வி – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விசும்பினுக்கு 1
விசும்பு 3
விசும்பும் 2
விசும்போ 2
விட்டு 2
விட்டோ 1
விட 1
விடம் 6
விடலை 2
விடா 1
விடு 3
விடுத்த 1
விடுத்து 1
விடுப்பான் 1
விடும் 1
விடை 5
விடையாய் 1
விடையோன் 4
விண் 8
விண்-வாய் 1
விண்கள்-தம் 1
விண்டலர் 1
விண்டார் 1
விண்டு 2
விண்ணின் 1
விண்ணுக்கு 1
விண்ணும் 2
விண்ணை 1
விண்ணோர் 7
விண்ணோரின் 1
வித்தகம் 1
வித்தி 2
விதி 2
விதியுடையார் 1
விதியுடையோர் 1
விதிர்விதிர்த்து 1
விதைப்ப 1
விம்மி 2
விம்மிவிம்மி 1
விம்மும் 1
வியந்து 1
வியல் 2
வியவேன் 1
வியன் 14
விரதம் 2
விரல் 2
விரலியை 1
விரவாதவரின் 1
விராய் 1
விரி 3
விரிந்தன 1
விரிநீர் 2
விரிப்ப 1
விருந்தினர் 1
விருந்தினன் 1
விருந்தொடு 2
விருப்பர்க்கு 1
விருப்பின் 1
விருப்பு 2
விருப்புறுவோரை 1
விரும்பலர் 1
விரும்பா 1
விரும்பினர் 1
விரும்பினர்-பால் 1
விரும்பும் 2
விரும்புவதே 1
விரை 3
விரைகின்றதே 1
வில் 11
வில்லி 2
வில்லில் 1
வில்லை 1
வில்லோன் 1
விலக்கலம் 1
விலக்காவிடின் 1
விலக்கினும் 1
விலங்கல் 1
விலங்கலை 1
விலை 2
விலையோ 1
விழ 3
விழவில் 1
விழா 1
விழி 2
விழித்தது 1
விழித்து 1
விழித்தேன் 1
விழித்தோன் 2
விழியா 1
விழியால் 2
விழு 5
விழுந்து 2
விழும் 1
விழுமிதன்று 1
விழுமிய 3
விழை 1
விள்ளா 1
விள்ளும் 1
விளக்கு 2
விளக்கும் 1
விளங்கு 1
விளங்கும் 1
விளர்ப்ப 1
விளர்ப்பு 1
விளரும் 1
விளைகின்றது 2
விளைந்ததுவே 1
விளையாட 2
விளையாடல் 1
விளையாடி 1
விளையாடும் 1
விளைவு 2
விளைவை 1
விற்று 1
விறல் 1
விறலியும் 1
வினா 1
வினாய் 1
வினை 10
வினையின் 1
வினையேற்கு 1
வினையேன் 4

விசும்பினுக்கு (1)

விசும்பினுக்கு ஏணி நெறி அன்ன சில் நெறி மேல் மழை தூங்கு – திருக்கோ:149/1
மேல்


விசும்பு (3)

விசும்பு உற்ற திங்கட்கு அழும் மழ போன்று இனி விம்மிவிம்மி – திருக்கோ:198/1
செய் குன்று உவை இவை சீர் மலர் வாவி விசும்பு இயங்கி – திருக்கோ:223/1
பரம் பயன் தன் அடியேனுக்கு பார் விசும்பு ஊடுருவி – திருக்கோ:251/1
மேல்


விசும்பும் (2)

புணர்ப்போன் நிலனும் விசும்பும் பொருப்பும் தன் பூம் கழலின் – திருக்கோ:17/1
நீங்க அரும் பொன் கழல் சிற்றம்பலவர் நெடு விசும்பும்
வாங்கு இரும் தெண் கடல் வையமும் எய்தினும் யான் மறவேன் – திருக்கோ:46/1,2
மேல்


விசும்போ (2)

போதா விசும்போ புனலோ பணிகளது பதியோ – திருக்கோ:2/1
மன்னுடை மால் வரையோ மலரோ விசும்போ சிலம்பா – திருக்கோ:28/3
மேல்


விட்டு (2)

கரு பற்று விட்டு என கொய்தற்றது இன்று இ கடி புனமே – திருக்கோ:143/4
பூ மேவிய பொன்னை விட்டு பொன் தேடி இ பொங்கு வெம் கான் – திருக்கோ:344/2
மேல்


விட்டோ (1)

வாம் மேகலையை விட்டோ பொருள் தேர்ந்து எம்மை வாழ்விப்பதே – திருக்கோ:344/4
மேல்


விட (1)

