ஐ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 59
ஐ_அறும்_ஓர் 1
ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று 1
ஐ_ஆயிரர் 1
ஐ_எழு 2
ஐ_ஐ 1
ஐ_ஐ_ஞூறு 1
ஐ_ஐ_இரட்டி 1
ஐ_ஐந்து 2
ஐ_ஐந்து_ஓர் 1
ஐந்தாம் 2
ஐந்திரி 2
ஐந்து 19
ஐந்தும் 5
ஐந்தையும் 1
ஐந்தொடு 1
ஐந்தோடும் 1
ஐப்பட்ட 1
ஐம் 10
ஐம்_கதவு 2
ஐம்பத்தாறும் 1
ஐம்பத்திரண்டு 1
ஐம்பதின் 1
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு 1
ஐம்பது 3
ஐம்புரத்தில் 1
ஐம்பொறி 14
ஐம்பொறிக்கு 1
ஐம்பொறிகள் 2
ஐம்பொறியை 3
ஐய 2
ஐயம் 20
ஐயமும் 2
ஐயமே 1
ஐயமொடு 1
ஐயன் 4
ஐயனை 2
ஐயா 13
ஐயாயிரத்து 2
ஐயாயிரத்து_இரட்டி 1
ஐயாயிரம் 3
ஐயாயிரர் 4
ஐயாயிரரும் 1
ஐயும் 2
ஐயென்று 2
ஐயெனா 1
ஐயைம்பதவர் 1
ஐவர் 1
ஐவரும் 2

ஐ (59)

ஐ மணி பவளம் முத்து அம் பொன் இற்று எலாம் – தேம்பா:1 53/1
ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
ஐ படும் விசும்பொடு எங்கும் அரசனாய் வணங்க செய்தான் – தேம்பா:3 43/4
ஐ உண் அலர் கண்டு அளி நீங்கின போல் – தேம்பா:5 89/4
ஐ என தமுள் இரங்கிய தன்மையோடு அ புண் – தேம்பா:6 68/3
மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3
மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3
ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே – தேம்பா:7 6/2
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1
எழுந்திருந்து ஐ என இதயம் துண்ணெனா – தேம்பா:8 26/2
ஐ விளை உணர்வோர் அல்லால் அனந்தன் நல் பாதம் சேரார் – தேம்பா:9 80/4
போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/3
கோள் ஐ வாய் புகழ் தர கோல வானவர் – தேம்பா:10 81/1
மாதம் மார்கழி வைகல் ஐ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/1
ஐ அற்று ஓர் அறிவு உடை மூ அரசரை தன் தாள் தொழுவான் அழைத்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:11 103/4
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
ஐ மறுத்து இரி மயில் ஆடி மற்றையும் – தேம்பா:12 33/2
ஐ இதழ் தாரினான் அறைய தீ முனர் – தேம்பா:13 9/3
அலை முகந்து அருந்தி ஐ என்று அழல் முகில் ஆர்த்து மின்னி – தேம்பா:14 35/2
விண் உக ஆர்த்து வீழ் உரும் அன்ன வேந்து மீண்டு உலம்பி ஐ என்ன – தேம்பா:14 44/1
அறம் கொடு புக்க யூதரை தடுப்ப ஐ என தானையும் தானும் – தேம்பா:14 47/2
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3
ஐ மணி தேரின் சாரன் அகலம் அற்று அவனும் மாய்த்தான் – தேம்பா:16 45/4
நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/4
நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/4
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
கால் ஐ கடவுள் திறல் கண்ட சூசை தகவுற்றான் – தேம்பா:16 55/4
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
ஐ_எழு காவதம் ஏகி அப்புறம் – தேம்பா:19 37/1
ஐ_ஐ_ஞூறு தொடர் நால் நூற்று ஆறு ஆண்டு முனர் – தேம்பா:20 57/1
ஐ_ஐ_ஞூறு தொடர் நால் நூற்று ஆறு ஆண்டு முனர் – தேம்பா:20 57/1
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க – தேம்பா:21 13/1
ஐ கொண்ட ஓர் நல் தெய்வதம் என்றார் அறிவு அற்றார் – தேம்பா:23 25/4
ஐ திறத்து உயிர் கேடுற ஆக்கினேன் – தேம்பா:23 31/4
ஐ வகை பொறியும் வாட்டிய சூசை அறையும் நூல் உறுதியால் அன்னார் – தேம்பா:23 104/1
ஐ வகை பொறியின் மொய்த்த ஐம் பகை கொலையின் சூழ்ந்து – தேம்பா:24 6/1
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
ஐ கொள் குழவி கருணையினால் அவிழ் நா புரிவு தீர்ந்த அய்யன் – தேம்பா:26 48/3
ஐ அடங்கிய ஆண்டகை நேடும்-ஆல் – தேம்பா:26 146/4
வெல்லும் தன்மையை யார் ஐ விளம்புவார் – தேம்பா:26 178/4
ஐ முதல் பொறியின் வழி ஆங்கு அதிர் – தேம்பா:28 97/3
ஐ வழி ஆசு தரும் – தேம்பா:28 143/1
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4
ஐ வகை முறை அற அணுகி ஓர் முனி – தேம்பா:29 91/2
ஐ சுடர் மணி பரப்பு ஆக பைம் புல் மேல் – தேம்பா:30 56/2
ஐ ஆருயிரே அவன் இன்று அளித்தான்-கொல்லோ என்றான் – தேம்பா:31 26/4
தீத்து அன்பு அள்ளி ஐ நீத்து எழில் சேய் உயிர் – தேம்பா:32 8/2
ஐ மணி சிதம் குடை தரள அம் குடை – தேம்பா:32 56/2
ஐ பரந்த வெற்பு அருவி அதிர்ந்து அரி கொய் ஆச்சிய நாட்டு அரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/4
ஐ_அறும்_ஓர் வகுப்பு அப்பால் அலகு இல நாட்டு அரசரை தான் அங்கண் காட்டி – தேம்பா:32 89/1
சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/3
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1
ஆர்த்தன பல்லாண்டு ஆர்ந்தன உவகை ஆறு_அறு_நூற்று_மூ_ஐ பூ – தேம்பா:36 30/1
ஐ அகத்து இரு தலை பறவை ஆகிலம் – தேம்பா:36 122/2
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/2
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2

