஆம் பதி செய்தான் அ சோதி தன் ஆண்மையே – திருமந்:477/4
அஞ்ஞானர் அ சகலத்தர் சகலராம் – திருமந்:498/3
அ பகையாலே அசுரரும் தேவரும் – திருமந்:528/1
கோ அடைந்து அ நெறி கூடலும் ஆமே – திருமந்:546/4
அ நெறி இ நெறி என்னாது அட்டாங்க – திருமந்:551/1
ஆதியை வேதத்தின் அ பொருளானை – திருமந்:555/1
ஓர் அணை அ பதம் ஊருவின் மேல் ஏறி இட்டு – திருமந்:559/1
ஐவர்க்கு நாயகன் அ ஊர் தலைமகன் – திருமந்:564/1
இட்டது அ வீடு இளகாது இரேசித்து – திருமந்:574/1
தேட்டு அற்ற அ நிலம் சேரும்படி வைத்து – திருமந்:624/2
தேடி உடன் சென்று அ திருவினை கைக்கொண்டு – திருமந்:667/2
தணிந்த அ பஞ்சினும் தான் நொய்யது ஆகி – திருமந்:673/3
ஆகின்ற அ தனிநாயகி தன்னுடன் – திருமந்:674/1
பண்டை அ ஈசன் தத்துவம் ஆகுமே – திருமந்:684/4
அ கொடி ஆகம் அறிந்திடில் ஓர் ஆண்டு – திருமந்:690/2
பேரொளி ஆகிய பெரிய அ வேட்டையும் – திருமந்:693/1
கால் அது அ கொடி நாயகி தன்னுடன் – திருமந்:694/2
முன் எழும் அ கலைநாயகி-தன்னுடன் – திருமந்:699/1
ஆய் வரும் அ தனிநாயகி-தன்னுடன் – திருமந்:700/1
சடை ஒன்றி நின்ற அ சங்கரநாதன் – திருமந்:715/3
சாதகமான அ தன்மையை நோக்கியே – திருமந்:717/1
தொடர்ந்தது தானே அ சேதியுள் நின்றே – திருமந்:718/4
தானே எழுந்த அ தத்துவநாயகி – திருமந்:719/1
திருந்து தினம் அ தினத்தினொடு நின்று – திருமந்:743/1
கழிகின்ற அ பொருள் காணகிலாதார் – திருமந்:762/1
கழிகின்ற அ பொருள் காணலும் ஆகும் – திருமந்:762/2
கழியாத அ பொருள் காணலும் ஆமே – திருமந்:762/4
அ வகை ஐம்பதே என்ன அறியலாம் – திருமந்:775/2
அளக்கும் வகை நாலும் அ வழியே ஓடில் – திருமந்:779/1
ஆரும் அறியார் அழிகின்ற அ பொருள் – திருமந்:786/3
அவ்வாறு அறிவார்க்கு அ ஆனந்தம் ஆமே – திருமந்:792/4
தீயினும் தீயர் அ தீவினையாளர்க்கே – திருமந்:811/4
இருந்தனள் சத்தியும் அ கலை சூழ – திருமந்:814/1
இருந்தனள் கன்னியும் அ நடு ஆக – திருமந்:814/2
விரிந்த அ பூவுடன் மேல் எழ வைக்கின் – திருமந்:817/3
நாலா நிலத்தின் நடு ஆன அ பொருள் – திருமந்:840/3
ஏகின்ற அ கலை எல்லாம் இடைவழி – திருமந்:852/3
அ திறன் நின்றமை ஆய்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:854/4
அ பதினைஞ்சும் அறிவல்லார்கட்கு – திருமந்:861/3
அங்கி சசி கதிர் கூட அ தாரகை – திருமந்:864/3
ஆணி கலங்காது அ ஆயிரத்து ஆண்டே – திருமந்:866/4
ஆமே பிரளயம் ஆகும் அ தாண்டவம் – திருமந்:887/3
தான் ஒன்றும் அ நான்கும் தன் பேர் எழுத்து ஆகும் – திருமந்:915/2
தான் ஒன்றிலே ஒன்று அ அரன் தானே – திருமந்:915/4
பெண்ணின் நல்லாளும் பிரான் அ கரத்துளே – திருமந்:931/2
அ திசைக்கு உள்நின்ற அனலை எழுப்பியே – திருமந்:936/1
அ திசைக்கு உள்நின்ற நவ் எழுத்து ஓதினால் – திருமந்:936/2
அ திசைக்கு உள்நின்ற அந்த மறையனை – திருமந்:936/3
அ திசைக்கு உள்ளுறவு ஆக்கினன் தானே – திருமந்:936/4
ஆகின்ற பாதமும் அ ந-வாய் நின்றிடும் – திருமந்:941/1
ஆகின்ற அ சுடர் அ இயல்பு ஆமே – திருமந்:941/4
ஆகின்ற அ சுடர் அ இயல்பு ஆமே – திருமந்:941/4
அ இயல்பு ஆய இருமூன்று எழுத்து ஐந்தையும் – திருமந்:942/1
வெளியில் இரேகை இரேகையில் அ தலை – திருமந்:950/1
அட்ட தேசு அ பொருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:974/4
அருள் தங்கி அ சிவம் ஆவது வீடே – திருமந்:979/4
அ முதல் ஐந்தில் அடங்கிய வல்வினை – திருமந்:983/2
சிவம் ஒன்றி ஆய்பவர் ஆதரவால் அ
சிவம் என்பது ஆனாம் எனும் தெளிவுற்றதே – திருமந்:984/3,4
ஒளிவரும் அ பதத்து ஓர் இரண்டு ஆகில் – திருமந்:1014/3
மேல் அறிந்து உள்ளே வெளிசெய்த அ பொருள் – திருமந்:1017/1
எடுத்த அ குண்டத்து இடம் பதினாறில் – திருமந்:1019/1
அ கணன் தானே அகிலமும் உண்டவன் – திருமந்:1025/2
தானா அமைந்த அ முப்புரம் தன்னிடை – திருமந்:1047/1
புல்கும் அருளும் அ போதம் தந்து ஆளுமே – திருமந்:1048/4
வைத்த அ கோல மதி அவள் ஆகுமே – திருமந்:1052/4
நடந்தது அ மலர் நாலுடன் அஞ்சாய் – திருமந்:1143/1
தாவித்த அ பொருள் தான் அவன் எம் இறை – திருமந்:1153/1
ஆவிக்கும் அ பொருள் தான் அது தானே – திருமந்:1153/4
கள் அடையார் அ கமழ் குழலார் மனம் – திருமந்:1158/2
இது அ பெருந்தகை எம்பெருமானும் – திருமந்:1171/1
பொது அ கல்வியும் போகமும் ஆகி – திருமந்:1171/2
அது அ கல்வியுள் ஆயுழி யோகமே – திருமந்:1171/4
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1222/4
ஆகும் பராபரையோடு அ பரையவள் – திருமந்:1224/3
ஆனவை ஓம் எனும் அ உயிர் மார்க்கமே – திருமந்:1226/4
பின் அறிவு ஆகும் பிரான் அறி அ தடம் – திருமந்:1228/2
மாரன் குழலாளும் அ பதி தானும் முன் – திருமந்:1233/3
அருந்திட அ இடம் ஆரமுது ஆக – திருமந்:1235/3
ஆயம் புணர்க்கும் அ யோனியும் ஆமே – திருமந்:1249/4
ஏரொளி அ கலை எங்கும் நிறைந்த பின் – திருமந்:1255/3
ஏரொளி சக்கரம் அ நடு வன்னியே – திருமந்:1255/4
சொல்லிடும் அ பதி அ எழுத்து ஆவன – திருமந்:1257/2
சொல்லிடும் அ பதி அ எழுத்து ஆவன – திருமந்:1257/2
மேல் வரும் விந்துவும் அ எழுத்தாய் விடும் – திருமந்:1258/1
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/3
மேல் வரும் அ பதி அ எழுத்தே வரின் – திருமந்:1258/3
ஞாலம் அதுவாயிடும் அ பதி யோசனை – திருமந்:1259/3
அப்பினில் அப்புறம் அ அனல் ஆயிடும் – திருமந்:1261/2
ஆகாச அ எழுத்து ஆகி சிவானந்தம் – திருமந்:1262/3
அறிந்திடும் அ எழுத்து அ பதியோர்க்கும் – திருமந்:1263/3
அறிந்திடும் அ எழுத்து அ பதியோர்க்கும் – திருமந்:1263/3
அறிந்திடும் அ பகலோன் நிலையாமே – திருமந்:1263/4
அ முதல் ஆறும் அ ஆதி எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/1
அ முதல் ஆறும் அ ஆதி எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/1
அ முதல் ஆறும் அ அம்மை எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/2
அ முதல் ஆறும் அ அம்மை எழுத்து ஆகும் – திருமந்:1264/2
எழுத்து அவை ஆறு அது அ நடு வன்னி – திருமந்:1265/2
எழுத்து அவை அ நடு அ சுடர் ஆகி – திருமந்:1265/3
எழுத்து அவை அ நடு அ சுடர் ஆகி – திருமந்:1265/3
அந்தமும் அ பதினெட்டுடன் ஆதலால் – திருமந்:1266/2
அந்தமும் அ பதின்மூன்றில் அமர்ந்த பின் – திருமந்:1266/3
ஆவினம் அ பதினைந்து இனமாயுறும் – திருமந்:1267/2
ஆவினம் அ பதினெட்டுடனாயுறும் – திருமந்:1267/3
அவினம் அ கதிரோன் வர வந்தே – திருமந்:1267/4
அவ்வினம் மூன்றும் அ ஆடு அதுவாய் வரும் – திருமந்:1269/1
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில் – திருமந்:1271/3
நின்றிடும் அ பதி அ எழுத்தே வரில் – திருமந்:1271/3
அளிந்த அகாரத்தை அ நடு ஆக்கி – திருமந்:1288/2
அறிந்த அ சத்தம் இ மேல் இவை குற்றம் – திருமந்:1291/2
அறைவதும் ஆரணம் அ எழுத்து ஆகி – திருமந்:1301/2
கணந்து எழும் காணும் அ காமுகை ஆமே – திருமந்:1306/4
மிக்கு ஈரெட்டு அக்கரம் அ முதல் மேல் இடே – திருமந்:1312/4
நவாக்கரி அ கிலீ சௌ முதல் ஈறே – திருமந்:1319/4
நினைத்திடும் அ சிரீம் அ கிலீம் ஈறா – திருமந்:1324/1
நினைத்திடும் அ சிரீம் அ கிலீம் ஈறா – திருமந்:1324/1
நேர்தரும் அ திருநாயகி ஆனவள் – திருமந்:1325/1
அ முதலாகி அவர்க்கு உடையாள்-தனை – திருமந்:1334/3
தாமே சகலமும் ஈன்ற அ தையலும் – திருமந்:1342/2
தானே எழுந்த அ சக்கரம் சொல்லிடின் – திருமந்:1364/1
பண்டை அ வாயு பகையை அறுத்திட – திருமந்:1391/3
அ களி ஆகிய ஆங்காரம் போயிடும் – திருமந்:1413/2
பூரணம் தன்னிலே வைத்து அற்ற அ போதம் – திருமந்:1433/1
அ தகு தொண்டர் அருள் வேடத்து ஆகுவோர் – திருமந்:1446/2
அரும் கரை ஆவது அ அடி நீழல் – திருமந்:1498/1
பயந்து பரிக்கில் அ பான்மையன் ஆமே – திருமந்:1499/4
அவகதி மூவரும் அ வகை ஆமே – திருமந்:1536/4
ஆறு சமயம் அ ஆறு உட்படுவன – திருமந்:1537/2
ஆதியும் அ நெறி ஆகி நின்றானே – திருமந்:1542/4
அ நெறி நாடி அமரர் முனிவரும் – திருமந்:1546/1
ஆம்ஆம் வழி ஆக்கும் அ வேறு உயிர்கட்கும் – திருமந்:1561/3
போமாறு அ ஆதார பூங்கொடியாளே – திருமந்:1561/4
இ தவம் அ தவம் என்று இரு பேர் இடும் – திருமந்:1568/1
அறிய ஒண்ணாத அ உடம்பின் பயனை – திருமந்:1572/1
திண்மையும் ஒண்மை சிவம் ஆய அ அரன் – திருமந்:1579/2
அத்தனும் அ இடத்தே அமர்ந்தானே – திருமந்:1582/4
முத்தியின் ஞானம் முளைத்தலால் அ முளை – திருமந்:1585/3
மெய்த்தேன் அறிந்தேன் அ வேதத்தின் அந்தமே – திருமந்:1602/4
முன்னை அறிவு அறியாத அ மூடர் போல் – திருமந்:1609/1
பார்த்த அ பார்வை பசுமரத்தாணி போல் – திருமந்:1631/3
தவம் வேண்டா அ சகமார்க்கத்தோர்க்கு – திருமந்:1632/3
சிவன் அருள் கூடின் அ சிவலோகம் ஆமே – திருமந்:1649/4
அ உலகத்தே அருந்தவர் நாடுவர் – திருமந்:1652/2
அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர் – திருமந்:1652/3
அ உலகத்தே அருள் பெறுவாரே – திருமந்:1652/4
அவம் மிக்கவர் வேடத்து ஆகார் அ வேடம் – திருமந்:1661/3
ஆகத்து நீறு அணி ஆங்கு அ கபாலம் – திருமந்:1663/3
அடியாரும் ஆகார் அ வேடமும் ஆகார் – திருமந்:1672/2
ஆன அ வேடம் அருள் ஞான சாதனம் – திருமந்:1673/3
ஏனைய அ சிவம் ஆன இயற்கையும் – திருமந்:1675/2
ஆகும் உடம்பும் அழிக்கின்ற அ உடல் – திருமந்:1710/1
கொத்தும் அ கொம்பு சிலை நீறு கோமளம் – திருமந்:1719/2
ஆதியுற நின்றது அ பரிசு ஆமே – திருமந்:1724/4
ஆகின்ற சத்தியுள் அ திசை பத்தே – திருமந்:1732/4
அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்தன ஆறங்கம் – திருமந்:1733/1
அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்தன நால்வேதம் – திருமந்:1733/2
அ திசைக்குள்ளே அமர்ந்த சரியையோடு – திருமந்:1733/3
அ திசைக்கு உள்ளே அமர்ந்த சமயமே – திருமந்:1733/4
நிச்சலும் என்னை நினை என்ற அ பொருள் – திருமந்:1780/2
உணர்வு உடையார்கள் உணர்ந்த அ காலம் – திருமந்:1786/3
போழ் வினை தீர்க்கும் அ பொன் உலகம் ஆமே – திருமந்:1867/4
அக குறை கேடு இல்லை அ உலகுக்கே – திருமந்:1868/4
அ உலகத்தே பிறந்த அ உடலொடும் – திருமந்:1869/1
அ உலகத்தே பிறந்த அ உடலொடும் – திருமந்:1869/1
அ உலகத்தே அருந்தவம் நாடுவர் – திருமந்:1869/2
அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர் – திருமந்:1869/3
அ உலகத்தே அருள்பெறுவாரே – திருமந்:1869/4
சிவயோகி ஞானி செறிந்த அ தேசம் – திருமந்:1882/1
ஒட்டி ஒரு நிலம் ஆள்பவர் அ நிலம் – திருமந்:1884/3
அ சிவன் உள் நின்ற அருளை அறிந்தவர் – திருமந்:1885/1
அச்சம் கெட்டு அ செய் அறுத்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:1886/3
ஆக்கும் அ சுத்தத்தை யார் அறிவார்களே – திருமந்:1896/4
ஆன சிவயோகத்து ஆமாறாம் அ விந்து – திருமந்:1904/2
வந்த வியாபி எனலாய அ நெறி – திருமந்:1927/2
வித்தினில் அன்றி முளை இல்லை அ முளை – திருமந்:1932/1
அ தன்மை ஆகும் அரன்நெறி காணுமே – திருமந்:1932/4
தானே அ காமாதி தங்குவோனும் உட்கும் – திருமந்:1938/2
ஆறின் மிகுத்து ஓங்கும் அ காலம் செய்யவே – திருமந்:1940/4
அண்ணல் உடலாகி அ அனல் விந்துவும் – திருமந்:1951/1
நல தக வேண்டில் அ நாரி உதர – திருமந்:1955/2
மால் ஆனது மாள மாளும் அ விந்துவே – திருமந்:1956/4
யோகம் அ விந்து ஒழியா வகை புணர்ந்து – திருமந்:1960/1
மாதரிடத்தே செலுத்தினும் அ விந்து – திருமந்:1961/1
நிறுக்கின்றவாறும் அ நீள் வரை ஒட்டி – திருமந்:1970/2
பொறிக்கின்றவாறும் அ பொல்லா வினையை – திருமந்:1970/3
கனத்த இரதம் அ காமத்தை நாடிலே – திருமந்:1972/4
அத்தன் இருப்பிடம் அ இடம் தானே – திருமந்:1973/4
ஆகும் அ பூரனை ஆம் என்று அறியுமே – திருமந்:1990/4
ஈர் அண்டத்து அப்பால் இயங்கிய அ ஒளி – திருமந்:1991/1
அடங்கிட நின்றதும் அ பரிசு ஆமே – திருமந்:2002/4
செறிவு ஆகி நின்ற அ சீவனும் ஆகுமே – திருமந்:2019/4
எண்_இலி இல்லி அடைத்து அ இருட்டறை – திருமந்:2029/1
துளை கொண்டது அ வழி தூங்கும் படைத்தே – திருமந்:2037/4
காணாதவர்கட்கும் காணாத அ ஒளி – திருமந்:2074/2
அ தன்மை ஆதல் போல் நந்தி அருள் தர – திருமந்:2075/3
அ பரிசு அங்கியின் உள் உறை அம்மானை – திருமந்:2092/2
அ காலம் உன்ன அருள் பெறலாமே – திருமந்:2106/4
போகின்ற ஆறே புகுகின்ற அ பொருள் – திருமந்:2107/1
ஆகின்ற அ பொருள் அக்கரை ஆகுமே – திருமந்:2107/4
கழிகின்ற கால் அ விரதங்கள் தானம் – திருமந்:2140/2
அ பதி ஆகும் நியதி முதலாக – திருமந்:2143/3
பந்த அ சக்கர பால் அது ஆகுமே – திருமந்:2144/4
ஆன விரிவு அறியா அ வியத்தத்தின் – திருமந்:2155/3
விளங்கிடும் அ வழி தத்துவம் நின்றே – திருமந்:2177/4
பொய்த்தவமாம் அவை போயிடும் அ வழி – திருமந்:2180/3
கெடும் அ உயிர் மயல் மேலும் கிளைத்தால் – திருமந்:2194/3
அறிவு அறி அ அறியாமை சுழுத்தி – திருமந்:2206/3
ஐயமும் தான் அவன் அ துரியத்தனே – திருமந்:2208/4
ஆன அ ஈசன் அதீதத்தில் வித்தையா – திருமந்:2218/1
ஆன விதி மூலத்தானத்தில் அ விளக்கு – திருமந்:2222/3
அரியன தூடணம் அ நனவு ஆதி – திருமந்:2225/2
துய்ய அ வித்தை முதல் மூன்றும் தொல் சத்தி – திருமந்:2238/3
ஆவயின் கேவலத்து அ சகலத்தையும் – திருமந்:2242/3
அ முறை யோனி புக்கு ஆர்க்கும் சகலரே – திருமந்:2244/4
அரிய கனா தூலாம் அ நனவு ஆமே – திருமந்:2258/4
வரும் அ செயல் பற்றி சத்தாதி வைகி – திருமந்:2261/3
துரிய பரியில் இருந்த அ சீவனை – திருமந்:2276/1
அரிய பதினொன்றுமாம் அ அவத்தையே – திருமந்:2300/4
ஆன மலாதீதம் அ பரம் தானே – திருமந்:2310/4
ஆன மலமும் அ பாச பேதமும் – திருமந்:2314/2
ஆன மலம் அறும் அ பசு தன்மை போம் – திருமந்:2320/2
உயிர் செயல் அன்றி அ உள்ளத்து உளானே – திருமந்:2333/4
பேதித்த அ வினையால் செயல் சேதிப்ப – திருமந்:2342/2
ஆகும் அ தந்திரம் அ நூல் வழிநிற்றல் – திருமந்:2379/2
ஆகும் அ தந்திரம் அ நூல் வழிநிற்றல் – திருமந்:2379/2
ஆறு அந்தமும் சென்று அடங்கும் அ நேயத்தே – திருமந்:2382/1
முதல் ஆகும் வேத முழுது ஆகமம் அ
பதியான ஈசன் பகர்ந்த இரண்டு – திருமந்:2404/1,2
பசு தன்மை நீக்கி அ பாசம் அறுத்தால் – திருமந்:2406/3
படைப்பாதி தூய மலம் அ பரத்திலே – திருமந்:2415/4
ஆகிய சூக்கத்தை அ விந்து நாதமும் – திருமந்:2416/1
பரித்து நின்றான் அ பரிபாகத்தானே – திருமந்:2431/4
ஆறாறு தத்துவத்து அப்புறத்து அ பரம் – திருமந்:2447/1
நீதி அதாய் நிற்கும் நீடிய அ பர – திருமந்:2453/3
அ மெய்ப்பரத்தோடு அணுவன் உள் ஆயிட – திருமந்:2455/2
கண்டு பரனும் அ காரணோபாதிக்கே – திருமந்:2463/3
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ
இடம் தரு வாசலை மேல் திறவீரே – திருமந்:2484/3,4
கடனுறும் அ உரு வேறு என காணும் – திருமந்:2485/2
முக்கரணங்களின் மூர்ச்சை தீர்த்து ஆவது அ
கைக்காரணம் என்ன தந்தனன் காண் நந்தி – திருமந்:2487/1,2
தொந்த தசியை அ வாசியில் தோற்றியே – திருமந்:2490/1
அந்தம் இலாத அவத்தை அ வாக்கியத்து – திருமந்:2490/3
நம்புறு சாந்தியில் நண்ணும் அ வாக்கியம் – திருமந்:2492/3
ஆம் அறும் மவ்வும் அ வாய் உடல் மூன்றில் – திருமந்:2494/3
அற்றிட அ சிவம் ஆகும் அணுவனே – திருமந்:2501/4
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/3
அ ஊழி உச்சியுள் ஒன்றில் பகவனே – திருமந்:2533/4
நல் பத விராட்டன் பொன் கர்ப்பன் அ யாகிர்தன் – திருமந்:2537/2
பேசி இருக்கும் பெரு மறை அ மறை – திருமந்:2546/3
மாயை மறைய வெளிப்படும் அ பொருள் – திருமந்:2548/2
அரிய சிவமாக அ சிவ வேத – திருமந்:2578/2
பொழிகின்ற இ உடல் போம் அ பரத்தே – திருமந்:2587/4
ஐயனும் அ வழி ஆகி நின்றானே – திருமந்:2602/4
அ தாள் திறக்கில் அரும் பேறு அது ஆமே – திருமந்:2605/4
புனிதன் செயல் ஆகும்-போது அ புவிக்கே – திருமந்:2609/4
கடந்து நின்று அ வழி காட்டுகின்றானே – திருமந்:2643/4
அ வழி காட்டும் அமரர்க்கு அரும்பொருள் – திருமந்:2644/1
அறிவு அதனோடே அ ஆண் தகையானை – திருமந்:2645/2
சிந்தை திருத்தலும் சேர்ந்தார் அ சோதனை – திருமந்:2647/3
பகல் ஒளி செய்ததும் அ தாமரையிலே – திருமந்:2682/3
விளங்கு ஒளி அ ஒளி அ இருள் மன்னும் – திருமந்:2688/1
விளங்கு ஒளி அ ஒளி அ இருள் மன்னும் – திருமந்:2688/1
இலங்கியது எ ஒளி அ ஒளி ஈசன் – திருமந்:2689/1
ஓதிய நம மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அ
வாதி-தனை விட்டு இறை அருள் சத்தியால் – திருமந்:2712/1,2
அருவினை தீர்ப்பதும் அ எழுத்தாமே – திருமந்:2714/4
சங்கை கெட்டு அ எழுத்து ஒன்றையும் சாதித்தால் – திருமந்:2720/3
அருள் வழி ஆவதும் அ வழி தானே – திருமந்:2763/4
கூத்தனை கண்ட அ கோமள கண்ணினள் – திருமந்:2800/2
அந்தர வானத்தின் அப்புறத்து அ பர – திருமந்:2801/3
தீயுறு செம்மை வெளுப்பொடும் அ தன்மை – திருமந்:2802/3
பேதம் இல் அ சிவம் எய்தும் துரியமோடு – திருமந்:2864/2
ஏறற்கு அரியது ஓர் ஏணி இட்டு அ பனை – திருமந்:2868/3
மை அணி கண்டனன் மனம் பெறின் அ நிலம் – திருமந்:2870/3
அ தலை ஐவர் அமர்ந்து நின்றாரே – திருமந்:2888/4
வம்பாய் மலர்ந்தது ஓர் பூ உண்டு அ பூவுக்குள் – திருமந்:2928/3
உணர்வு உடையார்கள் உணர்ந்த அ காலம் – திருமந்:2938/3
தின்றார்க்கு அறியலாம் அ பழத்தின் சுவை – திருமந்:2946/2
பரிசு அறிந்து அ நிலம் பாரிக்குமாறே – திருமந்:3002/4
ஆதி பிரான் நம் பிரான் அ அகல் இட – திருமந்:3005/1
நிறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் ஈசன் – திருமந்:3020/1
அறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் இன்பம் – திருமந்:3020/2
மறம் பல எ வண்ணம் அ வண்ணம் பாவம் – திருமந்:3020/3
நான் அறிந்த அ பொருள் நாட இடம் இல்லை – திருமந்:3027/1
எண்ணும் எழுத்தும் இனம் செயல் அ வழி – திருமந்:3041/1
பலவுடன் சென்ற அ பார் முழுது ஈசன் – திருமந்:3043/1
மேல்


அ-முதல் (1)

அ-முதல் ஆகிய எட்டிடை உற்றிட்டு – திருமந்:996/2
மேல்


அ-உலகத்தே (1)

அ-உலகத்தே பிறக்கில் உடலொடும் – திருமந்:1652/1
மேல்


அஃது (1)

தன்னை அறிவது அறிவாம் அஃது அன்றி – திருமந்:2318/3
மேல்


அக்க (1)

மூன்றினில் அக்க முடிவாகி முந்தியே – திருமந்:2784/3
மேல்


அக்கணி (1)

அக்கணி சூலமும் ஆம் இடம் பின் ஆகில் – திருமந்:798/2
மேல்


அக்கர (1)

அஞ்செழுத்து ஆகிய அக்கர சக்கரம் – திருமந்:934/3
மேல்


அக்கரத்து (1)

ஆகாச அக்கரத்து உள்ளே எழுத்து அவை – திருமந்:1262/2
மேல்


அக்கரத்துளே (1)

அண்ணல் இருப்பது அவள் அக்கரத்துளே
பெண்ணின் நல்லாளும் பிரான் அ கரத்துளே – திருமந்:931/1,2
மேல்


அக்கரம் (10)

அக்கரம் எட்டும் எண் சாண் அது ஆகுமே – திருமந்:464/4
காலை நடுவுற காயத்தில் அக்கரம்
மாலை நடுவுற ஐம்பதும் ஆவன – திருமந்:955/1,2
ஆகாச அக்கரம் ஆவது சொல்லிடில் – திருமந்:1262/1
ஆகாச அக்கரம் ஆவது அறி-மினே – திருமந்:1262/4
வந்திடும் அக்கரம் முப்பது இராசியும் – திருமந்:1268/2
மிக்கு ஈரெட்டு அக்கரம் அ முதல் மேல் இடே – திருமந்:1312/4
ஆறிய அக்கரம் ஐம்பதின் மேலே – திருமந்:1709/3
ஆகிய அக்கரம் ஐம்பது தத்துவம் – திருமந்:1710/3
கருத்தினில் அக்கரம் ஆயுவும் யாவும் – திருமந்:1947/1
ஆயம் பொருவது ஓர் ஐம்பத்தோர் அக்கரம்
ஏய பெருமான் இருந்து பொருகின்ற – திருமந்:2866/2,3
மேல்


அக்கரை (3)

ஆகின்ற அ பொருள் அக்கரை ஆகுமே – திருமந்:2107/4
துருத்தியுள் அக்கரை தோன்று மலை மேல் – திருமந்:2895/1
அக்கரை நின்றது ஓர் ஆல மரம் கண்டு – திருமந்:2899/1
மேல்


அக்காரம் (1)

அரசுடன் ஆல் அத்தி ஆகும் அக்காரம்
விரவு கனலில் வியன் உரு மாறி – திருமந்:1667/1,2
மேல்


அக்காரமும் (1)

ஆலை கரும்பும் அமுதும் அக்காரமும்
சோலை தண்ணீரும் உடைத்து எங்கள் நாட்டிடை – திருமந்:2959/1,2
மேல்


அக்கி (1)

அக்கி உமிழ்ந்தது வாயு கரத்திலே – திருமந்:370/4
மேல்


அக்கிரமத்தே (1)

அக்கிரமத்தே தோன்றும் அ யோனியும் – திருமந்:464/2
மேல்


அக்கு (2)

ஆகின்ற தன்மையில் அக்கு அணி கொன்றையன் – திருமந்:395/1
அங்கி தமருகம் அக்கு மாலை பாசம் – திருமந்:2780/1
மேல்


அக்கோணம் (1)

அக்கோணம் மாறின் தலையில் ரீங்காரமிட்டு – திருமந்:1312/2
மேல்


அக (5)

அக குறை கேடு இல்லை அ உலகுக்கே – திருமந்:1868/4
மெய் அக ஞானம் மிக தெளிந்தார்களும் – திருமந்:1891/1
கை அக நீண்டார் கடைத்தலைக்கே செல்வர் – திருமந்:1891/2
ஏற்றி ஏது என்றும் எறி மணி தான் அக
காற்றின் விளக்கு அது காய மயக்குறும் – திருமந்:2521/2,3
அக முகம் ஆய்ந்த அறிவு உடையோர்க்கே – திருமந்:2654/4
மேல்


அகண்ட (3)

அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளிகாட்டி – திருமந்:599/3
அண்ட ஒளியும் அகண்ட ஒளியுடன் – திருமந்:2806/1
அறிவுக்கு அறிவாம் அகண்ட ஒளியும் – திருமந்:2808/1
மேல்