விட களி ஆம் நம் விழு நகர் ஆர்க்கும் வியன் முரசே – திருக்கோ:297/4
மேல்


விடம் (6)

களம் ஆம் விடம் அமிர்து ஆக்கிய தில்லை தொல்லோன் கயிலை – திருக்கோ:22/2
விடம் கால் அயில்_கண்ணி மேவும்-கொலாம் தில்லை ஈசன் வெற்பில் – திருக்கோ:31/3
ஓங்கும் ஒரு விடம் உண்டு அம்பலத்து உம்பர் உய்ய அன்று – திருக்கோ:158/1
முன்னும் கடு விடம் உண்ட தென் தில்லை முன்னோன் அருளால் – திருக்கோ:236/1
அருந்தும் விடம் அணியாம் மணிகண்டன் மற்று அண்டர்க்கு எல்லாம் – திருக்கோ:272/1
கொந்து ஆர் தடம் தோள் விடம் கால் அயில் படை கொற்றவரே – திருக்கோ:391/4
மேல்


விடலை (2)

விடலை உற்றார் இல்லை வெம் முனை வேடர் தமியை மென் பூ – திருக்கோ:218/1
வேல் ஒத்த வெம் பரல் கானத்தின் இன்று ஓர் விடலை பின் போம் – திருக்கோ:238/3
மேல்


விடா (1)

துடிக்கின்றவா வெற்பன் சொல் பரிசே யான் தொடர்ந்து விடா
அடி சந்த மா மலர் அண்ணல் விண்ணோர் வணங்கு அம்பலம் போல் – திருக்கோ:32/2,3
மேல்


விடு (3)

மடுக்கோ கடலின் விடு திமில் அன்றி மறி திரை மீன் – திருக்கோ:63/1
நவம் செய்த புல்லங்கள் மாட்டேம் தொடல் விடு நல் கலையே – திருக்கோ:358/4
கால் தான் தொடல் தொடரேல் விடு தீண்டல் எம் கைத்தலமே – திருக்கோ:390/4
மேல்


விடுத்த (1)

யாதோ அறிகுவது ஏதும் அரிது யமன் விடுத்த
தூதோ அனங்கன் துணையோ இணையிலி தொல்லை தில்லை – திருக்கோ:2/2,3
மேல்


விடுத்து (1)

தொடுத்தன நீ விடுத்து எய்த துணி என்னை தன் தொழும்பில் – திருக்கோ:267/2
மேல்


விடுப்பான் (1)

எல்லா நிதியும் உடன் விடுப்பான் இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:271/2
மேல்


விடும் (1)

மை வார் குவளை விடும் மன்ன நீள் முத்த மாலைகளே – திருக்கோ:170/4
மேல்


விடை (5)

பாயும் விடை அரன் தில்லை அன்னாள் படை கண் இமைக்கும் – திருக்கோ:3/1
இகல் இடம் தா விடை ஈசன் தொழாரின் இன்னற்கு இடமாய் – திருக்கோ:42/2
விடை ஆர் மருப்பு திருத்திவிட்டார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:136/3
கரு மால் விடை உடையோன் கண்டம் போல் கொண்டல் எண் திசையும் – திருக்கோ:326/2
விடை மணிகண்டர் வண் தில்லை மென் தோகை அன்னார்கள் முன் நம் – திருக்கோ:385/3
மேல்


விடையாய் (1)

மாறு ஊர் மழ விடையாய் கண்டிலம் வண் கதிர் வெதுப்பு – திருக்கோ:398/2
மேல்


விடையோன் (4)

வெள்ளி மலை அன்ன மால் விடையோன் புலியூர் விளங்கும் – திருக்கோ:128/3
மல் பாய் விடையோன் மகிழ் புலியூர் என்னொடும் வளர்ந்த – திருக்கோ:208/1
பாயும் விடையோன் புலியூர் அனைய என் பாவை முன்னே – திருக்கோ:241/1
வெயில் மன்னு வெம் சுரம் சென்றது எல்லாம் விடையோன் புலியூர் – திருக்கோ:351/2
மேல்


விண் (8)

விண் இறந்தார் நிலம் விண்டலர் என்று மிக்கார் இருவர் – திருக்கோ:107/1
கொழும் தாரகை முகை கொண்டல் அம் பாசடை விண் மடுவில் – திருக்கோ:124/1
வினை கெட செய்தவன் விண் தோய் கயிலை மயில் அனையாய் – திருக்கோ:141/2
விண் தலை யாவர்க்கும் வேந்தர் வண் தில்லை மெல்லம் கழி சூழ் – திருக்கோ:177/1
கடி தேர் குழல் மங்கை கண்டிடு இ விண் தோய் கன வரையே – திருக்கோ:216/4
கண் நுழையாது விண் மேகம் கலந்து கண மயில் தொக்கு – திருக்கோ:347/1
மல்லிகை போதின் வெண் சங்கம் வண்டு ஊத விண் தோய் பிறையோடு – திருக்கோ:364/3
வியந்து அலை நீர் வையம் மெய்யே இறைஞ்ச விண் தோய் குடை கீழ் – திருக்கோ:383/1
மேல்


