சௌ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

செளக்யம் (1)

இசை பயில் ஷடாக்ஷரம் அதாலே இகபர செளக்யம் அருள்வாயே – திருப்:192/2