மேல்


ஐ_அறும்_ஓர் (1)

ஐ_அறும்_ஓர் வகுப்பு அப்பால் அலகு இல நாட்டு அரசரை தான் அங்கண் காட்டி – தேம்பா:32 89/1

மேல்


ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று (1)

தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று
அடி அடித்து இடம் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:35 47/1,2

மேல்


ஐ_ஆயிரர் (1)

ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4

மேல்


ஐ_எழு (2)

கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
ஐ_எழு காவதம் ஏகி அப்புறம் – தேம்பா:19 37/1

மேல்


ஐ_ஐ (1)

மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3

மேல்


ஐ_ஐ_ஞூறு (1)

ஐ_ஐ_ஞூறு தொடர் நால் நூற்று ஆறு ஆண்டு முனர் – தேம்பா:20 57/1

மேல்


ஐ_ஐ_இரட்டி (1)

நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/4

மேல்


ஐ_ஐந்து (2)

போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து
ஆய் இரு உலகும் ஓங்க ஆண்டகை உதித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:10 2/3,4
மாதம் மார்கழி வைகல் ஐ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/1

மேல்


ஐ_ஐந்து_ஓர் (1)

சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/3

மேல்


ஐந்தாம் (2)

நால் வகை பொறி நண்ணி ஐந்தாம் பொறி – தேம்பா:28 106/1
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4

மேல்


ஐந்திரி (2)

அற்றை ஆர் ஒளியொடு சிவந்தது ஐந்திரி – தேம்பா:8 22/4
சேய் இருந்து ஐந்திரி தெளித்த-கால் எழீஇ – தேம்பா:20 1/2

மேல்


ஐந்து (19)