விண்-வாய் (1)

பயில்கின்ற சென்று செவியுற நீள் படை கண்கள் விண்-வாய்
செயிர் ஒன்று முப்புரம் செற்றவன் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:18/2,3
மேல்


விண்கள்-தம் (1)

விண்கள்-தம் நாயகன் தில்லையில் மெல்_இயல் பங்கன் எம் கோன் – திருக்கோ:220/3
மேல்


விண்டலர் (1)

விண் இறந்தார் நிலம் விண்டலர் என்று மிக்கார் இருவர் – திருக்கோ:107/1
மேல்


விண்டார் (1)

கரும் கழி காதல் பைம் கானலில் தில்லை எம் கண்டர் விண்டார்
ஒருங்கு அழி காதர மூவெயில் செற்ற ஒற்றை சிலை சூழ்ந்து – திருக்கோ:190/1,2
மேல்


விண்டு (2)

விலங்கலை கால் விண்டு மேன்மேல் இட விண்ணும் மண்ணும் முந்நீர் – திருக்கோ:24/1
புரம் கடந்தான் அடி காண்பான் புவி விண்டு புக்கு அறியாது – திருக்கோ:86/1
மேல்


விண்ணின் (1)

வெற்பக சோலையின் வேய் வளர் தீ சென்று விண்ணின் நின்ற – திருக்கோ:168/3
மேல்


விண்ணுக்கு (1)

விண்ணுக்கு மேல் வியன் பாதல கீழ் விரி நீர் உடுத்த – திருக்கோ:162/1
மேல்


விண்ணும் (2)

விலங்கலை கால் விண்டு மேன்மேல் இட விண்ணும் மண்ணும் முந்நீர் – திருக்கோ:24/1
விண்ணும் செலவு அறியா வெறி ஆர் கழல் வீழ் சடை தீ – திருக்கோ:256/1
மேல்


விண்ணை (1)

விண்ணை மடங்க விரிநீர் பரந்து வெற்பு கரப்ப – திருக்கோ:75/1
மேல்


விண்ணோர் (7)

அடி சந்த மா மலர் அண்ணல் விண்ணோர் வணங்கு அம்பலம் போல் – திருக்கோ:32/3
தாழச்செய்தார் முடி தன் அடி கீழ் வைத்து அவரை விண்ணோர்
சூழ செய்தான் அம்பலம் கைதொழாரின் உள்ளம் துளங்க – திருக்கோ:43/1,2
பனை வளர் கை மா படாத்து அம்பலத்து அரன் பாதம் விண்ணோர்
புனை வளர் சாரல் பொதியின் மலை பொலி சந்து அணிந்து – திருக்கோ:154/1,2
மணி அக்கு அணியும் அரன் நஞ்சம் அஞ்சி மறுகி விண்ணோர்
பணிய கருணை தரும் பரன் தில்லை அன்னாள் திறத்து – திருக்கோ:195/1,2
அழுவினை செய்யும் நையா அம் சொல் பேதை அறிவு விண்ணோர்
குழுவினை உய்ய நஞ்சு உண்டு அம்பலத்து குனிக்கும் பிரான் – திருக்கோ:229/2,3
வேயின தோளி மெலியல் விண்ணோர் தக்கன் வேள்வியின்-வாய் – திருக்கோ:234/1
தே மாம் பொழில் தில்லை சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க – திருக்கோ:263/1
மேல்


விண்ணோரின் (1)

விருப்புறுவோரை விண்ணோரின் மிகுத்து நண்ணார் கழிய – திருக்கோ:315/3
மேல்


வித்தகம் (1)

வித்தகம் சேர் மெல் என் நோக்கம் அன்றோ என் விழு துணையே – திருக்கோ:106/4
மேல்


வித்தி (2)

தினை வித்தி காத்து சிறந்து நின்றேமுக்கு சென்றுசென்று – திருக்கோ:140/3
வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/4
மேல்


விதி (2)

சூழ் உடை ஆயத்தை நீக்கும் விதி துணையா மனனே – திருக்கோ:7/3
தார் அணி கொன்றையன் தக்கோர்-தம் சங்கநிதி விதி சேர் – திருக்கோ:400/3
மேல்


