ஞே – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

ஞேயங்களாய் (1)

மோக நினைவான போகம் செய்வேன் அண்டர் தேட அரிதாய ஞேயங்களாய் நின்ற – திருப்:94/3