நூலொடு வெல்ல ஐந்து நுண் புலன் அடக்கி காத்து – தேம்பா:3 36/2
நீரொடும் ஐந்து தம் பகையை நீத்து ஒரு – தேம்பா:3 47/3
மாசு அறும் கருப்பம் ஆகி வளர்ந்து தேய் திங்கள் ஐந்து ஆய் – தேம்பா:7 60/1
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/3
மாதம் மார்கழி வைகல் ஐ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/1
ஏது இலா நிசிக்கு இருத்தை மூ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/2
வில் முகத்து அம்பின் சென்று வேந்தர் ஐந்து இறைஞ்சி சொல்வான் – தேம்பா:15 48/1
வரி சுமந்த இள மயில் மான ஐந்து
எரி சுமந்த கணார் அழுது ஏங்கினார் – தேம்பா:17 43/3,4
தார் ஆர் அணங்கு அளித்த தனயரும் ஈர்_ஐந்து பினர் – தேம்பா:20 58/2
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/2
சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும் – தேம்பா:25 62/2
உள் உற கண் முதல் உள்ள வாயில் ஐந்து
எள் உற திறப்பது ஏன் எரிசெய் வேலினோய் – தேம்பா:28 48/3,4
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து
இடம் புனைந்து உணர்ந்த யாவும் எழுதிய நினைவில் தோன்றி – தேம்பா:29 11/1,2
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க – தேம்பா:30 70/1
சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/3
தாள் அழுந்திய காயம் ஐந்து ஒளிவிட தரித்தான் – தேம்பா:35 68/4
போய் வினை கொணரும் பொறிகள் ஐந்து அடக்கி பொலம் தவ வேலியை கோலி – தேம்பா:36 34/1
தேன் மேல் தளம்பும் ஆறு_அறு_நூறு சேர்ந்த மூ_ஐந்து திரு மணி பூ – தேம்பா:36 131/2

மேல்


ஐந்தும் (5)

செரு வழி பொறிகள் ஐந்தும் செகுத்து தன் நிலையில் ஊக்கல் – தேம்பா:9 81/1
ஊன் ஊறு சோதுமத்தாரது ஐந்தும் ஊர் உற்ற பாவம் ஒழிய – தேம்பா:14 129/3
தன் தோல் உரித்த பாம்பு ஒத்த தவத்தின் வாளால் பொறி ஐந்தும்
கொன்றோன் உளம் பற்று இருள் புக்கா குன்றா சீல விளக்கு ஏற்றி – தேம்பா:19 26/1,2
முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2

மேல்


ஐந்தையும் (1)

காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4

மேல்


ஐந்தொடு (1)

மெய் முதல் பொறி ஐந்தொடு மேவிய – தேம்பா:28 97/1

மேல்


ஐந்தோடும் (1)

செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை – தேம்பா:25 64/1

மேல்


ஐப்பட்ட (1)

ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும் – தேம்பா:14 93/3

மேல்


ஐம் (10)

தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும் – தேம்பா:3 25/1
கண் புலன் ஆதி ஐம்_கதவு அடைக்கலான் – தேம்பா:6 24/1
ஐம்_கதவு அடைத்து அதற்கு அறம் நல் காவலாய் – தேம்பா:6 25/1
போயே வினை கொண்டு உள்ளே புகும் ஐம் பகையாம் பொறிகாள் – தேம்பா:10 50/2
அன்பால் அணுகும் தன்மைத்து ஐம் வைகலும் வைகிய பின் – தேம்பா:10 57/3
தீ வரும் துளி ஐம் புரம் தீந்ததும் – தேம்பா:11 28/3
நெஞ்சு பதி கொண்ட அருள் எஞ்சா நீரார் நிறைந்து ஐம் நாள் – தேம்பா:13 3/1
ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும் – தேம்பா:14 93/3
போர் எழுந்து ஆய போது ஐம் பொருநர் நீடு உவப்ப என்ன – தேம்பா:15 82/2
ஐ வகை பொறியின் மொய்த்த ஐம் பகை கொலையின் சூழ்ந்து – தேம்பா:24 6/1

மேல்


ஐம்_கதவு (2)

கண் புலன் ஆதி ஐம்_கதவு அடைக்கலான் – தேம்பா:6 24/1
ஐம்_கதவு அடைத்து அதற்கு அறம் நல் காவலாய் – தேம்பா:6 25/1

