டோ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

டோடிண்டிண் (1)

டகுடடண்டண் டிகுடடிண்டிண் டகுடடண்டண் டோடிண்டிண் – திருப்:500/14