பௌ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

பௌவம் (1)

பல் உயிருமாய் அந்தம் இல்ல சொருபாநந்த பௌவம் உறவே நின்றது அருள்வாயே – திருப்:607/4