மேல்


ஐம்பத்தாறும் (1)

ஆயிரத்து_ஆறு_நூற்று_ஐம்பத்தாறும் ஆய் – தேம்பா:14 98/2

மேல்


ஐம்பத்திரண்டு (1)

ஆண்டு அங்கு ஆயிரத்து_ஐம்பத்திரண்டு போய் – தேம்பா:23 40/1

மேல்


ஐம்பதின் (1)

ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4

மேல்


ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு (1)

ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4

மேல்


ஐம்பது (3)

விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/3
ஆர் அகம் துகைத்து இவர் நடந்து எல் ஐம்பது ஆய் – தேம்பா:22 29/3

மேல்


ஐம்புரத்தில் (1)

பல் நவை மிடைந்த ஐம்புரத்தில் பண்டு நாள் – தேம்பா:14 128/2

மேல்


ஐம்பொறி (14)

ஐம்பொறி அன்றி சூழ்ந்த அனைத்துமே பகைத்த-காலை – தேம்பா:4 31/2
காக்காது உள்ளம் ஐம்பொறி காட்டும் வழி நிற்ப – தேம்பா:4 52/1
புல்லும் பொல்லாங்கு ஈர்த்துபு புக்கு ஐம்பொறி காத்தான் – தேம்பா:4 53/4
பொய் பட்டு அயரும் புன் பொருள் மேல் ஐம்பொறி விட்டால் – தேம்பா:4 55/3
போய் இருள் கொணர் ஐம்பொறி போக்கு இலான் – தேம்பா:4 60/2
பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி – தேம்பா:11 38/1
ஐம்பொறி அடக்கி உள் அவா கொண்டால் என்பார் – தேம்பா:20 126/4
போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில் – தேம்பா:26 111/3
செருக்கு-இடை கோடு உளம் சிதைக்கும் ஐம்பொறி
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/1,2
பொய் அடங்கிய ஐம்பொறி நீக்கி வான் – தேம்பா:26 146/3
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/2
ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய் – தேம்பா:28 150/1
அரி வளர் அங்கண் கொன்ற ஐம்பொறி புதைத்து பல்-கால் – தேம்பா:30 69/3
ஆற்றிய தவ செம் தீயில் ஐம்பொறி இரும்பு இட்டு ஊதி – தேம்பா:30 74/1

மேல்


ஐம்பொறிக்கு (1)

வல்லையே மிக்க ஓர் அளவு இலாற்கு இல்லை வழங்கும் ஐம்பொறிக்கு உரி வடிவே – தேம்பா:27 160/4

மேல்


ஐம்பொறிகள் (2)

தணிக்க அரிது ஆம் ஐம்பொறிகள் சார் பொருள் சார்ந்து உளம் பிரிந்து – தேம்பா:6 14/1
நகை எழ எதிர்ந்த இன்பம் ஐம்பொறிகள் நாடலின் காவலே ஆற்றா – தேம்பா:30 144/1

மேல்


ஐம்பொறியை (3)

அவ்வாறு அன்னாள் அகற்றி அட்டு ஐம்பொறியை புதைத்து – தேம்பா:10 55/2
துன்பு மிக ஐம்பொறியை துமித்த தன்மை சுடர் ஞானத்து – தேம்பா:20 21/1
மின்னி அம்புய கண் ஆதி வென்ற ஐம்பொறியை காத்தோர் – தேம்பா:24 22/1

மேல்


ஐய (2)

பொதிர் வரும் அன்பும் ஐய புன்கணும் உளத்து உண்டு உண்ட – தேம்பா:7 63/2
தாவி நோய் செய்த ஐய தகுதியால் உணரா நானே – தேம்பா:7 71/2

மேல்


ஐயம் (20)

