கௌ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கௌவை (1)

கௌவை தீர போகும் இராகவன் மருகோனே – திருப்:483/12