ப – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பகட்டு 1
பகர் 1
பகர்ந்த 1
பகர்ந்தால் 1
பகல் 7
பகலாம் 1
பகலே 1
பகலை 1
பகலோன் 1
பகன் 1
பகுதி 1
பகை 2
பகைத்தவர் 1
பகைத்து 1
பங்கத்து 2
பங்கய 2
பங்கர் 1
பங்கன் 7
பங்கு 2
பசிய 1
பசும் 3
பஞ்சு 2
பட்டனளாம் 1
பட்டும் 1
பட 3
படம் 2
படம்-தொறும் 1
படர் 3
படர்தல் 1
படர்வான் 1
படரும் 1
படா 1
படாத்து 1
படாது 1
படி 2
படிக்கு 1
படிச்சந்தம் 1
படிச்சந்தமும் 1
படிறர்க்கு 1
படிறு 2
படு 5
படுக்கோ 1
படுத்த 1
படும்படும்-தோறும் 1
படை 9
படை_கண்ணி 1
படையோன் 2
பண் 3
பண்டு 3
பண்டையள் 1
பண்ணிற்று 1
பண்ணை 1
பண்பனை 1
பண்பினுக்கே 1
பண்போ 1
பணங்கள் 1
பணம் 1
பணி 10
பணி_மொழிக்கே 1
பணி_மொழியே 2
பணிக்கின்றது 1
பணிகளது 1
பணிகொண்டது 1
பணிகொள்ள 1
பணிந்து 1
பணிந்தும் 1
பணிய 2
பணியாதவர் 1
பணியாய் 1
பணியார் 3
பணியார்க்கு 1
பணியாரின் 3
பணியீர் 1
பணியும் 1
பணிலங்கள் 1
பணிலம் 1
பணிவார் 1
பணிவோர் 1
பணிவோள் 1
பணை 6
பணைத்த 1
பணைத்து 2
பணைத்தோளி 1
பணைமுலையாய் 1
பணையும் 1
பணையே 1
பத்தியர் 1
பதன் 1
பதி 2
பதியே 1
பதியோ 1
பதைக்கும் 2
பதைத்து 2
பதைப்ப 2
பந்தாடு 1
பந்தி 2
பந்தியின்-வாய் 1
பந்து 3
பயக்கும் 1
பயங்கரமாக 1
பயலன்-தனை 1
பயன் 3
பயில் 14
பயில்கின்ற 2
பயில்வது 1
பயில்வோன் 1
பயில்வோனை 1
பயில 1
பயிலும் 4
பயின்மோ 1
பயின்ற 1
பயின்றவன் 1
பயின்றனவே 1
பயின்று 1
பயின்று-கொல்லோ 1
பயோதர 1
பயோதரத்து 1
பயோதரம் 1
பயோதரமே 1
பரங்குன்றில் 3
பரங்குன்றின்-வாய் 1
பரங்குன்றினில் 1
பரஞ்சோதி 1
பரந்து 4
பரப்பி 3
பரம் 3
பரமன் 3
பரல் 4
பரவுதும் 1
பரற்று 1
பரன் 6
பராகம் 1
பராய் 1
பராவி 1
பரிசகத்தே 1
பரிசினம் 1
பரிசினின் 1
பரிசு 8
பரிசுகளே 1
பரிசும் 1
பரிசே 2
பரிந்து 1
பரிவு 1
பரு 1
பருக 1
பருகி 1
பருகும் 1
பருந்து 1
பரும் 2
பருவம் 2
பல் 16
பல்லாண்டு 1
பல 3
பலம் 1
பலர் 1
பலரை 1
பலவின் 1
பலி 2
பவள 2
பவளத்து 1
பவளம் 1
பவளமும் 1
பழகி 1
பழங்கண் 1
பழம் 2
பழனங்களே 1
பழனத்து 2
பழனம் 1
பழி 5
பழித்து 1
பழியாம் 2
பழியும் 1
பழியேல் 1
பழியோ 1
பழுத்த 1
பள்ளம் 1
பள்ளி 2
பளிக்கறையே 1
பளிங்கான் 1
பளிங்கு 1
பற்றி 2
பற்றின்றி 1
பற்றினர் 1
பற்றினவால் 1
பற்று 4
பற்றும் 1
பறந்து 1
பறல் 1
பறித்து 1
பறியேல் 1
பறை 1
பன்னு 1
பன்னும் 1
பனி 10
பனி-வாய் 1
பனை 4
பனையூர் 1

பகட்டு (1)

கள்வன் பகட்டு உரவோன் அடி என்று கருதுவனே – திருக்கோ:237/4
மேல்


பகர் (1)

மற்றும் சிலபல சீறூர் பகர் பெருவார்த்தைகளே – திருக்கோ:134/4
மேல்


பகர்ந்த (1)

இவளை கண்டு இங்கு நின்று அங்கு வந்து அத்துணையும் பகர்ந்த
கவள களிற்று அண்ணலே திண்ணியான் இ கடலிடத்தே – திருக்கோ:33/3,4
மேல்


பகர்ந்தால் (1)

வருங்கள் தம் ஊர் பகர்ந்தால் பழியோ இங்கு வாழ்பவர்க்கு – திருக்கோ:55/4
மேல்


பகல் (7)

பகல் குன்ற பல் உகுத்தோன் பழனம் அன்ன பல் வளைக்கே – திருக்கோ:4/4
நல் பகல் சோமன் எரிதரு நாட்டத்தன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:168/1
வெளிறு உற்ற வான் பழியாம் பகல் நீ செய்யும் மெய் அருளே – திருக்கோ:254/4
உற அரை மேகலையாட்கு அலராம் பகல் உன் அருளே – திருக்கோ:260/4
பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
யாழ் ஏர் மொழியாள் இர வரினும் பகல் சேறி என்று – திருக்கோ:269/2
பறல் இயல் வாவல் பகல் உறை மா மரம் போலும்-மன்னோ – திருக்கோ:375/3
மேல்


பகலாம் (1)

பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின் – திருக்கோ:175/2
மேல்


பகலே (1)

மன்னும் பகலே மகிழ்ந்து இரை தேரும் வண்டானங்களே – திருக்கோ:189/4
மேல்


பகலை (1)

பல் இலன் ஆக பகலை வென்றோன் தில்லை பாடலர் போல் – திருக்கோ:60/1
மேல்


பகலோன் (1)

பகலோன் கரந்தனன் காப்பவர் சேயர் பற்று அற்றவர்க்கு – திருக்கோ:188/1
மேல்


பகன் (1)

பகன் தாமரை கண் கெட கடந்தோன் புலியூர் பழனத்து – திருக்கோ:184/1
மேல்


பகுதி (1)

நற்பால் வினை தெய்வம் தந்து இன்று நான் இவள் ஆம் பகுதி
பொற்பு ஆர் அறிவார் புலியூர் புனிதன் பொதியில் வெற்பில் – திருக்கோ:8/2,3
மேல்


பகை (2)

பனி தரு திங்கள் அணி அம்பலவர் பகை செகுக்கும் – திருக்கோ:98/3
பகை தணித்தற்கு படர்தல் உற்றார் நமர் பல் பிறவி – திருக்கோ:314/2
மேல்