அகண்டமும் (2)

அண்டங்கள் ஏழும் அகண்டமும் ஆவியும் – திருமந்:1871/1
ஆய அகண்டமும் அண்டமும் பாரிப்ப – திருமந்:1928/2
மேல்


அகத்தான் (3)

மண் அகத்தான் ஒக்கும் வான் அகத்தான் ஒக்கும் – திருமந்:31/1
மண் அகத்தான் ஒக்கும் வான் அகத்தான் ஒக்கும் – திருமந்:31/1
விண் அகத்தான் ஒக்கும் வேதகத்தான் ஒக்கும் – திருமந்:31/2
மேல்


அகத்தானே (3)

பொன்னை ஒப்பு ஆகின்ற போது அகத்தானே – திருமந்:7/4
மகார முதல்வன் மனத்து அகத்தானே – திருமந்:976/4
ஆடிய நந்தி புறம் அகத்தானே – திருமந்:2781/4
மேல்


அகத்திய (1)

நடு உள அங்கி அகத்திய நீ போய் – திருமந்:337/3
மேல்


அகத்தியன் (1)

அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன்
அங்கி உதயம்செய் மேல்-பால் அவனொடு – திருமந்:338/1,2
மேல்


அகத்தில் (5)

ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே – திருமந்:201/1
அகத்தில் அடங்கும் அறிவுடையோர்க்கே – திருமந்:2070/4
தட்டான் அகத்தில் தலை ஆன மச்சின் மேல் – திருமந்:2876/1
தளிர்க்கும் ஒரு பிள்ளை தட்டான் அகத்தில்
விளிப்பது ஓர் சங்கு உண்டு வேந்தனை நாடி – திருமந்:2924/1,2
அகத்தில் கண்கொண்டு காண்பதே ஆனந்தம் – திருமந்:2944/2
மேல்


அகத்திலே (2)

மெல்ல விளையாடும் விமலன் அகத்திலே
அல்ல செவி சத்தம் ஆதி மனத்தையும் – திருமந்:2138/2,3
பார்ப்பான் அகத்திலே பால் பசு ஐந்து உண்டு – திருமந்:2883/1
மேல்


அகத்தின் (2)

தண்டமும் தான் ஆக அகத்தின் உள் ஆமே – திருமந்:2219/4
ஆமாறு அறிந்தேன் அகத்தின் அரும்பொருள் – திருமந்:2846/1
மேல்


அகத்தினில் (2)

ஆசற்று அகத்தினில் ஆவா கனம்பண்ணி – திருமந்:1315/2
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சும் அடங்கிடும் – திருமந்:2158/2
மேல்


அகத்து (16)

பண் அகத்து இன் இசை பாடல் உற்றானுக்கே – திருமந்:31/3
உரை இல்லை உள்ளத்து அகத்து நின்று ஊறு – திருமந்:249/2
நீர் அகத்து இன்பம் பிறக்கும் நெருப்பிடை – திருமந்:388/1
தாமதம் இல்லை தமர் அகத்து இன் ஒளி – திருமந்:681/3
நெஞ்சு அகத்து உள்ளே நிறையும் பராபரம் – திருமந்:980/2
சுவாவை விளக்கும் சுழி அகத்து உள்ளே – திருமந்:1108/3
எடுக்கும் தாமரை இல் அகத்து உள்ளது – திருமந்:1144/2
கண்டு அகத்து உள்ளே கருதி இருந்திடும் – திருமந்:1385/2
விண்டு அகத்து உள்ளே விளங்கி வருதலால் – திருமந்:1385/3
தண்டு அகத்து உள்ளவை தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:1385/4
ஆத்தி மலக்கிட்டு அகத்து இழுக்கு அற்ற-கால் – திருமந்:1841/3
ஆறாறு குண்டலி-தன்னின் அகத்து இட்டு – திருமந்:2419/1
மலையுளும் வான் அகத்து உள்ளும் புறத்தும் – திருமந்:2632/3
கூறையும் சோறும் குழாய் அகத்து எண்ணெயும் – திருமந்:2894/1
ஆறு பறவைகள் ஐந்து அகத்து உள்ளன – திருமந்:2905/1
காமுற்று அகத்து இடுவர் கடை-தொறும் – திருமந்:2932/2
மேல்


அகத்தும் (1)

ஊறுவர் உள்ளத்து அகத்தும் புறத்துளும் – திருமந்:3017/3
மேல்


அகத்துள் (1)

அகத்துள் ஆகாசம் எம் ஆதி அறிவு – திருமந்:2812/2
மேல்


அகத்தே (3)

கண் அகத்தே நின்று காதலித்தேனே – திருமந்:31/4
கண்காணியாகவே கை அகத்தே எழும் – திருமந்:2072/1
அருவினை கண் சோரும் அழிவார் அகத்தே – திருமந்:2665/4
மேல்


அகத்தோர் (1)

மெய் அகத்தோர் உளம் வைத்த விதி அது – திருமந்:207/2
மேல்


அகந்து (1)

அகந்து எம் பிரான் என்பான் அல்லும் பகலும் – திருமந்:2541/3
மேல்


அகந்தை (1)

அடல் ஒன்று அகந்தை அறியாமை மன்னி – திருமந்:2194/2
மேல்


அகந்தையும் (1)

உய்த்த உணர்வு உணர்த்தும் அகந்தையும்
சித்தம் என்று இ மூன்றும் சிந்திக்கும் செய்கையும் – திருமந்:1468/2,3
மேல்


அகப்பட்ட (2)

கடலில் அகப்பட்ட கட்டை ஒத்தாரே – திருமந்:1677/4
ஆறு தெருவில் அகப்பட்ட சந்தியில் – திருமந்:2868/1
மேல்


அகப்பட்டவாறே (1)

அவன் வந்து என் உள்ளே அகப்பட்டவாறே – திருமந்:2975/4
மேல்


அகப்படும் (1)

ஆனந்த கூத்தாய் அகப்படும் தானே – திருமந்:892/4
மேல்


அகம் (37)

அன்போடு உருகி அகம் குழைவார்க்கு அன்றி – திருமந்:272/3
விஞ்ஞான கன்மத்தால் மெய் அகம் கூடிய – திருமந்:499/1
போய் அகம் ஆன புவனங்கள் கண்ட பின் – திருமந்:692/3
பேய் அகம் ஆகிய பேரொளி காணுமே – திருமந்:692/4
அகம் கோடி கண்டு உள் அலற காண்பர்கள் – திருமந்:759/2
அஞ்சாதி ஆதி அகம் புகலாமே – திருமந்:977/4
ஆடிய ஐந்தும் அகம் புறம்பாய் நிற்கும் – திருமந்:1020/2
அகம் கண்ட யோகி உள்நாடி எழுப்பும் – திருமந்:1043/2
என்றன் அகம் படிந்து ஏழ் உலகும் தொழ – திருமந்:1061/2
பூ மேல் உறைகின்ற-போது அகம் வந்தனள் – திருமந்:1130/3
ஆலித்து இருக்கும் அவற்றின் அகம் படி – திருமந்:1193/2
உறைவது காட்டு அகம் உண்பது பிச்சை – திருமந்:1616/2
சித்தம் புகுந்து சிவம் அகம் ஆக்குமே – திருமந்:1771/4
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1800/4
அருளால் என் நந்தி அகம் புகுந்தானே – திருமந்:1801/4
அகம் புகுந்தான் அடியேற்கு அருளாலே – திருமந்:1804/1
அகம் புகுந்தும் தெரியான் அருள் இல்லோர்க்கு – திருமந்:1804/2
அகம் புகுந்து ஆனந்தம் ஆக்கி சிவமாய் – திருமந்:1804/3
அகம் புகுந்தான் நந்தி ஆனந்தி ஆமே – திருமந்:1804/4
அகம் படிகின்ற நம் ஐயனை ஓரும் – திருமந்:1874/1
அகம் படி கண்டவர் அல்லலில் சேரார் – திருமந்:1874/2
அகம் படி உள் புக்கு அறிகின்ற நெஞ்சம் – திருமந்:1874/3
அகம் படி கண்டாம் அழிக்கலும் எட்டே – திருமந்:1874/4
துணிந்தார் அகம் படி துன்னி உறையும் – திருமந்:1877/1
புறம் அகம் எங்கும் புகுந்து ஒளிர் விந்து – திருமந்:1929/1
துரிய கனவாம் அகம் உணர் போதம் – திருமந்:2205/2
ஆவது ஒன்று இல்லை அகம் புறத்து என்று அகன்று – திருமந்:2475/3
ஆறே அருவி அகம் குளம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2530/1
பதிக்கின்றவாறு இந்த பார் அகம் முற்றும் – திருமந்:2621/2
பொருப்பு அகம் சேர்தரு பொன் கொடி போல – திருமந்:2640/2
வந்து என் அகம் படி கோயில் கொண்டான் கொள்ள – திருமந்:2641/2
அகம் பர வர்க்கமே ஆசு இல் செய் காட்சி – திருமந்:2653/2
அகம் பரம் ஆதனம் எண்ணெண் கிரியை – திருமந்:2653/3
அகம் முகமாம் பீடம் ஆதாரம் ஆகும் – திருமந்:2654/1
ஆய் நின்ற தேவர் அகம் படி ஆமே – திருமந்:2824/4
ஆலிங்கனம் செய்து அகம் சுட சூலத்து – திருமந்:2908/1
ஆறே அருவி அகம் குளம் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2979/1
மேல்


அகம்படி (4)

இன்று என் அகம்படி ஏழும் உயிர்ப்பு எய்தும் – திருமந்:1221/2
பணிந்தார் அகம்படி பால் பட்டு ஒழுகும் – திருமந்:1877/2
அணிந்தார் அகம்படி ஆதி பிரானை – திருமந்:1877/3
மெய்த்தாள் அகம்படி மேவிய நந்தியை – திருமந்:2605/1
மேல்


அகம்படியான் (1)

ஆமை ஒன்று ஏறி அகம்படியான் என – திருமந்:1206/1
மேல்


அகம்புகும் (1)

பாரின் கண் விண்ணர் அகம்புகும் பான்மையர் – திருமந்:2337/3
மேல்


அகம்புறம் (2)

அங்குலி கூட்டி அகம்புறம் பார்த்தனர் – திருமந்:1191/2
ஆயிட விந்து அகம்புறம் ஆகுமே – திருமந்:1928/4
மேல்


அகம்புறமாய் (1)

ஆயும் பொய் மாயை அகம்புறமாய் நிற்கும் – திருமந்:2275/1
மேல்


அகம்வந்த (1)

தீது அற்று அகம்வந்த சிவன் சத்தி என்னவே – திருமந்:382/2
மேல்


அகமத்தர் (1)

அகமத்தர் ஆகி நின்று ஆய்ந்து ஒழிந்தாரே – திருமந்:1865/4
மேல்


அகமாய் (1)

பூ நெறி கண்டது பொன் அகமாய் நிற்கும் – திருமந்:1901/2
மேல்


அகமே (2)

அஞ்சும் போய் மேய்ந்து தம் அஞ்சு அகமே புகும் – திருமந்:2026/2
அஞ்சொடு நான்கும் கடந்து அகமே புக்கு – திருமந்:2272/1
மேல்


அகமோடு (1)

நவா அகமோடு உன்னல் நல் சுத்த சைவமே – திருமந்:1899/4
மேல்


அகரம் (1)

அகரம் ஆயிரம் அந்தணர்க்கு ஈயில் என் – திருமந்:1860/1
மேல்


அகரமாய் (1)

வேறான தானே அகரமாய் மிக்கு ஓங்கி – திருமந்:2291/2
மேல்


அகராதி (5)

ஐந்து கலையில் அகராதி தன்னிலே – திருமந்:978/1
அகராதி ஓர் ஆறு அரத்தமே போலும் – திருமந்:1307/2
விளங்கு நிவிர்த்து ஆதி மேவு அகராதி
வளம் கொள் உகார மகாரத்து உள் விந்து – திருமந்:1926/1,2
துரியத்தில் ஓர் ஐந்தும் சொல் அகராதி
விரிய பரையின் மிகுநாதம் அந்தம் – திருமந்:2292/1,2
அகராதி ஈரெண் கலந்த பரையும் – திருமந்:2700/1
மேல்


அகராதியே (1)

நற்பராதீதமும் நாடு அகராதியே – திருமந்:2451/4
மேல்


அகல் (24)

வன்பு அடைத்து இந்த அகல் இடம் வாழ்வினில் – திருமந்:276/3
அங்கி செய்து ஈசன் அகல் இடம் சுட்டது – திருமந்:421/1
அகன்றான் அகல் இடம் ஏழும் ஒன்று ஆகி – திருமந்:448/1
ஆதி மருந்து என்று அறிவார் அகல் இடம் – திருமந்:850/3
ஆறுள் கலையுள் அகல் உவா ஆமே – திருமந்:878/4
அஞ்செழுத்தால் இ அகல் இடம் தாங்கினன் – திருமந்:966/3
அந்தம் இல்லானுக்கு அகல் இடம் தான் இல்லை – திருமந்:1031/1
அளந்தேன் அகல் இடத்து அந்தமும் ஈறும் – திருமந்:1125/1
அளந்தேன் அகல் இடத்து ஆதி பிரானை – திருமந்:1125/2
அளந்தேன் அகல் இடத்து ஆணொடு பெண்ணும் – திருமந்:1125/3
யோக சமாதியின் உள்ளே அகல் இடம் – திருமந்:1490/1
அறிந்து உணர்ந்தேன் இ அகல் இடம் முற்றும் – திருமந்:1588/1
அகல் இடமாய் அறியாமல் அடங்கும் – திருமந்:1723/1
அருள் அது என்ற அகல் இடம் ஒன்றும் – திருமந்:1821/1
கண்டு அகல் ஆதியின் காரண காரியத்து – திருமந்:1930/3
ஐந்தில் ஒடுங்கில் அகல் இடம் ஆவது – திருமந்:2035/1
மாசு அகல் வித்தை நியதி மகா மாயை – திருமந்:2191/3
அறிவுடையார் நெஞ்சு அகல் இடம் ஆவது – திருமந்:2364/1
அம்பர நாதன் அகல் இட நீள் பொழில் – திருமந்:2673/1
அகல் ஒளிதாய் இருள் ஆசு அற வீசும் – திருமந்:2682/2
அரா முற்றும் சூழ்ந்த அகல் இடம் தானே – திருமந்:2708/4
ஆதி பிரான் நம் பிரான் அ அகல் இட – திருமந்:3005/1
பராபரனாய் இ அகல் இடம் தாங்கி – திருமந்:3008/2
அகன்றான் அகல் இடம் ஏழும் ஒன்றாகி – திருமந்:3011/1
மேல்


அகல்கிலன் (1)

நணுகில் அகல்கிலன் நாதன் உலகத்து – திருமந்:2811/1
மேல்


அகல்வர் (1)

அது இது ஆதி பரம் என்று அகல்வர்
இது வழி என்று அங்கு இறைஞ்சினர் இல்லை – திருமந்:1503/1,2
மேல்


அகல்வுற்றது (1)

வைச்சு அகல்வுற்றது கண்டு மனிதர்கள் – திருமந்:156/1
மேல்


அகல (5)

ஆயாது அகல அறிவு ஒன்றன் அனாதியே – திருமந்:643/2
ஆர்த்த பிறவி அகல விட்டு ஓடுமே – திருமந்:1631/4
ஆறாறில் ஐயைந்து அகல நனா நனா – திருமந்:2197/1
அம்பு கொண்டு எய்திட்டு அகல துரத்திடில் – திருமந்:2607/3
அவம் சேர்த்த பாச மலம் ஐந்து அகல
சிவன் சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர – திருமந்:2710/2,3
மேல்


அகலத்துளே (3)

அப்பும் அனலும் அகலத்துளே வரும் – திருமந்:2266/1
அப்பும் அனலும் அகலத்துளே வாரா – திருமந்:2266/2
அப்பும் அனலும் அகலத்துளே ஏது எனில் – திருமந்:2266/3
மேல்


அகலமும் (1)

ஆர் அறிவார் இந்த அகலமும் நீளமும் – திருமந்:95/2
மேல்


அகலவே (1)

ஐம்மூன்றும் ஓடி அகலவே நின்றிடில் – திருமந்:776/3
மேல்


அகலா (1)

எச்ச அகலா நின்று இளைக்கின்றவாறே – திருமந்:156/4
மேல்


அகலாது (1)

அச்சு அகலாது என நாடும் அரும்பொருள் – திருமந்:156/2
மேல்


அகலாதே (2)

தெரிந்த துரியத்தே தீது அகலாதே – திருமந்:2278/4
தோய்ந்த கரும துரிசு அகலாதே – திருமந்:2309/4
மேல்


அகலிடத்தார் (1)

அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை – திருமந்:4/1
மேல்


அகலிடத்தானே (1)

அன்பு அடைத்தான் தன் அகலிடத்தானே – திருமந்:276/4
மேல்


அகலிடம் (1)

ஐந்தின் பெருமையே அகலிடம் ஆவதும் – திருமந்:969/1
மேல்


அகலினும் (1)

சேர்த்துற்று இரு திங்கள் சேராது அகலினும்
மூப்புற்றே பின்னாளில் ஆமெல்லாம் உள்ளவே – திருமந்:1945/3,4
மேல்


அகலும் (4)

பாழி அகலும் எரியும் திரி போல் இட்டு – திருமந்:219/1
ஊழி அகலும் உறுவினை நோய் பல – திருமந்:219/2
குலைப்பட்டு இருந்திடும் கோபம் அகலும்
துலைப்பட்டு இருந்திடும் தூங்க வல்லார்க்கே – திருமந்:629/3,4
அழப்படி செய்வார்க்கு அகலும் மதியே – திருமந்:789/4
மேல்


அகள (1)

ஆன நடம் ஐந்து அகள சகளத்தர் – திருமந்:2727/1
மேல்


அகளங்கள் (1)

தத்துவம் ஆகும் சகள அகளங்கள்
தத்துவம் ஆம் விந்து நாதம் சதாசிவம் – திருமந்:2396/1,2
மேல்


அகற்றி (4)

துன்பம் அகற்றி தொழுவோர் நினையும்-கால் – திருமந்:1005/3
சிரம்தரு தீவினை செய்வது அகற்றி
வரம்தரு சோதியும் வாய்த்திடும் காணே – திருமந்:1322/3,4
அனித உடல் பூதம் ஆக்கி அகற்றி
புனிதன் அருள்-தனில் புக்கு இருந்து இன்பத்து – திருமந்:1854/2,3
அறிவு அறியாமை இருண்டும் அகற்றி
செறிவு அறிவாய் எங்கும் நின்ற சிவனை – திருமந்:2580/1,2
மேல்


அகற்றின (1)

ஆன சொரூபங்கள் நான்கும் அகற்றின
ஏனைய முத்திரை ஈந்து ஆண்ட நல் நந்தி – திருமந்:1592/2,3
மேல்


அகற்றீரே (1)

பழிகின்ற காலத்து பை அகற்றீரே – திருமந்:819/4
மேல்


அகன்ற (6)

மை வென்று அகன்ற பகடுரி போர்த்த வெம் – திருமந்:1520/3
நினைவுற்று அகன்ற அதீதத்துள் நேயம் – திருமந்:2450/3
ஆறாறு அகன்ற சுழுத்தி அதில் எய்தா – திருமந்:2502/3
அருவினை ஆவது கண்டு அகன்ற பின் – திருமந்:2547/3
ஆறாறு அகன்ற அணு தொம்பதம் சுத்தம் – திருமந்:2569/1
அணுகில் அகன்ற பெரும் பதி நந்தி – திருமந்:2811/2
மேல்


அகன்றவன் (2)

அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி – திருமந்:2452/1
அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி – திருமந்:2582/1
மேல்


அகன்றார் (1)

அகன்றார் வழி முதல் ஆதி பிரானும் – திருமந்:1622/1
மேல்


அகன்றார்களே (3)

அன்புடையார்கள் அழுது அகன்றார்களே – திருமந்:152/4
மது ஊர வாங்கியே வைத்து அகன்றார்களே – திருமந்:155/4
அந்தி தொழுது போய் ஆர்த்து அகன்றார்களே – திருமந்:958/4
மேல்


அகன்றாரும் (1)

அதிர்த்து அஞ்சி ஓடுதல் ஆம் அகன்றாரும்
உதித்தது வே மிக ஓடிடுமாகில் – திருமந்:794/2,3
மேல்


அகன்றாலும் (1)

காய்ந்த இரும்பு கனலை அகன்றாலும்
வாய்ந்த கனல் என வாதனை நின்றால் போல் – திருமந்:2309/1,2
மேல்


அகன்றான் (2)

அகன்றான் அகல் இடம் ஏழும் ஒன்று ஆகி – திருமந்:448/1
அகன்றான் அகல் இடம் ஏழும் ஒன்றாகி – திருமந்:3011/1
மேல்


அகன்றானை (2)

நிரைக்கின்றவாறு இவை நீண்டு அகன்றானை
வரைத்து வலம் செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:1773/3,4
நிலத்திடை வானிடை நீண்டு அகன்றானை
வரைத்து வலம்செயும் ஆறு அறியேனே – திருமந்:2836/3,4
மேல்


அகன்றிட்டு (2)

ஆறாறு நீங்க நம ஆதி அகன்றிட்டு
வேறாகிய பரை யா என்று மெய்ப்பரன் – திருமந்:2499/1,2
ஆறாறு காரியோ பாதி அகன்றிட்டு
வேறாய் நனவு மிகுத்த கனா நனா – திருமந்:2502/1,2
மேல்


அகன்று (15)

அயலுற பேசி அகன்று ஒழிந்தாரே – திருமந்:206/4
அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று
செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:617/1,2
ஆவது இரண்டும் அகன்று சகமார்க்க – திருமந்:1495/3
பார்க்கின்ற மாதரை பாராது அகன்று போய் – திருமந்:1937/1
பொய்யான போதாந்தம் ஆறாறும் விட்டு அகன்று
எய்யாமை நீங்கவே எய்தவன் தானாகி – திருமந்:2235/1,2
ஆறாறு அகன்று நம விட்டு அறிவாகி – திருமந்:2291/1
ஆறாது அகன்று தனையறிந்தான் அவன் – திருமந்:2345/1
தெள்ளி அகன்று நாதாந்தத்தை செற்றுமேல் – திருமந்:2375/2
தேடும் இயம நியமாதி சென்று அகன்று
ஊடும் சமாதியில் உற்று படர் சிவன் – திருமந்:2376/1,2
அண்டங்கள் ஏழும் கடந்து அகன்று அப்பாலும் – திருமந்:2388/1
நனவில் கலாதியாம் நால் ஒன்று அகன்று
தனியுற்ற கேவலம் தன்னில் தான் ஆகி – திருமந்:2450/1,2
அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று
செறிவான மாயை சிதைத்து அருளாலே – திருமந்:2471/1,2
ஆவது ஒன்று இல்லை அகம் புறத்து என்று அகன்று
ஓவு சிவனுடன் ஒன்று தன் முத்தியே – திருமந்:2475/3,4
பவம் அது அகன்று பரசிவன் ஆமே – திருமந்:2711/4
ஆதி சொரூபங்கள் மூன்று அகன்று அப்பாலை – திருமந்:2856/3
மேல்


அகன்றோர் (2)

முழுநீர் கள் உண்போர் முறைமை அகன்றோர்
செழு நீர் சிவன்-தன் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:324/3,4
சுத்தி அகன்றோர் சுகானந்த போதரே – திருமந்:2862/4
மேல்


அகார (13)

தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:889/2
ஆமே சிவங்கள் அகார உகாரங்கள் – திருமந்:891/1
தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:901/2
அதுவாம் அகார இகார உகாரம் – திருமந்:927/1
அகார உகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:951/1
மருவி அகார சிகார நடுவாய் – திருமந்:960/3
மண்ணில் எழுந்த அகார உகாரங்கள் – திருமந்:1406/1
அகார உகாரம் இரண்டும் அறியில் – திருமந்:1753/3
அகார உகாரம் இலிங்கம் அது ஆமே – திருமந்:1753/4
தத்துவமாவது அகார எழுத்தே – திருமந்:2180/4
மா மலம் மூன்றும் அகார உகாரத்தோடு – திருமந்:2494/2
அகார முதலாக ஐம்பத்தொன்று ஆகி – திருமந்:2699/1
கரை அற்ற சத்தியாதி காணில் அகார
மருவுற்று உகாரம் மகாரமது ஆக – திருமந்:2844/2,3
மேல்


அகாரணி (2)

ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி – திருமந்:1114/1
ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி – திருமந்:1124/1
மேல்


அகாரத்தை (1)

அளிந்த அகாரத்தை அ நடு ஆக்கி – திருமந்:1288/2
மேல்


அகாரம் (10)

திறத்திறம் விந்து திகழும் அகாரம்
உற பெறவே நினைந்து ஓதும் சகாரம் – திருமந்:731/1,2
அகாரம் தலையாய் இரு கண் சிகாரமாய் – திருமந்:921/3
அற்ற இடத்தே அகாரம் அது ஆவது – திருமந்:952/1
அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே – திருமந்:975/1
அகாரம் உயிர் என்று அறையலும் ஆமே – திருமந்:975/4
ஏய்ந்த அகாரம் உகாரம் எழுத்து இட்டு – திருமந்:1001/2
ஆரும் அறியார் அகாரம் அவன் என்று – திருமந்:1751/1
இலிங்கம் அகாரம் நிறை விந்து நாதமே – திருமந்:1752/4
அகாரம் முதலாய் அனைத்துமாய் நிற்கும் – திருமந்:1753/1
அகாரம் உயிரே உகாரம் பரமே – திருமந்:2503/1
மேல்


அகாரமும் (1)

தன்னில் அகாரமும் மாயையும் கற்பித்து – திருமந்:1075/2
மேல்


அகாரமே (1)

இருந்த அறை ஒன்றில் எய்தும் அகாரமே – திருமந்:920/4
மேல்


அகிதமும் (1)

இங்கு இத்தை வாழ்வும் எனைத்தோர் அகிதமும்
துஞ்சு ஒத்த காலத்து தூய் மணி வண்ணனை – திருமந்:2117/1,2
மேல்


அகில் (1)

தேம் கமழ் குங்குமம் கர்ப்பூரம் கார் அகில்
பாங்கு பட பனி நீரால் குழைத்து வைத்து – திருமந்:1004/2,3
மேல்


அகில (2)

ஆனந்தம் ஆக அகில சராசரம் – திருமந்:2725/3
அம்பலம் ஆவது அகில சராசரம் – திருமந்:2775/1
மேல்


அகிலம் (2)

அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி – திருமந்:1177/3
அருளே சராசரமாய அகிலம்
இருளே வெளியே எனும் எங்கும் ஈசன் – திருமந்:1806/2,3
மேல்


அகிலமும் (4)

அ கணன் தானே அகிலமும் உண்டவன் – திருமந்:1025/2
அகிலமும் அண்டம் முழுதும் செம்மாந்து – திருமந்:1148/3
அவ்வாய அந்த கரணம் அகிலமும்
எவ்வாய் உயிரும் இறை ஆட்ட ஆடலால் – திருமந்:2586/2,3
அரிய துரிய மேல் அகிலமும் எல்லாம் – திருமந்:2593/3
மேல்


அகிலாண்ட (1)

அம்பரன் ஆடும் அகிலாண்ட நட்டமாம் – திருமந்:2752/2
மேல்


அகோசர (1)

ஆயத்தை அ சிவம்-தன்னை அகோசர
வீயத்தை முற்றும் விளக்கியிட்டேனே – திருமந்:90/3,4
மேல்


அகோசரி (1)

நல்கும் பரை அபிராமி அகோசரி
புல்கும் அருளும் அ போதம் தந்து ஆளுமே – திருமந்:1048/3,4
மேல்


அகோரம் (1)

காணும் அகோரம் இருதயம் குய்யமாம் – திருமந்:1742/3
மேல்


அகோரர் (1)

கலந்து அருள் காலாங்கர்-தம்பால் அகோரர்
நலந்தரு மாளிகை தேவர் நாதாந்தர் – திருமந்:102/1,2
மேல்


அங்க (3)

அங்க முதல்வன் அருமறை ஓதிபால் – திருமந்:342/2
அங்க புணர்ச்சியும் ஆகின்ற தத்துவம் – திருமந்:828/1
நீ தங்கும் அங்க நியாசம்-தனை பண்ணி – திருமந்:1311/3
மேல்


அங்கங்கள் (2)

அரைக்கின்ற அருள் தரும் அங்கங்கள் ஓசை – திருமந்:436/1
உள் ஒளி மூவிரண்டு ஓங்கிய அங்கங்கள்
வெள் ஒளி அங்கியின் மேவி அவரொடும் – திருமந்:1196/1,2
மேல்


அங்கத்தில் (1)

அங்கத்தில் விந்து வருகின்ற போகத்து – திருமந்:828/2
மேல்


அங்கத்து (3)

இணையார் திருவடி ஏத்தும் சீர் அங்கத்து
இணையார் இணை குழை ஈர் அணை முத்திரை – திருமந்:1423/1,2
அங்கத்து உடல் சித்தி சாதனர் ஆகுவர் – திருமந்:1510/3
சத்தி பெறும் உயிர் தான் அங்கத்து ஆறுமே – திருமந்:2270/4
மேல்


அங்கத்தை (1)

பகை நின்ற அங்கத்தை பார் என்று மாறி – திருமந்:1093/2
மேல்


அங்கம் (5)

கூறு அங்கம் ஆக குணம் பயில்வார் இல்லை – திருமந்:55/2
வேறு அங்கம் ஆக விளைவு செய்து அப்புறம் – திருமந்:55/3
பேறு அங்கம் ஆக பெருக்குகின்றாரே – திருமந்:55/4
அவா அறு ஈரை வகை அங்கம் ஆறும் – திருமந்:1899/2
ஞானம்-தன் மேனி கிரியை நடு அங்கம்
தானுறும் இச்சை உயிர் ஆக தற்பரன் – திருமந்:2332/1,2
மேல்


அங்கமாய் (2)

ஆறு அங்கமாய் வரு மா மறை ஓதியை – திருமந்:55/1
மேல் அங்கமாய் நின்ற மெல்லியலாளே – திருமந்:1081/4
மேல்


அங்கமும் (1)

அங்கமும் ஆகம வேதம் அது ஓதினும் – திருமந்:2720/1
மேல்


அங்கமே (2)

