டூ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

டூடமட (1)

திக்குடுடு டூடமட டாடமட டூடுடுடு தித்திமித என தாளம் – திருப்:566/10
மேல்


டூடு (4)

தீத தோதகம் தீததிம் தோதிதிமி டூடு டூடுடுண் டூடுடுண் டூடுடுடு – திருப்:80/9
தக்குகுகு டூடு டுட்டுண் டிக்குகுகு டீகு தத்தம் தத்தனத னானன் உர்த்தும் சத பேரி – திருப்:247/6
தனதன தத்தம் தான தானன டுடுடுடு டுட்டுண் டூடு டூடுடு – திருப்:966/9
தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:1146/11
மேல்


டூடுட்டுட் (1)

தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூடுட்டுட் டூடுடு டாடமி தானத்த தானதனா என வெகு பேரி – திருப்:975/5
மேல்


டூடுடி (1)

தடுட்டு டுண்டுடு டூடுடி மிண்டிட்டு இயல் தாளம் – திருப்:843/10
மேல்


டூடுடு (8)

தீதம் தித்திமி தீதக தோதிமி டுடுண் டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:196/9
தீதம் தித்திமி தீதக தோதிமி டுடுண் டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு
சேசெம் செக்கெண தோதக தீகுட என பேரி – திருப்:196/9,10
உடுட்டு டூடுடு டுடுட்டொடோ என திகுத்த தீதிகு திகுர்த்ததா என – திருப்:631/9
தனதன தத்தம் தான தானன டுடுடுடு டுட்டுண் டூடு டூடுடு
தகுதிகு தத்தம் தீத தோதக என பேரி – திருப்:966/9,10
தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூடுட்டுட் டூடுடு டாடமி தானத்த தானதனா என வெகு பேரி – திருப்:975/5
தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூடுட்டுட் டூடுடு டாடமி தானத்த தானதனா என வெகு பேரி – திருப்:975/5
தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:1146/11
தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு
தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி டிடிடீடீ – திருப்:1146/11,12
மேல்


டூடுடுடு (2)

தீத தோதகம் தீததிம் தோதிதிமி டூடு டூடுடுண் டூடுடுண் டூடுடுடு
டீகு டீகுகம் போல ஒண் பேரி முரசங்கள் வீற – திருப்:80/9,10
திக்குடுடு டூடமட டாடமட டூடுடுடு தித்திமித என தாளம் – திருப்:566/10
மேல்


டூடுடுண் (2)

தீத தோதகம் தீததிம் தோதிதிமி டூடு டூடுடுண் டூடுடுண் டூடுடுடு – திருப்:80/9
தீத தோதகம் தீததிம் தோதிதிமி டூடு டூடுடுண் டூடுடுண் டூடுடுடு – திருப்:80/9
மேல்


டூடூ (1)

துடுட்டு டுட்டுடு டூடூ டுடுடுடு திகுத்தி குத்திகு தீதோ என ஒரு – திருப்:438/11
மேல்


டூவென (1)

தமர சஞ்சலி சஞ்சலா என முழவு டுண்டுடு டுண்டு டூவென
தருண கிண்கிணி கிண்கிண் ஆரமும் முந்த ஓதும் – திருப்:141/11,12

மேல்