பகைத்தவர் (1)

பணிவார் திறையும் பகைத்தவர் சின்னமும் கொண்டு வண் தேர் – திருக்கோ:330/3
மேல்


பகைத்து (1)

வில் பகைத்து ஓங்கும் புருவத்து இவளின் மெய்யே எளிதே – திருக்கோ:168/2
மேல்


பங்கத்து (2)

தே மென் கிளவி தன் பங்கத்து இறை உறை தில்லை அன்னீர் – திருக்கோ:90/1
யாழ் ஆர் மொழி மங்கை பங்கத்து இறைவன் எறி திரை நீர் – திருக்கோ:93/1
மேல்


பங்கய (2)

பட மாசுண பள்ளி இ குவடு ஆக்கி அ பங்கய கண் – திருக்கோ:120/1
பங்கய பாசடை பாய் தடம் நீ அ படர் தடத்து – திருக்கோ:203/3
மேல்


பங்கர் (1)

மாவை வந்து ஆண்ட மெல்நோக்கி-தன் பங்கர் வண் தில்லை மல்லல் – திருக்கோ:200/1
மேல்


பங்கன் (7)

கோங்கின் பொலி அரும்பு ஏய் கொங்கை பங்கன் குறுகலர் ஊர் – திருக்கோ:13/1
சிலம்பு அணிகொண்ட செம் சீறடி பங்கன் தன் சீர் அடியார் – திருக்கோ:54/1
குழல் வாய்மொழி மங்கை_பங்கன் குற்றாலத்து கோல பிண்டி – திருக்கோ:94/3
சிலை ஒன்று வாள்_நுதல் பங்கன் சிற்றம்பலவன் கயிலை – திருக்கோ:101/1
விண்கள்-தம் நாயகன் தில்லையில் மெல்_இயல் பங்கன் எம் கோன் – திருக்கோ:220/3
யாழின் மொழி மங்கை_பங்கன் சிற்றம்பலம் ஆதரியா – திருக்கோ:322/3
யாழின் மொழி மங்கை_பங்கன் சிற்றம்பலத்தான் அமைத்த – திருக்கோ:350/1
மேல்


பங்கு (2)

பங்கு அம்பலவன் பரங்குன்றில் குன்று அன்ன மா பதைப்ப – திருக்கோ:100/3
மோட்டு அம் கதிர் முலை பங்கு உடை தில்லை முன்னோன் கழற்கே – திருக்கோ:156/1
மேல்


பசிய (1)

சின களி யானை கடிந்தார் ஒருவர் செ வாய் பசிய
புன கிளி யாம் கடியும் வரை சாரல் பொருப்பிடத்தே – திருக்கோ:293/3,4
மேல்


பசும் (3)

செ வான் அடைந்த பசும் கதிர் வெள்ளை சிறு பிறைக்கே – திருக்கோ:67/4
பசும் பனி கோடு மிலைந்தான் மலயத்து எம் வாழ்பதியே – திருக்கோ:149/4
ஏனல் பசும் கதிர் என்றூழ்க்கு அழிய எழிலி உன்னி – திருக்கோ:159/1
மேல்


பஞ்சு (2)

பரல் வேய் அறை உறைக்கும் பஞ்சு அடி பரன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:119/2
பஞ்சு ஆர் அமளி பிரிதல் உண்டோ எம் பயோதரமே – திருக்கோ:378/4
மேல்


பட்டனளாம் (1)

சேயினது ஆட்சியில் பட்டனளாம் இ திருந்து_இழையே – திருக்கோ:282/4
மேல்


பட்டும் (1)

சிவந்த பைம் போதும் அம் செம் மலர் பட்டும் கட்டு ஆர் முலை மேல் – திருக்கோ:361/3
மேல்


பட (3)

பரும் கண் கவர் கொலை வேழ படையோன் பட படர் தீ – திருக்கோ:70/1
பட மாசுண பள்ளி இ குவடு ஆக்கி அ பங்கய கண் – திருக்கோ:120/1
பட களியா வண்டு அறை பொழில் தில்லை பரமன் வெற்பின் – திருக்கோ:297/2
மேல்


படம் (2)

பாம்பை பிடித்து படம் கிழித்து ஆங்கு அ பணை முலைக்கே – திருக்கோ:21/2
படிச்சந்தம் ஆக்கும் படம் உளவோ நும் பரிசகத்தே – திருக்கோ:78/4
மேல்


படம்-தொறும் (1)

படம்-தொறும் தீ அரவன் அம்பலம் பணியாரின் எம்மை – திருக்கோ:253/3
மேல்


படர் (3)

பரும் கண் கவர் கொலை வேழ படையோன் பட படர் தீ – திருக்கோ:70/1
பனி துண்டம் சூடும் படர் சடை அம்பலவன் உலகம் – திருக்கோ:132/1
பங்கய பாசடை பாய் தடம் நீ அ படர் தடத்து – திருக்கோ:203/3
மேல்


படர்தல் (1)

பகை தணித்தற்கு படர்தல் உற்றார் நமர் பல் பிறவி – திருக்கோ:314/2
மேல்


படர்வான் (1)

உறு வல கானகம் தான் படர்வான் ஆம் ஒளி_இழையே – திருக்கோ:227/4
மேல்


படரும் (1)

பறந்து இருந்து உம்பர் பதைப்ப படரும் புரம் கரப்ப – திருக்கோ:213/1
மேல்


படா (1)

பறை கண் படும்படும்-தோறும் படா முலை பைம் தொடியாள் – திருக்கோ:258/3
மேல்


படாத்து (1)

பனை வளர் கை மா படாத்து அம்பலத்து அரன் பாதம் விண்ணோர் – திருக்கோ:154/1
மேல்


படாது (1)

கறை கண் மலி கதிர் வேல் கண் படாது கலங்கினவே – திருக்கோ:258/4
மேல்


படி (2)

கற்பு அந்தி வாய் வடமீனும் கடக்கும் படி கடந்தும் – திருக்கோ:305/3
வாழும் படி ஒன்றும் கண்டிலம் வாழி இ மாம் பொழில் தேன் – திருக்கோ:322/1
மேல்


படிக்கு (1)

படிக்கு அலர் ஆம் இவை என் நாம் மறைக்கும் பரிசுகளே – திருக்கோ:291/4
மேல்


படிச்சந்தம் (1)

படிச்சந்தம் ஆக்கும் படம் உளவோ நும் பரிசகத்தே – திருக்கோ:78/4
மேல்


படிச்சந்தமும் (1)

படிச்சந்தமும் இதுவே இவளே அ பணி_மொழியே – திருக்கோ:32/4
மேல்


படிறர்க்கு (1)

கள்ள படிறர்க்கு அருளா அரன் தில்லை காணலர் போல் – திருக்கோ:87/3
மேல்


படிறு (2)

மெள்ள படிறு துணி துணியேல் இது வேண்டுவல் யான் – திருக்கோ:87/2
பால் தான் திகழும் பரிசினம் மேவும் படிறு உவவேம் – திருக்கோ:390/3
மேல்


படு (5)