தண்டு ஒருகாலும் தளராது அங்கமே – திருமந்:827/4
ஏக பராசத்தி ஈசற்காம் அங்கமே
ஆகம் பராவித்தை ஆம் முத்தி சித்தியே – திருமந்:1309/1,2
மேல்


அங்கரை (1)

அங்கரை சேர்ந்த அருங்கலம் ஆமே – திருமந்:2720/4
மேல்


அங்காந்து (1)

ஆதரவோடும் வாய் அங்காந்து அழகுற – திருமந்:562/2
மேல்


அங்கார் (1)

அங்கார் பசியும் அவாவும் வெகுளியும் – திருமந்:1890/1
மேல்


அங்கி (64)

தானே சுடும் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும் – திருமந்:10/2
அங்கி மிகாமை வைத்தான் உடல் வைத்தான் – திருமந்:87/1
அணை துணை அந்தணர் அங்கியுள் அங்கி
அணை துணை வைத்து அதன் உள் பொருள் ஆன – திருமந்:216/1,2
வாழி செய்து அங்கி உதிக்க அவை விழும் – திருமந்:219/3
வீழி செய்து அங்கி வினை சுடும் ஆமே – திருமந்:219/4
ஈமத்துள் அங்கி இரதம் கொள்வான் உளன் – திருமந்:222/2
வேமத்துள் அங்கி விளைவு வினை கடல் – திருமந்:222/3
கோமத்துள் அங்கி குரை கடல் தானே – திருமந்:222/4
அங்கி நிறுத்தும் அருந்தவர் ஆரத்து – திருமந்:223/1
அங்கி இருக்கும் வகை அருள்செய்தவர் – திருமந்:223/2
நடு உள அங்கி அகத்திய நீ போய் – திருமந்:337/3
அங்கி உதயம் வளர்க்கும் அகத்தியன் – திருமந்:338/1
அங்கி உதயம்செய் மேல்-பால் அவனொடு – திருமந்:338/2
தலையை தடிந்திட்டு தான் அங்கி இட்டு – திருமந்:340/2
காலுற்று காலனை காய்ந்து அங்கி யோகமாய் – திருமந்:345/3
அ பரிசே அங்கி அதிசயம் ஆகிலும் – திருமந்:355/2
அ பரிசு அங்கி உள நாளும் உள்ளிட்டு – திருமந்:356/3
குலம் தரும் கீழ் அங்கி கோளுற நோக்கி – திருமந்:357/2
மிகை கொள அங்கி மிகாமை வைத்தானே – திருமந்:365/4
ஆதித்தன் சந்திரன் அங்கி எண் பாலர்கள் – திருமந்:410/1
அங்கி செய்து ஈசன் அகல் இடம் சுட்டது – திருமந்:421/1
அங்கி செய்து ஈசன் அலை கடல் சுட்டது – திருமந்:421/2
அங்கி செய்து ஈசன் அசுரரை சுட்டது – திருமந்:421/3
அங்கி அ ஈசற்கு கை அம்பு தானே – திருமந்:421/4
குதம் செய்யும் அங்கி கொளுவி ஆகாசம் – திருமந்:423/3
குண்டத்தின் மேல் அங்கி கோலிக்கொண்டானே – திருமந்:424/4
அறிகின்ற மூலத்தின் மேல் அங்கி அப்பு – திருமந்:452/1
திடம் வைத்த தாமரை சென்னியுள் அங்கி
கடை வைத்த ஈசனை கைகலந்தேனே – திருமந்:470/3,4
உதிக்கின்ற ஆறினும் உள் அங்கி ஐந்தும் – திருமந்:610/1
ஓங்கிய அங்கி கீழ் ஒண் சுழுமுனை செல்ல – திருமந்:659/1
எழுந்து உடன் அங்கி இருந்தது இவ்வாறே – திருமந்:702/4
மாறா கதிர்கொள்ளும் மற்று அங்கி கூடவே – திருமந்:853/4
ஒத்த நல் அங்கி அது எட்டெட்டு உயர் கலை – திருமந்:854/3
அரணிய பானு அரும் திங்கள் அங்கி
முரணிய தாரகை முன்னிய ஒன்பான் – திருமந்:859/2,3
அங்கி எழுப்பி அரும் கதிர் ஊட்டத்து – திருமந்:862/1
திங்கள் கதிர் அங்கி சேர்கின்ற யோகமே – திருமந்:862/4
அங்கி மதி கூட ஆகும் கதிர் ஒளி – திருமந்:864/1
அங்கி கதிர் கூட ஆகும் மதி ஒளி – திருமந்:864/2
அங்கி சசி கதிர் கூட அ தாரகை – திருமந்:864/3
புயலும் புனலும் பொருந்து அங்கி மண் விண் – திருமந்:929/3
உடையவன் அங்கி உருத்திர சோதி – திருமந்:1140/1
தானே சுடும் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும் – திருமந்:1165/2
அழித்தலை சோமனோடு அங்கி அருக்கன் – திருமந்:1461/3
ஊனில் சுடும் அங்கி உத்தமன் தானே – திருமந்:1463/4
தான் நந்தி அங்கி தனிச்சுடர் ஆமே – திருமந்:1583/4
விரவியதன் முலை மேவிய கீழ் அங்கி
கரு முலை மீமிசை கை கீழில் காலாம் – திருமந்:1974/2,3
மை இருள் நீக்கும் மதி அங்கி ஞாயிறு – திருமந்:1996/2
தெய்வ சுடர் அங்கி ஞாயிறும் திங்களும் – திருமந்:2004/1
பொன்னினில் அங்கி புகழ் வளி ஆகாயம் – திருமந்:2151/2
கால் அங்கி நீர் பூ கலந்த ஆகாயம் – திருமந்:2305/1
மால் அங்கி ஈசன் பிரமன் சதாசிவன் – திருமந்:2305/2
உதிக்கின்ற இந்திரன் அங்கி யமனும் – திருமந்:2527/1
ஆசூசம் இல்லை ஆம் அங்கி வளர்ப்போர்க்கு – திருமந்:2552/3
நாவின் இன் மந்திரம் என்று நடு அங்கி
வேவது செய்து விளங்கிடுவீரே – திருமந்:2564/3,4
உறுதுணையாய் அங்கி ஆகி நின்றானே – திருமந்:2630/4
விளங்கு ஒளி அங்கி விரி கதிர் சோமன் – திருமந்:2683/1
பால் ஒளி அங்கி பரந்து ஒளி ஆகாசம் – திருமந்:2685/2
அங்கி தமருகம் அக்கு மாலை பாசம் – திருமந்:2780/1
ஆகாசமாய் அங்கி வண்ணனும் ஆமே – திருமந்:2809/4
ஆழும் விசும்பினில் அங்கி மழை வளி – திருமந்:2907/2
மீண்டார் கமலத்துள் அங்கி மிக சென்று – திருமந்:2978/1
அலர் கதிர் அங்கி ஒத்து ஆதி பிரானும் – திருமந்:3001/2
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் அங்கி அருக்கன் – திருமந்:3002/1
நீரும் நிலனும் விசும்பு அங்கி மாருதம் – திருமந்:3045/1
மேல்


அங்கி-தன்னில் (1)

அரன் அங்கி-தன்னில் அறையில் சங்காரம் – திருமந்:2799/2
மேல்


அங்கியாய் (2)

ஊனாய் உயிராய் உணர் அங்கியாய் முன்னம் – திருமந்:374/1
சீர் எழுத்தாய் அங்கியாய் உயிராம் எழுத்து – திருமந்:970/3
மேல்


அங்கியாய (1)

உள்ளத்துளே அங்கியாய ஒருவனை – திருமந்:2804/2
மேல்


அங்கியில் (4)

அணுகினும் சேயவன் அங்கியில் கூடி – திருமந்:420/1
அங்கியில் சின்ன கதிர் இரண்டு ஆட்டத்து – திருமந்:858/1
களம் கனி அங்கியில் கைவிளக்கு ஏற்றி – திருமந்:2634/3
புகை அனைத்தும் புறம் அங்கியில் கூடு – திருமந்:3010/3
மேல்


அங்கியின் (5)

ஓமத்துள் அங்கியின் உள் உளன் எம் இறை – திருமந்:222/1
குதம் செய்யும் அங்கியின் கோபம் தணிப்பான் – திருமந்:462/3
வெள் ஒளி அங்கியின் மேவி அவரொடும் – திருமந்:1196/2
அமுத புனல் ஓடி அங்கியின் மாள – திருமந்:1959/2
அ பரிசு அங்கியின் உள் உறை அம்மானை – திருமந்:2092/2
மேல்


அங்கியினாலே (1)

நந்திய அங்கியினாலே நயம் தெரித்து – திருமந்:1958/2
மேல்


அங்கியும் (3)

ஆம் அது அங்கியும் ஆதியும் ஈசனும் – திருமந்:1223/1
அரா நின்ற செஞ்சடை அங்கியும் நீரும் – திருமந்:1761/3
வளங்கு ஒளி அங்கியும் அற்றை கண் நெற்றி – திருமந்:2684/3
மேல்


அங்கியுள் (6)

அணை துணை அந்தணர் அங்கியுள் அங்கி – திருமந்:216/1
சுழலும் இரத்தத்துள் அங்கியுள் ஈசன் – திருமந்:737/2
ஆகின்ற சந்திரன் சூரியன் அங்கியுள்
ஆகின்ற ஈரெட்டொடு ஆறிரண்டு ஈரைந்துள் – திருமந்:852/1,2
அறும் ஆறு அது ஆன அங்கியுள் ஆங்கே – திருமந்:1547/3
அழல் சேரும் அங்கியுள் ஆதி பிரானும் – திருமந்:1600/3
ஆப்பு இடு பாசத்தை அங்கியுள் வைத்திட்டு – திருமந்:2881/2
மேல்


அங்கியை (1)

சோதியை அங்கே சுடுகின்ற அங்கியை
பாதியுள் மன்னும் பராசத்தியோடு உடன் – திருமந்:555/2,3
மேல்


அங்கியோடு (1)

தேர்ந்து எழு மேல் ஆம் சிவன் அங்கியோடு உற – திருமந்:1173/1
மேல்


அங்கியோடே (1)

பகைத்திடும் முப்புரம் பார் அங்கியோடே
மிகைத்து எழு கண்டங்கள் மேல் அறியோமே – திருமந்:1016/3,4
மேல்


அங்கு (141)

உரன் அடி செய்து அங்கு ஒதுங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:43/3
ஏரியும் நின்று அங்கு இளைக்கின்ற காலத்து – திருமந்:65/2
வான் ஒரு கூறு மருவியும் அங்கு உளான் – திருமந்:112/2
இருந்தார் முக்காலத்து இயல்பை குறித்து அங்கு
இருந்தார் இழவு வந்து எய்திய சோம்பே – திருமந்:127/3,4
அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு
இடம் கொண்டது இல்லை இது அன்றி வேறு உண்டோ – திருமந்:137/1,2
அத்துள்ளே வாழும் அரசரும் அங்கு உளன் – திருமந்:189/2
கண்ணினின் உள்ளே கலந்து அங்கு இருந்தது – திருமந்:315/2
அங்கு அச்சுதனை உதிரம் கொண்டானே – திருமந்:341/4
அங்கு விரல் குறித்து ஆழிசெய்தானே – திருமந்:342/4
ஊழி வலம்செய்து அங்கு ஓரும் ஒருவற்கு – திருமந்:380/1
சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன் – திருமந்:403/2
சென்று அங்கு இயங்கும் அரன் திருமாலவன் – திருமந்:438/2
பட்டாங்கு சொல்லும் பரமனும் அங்கு உளன் – திருமந்:486/3
ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:490/2
முந்தி கலந்து அங்கு உலகம் வலம்வரும் – திருமந்:523/3
ஆகமும் உள் கலந்து அங்கு உளன் ஆதலினால் – திருமந்:529/2
ஊரிடை சுணங்கனாய் பிறந்து அங்கு ஓர் உகம் – திருமந்:531/3
மா மனத்து அங்கு அன்பு வைத்த நிலையாகும் – திருமந்:544/2
அங்கு உளவாம் இரு நாலும் அவற்றினுள் – திருமந்:558/2
மன் மனம் எங்கு உண்டு வாயுவும் அங்கு உண்டு – திருமந்:620/1
மன் மனம் எங்கு இல்லை வாயுவும் அங்கு இல்லை – திருமந்:620/2
ஓவற நின்று அங்கு உணர்ந்து இருந்தாரே – திருமந்:657/4
கரந்து உள் எழுந்து கரந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:664/2
ஒடுங்கி ஒருங்கி உணர்ந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:666/1
மெலிந்து அங்கு இருந்திடும் வெல்ல ஒண்ணாதே – திருமந்:673/4
தான் ஒளி ஆகி தழைத்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:675/2
தாயகம் ஆக தழைத்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:692/2
ஆறா உடம்பு இடை அண்ணலும் அங்கு உளன் – திருமந்:733/3
சிவம் கோடி விட்டு செறிய இருந்து அங்கு
உகம் கோடி கண்டு அங்கு உயருறுவாரே – திருமந்:759/3,4
உகம் கோடி கண்டு அங்கு உயருறுவாரே – திருமந்:759/4
தீவினை ஆட திகைத்து அங்கு இருந்தவர் – திருமந்:807/1
வழிந்து உள் இருந்தது வான் முதல் அங்கு
கழிந்து அது போகாமல் காக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:815/2,3
மணம் அது ஆக மகிழ்ந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:816/2
கையின் உள் வாயு கதித்து அங்கு எழுந்திடின் – திருமந்:820/3
கருத்து அழகாலே கலந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:837/2
நரைதிரை மாறும் நமனும் அங்கு இல்லையே – திருமந்:848/4
நாறா நலங்கினார் ஞாலம் அங்கு அவர் கொள – திருமந்:853/2
ஈரெழுத்தாலே இசைந்து அங்கு இருவராய் – திருமந்:885/2
அலமந்து திருக்கூத்து அங்கு ஆமிடம் தானே – திருமந்:895/4
ஆடும் அவர் வாய் அமர்ந்து அங்கு நின்றது – திருமந்:922/2
எண்ணி இருவர் இசைந்து அங்கு இருந்திட – திருமந்:931/3
அவ்விட்டு வைத்து அங்கு அர இட்டு மேல் வைத்து – திருமந்:932/1
அவ் உண்டு சவ் உண்டு அனைத்தும் அங்கு உள்ளது – திருமந்:933/1
அருவினில் அம்பரம் அங்கு எழும் நாதம் – திருமந்:960/1
நீர் எழுத்தாய் நிலம் தாங்கியும் அங்கு உளன் – திருமந்:970/2
ஆடிய ஐவரும் அங்கு உறவு ஆவார்கள் – திருமந்:985/3
பாடிய பன்னீர் இராசியும் அங்கு எழ – திருமந்:1020/3
கந்தன் சுவாமி கலந்து அங்கு இருத்தலான் – திருமந்:1026/3
பத்து இட்டு அங்கு எட்டு இட்டு ஆறு இட்டு நால் இட்டு – திருமந்:1032/1
மஞ்சிட்ட குண்டம் மலர்ந்து அங்கு இருத்தலால் – திருமந்:1034/2
உணர்ந்து இரும் குஞ்சி அங்கு உத்தமனார்க்கே – திருமந்:1038/4
மத்திமன் ஆகி மலர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1039/2
தான் எங்கு உளன் அங்கு உளள் தையல் மாதேவி – திருமந்:1055/1
ஊன் எங்கு உள அங்கு உளன் உயிர் காவலன் – திருமந்:1055/2
வான் எங்கு உள அங்கு உளே வந்து அப்பால் ஆம் – திருமந்:1055/3
மால் அங்கு அயன் அறியாத வடிவுக்கு – திருமந்:1081/3
ஆரியத்தாள் உண்டு அங்கு எண்மர் கன்னியர் – திருமந்:1084/2
நாரணி நந்தி நடு அங்கு உரைசெய்த – திருமந்:1088/3
அலைத்த பூங்கொம்பினள் அங்கு இருந்தாளே – திருமந்:1112/4
பன்னிய நல் நூல் பகவரும் அங்கு உள – திருமந்:1118/3
உன் அம்மை ஊழி தலைவனும் அங்கு உளன் – திருமந்:1129/2
சொல்ல ஒண்ணாது திகைத்து அங்கு இருப்பார்கள் – திருமந்:1164/2
கண் உடையாளை கலந்து அங்கு இருந்தவர் – திருமந்:1166/1
ஏமது சீவன் சிகை அங்கு இருண்டிட – திருமந்:1223/3
இருந்தனள் தான் அங்கு இளம்பிறை என்றே – திருமந்:1235/4
நேர் ஒளி ஒன்றாய் நிறைந்து அங்கு நின்றதே – திருமந்:1274/4
மதித்து அங்கு எழுந்தவை காரணமாகில் – திருமந்:1286/3
கொதித்து அங்கு எழுந்தவை கூடகிலாவே – திருமந்:1286/4
வளிந்து அவை அங்கு எழு நாடிய-காலே – திருமந்:1288/4
ஆமே கபாலமும் சூலமும் கைக்கொண்டு அங்கு
ஆமே தமருகம் பாசமும் கையது – திருமந்:1293/2,3
பாவித்து இதய கமலம் பதிவித்து அங்கு
யாவருக்கும் எட்டா இயந்திரராசனை – திருமந்:1318/2,3
சொல் இயலாலே தொடர்ந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1337/2
கண்ணியன் ஆகி கலந்து அங்கு இருந்திடும் – திருமந்:1343/2
உண்டு அங்கு ஒருத்தி உணர வல்லார்க்கே – திருமந்:1372/4
ஆவுக்கு நாயகி அங்கு அமர்ந்தாளே – திருமந்:1387/4
கண்டு அங்கு இருந்தவர் காரணி காணுமே – திருமந்:1388/4
கரந்திடும் கேடகம் வில் அம்பு கொண்டு அங்கு
உரந்து அங்கு இருந்தவள் கூத்து உகந்தாளே – திருமந்:1392/3,4
உரந்து அங்கு இருந்தவள் கூத்து உகந்தாளே – திருமந்:1392/4
தழைத்து அங்கு இருந்தவள் தான் பச்சை ஆமே – திருமந்:1393/4
என்று அங்கு இருந்த அமுத கலையிடை – திருமந்:1407/1
சென்று அங்கு இருந்த அமுத பயோதரி – திருமந்:1407/2
கொண்டு அங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே – திருமந்:1407/4
கொண்டு அங்கு இருந்தனர் கூத்தன் ஒளியினை – திருமந்:1416/1
கண்டு அங்கு இருந்தனர் காரணத்து உள்ளது – திருமந்:1416/2
இது வழி என்று அங்கு இறைஞ்சினர் இல்லை – திருமந்:1503/2
அருந்தவம் மேற்கொண்டு அங்கு அண்ணலை எண்ணில் – திருமந்:1552/2
அமைய அங்கு உழல்கின்ற ஆதி பிரானே – திருமந்:1557/4
அவன் அவன் அங்கு உளதாம் கடன் ஆமே – திருமந்:1560/4
போமாறு தான் இல்லை புண்ணியம் அல்லது அங்கு
ஆம்ஆம் வழி ஆக்கும் அ வேறு உயிர்கட்கும் – திருமந்:1561/2,3
உருகிட என்னை அங்கு உய்ய கொண்டானே – திருமந்:1594/4
நடுங்குவது இல்லை நமனும் அங்கு இல்லை – திருமந்:1624/2
ஆய இதழும் பதினாறும் அங்கு உள – திருமந்:1711/2
ஈண்டு கிடந்து அங்கு இருள் அறும் ஆமே – திருமந்:1793/4
இருள் கண்ணினோர்க்கு அங்கு இரவியும் தோன்றா – திருமந்:1808/3
நடமாட கோயில் நம்பர்க்கு அங்கு ஆகா – திருமந்:1857/2
அங்கு ஆங்கு என நின்று சகம் உண்ட வான் தோய்தல் – திருமந்:1909/3
சொல்லகில்லேன் திருமங்கையும் அங்கு உள – திருமந்:2028/2
அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கு இலை – திருமந்:2033/2
ஆணிப்பொன் நின்று அங்கு அமுதம் விளைந்தது – திருமந்:2064/2
நெஞ்சு நிறைந்து அங்கு இருந்த நெடும் சுடர் – திருமந்:2094/1
நெய் தலை பால் போல் நிமலனும் அங்கு உளன் – திருமந்:2115/3
அவனை வழிபட்டு அங்கு ஆமாறு ஒன்று இல்லை – திருமந்:2119/2
அவனை வழிபட்டு அங்கு ஆமாறு காட்டும் – திருமந்:2119/3
யாரே அறிவார் அங்கு அவர் நின்றது – திருமந்:2126/2
அடியுடை ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் – திருமந்:2165/3
ஒத்து அங்கு இருந்து உயிர் உண்ணும் ஆறு போல் – திருமந்:2170/2
நிறம் சேர் ததிமத்தின் மலத்தே நின்று அங்கு
அறம் காண் சுவர்க்க நரகம் புவி சேர்ந்து – திருமந்:2313/2,3
நெருப்பு உண்டு நீர் உண்டு வாயுவும் உண்டு அங்கு
அருக்கனும் சோமனும் அங்கே அமரும் – திருமந்:2315/1,2
ஆய இதழும் பதினாறும் அங்கு உள – திருமந்:2359/2
அறிவு அறிவு என்று அங்கு அரற்றும் உலகம் – திருமந்:2362/1
அறிவுடையார் நெஞ்சத்து அங்கு நின்றானே – திருமந்:2364/4
அறிந்த பதி படைப்பான் அங்கு அவற்றையே – திருமந்:2414/4
வேறு ஆகும் மாயையின் முப்பான் மிகுத்திட்டு அங்கு
ஈறு ஆம் கருவி இவற்றால் வகுத்திட்டு – திருமந்:2419/2,3
என் நாயகனார் இசைந்து அங்கு இருந்திடு இடம் – திருமந்:2429/2
வேறும் என முச்சொரூபத்து வீடுற்று அங்கு
ஈறு அதில் பண்டை பரன் உண்மை செய்யுமே – திருமந்:2478/3,4
வணங்கு எழு நாடி அங்கு அன்புறல் ஆமே – திருமந்:2515/4
ஆழ அடைத்து அங்கு அனலில் புறம் செய்து – திருமந்:2549/3
அடல் எரி வண்ணனும் அங்கு நின்றானே – திருமந்:2561/4
அறிவான் இருந்து அங்கு அறிவிக்கின் அல்லால் – திருமந்:2581/3
எல்லாம் அறிந்தும் இலாபம் அங்கு இல்லை – திருமந்:2596/2
பொய்த்தாள் இடும்பையை பொய் அற நீ விட்டு அங்கு
அ தாள் திறக்கில் அரும் பேறு அது ஆமே – திருமந்:2605/3,4
அறிவு அறிவு என்று அங்கு அரற்றும் உலகம் – திருமந்:2637/1
இவன் இல்லம் அல்லது அவனுக்கு அங்கு இல்லை – திருமந்:2650/1
விழித்து அங்கு உறங்கும் வினை அறிவார் இல்லை – திருமந்:2721/2
ஞானம் கடந்து நடம் செய்யும் நம்பிக்கு அங்கு
ஆனந்தக்கூத்து ஆட ஆடரங்கு ஆனதே – திருமந்:2724/3,4
கொண்டு அங்கு உமை காண கூத்து உகந்தானே – திருமந்:2732/4
ஏகாச மாசுணம் இட்டு அங்கு இருந்தவன் – திருமந்:2809/2
தத்துவம் எங்கு உண்டு தத்துவன் அங்கு உண்டு – திருமந்:2817/1
தத்துவம் எங்கு இல்லை தத்துவன் அங்கு இல்லை – திருமந்:2817/2
அங்கு நின்றான் அயன் மால் முதல் தேவர்கள் – திருமந்:2837/1
வான் முன்னம் செய்து அங்கு வைத்தது ஓர் மாட்டு இல்லை – திருமந்:2848/2
அங்கு புக்கால் அன்றி ஆய்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2930/2
கண்டு அங்கு இருக்கும் கருத்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:2964/2
துண்டு அங்கு இருந்தோர் தூறது ஆமே – திருமந்:2964/4
யாழும் சுனையும் அடவியும் அங்கு உளன் – திருமந்:3000/3
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் அங்கி அருக்கன் – திருமந்:3002/1
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் மாருதத்து ஈசன் – திருமந்:3002/2
பரிசு அறிந்து அங்கு உளன் மா மதி ஞான – திருமந்:3002/3
இங்கு நின்றான் அங்கு நின்றனன் எங்கு உளன் – திருமந்:3021/1
ஊனே சிறுமையுள் உட்கலந்து அங்கு உளன் – திருமந்:3024/2
காக்கும் அவனி தலைவனும் அங்கு உளன் – திருமந்:3033/2
மேல்


அங்குச (5)

ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி – திருமந்:1049/3
ஆர்த்திடும் அங்குச பாசம் பசும் கரும்பு – திருமந்:1068/3
அங்குச பாசம் எனும் அகிலம் கனி – திருமந்:1177/3
சூடிடும் அங்குச பாச துளை வழி – திருமந்:1207/1
கையில் படை அங்குச பாசத்தோடு அபய – திருமந்:1316/2
மேல்


அங்குசம் (5)

ஆவிக்குள் மந்திரம் அங்குசம் ஆமே – திருமந்:959/4
அஞ்சுக்கும் அஞ்செழுத்து அங்குசம் ஆவன – திருமந்:977/2
நாலு அம் கரம் உள நாகபாச அங்குசம்
மால் அங்கு அயன் அறியாத வடிவுக்கு – திருமந்:1081/2,3
அங்குசம் என்ன எழு மார்க்கம் போதத்தில் – திருமந்:2735/1
அங்குசம் சூலம் கபாலமுடன் ஞானம் – திருமந்:2780/2
மேல்


அங்குதி (2)

அங்குதி மந்திரம் ஆகுதி ஆமே – திருமந்:961/4
அங்குதி மந்திரம் ஆகுதி ஆகுமே – திருமந்:1971/4
மேல்


அங்குலம் (6)

ஓடுவர் மீளுவர் பன்னிரண்டு அங்குலம்
நீடுவர் எண் விரல் கண்டிப்பர் நால் விரல் – திருமந்:576/2,3
நாபிக்கு கீழே பன்னிரண்டு அங்குலம்
தாபிக்கு மந்திரம்-தன்னை அறிகிலர் – திருமந்:579/1,2
நாசிக்கு அதோ முகம் பன்னிரண்டு அங்குலம்
நீ சித்தம் வைத்து நினையவும் வல்லையேல் – திருமந்:581/1,2
ஏன்ற இயந்திரம் பன்னிரண்டு அங்குலம்
நான்ற இ முட்டை இரண்டையும் கட்டி இட்டு – திருமந்:728/2,3
மலர்ந்து எழு பன்னிரண்டு அங்குலம் ஓடி – திருமந்:876/3
நீரும் சிரசிடை பன்னிரண்டு அங்குலம்
ஓடும் உயிரெழுத்து ஓங்கி உதித்திட – திருமந்:2764/1,2
மேல்


அங்குலி (1)

அங்குலி கூட்டி அகம்புறம் பார்த்தனர் – திருமந்:1191/2
மேல்


அங்குளன் (1)

ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்குளன்
வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன் – திருமந்:2012/2,3
மேல்


அங்கே (39)

தீர்த்தனை அங்கே திளைக்கின்ற தேவனை – திருமந்:39/2
கனம் செய்த வாள்_நுதல் பாகனும் அங்கே
இனம் செய்த மான் போல் இணங்கி நின்றானே – திருமந்:41/3,4
அருக்கின்ற மூலத்துள் அங்கே இருக்கும் – திருமந்:93/2
அயன் ஒளியாய் இருந்து அங்கே படைக்கும் – திருமந்:392/3
சோதியை அங்கே சுடுகின்ற அங்கியை – திருமந்:555/2
அங்கே அது செய்ய ஆக்கைக்கு அழிவு இல்லை – திருமந்:570/2
அங்கே பிடித்தது விட்டு அளவும் செல்ல – திருமந்:570/3
ஓடிச்சென்று அங்கே ஒரு பொருள் கண்டவர் – திருமந்:661/1
தேடிச்சென்று அங்கே தேனை முகந்து உண்டு – திருமந்:661/3
கூத்தவன் ஒன்றிடும் கூர்மை அறிந்து அங்கே
ஏத்துவர் பத்தினில் எண் திசை தோன்றிட – திருமந்:757/1,2
சீவனும் அங்கே சிவனும் உறைவிடம் – திருமந்:803/2
கண்டகத்து அங்கே கருதியே கீழ் கட்டி – திருமந்:818/2
உதம் அறிந்து அங்கே ஒரு சுழி பட்டால் – திருமந்:843/1
கதம் அறிந்து அங்கே கபாலம் கறுக்கும் – திருமந்:843/2
ஆலிக்கும் அங்கே அமரர் பராபரன் – திருமந்:867/2
வேதியன் அங்கே வெளிப்படும் தானே – திருமந்:870/4
ஆகின்ற நாபியுள் அங்கே மகாரம் ஆம் – திருமந்:941/2
நயந்தனள் அங்கே நமசிவ என்னும் – திருமந்:972/2
ஆர்த்த திசைகளும் அங்கே அமர்ந்திடும் – திருமந்:1036/2
ஆகின்ற மூவரும் அங்கே அடங்குவர் – திருமந்:1077/1
நயந்தனள் அங்கே நம சிவ என்னும் – திருமந்:1115/2
சித்தியும் அங்கே சிறந்து உள தானே – திருமந்:1431/4
தன்னையும் அங்கே தலைப்படல் ஆமே – திருமந்:1555/4
அரிய உரைத்தாரம் அங்கே அடக்கி – திருமந்:1893/2
மன்றனும் அங்கே மணம்செய்ய நின்றிடும் – திருமந்:2277/2
அருக்கனும் சோமனும் அங்கே அமரும் – திருமந்:2315/2
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ – திருமந்:2356/1
ஐயனும் அங்கே அமர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2606/4
தொடர்ந்து நின்றான் நல்ல நாதனும் அங்கே
படர்ந்து நின்று ஆதி பராபரன் எந்தை – திருமந்:2643/2,3
சோதிப்பன் அங்கே சுவடு படா வண்ணம் – திருமந்:2646/3
ஆறொடு முப்பதும் அங்கே அடங்கிடில் – திருமந்:2656/1
தத்துவன் அங்கே தலைப்படும் தானே – திருமந்:2817/4
கள்ள செய் அங்கே கலந்து கிடந்தது – திருமந்:2871/2
உள்ள செய் அங்கே உழவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:2871/3
காணியும் அங்கே கலக்கின்றவாறே – திருமந்:2929/4
மன்று ஏயும் அங்கே மறைப்பொருள் ஒன்று உண்டு – திருமந்:2936/3
சீராடி அங்கே திரிவது அல்லால் இனி – திருமந்:2960/3
விண்டு அங்கே தோன்றி வெறு மனம் ஆயிடில் – திருமந்:2964/3
வான் அறிந்து அங்கே வழியுற விம்மிடும் – திருமந்:3027/2
மேல்


