டி – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

டிக்கட்டி 1
டிக்கு 2
டிக்குகு 2
டிக்குகுகு 1
டிக்குட் 2
டிகுக்கு 1
டிகுகு 4
டிகுட்டி 1
டிகுடடகு 1
டிகுடடிண்டிண் 1
டிகுடிகு 4
டிகுடிகுகு 2
டிகுடிங்குகு 1
டிகுண்டிம் 2
டிகுதீதோ 1
டிகுர்திமிதி 1
டிங்கு 3
டிங்குகு 2
டிங்குகுகு 1
டிங்குட் 1
டிங்குந்து 1
டிட்டிட்டி 2
டிட்டிடி 1
டிட்டிடிணி 1
டிட்டிம் 1
டிட்டிமிட 1
டிடி 1
டிடிக்கு 1
டிடிடி 2
டிடிடிடிடி 1
டிடிடீடீ 1
டிடிடுடுடு 2
டிடிண்டிட்டிட் 1
டிடிதீதோ 1
டிண் 2
டிண்டிட் 2
டிண்டிட்டி 2
டிண்டிடிடி 1
டிண்டிண் 2
டிண்டிண்டி 1
டிண்டிமி 2
டிண்டிமிட் 1
டிணிடிணிணி 1
டிணிணிடிணி 1
டிந்தம் 1
டிமிடடிமி 1
டிமிடிட் 1
டிமிடிட்டிட் 1
டிமிடிமி 1
டிமிடிமிட 2
டிமிடிமிடிட் 1
டிமிடோடிமி 1
டிமிண்டுட்டுட் 1
டிமுட 1
டிமுடடிண்டிண் 1
டிமுடடிண்டு 1
டிமுடிமு 1

டிக்கட்டி (1)

டிடிடுடுடு டிடிடுடுடு டிக்கட்டி கண்டிகட டுட்டுட்டு டுண்டுடுடு – திருப்:622/17
மேல்


டிக்கு (2)

டிமிடிட்டிட் டிமிடிட் டிக்கு தொகுதொக்கு தொகுத தொக்கு – திருப்:154/14
அண்டம் மிட்டி குட டிண்டிமிட் டிக்கு குடந்த கொட்ட தகு டிங்கு தொக்க தமடம் – திருப்:453/9
மேல்


டிக்குகு (2)

டிகுகு டிக்குகு டிகுகு டிக்குகு டிகுண்டிம் குண்டி குண்டீ என இராவணன் நீள் – திருப்:702/18
டிகுகு டிக்குகு டிகுகு டிக்குகு டிகுண்டிம் குண்டி குண்டீ என இராவணன் நீள் – திருப்:702/18
மேல்


டிக்குகுகு (1)

தக்குகுகு டூடு டுட்டுண் டிக்குகுகு டீகு தத்தம் தத்தனத னானன் உர்த்தும் சத பேரி – திருப்:247/6
மேல்


டிக்குட் (2)

திகுடத்தி குகுடட் டுட்டுட் டமடட்டட் டமடட் டிக்குட்
டிமிடிட்டிட் டிமிடிட் டிக்கு தொகுதொக்கு தொகுத தொக்கு – திருப்:154/13,14
தோதிமி தித்தி திமித்த டிங்குகு டீகுகு டிக்குட் டிகுக்கு டிண்டிமி – திருப்:612/9
மேல்


டிகுக்கு (1)

தோதிமி தித்தி திமித்த டிங்குகு டீகுகு டிக்குட் டிகுக்கு டிண்டிமி – திருப்:612/9
மேல்


டிகுகு (4)

தனத னந்தன தந்த னாவென டிகுகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை – திருப்:141/9
டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டிகுகு டிக்குகு டிகுகு டிக்குகு டிகுண்டிம் குண்டி குண்டீ என இராவணன் நீள் – திருப்:702/18
டிகுகு டிக்குகு டிகுகு டிக்குகு டிகுண்டிம் குண்டி குண்டீ என இராவணன் நீள் – திருப்:702/18
மேல்


டிகுட்டி (1)

டிகுட்டி குண்டிகு டிகுடிகு டிண்டிட் டிகுதீதோ – திருப்:955/10
மேல்


டிகுடடகு (1)

டிகுடடகு டகுடடிகு டிட்டிட்டி குட்டிகுடி டட்டட்ட குட்டகுடது – திருப்:902/17
மேல்


டிகுடடிண்டிண் (1)

டகுடடண்டண் டிகுடடிண்டிண் டகுடடண்டண் டோடிண்டிண் – திருப்:500/14
மேல்


டிகுடிகு (4)

டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டகுடகு டிகுடிகு டகுகு டிகுடிகு டிகுடிகு டகுடகு டிகுகு டகுடகு – திருப்:572/27
டிகுட்டி குண்டிகு டிகுடிகு டிண்டிட் டிகுதீதோ – திருப்:955/10
மேல்


டிகுடிகுகு (2)

