லா – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லாக்ஷணம் 1
லாஞ்சனை 1
லாலிப்பார்கள் 1
லாளித 2
லாளிதம் 1

லாக்ஷணம் (1)

தேவ பாற்கர நாற்கவி பாடு லாக்ஷணம் மோக்ஷ தியாக ரா திகழ் கார்த்திகை பெறு வாழ்வே – திருப்:995/6
மேல்


லாஞ்சனை (1)

ஈங்கிசைகள் மேவ லாஞ்சனை இல்லாமல் ஏய்ந்த விலைமாதர் உறவாமோ – திருப்:620/4
மேல்


லாலிப்பார்கள் (1)

பாவிக்கு ஆயு வாயு வலம் வர லாலிப்பார்கள் போத கரும உபாயத்தான ஞான நெறிதனை இனிமேல் அன்பா – திருப்:361/3
மேல்


லாளித (2)

செரு பராக்ரம கேகே வாகன சரவணோற்பவ மாலா லாளித திரள் புயாத்திரி ஈராறு ஆகிய கந்த வேளே – திருப்:559/11
பூர குங்கும தூள் ஆமோத படீர சண்பக மாலால் லாளித
பூதரங்களின் மீதே மூழ்கிய அநுராக – திருப்:1181/3,4
மேல்


லாளிதம் (1)

பெருகு மத கும்ப லாளிதம் கரி என ப்ரண்ட வாரண பிடிதனை மணந்த சேவக பெருமாளே – திருப்:211/8

மேல்