அங்கை (2)

ஏடு அங்கை நங்கை இறை எங்கள் முக்கண்ணி – திருமந்:1067/1
ஆதி பிரான் தந்த வாள் அங்கை கொண்ட பின் – திருமந்:2646/1
மேல்


அங்கையாளே (1)

நின்றாள் பரஞ்சுடர் ஏடு அங்கையாளே – திருமந்:1066/4
மேல்


அங்ஙன் (1)

காதலர் போன்று அங்ஙன் காதலாம் சாற்றிலே – திருமந்:1961/4
மேல்


அச்ச (1)

அனாதியில் கேவலம் அச்ச கலத்து இட்டு – திருமந்:2236/3
மேல்


அச்சம் (4)

அச்சம் கெடுத்து என்னை ஆண்டனள் நந்தியே – திருமந்:1608/4
அச்சம் கெட்டு அ செய் அறுத்து உண்ண மாட்டாதார் – திருமந்:1886/3
அச்சம் அறுத்து என்னை ஆண்டனன் நந்தியே – திருமந்:2456/4
பந்தம் பணி அச்சம் பல் பிறப்பும் வாட்டி – திருமந்:2647/2
மேல்


அச்சற (1)

கைவிட்டு நாடி கருத்து அழிந்து அச்சற
நெய் அட்டி சோறு உண்ணும் ஐவரும் போயினார் – திருமந்:151/1,2
மேல்


அச்சிரம் (1)

நண் பழியாளனை நாடி சென்று அச்சிரம்
விண் பழியாத விருத்திகொண்டானே – திருமந்:366/3,4
மேல்


அச்சு (2)

அச்சு அகலாது என நாடும் அரும்பொருள் – திருமந்:156/2
அச்சு உழன்று ஆணி கலங்கினும் ஆதியை – திருமந்:309/3
மேல்


அச்சுதற்கு (1)

ஆழி கொடுத்தனன் அச்சுதற்கு அ வழி – திருமந்:349/3
மேல்


அச்சுதன் (1)

அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல – திருமந்:88/3
மேல்


அச்சுதனை (1)

அங்கு அச்சுதனை உதிரம் கொண்டானே – திருமந்:341/4
மேல்


அச்சோயம் (2)

ஆகிய அச்சோயம் தேவதத்தன்-இடத்து – திருமந்:2493/1
ஆகிய அச்சோயம் தேவக தன்னிடத்து – திருமந்:2570/1
மேல்


அசத்சத்து (1)

அசத்தொடு சத்தும் அசத்சத்து நீங்க – திருமந்:2065/1
மேல்


அசத்து (7)

அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று – திருமந்:617/1
ஆமாறு அசத்து அறிவிப்போன் அறிவிலோன் – திருமந்:2046/3
கோமான் அலன் அசத்து ஆகும் குரவனே – திருமந்:2046/4
மன்னிய சத்து அசத்து சத சத்துடன் – திருமந்:2227/3
சத்து அசத்து ஓட தனித்தனி பாசமும் – திருமந்:2245/2
அறிவாய் அசத்து என்னும் ஆறாறு அகன்று – திருமந்:2471/1
வினையாம் அசத்து விளைவது உணரார் – திருமந்:2557/1
மேல்


அசத்தும் (7)

சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கண்டு – திருமந்:1420/1
சத்தும் அசத்தும் தணந்த பராபரை – திருமந்:1430/2
சத்தும் அசத்தும் தணந்தவர் தான் ஆகி – திருமந்:1431/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் காட்டலால் – திருமந்:1573/3
சத்தும் அசத்தும் எவ்வாறு என தான் உன்னி – திருமந்:1697/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் காட்டி – திருமந்:2058/1
சத்தும் அசத்தும் சதசத்தும் தான் கூடி – திருமந்:2328/1
மேல்


அசத்தொடு (1)

அசத்தொடு சத்தும் அசத்சத்து நீங்க – திருமந்:2065/1
மேல்


அசபை (1)

அமர்ந்த அசபை ஆம் அதன் உள்வட்டம் – திருமந்:925/3
மேல்


அசபையை (1)

முருக்கும் அசபையை மாற்றி முகந்து – திருமந்:2149/2
மேல்


அசல் (1)

அன்னியன் ஆவன் அசல் சீடன் ஆமே – திருமந்:1689/4
மேல்


அசற்குரு (2)

அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2044/4
அந்தகர் ஆவோர் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2045/4
மேல்


அசி (2)

அரிய துரியம் அசி பதம் ஆமே – திருமந்:2444/4
அன்புறு கோணம் அசி பதத்து ஆடிட – திருமந்:2788/2
மேல்


அசித்து (2)

சிவயோகம் ஆவது சித்து அசித்து என்று – திருமந்:122/1
திருநெறி ஆகிய சித்து அசித்து இன்றி – திருமந்:232/1
மேல்


அசித்தும் (4)

சித்தும் அசித்தும் சேர்வுறாமே நீத்த – திருமந்:1420/2
சித்தும் அசித்தும் தெரியா சிவோகமாய் – திருமந்:1431/2
சித்தும் அசித்தும் சிவபரத்தே சேர்த்து – திருமந்:2058/2
சித்தும் அசித்தும் சிவசித்தாய் நிற்கும் – திருமந்:2328/2
மேல்


அசிந்த (1)

ஓதா அசிந்த மீது ஆனந்த யோகமே – திருமந்:709/4
மேல்


அசிபதத்து (1)

அணுவும் பரமும் அசிபதத்து ஏய்ந்து – திருமந்:2440/1
மேல்


அசிபதம் (5)

ஏன்ற அசிபதம் இ மூன்றோடு எய்தினோன் – திருமந்:2437/2
தொம்பதம் தற்பதம் தோன்றும் அசிபதம்
நம்பிய சீவன் பரன் சிவனாய் நிற்கும் – திருமந்:2441/1,2
தற்பதம் தொம்பதம் தான் ஆம் அசிபதம்
தொற்பதம் மூன்றும் துரியத்து தோற்றவே – திருமந்:2488/1,2
அம்பரை தன்னில் உதிக்கும் அசிபதம்
நம்புறு சாந்தியில் நண்ணும் அ வாக்கியம் – திருமந்:2492/2,3
தொம்பதம் தற்பதம் சொல்லும் அசிபதம்
நம்பிய மு துரியத்து மேல் நாடவே – திருமந்:2573/1,2
மேல்


அசுத்தம் (5)

சுத்தம் அசுத்தம் துரியங்கள் ஓர் ஏழும் – திருமந்:1430/1
சுத்தம் அசுத்தம் அற சுகமான சொல் – திருமந்:2058/3
அறுநான்கு அசுத்தம் அதி சுத்தா சுத்தம் – திருமந்:2267/1
சுத்தம் அசுத்தம் தொடங்கா துரியத்து – திருமந்:2328/3
சுத்தம் அசுத்தம் தொடரா வகை நினைந்து – திருமந்:2373/3
மேல்


அசுத்தமும் (1)

சுத்தம் அசுத்தமும் தோய்வுறாமே நின்று – திருமந்:1420/3
மேல்


அசும்பின்-நின்று (1)

அசும்பின்-நின்று ஊறியது ஆரமுதாகும் – திருமந்:2818/2
மேல்


அசுரர் (3)

போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/2
பல்கின்ற தேவர் அசுரர் நரர்-தம்பால் – திருமந்:83/3
வன் தாள் அசுரர் அமரரும் உய்ந்திட – திருமந்:2427/2
மேல்


அசுரர்க்கு (1)

வந்தித்தது எல்லாம் அசுரர்க்கு வாரியாம் – திருமந்:1852/2
மேல்


அசுரர்கள் (1)

பொல்லா அசுரர்கள் பொன்றும்படிக்கே – திருமந்:360/4
மேல்


அசுரரும் (1)

அ பகையாலே அசுரரும் தேவரும் – திருமந்:528/1
மேல்


அசுரரை (1)

அங்கி செய்து ஈசன் அசுரரை சுட்டது – திருமந்:421/3
மேல்


அசுரன் (2)

கருத்து உறை அந்தகன் தன் போல் அசுரன்
வரத்தின் உலகத்து உயிர்களை எல்லாம் – திருமந்:339/1,2
வம்பு அவிழ் வானோர் அசுரன் வலி சொல்ல – திருமந்:520/2
மேல்


அசேதனமாம் (1)

அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு – திருமந்:2033/3
மேல்


அசைக்கின்ற (1)

ஆடிய காலில் அசைக்கின்ற வாயுவும் – திருமந்:2317/1
மேல்


அசைத்து (1)

அசைத்து இரு மாயை அணுத்தானும் ஆங்கே – திருமந்:2065/3
மேல்


அசைவானது (1)

அசைவானது இல்லாமை ஆன சன்மார்க்கமே – திருமந்:1486/4
மேல்


அசைவில் (1)

அணு அசைவில் பராதீதம் சுழுத்தி – திருமந்:2281/3
மேல்


அசைவின்-கண் (1)

அணு அசைவின்-கண் ஆன கனவும் – திருமந்:2281/2
மேல்


அசைவு (2)

அசைவு இலா அந்தணர் ஆகுதி வேட்கிலே – திருமந்:214/4
அசைவு இல் உலகம் அது இது ஆமே – திருமந்:443/4
மேல்


அஞ்ச (1)

அஞ்ச சமயத்தோர் வேந்தன் அருந்தண்டம் – திருமந்:1684/2
மேல்


அஞ்சணவும் (1)

அஞ்சணவும் முறை ஏறி வழி கொண்டு – திருமந்:2719/2
மேல்


அஞ்சது (1)

அஞ்சது காலம் எடுத்துளும் ஒன்றே – திருமந்:697/4
மேல்


அஞ்சல் (2)

அலை வாயில் வீழாமல் அஞ்சல் என்றானே – திருமந்:363/4
அவாவை அடக்கி வைத்து அஞ்சல் என்றாளே – திருமந்:1108/4
மேல்


அஞ்சலி (2)

அஞ்சலி கூப்பி அறுபத்தறுவரும் – திருமந்:57/3
அண்ணல் இவன் என்றே அஞ்சலி அத்தனாய் – திருமந்:508/2
மேல்


அஞ்சலியோடும் (1)

அஞ்சலியோடும் கலந்து அர்ச்சித்தார்களே – திருமந்:1827/4
மேல்


அஞ்சன (1)

அஞ்சன மேனி அரிவை ஓர் பாகத்தன் – திருமந்:57/1
மேல்


அஞ்சனம் (3)

அழற்றி தவிர்ந்து உடல் அஞ்சனம் ஆமே – திருமந்:726/4
அஞ்சனம் போன்று உடல் ஐ அறும் அந்தியில் – திருமந்:727/1
அடைவு உள அஞ்சனம் செவ்வரத்தம் பால் – திருமந்:1735/3
மேல்


அஞ்சா (1)

அஞ்சா முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே – திருமந்:57/4
மேல்


அஞ்சாகி (1)

மூன்றினில் அஞ்சாகி முந்நூற்றறுபதாய் – திருமந்:2784/1
மேல்


அஞ்சாதான் (1)

பின்னிய பொய்யன் பிறப்பு இறப்பு அஞ்சாதான்
அன்னியன் ஆவன் அசல் சீடன் ஆமே – திருமந்:1689/3,4
மேல்


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி ஆதி அகம் புகலாமே – திருமந்:977/4
மேல்


அஞ்சாம் (2)

வாரம் செய்கின்ற வகை ஆறு அஞ்சாம் ஆகில் – திருமந்:783/3
அதுவாம் எகாரம் ஒகாரம் அது அஞ்சாம்
அது ஆகும் சக்கர வட்டம் மேல் வட்டம் – திருமந்:927/2,3
மேல்


அஞ்சாய் (2)

இருநூற்றுமுப்பத்துமூன்றுடன் அஞ்சாய்
இருநிதி வாயு இயங்கும் எழுத்தே – திருமந்:701/3,4
நடந்தது அ மலர் நாலுடன் அஞ்சாய்
இருந்தனர் கன்னிகள் எட்டுடன் ஒன்றாய் – திருமந்:1143/1,2
மேல்


அஞ்சி (4)

பார் அஞ்சி நின்ற பகை பத்து நாளாகும் – திருமந்:783/2
அதிர்த்து அஞ்சி ஓடுதல் ஆம் அகன்றாரும் – திருமந்:794/2
ஆற்றில் கிடந்த முதலை கண்டு அஞ்சி போய் – திருமந்:1642/1
ஆர்த்த பிறவியின் அஞ்சி அறநெறி – திருமந்:1696/3
மேல்


அஞ்சிட்ட (1)

அஞ்சிட்ட கோலம் அளப்பன ஐயைந்தும் – திருமந்:1034/1
மேல்


அஞ்சில் (3)

தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி அஞ்சில்
தலைவன் இடம்வலம் தன்வழி நூறே – திருமந்:773/3,4
அஞ்சில் அமுதும் ஓர் ஏழின்-கண் ஆனந்தம் – திருமந்:2299/1
அஞ்சில் இறைவன் அருள் பெறலாமே – திருமந்:2707/4
மேல்


அஞ்சின் (2)

தான் நந்தி அஞ்சின் தனிச்சுடராய் நிற்கும் – திருமந்:1746/2
அஞ்சின் உகிரும் எயிறும் அறுத்திட்டால் – திருமந்:2026/3
மேல்


அஞ்சினர் (1)

அன்றே அவன் வடிவு அஞ்சினர் ஆய்ந்தது – திருமந்:375/2
மேல்


அஞ்சினோடு (1)

அஞ்சினோடு அஞ்சு கரதலம் தான் உள – திருமந்:1736/2
மேல்


அஞ்சு (23)

அடுப்பு இடு மூன்றிற்கும் அஞ்சு எரிகொள்ளி – திருமந்:193/2
பாய்ந்த பின் அஞ்சு ஓடில் ஆயுளும் நூறு ஆகும் – திருமந்:479/1
கூடி கொளில் கோல அஞ்சு எழுத்து ஆமே – திருமந்:576/4
அஞ்சுடன் அஞ்சு முகம் உள நாயகி – திருமந்:697/1
அஞ்சுடன் அஞ்சு அது ஆயுதம் ஆவது – திருமந்:697/2
அஞ்சு அது அன்றி இரண்டு அது ஆயிரம் – திருமந்:697/3
அஞ்சு கடிகை மேல் ஆறாம் கடிகையில் – திருமந்:830/1
பரமாய அஞ்சு எழுத்துள் நடு ஆக – திருமந்:946/1
பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின் – திருமந்:974/1
அஞ்சு உள ஆனை அடவியுள் வாழ்வன – திருமந்:977/1
ஆமே எழுத்து அஞ்சு ஆம் வழியே ஆக – திருமந்:1303/1
ஆரும் உரைசெய்யலாம் அஞ்சு எழுத்தாலே – திருமந்:1305/1
அஞ்சு முகம் உள ஐம்மூன்று கண் உள – திருமந்:1736/1
அஞ்சினோடு அஞ்சு கரதலம் தான் உள – திருமந்:1736/2
அஞ்சுடன் அஞ்சு ஆயுதம் உள நம்பி என் – திருமந்:1736/3
அஞ்சு அமுதாம் உபசாரம் எட்டெட்டொடும் – திருமந்:1827/3
அஞ்சு உள சிங்கம் அடவியில் வாழ்வன – திருமந்:2026/1
அஞ்சும் போய் மேய்ந்து தம் அஞ்சு அகமே புகும் – திருமந்:2026/2
தளை கொன்ற நாகம் அஞ்சு ஆடல் ஒடுக்க – திருமந்:2037/3
அஞ்சு அற்று விட்டது ஓர் ஆணையும் ஆமே – திருமந்:2094/4
அஞ்சு உணும் மன்னன் அன்றே போம் அளவே – திருமந்:2164/4
அற்புதம் ஆனது ஓர் அஞ்சு முகத்திலும் – திருமந்:2739/2
மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டு போய் – திருமந்:2899/3
மேல்


அஞ்சுக்கும் (1)

அஞ்சுக்கும் அஞ்செழுத்து அங்குசம் ஆவன – திருமந்:977/2
மேல்


அஞ்சுக (1)

அஞ்சுக அஞ்செழுத்து உண்மை அறிந்த பின் – திருமந்:980/1
மேல்


அஞ்சுடன் (4)

அஞ்சுடன் அஞ்சு முகம் உள நாயகி – திருமந்:697/1
அஞ்சுடன் அஞ்சு அது ஆயுதம் ஆவது – திருமந்:697/2
தேறிய அஞ்சுடன் சேர்ந்து எழு மாரணம் – திருமந்:1285/3
அஞ்சுடன் அஞ்சு ஆயுதம் உள நம்பி என் – திருமந்:1736/3
மேல்


அஞ்சும் (13)

சொல்லலும் ஆகும் இவை அஞ்சும் கூடிடில் – திருமந்:822/3
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அஞ்சும் அது ஆயிடும் – திருமந்:910/3
எண்-நின்று எழுத்து அஞ்சும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:968/4
சேர்ந்த கலை அஞ்சும் சேரும் இ குண்டமும் – திருமந்:1036/1
புனத்திடை அஞ்சும் போகாமல் மறித்தால் – திருமந்:1638/3
அஞ்சும் போய் மேய்ந்து தம் அஞ்சு அகமே புகும் – திருமந்:2026/2
அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவிலார் – திருமந்:2033/1
அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கு இலை – திருமந்:2033/2
அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு – திருமந்:2033/3
அஞ்சும் அடக்கா அறிவு அறிந்தேனே – திருமந்:2033/4
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சும் அடங்கிடும் – திருமந்:2158/2
அஞ்சும் கடந்த அனாதி பரம் தெய்வ – திருமந்:2269/1
மேல் அஞ்சும் ஓடி விரவ வல்லார்கட்கு – திருமந்:2305/3
மேல்


அஞ்சுமாய் (1)

முன்னுறும் ஐம்பத்து ஒன்றுடன் அஞ்சுமாய்
முன்னுறு வாயு முடி வகை ஆமே – திருமந்:699/3,4
மேல்


அஞ்சுமே (1)

ஆயது ஈறாம் ஐந்தோடு ஆம் எழுத்து அஞ்சுமே – திருமந்:2701/4
மேல்


அஞ்சுவன் (1)

அஞ்சுவன் நாதன் அரு நரகத்து இடும் – திருமந்:2118/3
மேல்


அஞ்செழுத்தாம் (1)

மறையவன் அஞ்செழுத்தாம் அது ஆகுமே – திருமந்:940/4
மேல்


அஞ்செழுத்தால் (3)

அஞ்செழுத்தால் ஐந்து பூதம் படைத்தனன் – திருமந்:966/1
அஞ்செழுத்தால் பல யோனி படைத்தனன் – திருமந்:966/2
அஞ்செழுத்தால் இ அகல் இடம் தாங்கினன் – திருமந்:966/3
மேல்


அஞ்செழுத்தாலே (3)

அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்தனன் நந்தியும் – திருமந்:934/1
அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்த பஞ்சாக்கரம் – திருமந்:934/2
அஞ்செழுத்தாலே அமர்ந்து நின்றானே – திருமந்:966/4
மேல்


அஞ்செழுத்து (11)

சூலத்து இடைவெளி தோற்றிடும் அஞ்செழுத்து
ஆல பதிக்கும் அடைவது ஆமே – திருமந்:926/3,4
அஞ்செழுத்து ஆகிய அக்கர சக்கரம் – திருமந்:934/3
மறையவன் அஞ்செழுத்து உள்நிற்கப்பெற்ற – திருமந்:940/3
ஐம்பது எழுத்தும் போய் அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:965/4
அஞ்சுக்கும் அஞ்செழுத்து அங்குசம் ஆவன – திருமந்:977/2
அஞ்சுக அஞ்செழுத்து உண்மை அறிந்த பின் – திருமந்:980/1
ஆறிருபத்துநால் அஞ்செழுத்து அஞ்சையும் – திருமந்:1300/1
ஐம்பது எழுத்தே அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2698/4
அரணம் கைகூட்டுவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2702/4
அருள்வழி காட்டுவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2705/4
அம்பலம் ஆவது அஞ்செழுத்து ஆமே – திருமந்:2775/4
மேல்


அஞ்செழுத்தும் (1)

சிட்ட அஞ்செழுத்தும் செபி சீக்கிரமே – திருமந்:987/4
மேல்


அஞ்செழுத்துள்ளே (1)

அஞ்செழுத்துள்ளே அமர்ந்து இருந்தானே – திருமந்:934/4
மேல்


அஞ்சே (3)

திரண்டது காலம் எடுத்ததும் அஞ்சே – திருமந்:696/4
தலைவனும் ஆயிடும் தன்வழி அஞ்சே – திருமந்:829/4
அடியேற்கு அருளிய முகம் இவை அஞ்சே – திருமந்:1735/4
மேல்


அஞ்சையும் (3)

அஞ்சையும் கூடத்து அடக்க வல்லார்கட்கே – திருமந்:977/3
ஆறிருபத்துநால் அஞ்செழுத்து அஞ்சையும்
வேறு உருவாக விளைந்து கிடந்தது – திருமந்:1300/1,2
சேயுறு கண்ணி திருவெழுத்து அஞ்சையும்
வாயுற ஓதி வழுத்தலும் ஆமே – திருமந்:2703/3,4
மேல்


அஞ்சொடு (3)

அஞ்சொடு இருபத்துமூன்று உள ஆகமம் – திருமந்:57/2
ஓர் அஞ்சொடு ஒன்று என ஒன்று நாளே – திருமந்:783/4
அஞ்சொடு நான்கும் கடந்து அகமே புக்கு – திருமந்:2272/1
மேல்


அஞ்ஞான (1)

அஞ்ஞான கன்மத்தினால் சுவர் யோனி புக்கு – திருமந்:499/2
மேல்


அஞ்ஞானத்தோர்க்கு (1)

அஞ்ஞானத்தோர்க்கு கன்மம் தனு ஆகும் – திருமந்:2136/3
மேல்


அஞ்ஞானமும் (1)

அன்றிய பாச இருளும் அஞ்ஞானமும்
சென்றிடு ஞான சிவப்பிரகாசத்தால் – திருமந்:2001/1,2
மேல்


அஞ்ஞானர் (3)

அஞ்ஞானர் மூவரும் தாங்கு சகலத்தின் – திருமந்:493/2
அஞ்ஞானர் மூவரும் ஆகும் பதின்மராம் – திருமந்:493/3
அஞ்ஞானர் அ சகலத்தர் சகலராம் – திருமந்:498/3
மேல்


அட்ட (7)

தம் ஞானர் அட்ட வித்தேசராம் சார்ந்து உளோர் – திருமந்:494/2
அட்ட தேசு அ பொருள் ஆகி நின்றாளே – திருமந்:974/4
அட்ட ஹவ் விட்டத்தின் மேலே உவ் இட்டு – திருமந்:1313/2
அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர்கொள்வர் – திருமந்:1884/2
யோகத்தின் முத்திரை ஓர் அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:1897/1
பெண் மயல் கெட்டு அற பேறு அட்ட சித்தியாம் – திருமந்:2619/2
கரி அட்ட கையன் கபாலம் கையேந்தி – திருமந்:2814/1
மேல்


அட்டத்தை (1)

அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணைகோலி – திருமந்:799/2
மேல்


அட்டமாசித்தி (2)

அணிந்து எண் திசையினும் அட்டமாசித்தி
தணிந்து எண் திசை சென்று தாபித்தவாறே – திருமந்:640/3,4
அரியது எனக்கு இல்லை அட்டமாசித்தி
பெரியது அருள்செய்து பிறப்பு அறுத்தானே – திருமந்:641/3,4
மேல்


அட்டமாசித்தியும் (1)

தூயது வாளா அட்டமாசித்தியும்
தூயது வாளா தூய் அடி சொல்லே – திருமந்:2555/3,4
மேல்


அட்டாங்க (2)

அ நெறி இ நெறி என்னாது அட்டாங்க
தன் நெறி சென்று சமாதியிலே நின்-மின் – திருமந்:551/1,2
யோக விசேடமே அட்டாங்க யோகம் ஆம் – திருமந்:1466/2
மேல்


அட்டாங்கம் (1)

அயமுறும் அட்டாங்கம் ஆவது ஆமே – திருமந்:552/4
மேல்


அட்டி (2)

நெய் அட்டி சோறு உண்ணும் ஐவரும் போயினார் – திருமந்:151/2
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ – திருமந்:2484/3
மேல்


அட்டினார்களே (1)

பாசம் தீ சுட்டு பலி அட்டினார்களே – திருமந்:150/4
மேல்


அட்டு (2)

கொத்தி உலை பெய்து கூழ் அட்டு வைத்தனர் – திருமந்:160/2
மிடா கொண்டு சோறு அட்டு மெள்ள விழுங்கார் – திருமந்:2878/3
மேல்


அட (2)

அட பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் – திருமந்:148/1
அட எழும் வீணை அண்டர் அண்டத்து – திருமந்:607/2
மேல்


அடக்க (2)

அஞ்சையும் கூடத்து அடக்க வல்லார்கட்கே – திருமந்:977/3
அடக்க அறிவு என்னும் கோட்டையை வைத்தேன் – திருமந்:2034/2
மேல்


அடக்கத்தில் (1)

அந்த அழிவும் அடக்கத்தில் ஆக்கமும் – திருமந்:1957/2
மேல்


அடக்கம் (1)

நல்லான் அடக்கம் உடையான் நடுச்செய்ய – திருமந்:554/2
மேல்


அடக்கமும் (1)

அறிவும் அடக்கமும் அன்பும் உடனே – திருமந்:1471/1
மேல்


அடக்கமுமாய் (1)

அன்பும் அறிவும் அடக்கமுமாய் நிற்கும் – திருமந்:416/1
மேல்


அடக்கலுமுறும் (1)

அடக்கலுமுறும் அவன் தானே அமரன் – திருமந்:2032/2
மேல்


அடக்கா (1)

அஞ்சும் அடக்கா அறிவு அறிந்தேனே – திருமந்:2033/4
மேல்


அடக்கி (8)

ஒருமையுள் ஆமை போல் உள் ஐந்து அடக்கி
இருமையும் கேட்டு இருந்தார் புரை அற்றே – திருமந்:133/3,4
உயர்வு எழா வாயுவை உள்ளே அடக்கி
துயர் அற நாடியே தூங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:605/2,3
வள்ளி உள் நாவில் அடக்கி வைத்தாரே – திருமந்:834/4
அவாவை அடக்கி வைத்து அஞ்சல் என்றாளே – திருமந்:1108/4
அரிய உரைத்தாரம் அங்கே அடக்கி
மருவிய சாம்பவி கேசரி உண்மை – திருமந்:1893/2,3
ஆனைகள் ஐந்தும் அடக்கி அறிவு என்னும் – திருமந்:2316/1
அனாதி அடக்கி தனை கண்டு அரனாய் – திருமந்:2401/2
அடங்காத என்னை அடக்கி அடி வைத்து – திருமந்:2741/1
மேல்


அடக்கில் (3)

வளியினை வாங்கி வயத்தில் அடக்கில்
பளிங்கு ஒத்து காயம் பழுக்கினும் பிஞ்சாம் – திருமந்:569/1,2
பாவித்து அடக்கில் பரகதி தானே – திருமந்:1777/4
அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு – திருமந்:2033/3
மேல்


அடக்கு (2)

அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவிலார் – திருமந்:2033/1
அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவிலார் – திருமந்:2033/1
மேல்


அடக்கும் (1)

அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கு இலை – திருமந்:2033/2
மேல்


அடங்க (3)

மானேர் அடங்க அதன் பின்பு புத்தியும் – திருமந்:1968/3
விந்து அடங்க விளையும் சிவோகமே – திருமந்:1969/4
சிவசிவ வாயுவும் தேர்ந்து உள் அடங்க
சிவசிவ ஆய தெளிவின் உள்ளார்கள் – திருமந்:2715/2,3
மேல்


அடங்கலும் (1)

அடங்கலும் தாமாய் நின்று ஆடுகின்றாரே – திருமந்:2768/4
மேல்


அடங்காத (1)

அடங்காத என்னை அடக்கி அடி வைத்து – திருமந்:2741/1
மேல்


அடங்கான் (1)

அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான்
விடம் கொண்ட கண்டனும் மேவிய காயத்து – திருமந்:2002/2,3
மேல்


அடங்கி (4)

பிராணன் மனத்தொடும் பேராது அடங்கி
பிராணன் இருக்கில் பிறப்பு இறப்பு இல்லை – திருமந்:567/1,2
அடங்கி இருப்பது என் அன்பின் பெருமை – திருமந்:1247/2
சொல்லா மலம் ஐந்து அடங்கி இட்டு ஓங்கியே – திருமந்:2060/3
செயலற்று அறிவாகியும் சென்று அடங்கி
அயர்வு அற்ற வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆமே – திருமந்:2402/3,4
மேல்


அடங்கிட (2)

அடங்கிட மூடில் அவற்றில் அடங்கான் – திருமந்:2002/2
அடங்கிட நின்றதும் அ பரிசு ஆமே – திருமந்:2002/4
மேல்


அடங்கிடல் (1)

அறிவொடும் ஆங்கே அடங்கிடல் ஆமே – திருமந்:1240/4
மேல்


அடங்கிடில் (2)

ஆறொடு முப்பதும் அங்கே அடங்கிடில்
கூற குருபரன் கும்பிடு தந்திடும் – திருமந்:2656/1,2
அறியாது அடங்கிடில் அத்தன் அடிக்குள் – திருமந்:2808/3
மேல்


அடங்கிடு (1)

ஆறு அந்த ஞேயம் அடங்கிடு ஞாதுரு – திருமந்:2382/2
மேல்


அடங்கிடும் (8)