விதியுடையார் (1)

விதியுடையார் உண்க வேரி விலக்கலம் அம்பலத்து – திருக்கோ:292/1
மேல்


விதியுடையோர் (1)

மின் துன்னிய செம் சடைவெண் மதியன் விதியுடையோர்
சென்று உன்னிய கழல் சிற்றம்பலவன் தென்னம் பொதியில் – திருக்கோ:392/1,2
மேல்


விதிர்விதிர்த்து (1)

மெய் தழையாநின்ற அன்பினர் போல விதிர்விதிர்த்து
கை தழை ஏந்தி கடமா வினாய் கையில் வில் இன்றியே – திருக்கோ:102/2,3
மேல்


விதைப்ப (1)

வழுவா இயல் எம் மலையர் விதைப்ப மற்று யாம் வளர்த்த – திருக்கோ:142/1
மேல்


விம்மி (2)

அகிலின் புகை விம்மி ஆய் மலர் வேய்ந்து அஞ்சனம் எழுத – திருக்கோ:165/1
வெவ் வாய் உயிர்ப்பொடு விம்மி கலுழ்ந்து புலந்து நைந்தாள் – திருக்கோ:366/3
மேல்


விம்மிவிம்மி (1)

விசும்பு உற்ற திங்கட்கு அழும் மழ போன்று இனி விம்மிவிம்மி
அசும்பு உற்ற கண்ணோடு அலறாய் கிடந்து அரன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:198/1,2
மேல்


விம்மும் (1)

விளரும் விழும் எழும் விம்மும் மெலியும் வெண் மா மதி நின்று – திருக்கோ:193/3
மேல்


வியந்து (1)

வியந்து அலை நீர் வையம் மெய்யே இறைஞ்ச விண் தோய் குடை கீழ் – திருக்கோ:383/1
மேல்


வியல் (2)

மெய் என்பது ஏது மற்று இல்லை-கொலாம் இ வியல் இடத்தே – திருக்கோ:277/4
வேரியம் சந்தும் வியல் தந்து என கற்பின் நிற்பர் அன்னே – திருக்கோ:301/3
மேல்


வியவேன் (1)

விளைவை அல்லால் வியவேன் நயவேன் தெய்வம் மிக்கனவே – திருக்கோ:6/4
மேல்


வியன் (14)

மின் எறி செம் சடை கூத்தப்பிரான் வியன் தில்லை முந்நீர் – திருக்கோ:49/3
வீசின போது உள்ளம் மீன் இழந்தார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:74/2
விடை ஆர் மருப்பு திருத்திவிட்டார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:136/3
விண்ணுக்கு மேல் வியன் பாதல கீழ் விரி நீர் உடுத்த – திருக்கோ:162/1
மின் அங்கு அலரும் சடைமுடியோன் வியன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:172/1
விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் – திருக்கோ:185/3
மின் தங்கு இடையொடு நீ வியன் தில்லை சிற்றம்பலவர் – திருக்கோ:221/1
வேங்கையின் வாயின் வியன் கை மடுத்து கிடந்து அலற – திருக்கோ:245/3
விரும்பினர்-பால் சென்று மெய்க்கு அணியாம் வியன் கங்கை என்னும் – திருக்கோ:248/2
குடிக்கு அலர் கூறினும் கூறா வியன் தில்லை கூத்தன தாள் – திருக்கோ:291/1
விட களி ஆம் நம் விழு நகர் ஆர்க்கும் வியன் முரசே – திருக்கோ:297/4
வீப்பான் வியன் தில்லையான் அருளால் விரி நீர் உலகம் – திருக்கோ:312/2
மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவரும் வியன் முகிலே – திருக்கோ:317/4
முந்தாயின வியன் நோக்கு எதிர் நோக்க முக மடுவின் – திருக்கோ:363/3
மேல்


விரதம் (2)

விரதம் உடையர் விருந்தொடு பேச்சின்மை மீட்டு அது அன்றேல் – திருக்கோ:57/3
மயல் வந்த வாட்டம் அகற்றா விரதம் என் மா மதியின் – திருக்கோ:381/2
மேல்


விரல் (2)

மின் அனையான் அருள் மேவலர் போல் மெல் விரல் வருந்த – திருக்கோ:125/2
எண் நீர்மையின் நிலனும் குழியும் விரல் இட்டு அறவே – திருக்கோ:345/4
மேல்


விரலியை (1)

பந்து ஆர் விரலியை பாய் புனல் ஆட்டி மன் பாவி எற்கு – திருக்கோ:391/2
மேல்


விரவாதவரின் (1)

