டா – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

டாகினி (1)

அமை உமை டாகினி திரிபுரை நாரணி அழகிய மாதர் அருள் புதல்வோனே – திருப்:226/6
மேல்


டாங்குட (2)

தகுதோதகு தகுதோதகு டாங்குட தீங்கடதொம் – திருப்:427/14
திகுடோடிமி டிமிடோடிமி டாங்குட டீந்தகம் என்று இயல் பேரி – திருப்:427/15
மேல்


டாட (1)

தகுடத்த தான தானன திகுடத்தி தீதி தோதிமி தடுடுட்டுட் டாட பேரிகை சங்கு வீணை – திருப்:346/5
மேல்


டாடக (1)

தடுடு டுடுடுடு டாடக டிங்குட் இயல் தாளம் – திருப்:452/10
மேல்


டாடட (2)

தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:1146/11
தாட டட்டட டாடட டாடட டூடு டுட்டுடு டூடுடு டூடுடு – திருப்:1146/11
மேல்


டாடமட (1)

திக்குடுடு டூடமட டாடமட டூடுடுடு தித்திமித என தாளம் – திருப்:566/10
மேல்


டாடமி (1)

தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூடுட்டுட் டூடுடு டாடமி தானத்த தானதனா என வெகு பேரி – திருப்:975/5
மேல்


டாடிக (1)

அதிர பம்பைகள் டங்கு டாடிக முதிர அண்டமொடு ஐந்து பேரிகை – திருப்:511/9
மேல்


டாடு (1)

சேகண செகண தோதிமி திகுட டாடு டுட்டமட டீகு தத்தொகுர்தி – திருப்:439/9
மேல்


டாடுடு (1)

தத்த தானன டீகுட டாடுடு என தாளம் – திருப்:480/10
மேல்


டாடுடுடிட் (1)

திந்த திமி தீதகுடட் டுண்டுமிடட் டாடுடுடிட் டிந்தம் என காள மணி தவில் ஓசை – திருப்:863/5
மேல்


டாத்திரி (1)

தரிகிட தரிகிட தாகு டாத்திரி கிடதரி கிடதரி தா எனா சில சப்தமொடு எழுவன தாள் வாச்சியமுடனே நீள் – திருப்:509/11

மேல்