மடங்கி அடங்கிடும் வாயு அதனுள் – திருமந்:666/2
அடங்கிடும் அன்பினது ஆயிழை-பாலே – திருமந்:1192/4
ஆகிய ஐம்பது உடனே அடங்கிடும்
ஆகும் பராபரையோடு அ பரையவள் – திருமந்:1224/2,3
ஆற்ற அரிது ஆகிய ஐந்தும் அடங்கிடும்
மேல் திகழ் ஞானம் விளக்கு ஒளியாய் நிற்கும் – திருமந்:1442/2,3
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சும் அடங்கிடும்
ஓமயம் உற்றது உள்ளொளி பெற்றது – திருமந்:2158/2,3
மேலும் ஓர் ஐந்நூறு வேறாய் அடங்கிடும்
பால் அவை தொண்ணூறோடு ஆறுள் படும் அவை – திருமந்:2178/2,3
ஐயைந்தும் ஆன்மாவில் ஆறோடு அடங்கிடும்
மெய் கண்ட மேல் மூன்று மேவும் மெய் யோகத்தில் – திருமந்:2239/1,2
உண்மை கலை ஆறு ஓர் ஐந்தான் அடங்கிடும்
உண்மை கலாந்தம் இரண்டு ஐந்தோடு ஏழ் அந்தம் – திருமந்:2383/1,2
மேல்


அடங்கிய (5)

ஆமே திருக்கூத்து அடங்கிய சிற்பரம் – திருமந்:891/3
அ முதல் ஐந்தில் அடங்கிய வல்வினை – திருமந்:983/2
வடக்கில் அடங்கிய வையகம் எல்லாம் – திருமந்:2070/3
துரியம் அடங்கிய சொல் அறும் பாழை – திருமந்:2498/1
துரியம் அடங்கிய சொல்லறும் பாழை – திருமந்:2572/1
மேல்


அடங்கியவாறும் (1)

அளியில் அளி போய் அடங்கியவாறும்
ஒளியில் ஒளி போய் ஒடுங்கியவாறும் – திருமந்:124/2,3
மேல்


அடங்கியே (1)

அடங்கியே அற்றது ஆர் அறிவாரே – திருமந்:2128/4
மேல்


அடங்கிற்று (1)

நாலாம் எழுத்தினுள் ஞாலம் அடங்கிற்று
நாலாம் எழுத்தே நவில வல்லார்கட்கு – திருமந்:971/2,3
மேல்


அடங்கினால் (1)

மேய்ப்பாரும் உண்டாய் வெறியும் அடங்கினால்
பார்ப்பான் பசு ஐந்தும் பாலா சொரியுமே – திருமந்:2883/3,4
மேல்


அடங்கினும் (1)

பாழாய் அடங்கினும் பண்டை பாழ் பாழ் ஆகா – திருமந்:429/2
மேல்


அடங்குகின்றாரே (1)

ஆதித்தனோடே அடங்குகின்றாரே – திருமந்:1986/4
மேல்


அடங்கும் (11)

அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு – திருமந்:137/1
பாழாம் பயிராய் அடங்கும் அ பாழிலே – திருமந்:429/4
ஒத்து அடங்கும் கமலத்திடை ஆயிழை – திருமந்:1062/1
அகல் இடமாய் அறியாமல் அடங்கும்
உகல் இடமாய் நின்ற ஊன் அதன் உள்ளே – திருமந்:1723/1,2
அன்னத்தில் விந்து அடங்கும் படி கண்டு – திருமந்:1965/1
ஆதித்தன் ஓடி அடங்கும் இடம் கண்டு – திருமந்:1986/1
அகத்தில் அடங்கும் அறிவுடையோர்க்கே – திருமந்:2070/4
ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே – திருமந்:2130/4
எய்யும்படி அடங்கும் நாலேழ் எய்தியே – திருமந்:2239/4
பேறார் சிவாய அடங்கும் பின் முத்தியே – திருமந்:2291/4
ஆறு அந்தமும் சென்று அடங்கும் அ நேயத்தே – திருமந்:2382/1
மேல்


அடங்குமா (1)

அருமிகு நான்காய் அடங்குமா சித்திக்கே – திருமந்:644/4
மேல்


அடங்குமே (2)

செப்பினில் சீவன் சிவத்துள் அடங்குமே – திருமந்:136/4
ஆகின்ற நந்தி அடி கீழ் அடங்குமே – திருமந்:2738/4
மேல்


அடங்குவர் (1)

ஆகின்ற மூவரும் அங்கே அடங்குவர்
போகின்ற பூதம் பொருந்து புராதரர் – திருமந்:1077/1,2
மேல்


அடம்செய்யாது (1)

மறைஞ்சு அடம்செய்யாது வாழ்த்த வல்லார்க்கு – திருமந்:40/3
மேல்


அடர் (1)

அவனே உலகில் அடர் பெரும் பாகன் – திருமந்:3039/2
மேல்


அடர்ப்ப (1)

அதிரவன் அண்ட புறம் சென்று அடர்ப்ப
எதிரவன் ஈசன் இடம் அது தானே – திருமந்:868/3,4
மேல்


அடருறு (1)

அடருறு மாயையின் ஆரிருள் வீசில் – திருமந்:2694/3
மேல்


அடல் (4)

அடல் விடை ஏறும் அமரர்கள் நாதன் – திருமந்:299/3
அடல் ஒன்று அகந்தை அறியாமை மன்னி – திருமந்:2194/2
அங்கே அடல் பெரும் தேவர் எல்லாம் தொழ – திருமந்:2356/1
அடல் எரி வண்ணனும் அங்கு நின்றானே – திருமந்:2561/4
மேல்


அடலது (1)

குறிப்பது கோலம் அடலது ஆமே – திருமந்:2287/4
மேல்


அடலேறு (1)

ஆய பசுவும் அடலேறு என நிற்கும் – திருமந்:2411/2
மேல்


அடவியில் (1)

அஞ்சு உள சிங்கம் அடவியில் வாழ்வன – திருமந்:2026/1
மேல்


அடவியும் (2)

விண்டு அலர் கூபமும் விஞ்சத்து அடவியும்
கண்டு உணர்வாக கருதி இருப்பார்கள் – திருமந்:621/1,2
யாழும் சுனையும் அடவியும் அங்கு உளன் – திருமந்:3000/3
மேல்


அடவியுள் (1)

அஞ்சு உள ஆனை அடவியுள் வாழ்வன – திருமந்:977/1
மேல்


அடி (108)

போற்றி இசைத்தும் புகழ்ந்தும் புனிதன்-தன் அடி
தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/1,2
உடந்து இருந்தான் அடி புண்ணியம் ஆமே – திருமந்:26/4
அரன் அடி சொல்லி அரற்றி அழுது – திருமந்:43/1
பரன் அடி நாடியே பாவிப்ப நாளும் – திருமந்:43/2
உரன் அடி செய்து அங்கு ஒதுங்க வல்லார்க்கு – திருமந்:43/3
நிரன் அடி செய்து நிறைந்து நின்றானே – திருமந்:43/4
போற்றி என்பார் அமரர் புனிதன் அடி
போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/1,2
போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் அடி
போற்றி என்பார் மனிதர் புனிதன் அடி – திருமந்:44/2,3
போற்றி என்பார் மனிதர் புனிதன் அடி
போற்றி என் அன்புள் பொலிய வைத்தேனே – திருமந்:44/3,4
நந்தி இணை அடி நான் தலை மேல் கொண்டு – திருமந்:73/1
அந்தி மதி புனை அரன் அடி நாள்-தொறும் – திருமந்:73/3
இருந்தேன் என் நந்தி இணை அடி கீழே – திருமந்:80/4
அடி முடி காண்பார் அயன் மால் இருவர் – திருமந்:88/1
அடி கண்டிலேன் என்று அச்சுதன் சொல்ல – திருமந்:88/3
ஞாலத்து நம் அடி நல்கிடு என்றானே – திருமந்:108/4
ஞாலம் கடந்து அண்டம் ஊடு அறுத்தான் அடி
மேலும் கிடந்து விரும்புவன் யானே – திருமந்:181/3,4
பிழைப்பு இன்றி எம்பெருமான் அடி ஏத்தார் – திருமந்:187/3
தலை ஆம் சிவன் அடி சார்ந்து இன்பம் சார்ந்தோர்க்கு – திருமந்:200/3
கனிந்தவர் ஈசன் கழல் அடி காண்பர் – திருமந்:266/1
ஈரம் உடையவர் காண்பார் இணை அடி
பாரம் உடையவர் காண்பார் பவம்-தன்னை – திருமந்:273/2,3
கண்டேன் கமழ் தரு கொன்றையினான் அடி
கண்டேன் கரி உரியான் தன் கழல் இணை – திருமந்:285/1,2
கண்டேன் கமல மலர் உறைவான் அடி
கண்டேன் கழல் அது என் அன்பினுள் யானே – திருமந்:285/3,4
செறி துணை ஆவது சிவன் அடி சிந்தை – திருமந்:307/3
ஏன்று நின்றார் என்றும் ஈசன் இணை அடி
மூன்று நின்றார் முதல்வன் திருநாமத்தை – திருமந்:323/2,3
போ மதி ஆகும் புனிதன் இணை அடி
ஓமய ஆனந்த தேறல் உணர்வு உண்டே – திருமந்:326/3,4
இராப்பகல் அற்ற இறை அடி இன்பத்து – திருமந்:331/3
எண்ணீர் குரவன் இணை அடி தாமரை – திருமந்:336/2
அடி சேர்வன் என்ன எம் ஆதியை நோக்கி – திருமந்:347/1
அரன் அடி தேடி அரற்றுகின்றாரே – திருமந்:372/4
நன்று ஆம் கழல் அடி நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:375/4
தாள் கொடுத்தான் அடி சாரகிலாரே – திருமந்:379/4
உள்ளம் விட்டு ஓர் அடி நீங்கா ஒருவனை – திருமந்:431/2
மெய் விட்டிலேன் விகிர்தன் அடி தேடுவன் – திருமந்:503/2
பொய் விட்டு நானே புரிசடையான் அடி
நெய் விட்டிலாத இடிஞ்சிலும் ஆமே – திருமந்:503/3,4
கூட வல்லார் அடி கூடுவன் யானே – திருமந்:543/4
போர் புகழான் எந்தை பொன் அடி சேருவார் – திருமந்:546/2
போது உகந்து ஏறும் புரிசடையான் அடி
யாது உகந்தார் அமராபதிக்கே செல்வர் – திருமந்:632/1,2
பரிசு அறி வானவர் பண்பன் அடி என – திருமந்:641/1
தெண்ணீர் இணை அடி தாமரைக்கே செல – திருமந்:882/2
அடி இரு கோணமாய் அந்தமும் ஒக்கும் – திருமந்:1040/2
தோத்திரம் செய்து தொழுது துணை அடி
வாய்த்திட ஏத்தி வழிபடுமாறு இரும்பு – திருமந்:1068/1,2
தாம் அடி சூடி நின்று எய்தினர் தம் பதம் – திருமந்:1208/2
சோமனும் வந்து அடி சூட நின்றாளே – திருமந்:1208/4
போன மயம் உடையார் அடி போற்றுவர் – திருமந்:1225/2
வந்து அடி போற்றுவர் வானவர் தானவர் – திருமந்:1242/1
மாயம் புணர்க்கும் வளர்சடையான் அடி
தாயம் புணர்க்கும் சலநதி அமலனை – திருமந்:1249/1,2
ஏதும் பலம் ஆம் இயந்திராசன் அடி
ஓதி குருவின் உபதேசம் கொண்டு – திருமந்:1311/1,2
பூ அடி இட்டு பொலிய இருந்தவர் – திருமந்:1333/3
மா அடி காணும் வகை அறிவாரே – திருமந்:1333/4
ஆமே அவள் அடி போற்றி வணங்கிடில் – திருமந்:1342/3
அரும் கரை ஆவது அ அடி நீழல் – திருமந்:1498/1
பாங்கு அமர் கொன்றை படர் சடையான் அடி
தாங்கு மனிதர் தரணியில் நேர் ஒப்பர் – திருமந்:1551/1,2
பத்தி பணித்து பரவும் அடி நல்கி – திருமந்:1573/1
சிவனே என அடி சேர வல்லார்க்கு – திருமந்:1580/2
தான் அடி முன் சூட்டி தாபித்தது உண்மையே – திருமந்:1592/4
பெரிய பிரான் அடி நந்தி பேச்சு அற்று – திருமந்:1594/3
அடி மன்னர் இன்பத்து அளவு இல்லை கேட்கின் – திருமந்:1601/2
அடி சாரலாம் அண்ணல் பாதம் இரண்டும் – திருமந்:1603/1
எந்தை பிரான்-தன் இணை அடி தானே – திருமந்:1604/4
தான் என்ற பூவை அவன் அடி சாத்தினால் – திருமந்:1607/3
புண்ணியன் எந்தை புனிதன் இணை அடி
நண்ணி விளக்கு என ஞானம் விளைந்தது – திருமந்:1650/1,2
அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர் – திருமந்:1652/3
இறை அடி தாழ்ந்து ஐ வணக்கமும் எய்தி – திருமந்:1701/1
காலம் கண்டான் அடி காணலும் ஆமே – திருமந்:1704/4
கோயில் கொண்டான் அடி கொல்லை பெரு மறை – திருமந்:1729/1
வாயில் கொண்டான் அடி நாடிகள் பத்து உள – திருமந்:1729/2
யாவர் பிரான் அடி அண்ணலும் ஆமே – திருமந்:1765/4
நொடியின் அடி வைத்து நுண்ணுணர்வு ஆக்கி – திருமந்:1778/3
நாடி அடி வைத்து அருள் ஞான சத்தியால் – திருமந்:1783/2
அறிவு அது ஆக்கி அடி அருள் நல்கும் – திருமந்:1799/3
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:1817/3
நயனங்கள் மூன்று உடையான் அடி சேர – திருமந்:1836/3
ஆகின்ற நந்தி அடி தாமரை பற்றி – திருமந்:1847/1
அ உலகத்தே அரன் அடி கூடுவர் – திருமந்:1869/3
உரம் அடி மேதினி உந்தியில் அப்பாம் – திருமந்:1974/1
எம் சுடர் ஈசன் இறைவன் இணை அடி
அம் சுடர் ஆக வணங்கும் தவமே – திருமந்:1975/3,4
பெறுதற்கு அரிய பிரான் அடி பேணார் – திருமந்:2090/2
யாரே அறிவார் அடி காவல் ஆனதே – திருமந்:2126/4
ஆறாத வல் வினையால் அடி உண்ணுமே – திருமந்:2160/4
ஆவயின் முன் அடி காணும் அது கண்டு – திருமந்:2169/2
காலம் கொண்டான் அடி காணலுமாமே – திருமந்:2173/4
தொலையா அரன் அடி தோன்றும் அம் சத்தி – திருமந்:2321/1
நாடுகின்றேன் நலமே உடையான் அடி
பாடுகின்றேன் பரமே துணையாம் என – திருமந்:2368/2,3
அண்ணல் அடி சேர் உபாயம் அது ஆகுமே – திருமந்:2421/4
தலை அடி ஆவது அறியார் காயத்தில் – திருமந்:2426/1
தலை அடி உச்சியில் உள்ளது மூலம் – திருமந்:2426/2
தலை அடி ஆன அறிவை அறிந்தோர் – திருமந்:2426/3
தலை அடி ஆகவே தான் இருந்தாரே – திருமந்:2426/4
தரித்து நின்றான் அடி தன்னிட நெஞ்சில் – திருமந்:2431/1
கணம் பதினெட்டும் கழல் அடி காண – திருமந்:2515/3
தூயது வாளா தூய் அடி சொல்லே – திருமந்:2555/4
அடியார் அருளால் அவன் அடி கூட – திருமந்:2624/3
செறி துணை செய்து சிவன் அடி சிந்தித்து – திருமந்:2630/3
அம்மான் அடி தந்து அருட்கடல் ஆடினோம் – திருமந்:2635/2
தளிரும் மலர் அடி சார்ந்து நின்றாரே – திருமந்:2649/4
ஆகின்ற நந்தி அடி கீழ் அடங்குமே – திருமந்:2738/4
அடியார் அரன் அடி ஆனந்தம் கண்டோர் – திருமந்:2740/1
அடங்காத என்னை அடக்கி அடி வைத்து – திருமந்:2741/1
அம்பலம் ஆவது ஆதி பிரான் அடி
அம்பலம் ஆவது அப்பு தீ மண்டலம் – திருமந்:2775/2,3
மா மணி ஈசன் மலர் அடி தாள் இணை – திருமந்:2785/2
அரன் அடி என்றும் அனுக்கிரகம் என்னே – திருமந்:2799/4
ஆனால் அரன் அடி நேயத்ததாமே – திருமந்:2803/4
சேய் நின்ற செஞ்சுடர் எம் பெருமான் அடி
ஆய் நின்ற தேவர் அகம் படி ஆமே – திருமந்:2824/3,4
என் நெஞ்சம் ஈசன் இணை அடி தாம் சேர்ந்து – திருமந்:2973/1
விரும்பில் அவன் அடி வீர சுவர்க்கம் – திருமந்:2996/1
பொருந்தில் அவன் அடி புண்ணிய லோகம் – திருமந்:2996/2
திருந்தில் அவன் அடி தீர்த்தமும் ஆகும் – திருமந்:2996/3
வருந்தி அவன் அடி வாழ்த்த வல்லார்க்கே – திருமந்:2996/4
மேல்


அடிக்கில் (1)

தான் ஒன்றி மாருதம் சண்டம் அடிக்கில் என் – திருமந்:2850/3
மேல்


அடிக்கு (1)

ஆயன நந்தி அடிக்கு என் தலை பெற்றேன் – திருமந்:2658/1
மேல்


அடிக்குள் (2)

ஐயன் அடிக்குள் அடங்கும் உடம்பே – திருமந்:2130/4
அறியாது அடங்கிடில் அத்தன் அடிக்குள்
பிறியாது இருக்கில் பெருங்காலம் ஆமே – திருமந்:2808/3,4
மேல்


அடிக்கே (3)

தேற்று-மின் என்றும் சிவன் அடிக்கே செல்வம் – திருமந்:24/2
வியந்தும் அரன் அடிக்கே முறை செய்-மின் – திருமந்:1499/2
அருளால் அழிந்திடும் அத்தன் அடிக்கே
உருளாத கல் மனம் உற்று நின்றேனே – திருமந்:2952/3,4
மேல்


அடிகள் (2)

அடிகள் உறையும் அறன் நெறி நாடில் – திருமந்:20/2
வைத்தேன் அடிகள் மனத்தினுள்ளே நான் – திருமந்:1602/1
மேல்


அடிகூட்டி (2)

எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2016/2,3
எல்லை கடப்பித்து இறைவன் அடிகூட்டி
வல்ல செய்து ஆற்ற மதித்த பின் அல்லது – திருமந்:2903/2,3
மேல்


அடிசில் (2)

ஆடம்பரம் கொண்டு அடிசில் உண்பான் பயன் – திருமந்:1655/1
அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர்கொள்வர் – திருமந்:1884/2
மேல்


அடிசிலை (1)

அட பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் – திருமந்:148/1
மேல்


அடிதொழ (3)

விண்-நின்று அமரர் விரும்பி அடிதொழ
எண்-நின்று எழுத்து அஞ்சும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:968/3,4
உன்னுவர் உள் மகிழ்ந்து உள் நின்று அடிதொழ
கண் அவன் என்று கருதும் அவர்கட்கு – திருமந்:1505/2,3
அடிதொழ முன் நின்று அமரர்கள் அத்தன் – திருமந்:2583/1
மேல்


அடிப்பது (1)

கொம்புக்கும் அப்பால் அடிப்பது ஓர் காற்று உண்டு – திருமந்:2928/2
மேல்


அடிபணிந்து (1)

ஆதி அடிபணிந்து அன்புறுவாரே – திருமந்:630/4
மேல்


அடிபணிவாரே (1)

அத்தன் இவன் என்று அடிபணிவாரே – திருமந்:1578/4
மேல்


அடிபுனைந்து (1)

அருளால் அடிபுனைந்து ஆர்வமும் தந்திட்டு – திருமந்:1801/2
மேல்


அடிபெற்ற (1)

அடிபெற்ற ஞானத்தன் ஆசற்றுளோனே – திருமந்:1698/4
மேல்


அடிமை (8)

எனை அடிமை கொண்ட ஏந்திழை ஈசன் – திருமந்:1123/3
அருளால் அரனுக்கு அடிமை அது ஆகி – திருமந்:1676/1
தெருளாம் அடிமை சிவவேடத்தோரே – திருமந்:1676/4
கொண்டான் அடியேன் அடிமை குறிக்கொள்ள – திருமந்:1784/1
குறியால் அறிந்து இன்பம் கொண்டது அடிமை
குறியார் சடைமுடி கட்டி நடப்பார் – திருமந்:1879/2,3
அத்தற்கு அடிமை அடைந்து நின்றானே – திருமந்:2491/4
அடியான் இவன் என்று அடிமை கொண்டானே – திருமந்:2624/4
அவாயம் அறவே அடிமை அது ஆக்கி – திருமந்:2718/2
மேல்


அடிமைக்கு (1)

அடியார் அடியார் அடியார்க்கு அடிமைக்கு
அடியனாய் நல்கிட்டு அடிமையும் பூண்டேன் – திருமந்:2624/1,2
மேல்


அடிமையும் (1)

அடியனாய் நல்கிட்டு அடிமையும் பூண்டேன் – திருமந்:2624/2
மேல்


அடியவர் (5)

ஆண்டான் அடியவர் ஆர்க்கும் விரோதிகள் – திருமந்:537/1
ஆண்டான் அடியவர் ஐயம் ஏற்று உண்பவர் – திருமந்:537/2
ஆகம் செய்து ஆங்கே அடியவர் நாள்-தொறும் – திருமந்:1057/3
அருளது போற்றும் அடியவர் அன்றி – திருமந்:2556/2
அடியார் பவரே அடியவர் ஆம் ஆல் – திருமந்:2740/3
மேல்


அடியவர்க்கு (1)

எட்டு திசையும் இறைவன் அடியவர்க்கு
அட்ட அடிசில் அமுது என்று எதிர்கொள்வர் – திருமந்:1884/1,2
மேல்


அடியவர்க்கே (1)

என்றும் எம் ஈசன் அடியவர்க்கே நல்கும் – திருமந்:2088/2
மேல்


அடியனாய் (1)

அடியனாய் நல்கிட்டு அடிமையும் பூண்டேன் – திருமந்:2624/2
மேல்


அடியார் (29)

கோண நில்லாத குணத்து அடியார் மனத்து – திருமந்:29/3
சிந்தைசெய் வண்ணம் திருந்து அடியார் தொழ – திருமந்:46/2
அடியார் பரவும் அமரர் பிரானை – திருமந்:48/1
தளர்வு இலன் சங்கரன் தன் அடியார் சொல் – திருமந்:103/3
பத்திமையாலே பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:284/3
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:319/2
ஈசன் அடியார் இதயம் கலங்கிட – திருமந்:534/1
உடையான் அடியார் அடியாருடன் போய் – திருமந்:547/1
அடியார் வினை கெடுத்து ஆதியும் ஆமே – திருமந்:1151/4
பத்தி கொடுக்கும் பணிந்து அடியார் தொழ – திருமந்:1639/2
அடியார் அவரே அடியார் அலாதார் – திருமந்:1672/1
அடியார் அவரே அடியார் அலாதார் – திருமந்:1672/1
அடியார் சிவஞானம் ஆனது பெற்றோர் – திருமந்:1672/3
அடியார் அலாதார் அடியார்கள் அன்றே – திருமந்:1672/4
தராபரன் தன் அடியார் மன கோயில் – திருமந்:1760/2
சோதி அடியார் தொடரும் பெரும் தெய்வம் – திருமந்:1767/2
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள் – திருமந்:1862/2
இயங்கும் உலகினில் ஈசன் அடியார்
மயங்கா வழி செல்வர் வான் உலகு ஆள்வர் – திருமந்:1873/1,2
அவன்-பால் அணுகியே நாடும் அடியார்
இவன்-பால் பெருமை இலயம் அதாமே – திருமந்:1880/3,4
நிரந்தரம் ஆக நினையும் அடியார்
இரந்து உண்டு தன் கழல் எட்ட செய்தானே – திருமந்:1888/3,4
தவிர வைத்தான் வினை தன் அடியார் கோள் – திருமந்:2050/1
நீறு இடுவார் அடியார் நிகழ் தேவர்கள் – திருமந்:2111/2
அடியார் அடியார் அடியார்க்கு அடிமைக்கு – திருமந்:2624/1
அடியார் அடியார் அடியார்க்கு அடிமைக்கு – திருமந்:2624/1
அடியார் அருளால் அவன் அடி கூட – திருமந்:2624/3
அடியார் அரன் அடி ஆனந்தம் கண்டோர் – திருமந்:2740/1
அடியார் ஆனவர் அத்தர் அருளுற்றோர் – திருமந்:2740/2
அடியார் பவரே அடியவர் ஆம் ஆல் – திருமந்:2740/3
அடியார் பொன்னம்பலத்து ஆடல் கண்டாரே – திருமந்:2740/4
மேல்


அடியார்-தங்கள் (1)

புகுந்து நின்றான் அடியார்-தங்கள் நெஞ்சம் – திருமந்:2985/3
மேல்


அடியார்க்கு (2)

அடியார் அடியார் அடியார்க்கு அடிமைக்கு – திருமந்:2624/1
பெரிய பதி செய்து பின் ஆம் அடியார்க்கு
உரிய பதியும் பார் ஆக்கி நின்றானே – திருமந்:2672/3,4
மேல்


அடியார்கட்கு (1)

வந்து நின்றான் அடியார்கட்கு அரும்பொருள் – திருமந்:2990/1
மேல்


அடியார்கள் (1)

அடியார் அலாதார் அடியார்கள் அன்றே – திருமந்:1672/4
மேல்


அடியாருடன் (1)

உடையான் அடியார் அடியாருடன் போய் – திருமந்:547/1
மேல்


அடியாரும் (1)

அடியாரும் ஆகார் அ வேடமும் ஆகார் – திருமந்:1672/2
மேல்


அடியாரை (3)

ஆண்டான் அடியாரை வேண்டாது பேசினோர் – திருமந்:537/3
அழிதகவு இல்லா அரன் அடியாரை
தொழுதகை ஞாலத்து தூங்கு இருள் நீங்கும் – திருமந்:1864/1,2
அறியா பருவத்து அரன் அடியாரை
குறியால் அறிந்து இன்பம் கொண்டது அடிமை – திருமந்:1879/1,2
மேல்


அடியான் (2)

என் உளம் வந்து இவன் என் அடியான் என்று – திருமந்:2584/2
அடியான் இவன் என்று அடிமை கொண்டானே – திருமந்:2624/4
மேல்


அடியிணை (2)

ஒக்க அடியிணை ஊருவில் ஏறிட்டு – திருமந்:561/1
நன்று என்று அடியிணை நான் அவனை தொழ – திருமந்:1775/2
மேல்


அடியில் (1)

பற்று அறு நாதன் அடியில் பணிதலால் – திருமந்:2059/2
மேல்


அடியின் (1)

ஆரே அறிவார் அடியின் பெருமையை – திருமந்:2126/1
மேல்


அடியுடை (1)

அடியுடை ஐவரும் அங்கு உறைவோரும் – திருமந்:2165/3
மேல்


அடியும் (1)

அடியும் முடியும் அமைந்தது ஓர் ஆத்தி – திருமந்:2917/1
மேல்


அடியேற்கு (3)

காண நில்லாய் அடியேற்கு உறவு ஆர் உளர் – திருமந்:29/1
அடியேற்கு அருளிய முகம் இவை அஞ்சே – திருமந்:1735/4
அகம் புகுந்தான் அடியேற்கு அருளாலே – திருமந்:1804/1
மேல்


அடியேன் (5)

அருந்தவ செல்வியை சேவித்து அடியேன்
பரிந்து உடன் வந்தனன் பத்தியினாலே – திருமந்:75/3,4
அற்றமும் நல்கி அடியேன் சிரத்தினில் – திருமந்:89/3
பால் ஒத்த மேனி பணிந்து அடியேன் தொழ – திருமந்:108/2
சிதைத்து அடியேன் வினை சிந்தனை தீர – திருமந்:1691/3
கொண்டான் அடியேன் அடிமை குறிக்கொள்ள – திருமந்:1784/1
மேல்


அடியேனை (1)

அடியேனை உய்யவைத்து அன்பு கொண்டானே – திருமந்:3013/4
மேல்


அடிவைக்கவே (1)

ஆராயும் ஞானத்தனாம் அடிவைக்கவே – திருமந்:1699/4
மேல்


அடிவைத்த (2)

அடிவைத்த மா முடி மாய பிறவி – திருமந்:1698/2
அடிவைத்த காய அருள் சத்தியாலே – திருமந்:1698/3
மேல்


அடிவைத்து (1)

அடிவைத்து அருளுதி ஆசான் நின்று உன்னா – திருமந்:1698/1
மேல்


அடுக்களை (1)

அவி மந்திரத்தின் அடுக்களை கோலி – திருமந்:359/2
மேல்


அடுக்கும் (1)

அடுக்கும் தாமரை ஆதி இருப்பிடம் – திருமந்:1144/1
மேல்


அடுகின்ற (1)

அடுகின்ற வாயுவை அந்தணன் கூடி – திருமந்:795/2
மேல்


அடுத்த (1)

அந்தம் இல்லானுக்கு அடுத்த சொல் தான் இல்லை – திருமந்:1031/3
மேல்


அடுத்தடுத்து (1)

அண்டத்துள் உற்று அடுத்தடுத்து ஏகிடில் – திருமந்:736/2
மேல்


அடுத்திடும் (1)

சாவதன் முன்னே பெருநோய் அடுத்திடும்
காவலன் பேர் நந்தி கட்டு உரைத்தானே – திருமந்:515/3,4
மேல்


அடுத்து (2)

அடுத்து எரியாமல் கொடு-மின் அரிசி – திருமந்:193/3
அடுத்து எழு கண்ணானது அந்தம் இலாற்கே – திருமந்:1030/4
மேல்


அடுத்தே (1)

தொடர்ந்தது உள் வழி சோதி அடுத்தே – திருமந்:1143/4
மேல்


அடுப்பு (2)