பை நாண் அரவன் படு கடல்-வாய் படு நஞ்சு அமுது ஆம் – திருக்கோ:81/1
பை நாண் அரவன் படு கடல்-வாய் படு நஞ்சு அமுது ஆம் – திருக்கோ:81/1
அல் படு காட்டில் நின்று ஆடி சிற்றம்பலத்தான் மிடற்றின் – திருக்கோ:348/1
வில் படு வாள் நுதலாள் செல்லல் தீர்ப்பான் விரை மலர் தூய் – திருக்கோ:348/3
நெல் படு வான் பலி செய்து அயரா நிற்கும் நீள் நகர்க்கே – திருக்கோ:348/4
மேல்


படுக்கோ (1)

படுக்கோ பணிலம் பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றில் – திருக்கோ:63/2
மேல்


படுத்த (1)

படுத்த நல் நீள் கழல் ஈசர் சிற்றம்பலம் தாம் பணியார்க்கு – திருக்கோ:267/3
மேல்


படும்படும்-தோறும் (1)

பறை கண் படும்படும்-தோறும் படா முலை பைம் தொடியாள் – திருக்கோ:258/3
மேல்


படை (9)

பாயும் விடை அரன் தில்லை அன்னாள் படை கண் இமைக்கும் – திருக்கோ:3/1
பணியும் புரை மருங்குல் பெருந்தோளி படை கண்களே – திருக்கோ:5/4
பயில்கின்ற சென்று செவியுற நீள் படை கண்கள் விண்-வாய் – திருக்கோ:18/2
படை ஆர் கரும்_கண்ணி வண்ண பயோதர பாரமும் நுண் – திருக்கோ:136/1
அலராவிருக்கும் படை கொடுத்தோன் தில்லையான் அருள் போன்று – திருக்கோ:180/3
வை மலர் வாள் படை ஊரற்கு செய்யும் குற்றேவல் மற்று என் – திருக்கோ:233/1
ஒள்வன் படை_கண்ணி சீறடி இங்கிவை உங்குவை அ – திருக்கோ:237/3
கொந்து ஆர் தடம் தோள் விடம் கால் அயில் படை கொற்றவரே – திருக்கோ:391/4
உலை மலி வேல் படை ஊரனின் கள்வர் இல் என்ன உன்னி – திருக்கோ:397/3
மேல்


படை_கண்ணி (1)

ஒள்வன் படை_கண்ணி சீறடி இங்கிவை உங்குவை அ – திருக்கோ:237/3
மேல்


படையோன் (2)

பரும் கண் கவர் கொலை வேழ படையோன் பட படர் தீ – திருக்கோ:70/1
கொல் ஆண்டு இலங்கு மழு படையோன் குளிர் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:387/1
மேல்


பண் (3)

பண் கட மென் மொழி ஆர பருக வருக இன்னே – திருக்கோ:220/2
பண் நீர் மொழி இவளை பையுள் எய்த பனி தடம் கண்ணுள் – திருக்கோ:345/2
பண் நுழையா மொழியாள் என்னள் ஆம்-கொல் மன் பாவியற்கே – திருக்கோ:347/4
மேல்


பண்டு (3)

பண்டு ஆல் இயலும் இலை வளர் பாலகன் பார் கிழித்து – திருக்கோ:105/1
அரா பயில் நுண் இடையார் அடங்கார் எவரே இனி பண்டு
இராப்பகல் நின்று உணங்கு ஈர்ம் கடை இத்துணை போழ்தின் சென்று – திருக்கோ:362/2,3
ஈற்றா என நீர் வருவது பண்டு இன்று எம் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:382/3
மேல்


பண்டையள் (1)

பாயின மேகலை பண்டையள் அல்லள் பவள செவ்வி – திருக்கோ:282/2
மேல்


பண்ணிற்று (1)

பெண்ணை மடல் மிசை யான் வர பண்ணிற்று ஓர் பெண் கொடியே – திருக்கோ:75/4
மேல்


பண்ணை (1)

பயில சிலம்பு எதிர் கூய் பண்ணை நண்ணும் பளிக்கறையே – திருக்கோ:30/4
மேல்


பண்பனை (1)

பாங்கனை யான் அன்ன பண்பனை கண்டு இ பரிசு உரைத்தால் – திருக்கோ:19/3
மேல்


பண்பினுக்கே (1)

பாலன் புகுந்து இ பரிசினின் நிற்பித்த பண்பினுக்கே – திருக்கோ:286/4
மேல்


பண்போ (1)

பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே – திருக்கோ:276/2
மேல்


பணங்கள் (1)

பணங்கள் அஞ்சு ஆலும் பரு அரவு ஆர்த்தவன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:235/1
மேல்


பணம் (1)

பணம் தாழ் அரவு அரை சிற்றம்பலவர் பைம்பொன் கயிலை – திருக்கோ:34/1
மேல்


பணி (10)

பயில்கின்ற கூத்தன் அருள் எனல் ஆகும் பணி_மொழிக்கே – திருக்கோ:18/4
படிச்சந்தமும் இதுவே இவளே அ பணி_மொழியே – திருக்கோ:32/4
கலம் பணி கொண்டு இடம் அம்பலம் கொண்டவன் கார் கயிலை – திருக்கோ:54/3
ஆவா மணி வேல் பணி கொண்ட ஆறு இன்று ஓர் ஆண்டகையே – திருக்கோ:72/4
தெய்வம் பணி கழலோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:304/1
பெளவம் பணி மணி அன்னார் பரிசு இன்ன பான்மைகளே – திருக்கோ:304/4
பணி வார் குழை எழிலோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:330/1
பணி உற தோன்றும் நுடங்கு இடையார்கள் பயில் மனைக்கே – திருக்கோ:359/4
பல்லாண்டு அடியேன் அடி வலம்கொள்வன் பணி_மொழியே – திருக்கோ:387/4
அவலம் களைந்து பணி செயற்பாலை அரசனுக்கே – திருக்கோ:389/4
மேல்


பணி_மொழிக்கே (1)

பயில்கின்ற கூத்தன் அருள் எனல் ஆகும் பணி_மொழிக்கே – திருக்கோ:18/4
மேல்


பணி_மொழியே (2)

படிச்சந்தமும் இதுவே இவளே அ பணி_மொழியே – திருக்கோ:32/4
பல்லாண்டு அடியேன் அடி வலம்கொள்வன் பணி_மொழியே – திருக்கோ:387/4
மேல்


பணிக்கின்றது (1)

இங்கு அயல் என் நீ பணிக்கின்றது ஏந்தல் இணைப்பது இல்லா – திருக்கோ:203/1
மேல்


பணிகளது (1)

போதா விசும்போ புனலோ பணிகளது பதியோ – திருக்கோ:2/1
மேல்


பணிகொண்டது (1)

ஆங்கு அயிலால் பணிகொண்டது திண் திறல் ஆண்தகையே – திருக்கோ:245/4
மேல்


பணிகொள்ள (1)

குலம் பணிகொள்ள எனை கொடுத்தோன் கொண்டு தான் அணியும் – திருக்கோ:54/2
மேல்


பணிந்து (1)

தெய்வம் பணிந்து அறியாள் என்றும் நின்று திறை வழங்கா – திருக்கோ:304/2
மேல்


பணிந்தும் (1)