ஐயம் ஆய் இறையோனை அருச்சனை – தேம்பா:7 53/3
தேசு அறும் நெஞ்சம் ஈர்ந்த செல்லலோடு ஐயம் கொண்டான் – தேம்பா:7 60/4
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/3
நின்றனன் விழித்தான் ஐயம் நீக்கவும் அருகு நண்ணி – தேம்பா:7 66/2
தெருள் அற உணர்ந்த ஐயம் செய்த நோய் இனி நீத்து உற்ற – தேம்பா:7 70/2
எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன் – தேம்பா:7 91/3
எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி – தேம்பா:8 19/2
திளைத்து எழும் ஐயம் என்னோ செய் கடன் இன்னது என்ன – தேம்பா:9 125/2
ஆவு உண்டாயின ஐயம் இதே இனி – தேம்பா:11 24/2
புரிய ஓர் மத புகர் முகம் என எழுந்து ஐயம்
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/3,4
தன் சாயல் மதி வல்லோய் தளிர்ந்த ஐயம் தீர் சிறிது – தேம்பா:20 29/3
ஐயம் மீட்பதன் பொருட்டு அகத்து அலை நினைவு அகல்-மின் – தேம்பா:23 80/1
பொய் வகை முறுவல் காட்டி புகன்றனன் சூசை ஐயம்
மாய் வகை அருளி கேள்மோ முதிர் தவத்து இறைவ என்று – தேம்பா:27 148/2,3
வல்லையில் பொதிர்ந்த ஐயம் வளர் வினை ஆயிற்று என்றான் – தேம்பா:27 149/4
ஐயம் போக தணிவு ஆம் எனினும் அன்று ஆங்கு இரவி – தேம்பா:31 35/2
ஆசு அறுத்து இணை அற்றனன் ஐயம் அற்று – தேம்பா:31 78/2
ஊன் முகத்து எந்தை உற்றது என்று ஐயம் உற்றனம் ஆயினும் வேத – தேம்பா:31 87/2
வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3
ஐயம் தோன்றும் மனத்து அயர்வு அற்றிட – தேம்பா:34 32/1
வினை வரும் ஐயம் உற்ற ஆறும் அதனை விட்ட ஆறும் ஒருங்கு எலாம் உரைத்தான் – தேம்பா:34 46/4

மேல்


ஐயமும் (2)

துடைத்த தன் ஐயமும் துகளும் சொற்றவும் – தேம்பா:8 25/2
பீறு வாள் என பின்னை ஓர் ஐயமும்
தேறு வாய் மொழி கேட்டிட செப்புவேன் – தேம்பா:11 30/2,3

மேல்


ஐயமே (1)

ஐயமே இன்றி தேவர்க்கு ஆனது ஓர் முறைமை என்றேன் – தேம்பா:23 60/4

மேல்


ஐயமொடு (1)

இருள் பரந்த ஐயமொடு துயரும் நீக்கி இன்பு அலையில் மூழ்கிய ஒண் தவத்தின் மிக்கோன் – தேம்பா:8 44/1

மேல்


ஐயன் (4)

ஆர் முகத்து எனக்கு ஓர் ஐயன் ஆம் நாய்கன் அனைத்துமே உனை அலாது அளித்த – தேம்பா:20 74/1
மாய்ந்தான் மைந்தன் என்று அரிது ஐயன் மனம் வாட – தேம்பா:23 24/2
ஐயன் போக அவர் எய்திய ஆகுலம் அ சொல்லால் – தேம்பா:31 35/1
ஆய்ந்தே இமிழின் சொன்னவை கேட்டு ஐயன் வான் மேல் பேர் உவகை – தேம்பா:36 27/1

மேல்


ஐயனை (2)

வெல்லும் தன்மைத்து ஐயனை ஏத்த விரி பார் மேல் – தேம்பா:23 26/2
கவணியால் அலை கருத்து அமைந்து ஐயனை இழந்த – தேம்பா:26 57/3

மேல்


ஐயா (13)