மின்னும் சடையோன் புலியூர் விரவாதவரின் உள்நோய் – திருக்கோ:189/2
மேல்


விராய் (1)

குற பாவை நின் குழல் வேங்கை அம் போதொடு கோங்கம் விராய்
நற பாடலம் புனைவார் நினைவார் தம்பிரான் புலியூர் – திருக்கோ:205/1,2
மேல்


விரி (3)

விண்ணுக்கு மேல் வியன் பாதல கீழ் விரி நீர் உடுத்த – திருக்கோ:162/1
வேரிக்கு அளிக்கும் விழு மலை நாட விரி திரையின் – திருக்கோ:265/2
வீப்பான் வியன் தில்லையான் அருளால் விரி நீர் உலகம் – திருக்கோ:312/2
மேல்


விரிந்தன (1)

விரிந்தன காந்தள் வெருவரல் கார் என வெள்_வளையே – திருக்கோ:279/4
மேல்


விரிநீர் (2)

விண்ணை மடங்க விரிநீர் பரந்து வெற்பு கரப்ப – திருக்கோ:75/1
மின்னி வளைத்து விரிநீர் கவரும் வியன் முகிலே – திருக்கோ:317/4
மேல்


விரிப்ப (1)

மின் போல் கொடி நெடு வான கடலுள் திரை விரிப்ப
பொன் போல் புரிசை வட வரை காட்ட பொலி புலியூர் – திருக்கோ:222/1,2
மேல்


விருந்தினர் (1)

கயம் தலை யானை கடிந்த விருந்தினர் கார்_மயிலே – திருக்கோ:383/4
மேல்


விருந்தினன் (1)

விருந்தினன் யான் உங்கள் சீறூர் அதனுக்கு வெள்_வளையே – திருக்கோ:148/4
மேல்


விருந்தொடு (2)

விரதம் உடையர் விருந்தொடு பேச்சின்மை மீட்டு அது அன்றேல் – திருக்கோ:57/3
முத்தம் பயக்கும் கழுநீர் விருந்தொடு என்னாத முன்னம் – திருக்கோ:388/3
மேல்


விருப்பர்க்கு (1)

விருப்பர்க்கு யாவர்க்கும் மேலவர்க்கு மேல் வரும் ஊர் எரித்த – திருக்கோ:143/2
மேல்


விருப்பின் (1)

புனைவித்த ஈசன் பொதியின் மலை பொருப்பன் விருப்பின்
தினை வித்தி காத்து சிறந்து நின்றேமுக்கு சென்றுசென்று – திருக்கோ:140/2,3
மேல்


விருப்பு (2)

பொற்பு ஆர் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்பு புகுந்து நுந்த – திருக்கோ:208/2
விருப்பு இனம் மேவ சென்றார்க்கும் சென்று அல்கும்-கொல் வீழ் பனி-வாய் – திருக்கோ:319/2
மேல்


விருப்புறுவோரை (1)

விருப்புறுவோரை விண்ணோரின் மிகுத்து நண்ணார் கழிய – திருக்கோ:315/3
மேல்


விரும்பலர் (1)

வில் பா விலங்கல் எம் கோனை விரும்பலர் போல அன்பர் – திருக்கோ:310/2
மேல்


விரும்பா (1)

வில்லி கை போதின் விரும்பா அரும் பாவியர்கள் அன்பில் – திருக்கோ:364/1
மேல்


விரும்பினர் (1)

சொல் பா விரும்பினர் என்ன மெல்_ஓதி செவி புறத்து – திருக்கோ:310/3
மேல்


விரும்பினர்-பால் (1)

விரும்பினர்-பால் சென்று மெய்க்கு அணியாம் வியன் கங்கை என்னும் – திருக்கோ:248/2
மேல்


விரும்பும் (2)

எழில் வாய் இள வஞ்சியும் விரும்பும் மற்று இறை குறை உண்டு – திருக்கோ:94/1
மேல் தேன் விரும்பும் முடவனை போல மெலியும் நெஞ்சே – திருக்கோ:150/3
மேல்


விரும்புவதே (1)

விழுமிய அல்ல-கொல்லோ இன்னவாறு விரும்புவதே – திருக்கோ:393/4
மேல்


விரை (3)

பேர் என்னவோ உரையீர் விரை ஈர்ம் குழல் பேதையரே – திருக்கோ:56/4
விரை என்ன மெல் நிழல் என்ன வெறியுறு தாது இவர் போது – திருக்கோ:152/3
வில் படு வாள் நுதலாள் செல்லல் தீர்ப்பான் விரை மலர் தூய் – திருக்கோ:348/3
மேல்