தகுதகுகு தகுதகுகு தந்தந்த குத்தகுகு டிகுடிகுகு டிகுடிகுகு டிண்டிண்டி குக்குடிகு – திருப்:1124/9
தகுதகுகு தகுதகுகு தந்தந்த குத்தகுகு டிகுடிகுகு டிகுடிகுகு டிண்டிண்டி குக்குடிகு – திருப்:1124/9
மேல்


டிகுடிங்குகு (1)

திதிதிந்திமி தனதந்தன டுடுடுண்டுடு பேரி டகுடங்குகு டிகுடிங்குகு படகந்துடி வீணை – திருப்:850/9
மேல்


டிகுண்டிம் (2)

என இடக்கைகள் மணி கண பறை டிகுண்டிம் குண்டி குண்டா – திருப்:702/17
டிகுகு டிக்குகு டிகுகு டிக்குகு டிகுண்டிம் குண்டி குண்டீ என இராவணன் நீள் – திருப்:702/18
மேல்


டிகுதீதோ (1)

டிகுட்டி குண்டிகு டிகுடிகு டிண்டிட் டிகுதீதோ – திருப்:955/10
மேல்


டிகுர்திமிதி (1)

திமிலை உடுக்கு உடன் முரசு பறை திமிதி திமிதிம் என டிமிடிமிடிட் டிகுர்திமிதி ஒலி தாளம் – திருப்:407/5
மேல்


டிங்கு (3)

தனத னந்தன தந்த னாவென டிகுகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை – திருப்:141/9
தவில் முரசு பறை திமிலை டிங்கு டிங்குந்து அடர்ந்த அண்டர் பேரி – திருப்:422/10
அண்டம் மிட்டி குட டிண்டிமிட் டிக்கு குடந்த கொட்ட தகு டிங்கு தொக்க தமடம் – திருப்:453/9
மேல்


டிங்குகு (2)

தனத னந்தன தந்த னாவென டிகுகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை – திருப்:141/9
தோதிமி தித்தி திமித்த டிங்குகு டீகுகு டிக்குட் டிகுக்கு டிண்டிமி – திருப்:612/9
மேல்


டிங்குகுகு (1)

தத்ததிமி டங்குகுகு தித்திதிமி டிங்குகுகு – திருப்:572/28
மேல்


டிங்குட் (1)

தடுடு டுடுடுடு டாடக டிங்குட் இயல் தாளம் – திருப்:452/10
மேல்


டிங்குந்து (1)

தவில் முரசு பறை திமிலை டிங்கு டிங்குந்து அடர்ந்த அண்டர் பேரி – திருப்:422/10
மேல்


டிட்டிட்டி (2)

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட டிடிதீதோ – திருப்:296/10
டிகுடடகு டகுடடிகு டிட்டிட்டி குட்டிகுடி டட்டட்ட குட்டகுடது – திருப்:902/17
மேல்


டிட்டிடி (1)

தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி டிடிடீடீ – திருப்:1146/12
மேல்


டிட்டிடிணி (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி
தரரதர தரதரர திரிரிதிரி திரிதிரிரி தன்றத்த ரத்தரர தின்றித்தி ரித்திரிரி என தாளம் – திருப்:624/17,18
மேல்


டிட்டிம் (1)

டிமுட டிமுடிமு டிட்டிம் என தவில் எழும் ஓசை – திருப்:4/14
மேல்


டிட்டிமிட (1)

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட டிடிதீதோ – திருப்:296/10
மேல்


டிடி (1)

டுண்டுண் டுண்டுண் டிண்டிண் டிண்டிண் டிடி என விழும் எழு படிகளும் அதிர்பட – திருப்:150/14
மேல்


டிடிக்கு (1)

திகுர்த்த திகுதிகு டுடுட்டு டுடுடுடு டிடிக்கு நிகர் என உடுக்கை முரசொடு – திருப்:444/28
மேல்


டிடிடி (2)

திதிதி ததததம் திந்திம் தந்தட் டிடிடி டடடடண் டிண்டிட் டண்ட – திருப்:77/9
சகக சககெணக தந்தத்த குங்கெணக டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி – திருப்:106/11
மேல்


டிடிடிடிடி (1)

சகக சககெணக தந்தத்த குங்கெணக டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி – திருப்:106/11
மேல்


டிடிடீடீ (1)

தாடி டிட்டிடி டீடிடி டீடிடி டிடிடீடீ – திருப்:1146/12
மேல்


டிடிடுடுடு (2)

டிடிடுடுடு டிடிடுடுடு டிக்கட்டி கண்டிகட டுட்டுட்டு டுண்டுடுடு – திருப்:622/17
டிடிடுடுடு டிடிடுடுடு டிக்கட்டி கண்டிகட டுட்டுட்டு டுண்டுடுடு – திருப்:622/17
மேல்


டிடிண்டிட்டிட் (1)

தனந்தத்த தனந்தத்த தடுண்டுட்டுட் டிடிண்டிட்டிட் டடண்டட்டட் டிமிண்டுட்டுட் இயல் தாளம் – திருப்:1164/5
மேல்


டிடிதீதோ (1)