ஓர் அறம் உளதேல் ஐயா உரைக்குதி உரைத்த அன்ன – தேம்பா:4 39/3
இருப்ப நான் உணர்-கால் ஆம் என நீ அருள் புரிந்தாய் அன்றோ ஐயா
நோய் உகுப்ப உளத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப மணம் இப்போ நுதல்கிற்பானேன் – தேம்பா:5 35/3,4
பெருகிய துயர் செயும் பிணிகள் ஏது ஐயா
மருகிய அடிமை யான் வனைவது ஏது எனா – தேம்பா:7 83/2,3
நீய் பெறும் அன்பு அருள் நிகழ்த்திலாய் ஐயா
தீய் பெறும் வளைத்த வில் நிமிரும் சீர்மையால் – தேம்பா:7 94/2,3
எ வினை தொலைக்கு அடைதல் வேண்டும் இனி ஐயா – தேம்பா:14 9/4
மெய் வகை பயத்த தீமை விளைந்தது இன்று ஐயா என்றார் – தேம்பா:20 113/4
அ பரிசின் இ பொழுது அமைப்பது அரிது ஐயா – தேம்பா:23 44/4
புரிந்த நின் தயை பொற்பொடு அஞ்சேன் ஐயா
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம் – தேம்பா:24 60/1,2
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா
கானகம் அன்னார் நண்ணின் காய் துயர் கா-மின் என்ன – தேம்பா:30 37/1,2
கூடும் ஓர் இணை அற்று இலங்கும் நீ ஐயா கூ இல் வாடு இல மலர் அல்லால் – தேம்பா:30 141/3
சேர் பகை யாது என்று ஐயா செப்புதி என்ன சூசை – தேம்பா:32 96/2
ஐயா இவ்வாறு எங்கள் பொருட்டால் அயர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/1
மின் ஆர் மணி ஆர் முடி சூட்டல் வேண்டும் ஐயா என பணிந்தான் – தேம்பா:36 26/4

மேல்


ஐயாயிரத்து (2)

ஆய் அகன்று ஒன்று நீத்து ஐயாயிரத்து இருநூறு ஆண்டில் – தேம்பா:7 23/2
ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3

மேல்


ஐயாயிரத்து_இரட்டி (1)

ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி
மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/3,4

மேல்


ஐயாயிரம் (3)

எல் என சுடர் அவிழ் ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:10 80/1
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:13 18/1
இட்டு அழல் கதத்து எழுந்து ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:16 26/3

மேல்


ஐயாயிரர் (4)

மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
ஆயிரரோடு நால்_ஐயாயிரர் அன்றி அங்கண் – தேம்பா:16 51/2
தூய் இரவு அரசின் சூழ்ந்த சுடிகையோர் மடிந்து மூ_ஐயாயிரர் – தேம்பா:16 51/3
ஆயினர் அருத்தியோடு ஈர்_ஐயாயிரர் – தேம்பா:30 43/3

மேல்


ஐயாயிரரும் (1)

மூ_ஐயாயிரரும் ஓட யூதர் முடுகி அவர் – தேம்பா:16 53/2

மேல்


ஐயும் (2)

ஐயும் போயின போயின ஆகுலம் – தேம்பா:7 49/1
ஐயும் போவன ஆகுலம் போவன அலகை – தேம்பா:11 97/2

மேல்


ஐயென்று (2)

யாப்பு உரி அன்பினார் ஐயென்று ஏகலும் – தேம்பா:26 23/1
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று
ஆம் செய்த மலர் கொய் இ நாடு அகன்று ஒருங்கு ஒளித்தது என்னோ – தேம்பா:27 147/2,3

மேல்


ஐயெனா (1)

அழுந்தின வெருவுறீஇ அயிர்ப்பொடு ஐயெனா
எழுந்தனன் சொல்லு-மின் வந்தது என்று பின் – தேம்பா:26 136/2,3

மேல்


ஐயைம்பதவர் (1)

ஊறிய அழலின் வெள்ளத்து ஒருங்கு ஐயைம்பதவர் வெந்தார் – தேம்பா:25 60/4

மேல்


ஐவர் (1)

மேனி நின்று இழிந்த கற்றை விண்ணவர் ஐவர் வில்லால் – தேம்பா:30 132/3

மேல்


ஐவரும் (2)

ஐவரும் இடை தூது ஏகி அனைத்தையும் பொது அற்று ஆளும் – தேம்பா:15 45/1
ஐவரும் ஒரு பகல் அழியின பினர் இனி – தேம்பா:15 177/2

மேல்