உயர்ந்தும் பணிந்தும் உணரானது அம்பலம் உன்னலரின் – திருக்கோ:287/3
மேல்


பணிய (2)

பணிய கருணை தரும் பரன் தில்லை அன்னாள் திறத்து – திருக்கோ:195/2
தெவ்வம் பணிய சென்றாலும் மன் வந்து அன்றி சேர்ந்து அறியான் – திருக்கோ:304/3
மேல்


பணியாதவர் (1)

பயலன்-தனை பணியாதவர் போல் மிகு பாவம் செய்தேற்கு – திருக்கோ:240/2
மேல்


பணியாய் (1)

மண்டலமே பணியாய் தமியேற்கு ஒரு வாசகமே – திருக்கோ:177/4
மேல்


பணியார் (3)

செழுவின தாள் பணியார் பிணியால் உற்று தேய்வித்ததே – திருக்கோ:229/4
பால் ஒத்த நீற்று அம்பலவன் கழல் பணியார் பிணி வாய் – திருக்கோ:238/1
அறிவாள் ஒழுகுவது அஞ்சனம் அம்பலவர் பணியார்
குறி வாழ் நெறி செல்வர் அன்பர் என்று அம்ம கொடியவளே – திருக்கோ:334/3,4
மேல்


பணியார்க்கு (1)

படுத்த நல் நீள் கழல் ஈசர் சிற்றம்பலம் தாம் பணியார்க்கு
அடுத்தன தாம் வரின் பொல்லாது இரவின் நின் ஆர் அருளே – திருக்கோ:267/3,4
மேல்


பணியாரின் (3)

ஆழி தந்தான் அம்பலம் பணியாரின் அரும் சுரமே – திருக்கோ:230/4
படம்-தொறும் தீ அரவன் அம்பலம் பணியாரின் எம்மை – திருக்கோ:253/3
கை முகம் கூம்ப கழல் பணியாரின் கலந்தவர்க்கு – திருக்கோ:356/2
மேல்


பணியீர் (1)

தொடுக்கோ பணியீர் அணி ஈர் மலர் நும் கரி குழற்கே – திருக்கோ:63/4
மேல்


பணியும் (1)

பணியும் புரை மருங்குல் பெருந்தோளி படை கண்களே – திருக்கோ:5/4
மேல்


பணிலங்கள் (1)

மா பணிலங்கள் முழுங்க தழங்கும் மண முரசே – திருக்கோ:196/4
மேல்


பணிலம் (1)

படுக்கோ பணிலம் பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றில் – திருக்கோ:63/2
மேல்


பணிவார் (1)

பணிவார் திறையும் பகைத்தவர் சின்னமும் கொண்டு வண் தேர் – திருக்கோ:330/3
மேல்


பணிவோர் (1)

இரும் களியாய் இன்று யான் இறுமாப்ப இன்பம் பணிவோர்
மருங்கு அளியா அனல் ஆட வல்லோன் தில்லையான் மலை ஈங்கு – திருக்கோ:52/1,2
மேல்


பணிவோள் (1)

தண்டு இனம் மேவும் திண் தோளவன் யான் அவள் தன் பணிவோள்
வண்டினம் மேவும் குழலாள் அயல் மன்னும் இ அயலே – திருக்கோ:302/3,4
மேல்


பணை (6)

தேயும் மருங்குல் பெரும் பணை தோள் இ சிறு_நுதலே – திருக்கோ:3/4
பாம்பை பிடித்து படம் கிழித்து ஆங்கு அ பணை முலைக்கே – திருக்கோ:21/2
பித்தீர் பணை முலைகாள் என்னுக்கு இன்னும் பெருக்கின்றதே – திருக்கோ:121/4
கெழி உம்மவே பணை தோள் பல என்னோ கிளக்கின்றதே – திருக்கோ:135/4
செ வாய் கரும் கண் பெரும் பணை தோள் சிற்றிடை கொடியை – திருக்கோ:169/2
நன் பணை தண் நறவு உண் அளி போன்று ஒளிர் நாடகமே – திருக்கோ:219/4
மேல்


பணைத்த (1)

பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இ பரிசே பணைத்த
இராகம் கண்டால் வள்ளலே இல்லையே எமர் எண்ணுவதே – திருக்கோ:194/3,4
மேல்


பணைத்து (2)

பொன் பணைத்து அன்ன இறை உறை தில்லை பொலி மலர் மேல் – திருக்கோ:219/3
பத்தியர் போல பணைத்து இறுமாந்த பயோதரத்து ஓர் – திருக்கோ:242/3
மேல்


பணைத்தோளி (1)

பின் பணைத்தோளி வரும் இ பெரும் சுரம் செல்வது அன்று – திருக்கோ:219/2
மேல்


பணைமுலையாய் (1)

இழை காண் பணைமுலையாய் அறியேன் சொல்லும் ஈடு அவற்கே – திருக்கோ:111/4
மேல்


பணையும் (1)

பணையும் தடமும் அன்றே நின்னொடு ஏகின் எம் பைம்_தொடிக்கே – திருக்கோ:202/4
மேல்


பணையே (1)

ஆம்பல் அம் போது உளவோ அளிகாள் நும் அகன் பணையே – திருக்கோ:11/4
மேல்


பத்தியர் (1)

பத்தியர் போல பணைத்து இறுமாந்த பயோதரத்து ஓர் – திருக்கோ:242/3
மேல்


பதன் (1)

பாண் பதன் தேர் குழலாய் எழில் வாய்த்த பனி முகிலே – திருக்கோ:323/4
மேல்


பதி (2)

மாண திருத்திய வான் பதி சேரும் இருமருங்கும் – திருக்கோ:215/3
பதி உடையான் பரங்குன்றினில் பாய் புனல் யாம் ஒழுக – திருக்கோ:292/2
மேல்


பதியே (1)

மாதோ மட மயிலோ என நின்றவர் வாழ் பதியே – திருக்கோ:2/4
மேல்


பதியோ (1)

போதா விசும்போ புனலோ பணிகளது பதியோ
யாதோ அறிகுவது ஏதும் அரிது யமன் விடுத்த – திருக்கோ:2/1,2
மேல்


பதைக்கும் (2)

செம்பஞ்சியின் மிதிக்கின் பதைக்கும் மலர் சீறடிக்கே – திருக்கோ:209/4
கை மலரால் கண்புதைத்து பதைக்கும் எம் கார்_மயிலே – திருக்கோ:233/4
மேல்


பதைத்து (2)

பூ மேல் மிதிக்கின் பதைத்து அடி பொங்கும் நங்காய் எரியும் – திருக்கோ:228/2
கோல தவிசின் மிதிக்கின் பதைத்து அடி கொப்புள் கொள்ளும் – திருக்கோ:238/2
மேல்


பதைப்ப (2)

பங்கு அம்பலவன் பரங்குன்றில் குன்று அன்ன மா பதைப்ப
சிங்கம் திரிதரு சீறூர் சிறுமி எம் தே_மொழியே – திருக்கோ:100/3,4
பறந்து இருந்து உம்பர் பதைப்ப படரும் புரம் கரப்ப – திருக்கோ:213/1
மேல்


பந்தாடு (1)

பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே – திருக்கோ:276/2
மேல்


பந்தி (2)