அடுப்பு இடு மூன்றிற்கும் அஞ்சு எரிகொள்ளி – திருமந்:193/2
வரணம் இல் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பு இடை – திருமந்:998/3
மேல்


அடுப்பை (1)

அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணைகோலி – திருமந்:799/2
மேல்


அடும் (1)

அடும் பரிசு ஒன்று இல்லை அண்ணலை எண்ணும் – திருமந்:176/2
மேல்


அடுவதும் (1)

அருத்தமும் இன்றி அடுவதும் ஆமே – திருமந்:2923/4
மேல்


அடுவன (1)

அடுவன பூதங்கள் ஐந்தும் உடனே – திருமந்:2616/1
மேல்


அடை (6)

நிறைந்து அடை செம்பொனின் நேர் ஒளி ஒக்கும் – திருமந்:40/2
பிராணன் அடை பேறு பெற்று உண்டீர் நீரே – திருமந்:567/4
அடை அது ஆகிய சாதகர் தாமே – திருமந்:1140/4
கண்டம் கரம் இரு வெள்ளி பொன் மண் அடை
கொண்டு அங்கு இருந்தது வண்ணம் அமுதே – திருமந்:1407/3,4
இடர் அடை செய்தவர் மெய்த்தவம் நோக்கில் – திருமந்:1641/3
உடர் அடை செய்வது ஒரு மனத்து ஆமே – திருமந்:1641/4
மேல்


அடைக்கும் (2)

வாழ்நாள் அடைக்கும் வழி அது ஆமே – திருமந்:588/4
சித்து அடைக்கும் வழி தேர்ந்து உணரார்களே – திருமந்:1062/4
மேல்


அடைகின்ற (1)

மத்து அடைகின்ற மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:1062/3
மேல்


அடைகின்றது (1)

கோழை அடைகின்றது அண்ணல் குறிப்பினில் – திருமந்:2549/2
மேல்


அடைத்த (1)

அடைத்த அனாதியை ஐந்து எனல் ஆமே – திருமந்:2418/4
மேல்


அடைத்தன (1)

ஒன்பது வாசலும் ஒக்க அடைத்தன
துன்புறு காலம் துரிசுவர மேன்மேல் – திருமந்:152/2,3
மேல்


அடைத்தனன் (1)

துன்பம் செய் பாச துயருள் அடைத்தனன்
என்பில் கொளுவி இசைந்துறு தோல் தசை – திருமந்:432/2,3
மேல்


அடைத்தாய் (1)

ஆன வகையை விடும் அடைத்தாய் விட – திருமந்:2310/3
மேல்


அடைத்தான் (1)

அன்பு அடைத்தான் தன் அகலிடத்தானே – திருமந்:276/4
மேல்


அடைத்து (7)

அன்பு அடைத்து எம் பெருமானை அறிகிலார் – திருமந்:276/2
வன்பு அடைத்து இந்த அகல் இடம் வாழ்வினில் – திருமந்:276/3
எண்_இலி இல்லி அடைத்து அ இருட்டறை – திருமந்:2029/1
இடைப்பால் உயிர்கட்கு அடைத்து இவை தூங்கல் – திருமந்:2415/2
ஏறியவாறே மலம் ஐந்து இடை அடைத்து
ஆறிய ஞான சிவோகம் அடைந்திட்டு – திருமந்:2478/1,2
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ – திருமந்:2484/3
ஆழ அடைத்து அங்கு அனலில் புறம் செய்து – திருமந்:2549/3
மேல்


அடைதல் (1)

அத்தன் பரன்-பால் அடைதல் சித்தாந்தமே – திருமந்:2373/4
மேல்


அடைந்த (2)

தேர்ந்த அரனை அடைந்த சிவநெறி – திருமந்:1563/1
அடைந்த பயோதரி அட்டி அடைத்து அ – திருமந்:2484/3
மேல்


அடைந்த-கால் (1)

அந்தம்_இல் ஞானி அருளை அடைந்த-கால்
அந்த உடல் தான் குகை செய்து இருத்திடில் – திருமந்:1913/1,2
மேல்


அடைந்தவர்க்கு (1)

அரிய இ வியோகம் அடைந்தவர்க்கு அல்லது – திருமந்:831/2
மேல்


அடைந்தற்றால் (1)

அத்தகை ஆன்மா அரனை அடைந்தற்றால்
சுத்த சிவம் ஆவரே சுத்த சைவரே – திருமந்:1440/3,4
மேல்


அடைந்தன (1)

ஆபத்து கைகள் அடைந்தன நாலைந்து – திருமந்:1397/3
மேல்


அடைந்தார் (1)

வேதம் துதித்திட போய் அடைந்தார் விண்ணே – திருமந்:142/4
மேல்


அடைந்தால் (1)

கனத்த மனத்து அடைந்தால் உயர்ந்தாரே – திருமந்:2667/4
மேல்


அடைந்தாளே (1)

ஒன்று எனோடு ஒன்றி நின்று ஒத்து அடைந்தாளே – திருமந்:1061/4
மேல்


அடைந்தானுக்கு (3)

இல் அடைந்தானுக்கு இரப்பது தான் இல்லை – திருமந்:1417/2
இல் அடைந்தானுக்கு இமையவர் தாம் ஒவ்வார் – திருமந்:1417/3
இல் அடைந்தானுக்கு இல்லாதது இல்லானையே – திருமந்:1417/4
மேல்


அடைந்தானுக்கும் (1)

இல் அடைந்தானுக்கும் இல்லாதது ஒன்று இல்லை – திருமந்:1417/1
மேல்


அடைந்திட்டு (2)

ஆய குடிலையுள் நாதம் அடைந்திட்டு
போய கலை பல ஆக புணர்ந்திட்டு – திருமந்:1812/2,3
ஆறிய ஞான சிவோகம் அடைந்திட்டு
வேறும் என முச்சொரூபத்து வீடுற்று அங்கு – திருமந்:2478/2,3
மேல்


அடைந்திடு (2)

அடைந்திடு வண்ணம் அடைந்திடு நீயே – திருமந்:1326/4
அடைந்திடு வண்ணம் அடைந்திடு நீயே – திருமந்:1326/4
மேல்


அடைந்திடும் (5)

அடைந்திடும் பொன் வெள்ளி கல்லுடன் எல்லாம் – திருமந்:1327/1
அடைந்திடும் ஆதி அருளும் திருவும் – திருமந்:1327/2
அடைந்திடும் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வும் – திருமந்:1327/3
அடைந்திடும் வண்ணம் அறிந்திடு நீயே – திருமந்:1327/4
ஆன அவை மாற்றி பரமத்து அடைந்திடும்
ஏனை உயிர் வினைக்கு எய்தும் இடம் சென்றும் – திருமந்:2134/2,3
மேல்


அடைந்து (14)

குறைந்து அடைந்து ஈசன் குரை கழல் நாடும் – திருமந்:40/1
கோ அடைந்து அ நெறி கூடலும் ஆமே – திருமந்:546/4
அறிவது வாயுவொடு அடைந்து அறிவு ஆய – திருமந்:787/1
வாய்ந்த குழலியோடு அடைந்து மலர்ந்திட – திருமந்:833/3
இன்று என் மனத்துளே இல் அடைந்து ஆளுமே – திருமந்:1416/4
வைய தலைவனை வந்து அடைந்து உய்-மினே – திருமந்:1559/4
ஆய அவ்வாறு அடைந்து திரிந்தோர்க்கு – திருமந்:1787/3
நேரா மலத்தை நீடு அடைந்து அவத்தையின் – திருமந்:2166/1
மோனம் அடைந்து ஒளி மூலத்தன் ஆமே – திருமந்:2218/4
அத்தத்தில் தம்மை அடைந்து நின்றாரே – திருமந்:2424/4
அத்தற்கு அடிமை அடைந்து நின்றானே – திருமந்:2491/4
மோழை அடைந்து முழை திறந்து உள் புக்கு – திருமந்:2549/1
வைத்தபடியே அடைந்து நின்றானே – திருமந்:2574/4
வண்மை அருள்தான் அடைந்து அன்பில் ஆறுமே – திருமந்:2619/4
மேல்


அடைந்தோர் (1)

ஆணவம் ஆதி அடைந்தோர் அவர் அன்றே – திருமந்:500/3
மேல்


அடைந்தோர்க்கு (1)

தனை அடைந்தோர்க்கு எல்லாம் தத்துவமாய் நிற்பள் – திருமந்:1123/2
மேல்


அடைப்பது (1)

தாழ அடைப்பது தன் வலி ஆமே – திருமந்:2549/4
மேல்


அடைய (3)

ஆம் கரும்பு ஆக அடைய நாவு ஏறிட்டு – திருமந்:808/2
அடைய நெடும் கடை ஐந்தொடு நான்கே – திருமந்:2147/4
அறிவு அறியாமை அடைய கனவாம் – திருமந்:2206/2
மேல்


அடையப்பட்டார்களும் (1)

அடையப்பட்டார்களும் அன்பு இலர் ஆனார் – திருமந்:209/2
மேல்


அடையவே (1)

கோவை அடையவே குரோம் சிரோம் என்று இட்டு – திருமந்:1314/2
மேல்


அடையா (4)

வாய் அடையா உள்ளம் தேவர்க்கு அருள்செய்யும் – திருமந்:546/3
இடர் அடையா வண்ணம் ஈசன் அருளும் – திருமந்:1641/2
அடையா நெடும் கடை ஐந்தொடு நான்கே – திருமந்:2925/4
வாணிபம் சிக்கென்று அது அடையா முன்னம் – திருமந்:2929/3
மேல்


அடையாமல் (1)

மாசு அடையாமல் மகிழ்ந்து இருந்தார்களே – திருமந்:1404/4
மேல்


அடையார் (2)

அடையார் பெரு வழி அண்ணல் நின்றானே – திருமந்:413/4
கள் அடையார் அ கமழ் குழலார் மனம் – திருமந்:1158/2
மேல்


அடையானும் (1)

அள் அடையானும் வகை திறமாய் நின்ற – திருமந்:1158/3
மேல்


அடையில் (1)

பொழிந்த இரு வெள்ளி பொன் மண் அடையில்
வழிந்து உள் இருந்தது வான் முதல் அங்கு – திருமந்:815/1,2
மேல்


அடையும் (3)

அடையும் இடம்வலம் ஆருயிர் ஆமே – திருமந்:166/4
அடையும் அறை ஒன்றுக்கு கீழ் எழுத்து ஆக்கி – திருமந்:924/2
அடையும் மகாரத்தில் அந்தம் ஆம் க்ஷவ்வும் – திருமந்:924/3
மேல்


அடையுமே (1)

ஆய்தரு சுத்தமும் தான் வந்து அடையுமே – திருமந்:2268/4
மேல்


அடைவது (3)

அளித்து ஆங்கு அடைவது எம் ஆதி பிரானை – திருமந்:361/2
ஆல பதிக்கும் அடைவது ஆமே – திருமந்:926/4
அடைவது தான் ஏழ் நரகத்து உளாயே – திருமந்:2194/4
மேல்


அடைவில் (1)

தோல் போர்வை நீக்கி துதித்து அடைவில் பூசித்து – திருமந்:1317/1
மேல்


அடைவிலே (1)

ஆயும் சிகாரம் தொட்டு அந்தத்து அடைவிலே – திருமந்:923/4
மேல்


அடைவின் (1)

அடைவின் எழுத்து ஐம்பத்தொன்றும் அமர்ந்ததே – திருமந்:924/4
மேல்


அடைவினில் (1)

அடைவினில் ஐம்பதும் ஐயைந்து அறையின் – திருமந்:924/1
மேல்


அடைவு (2)

அடைவு உள அஞ்சனம் செவ்வரத்தம் பால் – திருமந்:1735/3
ஆடல் பதினோர் உறுப்பும் அடைவு ஆக – திருமந்:2781/1
மேல்


அடைவே (1)

ஓதிய முத்தி அடைவே உயிர் பரம் – திருமந்:2864/1
மேல்


அடைவை (1)

ஐம்பது எழுத்தின் அடைவை அறிந்த பின் – திருமந்:2698/3
மேல்


அண்ட (13)

அண்ட முதலான் அறம் சொன்னவாறே – திருமந்:59/4
கணக்கு அறிந்து உண்மையை கண்டு அண்ட நிற்கும் – திருமந்:316/3
சேணாய் வான் ஓங்கி திருவுருவாய் அண்ட
தாணுவும் ஞாயிறும் தண் மதியும் கடந்து – திருமந்:374/2,3
ஆரும் அறியாத அண்ட திருவுரு – திருமந்:450/1
அதிரவன் அண்ட புறம் சென்று அடர்ப்ப – திருமந்:868/3
வனைய வல்லாள் அண்ட கோடிகள் உள்ளே – திருமந்:1149/2
ஆடும் அதன் வழி அண்ட முதல்வியே – திருமந்:1209/4
தானே அனைத்து உள அண்ட சகலமே – திருமந்:1361/4
அளவு ஒன்று இலா அண்ட கோடிகள் ஆமே – திருமந்:1813/4
ஓதும் கலை காலம் ஊழியுடன் அண்ட
போதங்கள் ஐந்தில் புணர்ந்து ஆடும் சித்தனே – திருமந்:2730/3,4
அண்ட நடம் செயும் ஆலயம் தானே – திருமந்:2773/4
அண்ட ஒளியும் அகண்ட ஒளியுடன் – திருமந்:2806/1
அண்டரும் அண்ட தலைவரும் ஆதியும் – திருமந்:2966/2
மேல்


அண்டங்கள் (6)

அண்டங்கள் ஈரேழும் ஆக்கி அழிக்கலாம் – திருமந்:1018/2
அண்டங்கள் ஏழும் அகண்டமும் ஆவியும் – திருமந்:1871/1
அண்டங்கள் ஏழும் கடந்து அகன்று அப்பாலும் – திருமந்:2388/1
அண்டங்கள் ஏழினுக்கு அப்புறத்து அப்பால் – திருமந்:2732/1
அண்டங்கள் ஓர் ஏழும் அம் பொன் பதி ஆக – திருமந்:2749/1
அண்டங்கள் தத்துவம் ஆகி சதாசிவம் – திருமந்:2771/1
மேல்


அண்டசம் (1)

நாகம் உடலுரி போலும் நல் அண்டசம்
ஆக நனாவில் கனா மறந்து அல்லது – திருமந்:2132/1,2
மேல்


அண்டத்தக்கார் (1)

ஆர் அண்டத்தக்கார் அரியத்தக்காரே – திருமந்:1991/4
மேல்


அண்டத்தார்க்கும் (1)

ஓர் அண்டத்தார்க்கும் உணரா உணர்வது – திருமந்:1991/2
மேல்


அண்டத்தில் (1)

அண்டத்தில் தேவர்கள் அப்பாலை தேவர்கள் – திருமந்:2777/1
மேல்


அண்டத்தின் (2)

அண்டத்தின் உள்ளுறு சீவனும் அ வகை – திருமந்:466/3
அண்டத்தின் உள்ளே அளப்பரிது ஆனவள் – திருமந்:1362/1
மேல்


அண்டத்து (18)

அகலிடத்தார் மெய்யை அண்டத்து வித்தை – திருமந்:4/1
அலை கடல் ஊடறுத்து அண்டத்து வானோர் – திருமந்:363/1
அண்டத்து அமரர் தலைவனும் ஆதியும் – திருமந்:389/2
அண்டத்து நாதத்து அமர்ந்திடும் தானே – திருமந்:466/4
அட எழும் வீணை அண்டர் அண்டத்து
சுடர் மன்னு வேணு சுரிசங்கின் ஓசை – திருமந்:607/2,3
அடைந்திடும் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வும் – திருமந்:1327/3
ஆறு-மின் அண்டத்து அமரர்கள் வாழ்வு என – திருமந்:1332/2
ஆர்ந்தவர் அண்டத்து புக்க அருள்நெறி – திருமந்:1563/3
ஆதி பரம் தெய்வம் அண்டத்து நல் தெய்வம் – திருமந்:1767/1
அண்டரும் அண்டத்து அமரரும் ஆதியும் – திருமந்:1870/2
ஈர் அண்டத்து அப்பால் இயங்கிய அ ஒளி – திருமந்:1991/1
அறிவில் சராசரம் அண்டத்து அளவே – திருமந்:2189/4
ஈனம் இலா அண்டத்து எண் மடங்கு ஆமே – திருமந்:2298/4
செல் ஊழி அண்டத்து சென்ற அ ஊழியுள் – திருமந்:2533/3
சோதியும் அண்டத்து அப்பால் உற்ற தூ ஒளி – திருமந்:2692/3
பெருநிலமாய் அண்டமாய் அண்டத்து அப்பால் – திருமந்:2805/1
ஒத்து உயர் அண்டத்து உள் அமர் சோதியை – திருமந்:2819/3
ஆதி பிரான் அண்டத்து அப்புறம் கீழ் அவன் – திருமந்:3005/3
மேல்


அண்டத்துள் (3)

நின்றான் நில முழுது அண்டத்துள் நீளியன் – திருமந்:375/1
அண்டத்துள் ஊறி இருந்து எண் திரை ஆகி – திருமந்:424/2
அண்டத்துள் உற்று அடுத்தடுத்து ஏகிடில் – திருமந்:736/2
மேல்


அண்டத்தே (1)

பலம் உள்ள காயத்தில் பற்றும் இ அண்டத்தே – திருமந்:2137/4
மேல்


அண்டம் (25)

அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு – திருமந்:137/1
ஞாலம் கடந்து அண்டம் ஊடு அறுத்தான் அடி – திருமந்:181/3
அதோமுகம் கீழ் அண்டம் ஆன புராணன் – திருமந்:524/1
அண்டம் சுருங்கில் அதற்கு ஓர் அழிவு இல்லை – திருமந்:735/1
பரிந்த இ தண்டுடன் அண்டம் பரிய – திருமந்:817/2
பார் அறிந்து அண்டம் சிறகு அற நின்றது – திருமந்:1017/3
பல்கும் பரவிந்து பார் அண்டம் ஆனவை – திருமந்:1048/2
அகிலமும் அண்டம் முழுதும் செம்மாந்து – திருமந்:1148/3
அண்டம் முதலாய் அவனி பரியந்தம் – திருமந்:1210/1
கார் ஒளி அண்டம் பொதிந்து உலகு எங்கும் – திருமந்:1274/1
நின்ற இ அண்டம் நிலைபெற கண்டிட – திருமந்:1275/2
நின்ற இ அண்டம் பலமது விந்துவே – திருமந்:1275/4
அறிய ஒண்ணாதது ஓர் அண்டம் பதிந்தே – திருமந்:1572/4
ஆர்த்தனர் அண்டம் கடந்த புறம்நின்று – திருமந்:1715/3
சத்தி தராதலம் அண்டம் சதாசிவம் – திருமந்:1737/1
அண்டம் அனைத்துமாய் மா மாயை ஆகுமே – திருமந்:1930/4
பெறு பகிரண்டம் பேதித்த அண்டம்
எறி கடல் ஏழின் மணல் அளவு ஆக – திருமந்:2297/1,2
கீதங்கள் ஆட கிளர் அண்டம் ஏழ் ஆட – திருமந்:2729/2
பாதி மதி ஆட பார் அண்டம் மீது ஆட – திருமந்:2751/3
மேதினி மூவேழ் மிகும் அண்டம் ஓர் ஏழு – திருமந்:2753/1
அண்டம் எழு கோடி பிண்டம் எழு கோடி – திருமந்:2773/1
அமரத்துவம் கடந்து அண்டம் கடந்து – திருமந்:2832/1
அண்டம் கடந்த அளவு இலா ஆனந்த – திருமந்:2942/3
அண்டம் கடந்து உயர்ந்து ஓங்கும் பெருமையன் – திருமந்:3006/1
இருக்கின்ற எண் திசை அண்டம் பாதாளம் – திருமந்:3042/1
மேல்


அண்டமாய் (1)

பெருநிலமாய் அண்டமாய் அண்டத்து அப்பால் – திருமந்:2805/1
மேல்


அண்டமும் (7)

தாண் முழுது அண்டமும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:374/4
நின்றது அண்டமும் நீளும் புவி எலாம் – திருமந்:1275/1
நின்ற இ அண்டமும் மூல மலம் ஒக்கும் – திருமந்:1275/3
ஆய அகண்டமும் அண்டமும் பாரிப்ப – திருமந்:1928/2
அண்டமும் தானாய் அமர்ந்து நின்றானே – திருமந்:2153/4
நின்றான் நிலம் முழுது அண்டமும் மேலுற – திருமந்:2427/1
உணர்வு உடல் அண்டமும் ஆகி நின்றானே – திருமந்:3022/4
மேல்


அண்டமொடு (2)

அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அதோ முகம் – திருமந்:521/1
அண்டமொடு எண் திசை தாங்கும் அருட்செல்வி – திருமந்:1085/3
மேல்


அண்டர் (1)

அட எழும் வீணை அண்டர் அண்டத்து – திருமந்:607/2
மேல்


அண்டரும் (2)

அண்டரும் அண்டத்து அமரரும் ஆதியும் – திருமந்:1870/2
அண்டரும் அண்ட தலைவரும் ஆதியும் – திருமந்:2966/2
மேல்


அண்டவை (1)

ஆயதொர் அண்டவை ஆறும் இரண்டு உள – திருமந்:1220/2
மேல்


அண்டாசன (1)

செறியும் அண்டாசன தேவர் பிரானே – திருமந்:2297/4
மேல்


அண்டாசனத்தின் (1)

ஆனந்த தத்துவம் அண்டாசனத்தின் மேல் – திருமந்:2298/1
மேல்


அண்டை (1)

உள் நாடும் ஐவர்க்கும் அண்டை ஒதுங்கிய – திருமந்:2223/1
மேல்


அண்ணல் (44)

அண்ணல் இவன் என்று அறியகிலார்களே – திருமந்:12/4
அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம் – திருமந்:58/1
அண்ணல் அருளால் அருளும் திவ்யாகமம் – திருமந்:60/1
அண்ணல் அருளால் அருளும் சிவாகமம் – திருமந்:64/1
அண்ணல் அறைந்த அறிவு அறியாவிடின் – திருமந்:64/3
செழும் தண் நியமங்கள் செய்யு-மின் என்று அண்ணல்
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:72/2,3
ஆர் அறிவார் எங்கள் அண்ணல் பெருமையை – திருமந்:95/1
தாம் அறிவார் அண்ணல் தாள் பணிவார் அவர் – திருமந்:251/1
மற்று அண்ணல் வைத்த வழி கொள்ளும் ஆறே – திருமந்:259/4
அறம் அறியார் அண்ணல் பாதம் நினையும் – திருமந்:262/1
சிந்தினர் அண்ணல் சினம்செய்த-போதே – திருமந்:353/4
புகுந்து அறிவான் புவனா பதி அண்ணல்
புகுந்து அறிவான் புரி சக்கரத்து அண்ணல் – திருமந்:397/1,2
புகுந்து அறிவான் புரி சக்கரத்து அண்ணல்
புகுந்து அறிவான் மலர் மேல் உறை புத்தேள் – திருமந்:397/2,3
அடையார் பெரு வழி அண்ணல் நின்றானே – திருமந்:413/4
தணிகினும் மண்ணுடல் அண்ணல் செய்வானே – திருமந்:420/4
அண்ணல் இவன் என்றே அஞ்சலி அத்தனாய் – திருமந்:508/2
செழும் தண் நியமங்கள் செய்-மின் என்று அண்ணல்
கொழும் தண் பவள குளிர் சடையோடே – திருமந்:553/2,3
தலைப்பட்டவாறு அண்ணல் தையலை நாடி – திருமந்:660/1
அண்ணல் இருப்பிடம் ஆரும் அறிகிலர் – திருமந்:766/1
அண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்து கொள்வார்களுக்கு – திருமந்:766/2
அண்ணல் அழிவு இன்றி உள்ளே அமர்ந்திடும் – திருமந்:766/3
அண்ணல் இருப்பது அவள் அக்கரத்துளே – திருமந்:931/1
எண்ணுவர் அண்ணல் இணையடி மந்திரம் – திருமந்:993/2
இருள் அது சத்தி வெளியது எம் அண்ணல்
பொருள் அது புண்ணியர் போகத்துள் இன்பம் – திருமந்:1119/1,2
வண்டு கொண்டு ஆடும் மலர் வார் சடை அண்ணல்
நின்று கண்டார்க்கு இருள் நீக்கி நின்றானே – திருமந்:1522/3,4
அண்ணல் அருள் அன்றி யார் அறிவாரே – திருமந்:1579/4
அடி சாரலாம் அண்ணல் பாதம் இரண்டும் – திருமந்:1603/1
ஆடல் விடை உடை அண்ணல் திருவடி – திருமந்:1618/3
மேல் துறந்து அண்ணல் விளங்கு ஒளி கூற்றுவன் – திருமந்:1620/1
அண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்து கொள்வீரே – திருமந்:1647/4
அண்ணல் இறைவன் அருள் பெற்ற-போதே – திருமந்:1650/4
அண்ணல் அது கண்டு அருள்புரியாநிற்கும் – திருமந்:1828/2
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:1862/3
அண்ணல் பெருமையை ஆய்ந்தது மூப்பே – திருமந்:1872/4
அண்ணல் தம் கோயில் அழல் இட்டது ஆங்கு ஒக்கும் – திருமந்:1911/2
அண்ணல் உடலாகி அ அனல் விந்துவும் – திருமந்:1951/1
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:2111/3
அண்ணல் அருள்பெற்ற முத்தி அது ஆவது – திருமந்:2161/2
அண்ணல் அடி சேர் உபாயம் அது ஆகுமே – திருமந்:2421/4
கோழை அடைகின்றது அண்ணல் குறிப்பினில் – திருமந்:2549/2
அண்ணல் இருப்பிடம் ஆரும் அறிகிலர் – திருமந்:2660/1
அண்ணல் இருப்பிடம் ஆய்ந்து கொள்வார்களுக்கு – திருமந்:2660/2
அண்ணல் அழிவு இன்றி உள்ளே அமர்ந்திடும் – திருமந்:2660/3
வேறு இன்றி அண்ணல் விளங்கி நின்றானே – திருமந்:2758/4
மேல்


அண்ணலும் (6)

ஆம் ஏழ் உலகுற நின்ற எம் அண்ணலும்
தாம் ஏழ் உலகில் தழல் பிழம்பாய் நிற்கும் – திருமந்:373/1,2
அண்ணலும் இ வண்ணம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:440/4
ஆறா உடம்பு இடை அண்ணலும் அங்கு உளன் – திருமந்:733/3
ஆறும் அமர்ந்திடும் அண்ணலும் ஆமே – திருமந்:765/4
யாவர் பிரான் அடி அண்ணலும் ஆமே – திருமந்:1765/4
அண்ணலும் இ வண்ணம் ஆகி நின்றானே – திருமந்:2351/4
மேல்


அண்ணலுள் (1)

சாலை விளக்கும் தனிச்சுடர் அண்ணலுள்
ஞானம் விளக்கிய நாதன் என் உள் புகுந்து – திருமந்:1529/2,3
மேல்


அண்ணலே (1)

ஆகிய விந்து அழியாத அண்ணலே – திருமந்:1950/4
மேல்


அண்ணலை (14)

அடும் பரிசு ஒன்று இல்லை அண்ணலை எண்ணும் – திருமந்:176/2
நச்சியே அண்ணலை நாடுகிலாரே – திருமந்:278/4
காதலில் அண்ணலை காண இனியவர் – திருமந்:707/3
காதல் வழிசெய்த கண் நுதல் அண்ணலை
காதல் வழிசெய்து கண்ணுற நோக்கிடில் – திருமந்:712/1,2
அண்ணலை காணில் அவன் இவன் ஆகுமே – திருமந்:766/4
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/4
அண்ணலை வானவர் ஆயிரம் பேர் சொல்லி – திருமந்:1505/1
மாசு அற்ற சோதி மணி மிடற்று அண்ணலை
நேசத்து இருந்த நினைவு அறியாரே – திருமந்:1506/3,4
அண்ணலை நாடிய ஆறு சமயமும் – திருமந்:1535/1
அருந்தவம் மேற்கொண்டு அங்கு அண்ணலை எண்ணில் – திருமந்:1552/2
பாசத்து உள்ளே என்றும் பாவியும் அண்ணலை
நேசத்து உளே நின்ற நின்மலன் எம் இறை – திருமந்:2063/2,3
இல்லதும் உள்ளதுமாய் அன்றாம் அண்ணலை
சொல்லது சொல்லிடில் தூராதிதூரம் என்று – திருமந்:2335/2,3
கைகலந்து ஆவி எழும் பொழுது அண்ணலை
கைகலந்தார்க்கே கருத்துறல் ஆமே – திருமந்:2601/3,4
அண்ணலை காணில் அவன் இவன் ஆகுமே – திருமந்:2660/4
மேல்


அண்ணாக்கின் (1)

அண்ணாக்கின் உள்ளே அகண்ட ஒளிகாட்டி – திருமந்:599/3
மேல்


அண்ணாந்து (3)

அண்ணாந்து பார்க்க அழுக்கு அற்றவாறே – திருமந்:800/4
அண்ணாந்து பார்க்க அழியும் உடம்பே – திருமந்:2139/4
அண்ணாந்து பார்த்து ஐவர் கூடிய சந்தியில் – திருமந்:2223/3
மேல்


அண்ணாவில் (1)

மேலை அண்ணாவில் விரைந்து இருகால் இடில் – திருமந்:805/1
மேல்


அண்ணிக்கின்றானே (1)

ஆய அமுதாகி நின்று அண்ணிக்கின்றானே – திருமந்:2365/4
மேல்


அண்ணிக்கும் (1)

அண்ணிக்கும் பெண்பிள்ளை அப்பனார் தோட்டத்தில் – திருமந்:1523/1
மேல்


அண்ணியன் (1)

அண்ணியன் ஆகி அமர்ந்திருந்தானே – திருமந்:1343/4
மேல்


அண்மை (1)

சேய இடம் அண்மை செல்லவும் வல்லது – திருமந்:2131/2
மேல்


அணங்கி (1)

அணங்கி எறிவன் அயிர் மன வாளால் – திருமந்:1493/2
மேல்


அணங்கு (1)

அணங்கு அற்றம் ஆதல் அருஞ்சன நீவல் – திருமந்:705/1
மேல்


அணங்குடன் (1)

அணங்குடன் ஆதித்தன் ஆறு விரியின் – திருமந்:753/2
மேல்


அணி (33)

