ஸா – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸாமி 2

ஸாமி (2)

ஞான பண்டித ஸாமி நமோ நம வெகு கோடி – திருப்:170/2
போதவன் புகழ் ஸாமி நமோ நம அரிதான – திருப்:179/4