டொ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

டொட்டரி (1)

திக்கு செககெண தித்தரி திகுதிகு செச்செ செணக்ருத டொட்டரி செணக்ருத – திருப்:1158/11