விரைகின்றதே (1)

மின் அணி நுண் இடைக்கோ பொருட்கோ நீ விரைகின்றதே – திருக்கோ:342/4
மேல்


வில் (11)

வில் வினை மேருவில் வைத்தவன் தில்லை தொழாரின் வெள்கி – திருக்கோ:26/3
வில் நிற வாள் நுதல் வேல் நிற கண் மெல்_இயலை மல்லல் – திருக்கோ:58/1
வில் இலன் நாக தழை கையில் வேட்டை கொண்டாட்டம் மெய் ஓர் – திருக்கோ:60/3
கை தழை ஏந்தி கடமா வினாய் கையில் வில் இன்றியே – திருக்கோ:102/3
வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவத்து இவளின் மெய்யே எளிதே – திருக்கோ:168/2
இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும் – திருக்கோ:266/3
உறை வில் குலா நுதலாள் விலையோ மெய்ம்மை ஓதுநர்க்கே – திருக்கோ:266/4
வில் பா விலங்கல் எம் கோனை விரும்பலர் போல அன்பர் – திருக்கோ:310/2
புரம் அன்று அயர பொருப்பு வில் ஏந்தி புத்தேளிர் நாப்பண் – திருக்கோ:321/1
வில் படு வாள் நுதலாள் செல்லல் தீர்ப்பான் விரை மலர் தூய் – திருக்கோ:348/3
வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் நெரிய செ வாய் துடிப்ப – திருக்கோ:387/2
மேல்


வில்லி (2)

மாது உற்ற மேனி வரை உற்ற வில்லி தில்லை நகர் சூழ் – திருக்கோ:174/1
வில்லி கை போதின் விரும்பா அரும் பாவியர்கள் அன்பில் – திருக்கோ:364/1
மேல்


வில்லில் (1)

இகல் குன்ற வில்லில் செற்றோன் தில்லை ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த – திருக்கோ:4/3
மேல்


வில்லை (1)

வில்லை பொலி நுதல் வேல் பொலி கண்ணி மெலிவு அறிந்து – திருக்கோ:368/1
மேல்


வில்லோன் (1)

தீங்கு வளைத்த வில்லோன் தில்லை சிற்றம்பலத்து அயல்வாய் – திருக்கோ:357/3
மேல்


விலக்கலம் (1)

விதியுடையார் உண்க வேரி விலக்கலம் அம்பலத்து – திருக்கோ:292/1
மேல்


விலக்காவிடின் (1)

மினல் ஊர் நகையவர் தம்-பால் அருள் விலக்காவிடின் யான் – திருக்கோ:372/3
மேல்


விலக்கினும் (1)

நெஞ்சார் விலக்கினும் நீங்கார் நனவு கனவும் உண்டேல் – திருக்கோ:378/3
மேல்


விலங்கல் (1)

வில் பா விலங்கல் எம் கோனை விரும்பலர் போல அன்பர் – திருக்கோ:310/2
மேல்


விலங்கலை (1)

விலங்கலை கால் விண்டு மேன்மேல் இட விண்ணும் மண்ணும் முந்நீர் – திருக்கோ:24/1
மேல்


விலை (2)

சிலம்பா வடி_கண்ணி சிற்றிடைக்கே விலை செப்பல் ஒட்டார் – திருக்கோ:197/3
கலம் பாவிய முலையின் விலை என் நீ கருதுவதே – திருக்கோ:197/4
மேல்


விலையோ (1)

உறை வில் குலா நுதலாள் விலையோ மெய்ம்மை ஓதுநர்க்கே – திருக்கோ:266/4
மேல்


விழ (3)

மலை கீழ் விழ செற்ற சிற்றம்பலவர் வண் பூம் கயிலை – திருக்கோ:59/3
பூம் கணை வேளை பொடியாய் விழ விழித்தோன் புலியூர் – திருக்கோ:179/1
பொன் ஆர் மணி மகிழ் பூ விழ யாம் விழை பொங்கு இருளே – திருக்கோ:210/4
மேல்


விழவில் (1)

இன் நறவு ஆர் பொழில் தில்லை நகர் இறை சீர் விழவில்
பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின் – திருக்கோ:175/1,2
மேல்


விழா (1)

அரமங்கையர் என வந்து விழா புகும் அவ்வவர் வான்_அரமங்கையர் – திருக்கோ:371/1
மேல்


விழி (2)

வந்தால் இகழப்படுமே மட மான் விழி மயிலே – திருக்கோ:12/2
வேய் இன மென் தோள் மெலிந்து ஒளி வாடி விழி பிறிதாய் – திருக்கோ:282/1
மேல்


