ஜே – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜேஜெய 4
ஜேஜே 1

ஜேஜெய (4)

நிருதரார்க்கு ஒரு காலா ஜேஜெய சுரர்கள் ஏத்திடு வேலா ஜேஜெய – திருப்:1168/1
நிருதரார்க்கு ஒரு காலா ஜேஜெய சுரர்கள் ஏத்திடு வேலா ஜேஜெய
நிமலனார்க்கு ஒரு பாலா ஜேஜெய விறலான – திருப்:1168/1,2
நிமலனார்க்கு ஒரு பாலா ஜேஜெய விறலான – திருப்:1168/2
நெடிய வேல் படையானே ஜேஜெய என இராப்பகல் தானே நான் மிக – திருப்:1168/3
மேல்


ஜேஜே (1)

திமிதிமி தித்திமி ஜேஜே தீதிமி தொதிதீதோ – திருப்:697/10

மேல்