பொன் பந்தி அன்ன சடையவன் பூவணம் அன்ன பொன்னின் – திருக்கோ:305/2
இல் பந்தி வாய் அன்றி வைகல் செல்லாது அவன் ஈர்ம் களிறே – திருக்கோ:305/4
மேல்


பந்தியின்-வாய் (1)

பந்தியின்-வாய் பலவின் சுளை பைம் தேனொடும் கடுவன் – திருக்கோ:99/2
மேல்


பந்து (3)

தண் நறும் தாது இவர் சந்தன சோலை பந்து ஆடுகின்றார் – திருக்கோ:107/3
பூவை தந்தாள் பொன் அம் பந்து தந்தாள் என்னை புல்லிக்கொண்டு – திருக்கோ:200/3
பந்து ஆர் விரலியை பாய் புனல் ஆட்டி மன் பாவி எற்கு – திருக்கோ:391/2
மேல்


பயக்கும் (1)

முத்தம் பயக்கும் கழுநீர் விருந்தொடு என்னாத முன்னம் – திருக்கோ:388/3
மேல்


பயங்கரமாக (1)

பயங்கரமாக நின்று ஆண்ட அவயவத்தின் – திருக்கோ:33/2
மேல்


பயலன்-தனை (1)

பயலன்-தனை பணியாதவர் போல் மிகு பாவம் செய்தேற்கு – திருக்கோ:240/2
மேல்


பயன் (3)

கண்கள் தம்மால் பயன் கொண்டனம் கண்டு இனி காரிகை நின் – திருக்கோ:220/1
பரம் பயன் தன் அடியேனுக்கு பார் விசும்பு ஊடுருவி – திருக்கோ:251/1
பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
மேல்


பயில் (14)

வளை பயில் கீழ் கடல் நின்று இட மேல் கடல் வான் நுகத்தின் – திருக்கோ:6/1
பாம்பு இணையா குழை கொண்டோன் கயிலை பயில் புனமும் – திருக்கோ:38/3
நற மனை வேங்கையின் பூ பயில் பாறையை நாகம் நண்ணி – திருக்கோ:96/1
தனித்து உண்டவன் தொழும் தாளோன் கயிலை பயில் சிலம்பா – திருக்கோ:132/2
பை வாய் அரவும் மறியும் மழுவும் பயில் மலர் கை – திருக்கோ:170/1
தகலோன் பயில் தில்லை பைம் பொழில் சேக்கைகள் நோக்கினவால் – திருக்கோ:188/3
பயில் என பேர்ந்து அறியாதவன் தில்லை பல் பூம் குழலாய் – திருக்கோ:224/3
கேழ் ஏவரையும் இல்லோன் புலியூர் பயில் கிள்ளை அன்ன – திருக்கோ:269/1
திளையா வரும் அருவி கயிலை பயில் செல்வியையே – திருக்கோ:294/4
பாலித்து இரும் பனி பார்ப்பொடு சேவல் பயில் இரவின் – திருக்கோ:318/2
பணி உற தோன்றும் நுடங்கு இடையார்கள் பயில் மனைக்கே – திருக்கோ:359/4
குரா பயில் கூழை இவளின் மிக்கு அம்பலத்தான் குழையாம் – திருக்கோ:362/1
அரா பயில் நுண் இடையார் அடங்கார் எவரே இனி பண்டு – திருக்கோ:362/2
கரா பயில் பூம் புனல் ஊரன் புகும் இ கடி மனைக்கே – திருக்கோ:362/4
மேல்


பயில்கின்ற (2)

பயில்கின்ற சென்று செவியுற நீள் படை கண்கள் விண்-வாய் – திருக்கோ:18/2
பயில்கின்ற கூத்தன் அருள் எனல் ஆகும் பணி_மொழிக்கே – திருக்கோ:18/4
மேல்


பயில்வது (1)

அலவன் பயில்வது கண்டு அஞர் கூர்ந்து அயில் வேல் உரவோன் – திருக்கோ:155/3
மேல்


பயில்வோன் (1)

பரிவு செய்து ஆண்டு அம்பலத்து பயில்வோன் பரங்குன்றின்-வாய் – திருக்கோ:144/1
மேல்


பயில்வோனை (1)

நாம் ஆதரிக்க நடம் பயில்வோனை நண்ணாதவரின் – திருக்கோ:263/2
மேல்


பயில (1)

பயில சிலம்பு எதிர் கூய் பண்ணை நண்ணும் பளிக்கறையே – திருக்கோ:30/4
மேல்


பயிலும் (4)

ஆவி அன்னான் பயிலும் கயிலாயத்து அரு வரையே – திருக்கோ:37/4
ஒருத்தன் பயிலும் கயிலை மலையின் உயர் குடுமி – திருக்கோ:62/2
திருத்தம் பயிலும் சுனை குடைந்து ஆடி சிலம்பு எதிர் கூய் – திருக்கோ:62/3
சுனை வளர் காவிகள் சூடி பைம் தோகை துயில் பயிலும்
சினை வளர் வேங்கைகள் யாங்கள் நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே – திருக்கோ:154/3,4
மேல்


பயின்மோ (1)

சுரும்பு உறு நீலம் கொய்யல் தமி நின்று துயில் பயின்மோ
அரும்பெறல் தோழியொடு ஆயத்து நாப்பண் அமரர் ஒன்னார் – திருக்கோ:167/1,2
மேல்


பயின்ற (1)

உழை கொண்டு ஒருங்கு இரு நோக்கம் பயின்ற எம் ஒள்_நுதல் மாம் – திருக்கோ:65/3
மேல்


பயின்றவன் (1)

நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம்பலத்து நெற்றி தனி கண் – திருக்கோ:62/1
மேல்


பயின்றனவே (1)

பைம் தாள் குவளைகள் பூத்து இருள் சூழ்ந்து பயின்றனவே – திருக்கோ:363/4
மேல்


பயின்று (1)

பயின்று அமிழ்தம் பொதிந்து ஈர்ம் சுணங்கு ஆடகத்தின் – திருக்கோ:194/2
மேல்


பயின்று-கொல்லோ (1)

வருத்தம் பயின்று-கொல்லோ வல்லி மெல்_இயல் வாடியதே – திருக்கோ:62/4
மேல்


பயோதர (1)

படை ஆர் கரும்_கண்ணி வண்ண பயோதர பாரமும் நுண் – திருக்கோ:136/1
மேல்


பயோதரத்து (1)

பத்தியர் போல பணைத்து இறுமாந்த பயோதரத்து ஓர் – திருக்கோ:242/3
மேல்


பயோதரம் (1)

பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இ பரிசே பணைத்த – திருக்கோ:194/3
மேல்


பயோதரமே (1)

பஞ்சு ஆர் அமளி பிரிதல் உண்டோ எம் பயோதரமே – திருக்கோ:378/4
மேல்


பரங்குன்றில் (3)

பங்கு அம்பலவன் பரங்குன்றில் குன்று அன்ன மா பதைப்ப – திருக்கோ:100/3
பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
பரிந்து எனை ஆண்ட சிற்றம்பலத்தான் பரங்குன்றில் துன்றி – திருக்கோ:279/3
மேல்


