பௌ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெளவம் 1

பெளவம் (1)

பெளவம் பணி மணி அன்னார் பரிசு இன்ன பான்மைகளே – திருக்கோ:304/4