ய – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யமன் 1

யமன் (1)

யாதோ அறிகுவது ஏதும் அரிது யமன் விடுத்த – திருக்கோ:2/2