பரங்குன்றின்-வாய் (1)

பரிவு செய்து ஆண்டு அம்பலத்து பயில்வோன் பரங்குன்றின்-வாய்
அருவி செய் தாழ் புனத்து ஐவனம் கொய்யவும் இ வனத்தே – திருக்கோ:144/1,2
மேல்


பரங்குன்றினில் (1)

பதி உடையான் பரங்குன்றினில் பாய் புனல் யாம் ஒழுக – திருக்கோ:292/2
மேல்


பரஞ்சோதி (1)

பன்னும் புகழ் பரமன் பரஞ்சோதி சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:131/3
மேல்


பரந்து (4)

விண்ணை மடங்க விரிநீர் பரந்து வெற்பு கரப்ப – திருக்கோ:75/1
ஆரம் பரந்து திரை பொரு நீர் முகில் மீன் பரப்பி – திருக்கோ:182/1
உன்னாதவர் வினை போல் பரந்து ஓங்கும் எனது உயிரே – திருக்கோ:210/2
பரம் அன்று இரும் பனி பாரித்தவா பரந்து எங்கும் வையம் – திருக்கோ:321/3
மேல்


பரப்பி (3)

மணம் தாழ் பொழில்-கண் வடி கண் பரப்பி மட பிடி வாய் – திருக்கோ:34/3
வேய் தந்த வெண் முத்தம் சிந்து பைம் கார் வரை மீன் பரப்பி
சேய் தந்த வானகம் மானும் சிலம்ப தன் சேவடிக்கே – திருக்கோ:130/1,2
ஆரம் பரந்து திரை பொரு நீர் முகில் மீன் பரப்பி
சீர் அம்பரத்தின் திகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் துறைவர் சென்றார் – திருக்கோ:182/1,2
மேல்


பரம் (3)

பரம் பயன் தன் அடியேனுக்கு பார் விசும்பு ஊடுருவி – திருக்கோ:251/1
பரம் அன்று இரும் பனி பாரித்தவா பரந்து எங்கும் வையம் – திருக்கோ:321/3
சிற்றம்பலம் அனையாள் பரம் அன்று திண் கோட்டின் வண்ண – திருக்கோ:346/2
மேல்


பரமன் (3)

பன்னும் புகழ் பரமன் பரஞ்சோதி சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:131/3
பட களியா வண்டு அறை பொழில் தில்லை பரமன் வெற்பின் – திருக்கோ:297/2
பனி வரும் கண் பரமன் திருச்சிற்றம்பலம் அனையாய் – திருக்கோ:332/2
மேல்


பரல் (4)

பரல் வேய் அறை உறைக்கும் பஞ்சு அடி பரன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:119/2
தீ மேல் அயில் போல் செறி பரல் கானில் சிலம்பு அடி பாய் – திருக்கோ:228/3
முள் வன் பரல் முரம்பத்தின் முன் செய் வினையேன் எடுத்த – திருக்கோ:237/2
வேல் ஒத்த வெம் பரல் கானத்தின் இன்று ஓர் விடலை பின் போம் – திருக்கோ:238/3
மேல்


பரவுதும் (1)

இளையாள் இவளை என் சொல்லி பரவுதும் ஈர் எயிறு – திருக்கோ:294/1
மேல்


பரற்று (1)

அழல் தலை வெம் பரற்று என்பர் என்னோ தில்லை அம்பலத்தான் – திருக்கோ:206/2
மேல்


பரன் (6)

பாம்பு அலங்கார பரன் தில்லை அம்பலம் பாடலரின் – திருக்கோ:11/2
படுக்கோ பணிலம் பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றில் – திருக்கோ:63/2
பரல் வேய் அறை உறைக்கும் பஞ்சு அடி பரன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:119/2
பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
பணிய கருணை தரும் பரன் தில்லை அன்னாள் திறத்து – திருக்கோ:195/2
பனி சந்திரனொடு பாய் புனல் சூடும் பரன் புலியூர் – திருக்கோ:211/1
மேல்


பராகம் (1)

பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இ பரிசே பணைத்த – திருக்கோ:194/3
மேல்


பராய் (1)

இற வரை உம்பர் கடவுள் பராய் நின்று எழிலி உன்னி – திருக்கோ:260/1
மேல்


பராவி (1)

கரும் தினை ஓம்ப கடவுள் பராவி நமர் கலிப்ப – திருக்கோ:279/1
மேல்


பரிசகத்தே (1)

படிச்சந்தம் ஆக்கும் படம் உளவோ நும் பரிசகத்தே – திருக்கோ:78/4
மேல்


பரிசினம் (1)

பால் தான் திகழும் பரிசினம் மேவும் படிறு உவவேம் – திருக்கோ:390/3
மேல்


பரிசினின் (1)

பாலன் புகுந்து இ பரிசினின் நிற்பித்த பண்பினுக்கே – திருக்கோ:286/4
மேல்


பரிசு (8)

பாங்கனை யான் அன்ன பண்பனை கண்டு இ பரிசு உரைத்தால் – திருக்கோ:19/3
ஏலா பரிசு உளவே அன்றி ஏலேம் இரும் சிலம்ப – திருக்கோ:110/2
போரும் பரிசு புகன்றனரோ புலியூர் புனிதன் – திருக்கோ:182/3
விள்ளும் பரிசு சென்றார் வியன் தேர் வழி தூரல் கண்டாய் – திருக்கோ:185/3
பெளவம் பணி மணி அன்னார் பரிசு இன்ன பான்மைகளே – திருக்கோ:304/4
பாவியை வெல்லும் பரிசு இல்லையே முகில் பாவை அம் சீர் – திருக்கோ:349/1
தர அணையும் பரிசு ஆயினவாறு நம் தன்மைகளே – திருக்கோ:360/4
எதிர்த்து எங்கு நின்று எ பரிசு அளித்தான் இமையோர் இறைஞ்சும் – திருக்கோ:396/2
மேல்


பரிசுகளே (1)

படிக்கு அலர் ஆம் இவை என் நாம் மறைக்கும் பரிசுகளே – திருக்கோ:291/4
மேல்


பரிசும் (1)

வந்தார் பரிசும் அன்றாய் நிற்குமாறு என் வள மனையில் – திருக்கோ:391/3
மேல்


பரிசே (2)

துடிக்கின்றவா வெற்பன் சொல் பரிசே யான் தொடர்ந்து விடா – திருக்கோ:32/2
பராகம் சிதர்ந்த பயோதரம் இ பரிசே பணைத்த – திருக்கோ:194/3
மேல்


பரிந்து (1)

பரிந்து எனை ஆண்ட சிற்றம்பலத்தான் பரங்குன்றில் துன்றி – திருக்கோ:279/3
மேல்


பரிவு (1)

பரிவு செய்து ஆண்டு அம்பலத்து பயில்வோன் பரங்குன்றின்-வாய் – திருக்கோ:144/1
மேல்


பரு (1)

பணங்கள் அஞ்சு ஆலும் பரு அரவு ஆர்த்தவன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:235/1
மேல்


பருக (1)

பண் கட மென் மொழி ஆர பருக வருக இன்னே – திருக்கோ:220/2
மேல்


பருகி (1)