விழித்தது (1)

இளம் மான் விழித்தது என்றோ இன்று எம் அண்ணல் இரங்கியதே – திருக்கோ:22/4
மேல்


விழித்து (1)

மயில் என பேர்ந்து இள வல்லியின் ஒல்கி மெல் மான் விழித்து
குயில் என பேசும் எம் குட்டன் எங்கு உற்றது என் நெஞ்சகத்தே – திருக்கோ:224/1,2
மேல்


விழித்தேன் (1)

பாவாய் தழுவிற்றிலேன் விழித்தேன் அரும் பாவியனே – திருக்கோ:355/4
மேல்


விழித்தோன் (2)

பூம் கணை வேளை பொடியாய் விழ விழித்தோன் புலியூர் – திருக்கோ:179/1
அலரை பொறாது அன்று அழல் விழித்தோன் அம்பலம் வணங்கா – திருக்கோ:367/3
மேல்


விழியா (1)

விழியா வரும் புரி மென் குழலாள் திறத்து ஐய மெய்யே – திருக்கோ:261/3
மேல்


விழியால் (2)

மலை சிறு மான் விழியால் அழிவுற்று மயங்கினனே – திருக்கோ:25/4
விழியால் பிணை ஆம் விளங்கு இயலான் மயில் ஆம் மிழற்று – திருக்கோ:29/1
மேல்


விழு (5)

வித்தகம் சேர் மெல் என் நோக்கம் அன்றோ என் விழு துணையே – திருக்கோ:106/4
மை ஆர் கதலி வனத்து வருக்கை பழம் விழு தேன் – திருக்கோ:262/1
வேரிக்கு அளிக்கும் விழு மலை நாட விரி திரையின் – திருக்கோ:265/2
விட களி ஆம் நம் விழு நகர் ஆர்க்கும் வியன் முரசே – திருக்கோ:297/4
விழுமிய நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழு குடியீர் – திருக்கோ:393/3
மேல்


விழுந்து (2)

ஓங்கு அணை மேவி புரண்டு விழுந்து எழுந்து ஓலமிட்டு – திருக்கோ:179/2
தூண்டில் எடுத்த வரால் தெங்கொடு எற்ற பழம் விழுந்து
பாண்டில் எடுத்த பல் தாமரை கீழும் பழனங்களே – திருக்கோ:249/3,4
மேல்


விழும் (1)

விளரும் விழும் எழும் விம்மும் மெலியும் வெண் மா மதி நின்று – திருக்கோ:193/3
மேல்


விழுமிதன்று (1)

வேயின் சிறந்த மென் தோளி திண் கற்பின் விழுமிதன்று ஈங்கோயில் – திருக்கோ:204/2
மேல்


விழுமிய (3)

விழுமிய நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழு குடியீர் – திருக்கோ:393/3
விழுமிய நாட்டு விழுமிய நல்லூர் விழு குடியீர் – திருக்கோ:393/3
விழுமிய அல்ல-கொல்லோ இன்னவாறு விரும்புவதே – திருக்கோ:393/4
மேல்


விழை (1)

பொன் ஆர் மணி மகிழ் பூ விழ யாம் விழை பொங்கு இருளே – திருக்கோ:210/4
மேல்


விள்ளா (1)

மெய் கொண்ட அன்பினர் என்பது என் விள்ளா அருள் பெரியர் – திருக்கோ:386/2
மேல்


விள்ளும் (1)

விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் – திருக்கோ:185/3
மேல்


விளக்கு (2)

பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின் – திருக்கோ:175/2
தூண்டா விளக்கு அனையாய் என்னையோ அன்னை சொல்லியதே – திருக்கோ:244/4
மேல்


விளக்கும் (1)

கண்டிலையே வர கங்குல் எல்லாம் மங்குல் வாய் விளக்கும்
மண்டலமே பணியாய் தமியேற்கு ஒரு வாசகமே – திருக்கோ:177/3,4
மேல்


விளங்கு (1)

விழியால் பிணை ஆம் விளங்கு இயலான் மயில் ஆம் மிழற்று – திருக்கோ:29/1
மேல்


விளங்கும் (1)

வெள்ளி மலை அன்ன மால் விடையோன் புலியூர் விளங்கும்
வள்ளி மருங்குல் வருத்துவ போன்ற வன முலையே – திருக்கோ:128/3,4
மேல்


விளர்ப்ப (1)

கரும் கண் சிவப்ப கனி வாய் விளர்ப்ப கண் ஆர் அளி பின் – திருக்கோ:70/3
மேல்


விளர்ப்பு (1)