ஆதி பிரானும் அணி மணிவண்ணனும் – திருமந்:104/1
தேன் ஒரு-பால் திகழ் கொன்றை அணி சிவன் – திருமந்:275/3
ஆகின்ற தன்மையில் அக்கு அணி கொன்றையன் – திருமந்:395/1
வேகின்ற செம்பொனின் மேல் அணி மேனியன் – திருமந்:395/2
வார் அணி கொங்கை மனோன்மணி மங்கலி – திருமந்:402/1
அணி வண்டு தும்பி வளை பேரிகை யாழ் – திருமந்:606/2
ஏர் அணி கன்னியர் எழுநூற்றைந்து ஆக்கினார் – திருமந்:663/2
ஆயும் பொருளும் அணி மலர் மேல் அது – திருமந்:796/1
மை அணி கோயில் மணி விளக்கு ஆமே – திருமந்:820/4
அம்புயம் நீலம் கழுநீர் அணி நெய்தல் – திருமந்:1003/1
தாள் அணி நூபுரம் செம்பட்டு தான் உடை – திருமந்:1049/1
வார் அணி கொங்கை மலர் கன்னல் வாளி வில் – திருமந்:1049/2
ஏர் அணி அங்குச பாசம் எழில் முடி – திருமந்:1049/3
கார் அணி மா மணி குண்டலகாதிக்கே – திருமந்:1049/4
புரிவளைக்கைச்சி எம் பொன் அணி மாதை – திருமந்:1248/3
மணி முடி பாதம் சிலம்பு அணி மங்கை – திருமந்:1377/1
ஆங்கு அணி முத்தம் அழகிய மேனியும் – திருமந்:1382/2
கச்சு அணி கொங்கைகள் கை இரு காப்பு அதாய் – திருமந்:1394/3
தொடர்ந்து அணி முத்து பவளம் கச்சு ஆக – திருமந்:1400/2
காது அணி தாம்பிர குண்டலம் கண்டிகை – திருமந்:1662/2
ஆகத்து நீறு அணி ஆங்கு அ கபாலம் – திருமந்:1663/3
காது அணி குண்டலம் கண்டிகை நாதமும் – திருமந்:1664/1
ஆயும் மலரின் அணி மலர் மேல் அது – திருமந்:1711/1
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:1862/3
பொற்பமர் ஓசமும் மூன்றுக்கு மூன்று அணி
நிற்பவர் தாம் செய்யும் நேர்மை அது ஆமே – திருமந்:1916/3,4
மீது மூன்றுக்கு மூன்று அணி நிலம் செய்யுமே – திருமந்:1921/4
ஆறு அணி செஞ்சடை அண்ணல் இவர் என்று – திருமந்:2111/3
பொன்னை மறைத்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/1
பொன்னின் மறைந்தது பொன் அணி பூடணம் – திருமந்:2289/2
பொறி ஒளி பொன் அணி என்ன விளங்கி – திருமந்:2297/3
ஆயும் மலரின் அணி மலர் மேல் அது – திருமந்:2359/1
மை அணி கண்டனன் மனம் பெறின் அ நிலம் – திருமந்:2870/3
தாம் அணி கோலி தறியுற பாய்ந்திடும் – திருமந்:2872/2
மேல்


அணிகலன் (1)

மெய்யில் அணிகலன் இரத்தின மா மேனி – திருமந்:1316/3
மேல்


அணிந்த (1)

அணிந்த அணிமா கைதான் ஆம் இவனும் – திருமந்:673/2
மேல்


அணிந்தார் (1)

அணிந்தார் அகம்படி ஆதி பிரானை – திருமந்:1877/3
மேல்


அணிந்து (4)

அணிந்து எண் திசையினும் அட்டமாசித்தி – திருமந்:640/3
ஆங்கே அணிந்து நீர் அர்ச்சியும் அன்பொடே – திருமந்:1004/4
மலர்ந்து எழு கொங்கை மணி கச்சு அணிந்து
தழைத்து அங்கு இருந்தவள் தான் பச்சை ஆமே – திருமந்:1393/3,4
அணிந்து நின்றேன் உடல் ஆதி பிரானை – திருமந்:2972/3
மேல்


அணிபவள் (1)

அணிபவள் அன்றி அருள் இல்லை ஆகும் – திருமந்:1377/2
மேல்


அணிமா (1)

அணிந்த அணிமா கைதான் ஆம் இவனும் – திருமந்:673/2
மேல்


அணிமாதி (3)

அந்த உலகம் அணிமாதி ஆமே – திருமந்:672/4
கண்டிடும் மேரு அணிமாதி தான் ஆகி – திருமந்:1401/2
அறிவு அறிவு ஆக அணிமாதி சித்தி – திருமந்:2361/3
மேல்


அணியன் (4)

சேயினும் நல்லன் அணியன் நல் அன்பர்க்கு – திருமந்:8/3
சேயன் அணியன் பிணி இலன் பேர் நந்தி – திருமந்:1540/1
சேயன் அணியன் தித்திக்கும் தீம் கரும்பு – திருமந்:2365/3
செலவு அறிவார் இல்லை சேயன் அணியன்
அலைவு இலன் சங்கரன் ஆதி எம் ஆதி – திருமந்:3043/2,3
மேல்


அணியாதது (1)

பேர் அணியாதது பேச்சு ஒன்று இலாமையில் – திருமந்:2576/2
மேல்


அணியில் (1)

செற்றில் என் சீவில் என் செஞ்சாந்து அணியில் என் – திருமந்:2847/1
மேல்


அணியும் (5)

கொந்து அணியும் குழலாளொடு கோனையும் – திருமந்:1242/3
பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2
தார் அணியும் புகழ் தையல் நல்லாள்-தனை – திருமந்:1329/3
கார் அணியும் பொழில் கண்டு கொள்ளீரே – திருமந்:1329/4
பார் அணியும் உடல் வீழ விட்டு ஆருயிர் – திருமந்:1822/3
மேல்


அணிவது (1)

பூதி அணிவது சாதனம் ஆதியில் – திருமந்:1662/1
மேல்


அணிவார்க்கு (2)

வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:1862/4
வேறு அணிவார்க்கு வினை இல்லை தானே – திருமந்:2111/4
மேல்


அணிவிரல் (1)

பொருத்தி அணிவிரல் சுட்டி பிடித்து – திருமந்:1094/2
மேல்


அணிவோம் (1)

தேர் அணிவோம் இது செப்ப வல்லீரே – திருமந்:1822/4
மேல்


அணு (14)

அடங்கும் பேரண்டத்து அணு அண்டம் சென்று அங்கு – திருமந்:137/1
தாங்கிய தன்மையும் தான் அணு பல் உயிர் – திருமந்:650/1
அணு ஆதி சித்திகள் ஆனவை கூறில் – திருமந்:668/1
அணு அத்தனை எங்கும் தான் ஆதல் என்று எட்டே – திருமந்:668/4
ஆயும் அறிவும் கடந்து அணு வாரணி – திருமந்:1239/1
அணு ஆதி செய்தலில் ஆன துரியமே – திருமந்:2203/4
அணு அசைவின்-கண் ஆன கனவும் – திருமந்:2281/2
அணு அசைவில் பராதீதம் சுழுத்தி – திருமந்:2281/3
ஓவும் பொழுது அணு ஒன்று உளதாமே – திருமந்:2374/4
அறிந்த அணு மூன்றுமே யாங்கணும் ஆகும் – திருமந்:2414/1
அறிந்த அணு மூன்றுமே யாங்கணும் ஆக – திருமந்:2414/2
சீலம் இலா அணு செய்தி அது ஆமே – திருமந்:2460/4
ஆறாறு அகன்ற அணு தொம்பதம் சுத்தம் – திருமந்:2569/1
வாய் அது வேறு ஆம் அது போல் அணு பரன் – திருமந்:2839/2
மேல்


அணுக்களை (1)

மற்று ஓர் அணுக்களை கொல்லாமை ஒண் மலர் – திருமந்:197/2
மேல்


அணுக (2)

அறிவில் அணுக அறிவது நல்கி – திருமந்:1799/1
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு – திருமந்:2008/3
மேல்


அணுககிலாவே (1)

அவம் சேர்த்த பாசம் அணுககிலாவே – திருமந்:2710/4
மேல்


அணுகலும் (2)

அருந்தவர்க்கு அல்லால் அணுகலும் ஆகான் – திருமந்:1628/3
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே – திருமந்:2008/4
மேல்


அணுகா (5)

பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் – திருமந்:115/3
மேல் அணுகா விந்து நாதங்கள் விட்டிட – திருமந்:1135/2
விண்ணினை சென்று அணுகா வியன் மேகங்கள் – திருமந்:1436/1
கண்ணினை சென்று அணுகா பல காட்சிகள் – திருமந்:1436/2
அண்ணலை சென்று அணுகா பசு பாசமே – திருமந்:1436/4
மேல்


அணுகாத (1)

களிம்பு அணுகாத கதிர் ஒளி காட்டி – திருமந்:114/3
மேல்


அணுகாதே (1)

பின்ன மட அன்னம் பேறு அணுகாதே – திருமந்:2006/4
மேல்


அணுகாமல் (1)

எண்ணினை சென்று அணுகாமல் எணப்படும் – திருமந்:1436/3
மேல்


அணுகானே (1)

மறித்து பிறவியில் வந்து அணுகானே – திருமந்:2051/4
மேல்


அணுகியது (1)

அணுகியது ஒன்று அறியாத ஒருவன் – திருமந்:1526/3
மேல்


அணுகியே (2)

அவன்-பால் அணுகியே அன்பு செய்வார்கள் – திருமந்:1880/1
அவன்-பால் அணுகியே நாடும் அடியார் – திருமந்:1880/3
மேல்


அணுகில் (2)

பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே – திருமந்:115/4
அணுகில் அகன்ற பெரும் பதி நந்தி – திருமந்:2811/2
மேல்


அணுகினும் (1)

அணுகினும் சேயவன் அங்கியில் கூடி – திருமந்:420/1
மேல்


அணுகுதல் (1)

சிவன்-பால் அணுகுதல் செய்யவும் வல்லன் – திருமந்:1880/2
மேல்


அணுகும் (1)

அணுகும் உலகு எங்கும் ஆவியும் ஆமே – திருமந்:1526/4
மேல்


அணுகுமே (1)

வானான மேல் மூன்றும் துரியம் அணுகுமே – திருமந்:2467/4
மேல்


அணுத்தானும் (1)

அசைத்து இரு மாயை அணுத்தானும் ஆங்கே – திருமந்:2065/3
மேல்


அணுவன் (1)

அ மெய்ப்பரத்தோடு அணுவன் உள் ஆயிட – திருமந்:2455/2
மேல்


அணுவன்-தனை (1)

ஆனா துரியத்து அணுவன்-தனை கண்டு – திருமந்:2372/2
மேல்


அணுவனே (1)

அற்றிட அ சிவம் ஆகும் அணுவனே – திருமந்:2501/4
மேல்


அணுவில் (5)

அணுவில் அணுவின் பெருமையில் நேர்மை – திருமந்:668/2
அணுவில் அணுவினை ஆதி பிரானை – திருமந்:2008/1
அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு – திருமந்:2008/2
அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு – திருமந்:2008/3
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே – திருமந்:2008/4
மேல்


அணுவின் (4)

அணுவில் அணுவின் பெருமையில் நேர்மை – திருமந்:668/2
அணுவின் குணத்தோன் அசற்குரு ஆமே – திருமந்:2044/4
அணுவின் துரியத்தில் ஆன நனவும் – திருமந்:2281/1
அணுவின் துரியத்து நான்கும் அது ஆகி – திருமந்:2468/1
மேல்


அணுவினும் (1)

தன் வலியாலே அணுவினும் தான் ஒய்யன் – திருமந்:3023/2
மேல்


அணுவினை (3)

அணுவில் அணுவினை ஆதி பிரானை – திருமந்:2008/1
அணுவில் அணுவினை ஆயிரம் கூறிட்டு – திருமந்:2008/2
சுடர் கொண்ட அணுவினை தூவழி செய்ய – திருமந்:2009/2
மேல்


அணுவும் (4)

தானே அணுவும் சகத்து தன் நொய்ம்மையும் – திருமந்:649/1
அணுவுள் அவனும் அவனுள் அணுவும்
கணு அற நின்ற கலப்பது உணரார் – திருமந்:2010/1,2
தொலையா இருள் ஒளி தோற்ற அணுவும்
தொலையா தொழில் ஞானம் தொன்மையில் நண்ணி – திருமந்:2321/2,3
அணுவும் பரமும் அசிபதத்து ஏய்ந்து – திருமந்:2440/1
மேல்


அணுவுள் (1)

அணுவுள் அவனும் அவனுள் அணுவும் – திருமந்:2010/1
மேல்


அணுவை (2)

அணுவில் அணுவை அணுக வல்லார்கட்கு – திருமந்:2008/3
அணுவில் அணுவை அணுகலும் ஆமே – திருமந்:2008/4
மேல்


அணை (8)

அணை துணை அந்தணர் அங்கியுள் அங்கி – திருமந்:216/1
அணை துணை வைத்து அதன் உள் பொருள் ஆன – திருமந்:216/2
துணை அணை ஆயது ஓர் தூய் நெறியாமே – திருமந்:216/4
அன்பின் உள்ளார்க்கே அணை துணை ஆமே – திருமந்:279/4
ஓர் அணை அ பதம் ஊருவின் மேல் ஏறி இட்டு – திருமந்:559/1
இணையார் இணை குழை ஈர் அணை முத்திரை – திருமந்:1423/2
ஆயுறு மேனி அணை புகலாமே – திருமந்:2802/4
கால் அணை கோலி களர் உழுவாரே – திருமந்:2872/4
மேல்


அணைகின்றில (1)

ஆக மத தறியோடு அணைகின்றில
பாகனும் எய்த்து அவை தாமும் இளைத்த பின் – திருமந்:2023/2,3
மேல்


அணைகோலி (1)

அட்டத்தை கட்டி அடுப்பை அணைகோலி
விட்டத்தை பூட்டி மேல் பையை தாள் கோத்து – திருமந்:799/2,3
மேல்


அணைத்த (1)

அருந்தவர் வா என்று அணைத்த மலர் கையும் – திருமந்:2797/2
மேல்


அணைத்தலும் (1)

அணைத்தலும் இன்பம் அது இது ஆமே – திருமந்:283/4
மேல்


அணைந்த (1)

நாவி அணைந்த நடு தறி ஆமே – திருமந்:1459/4
மேல்


அணைந்தவர் (1)

சென்று ஆங்கு அணைந்தவர் சேர்கின்றவாறே – திருமந்:2936/4
மேல்


அணைந்திட்டு (1)

அப்பினில் உப்பு என அத்தன் அணைந்திட்டு
செப்பு பராபரம் சேர் பரமும் விட்டு – திருமந்:2945/1,2
மேல்


அணைந்து (3)

ஆர்வத்து நாதம் அணைந்து ஒரு விந்துவாய் – திருமந்:384/2
அணைந்து ஒழிந்தேன் எங்கள் ஆதி-தன் பாதம் – திருமந்:1250/3
அரிய துரியத்து அணைந்து நின்றானே – திருமந்:2835/4
மேல்


அணைந்தும் (1)

நிலாவி இருந்து நெடுநாள் அணைந்தும்
உலாவி இருந்து உணர்ந்து உச்சியின் உள்ளே – திருமந்:1111/2,3
மேல்


அணைப்பில் (1)

அரனுற்று அணைப்பில் அமரும் திரோதாயி – திருமந்:2799/3
மேல்


அணைய (1)

அத்தத்தினாலே அணைய பிடித்தலும் – திருமந்:2424/3
மேல்


அணையாதது (1)

ஓர் அணையாதது ஒன்றும் இலாமையில் – திருமந்:2576/3
மேல்


அணையாரே (1)

சேண் படு பொய்கை செயல் அணையாரே – திருமந்:434/4
மேல்


அணைவாம் (1)

அணைவாம் சரியை கிரியையினார்க்கே – திருமந்:1423/4
மேல்


அணைவான் (2)

துன்ப கலசம் அணைவான் ஒருவனே – திருமந்:468/2
முச்சும் ஊடன் அணைவான் ஒருவன் உளன் – திருமந்:2171/2
மேல்


அணைவீரே (1)

விலக்குவன செய்து மேல் அணைவீரே – திருமந்:1955/4
மேல்


அணோரணி (1)

அத்தகை யாவும் அணோரணி தானுமாய் – திருமந்:1052/3
மேல்


அத்தகு (4)

உற்று நின்றாரொடு அத்தகு சோதியை – திருமந்:284/1
அத்தகு கோரம் மகுடத்து ஈசானனே – திருமந்:1741/4
அத்தகு சோதி அது விரும்பாரே – திருமந்:2115/4
அத்தகு மூவர் அறுவர் மருத்துவர் – திருமந்:2888/3
மேல்


அத்தகை (4)

அத்தகை யாவும் அணோரணி தானுமாய் – திருமந்:1052/3
அத்தகை செய்கின்ற ஆய பெரும்பதி – திருமந்:1062/2
அத்தகை ஆகிய ஐம்பத்தொருவரும் – திருமந்:1234/3
அத்தகை ஆன்மா அரனை அடைந்தற்றால் – திருமந்:1440/3
மேல்


அத்தத்தில் (3)

அத்தத்தில் உத்தரம் கேட்ட அருந்தவர் – திருமந்:2424/1
அத்தத்தில் உத்தரம் ஆகும் அருள் மேனி – திருமந்:2424/2
அத்தத்தில் தம்மை அடைந்து நின்றாரே – திருமந்:2424/4
மேல்


அத்தத்தினாலே (1)

அத்தத்தினாலே அணைய பிடித்தலும் – திருமந்:2424/3
மேல்


அத்தம் (2)

அத்தம் இது குறித்து ஆண்டு கொள் அப்பிலே – திருமந்:135/4
அத்தம் மிகுத்து இட்டு இரட்டியது ஆயிடில் – திருமந்:770/3
மேல்


அத்தமும் (1)

அத்தமும் ஆவியும் ஆண்டு ஒன்றில் மாண்டிடும் – திருமந்:532/3
மேல்


அத்தர் (1)

அடியார் ஆனவர் அத்தர் அருளுற்றோர் – திருமந்:2740/2
மேல்


அத்தராய் (1)

புகும் அத்தராய் நின்று பூசனை செய்யும் – திருமந்:1865/2
மேல்


அத்தற்கு (2)

அத்தற்கு அடிமை அடைந்து நின்றானே – திருமந்:2491/4
அத்தற்கு இரண்டும் அருளால் அளித்தலால் – திருமந்:2628/3
மேல்


அத்தன் (25)

அத்தன் எனக்கு இங்கு அருளால் அளித்ததே – திருமந்:84/4
அத்தன் சிவன் சொன்ன ஆகம நூல் நெறி – திருமந்:247/2
அத்தன் அருள் சத்தியாய் எங்கும் ஆமே – திருமந்:1430/4
அத்தன் இவன் என்றே அன்புறுவார்களே – திருமந்:1464/4
அத்தன் இவன் என்று அடிபணிவாரே – திருமந்:1578/4
அத்தன் உணர்த்துவது ஆகும் அருளாலே – திருமந்:1582/2
அத்தன் தன் ஆகமம் அன்னம் அரிசி ஆம் – திருமந்:1719/3
அத்தன் திருவடிக்கு அப்பாலைக்கு அப்பாலாம் – திருமந்:1768/3
அத்தன் நவதீர்த்தம் ஆடும் பரிசு கேள் – திருமந்:1829/1
அத்தன் அயன் மால் அருந்திய வண்ணமாம் – திருமந்:1866/2
அத்தன் இருப்பிடம் அ இடம் தானே – திருமந்:1973/4
அத்தன் அருள் குருவாம் அவன் கூறிலே – திருமந்:2058/4
அத்தன் அருளின் விளையாட்டு இடம் சடம் – திருமந்:2062/1
அத்தன் அமைத்த உடல் இரு கூறினில் – திருமந்:2123/1
அத்தன் அருள் என்று அருளால் அறிந்த பின் – திருமந்:2255/3
அத்தன் அருள் நீங்கா ஆங்கணில் தானாக – திருமந்:2311/2
வேறு செய்யா அத்தன் மேவி நின்றானே – திருமந்:2312/4
அத்தன் பரன்-பால் அடைதல் சித்தாந்தமே – திருமந்:2373/4
அடிதொழ முன் நின்று அமரர்கள் அத்தன்
முடி தொழ ஈசனும் முன் நின்று அருளி – திருமந்:2583/1,2
அத்தன் இருந்திடம் ஆர் அறிவார் சொல்ல – திருமந்:2626/2
முத்தியில் அத்தன் முழுத்த அருள்பெற்று – திருமந்:2633/1
அறியாது அடங்கிடில் அத்தன் அடிக்குள் – திருமந்:2808/3
அப்பினில் உப்பு என அத்தன் அணைந்திட்டு – திருமந்:2945/1
அருளால் அழிந்திடும் அத்தன் அடிக்கே – திருமந்:2952/3
அத்தன் உருவம் உலகு ஏழ் எனப்படும் – திருமந்:3004/2
மேல்


அத்தனாய் (1)

அண்ணல் இவன் என்றே அஞ்சலி அத்தனாய்
எண்ணி இறைஞ்சாதார்க்கு ஈந்த இருவரும் – திருமந்:508/2,3
மேல்


அத்தனின் (1)

அத்தனின் பாதாளம் அளவு உள்ள சேவடி – திருமந்:3004/3
மேல்


அத்தனும் (10)

அம்மையும் அத்தனும் அன்புற்றது அல்லது – திருமந்:1254/1
அம்மையும் அத்தனும் ஆர் அறிவார் என்னை – திருமந்:1254/2
அம்மையோடு அத்தனும் யானும் உடன் இருந்து – திருமந்:1254/3
அத்தனும் அ இடத்தே அமர்ந்தானே – திருமந்:1582/4
அத்தனும் ஐம்பொறி ஆடகத்து உள் நின்று – திருமந்:2170/3
அருள் தரு மாயமும் அத்தனும் தம்மில் – திருமந்:2714/1
அத்தனும் ஆடினான் ஆனந்த கூத்தே – திருமந்:2789/4
அன்னையும் அத்தனும் அன்புற்றது அல்லது – திருமந்:2965/1
அன்னையும் அத்தனும் ஆர் அறிவார் என்னை – திருமந்:2965/2
அன்னையும் அத்தனும் யானும் உடன் இருந்து – திருமந்:2965/3
மேல்


அத்தனை (13)

இரண்டாவதில் முத்தி எய்துவர் அத்தனை
இரண்டாவது உள்ளே இருமல பெத்தர் – திருமந்:495/1,2
திலம் அத்தனை பொன் சிவஞானிக்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/1
நிலம் அத்தனை பொன்னை நின்மூடர்க்கு ஈந்தால் – திருமந்:501/3
அணு அத்தனை எங்கும் தான் ஆதல் என்று எட்டே – திருமந்:668/4
அம்மையொடு அத்தனை யான் புரிந்தேனே – திருமந்:1254/4
அத்தனை நல்கு அருள் காணா அதி மூடர் – திருமந்:1578/2
அத்தனை நீ என்று அடி வைத்தான் பேர் நந்தி – திருமந்:1817/3
அருத்தமும் அத்தனை ஆய்ந்து கொள்வார்க்கே – திருமந்:2036/4
அத்தனை மாயா அமரர் பிரான்-தன்னை – திருமந்:2623/2
ஆக்கமும் அத்தனை ஆய்ந்து கொள்வார்க்கே – திருமந்:2854/4
அன்னையும் அத்தனை யான் புரந்தேனே – திருமந்:2965/4
அத்தனை காணாது அரற்றுகின்றேன் ஏனையோர் – திருமந்:2984/3
அத்தனை நாடி அமைந்து ஒழிந்தேனே – திருமந்:2992/4
மேல்


அத்தனோடு (1)

அத்தனோடு ஒன்றற்கு அருள் முதல் ஆமே – திருமந்:2311/4
மேல்


அத்தா (1)

சென்று அத்தா என்ன திரிந்திலன் தானே – திருமந்:149/4
மேல்


அத்தி (8)

அத்தி பழமும் அறைக்கீரை நல்வித்தும் – திருமந்:160/1
அத்தி பழத்தை அறைக்கீரை வித்து உண்ண – திருமந்:160/3
அத்தி உரி அரன் ஆவது அறிகிலர் – திருமந்:344/2
அத்தி மேல் வித்து இடில் அத்தி பழுத்த-கால் – திருமந்:1230/3
அத்தி மேல் வித்து இடில் அத்தி பழுத்த-கால் – திருமந்:1230/3
அரசுடன் ஆல் அத்தி ஆகும் அக்காரம் – திருமந்:1667/1
அறுக்கின்ற நாள் வரும் அத்தி பழமே – திருமந்:1970/4
மருவிய அத்தி வழும்பொடு மச்சை – திருமந்:2125/2
மேல்


அத்தின் (2)

அறிவாவது தான் உலகு உயிர் அத்தின்
பிறிவு செய்யா வகை பேணி உள் நாடில் – திருமந்:787/2,3
பாவிகள் அத்தின் பயன் அறிவார் இல்லை – திருமந்:956/2
மேல்


அத்தினை (1)

ஞேயத்தை ஞானத்தை ஞாதுரு அத்தினை
மாயத்தை மா மாயை-தன்னில் வரும் பரை – திருமந்:90/1,2
மேல்


அத்துவ (1)

ஆதார சோதனை அத்துவ சோதனை – திருமந்:1708/2
மேல்


அத்துவா (1)

ஆகமது அத்துவா ஆறும் சிவமே – திருமந்:1714/4
மேல்


அத்துள்ளே (2)

அத்துள்ளே வாழும் அரசரும் அங்கு உளன் – திருமந்:189/2
அத்துள்ளே வாழும் அரசனும் புறப்பட்டால் – திருமந்:189/3
மேல்


அத்தை (1)

சிவம் அத்தை ஒன்றும் தெளியகில்லாரே – திருமந்:2116/4
மேல்


அத்தையும் (1)

சுடும் பரிசு அத்தையும் சூழ்கிலாரே – திருமந்:176/4
மேல்


அதர் (1)

ஆட்டின் கழுத்தில் அதர் கிடந்து அற்றே – திருமந்:2937/4
மேல்


அதல் (1)

அதல் புதலாய் பலமாய் நின்று அளிக்கும் – திருமந்:489/2
மேல்


அதற்கு (5)

அதற்கு அதுவாய் இன்பம் ஆவது போல் – திருமந்:489/3
அதற்கு அதுவாய் நிற்கும் ஆதி பிரானே – திருமந்:489/4
அண்டம் சுருங்கில் அதற்கு ஓர் அழிவு இல்லை – திருமந்:735/1
நடம் கொண்ட பாதங்கள் நண்ணீர் அதற்கு
சகம் கொண்ட கை இரண்டாறும் தழைப்ப – திருமந்:1024/2,3
ஒன்று அது பேரூர் வழி ஆறு அதற்கு உள – திருமந்:1558/1
மேல்


அதன் (24)

அணை துணை வைத்து அதன் உள் பொருள் ஆன – திருமந்:216/2
ஆர வலித்து அதன் மேல் வைத்து அழகுற – திருமந்:559/2
ஓசை அதன் மணம் போல விடுவது ஓர் – திருமந்:608/3
ஓயா பதி அதன் உண்மையை கூடினால் – திருமந்:643/3
மாணும் மதி அதன் காலை வலத்து இட்டு – திருமந்:866/2
அமர்ந்த அரிகரி ஆம் அதன் உள்வட்டம் – திருமந்:925/2
அமர்ந்த அசபை ஆம் அதன் உள்வட்டம் – திருமந்:925/3
ஏறிட்டு அதன் மேல் விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:930/2
கல் அதன் தாளையும் கற்றும் வின்னாளே – திருமந்:1022/4
ஆடும் அதன் வழி அண்ட முதல்வியே – திருமந்:1209/4
தாள் அதன் உள்ளே சமைந்த அமுதேஸ்வரி – திருமந்:1355/1
அந்திப்பன் திங்கள் அதன் பின்பு ஞாயிறு – திருமந்:1504/1
ஆங்காரம் நீங்கி அதன் நிலை நிற்கவே – திருமந்:1605/3
உகல் இடமாய் நின்ற ஊன் அதன் உள்ளே – திருமந்:1723/2
முஞ்சிப்படுத்து வெண்ணீறு இட்டு அதன் மேலே – திருமந்:1917/3
மானேர் அடங்க அதன் பின்பு புத்தியும் – திருமந்:1968/3
சுழுத்தி கனவு அதன் உண்மை சுழுத்தியில் – திருமந்:2204/2
ஞான திரியை கொளுவி அதன் உள்புக்கு – திருமந்:2316/2
வேறாம் அதன் தன்மை போலும் இ காயத்தில் – திருமந்:2461/1
பேறான தன்னை அறிந்து அதன் பின் தீர் சுத்தி – திருமந்:2509/2
மருங்கிய மாயாபுரி அதன் உள்ளே – திருமந்:2528/2
மேல் ஒளி கீழ் அதன் மேவிய மாருதம் – திருமந்:2685/1
அம்பலம் ஆடரங்கு ஆக அதன் மீதே – திருமந்:2759/1
கூடும் பறவை இரை கொத்தி மற்று அதன்
ஊடு புக்கு உண்டி அறுக்குறில் என் ஒக்கும் – திருமந்:2897/1,2
மேல்


அதன்-பால் (1)

தீது இல் பரை அதன்-பால் திகழ் நாதமே – திருமந்:381/4
மேல்


அதனால் (5)

இது விட்டு இங்கு ஈராறு அமர்ந்த அதனால்
பதிவட்டத்து உள் நின்று பாலிக்குமாறு – திருமந்:740/2,3
என இருபத்தஞ்சும் ஈராறு அதனால்
தனை அறிந்து ஏறட்டு தற்குறி ஆறு – திருமந்:744/2,3
அதனால் உணர்வோன் அரும் கன்மம் உன்னி – திருமந்:2162/2
அதீத துரியம் அதனால் புரிந்தால் – திருமந்:2199/2
அயர்வு அற்று அறி தொந்த தசி அதனால்
செயலற்று அறிவாகியும் சென்று அடங்கி – திருமந்:2402/2,3
மேல்


அதனாலே (2)

அமுது ஊறும் மா மழை நீர் அதனாலே
அமுது ஊறும் பல் மரம் பார் மிசை தோற்றும் – திருமந்:248/1,2
குண்டிகை கோளிகை கண்ட அதனாலே – திருமந்:1210/4
மேல்


