ட – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டக்கட்ட 1
டக்கா 1
டக்கை 1
டகுகு 1
டகுட 1
டகுடகு 3
டகுடங்குகு 1
டகுடடண்டண் 2
டகுடடிகு 1
டகுர்திகுகு 1
டங்கு 1
டங்குகுகு 1
டங்குடம் 1
டட்டட்ட 2
டட்டட 1
டட்டடண 1
டட்டமட 1
டடடடண் 1
டடண்டட்டட் 1
டடுட்டுடு 1
டடுடுடு 1
டண்ட 1
டண்டட்ட 1
டண்டட 1
டண்டம 1
டணடணண 1
டணணடண 1
டத்த 2
டம 2
டமட 3
டமடட் 1
டமடட்டட் 1
டமடம 3
டமமட 3
டமரு 1
டமருகம் 1

டக்கட்ட (1)

திகுடதிகு தொகுடதொகு திக்கட்டி கண்டிகட டக்கட்ட கண்டகட – திருப்:622/16
மேல்


டக்கா (1)

தித்தா கிடக்கணக டக்கா குகுக்குகுகு தோத கணங்கணக கூகு கிணங்கிணென ஒரு மயில் ஏறி – திருப்:115/15
மேல்


டக்கை (1)

தொகுதி வெகு முரசு கரடிகை டமரு முழவு தவில் தம்பட்ட மத்தளம் இனம் பட்ட டக்கை பறை – திருப்:624/19
மேல்


டகுகு (1)

டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
மேல்


டகுட (1)

டகுட டண்டட தொந்த தோதக என்று தாளம் – திருப்:511/10
மேல்


டகுடகு (3)

டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு
தத்ததிமி டங்குகுகு தித்திதிமி டிங்குகுகு – திருப்:572/27,28
மேல்


டகுடங்குகு (1)

திதிதிந்திமி தனதந்தன டுடுடுண்டுடு பேரி டகுடங்குகு டிகுடிங்குகு படகந்துடி வீணை – திருப்:850/9
மேல்


டகுடடண்டண் (2)

டகுடடண்டண் டிகுடடிண்டிண் டகுடடண்டண் டோடிண்டிண் – திருப்:500/14
டகுடடண்டண் டிகுடடிண்டிண் டகுடடண்டண் டோடிண்டிண் – திருப்:500/14
மேல்


டகுடடிகு (1)

டிகுடடகு டகுடடிகு டிட்டிட்டி குட்டிகுடி டட்டட்ட குட்டகுடது – திருப்:902/17
மேல்


டகுர்திகுகு (1)

தடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுடுண் டுண்டுடுண் டிமிடிமிட டகுர்திகுகு சங்கு வெண் கொம்பு திண் – திருப்:422/11
மேல்


டங்கு (1)

அதிர பம்பைகள் டங்கு டாடிக முதிர அண்டமொடு ஐந்து பேரிகை – திருப்:511/9
மேல்


டங்குகுகு (1)

தத்ததிமி டங்குகுகு தித்திதிமி டிங்குகுகு – திருப்:572/28
மேல்


டங்குடம் (1)

தனனதன தனனதன தந்தனம் தந்தனம் தகுகுகுகு குகுகுகுகு டங்குடம் குந்தடம் – திருப்:422/9
மேல்


டட்டட்ட (2)

டிகுடடகு டகுடடிகு டிட்டிட்டி குட்டிகுடி டட்டட்ட குட்டகுடது – திருப்:902/17
டுட்டுட்டு டுட்டுமிட டட்டட்ட டட்டமட – திருப்:917/28
மேல்


டட்டட (1)

தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:1146/11
மேல்


டட்டடண (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டட்டமட (1)

டுட்டுட்டு டுட்டுமிட டட்டட்ட டட்டமட – திருப்:917/28
மேல்


டடடடண் (1)

திதிதி ததததம் திந்திம் தந்தட் டிடிடி டடடடண் டிண்டிட் டண்ட – திருப்:77/9
மேல்


டடண்டட்டட் (1)

