ந் – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

ந்ருப (2)

கலப மரகத துரகத ந்ருப கிரி மயில் வாழ்வே – திருப்:371/12
இலக்ஷுமீ சுர பசுபதி குருபர சமஸ்த ராச்சிய ந்ருப புகழ் வயம் இயல் – திருப்:562/11