தாது ஏய் மலர் குஞ்சி அம் சிறை வண்டு தண் தேன் பருகி
தேதே எனும் தில்லையோன் சேய் என சின வேல் ஒருவர் – திருக்கோ:82/1,2
மேல்


பருகும் (1)

கொழு நீர் நற பருகும் பெரு நீர்மை அளி குலமே – திருக்கோ:123/4
மேல்


பருந்து (1)

என் அனை போயினள் யாண்டையள் என்னை பருந்து அடும் என்று – திருக்கோ:231/3
மேல்


பரும் (2)

பரும் குன்ற மாளிகை நுண் களபத்து ஒளி பாய நும் ஊர் – திருக்கோ:15/3
பரும் கண் கவர் கொலை வேழ படையோன் பட படர் தீ – திருக்கோ:70/1
மேல்


பருவம் (2)

பேதை பருவம் பின் சென்றது முன்றில் எனை பிரிந்தால் – திருக்கோ:239/1
குணம் குற்றம் கொள்ளும் பருவம் உறாள் குறுகா அசுரர் – திருக்கோ:283/2
மேல்


பல் (16)

பகல் குன்ற பல் உகுத்தோன் பழனம் அன்ன பல் வளைக்கே – திருக்கோ:4/4
பகல் குன்ற பல் உகுத்தோன் பழனம் அன்ன பல் வளைக்கே – திருக்கோ:4/4
பல் இலன் ஆக பகலை வென்றோன் தில்லை பாடலர் போல் – திருக்கோ:60/1
துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
காமரை வென்ற கண்ணோன் தில்லை பல் கதிரோன் அடைத்த – திருக்கோ:164/1
பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின் – திருக்கோ:175/2
பல் நிற மாலை தொகை பகலாம் பல் விளக்கு இருளின் – திருக்கோ:175/2
தீர்த்தர் அங்கன் தில்லை பல் பூம் பொழில் செப்பும் வஞ்சினமும் – திருக்கோ:187/3
பாப்பணியோன் தில்லை பல் பூ மருவு சில்_ஓதியை நல் – திருக்கோ:196/1
பயில் என பேர்ந்து அறியாதவன் தில்லை பல் பூம் குழலாய் – திருக்கோ:224/3
கெடுத்தான் கெடல் இல் தொல்லோன் தில்லை பல் மலர் கேழ் கிளர – திருக்கோ:226/2
போதில் பொலியும் தொழில் புலி பல் குரல் பொன்_தொடியே – திருக்கோ:239/4
பாண்டில் எடுத்த பல் தாமரை கீழும் பழனங்களே – திருக்கோ:249/4
கடம்-தொறும் வாரண வல்சியின் நாடி பல் சீயம் கங்குல் – திருக்கோ:253/1
பந்தாடு இரும் பொழில் பல் வரை நாடன் பண்போ இனிதே – திருக்கோ:276/2
பகை தணித்தற்கு படர்தல் உற்றார் நமர் பல் பிறவி – திருக்கோ:314/2
மேல்


பல்லாண்டு (1)

பல்லாண்டு அடியேன் அடி வலம்கொள்வன் பணி_மொழியே – திருக்கோ:387/4
மேல்


பல (3)

தோளா மணியே பிணையே பல சொல்லி என்னை துன்னும் – திருக்கோ:47/3
படுக்கோ பணிலம் பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றில் – திருக்கோ:63/2
கெழி உம்மவே பணை தோள் பல என்னோ கிளக்கின்றதே – திருக்கோ:135/4
மேல்


பலம் (1)

சுற்றம் பலம் இன்மை காட்டி தன் தொல் கழல் தந்த தொல்லோன் – திருக்கோ:346/1
மேல்


பலர் (1)

அணிய கருதுகின்றார் பலர் மேன்மேல் அயலவரே – திருக்கோ:195/4
மேல்


பலரை (1)

பலரை பொறாது என்று இழிந்து நின்றாள் பள்ளி காமன் எய்த – திருக்கோ:367/2
மேல்


பலவின் (1)

பந்தியின்-வாய் பலவின் சுளை பைம் தேனொடும் கடுவன் – திருக்கோ:99/2
மேல்


பலி (2)

உணங்கல் அஞ்சாது உண்ணலாம் ஒள் நிண பலி ஒக்குவல் மா – திருக்கோ:235/3
நெல் படு வான் பலி செய்து அயரா நிற்கும் நீள் நகர்க்கே – திருக்கோ:348/4
மேல்


பவள (2)

குறவரை ஆர்க்கும் குளிர் வரை நாட கொழும் பவள
நிற வரை மேனியன் சிற்றம்பலம் நெஞ்சு உறாதவர் போல் – திருக்கோ:260/2,3
பாயின மேகலை பண்டையள் அல்லள் பவள செவ்வி – திருக்கோ:282/2
மேல்


பவளத்து (1)

கயல் உளவே கமலத்து அலர் மீது கனி பவளத்து
அயல் உளவே முத்தம் ஒத்த நிரை அரன் அம்பலத்தின் – திருக்கோ:35/1,2
மேல்


பவளம் (1)

வடி கண் இவை வஞ்சி அஞ்சும் இடை இது வாய் பவளம்
துடிக்கின்றவா வெற்பன் சொல் பரிசே யான் தொடர்ந்து விடா – திருக்கோ:32/1,2
மேல்


பவளமும் (1)

பொன்னும் மணியும் பவளமும் போன்று பொலிந்து இலங்கி – திருக்கோ:189/1
மேல்


பழகி (1)

ஒருநாள் பிரியாது உயிரின் பழகி உடன் வளர்ந்த – திருக்கோ:44/3
மேல்


பழங்கண் (1)

திருந்து ஏர் அழிந்து பழங்கண் தரும் செல்வி சீர் நகர்க்கு என் – திருக்கோ:329/3
மேல்


பழம் (2)

தூண்டில் எடுத்த வரால் தெங்கொடு எற்ற பழம் விழுந்து – திருக்கோ:249/3
மை ஆர் கதலி வனத்து வருக்கை பழம் விழு தேன் – திருக்கோ:262/1
மேல்


பழனங்களே (1)

பாண்டில் எடுத்த பல் தாமரை கீழும் பழனங்களே – திருக்கோ:249/4
மேல்


பழனத்து (2)

கொங்கம் பழனத்து ஒளிர் குளிர் நாட்டினை நீ உமை கூர் – திருக்கோ:100/2
பகன் தாமரை கண் கெட கடந்தோன் புலியூர் பழனத்து
அகன் தாமரை அன்னமே வண்டு நீல மணி அணிந்து – திருக்கோ:184/1,2
மேல்


பழனம் (1)

பகல் குன்ற பல் உகுத்தோன் பழனம் அன்ன பல் வளைக்கே – திருக்கோ:4/4
மேல்


பழி (5)

இன்று அகத்து இல்லா பழி வந்து மூடும் என்று எள்குதுமே – திருக்கோ:92/4
ஏறும் பழி தழை ஏற்பின் மற்று ஏலாவிடின் மடல் மா – திருக்கோ:113/1
பேர்த்தும் இரைப்பு ஒழியாய் பழி நோக்காய் பெரும் கடலே – திருக்கோ:173/4
திகழும் அவர் செல்லல் போல் இல்லையாம் பழி சில்_மொழிக்கே – திருக்கோ:181/4
ஏயா பழி என நாணி என்-கண் இங்ஙனே மறைத்தாள் – திருக்கோ:374/3
மேல்