தனந்தத்த தனந்தத்த தடுண்டுட்டுட் டிடிண்டிட்டிட் டடண்டட்டட் டிமிண்டுட்டுட் இயல் தாளம் – திருப்:1164/5
மேல்


டடுட்டுடு (1)

விகிர்த டடுட்டுடு ரிரிரி என குகு என வெகு தாளம் – திருப்:263/10
மேல்


டடுடுடு (1)

தரித்த ரித்தரி தரிரிரி ரிரிரிரி தடுட்டு டுட்டுடு டடுடுடு டுடுடுடு – திருப்:270/11
மேல்


டண்ட (1)

திதிதி ததததம் திந்திம் தந்தட் டிடிடி டடடடண் டிண்டிட் டண்ட
தெனன தனதனம் தெந்த தந்த தெனனானா – திருப்:77/9,10
மேல்


டண்டட்ட (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டண்டட (1)

டகுட டண்டட தொந்த தோதக என்று தாளம் – திருப்:511/10
மேல்


டண்டம (1)

சஞ்ச சஞ்சக ணஞ்சக டுண்டுடு டுண்டு டிண்டிமி டண்டம டுண்டுடு – திருப்:85/9
மேல்


டணடணண (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டணணடண (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டத்த (2)

தரிகி டத்த தத்த ரிக்க தரிகிட என ஓதி – திருப்:408/10
டத்த குடகுகு தாகுட தீகுட என பேரி – திருப்:926/10
மேல்


டம (2)

குரைசெய் முரசமொடு அரிய விருது ஒலி டமட டமடம டமட டம என – திருப்:375/10
திமித திமிதிமி டமடம டம என சிகர கரதல டமருகம் அடிபட – திருப்:1003/9
மேல்


டமட (3)

குரைசெய் முரசமொடு அரிய விருது ஒலி டமட டமடம டமட டம என – திருப்:375/10
குரைசெய் முரசமொடு அரிய விருது ஒலி டமட டமடம டமட டம என – திருப்:375/10
டுமிட டுமிமிட டுமிமிட டுமிமிட டமட டமமட டமமட டமமட – திருப்:917/27
மேல்


டமடட் (1)

திகுடத்தி குகுடட் டுட்டுட் டமடட்டட் டமடட் டிக்குட் – திருப்:154/13
மேல்


டமடட்டட் (1)

திகுடத்தி குகுடட் டுட்டுட் டமடட்டட் டமடட் டிக்குட் – திருப்:154/13
மேல்


டமடம (3)

தொந்த திகுகுட தகுகுட டிமிடிமி தந்த தனதன டுடுடுடு டமடம
துங்க திசை மலையும் வரியும் மறுக சலரி பேரி – திருப்:206/9,10
குரைசெய் முரசமொடு அரிய விருது ஒலி டமட டமடம டமட டம என – திருப்:375/10
திமித திமிதிமி டமடம டம என சிகர கரதல டமருகம் அடிபட – திருப்:1003/9
மேல்


டமமட (3)

டுமிட டுமிமிட டுமிமிட டுமிமிட டமட டமமட டமமட டமமட – திருப்:917/27
டுமிட டுமிமிட டுமிமிட டுமிமிட டமட டமமட டமமட டமமட – திருப்:917/27
டுமிட டுமிமிட டுமிமிட டுமிமிட டமட டமமட டமமட டமமட
டுட்டுட்டு டுட்டுமிட டட்டட்ட டட்டமட – திருப்:917/27,28
மேல்


டமரு (1)

தொகுதி வெகு முரசு கரடிகை டமரு முழவு தவில் தம்பட்ட மத்தளம் இனம் பட்ட டக்கை பறை – திருப்:624/19
மேல்


டமருகம் (1)

திமித திமிதிமி டமடம டம என சிகர கரதல டமருகம் அடிபட – திருப்:1003/9

மேல்