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட டிடிதீதோ – திருப்:296/10
மேல்


டிண் (2)

உண்டு கண்டு சில கூளிகள் டிண் டிண் டெண் என்று குதி போடவும் – திருப்:95/11
உண்டு கண்டு சில கூளிகள் டிண் டிண் டெண் என்று குதி போடவும் – திருப்:95/11
மேல்


டிண்டிட் (2)

திதிதி ததததம் திந்திம் தந்தட் டிடிடி டடடடண் டிண்டிட் டண்ட – திருப்:77/9
டிகுட்டி குண்டிகு டிகுடிகு டிண்டிட் டிகுதீதோ – திருப்:955/10
மேல்


டிண்டிட்டி (2)

சகக சககெணக தந்தத்த குங்கெணக டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி – திருப்:106/11
டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டிண்டிடிடி (1)

சகக சககெணக தந்தத்த குங்கெணக டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி
தகக தகதகக தந்தத்த தந்தகக என்று தாளம் – திருப்:106/11,12
மேல்


டிண்டிண் (2)

டுண்டுண் டுண்டுண் டிண்டிண் டிண்டிண் டிடி என விழும் எழு படிகளும் அதிர்பட – திருப்:150/14
டுண்டுண் டுண்டுண் டிண்டிண் டிண்டிண் டிடி என விழும் எழு படிகளும் அதிர்பட – திருப்:150/14
மேல்


டிண்டிண்டி (1)

தகுதகுகு தகுதகுகு தந்தந்த குத்தகுகு டிகுடிகுகு டிகுடிகுகு டிண்டிண்டி குக்குடிகு – திருப்:1124/9
மேல்


டிண்டிமி (2)

சஞ்ச சஞ்சக ணஞ்சக டுண்டுடு டுண்டு டிண்டிமி டண்டம டுண்டுடு – திருப்:85/9
தோதிமி தித்தி திமித்த டிங்குகு டீகுகு டிக்குட் டிகுக்கு டிண்டிமி
தோதிமி தித்தி தனத்த தந்த தோதிமி தித்தி என் இசையோடே – திருப்:612/9,10
மேல்


டிண்டிமிட் (1)

அண்டம் மிட்டி குட டிண்டிமிட் டிக்கு குடந்த கொட்ட தகு டிங்கு தொக்க தமடம் – திருப்:453/9
மேல்


டிணிடிணிணி (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டிணிணிடிணி (1)

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி டண்டட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி – திருப்:624/17
மேல்


டிந்தம் (1)

திந்த திமி தீதகுடட் டுண்டுமிடட் டாடுடுடிட் டிந்தம் என காள மணி தவில் ஓசை – திருப்:863/5
மேல்


டிமிடடிமி (1)

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட டிடிதீதோ – திருப்:296/10
மேல்


டிமிடிட் (1)

டிமிடிட்டிட் டிமிடிட் டிக்கு தொகுதொக்கு தொகுத தொக்கு – திருப்:154/14
மேல்


டிமிடிட்டிட் (1)

டிமிடிட்டிட் டிமிடிட் டிக்கு தொகுதொக்கு தொகுத தொக்கு – திருப்:154/14
மேல்


டிமிடிமி (1)

தொந்த திகுகுட தகுகுட டிமிடிமி தந்த தனதன டுடுடுடு டமடம – திருப்:206/9
மேல்


டிமிடிமிட (2)

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட டிடிதீதோ – திருப்:296/10
தடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுடுண் டுண்டுடுண் டிமிடிமிட டகுர்திகுகு சங்கு வெண் கொம்பு திண் – திருப்:422/11
மேல்


டிமிடிமிடிட் (1)

திமிலை உடுக்கு உடன் முரசு பறை திமிதி திமிதிம் என டிமிடிமிடிட் டிகுர்திமிதி ஒலி தாளம் – திருப்:407/5
மேல்


டிமிடோடிமி (1)

திகுடோடிமி டிமிடோடிமி டாங்குட டீந்தகம் என்று இயல் பேரி – திருப்:427/15
மேல்


டிமிண்டுட்டுட் (1)

தனந்தத்த தனந்தத்த தடுண்டுட்டுட் டிடிண்டிட்டிட் டடண்டட்டட் டிமிண்டுட்டுட் இயல் தாளம் – திருப்:1164/5
மேல்


டிமுட (1)

டிமுட டிமுடிமு டிட்டிம் என தவில் எழும் ஓசை – திருப்:4/14
மேல்


டிமுடடிண்டிண் (1)

டிமுடடிண்டிண் டுமுடடுண்டுண் டிமுடடிண்டு என்றே சங்கம் பல பேரி – திருப்:500/15
மேல்


டிமுடடிண்டு (1)

டிமுடடிண்டிண் டுமுடடுண்டுண் டிமுடடிண்டு என்றே சங்கம் பல பேரி – திருப்:500/15
மேல்


டிமுடிமு (1)

டிமுட டிமுடிமு டிட்டிம் என தவில் எழும் ஓசை – திருப்:4/14

மேல்