நௌ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்


நௌவி (1)

எண் கூடு அருளால் நௌவி நோக்கியை நல் பூ மணம் மேவி சிராப்பளி – திருப்:548/15