அயர்ந்தும் வெறி மறி ஆவி செகுத்தும் விளர்ப்பு அயலார் – திருக்கோ:287/1
மேல்


விளரும் (1)

விளரும் விழும் எழும் விம்மும் மெலியும் வெண் மா மதி நின்று – திருக்கோ:193/3
மேல்


விளைகின்றது (2)

அலராய் விளைகின்றது அம்பல் கைம்மிக்கு ஐய மெய் அருளே – திருக்கோ:180/4
ஏது-கொலாய் விளைகின்றது இன்று ஒன்னார் இடும் மதிலே – திருக்கோ:316/4
மேல்


விளைந்ததுவே (1)

வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/4
மேல்


விளையாட (2)

ஈ விளையாட நற விளைவு ஓர்ந்து எமர் மால்பு இயற்றும் – திருக்கோ:133/1
தீ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி திருமலைக்கே – திருக்கோ:133/4
மேல்


விளையாடல் (1)

போய் விளையாடல் என்றாள் அன்னை அம்பலத்தான் புரத்தில் – திருக்கோ:133/3
மேல்


விளையாடி (1)

தீ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி திருமலைக்கே – திருக்கோ:133/4
மேல்


விளையாடும் (1)

வேய் விளையாடும் வெற்பா உற்று நோக்கி எம் மெல்_இயலை – திருக்கோ:133/2
மேல்


விளைவு (2)

ஈ விளையாட நற விளைவு ஓர்ந்து எமர் மால்பு இயற்றும் – திருக்கோ:133/1
வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/4
மேல்


விளைவை (1)

விளைவை அல்லால் வியவேன் நயவேன் தெய்வம் மிக்கனவே – திருக்கோ:6/4
மேல்


விற்று (1)

வை கொண்ட ஊசி கொல் சேரியில் விற்று எம் இல் வண்ணவண்ண – திருக்கோ:386/3
மேல்


விறல் (1)

இயல் இது அன்றே என்னல் ஆகா இறை விறல் சேய் கடவும் – திருக்கோ:285/2
மேல்


விறலியும் (1)

விறலியும் பாணனும் வேந்தற்கு தில்லை இறை அமைத்த – திருக்கோ:375/1
மேல்


வினா (1)

எல் இலன் நாகத்தோடு ஏனம் வினா இவன் யாவன்-கொலாம் – திருக்கோ:60/2
மேல்


வினாய் (1)

கை தழை ஏந்தி கடமா வினாய் கையில் வில் இன்றியே – திருக்கோ:102/3
மேல்


வினை (10)

நற்பால் வினை தெய்வம் தந்து இன்று நான் இவள் ஆம் பகுதி – திருக்கோ:8/2
கொல் வினை வல்லன கோங்கு அரும்பு ஆம் என்று பாங்கன் சொல்ல – திருக்கோ:26/2
வில் வினை மேருவில் வைத்தவன் தில்லை தொழாரின் வெள்கி – திருக்கோ:26/3
தவ வினை தீர்ப்பவன் தாழ் பொழில் சிற்றம்பலம் அனையாட்கு – திருக்கோ:108/3
வினை வளம் நீறு எழ நீறு அணி அம்பலவன்-தன் வெற்பில் – திருக்கோ:118/3
வினை வித்தி காத்து விளைவு உண்டதாகி விளைந்ததுவே – திருக்கோ:140/4
வினை கெட செய்தவன் விண் தோய் கயிலை மயில் அனையாய் – திருக்கோ:141/2
தொழுவார் வினை நிற்கிலே நிற்பதாவது இ தொல் புனத்தே – திருக்கோ:142/4
உன்னாதவர் வினை போல் பரந்து ஓங்கும் எனது உயிரே – திருக்கோ:210/2
இலர் ஆயினர் வினை போல் இருள் தூங்கி முழங்கி மின்னி – திருக்கோ:259/2
மேல்


வினையின் (1)

முன்னோன் அருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும் – திருக்கோ:217/1
மேல்


வினையேற்கு (1)

பொருள் தரக்கிற்கின்றது வினையேற்கு புரவலரே – திருக்கோ:336/4
மேல்


வினையேன் (4)

பொருப்பனை முன் நின்று என்னோ வினையேன் யான் புகல்வதுவே – திருக்கோ:137/4
மீளி உரைத்தி வினையேன் உரைப்பது என் மெல்_இயற்கே – திருக்கோ:151/4
முள் வன் பரல் முரம்பத்தின் முன் செய் வினையேன் எடுத்த – திருக்கோ:237/2
கால் ஒத்தன வினையேன் பெற்ற மாண்_இழை கால் மலரே – திருக்கோ:238/4

மேல்