சை – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைசை 1
சைய 1
சையம் 1
சையமுடன் 1
சையவில்லி 1
சைவ 1

சைசை (1)

சைசை என திரி நாயேன் ஓயாது அலையாதே – திருப்:834/6
மேல்


சைய (1)

வெய்ய சைய வில்லி சொல்லை வெல்ல வல்ல பெருமாளே – திருப்:660/8
மேல்


சையம் (1)

பைய மால் பற்றி வளர் சையம் மேல் வைக்கும் முது நெய்யனே சுற்றிய குறவர் கோவே – திருப்:246/6
மேல்


சையமுடன் (1)

வெய்ய நிருதேசர் சையமுடன் வீழ வெல்ல அயில் விநோதம் புரிவோனே – திருப்:663/7
மேல்


சையவில்லி (1)

வெய்ய சையவில்லி சொல்லை வெல்ல வல்ல பெருமாளே – திருப்:661/8
மேல்


சைவ (1)

சைவ முதல் குருவாயே சமணர்களை தெறுவோனே – திருப்:1327/1

மேல்