அதனில் (2)

சோதி அதனில் பரம் தோன்ற தோன்றுமாம் – திருமந்:381/3
பிறியீர் அதனில் பெருகும் குணங்கள் – திருமந்:469/2
மேல்


அதனின் (1)

ஆகின்ற ஆதாரம் ஆறா அதனின் மேல் – திருமந்:1847/3
மேல்


அதனினில் (1)

நினைப்பின் அதனினில் நிழலையும் காணார் – திருமந்:1681/2
மேல்


அதனுள் (2)

மடங்கி அடங்கிடும் வாயு அதனுள்
மடங்கி மடங்கிடும் மன் உயிர் உள்ளே – திருமந்:666/2,3
இருந்த அதனுள் இரேகை ஐந்து ஆக – திருமந்:920/2
மேல்


அதனை (10)

மேவும் அதனை விரவு செய்வார்கட்கு – திருமந்:174/3
பீறும் அதனை பெரிது உணர்ந்தார் இலை – திருமந்:192/2
சீர் திகழ் கைகள் அதனை தன் மேல் வைக்க – திருமந்:559/3
தேடி அதனை தெளிந்து அறியீரே – திருமந்:985/4
உழவன் அதனை உழவு ஒழிந்தானே – திருமந்:1619/4
தெள்ளி அதனை தெளிதலும் ஆமே – திருமந்:2377/4
தாமம் அதனை தலைப்பட்டவாறே – திருமந்:2436/4
கனவுற ஆனந்தம் காண்டல் அதனை
வினவுற ஆனந்தம் மீது ஒழிவு என்ப – திருமந்:2813/2,3
தட்டான் அதனை தகைந்துகொண்டானே – திருமந்:2876/4
மத்தர் அதனை மகிழ்ந்து உணராரே – திருமந்:3004/4
மேல்


அதனோடே (1)

அறிவு அதனோடே அ ஆண் தகையானை – திருமந்:2645/2
மேல்


அதா (1)

நேயம் அதா நெறி ஆகி நின்றாளே – திருமந்:1239/4
மேல்


அதாம் (4)

பந்த தலைவி பதினாறு கலை அதாம்
கந்தர ஆகரம் காலுடம்பு ஆயினாள் – திருமந்:964/2,3
அந்தமொடு ஆதி அதாம் வண்ணத்தாளே – திருமந்:1138/4
விந்துவும் நாதமும் ஒக்க விரை அதாம்
விந்தில் குறைந்திடு நாதம் எழுந்திடில் – திருமந்:1276/2,3
கொண்ட இ மந்திரம் கூத்தன் குறி அதாம்
மன்றினுள் வித்தையும் மானுடர் கையதாய் – திருமந்:1336/2,3
மேல்


அதாமே (1)

இவன்-பால் பெருமை இலயம் அதாமே – திருமந்:1880/4
மேல்


அதாய் (12)

தோயம் அதாய் எழும் சூரியன் ஆமே – திருமந்:116/4
வீங்கும் வியாதிகள் சோகை பல அதாய்
வீங்கிய வாதமும் கூனும் முடம் அதாய் – திருமந்:655/2,3
வீங்கிய வாதமும் கூனும் முடம் அதாய்
வீங்கு வியாதிகள் கண்ணில் மருவியே – திருமந்:655/3,4
நீந்து உரைசெய்யில் நிலா மண்டலம் அதாய்
பாய்ந்து உரைசெய்தது பாலிக்குமாறே – திருமந்:802/3,4
தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:889/2
தானே அகார உகாரம் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:901/2
ஆலித்து எழுந்து அமைந்து ஊறி எழுந்து அதாய்
பாலித்து எழுந்து பகை அற நின்ற பின் – திருமந்:1289/2,3
கச்சு அணி கொங்கைகள் கை இரு காப்பு அதாய்
எச்ச இடைச்சி இனிது இருந்தாளே – திருமந்:1394/3,4
நேசவள் கன்னிகள் நாற்பத்து நேர் அதாய்
காசினி சக்கரத்து உள்ளே கலந்து அவள் – திருமந்:1404/2,3
தீரா கடலும் நிலத்தும் அதாய் நிற்கும் – திருமந்:1831/2
அழிவும் அதாய் நின்ற ஆதி பிரானை – திருமந்:1875/2
நீதி அதாய் நிற்கும் நீடிய அ பர – திருமந்:2453/3
மேல்


அதி (15)

ஆமாறு அறியான் அதி பஞ்சபாதகன் – திருமந்:507/1
ஊறுதல் முப்பத்திரண்டு அதி இரேசகம் – திருமந்:568/3
பாரும் விசும்பும் பகலும் அதி அதி – திருமந்:1305/3
பாரும் விசும்பும் பகலும் அதி அதி
ஊனும் உயிரும் உணர்வு அது ஆமே – திருமந்:1305/3,4
அத்தனை நல்கு அருள் காணா அதி மூடர் – திருமந்:1578/2
அவம் மிக்கவரே அதி கொலை வேடர் – திருமந்:1661/2
ஆதார விந்து அதி பீட நாதமே – திருமந்:1754/3
அருள் ஐங்கருமத்து அதி சூக்கம் உன்னார் – திருமந்:1798/3
அழியா பிராணன் அதி பலம் சத்தி – திருமந்:1948/2
அந்தம்_இல் பானு அதி கண்டம் மேல் ஏற்றி – திருமந்:1958/3
ஆமாறு அறியாதோன் மூடன் அதி மூடன் – திருமந்:2046/1
அதி மூட நித்திரை ஆணவம் நந்த – திருமந்:2162/1
அறுநான்கு அசுத்தம் அதி சுத்தா சுத்தம் – திருமந்:2267/1
அந்தம் ஓர் ஆறும் அறிவார் அதி சுத்தர் – திருமந்:2371/1
அம்புவி உன்னா அதி சூக்கம் அப்பாலை – திருமந்:2473/3
மேல்


அதிக்கின்ற (1)

அதிக்கின்ற ஐவருள் நாதம் ஒடுங்க – திருமந்:610/3
மேல்


அதிகாதி (1)

அதிகாதி வேதாந்த சித்தாந்தம் ஆகவே – திருமந்:2404/4
மேல்


அதிகாரம் (1)

தானே அதிகாரம் தங்கில் சடம் கெடும் – திருமந்:1938/3
மேல்


அதிசயம் (2)

அ பரிசே அங்கி அதிசயம் ஆகிலும் – திருமந்:355/2
அளக நல் நுதலாய் ஓர் அதிசயம்
களவு காயம் கலந்த இ நீரிலே – திருமந்:849/1,2
மேல்


அதிசயமொடு (1)

நிரந்தரம் ஆகிய நிர்_அதிசயமொடு – திருமந்:1185/3
மேல்


அதிசுபன் (1)

அதிசுபன் ஆவன் நந்தான் நந்தியாமே – திருமந்:2307/4
மேல்


அதிசூக்கம் (1)

அம்புவி உன்னா அதிசூக்கம் அப்பாலை – திருமந்:2826/3
மேல்


அதிதேவொடும் (1)

ஆதார யோகத்து அதிதேவொடும் சென்று – திருமந்:709/1
மேல்


அதிபக்குவர்க்கே (1)

உணர்த்தும் அதிபக்குவர்க்கே உணர்த்தி – திருமந்:1700/1
மேல்


அதிபதி (3)

அதிபதி செய்து அளகை வேந்தனை – திருமந்:18/1
ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான் என்றும் – திருமந்:2758/1
அமரர்க்கு அதிபதி ஆகி நிற்பாரே – திருமந்:2838/4
மேல்


அதிர்த்து (2)

அதிர்த்து அஞ்சி ஓடுதல் ஆம் அகன்றாரும் – திருமந்:794/2
அதிர்த்து இருந்து என் செய்திர் ஆறுதிர் ஆகில் – திருமந்:2099/3
மேல்


அதிர (1)

அதிர வருவது ஓர் ஆனையும் ஆமே – திருமந்:2215/4
மேல்


அதிரவன் (1)

அதிரவன் அண்ட புறம் சென்று அடர்ப்ப – திருமந்:868/3
மேல்


அதில் (16)

சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:185/4
ஆணவ சத்தியும் ஆம் அதில் ஐவரும் – திருமந்:398/1
ஆறுதல் கும்பம் அறுபத்துநாலு அதில்
ஊறுதல் முப்பத்திரண்டு அதி இரேசகம் – திருமந்:568/2,3
சென்று அதில் வீழ்வர் திகைப்பு ஒழியாரே – திருமந்:863/4
வேண்டார்கள் கன்மம் அதில் இச்சை அற்றபேர் – திருமந்:1008/2
சுத்த சிவன் உரை தான் அதில் தோயாமல் – திருமந்:1440/1
தான் அதில் அந்த சிவயோகி ஆகு முன் – திருமந்:1904/3
ஆய குரு அருளாலே அதில் தூண்ட – திருமந்:2014/2
குன்று விழ அதில் தாங்கலும் ஆமே – திருமந்:2040/4
அரிய துரியம் அதில் உண்ணும் ஆசையும் – திருமந்:2258/2
ஈறு அதில் பண்டை பரன் உண்மை செய்யுமே – திருமந்:2478/4
ஆறாறு அகன்ற சுழுத்தி அதில் எய்தா – திருமந்:2502/3
வைத்த துரியம் அதில் சொருபானந்தத்து – திருமந்:2574/1
ஆலித்த முத்திரை ஆம் அதில் காரணம் – திருமந்:2675/3
ஆடிய காலும் அதில் சிலம்பு ஓசையும் – திருமந்:2760/1
அரிய துரியம் அதில் மீது மூன்றாய் – திருமந்:2940/2
மேல்


அதிலான (1)

ஆகமம் ஒன்பான் அதிலான நாலேழு – திருமந்:1429/1
மேல்


அதின் (5)

பட்ட பரிசே பரம் அஞ்சு எழுத்து அதின்
இட்டம் அறிந்திட்டு இரவு பகல் வர – திருமந்:974/1,2
மண்ணை இடந்து அதின் கீழ் ஓடும் ஆதித்தன் – திருமந்:1983/1
படர் கொண்ட ஆல் அதின் வித்து அது போல – திருமந்:2009/1
மாயை எழுப்பும் கலாதியை மற்று அதின்
நேய இராகாதி ஏய்ந்த துரியத்து – திருமந்:2168/1,2
கூத்தனும் கூத்தியும் கூத்து அதின் மேலே – திருமந்:2767/4
மேல்


அதீத (5)

அதீத துரியத்து அறிவனாம் ஆன்மா – திருமந்:2199/1
அதீத துரியம் அதனால் புரிந்தால் – திருமந்:2199/2
ஆணவம் ஆகும் அதீத மேல் மாயையும் – திருமந்:2259/1
ஈறாம் அதீத துரியத்து இவன் எய்த – திருமந்:2263/2
அருவமொடு ஆறும் அதீத துரியம் – திருமந்:2300/2
மேல்


அதீதத்தம் (1)

அரிய அதீதம் அதீதத்தம் ஆமே – திருமந்:2225/4
மேல்


அதீதத்தன் (1)

அரன் முதலாக அறிவோன் அதீதத்தன்
அரன் முதலாம் மாயை தங்கி சுழுனை – திருமந்:2260/1,2
மேல்


அதீதத்தில் (1)

ஆன அ ஈசன் அதீதத்தில் வித்தையா – திருமந்:2218/1
மேல்


அதீதத்து (3)

ஆக்கிய தூலம் அளவு ஆக்கி அதீதத்து
தாக்கிய அன்பான தாண்டவம் சார்ந்தது – திருமந்:2186/2,3
அதீதத்து எழுந்து அறிவு ஆகிய மானன் – திருமந்:2199/3
நனவில் துரியம் அதீதத்து நந்தியே – திருமந்:2202/4
மேல்


அதீதத்துள் (7)

சுத்த சங்காரம் அதீதத்துள் தோய்வுறல் – திருமந்:427/3
சுட்டு நனவில் அதீதத்துள் தோன்றுமே – திருமந்:2409/4
நினைவுற்று அகன்ற அதீதத்துள் நேயம் – திருமந்:2450/3
அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி – திருமந்:2452/1
அதீதத்துள் ஆகி அறிவிலோன் ஆன்மா – திருமந்:2452/2
அதீதத்துள் ஆகி அகன்றவன் நந்தி – திருமந்:2582/1
அதீதத்துள் ஆகி அறிவிலோன் ஆன்மா – திருமந்:2582/2
மேல்


அதீதம் (13)

அறிவாய் நனவில் அதீதம் புரிய – திருமந்:1952/3
நனவில் அதீதம் பிறந்தார் கிடந்தார் – திருமந்:2188/1
தன் தெரியாத அதீதம் தற்கு ஆணவம் – திருமந்:2195/1
நனவில் துரியது அதீதம் தலைவந்தே – திருமந்:2196/4
அரிய அதீதம் அதீதத்தம் ஆமே – திருமந்:2225/4
கருவில் அதீதம் கலப்பிக்கும் மாயை – திருமந்:2258/1
சாக்கிரம் தன்னில் அதீதம் தலைப்படில் – திருமந்:2265/1
பரமாம் அதீதம் பயிலப்பயில – திருமந்:2274/2
பரமாம் அதீதம் பயிலா தபோதனர் – திருமந்:2274/3
சுத்த அதீதம் சகலத்தில் தோய்வுறில் – திருமந்:2311/1
சீவன் தன் முத்தி அதீதம் பரமுத்தி – திருமந்:2474/1
துரிய அதீதம் சொல் அறும் பாழ் ஆம் – திருமந்:2863/1
அரிய துரியம் அதீதம் புரியில் – திருமந்:2863/2
மேல்


அதீதமாம் (1)

நந்தி அறிவும் நழுவில் அதீதமாம்
இந்தியம் சத்து ஆதி விட வியன் ஆகும் – திருமந்:2443/1,2
மேல்


அதீதமும் (1)

சுத்த அதீதமும் தோன்றாமல் தான் உணும் – திருமந்:2255/2
மேல்


அதீதமே (1)

பரமாம் அதீதமே பற்று அற பற்ற – திருமந்:2274/1
மேல்


அதீதாதீதம் (1)

கேவலத்தில் கேவலம் அதீதாதீதம்
கேவலத்தில் சகலங்கள் வயின் தவம் – திருமந்:2250/1,2
மேல்


அது (394)

ஆயம் கத்தூரி அது மிகும் அ வழி – திருமந்:17/2
அது பதி ஆதரித்து ஆக்கம் அது ஆக்கின் – திருமந்:18/3
அது பதி ஆதரித்து ஆக்கம் அது ஆக்கின் – திருமந்:18/3
அது பதி ஆக அமருகின்றானே – திருமந்:19/4
ஆன் நின்று அழைக்கும் அது போல் என் நந்தியை – திருமந்:30/3
பனையுள் இருந்த பருந்து அது போல – திருமந்:47/3
அவிழ்கின்ற ஆறும் அது கட்டு மாறும் – திருமந்:66/1
ஈசன் அது இது என்பார் நினைப்பு இலார் – திருமந்:105/3
திருவடியே செல் கதி அது செப்பில் – திருமந்:138/3
இது ஊர் ஒழிய இதணம் அது ஏறி – திருமந்:155/2
கண் அது கண் ஒளி கண்டுகொளீரே – திருமந்:170/4
ஓட்டி துரந்திட்டு அது வலியார் கொள – திருமந்:171/3
நாம் விதி வேண்டும் அது என் சொலின் மானிடர் – திருமந்:195/3
கனவு அது போல கசிந்து எழும் இன்பம் – திருமந்:205/3
நனவு அது போலவும் நாட ஒண்ணாதே – திருமந்:205/4
மெய் அகத்தோர் உளம் வைத்த விதி அது
கையகத்தே கரும்பு ஆலையின் சாறு கொள் – திருமந்:207/2,3
செய் நின்ற செல்வம் தீ அது ஆமே – திருமந்:218/4
பொங்கி நிறுத்தும் புகழ் அது ஆமே – திருமந்:223/4
சொருபம் அது ஆனோர் துகள் இல் பார்ப்பாரே – திருமந்:227/4
நூல் அது கார் பாசம் நுண் சிகை கேசம் ஆம் – திருமந்:230/2
நூல் அது வேதாந்தம் நுண் சிகை ஞானம் ஆம் – திருமந்:230/3
வேட நெறி செய்தால் வீடு அது ஆமே – திருமந்:240/4
அமுது ஊறும் காஞ்சிரை ஆங்கு அது ஆமே – திருமந்:248/4
துணிந்தவர் ஈசன் துறக்கம் அது ஆள்வர் – திருமந்:266/2
இன்பம் அது கண்டும் ஈகிலா பேதைகள் – திருமந்:267/3
படுவது செய்யில் பசு அது ஆமே – திருமந்:268/4
அணைத்தலும் இன்பம் அது இது ஆமே – திருமந்:283/4
கண்டேன் கழல் அது என் அன்பினுள் யானே – திருமந்:285/4
குறிப்பு அறிந்தேன் உடல் உயிர் அது கூடி – திருமந்:290/1
தோய்ந்த நெருப்பு அது தூய் மணி சிந்திடும் – திருமந்:296/2
பற்று அது பற்றில் பரமனை பற்று-மின் – திருமந்:298/1
இழுக்கு இன்றி எண்_இலி காலம் அது ஆமே – திருமந்:305/4
சித்தி அது ஆக்கும் சிவானந்த தேறலே – திருமந்:334/4
அ பரிசே அது நீர்மையை உள் கலந்து – திருமந்:355/3
விளிந்தான் அது தக்கன் வேள்வியை வீய – திருமந்:361/3
போதம் அது ஆக புணரும் பராபரை – திருமந்:381/2
ஆங்கு உயிர் வைக்கும் அது உணர்ந்தானே – திருமந்:390/4
ஆக்கமும் சிந்தை அது ஆகின்ற காலத்து – திருமந்:393/2
உடலாய் உயிராய் உலகம் அது ஆகி – திருமந்:413/1
அசைவு இல் உலகம் அது இது ஆமே – திருமந்:443/4
அக்கரம் எட்டும் எண் சாண் அது ஆகுமே – திருமந்:464/4
மாண்பு அது ஆக வளர்கின்ற வன்னியும் – திருமந்:477/1
பருவம் அது ஆகவே பாரினில் வந்திடும் – திருமந்:485/2
அருவம் அது ஆவது இங்கு ஆர் அறிவாரே – திருமந்:485/4
சுத்தம் அது ஆகும் துரியம் பிரிவித்து – திருமந்:492/3
காலம் கழிந்த பயிர் அது ஆகுமே – திருமந்:505/4
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் கறுக்கும் – திருமந்:514/1
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் சிவக்கும் – திருமந்:514/2
கலந்தது நீர் அது உடம்பில் வெளுக்கும் – திருமந்:514/3
போகமும் மாதர் புலவி அது நினைந்து – திருமந்:529/1
நாசம் அது ஆகுமே நம் நந்தி ஆணையே – திருமந்:534/4
பரிசு பெறும் அது பத்திராசனமே – திருமந்:560/4
அங்கே அது செய்ய ஆக்கைக்கு அழிவு இல்லை – திருமந்:570/2
கூற்றை உதைக்கும் குறி அது ஆமே – திருமந்:571/4
பிரத்தியாகார பெருமை அது ஆமே – திருமந்:585/4
வாழ்நாள் அடைக்கும் வழி அது ஆமே – திருமந்:588/4
கலந்த உயிர் அது காலின் நெருக்கம் – திருமந்:592/2
கலந்த உயிர் அது கால் அது கட்டில் – திருமந்:592/3
கலந்த உயிர் அது கால் அது கட்டில் – திருமந்:592/3
இளைப்பு இன்றி மார்கழி ஏற்றம் அது ஆமே – திருமந்:614/4
மூலத்து மேல் அது முச்சதுரத்து – திருமந்:627/1
உதயம் அது நால் ஒழிய ஓர் எட்டு – திருமந்:645/2
இருக்கும் உடல் அது வீங்கி வெடித்ததே – திருமந்:654/4
ஆங்கு அது சொன்னோம் அருவழியோர்க்கே – திருமந்:659/4
விலைக்கு உண்ண வைத்தது ஓர் வித்து அது ஆமே – திருமந்:660/4
இட்டம் அது உள்ளே இறுக்கல் பரகாட்சி – திருமந்:671/3
மை பொருள் ஆகும் மகிமா அது ஆகுமே – திருமந்:676/4
விண்டதுவே நல்ல பிராத்தி அது ஆகுமே – திருமந்:679/4
தன்மை அது ஆக தழைத்த கலையின் உள் – திருமந்:687/1
பன்மை அது ஆக பரந்த ஐம்பூதத்தை – திருமந்:687/2
வன்மை அது ஆக மறித்திடில் ஓர் ஆண்டின் – திருமந்:687/3
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் காணுமே – திருமந்:687/4
தன்மை அது ஆக தழைத்த பகலவன் – திருமந்:689/1
மென்மை அது ஆகிய மெய்ப்பொருள் கண்டிடின் – திருமந்:689/2
பொன்மை அது ஆக புலன்களும் போயிட – திருமந்:689/3
நன்மை அது ஆகிய நல்_கொடி காணுமே – திருமந்:689/4
பூமரு கந்தம் புவனம் அது ஆயிடும் – திருமந்:691/2
கால் அது அ கொடி நாயகி தன்னுடன் – திருமந்:694/2
கால் அது ஐஞ்ஞூற்று ஒரு பத்து மூன்றையும் – திருமந்:694/3
கால் அது வேண்டி கொண்ட இ ஆறே – திருமந்:694/4
அஞ்சுடன் அஞ்சு அது ஆயுதம் ஆவது – திருமந்:697/2
அஞ்சு அது அன்றி இரண்டு அது ஆயிரம் – திருமந்:697/3
அஞ்சு அது அன்றி இரண்டு அது ஆயிரம் – திருமந்:697/3
ஒன்று அது ஆகிய தத்துவ நாயகி – திருமந்:698/1
ஒன்று அது கால் கொண்டு ஊர் வகை சொல்லிடில் – திருமந்:698/2
ஒன்று அது வென்றி கொள் ஆயிரமாயிரம் – திருமந்:698/3
ஒன்று அது காலம் எடுத்துளும் முன்னே – திருமந்:698/4
எழுகின்ற வாயு இடம் அது சொல்லில் – திருமந்:702/2
எழுநூற்றிருபத்தொன்பான் அது நாலாய் – திருமந்:702/3
ஆறு அது கால் கொண்டு இரதம் விளைத்திடும் – திருமந்:703/1
ஏழ் அது கால் கொண்டு இரட்டி இறக்கிட – திருமந்:703/2
எட்டு அது கால் கொண்டிட வகை ஒத்த பின் – திருமந்:703/3
விதி அது செய்கின்ற மெய்யடியார்க்கு – திருமந்:710/3
பதி அது காட்டும் பரமன் நின்றானே – திருமந்:710/4
மறை அது காரணம் மற்று ஒன்றும் இல்லை – திருமந்:748/3
பிணங்கி அழிந்திடும் பேர் அது கேள் நீ – திருமந்:753/1
நன்று என்று மூன்றுக்கு நாள் அது சென்றிடும் – திருமந்:756/2
மூத்துடன் கோடி உகம் அது ஆமே – திருமந்:758/4
அவன் இவன் ஆகும் பரிசு அது கேள் நீ – திருமந்:767/2
அவன் இவன் வட்டம் அது ஆகி நின்றானே – திருமந்:767/4
முவ்வகை ஆம் அது முப்பத்துமூன்றே – திருமந்:775/4
அது அருளும் மருள் ஆன உலகம் – திருமந்:788/1
ஆயும் பொருளும் அணி மலர் மேல் அது
வாயு விதமும் பதினாறு உள வலி – திருமந்:796/1,2
கழிந்து அது போகாமல் காக்க வல்லார்க்கு – திருமந்:815/3
கொழுந்து அது ஆகும் குணம் அது தானே – திருமந்:815/4
கொழுந்து அது ஆகும் குணம் அது தானே – திருமந்:815/4
குணம் அது ஆகிய கோமளவல்லி – திருமந்:816/1
மணம் அது ஆக மகிழ்ந்து அங்கு இருக்கில் – திருமந்:816/2
தனம் அது ஆகிய தத்துவ ஞானம் – திருமந்:816/3
இனம் அது ஆக இருந்தனன் தானே – திருமந்:816/4
ஊர் இல்லை காணும் ஒளி அது ஒன்று உண்டு – திருமந்:844/3
களி தரும் காயம் கனகம் அது ஆமே – திருமந்:846/4
ஒத்த நல் அங்கி அது எட்டெட்டு உயர் கலை – திருமந்:854/3
எதிரவன் ஈசன் இடம் அது தானே – திருமந்:868/4
இணையார் கழல் இணை ஈரஞ்சு அது ஆகும் – திருமந்:898/2
நடம் இரண்டு ஒன்றே நளினம் அது ஆகும் – திருமந்:902/1
ஆனந்தம் ஆனந்தம் அஞ்சும் அது ஆயிடும் – திருமந்:910/3
அதுவாம் எகாரம் ஒகாரம் அது அஞ்சாம் – திருமந்:927/2
அது ஆகும் சக்கர வட்டம் மேல் வட்டம் – திருமந்:927/3
கூத்தனை காணும் குறி அது ஆமே – திருமந்:935/4
மறையவன் அஞ்செழுத்தாம் அது ஆகுமே – திருமந்:940/4
அற்ற இடத்தே அகாரம் அது ஆவது – திருமந்:952/1
நாவியின் கீழ் அது நல்ல எழுத்து ஒன்று – திருமந்:956/1
ஓவியராலும் அறிய ஒண்ணாது அது
தேவியும் தானும் திகழ்ந்து இருந்தானே – திருமந்:956/3,4
நாலாம் எழுத்து அது நல் நெறி தானே – திருமந்:971/4
பயம்-தனை ஓரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:972/3
நட்டம் அது ஆடும் நடுவே நிலயம் கொண்டு – திருமந்:974/3
சாங்கம் அது ஆகவே சந்தொடு சந்தனம் – திருமந்:1004/1
நம அது ஆசனம் ஆன பசுவே – திருமந்:1013/1
சிவம் அது சித்தி சிவமாம் பதியே – திருமந்:1013/2
சொல் அது என்றாளே சுடர் முடி பாதம் ஆம் – திருமந்:1022/2
ஆத்தம் அது ஆகவே ஆய்ந்து அறிவார் இல்லை – திருமந்:1042/2
அயன் தனை யோரும் பதம் அது பற்றும் – திருமந்:1115/3
என்னே இ மாயை இருள் அது தானே – திருமந்:1118/4
இருள் அது சத்தி வெளியது எம் அண்ணல் – திருமந்:1119/1
பொருள் அது புண்ணியர் போகத்துள் இன்பம் – திருமந்:1119/2
தெருள் அது சிந்தையை தெய்வம் என்று எண்ணில் – திருமந்:1119/3
அருள் அது செய்யும் எம் ஆதி பிரானே – திருமந்:1119/4
வேதம் அது ஆய்ந்தனள் வேதியர்க்காய் நின்ற – திருமந்:1124/2
அறிவான மங்கை அருள் அது சேரில் – திருமந்:1133/2
மூலம் அது ஆம் எனும் முத்திக்கு நேர்பட – திருமந்:1135/3
அடை அது ஆகிய சாதகர் தாமே – திருமந்:1140/4
ஆவிக்கும் அ பொருள் தான் அது தானே – திருமந்:1153/4
அது இது என்பார் அவனை அறியார் – திருமந்:1154/1
திதம் அது உன்னார்கள் தேர்ந்து அறியாரே – திருமந்:1154/4
தொத்த கருத்து அது சொல்லகிலேனே – திருமந்:1163/4
புணர்ந்து ஒரு காலத்து போகம் அது ஆதி – திருமந்:1170/3
அது அ கல்வியுள் ஆயுழி யோகமே – திருமந்:1171/4
தான் ஆன ஆறு எட்டு அது ஆம் பரைக்கு உள்மிசை – திருமந்:1174/1
அது இது என்னும் அவாவினை நீக்கி – திருமந்:1186/1
துதி அது செய்து சுழியுற நோக்கில் – திருமந்:1186/2
விதி அது தன்னையும் வென்றிடல் ஆகும் – திருமந்:1186/3
இந்துவின் மேலுற்ற ஈறு அது தானே – திருமந்:1188/4
ஈறு அது தான் முதல் எண்ணிரண்டு ஆயிரம் – திருமந்:1189/1
தூறு அது செய்யும் சுகந்த சுழி அது – திருமந்:1189/3
தூறு அது செய்யும் சுகந்த சுழி அது
பேறு அது செய்து பிறந்திருந்தாளே – திருமந்:1189/3,4
பேறு அது செய்து பிறந்திருந்தாளே – திருமந்:1189/4
இருந்தனள் ஏந்திழை ஈறு அது இலாக – திருமந்:1190/1
சடங்கு அது செய்து தவம்புரிவார்கள் – திருமந்:1192/1
மூலத்து மேல் அது முத்து அது ஆமே – திருமந்:1193/4
மூலத்து மேல் அது முத்து அது ஆமே – திருமந்:1193/4
வடிவு அது ஆனந்தம் வந்து முறையே – திருமந்:1197/3
நவாதியில் ஆக நயந்து அது ஓதில் – திருமந்:1202/3
பாலினி பாலவன் பாகம் அது ஆமே – திருமந்:1216/4
ஆம் அது அங்கியும் ஆதியும் ஈசனும் – திருமந்:1223/1
அது இது என்ற அவமே கழியாதே – திருமந்:1231/1
வித்து அது இன்றியே எல்லாம் விளைந்தன – திருமந்:1234/2
அன்று அது ஆகுவர் தார் குழலாளொடு – திருமந்:1236/2
சான்று அது ஆகுவர் தாம் அவள் ஆயுமே – திருமந்:1238/4
மாயம் அது ஆகி மதோ மதி ஆயிடும் – திருமந்:1239/2
வன்னி எழுத்து இடுவார் அது சொல்லுமே – திருமந்:1256/4
விரிந்த எழுத்து அது விந்துவும் நாதமும் – திருமந்:1260/1
விரிந்த எழுத்து அது சக்கரமாக – திருமந்:1260/2
விரிந்த எழுத்து அது மேல் வரும் பூமி – திருமந்:1260/3
எழுத்து அவை ஆறு அது அ நடு வன்னி – திருமந்