டீ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டீகு 3
டீகுகம் 1
டீகுகு 1
டீகுட 1
டீடிடி 2
டீடிமி 1
டீந்தகம் 1

டீகு (3)

டீகு டீகுகம் போல ஒண் பேரி முரசங்கள் வீற – திருப்:80/10
தக்குகுகு டூடு டுட்டுண் டிக்குகுகு டீகு தத்தம் தத்தனத னானன் உர்த்தும் சத பேரி – திருப்:247/6
சேகண செகண தோதிமி திகுட டாடு டுட்டமட டீகு தத்தொகுர்தி – திருப்:439/9
மேல்


டீகுகம் (1)

டீகு டீகுகம் போல ஒண் பேரி முரசங்கள் வீற – திருப்:80/10
மேல்


டீகுகு (1)

தோதிமி தித்தி திமித்த டிங்குகு டீகுகு டிக்குட் டிகுக்கு டிண்டிமி – திருப்:612/9
மேல்


டீகுட (1)

தத்த தானன டீகுட டாடுடு என தாளம் – திருப்:480/10
மேல்


டீடிடி (2)

தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி டிடிடீடீ – திருப்:1146/12
தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி டிடிடீடீ – திருப்:1146/12
மேல்


டீடிமி (1)

தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூடுட்டுட் டூடுடு டாடமி தானத்த தானதனா என வெகு பேரி – திருப்:975/5
மேல்


டீந்தகம் (1)

திகுடோடிமி டிமிடோடிமி டாங்குட டீந்தகம் என்று இயல் பேரி – திருப்:427/15

மேல்