பழித்து (1)

பாயின சீர்த்தியன் அம்பலத்தானை பழித்து மும்மை – திருக்கோ:234/2
மேல்


பழியாம் (2)

வெளிறு உற்ற வான் பழியாம் பகல் நீ செய்யும் மெய் அருளே – திருக்கோ:254/4
பழியாம் பகல் வரின் நீ இரவு ஏதும் பயன் இல்லையே – திருக்கோ:261/4
மேல்


பழியும் (1)

புகழும் பழியும் பெருக்கின் பெருகும் பெருகி நின்று – திருக்கோ:181/1
மேல்


பழியேல் (1)

ஊர் என்ன என்னவும் வாய் திறவீர் ஒழிவீர் பழியேல்
பேர் என்னவோ உரையீர் விரை ஈர்ம் குழல் பேதையரே – திருக்கோ:56/3,4
மேல்


பழியோ (1)

வருங்கள் தம் ஊர் பகர்ந்தால் பழியோ இங்கு வாழ்பவர்க்கு – திருக்கோ:55/4
மேல்


பழுத்த (1)

அனிச்சம் திகழும் அம் சீறடி ஆவ அழல் பழுத்த
கனி செம் திரள் அன்ன கல் கடம் போந்து கடக்கும் என்றால் – திருக்கோ:211/2,3
மேல்


பள்ளம் (1)

பள்ளம் புகும் புனல் போன்று அகத்தே வரும் பான்மையளே – திருக்கோ:379/4
மேல்


பள்ளி (2)

பட மாசுண பள்ளி இ குவடு ஆக்கி அ பங்கய கண் – திருக்கோ:120/1
பலரை பொறாது என்று இழிந்து நின்றாள் பள்ளி காமன் எய்த – திருக்கோ:367/2
மேல்


பளிக்கறையே (1)

பயில சிலம்பு எதிர் கூய் பண்ணை நண்ணும் பளிக்கறையே – திருக்கோ:30/4
மேல்


பளிங்கான் (1)

தேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து திகழ் பளிங்கான் மதியோன் – திருக்கோ:116/3
மேல்


பளிங்கு (1)

அளி அமர்ந்து ஏறின் வறிதே இருப்பின் பளிங்கு அடுத்த – திருக்கோ:64/3
மேல்


பற்றி (2)

பாம் அரை மேகலை பற்றி சிலம்பு ஒதுக்கி பையவே – திருக்கோ:164/3
நயம் பற்றி நின்று நடுங்கி தளர்கின்ற நல் நெஞ்சமே – திருக்கோ:198/4
மேல்


பற்றின்றி (1)

சிந்தாகுலம் உற்று பற்றின்றி நையும் திருவினர்க்கே – திருக்கோ:276/4
மேல்


பற்றினர் (1)

அடுத்து அணிவாள் இளையோர் சுற்றும் பற்றினர் மாதிரமே – திருக்கோ:352/4
மேல்


பற்றினவால் (1)

சூழும் முக சுற்றும் பற்றினவால் தொண்டை அம் கனி வாய் – திருக்கோ:322/2
மேல்


பற்று (4)

இனி கண்டிலம் பற்று சிற்றிடைக்கு என்று அஞ்சும் எம் அனையே – திருக்கோ:132/4
கரு பற்று விட்டு என கொய்தற்றது இன்று இ கடி புனமே – திருக்கோ:143/4
பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
பகலோன் கரந்தனன் காப்பவர் சேயர் பற்று அற்றவர்க்கு – திருக்கோ:188/1
மேல்


பற்றும் (1)

பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
மேல்


பறந்து (1)

பறந்து இருந்து உம்பர் பதைப்ப படரும் புரம் கரப்ப – திருக்கோ:213/1
மேல்


பறல் (1)

பறல் இயல் வாவல் பகல் உறை மா மரம் போலும்-மன்னோ – திருக்கோ:375/3
மேல்


பறித்து (1)

கற்பு ஆர் கடும் கால் கலக்கி பறித்து எறிய கழிக – திருக்கோ:208/3
மேல்


பறியேல் (1)

மெல் நனை ஆய் மறியே பறியேல் வெறி ஆர் மலர்கள் – திருக்கோ:125/3
மேல்


பறை (1)

பறை கண் படும்படும்-தோறும் படா முலை பைம் தொடியாள் – திருக்கோ:258/3
மேல்


பன்னு (1)

தெளி நீ அனைய பொன்னே பன்னு கோலம் திரு_நுதலே – திருக்கோ:122/4
மேல்


பன்னும் (1)

பன்னும் புகழ் பரமன் பரஞ்சோதி சிற்றம்பலத்தான் – திருக்கோ:131/3
மேல்


பனி (10)

பனி தரு திங்கள் அணி அம்பலவர் பகை செகுக்கும் – திருக்கோ:98/3
பனி துண்டம் சூடும் படர் சடை அம்பலவன் உலகம் – திருக்கோ:132/1
பசும் பனி கோடு மிலைந்தான் மலயத்து எம் வாழ்பதியே – திருக்கோ:149/4
பனி சந்திரனொடு பாய் புனல் சூடும் பரன் புலியூர் – திருக்கோ:211/1
பாலித்து இரும் பனி பார்ப்பொடு சேவல் பயில் இரவின் – திருக்கோ:318/2
சுற்றின வீழ் பனி தூங்க துவண்டு துயர்க என்று – திருக்கோ:320/1
பரம் அன்று இரும் பனி பாரித்தவா பரந்து எங்கும் வையம் – திருக்கோ:321/3
பாண் பதன் தேர் குழலாய் எழில் வாய்த்த பனி முகிலே – திருக்கோ:323/4
பனி வரும் கண் பரமன் திருச்சிற்றம்பலம் அனையாய் – திருக்கோ:332/2
பண் நீர் மொழி இவளை பையுள் எய்த பனி தடம் கண்ணுள் – திருக்கோ:345/2
மேல்


பனி-வாய் (1)

விருப்பு இனம் மேவ சென்றார்க்கும் சென்று அல்கும்-கொல் வீழ் பனி-வாய்
நெருப்பு இனம் மேய் நெடு மால் எழில் தோன்ற சென்று ஆங்கு நின்ற – திருக்கோ:319/2,3
மேல்


பனை (4)

பாய் சின மா என ஏறுவர் சீறூர் பனை மடலே – திருக்கோ:74/4
பாவி அந்தோ பனை மா மடல் ஏற-கொல் பாவித்ததே – திருக்கோ:88/4
உரு பனை அன்ன கை குன்று ஒன்று உரித்து உரவு ஊர் எரித்த – திருக்கோ:137/1
பனை வளர் கை மா படாத்து அம்பலத்து அரன் பாதம் விண்ணோர் – திருக்கோ:154/1
மேல்


பனையூர் (1)

திரு பனையூர் அனையாளை பொன் நாளை புனைதல் செப்பி – திருக்கோ:137/3

மேல்