டெ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டெகுடெகுட 1
டெங்க 1
டெங்கட் 1
டெட்டெட் 1
டெண் 1

டெகுடெகுட (1)

குல தடினி அசைய இசை பொங்கப்பொங்க கழல் அதிர டெகுடெகுட டெங்கட் டெங்க – திருப்:23/11
மேல்


டெங்க (1)

குல தடினி அசைய இசை பொங்கப்பொங்க கழல் அதிர டெகுடெகுட டெங்கட் டெங்க
தொகுகுகுகு தொகுகுகுகு தொங்கத்தொங்க தொகுதீதோ – திருப்:23/11,12
மேல்


டெங்கட் (1)

குல தடினி அசைய இசை பொங்கப்பொங்க கழல் அதிர டெகுடெகுட டெங்கட் டெங்க – திருப்:23/11
மேல்


டெட்டெட் (1)

டெட்டெட் டுடுடுடு தத்தரிதரி என நடமாடும் – திருப்:1158/12
மேல்


டெண் (1)

உண்டு கண்டு சில கூளிகள் டிண் டிண் டெண் என்று குதி போடவும் – திருப்:95/11

மேல்